םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(ב) תבשב רתיהב עסונה בכרל תופרטצה .גכ

:הלאש
םירויס םיעצבמו ,םוסחמ םישייאמ ונא םש ,ןורמושו הדוהי רוזיאב םיזחאמה דחאב םיאצמנ ונא
ידכ פי'גל ףסונ לייחכ ףרטצהל רתומ םאה .רויסה ךלהמב םיסנכנ ונא וילא בושיב רג ינא .םיבוכר
?םירוהה תא רקבל עיגהל

:הבושת
הנושארה :תוביס יתשמ הז רבד ריתהל רשפא יא ,תמדוקה הבושתב ראבתנש המ יפל
לעמ ,םיררוגתמ ךירוה וב בושיל ,אצוי התא ונממ זחאמה ןיב קחרמהש ,הדבועה איה םהבש
רשפא 1א"בשרה יפלו ,הנחמ ןיד םכילע לחש לבקנ םא וליפא ןכל .םיבושי ףצר אלל ,לימ ב"י
,2ם"במרה תעד יפל םוקמ לכמ ,הווצמ רבדל אלש וליפאו תואסרפ שלש וליפא ,םוחתל ץוחמ תאצל
םידיונמ םכניהש םג המ .הווצמ רבדל וליפא הז קחרממ רתוי תאצל ןיאו ,הרותה ןמ םה לימ ב"י
אל ,םיקסופה ןמ קלח יפל זאש ,עקרקה ןמ םיחפט 10 לעמ םיאצמנ םכניאו ,"הפוס" יפי'ג יבג לע
.ןימוחת רוסיא לע םירבוע

תרצוי לייח תפסותש םושמ ,איה ףסונ לייחכ פי'גל ףרטצהל רוסאש ,תירקיעה הביסה לבא
לוקישהש 3יתבתכ רבכ .תולקתיה ןמזב םדא ייח ןכסל הלולעו ,הבישיה תומוקמב לובריס
םוקמ שי "הפוס" פי'גב .דבלב יעוצקמ אוה בכרה יבג לע םילייחה רפסמ תעיבקב החנמה
תופיפצ ללגב ,רוחאמ םילייח ינש תובייחמ תודוקפהש דועב ,ירוחאה בשומב םילייח השולשל
,ביוא םע תולקתיה תעשבש ,ךכל םורגל לולע ,פי'גב ףסונ לייח .פי'גב אצמנש בר דויצמ תעבונה
ובשי וליא תאז םישוע ויהש תוריהמ התואב ,פי'גה ןמ ץופקל ירוחאה בשומב םילייחה ולכוי אל
תושעל ןיאו פי'גה ילייח לכל שפנ חוקפ קפס הווהמ פי'גל לייח תפסותש אצמנ .םילייח ינש קר םש
.תאז

:םוכיס
בכרבש םילייחה ראש תא ןכסל לולע רבדהש תויה ,ףסונ לייחכ "הפוס" פי'גל ףרטצהל רוסא
.תולקתיה תעשב

.תמדוקה הבושתב .3 .א הכלה זכ קרפ תבש ,גי הכלה ו קרפ םיכלמ תוכלה .2 .א ןמיס שדוקה תדובע .1
:הלאש
יתאצי אלש םוי 35 רבכו ,ההובג ןוכיס תגרדב אצמנה בצומב ,ןונבלב ןוחטבה תעוצרב תרשמ ינא
יאשר ינא םאה .תבש לילב ץראל בצומה ןמ הרייש תאצוה לע טלחוה תויעצבמ תוביסמ .השפוחל
הריישהש ןוכיס תליטנ ךות ,בצומב ראשהל ילעש וא ,םימודקב יתיבל ךישמהלו הריישל ףרטצהל
.שדוח דוע היהת האבה

:הבושת
.תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח אשונב תוכיראב יתקסע ,1א ךרכ המחלמ ירשק רפסב
,הנכסה ןמ ןהיחא תא ליצהל םיאצויל ,תבשב הרזחה תא ריתהש 2ם"במרה ירבד תא יתאבה
תושרב קשנה ילכ לוטלט ךות ,רוזחל םהל רתומש תויהש יתרבסהו ,אובל דיתעל ןלישכהל אל ידכ
לבא .הרות ירוסיא םג ריתהל וחוכב "אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ" קומינהש חכומ ,םיברה
בור יפ לעש ,ךכב תאז יתקמינו ,םירידס םילייח יבגל ףקת וניא הז רתיהש ,םש ירבדב יתשגדה
חוקפ קפסל םורגיש רבד) דיתעב םדיקפת יולימב ולשרתי םירידס םילייחש ששח םוש םייק אל
,ההובג היצביטומ ירודח וללה םילייחה יכ ,תבשב םתיבל הרזחה תא םהל ריתנ אל םא ,(שפנ
.םהיפתכ לע לטוי רשא ,רתויב השקה ולו ,לוע לכב תאשל תונוכנ ילעבו
תוליעפמ הרזחה תא םירידס םילייחל םג ריתהל רשפאש ,םיגירח םיבצמ םנשי תאז תורמל
דקפ אל לייחש ,ןדיד ןודינב ןכל .יללכ ןפואב רמאנ א ךרכב רמאנש המ לכו תבשב תיעצבמ
,עגפת יעצבמה ודוקפת תמר ,השפוחל תאצל ול ריתנ אל םאש קפס ןיא ,םוי 35 הזמ ותיב תא
תואיצמה םנמוא .יוארכ רומשי אל לשמל םא ,בצומה ילייח ראש תא ןכסל לולע אוהש ןפואב
הייהשה תא םצמצל ידכ תאזו ,שדוחב םעפ םיאצוי ןוחטבה תעוצרב םילייחה בורש ,וזכ ןונבלב
עבונ רבדה .היוצר תואיצמ וזש תרמוא תאז ןיא ךא ,ההובג הנכס תקזחב תואצמנה םיכרדב
הדיחיה תונמדזההש ,הז ןיעמ בצמב ןכל .וניתוחוכל שפנב תודיבאל םורגל אל ןוצר ךותמו סנואמ
תוחוכ רוגאל ידכ "ררואתהל" תאצל לייחל רשפאל םיבייח ,תבש לילב תרשפאתמ השפוחל תאצל
יוארכ דקפתי אלש הזב אובל דיתעל ולישכהל םייושע ונא תרחא ,ןונבלב ותייהש ךשמהל םישדח
.הריישל תבש לילב ףרטצהל לייחל רתומ ךכ לשב .בצומב םילייחה ללכל שפנ חוקפ קפס והזו
אלא תבשב הרזחה תא ריתהל ןיא ,םימי עובש תב איה ,לייחל הנתינש השפוחהש תויה לבא
.ותיבל ךישמהל זאו תבשה תאצ דע בצומב תובשל וילע םשו ,דבלב לובגה רבעמ דע

,םייעצבמ הריישב בכרה ילכמ קלחש הדבועב ץוענ ,הריישל ותופרטצה תא ריתהל ףסונ םעט
הדבועה רואל םוקמ לכמ ,השפוחל םילייח איצוהל ידכ ונייה ,תיתלהנמ הריישה תרטמש תורמלו
,םינעטמ תחנה עונמלו םהילע הטילש גישהל ידכ םיריצה לע עוני ל"הצש הנוילע תובישח שיש
םיעצבמ ,האיציה ינפלש םג המ .רבד לכל תיעצבמכ הריישה תא רידגהל תורשפא טלחהב שי
לכל יעצבמ חככ ,הז חכ תיתכלה הניחבמ בישחהל םילוכי ונא ןכל .תונוש ברק תולוגרת םילייחה
.לובגה רבעמ דע בצומה ןמ רויס תמישמל לייחה אצוי עגרכש רמולו ,רבד

.(בצומה) הנכס םוקממ תאצל הווצמה ,איה הריישל תופרטצהה תא ריתהל תפסונ הביס
ןמזל קר איה ךרדב הנכסל לייחה לש ותסינכש ןויכמ ךא ,רתוי הלודג ךרדב הנכסה םנמוא
.הווצמ הווהמ ףאו רתומ רבדה ,לובגה רבעמ דע ,רצק

:םוכיס
.תבשה תאצ דע תובשל םשו לובגה רבעמ דע הריישל ףרטצהל רתומ

.גכ הכלה ב קרפ תבש תוכלה .2 .ח הקספ המדקה .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.הרות ירוסיא ריתהל וחוכב ןיא ,ל"תעל לושכמ לש קומינה ה"הללז ר"ומדא תעדל דכ ןמיס
.אובל דיתעל לושכמ לש ששח םייק םירידס םילייח יבגל םג ברה תעדל
:הלאש
דוע תווצב תרשמ ידבלמ .תבשב תולבל אצוי תווצהש בצמל יתעלקנ .ר"טול תווצל ךייתשמ ינא
תולבל ולכוי אל םילייחהש םושמ ,יתרבח ךוסכס םרגי תווצל ףרטצנ אל םא .תווצמ רמוש לייח
הניא העיסנה ךדיאמ .דחא םוקמב םילייחה לכ זוכיר םיבייחמה ,תוננוכ ימעטמ סיסבל ץוחמ
,הרשפכ טילחי תווצה דקפמש םייניב בצמ רצוהל לולע לבא .הרוסא ןכלו שפנ חוקפ תרטמל
ועיגי לעפוי תווצה םאש החנה ךותמ ,סיסבב ראשהל רשפאי ונלו ,יוליבל םילייחה םע תאצל
?גוהנל ילע דציכ .ונתוא ףוסאל

:הבושת
תחא אל םימרגנ ,תווצמ ירמוש םניאש ולאכו ,תווצמ ירמוש םילייח םיתרשמ םב תורגסמב
תווצמ ירמוש םניאש ולאו ,בטיה םמצע םיריבסמ םניא םייתדה םילייחהש ,ךכמ האצותכ םיכוכיח
ריבסהל דומלל ונילע הנושארו שארב ןכל .יתדה לייחה לש ויכרצל םתמשאב אלש םיעדומ םניא
תחאש םיקולא יפלכ תובוח רפסמ ונל שי ,םידקפמהו םירבחה יפלכ ונתבוח דבלמש ,ונמצע תא
חוקפ ךרוצל אלש תבש ללחל לוכי ינניא" :טפשמה תא רמול דומלל ךירצ .תבשב התיבש איה ןהמ
ידכ דע יתדה לייחב םיבשחתמו ,תאז םיניבמ ,םידקפמה םגו תווצב םירבחה ללכ ךרדב ."שפנ
.העיסנה לוטיב

הניא ,הדיחיב םכתא ריאשהלו יוליבל תאצל תווצה דקפמ עיצמש הרשפה ,יל עודיש המכ דע
רשקל הנזאה ךות ,דחא םוקמב זכורי תווצה לכש ,איה דוקיפה תשירד יכ ,תוננוכ ימעטמ תרתומ
וניא רבדה ,וזכ תורשפאב רחוב תווצה דקפמ םא ןכל .םכתא תוננוכה דויצ לכ זוכירו רשקל הנזאה
.וילע תוירחאהו ןיקת

העיסנ ךכ לשב ריתהל ןיא ,תווצב יתרבח ךוסכס םרגי ,הדיחיב םכתוראשה ללגב םא וליפא
ךרד הביטחה דקפמל וא ,הדיחיה דקפמל תונפל שי הזכ בצמב .תבשב שפנ חוקפ ךרוצל אלש
.הז גוסמ םירבדל שאר דבוכבו דובכב םיסחייתמ ללכ ךרדב ולאו ,יתביטחה ברה

:םוכיס
.שפנ חוקיפ תרטמל הניאש העיסנל תבשב ףרטצהל רוסא
:הלאש
תבשב עסונ ק"פחה רשאכ העיסנל ףרטצהל יל רתומ םאה .ט"חמ ק"פחב ןטוחלאכ שמשמ ינא
?ינאבצחל

:הבושת
םוש תתרשמ הניא וז העיסנ יכ ףרטצהל רוסא ,לייטל ידכ קר ינאבצחל אצוי ק"פחה רשאכ
ךילע ,םיוסמ םוקמל ט"חמה קעזוי םאו תוננוכב הנחמב אצמהל ךילע ךדיאמ .ינוחטב ךרוצ
.עוראה םוקמל הנחמה ןמ אציש ק"פחה לש ףסונ בכרל ףרטצהל

העיסנה יכ ,בכרל ףרטצהל רתומ ,וקב רויסל ךישממ םשמו ינאבצחל אצוי ק"פחה רשאכ
גרוח רשאכ לבא .וקב תוחוכה ללכ לש תוליעפה עוצב ןפוא לע חוקפ ונייהד ,יעצבמ ךרוצ הווהמ
.ידוהי לש תבש לוליחמ הנהנ ךניה יכ ,הרוסא הרואכל ךתעיסנ ,ינאבצחל הטוסו ,ריצה ןמ ט"חמה
םג .ריעבמ רוסיאב בכרב גהונה תא לישכמ התא ,בכרה ןמ תדרל ידכ רוצעל שקבת םא ךדיאמ
רזיילבב) רבוע ךניא בכרה יבג לע ךתואצמה םצעב יכ וילע ראשהל ףידע ,רצע אליממ בכרה םא
,תויתכלה תויעב רפסמב לקתהל התא לולע דרת םאש דועב ,רוסיא םוש לע (הפוס פי'גב וליפאו
ומכו ,תילמרכל דיחיה תושרמ ישיא דויצ תאצוהב ,בכרה לש תימינפה הרונה תקלדהב תוכורכה
.ךתוא ףוסאל םאובב בכרה לש תפסונ הריצעל םורגת ןכ

ירבח ןיב דאמ ההובג תרושקת תמר תשרדנו ,תיתרבח הניחבמ דאמ הכובס וז הלאש
ירמוש םניאש ק"פחה ישנאל היהי וב ,תישיא אמגוד שומיש ידי לע בצמ רוציל ךילע .ק"פחה
,המישמ לכל רשפאה תדימב ,םיבדנתמש ידי לע םינוב וזכ תימדת .ךב אלמ ןומא ,תווצמ
אליממו ,"טמתשמ" ךניאש ק"פחה ישנאל ןבוי זא קר .רתויב בוטה דצה לע התוא םיעצבמו
וררחשי םמצעב םה
תושיגרו הבר תונוכנ םילגמ ,םהבש םיריכבה רקיעבו ל"הצב םידקפמה .תרתוימ העיסנ לכמ ךתוא
ךילע ןכל .רוסא רחא וא הז רבדש ךכל םיעדומ דימת אלש אלא ,יתדה לייחה לש ויכרצל ,ההובג
הניאש םושמ ,הרוסא תבשב ינאבצחל העיסנש ,לוחה תומיב רבכ רדשלו ןירקהל ,ריבסהל
.יעצבמ ךרוצ םוש תתרשמ

:םוכיס
.תיעצבמ הניאש העיסנל ףרטצהל רוסא .1
ויבג לע ראשהל שי ,יוליב תרטמל בכרה הטוס עצמאבו ,יעצבמ ךרוצל העיסנה תרטמ רשאכ .2
.רשקה תכרעמל הנזאהב    
:הלאש
.לוחל שדוקמ הנכה רוסיא ללגב ,הדועסה רחאל םילכ יתפטש אל ,תבשב חבטמ ןרות יתויהב
גוהנל ילע דציכ .ינוליח לייח לע הלטוה םילכה תפיטש תכאלמו הרימשל תכלל ילע היה ש"צומב
?הזכ בצמב

:הבושת
שקבל ךילע ,ןכל .הלילה ךלהמב רומשל םגו תודועס יתשמ ורתונש הדועס ילכ ףוטשל דאמ השק
.תרחא םעפ ונפילחת התאו הרימשב וא תונרותב ךפילחיש תווצמ רמוש לייחמ
:הלאש
לש שאה יחטשב ואצמש לפנ םע תוקסעתהמ האצותכ םיאניטסלפ השולש ועצפנ ישימח םויב
ןוסניליב םילוחה תיבל (ח"צמ) תיאבצ הרטשמ לש הריקח תווצ חלשנ ישש םויב .םדא ןקתמ
.הריקחה תווצ תא עיסהל ילע לטוה ידיקפת תרגסמבו ,םיעוצפה דחא תא רוקחל ידכ
.ורקחל ןתינ היהי ללכב םא קפסו חתונמ יאניטסלפהש יל עדונ ,תבש תסינכ ינפל םייתעש
רוקחל ידכ רמושה-לת םילוח תיבל עוסנל ןכמ רחאלו םוקמב ןיתמהל הצר רקוחה תווצה
?תבשב העיסנו הביתכב הכורכה ,וז הריקח עצבל רתומ םאה .ףסונ יאניטסלפ עוצפ

:הבושת
טוליש בצומ םא ,הלאשב הדקמתה הריקחהש ררבתה ,תיאבצה הרטשמה םע הקידב רחאל
הנואתל תוירחאה תא ליטהל ימ לע תעדל ידכ ,רדוגמ וניאש יאבצה חטשה יתאפב ,"שא חטש"
,םיטלש ביצהל תבשב אצי אל ל"הצ ,טלושמ וניא רוזאהש הריקחב ררבתי םא םגש ןויכמ .וז
תבש לוליחמ ענמהל ידכ ,תבשה תסינכ דע סיסבל בושל הבוח ,ןושאר םויב תאז השעי אלא
.הביתכו העיסנב ךורכה

:םוכיס
תוחדל שי ,תבש התואב שפנ חוקפל תועגונה תוישעמ תוכלשה ןיא ,הריקחה תואצותלש ןויכמ
.לוח םויל הריקחה תא
:הלאש
תא רוקחל ידכ ,םילייחל היתש תנוכמ הצרפנ וב סיסבל ,ח"צמ לש הריקח תווצ קעזוה תבשב
?תבשב הריקחה תווצ תא עיסהל רתומ םאה .עוראה

:הבושת
ידכ ,תבש ללחל רתומ םימעפלש םושמ ,רבדב ןודל םוקמ היה ,יאבצ היה ץרפנש דויצה וליא
ללחל רתיה םוש ןיאו ,תיחרזא תולעבב תאצמנ היתשה תנוכמ לבא .אבצה דויצ לע רומשל
רוסא ,השעמ תעשב בנגה תא האורה םדאל םג ,ןכ לע רתי .1ןוממ דספה עונמל ידכ תבש
אל רשאכ רמוחו לק .האורה תא ןכסיו ףוקתי בנגהש ששח ןיא יכ ,הרטשמה תא קיעזהל
.2בנגה תא האורה לייחה לש ושוכר לע רבודמ

:םוכיס
.הנחמב הייתש תנוכמ ץרופ רוצעל ידכ ,תיאבצה הרטשמה תא תבשב קיעזהל רוסא .1
.היתש תנוכמ לש הצירפ הרקמ רוקחל ידכ ,תבשב עוסנל תיאבצ הרטשמל רוסא .2

.ה"קס םש םהרבא ןגמ .2 .ו ,טכש ןמיס ח"וא ע"וש .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ללחל רתומו םדא ייח ןכסמה ,תרתחמב אב ןידכ וניד םיבר םירקמב בנגש ריעה ברה טכ ןמיס
בנוגה לייחש הארנ אלש ,יתינע .הרטשמ ךכ םשל קיעזהל רוסא םא ע"צ ןכל ,ודכולל ידכ תבש
הבוגתל לולע אוה קשנ ול שיש אבצב אקודש ריעה ברה .תושפנ יקסע לע אב היתש תנוכממ
בתכנש יפכו קוחר דאמ ששח והזו םידקת הזל ןיא ל"הצ תמקה זאמש ,יתינע .היוצר יתלב
.האבה הרעהב
:הלאש
,םימס םע לייח ,ןוקריה בחרמ לש תיתרטשמ תדיינ הרצע ,רקב תונפל שלש העשב תבש לילב
רוצעל ידכ ,העיסנ העש יצחכ קחורמה סיסבה ןמ קעזוה ח"צמ לש תווצ .ביבא-לתב םיה ףוח לע
רוצעל ידכ תווצה תא עיסהל יל רתומ םא יתטבלתה ,ןרות גהנכ שמשמ ינאש ןויכמ .לייחה תא
תנחתב ראשהל ילע םא יתטבלתה ןכ ומכ .רצעמה תיבב השיבחלו הריקחל ואיבהלו לייחה תא
.ןרות גהנ ינאש תויה תבשה תאצ דע ןוקריה בחרמ לש הרטשמה

:הבושת
אלא רכזנ אלו לוחב וא תבשב הריבע רבעש ימ" :1ןואג ארירש בר םשב בתכ ףסוי תיבה
ןיא בישהו ,תבשב והוקלי וא רהוסה תיבל וסינכי ,תבש יאצומל חרבי אמש ןיאריתמו ,תבשב
םויב ןינד ןיאו ,ןוניא אניד ילימ ינהד ,תבשב ןכש לכו בוט םויב רהוסה תיבל ןיסינכמ ןיאו ןיקלמ
תבשב םדא רוסאל ןיאש ,ראובמ ןואג ארירש בר ירבדב ."םולכ ונילע ןיא חרב םאו ,תבשו בוט
םא ףא ,עוראה םוקמל תאצל ,ח"צמ תווצ לע רוסאל םוקמ היה ךכיפלו ותחירב תא עונמל ידכ
.ל"הצמ לייחה תקירעל םורגי רבדה
רפסבש ,הדבועב הצוענ םהבש הנושארה .תוביס המכמ םיטלחומ םניא ןואג ארירש בר ירבד לבא
ךכו תבשב רהוסה תיבב םדא שובחל רתומש ןואג ארירש בר םשב בותכ 2םינואגל הבושת ירעש
בר ירבד תא איבה ומצעב ףסוי תיבהש ,איה הינש הביס .ומשב 3הלודגה תסנכב םג בותכ
הביס .הכלהל ותומכ קסופ וניאש הארנה יפכו ךורע ןחלושהמ וז הכלה טימשה ךא ,ןואג ארירש
ראובמ הבו ןואג יוטלפ בר תבושת תאבומ םינואגהמ 4תוקוספ תוכלה רפסבש ,איה תישילש
םדא ןינעלו" :ונושל הזו תבש יאצומב חרבי אלש ידכ תבשב רהוסה תיבב םדא שובחל רתומש
,יוג דיב ומצע הלתיו חרבי אמש תבש יאצומל ןיאריתמו ,בוט םויב וא תבשב רכזנו הריבע רבעש
לאו רהוסה תיבל והוסינכי ,הבושת .בוט םויב וא תבשב ותוקלהל וא רהוסה תיבל וסינכהל והמ
."תבש לולח םהב שיש םירבד תוקלמב שיש ינפמ ,תבשב ותוא וקלי

ןיב תקולחמ וזש ללגב ןואג ארירש ברכ ךורע ןחלושב קספ אל ףסוי תיבהש ןכתי ל"נה יפל
.רחא םוקמב וירבדל הריתסב םידמוע דחא םוקמב ארירש בר ירבדש םושמו םמצע םינואגה

תווצל רתומש ןכתי ןיידע ,ףסוי תיבב םהש יפכ ןואג ארירש בר ירבד תא לבקנ םא םג לבא
תעדל תבשב שובחל רוסיאהש םושמ ,רצעמל הז לייח איבהל ידכ עוראה םוקמל תאצל ח"צמ
השיבחב לבא ,ןיד קספ בותכי אמש תבשב וא בוט םויב ןודל אלש ל"זח תריזגב ץוענ ,ארירש בר
תלועפש לכ :רמולו קלחל רשפא ןכל .5םימכח ורזג אל הזבש ןכתי ,תבשב הביתכ ךילה םוש אלל
אמש םימכח תריזג חכמ תבשב השיבח רוסיא לח זא ,רצעמ תדוקפ תביתכב תינתומ השיבחה
תאצ דע החירב ינפמ וילע רומשלו ,סיסבל לייחה תא איבהל ןתינש ןכיה לבא .ןיד קספ בותכי
.תבשב תאז תושעל רוסיא ןיא ,אקוד רצעמה תיבב ותיתל בייחמ וניא רבדהשכ רקיעבו ,תבשה
."חרבי אלש תיבב ורמושל םילוכי הריבע רבדב והימו" :בתכו 6ןחלושה ךורעב קספ הזל המודב

ירבדמ איבהל רשפא רצעמה עוציב םשל ח"צמ תווצ לש האיציה תא ריתהל תפסונ היאר
,חרבי אלש ידכ שנוע הזיא בייחתנש ימ רהוסה תיבל סינכהלו סופתל רוסא" :קספש 7א"מרה
אקוודש א"מרה ןושלמ עמשמ ."םולכ ונילע ןיא חרבי םאו ןיד ללכב יוהד ותוקלהל רוסאש ןכש לכו
חרבי אלש ץוחבמ רמוש תדמעהב ךורכה ,תיב רסאמ לבא .תבשב סינכהל רוסא רהוסה תיבל
השיבחה תרטמו שנוע רבכ בייחתנש ימ אקודש ,אוה א"מרה ןושלמ קיודמש ףסונ רבד .רוסא וניא
ןיד תבשחנ שנועה עוציב םשל השיבחש רמול רשפא זא ,שנועה עוציב ינפל ותחירב עונמל
.תבשב תרתומו ןיד תבשחנ הניא ,טפשמה ינפל הרימש םשל השיבח לבא .תבשב הרוסאו
לייח לש רסאמ תבשב ריתהל שי הרבחה ייח ןוקיתו רוביצה םולש תחטבה ךרוצלש הארנ ןכל
תיאבצה הרטשמה דיש םעדויב תבשב םימס ינשעמ םילייח וברתי ןכ אל םאש ,םימס ךרוצה
.הז םויב םגישת אל

יתרגש רויס ךלהמב לייחה תא הספת רבכ תיחרזא הרטשמ תדיינש ,ונינפלש הרקמב לבא
,עוראה םוקמל תאצל תיאבצה הרטשמל רתיה םוש ןיא ,ןוחטבה לע הרימש םשל עצבתמה
ןוקריה בחרמ תרטשמב תבשה תאצ דע לייחה תא בכעל הלוכי תיחרזאה הרטשמהש ןוויכמ
,רצעמ תדוקפ תביתכב ךורכ הז גוסמ ךילה עוציב םנמוא .תיאבצה הרטשמה ידיל וריבעהל זאו
םדאמ תבש לוליח ךוסחל ידכ ,תבשב העיסנב ךורכ הז רשאכ רקיעבו תבש ללחל רתיה ןיא לבא
לייחה תא הלצא בכעתש ןוקריה בחרמ תרטשמל עידוהל תיאבצה הרטשמה לע ןכל .רחא
ןיאש הנעטב ,לייחה תא רוצעל תברסמ תיחרזאה הרטשמה םא לבא .תבשה תאצ דע ל"נה
עוסנל הבוח ,ללכ לייחה רצעי אל ךכמ האצותכו ,תיאבצה הרטשמה דיקפת אלא הדיקפת הז
רטפנ םדאש הרוק תחא אל ירהש ,לייחה לש שפנ חוקפ םושמ רצעמה תא עצבל ידכ תבשב
ךרוצ קר וניא הז לייחש דאמ ןכתי יכ ,ירוביצ שפנ חוקפ םושמ םגו ,םימסב שומישמ האצותכ
םימס ינכרצ תאז דבלמ .םיפסונ םדא ינב ןכסמו לישכמ אוה הזבו ,םב רחוס םג אלא םימס
םולש תא חיטבהל שרדנש הז ןוגכ לכבו ,תרתחמב אב ןידכ םנידו םיצרופל םימעפל םיכפוה
.הרות ירוסיאב ךורכ אוהשכ םג ,תבשב רסאמה תא ריתהל שי רוביצה

הרטשמה תנחתל ואיבהל שי ,לייחה תא הדכל תיאבצ הרטשמ תדיינש ל"נה הרקמב
.8שפנ חוקפ ךרוצל הניא סיסבל הרזחהש תויה ,תבשה תאצ דע םש ראשהלו הבורקה
.ןופלטה ךרד ןימזו זכורמ וניהש ללגב הרטשמה תנחתב םג תוננוכב אצמנ ח"צמ תווצ ךדיאמ

:םוכיס
.העיסנב ךורכ רבדהשכ םג םימסב שמתשמ רשא לייח תבשב רוצעל הבוח .1
.החירב ינפמ וילע רומשל ידכ יאבצ רצעמ ןקתמל וסינכהל רתומ .2
רוזחל לכויש ידכ ךכב ךרוצ שי ןכ םא אלא ,רצעמה יבלש לכב תבשב הביתכ ךילה עצבל ןיא .3
.המודכו יונישב ,לאמש דיב בותכל זאו ,ךרוצה תעשב ורצעלו    
הרטשמה ןכ םא אלא ,ורצעל ידכ םוקמל עוסנל ןיא ,תיחרזא הרטשמ ידי לע ספתנ לייחה םא .4
.תאז תושעל תברסמ תיחרזאה    
.סיסבל תבשב רוזחל רוסא .5

.די ןמיס א קלח בקעי תובש ת"וש .5 .הלק ןמיס .4 .טלש ןמיס .3 .בפק ןמיס .2 .גסר ןמיס ףוס ח"וא .1
.בלר דומע א"ח המחלמ בישמ .8 .ד ףיעס טלש ןמיס ח"וא .7 .בי ףיעס טלש ןמיס .6
:הלאש
ינא ,יאבצ הגיהנ ןוישר ידיבש ןויכמ .םיבשחמ ליעפמ אלא רקוח ינניא .ח"צמ תדיחיב תרשמ ינא
,שפנ חוקפל םיעגונה םינינעב תורישי לבוג וניאש יתוריש ךלהמב .ןרות גהנכ תותבשב שמשמ
:תואבה תולאשב תחא אל יתלקתנ ,הנידמה ןוחטבל ןיפיקעב תועגונה תובושח תומישמ ןנשי ךא
תווצ עיסהל רתומ םאה .הריקח עצבל ידכ לייחמ קשנ בנגנ וב הנחמל תבשב עוסנל רתומ םאה
לכב .ךסומ ץרפנ וב סיסבל הריקח תווצ עיסהל רתומ םאה .לייח דבאתה וב הנחמל הריקח
תעשב הביתכבו סיסבל הרזחב םג אלא םוקמל העיסנב קר אל תדקמתמ היעבה ל"נה תולאשה
.עוראה רוקחת

:הבושת
עצבל ידכ המיחל יעצמאו קשנ גישהל ,םילבחמה ינוגרא ידי לע םיעקשומ םיבר םיצמאמ
ובנגנ ,םיעוגיפה ועצוב םב קשנה ילכש חכוה תובר םימעפ .ל"וחבו ץראב םידוהי דגנ םיעוגיפ
םוקמ היהו עוגיפ עצובמ קשנה תבינג םע דימו ףכת אל םנמוא .םילייחמ וא תיאבצ היקשנמ
רבכ לבא .עוראה םוקמל העיסנב תבש ללחל ןיא וישכע ונינפל הנכסה ןיאש הז ןוגכבש רמול
רתומו ונינפל הנכסהש ומכ הרקמה תא םינד ונא ,לודג רוביצל הנכס תפקשנש ןכיהש 1יתבתכ
רשפאתש היצמרופניאה ברימ תא גישהל תנמ לע ,עוריאה תא רוקחל ידכ םוקמל עוסנל ךכ םשל
תשמשמ םירבדה תביתכש ענכושמ הריקחה תווצ םא .תוניוע םיידיל קשנה ילכ תעגה תא עונמל
בכעת םיטרפה תביתכ יאש וא ,בותכל ילבמ העצבל ןתינ אלו תבשב הריקחה תא רישי ןפואב
בותכל ךירצ ןיאו תרתומ הביתכה יזא ,קשנה ילכ תסיפת בכועת ךכבו הריקחה עוציב ךלהמ תא
.חבושמ הז ירה זירזה לכ יכ יונישב

.תבש יאצומב קר תויודעה תא תובגל ךירצ ןכלו ,תבש החוד הניא תודבאתה הרקמ תריקח

וא ,המואמ בנגנ אלש ררבתמ םא .עוראה יטרפב יולת רבדה ,ץרפנש יאבצ ךסומל עגונב
הליע הווהמ וניא ןוממ דספה יכ תבשב םוקמל עוסנל רתיה םוש ןיא ,דבלב ןבל בכר בנגנש
ןיא פי'ג וא נ"נ ןוגכ דבלב יתלהנמ בכר אוהש אלא ,םוח בכרב רבודמ םא םג .2תבש ללחל
ןוגכ יברק םוח בכר תבינגב רבודמ םא לבא .עוראה תא רוקחל ליבשב תבש ללחל הקדצה
ןוגכ ,מ"לצל םידחוימ םינוקתימ בכרה יבג לע ויה םא רמוחו לקו ,םינוש רשק ינוקתמ םע פי'ג
ןפואב ןודל שי עורא לכבו ,הרקמה תא רוקחל ידכ תבשב עוסנל הבוח ,המודכו ם"יגאמל תונכ
.ותריקח רובע תבש ללחל קדצומ המכ דע יטרפ

חוקפ םשל הניא הרזחהש םושמ ,סיסבל בושל הריקחה תווצל רוסא ל"נה םירקמה לכב
ךרד ןימז ותויה בקע ,אצמנ אוה וב םוקמב תוננוכה תושירד לע הנוע תווצה ךדיאמ .3שפנ
לייחכ ךתוא בייחמ הז רבד .תבשב תויהל לולעש ףסונ הרקמ לכל ןופלטהו רשקה תוכרעמ
וילא סיסבב תבשה תאצ דע תובשל םכילעש ,האיציה תעשב ךירבח תא עדייל תווצמ רמוש
.הניש קש ןוגכ םהל ינויח דויצ ופרציש ידכ ,םיעסונ םכנה

:םוכיס
.יברק בכר וא קשנ תבינג עורא רוקחל ידכ תבשב עוסנל הבוח .1
.תודבאתה עורא רוקחל ידכ תבשב עוסנל רוסא .2
.יתלהנמ םוח בכר וא ןבל בכר תבינג עורא רוקחל ידכ תבשב עוסנל רוסא .3
הריקחה ךלהמ תא תוזרזמ ןה םא ,תבשב תויודעה תא םושרלו תובגל רתומ 1 ףיעסב .4
.ןמזהו םוקמה םדאה יפל לכה ,ףסונ עדימ תגשהב בוכיע לוחי ןהידעלבו    
.תבשה תאצ דע הריקחה המייתסה וב הנחמב תובשל שי .5

המחלמ בישמ .3 .ו ףיעס טכש ןמיס ח"וא ע"וש .2 .ד ףיעס ג הקסיפ המדקהב א קלח המחלמ ירשק .1
.בלר דומע א"ח

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
,יתינע .זמ ןמיסל הרעהב בתכנש יפכ הנכס אוה בכר בנגש ברה ריעה ג ףיעסב אל ןמיס
םיכלוה ןיאש ברה הנע הז לע .סורדל הצריש דאמ קוחר ששח והזו ונינפל הניא הנכסהש
רחא שפנ חוקפב םיכלוה ןכ דאמ קוחר ששחבש יתינע הז לע .בורה רחא שפנ חוקפב
.א קלח המחלמ ירשק רפסל המדקהב תוכיראב יתבתכש יפכו בורה
:הלאש
םאה .קבא יפקשמ אלל גוהנל תורשפא ןיא ףרוחבו ,בד רה תרזגב ש"מגנ גהנכ שמשמ ינא
םגש אבה רויסה תארקל תויקנ ויהיש ידכ ,רויסה ןמ הרזחב םימו תילנלפ םע םתוקנל רתומ
.תבשב עצבתמ אוה

:הבושת
תא ביטרמ אלא ,יוקינה ךרוצל תילטמה תא ביטרמ אל םא ,תבשב קבא יפקשמ תוקנל רתומ
.1השבי תילטמב ןבגנמו תושדעה

.חפ דומע ב"ח תבש י"וקלי ,אל ףיעס וט קרפ התכלהכ תבש תרימש .1
:הלאש
ונבכי תווצמ רמוש וניאש לייחש ןכתי םא ,רדחב םומיח רונת תבש ברעב קילדהל יל רתומ םאה
.םוחה ללגב

:הבושת
םמוחמ רדחב ןושיל לייח לכ לש ותוכז .םדאמ שונא תויוכז לולשל רשפא יא יללכ ןפואב
וז ןיא ,ותובכל הצריש ידכ דע םוחה עירפי ינולפ לייחלש תמיוסמ תוריבס תמייק קר םאו ,ףרוחב
קילדהל רתומ ,רונתה תא הבכי ינולפ לייחש יאדו םא וליפאו .רונת קילדי אל יתדה לייחהש הליע
.הז רונת
םדאל הריתה הרותהש ,ל"צז ךבריוא ז"שרגה ירבדמ רבדל היאר איבה ,1הכלהכ אבצה רפסב
שרדנ םדאה ןיאו ,רקשל עבשיהל ודיב ונוממש תלוזל םרוג אוה ךכב םא םג ונוממ תא שורדל
.הבינג לע רובעל ןלזגה וא בנגהמ עונמל ידכ ונוממ תא ריקפהל

ןיאש קמינו היוג תוחכונב וירוהל חספ תדגה שרפל םדאל ריתה 2השמ תורגא ת"ושב
ליבשב ,ולש תושרה רבד ףא תושעלמ ענמהל םדאל ןיא יכ ,יוגל עגונב רווע ינפל לע רבוע ידוהיה
השעו חקל רוסיאה רבועו ,ומצעל השעמ השועו רחאמד ,וישעמ ידי לע רוסיא השעי רחא אמש
לדגל רתומש ךכמ היאר איבה השמ תורגאה .רווע ינפלד ואל הזב אכיל ,רוסיאה השעמ ומצעב
אלא ,ול ןתונ וניא יכ ,הלרוע ירפ לוכאלו סנכהל הריבע רבוע לוכיש ףא תיטרפ הניגב הלרוע ץע
הרוסאש ,היוג םוקמב תחכונש ללגב הרות דמלל וא דומללמ ענמהל ןיא ןכל .ומצעב חקול אוה
הניא תבשוישכו ,םש תבשל תבייח הניאש םושמ ,המצעב רוסיא השועש וז איה יכ ,הרות דומילב
.םירבדל ןיזאהל תביוחמ

רוא םיריאשמ ויהשכו ,ולגנוב הרכשש הצובקב ןד ,3רחא םוקמב השמ תורגאבש יפ לע ףאו
הליפתה רחא ותבכמ הידוהיה םוקמה תלעב התיה ,ללפתהל ידכ יזכרמ םוקמב ,תבש ינפל
קוחר ששח שי םא קרו ,רוביצב הליפת ודיספי ךכבש ףא קלוד רוא ריאשהל ןיאש מ"ורגאה בתכו
רבודמ ןאכ יכ םימדוקה וירבדל הריתס וז ןיא םוקמ לכמ ,רוא ריאשהל רתומש בתכ תאז השעתש
לולשל רשפא יאש םיכסי השמ תורגאהש ןכתי ילרטינ םוקמב לבא ולגנובה תלעב הידוהיה תיבב
.רונתה תא הבכי ינוליח לייחש ןכתי םא ףרוחב רדח םומיח ןוגכ תויוכז

:םוכיס
.ונבכי תווצמ רמוש וניאש לייחש ןכתי םא םג ,ףרוחב םומיח רונת קילדהל רתומ

.גמ ןמיס ג"ח ח"ואח .3 .צ ןמיס ג"ח ד"ויח .2 .29 הרעה אש דומע .1
:הלאש
.יתרזגב םיאצמנה ,םיבושי לש (ןוחטבה יזכר) םיש"ברל רובחל ילעש ,רמאנ הפיפחה תדוקפב
רבדהש ןויכמ .וקב הייהשל הנושארה תבשב אלא תאז תושעל םיקיפסמ אל םימעפה בורב
.ןושאר םויל תאז תוחדל םא םעפ לכ טבלתמ ינא םיבושיל העיסנב ךורכ

:הבושת
הלולכ םיש"ברל הריבחהש ,יל ררבתה ןופצה לובג תדגוא לש םיעצבמה ןיצק םע הקידבב
ללכ ךרדב .וקב תוירחאה תלבק עגרמ תוממי יתש ךות עצבתהל הילעו ,הפיפחה תדוקפב
,ירק רדגה ךרואל תעצבתמה תוליעפב וקל הסינכה לש ןושארה עובשב םידקפמה םידורט
החדנ יעבט ןפואבש ךכ ,ןוחטבה תעוצר ךותב ש"טב יעצבמב ןכו תויפצתו םיבצומ ,םירויס
.וקב הייהשל ינשה עובשל ,(םיבושיה ונייהד) יפרועה הרזגה תרכה לש קלחה
רסוח תאפמ ינשה עובשב םיש"ברל הריבחה תא יתעצב ,וקב דקפמ יתויהב יל רוכזש המכ דע
עובשב ןמז הזל אוצמל השקש ,ןופצה לובגב םיתרשמה םיריכב םיניצק יפמ םג יתעמש ךכ .ןמז
הלודג תובישח תעדונ םיש"ברל הריבחלש ןויכמו ,תודוקפה תובייחמ ךכש יפ לע ףא ,ןושארה
.תבשב םג העצבל שי ,הרידח עוריא ןמזב

תולועפ םג ,הנכס וב שיש הלוחל תושעל ריתמה ,1הנשמ דיגמה ירבד לע ססובמ הז רתיה
רדגומו) רקובב תבשב חתונש ימל תושעל רתומ ןכל .ךרוצ תצק םב שי םא ,הנכס םתעינמב ןיאש
ךרוצ תצק םב שי םא ,הלוחל הנכס תבש יאצומ דע םתעינמב ןיאש תולועפ (הנכס וב שיש הלוח
שפנ חוקפ ינפב היוחד תבשש רמאד ןאמל םג ןוכנ הז ןיד .2ךורע ןחלושב ראובמש ומכ ,הלוחל
עוסנל הבוח וליפאו רתומש רחאמ ,ךכל יא .ב ףיעס ול ןמיסב רפסב ראבתמש יפכ ,הרתוה אלו
העיסנ ךיראהל רתומ אליממ ,לובגה ךרואל תוחוכה לש תוליעפה עוציב ןפוא לע חקפל ידכ תבשב
.ןושאר םויל תאז תוחדל ןתינש פ"עא ,ךרוצ תצק הזב שיש ןויכמ םיבושיל עיגהל ידכ וז

:םוכיס
.תבש ינפל השענ אל רבדה םא ,תבשב םיבושיה לש ןוחטבה יזכרל רובחל רתומ

.ד ,חכש ןמיס ח"וא .2 .די הכלה תבש תוכלה ב"פ .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא