םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(ב) תבשב הרזיגה תרכה .הל

:הלאש
ינא הילע הרזגה תרכהב עדיה תא קימעהל ידכ ,ןורבח ריעב תבשב בכרב רייסל רתומ םאה
.וקב הפיפחה תפוקתמ ריכמ ינא םייזכרמה םיריצה תאש תורמל .דקפומ

:הבושת
ינוריעה חטשב ק"פחה תוחכונ םצע ,הנושארה .תוביס שלשמ תבשב ק"פחה םע רייסל רתומ
הביס .םיילגר םירויסו תויפצת ןיא םש תומוקמב רקיעב ץוחנה ,ףסונ העתרה חכ הווהמ ,ןורבח לש
הביס .תוחוכה ןיב בבותסהל הבוח ךכ םשלו ריעב ךיתוחוכ לע בורקמ חקפל ךילע הבוח ,הינש
עורא תעשב תעדל ידכ ,ריעב הטמס לכ ריכהל הנוילע הגרדממ תובישחו ימצע ךרע שי ,תישילש
רתומ תאז לכב ,הרזגה תרכהב טלוש ךנה םא םג ןכל .החוטבהו הרצקה ךרדב םוקמל רובחל
.תונושארה תוביסה יתש ללגב בכרב תבשב ריעב רייסל

:םוכיס
.תבשב ק"פחה בכרב ןורבחב רייסל ,הגולפה דקפמ לע הבוח
:הלאש
הליל רויסל יתאצי ברעב ישש םויב .ןלוגה תמרב השדח הרזגל יתוא וריבעה הלילב ישימח םויב
תאירק ךרוצל רויסה ךלהמב סנפ קילדהל רתומ םאה .הפיפח יתעצבש ילב תכרעמה ריצ יבג לע
?הרזגב אצמתהל ידכ ,הפמ

:הבושת
ןיב הפיפח עוציבל שרדנה ןמזה ךשמ והמ תעבוקה ,תיעצבמ הקוסעת תדוקפ הנשי ל"הצב
הז ןיא ןכל .בצומ לע וא הרזג לע תוירחא תלבק ינפל עצבל ךירצש תולועפ רדס והמו ,םידקפמ
רשפא היה םוקמ לכמ .תקפסמ הפיפח אלל וליפא וא ללכ הפיפח ילב הליל רויסל אצוי ןיצקש ןיקת
תועטל תורשפא םוש אלל שארמ רדגומ עטק ךרואל בכרב רייסל לטומ ןיצקה לעש ןויכמש ,ןועטל
תא בטיה ריכהל וילע הרזגב עורא חתפתמ םא .וניא הז לבא .סנפ קילדהל רוסא ,העיסנה ריצב
(ג"המרב) הברעמ תונופה םיכרדה תא םג אלא ,תכרעמה ריצ תא קר אל ללוכ הזש ,הלילב חטשה
עיגהל לגוסמ תויהלו ,ול תונכשה תורזגבו ותרזגב בושי לכ ריכהל ןיצקה לע ןכ ומכ .תכרעמה ריצמ
.טווינב תועטל ילב שרדיש םוקמ לכל

היוחד תבשש רבוסש 1ךורע ןחלושה תטישמ איבהל רשפא ,רויסב סנפ תקלדה ריתהל רוקמ
לכש 2ךורע ןחלושב קספ תאז לכבו ,"םילהומ ינש ולומי אלו ערפי אוה למה" בתכ ןכלו הלימ לצא
םא םגש וירבדמ עמשמ .הלימה תא םיבכעמ םניאש ןיציצ לע םג רזוח ,שריפ אל להומהש ןמז
תיישע ידי לע םג ,תבש לוליחב ףיסוהל רתומ ,הלימ ךרוצל הללחל רתוה רבכש לכ ,היוחד תבשה
.דחא אתכירא תבש לוליחכ וללה תולועפה לכ תא םיאור ונא יכ ,קוניתל הנכס םתעינמב ןיאש תולועפ
תוכאלמ תושעל רתומ ,תבשב בכרב רייסל רתומו תבשה התחדנ רבכ םאש ,שפנ חוקפב ןידה אוה
לכהש ,הנכס םתעינמב ןיאש ףא ,ךרוצ םב שי םא לוח םויב תושענש יפכ הרותה ןמ תורוסאה
.דחא תבש לוליח בשחנ

:םוכיס
.הרזגה תרכה ךרוצל הפמב ןנובתהל ידכ סנפ תבשב קילדהל יאשר ,המישמ עצבמש דקפמ

.ב ,וסר ןמיס ד"וי .ב ,אלש ןמיס ח"וא .2 .די ,וסר ןמיס ד"וי .1
:הלאש
.לדומה ליגרת ךלהמב רחא לייח לש ירימ ,םילייחה דחא עצפנ ,בראמ תארקל ברק להונ ךלהמב
תוליעפה עוציב ךשמה תא הנתהו ,תבש לילב ידודג תוחיטב סנכ םייקל טילחה דודגה דקפמ
ידכ תבש ללחל קדצומ אל יכ דודגה דקפמל יתעדוהשמ .תוחיטבה יכירדת םויקב תיעצבמה
סנכב ףתתשהל ילע הבוח דודגב הגולפ דקפמ ינאש ןויכמש יל ריבסה ,תוחיטבה סנכל עיגהל
העיסנה םאה .תבש לילב תיעצבמ תוליעפל תוחוכה ואצי אל רדעא םאו
?תרתומ תבשב

:הבושת
תויהל פ"מה לע הבוח לוח םויבש יאדו ,תוחיטב סנכ ךרענ היתובקעבש םינומיא תנואת הערא םא
.וב חכונ

םהל שי םא ,תוחיטבה יכירדתב וא סנכב חכונ תויהל פ"מה לע הבוח ,תבשב ךרענ סנכה םא םג
תטילפ לע רבודמש ןויכמ לבא .המצע תבשב תעצבתמה תיעצבמה תוליעפה לע תורישי תוכלשה
,תבשב דודגה לש תיעצבמה תוליעפה לע ללכ תוכלשה ול ןיאו ,גירח עורא הז ןיא ,לייח לש רודכ
םילהנהש קר .עוראה םותב דימ וכרע ןכא ותואש ,ידוסי ריקחת ךורעל םיבייחמ אבצה ילהונ אלא
המ .ןושאר םויב םג תושעל רשפא ותוא ,יתדיחי תוחיטב סנכ עצבל ,ריקחתל ףסונב םיבייחמ
,תישאר .הנעט וז ןיא ,הלילב ךתגולפ לש תוליעפה לוטיבל םורגת ךתורדעהש ןעוט ד"גמהש
.ןופצה לובג יבשות לש םנוחטב תרקפהל םורגת תוחיטבה סנכמ ךתורדעהש ןכתי אלש םושמ
.ןונבל חטש ךותב תויתגולפ הליל תומישמ לטבל ד"גמ תוכמסב ןיא יל עודיש המכ דע תינש

:םוכיס
ריבסהל ךילע ,הקדצה ךכל ןיא םא .תבשב סנכה םויק תוציחנ תא ד"גמה םע ןופלטב ררבל שי
.סנכב ףתתשהל ידכ תבש ללחל ךל רוסאש ד"גמל
:הלאש
תווצה דקפמ .המחה תעיקשל ךומס ןדריה תעקבב להאמל בשו ,לויט ונלש תווצה ךרע ישש םויב
םושמ עוסנל וברס םייתד םילייח .ךומסה בושיב םימ אלמל ידכ ,בקועל םותר בכר חולשל הרוה
םורח תעשל דעונ ולא םימב שומישהש ,ןעט תווצה דקפמ ךא .םורח םינקיר'ג תווצה םע ויהש
היה דציכ .בקועה תא אלמל ידכ בכרה םע עוסנל תווצמ ירמוש םניאש םילייחל הרוה ןכל .דבלב
?גוהנל ונילע

:הבושת
תווצה תבשה תסינכ ינפל םייתעשש ,הזכ ןפואב לויט ןנכתל שיש ,דקפמל ריבסהל הבוח
תבשה תסינכבו הלקת העראש וא ,השענ אל רבדה םא .תבשל ןנוכתהל ידכ ,להאמב היהי
,תבשה לכל תווצל םיקיפסמ ןכא םהו םינקיר'גבש םימה םה ,חטשב םידיחיה םימהש הלגתה
.ולא םימב שמתשהל רתומש "םוריח תעש" קוידב וז .בקועה תא אלמל ידכ בכר עיסהל רוסא
ברעתהל םייתדה םילייחל ןיא ,בקוע אלמל ידכ םילייח חלוש תאז לכבו עמשנ וניא דקפמה םא
.השענב

ירהש .ןימוחת רוסיא דצמ תישאר רבדב ןודל שי ,רוסיאב ואבוהש םימב שומישל עגונב
איעבמ אל .הליכאב םירוסא דיזמב םוחתל ץוח ואציש תוריפש ,ורמא 1ןיבוריע תכסמב ארמגב
היפל 3ריאמ וניבר תטישל וליפא אלא .לכל םירוסא תוריפהש םירבוסה 2תופסותה תטישל
ףאו ,תופסותה תעדכ קספ 4ע"ושה םוקמ לכמ ,םאיצוה אלש ימל הליכאב תוריפה םירתומ
תעדכ הכלהש 5הרורב הנשמה בתכ רבכ ,ריאמ וניבר תעד תא "םיריתמ שי" םשב איבהש
היתשב םירוסא םימהש ,הדוי ריאמ וניבר םג ונלש ןודנבו לכל םירוסא תוריפהש תופסותה
.םרובע ואבוה םימהש תויה ,םואיבה אלש םילייחל

תאז .ללכ ןימוחת רוסיא לח אל תווצה לעש םושמ ,ונינפלש הרקמב ףקת וניא ל"נה לכ לבא
.7ףטוש ןוחטב תוננוכו םינומיא יכרוצל חטשב ההושו 6םימחול הרשע לעמ הנומ תווצהש םושמ
,8ןיבוריע תכסמב הנשמה לע ססובמה הנחמ ןיד וילע לח ,יתמחלמ דועי תווצלש הדבועה רואל
הכילהה תא םג ללוכ ,ברעלמ רוטפהש םירבוסה 9םינושארה לעו ,ברעלמ הנחמ ישנא תרטופש
.לימ ב"י דע תוחפל ,הווצמ רבדל הכילההש לכ ,ןימוחת בוריע תחנה אלל תבש םוחתל ץוחמ
םא ,תווצה ילייח רובע םוחתל ץוחמ אבוהש ןוזמ לע ןימוחת רוסיא לח אל םג ,ךכש ןוויכמ
תוריפ לטלטל רוסיאה םג הז ןידמ אצוי לעופכ .10תבש תודועסל ןוגכו הווצמ רבדל וב םישמתשמ
,הז תווצ ילייח רובע ואבוהש םימה יבגל ףקת וניא ,11תומא עבראל ץוחמ םוחתל ץוח ואציש
.ןימוחת רוסיא ללכ לח אל םהיבגלש םושמ

תושרמ האצוה רוסיאל עגונב לבא ,תילמרכל (בושיה) דיחיה תושרמ ואצוה םימה םנמוא
לכאמה ןיא ,רבדה ףוגב ןוקית השענ אלש לכ ,היפל 12הנוי וניבר תטיש לע ךומסל שי ,תושרל
לע וקלח 14םירחא םינושארש ףאו 13א"בטירה םיכסה וז הטישל .תבש השעמ דצמ רסאנ
ןודינב ןוגכו גגושב התשענ תושרל תושרמ האצוהה םאש קספ 15םדא ייחה מ"מ ,הנוי וניבר
לכאמה יזא ,תושרל תושרמ האצוהה רוסיאל םיעדומ אל תווצמ ירמוש םניאש םילייחהש ןדיד
.ןוזמה ףוגב יונישל םרג אל הריבעה השעמ יכ ,המצע תבשב הליכאב רתומ

רתומ ,היפל 17ת"ר תטיש לע תססובמה 16א"מרה תעד יפל ,םימב שומישב לקהל שי דוע
רוסיאש ןויכמו ,הריבע רובעל וכרטציש אלל םימל עיגהל ולכי תווצה ילייח םא ,ולא םימ תותשל
בושיל תבשב תכלל ולכי םילייחהש אצמנ ,א ףיעסב ראבתנש יפכ תווצה ילייח לע לח אל ןימוחת
.ואבוה םשמש םוקמב ולא םימ תותשלו ךומסה
תווצה ילייח ולכי םא םג היתשב םירוסא םימה היפל 19י"ר תטישכ קספ 18הרורב הנשמהש אלא
תבשב םתותשל לקהל שי לודג ךרוצל וא תבש ךרוצלש בתכ וירבד םויסב לבא ,בושיב םתותשל
יא םיירהצב תבשבו ,בר ןמז םינקיר'גב םיהוש םילייחה תחתמאבש םימהש ןויכמ ,ןכל .המצע
ךרוצ בשחנ יאדוב הז ,ץיקה תפוקתב ןדריה תעקבב ררושה םוחה בקע םתותשל היהי רשפא
וז אלוק לע ךומסל ןתינ ,תבש תודועסל םג םהל םישרדנ םימהש ןויכמו ,םילייחה רובע לודג
.הרורב הנשמה לש

א"בטירה תטיש לע קחדה תעשב ךומסל 20ןרוג ש"רגה בתכ ,בכרב םימה תעסה רוסיא יבגל
ןתת אל רווע ינפל לש רוסיאה אוה וב ןודל רתונש לכ ןכל .דיזמב התיה םימה תעסהש וליפא
םעפבש ךכל םרוג ילואו עייסמ ,םייתדה םילייחה דצמ םימב שומישהש ןועטל םוקמ היה .לושכמ
רוסאל םוקמ היה ךכ לשב .ןוזמ איבהל ידכ תבשב בכר ועיסי בושו ומצע לע רוזחי רבדה האבה
םניא םינקיר'גב םימהש ,הלודג קחד תעשב רבודמש ןויכמ לבא .תבשב וללה םימב שומישה תא
דח ןפואב השענ םימ יולימ ךרוצל בכרה תעסה רבדש הדבועה תפרטצמ ךכלו ,היתשל םייואר
רובעל תווצה דקפממ עונמל ידכ ,םתייתשמ ענמהל םיבייח םייתדה םילייחה ןיאש רבתסמ ,ימעפ
.האבה םעפב המוד הריבע

:םוכיס
םייוארו םיקיפסמ םינקיר'גב םייוצמה םימה םא תבשב םימ איבהל ידכ בכר עיסהל רוסא .1
.היתשל    
.בקועה לש תומא עבראל ץוחמ םלטלטל ףאו תבשב ואבוהש םימה תא תותשל רתומ .2

שיא ןוזח .6 .ב"נקס םש .5 .ט ,הת ןמיס ח"וא .4 .יכדרמב אבוה .3 ."דיזמב" ה"ד םש .2 :אמ ףד .1
א"בשר ן"במר ישודיח .9 .זי ףד .8 .דמק דומע א"ח המחלמ בישמ .7 .ו ןמיס םיטוקיל ןיבוריע תוכלה
.ט ,הת ןמיס ח"וא ע"וש .11 .גל דומע ב"ח ,הער דומע א"ח המחלמ בישמ .10 .זי ןיבוריעל א"בטירו
.י ,הכש ןמיס ח"וא .16 .ט ללכ תבש תוכלה .15 .םש א"בשר .14 :אמ ןיבוריע .13 .טכק תבש .12
בישמ 20 .םש תופסותב םש תבש .19 .ו"נקס הכש ןמיס 18 ."הקשמ" ה"ד 'סותב .בכק תבש .17
.חנ ןמיס ב"ח המחלמ
:הלאש
תושילשה ןיצק רשקתמ תבשה ךלהמב .ןופצ דוקיפ לש תושילשה ל"מחב ץ"במסכ תרשמ ינא
המוקמל תרפופשה תא ריזחמ יניאש תויה .רחא וא הז יונמ םע ותוא רשקל יל הרומו ,ידוקיפה
תוחיש ולאש יל רורב םא גוהנל ילע דציכ .החישה ןכותל ןיזאהל יל לק ,םתחיש קתונת אלש ידכ
תוחיש ריבעהל לוכי יניא יתד לייח רותב יכ ול רמוא םאש ,קפס לש לצ יל ןיא ?ןיטולחל תויתלהנמ
.אלכל יתסנכה ידכ דע יתוא טופשל יושע אוה ,תויתלהנמ

:הבושת
הרישי הקיז ול שיש דיקפתב ןהכמה ,הריכב הגרד לעב םדא אוה ידוקיפ תושילש ןיצק
.ןמזה לכ (ע"ל) םיגורהו םיעגפנ םנשי םש ןופצ דוקיפב הזכ ןיצק יבגל רבדה ןוכנ רקיעב .ןוחטבל
המ תרפופשה תמרה ןמזב עדוי ךניאש ןויכמו ,שפנ חוקפ ךרוצל איה ותורשקתהש דאמ ריבס ןכל
.יוצרה יונמל ורבחלו ול תונעהל ךילע הבוח החישה ןכות אהי

רוסיא ןיא םנמוא ,שפנ חוקפב םיכורכ םניאש םירבד תודוא ,ךתא חחושמ אוה רשאכ לבא
רשפאש שא וז ןיא יכ הרעבה רוסיא ולא תוצוצינ תיישעב ןיאש םושמ ,החישה םצעב אתיירואדמ
רבדל יל רוסאו תווצמ רמוש לייח ינא" רמולו החישב רצקל ךירצ םוקמ לכמ לבא .1הב שמתשהל
."יעצבמ ךרוצל אלש תבשב ןופלטב

:םוכיס
.תויתלהנמ תוחיש תבשב חחושל לוכי ךניאש הרצקבו סומינב ריבסהל ךירצ

.איק הרעה בל קרפ התכלהכ תבש תרימש ,הס דומע תדלויה תרות .1
:הלאש
לש תוירותיאל תועדוה ריבעהל שקבתמ ינא תבשב .תידוס הדיחי לש ל"מחב ץ"במסכ תרשמ ינא
לכב רתיה שי םאה ,תיתלהנמ איהש יל רורבו העדוהה ןכות תא עדוי ינאש ןויכמ .הדיחיה יניצק
?הריבעהל תאז

:הבושת
השמל רמאת" :אמגודל .טרופמב העדוהה ןכות רסמנ הב ,הנושארה :תועדוה יגוס ינש םנשי
רמאת" שקבמו רשקתמ הדיחיה דקפמ ,הינשה ."םיל הדיחיהמ ותוא ףוסאא רקובב תבשבש
הבושתב בתכנש יפכ גוהנל ךירצ ןושארה העדוהה גוסל עגונב ."ילא רשקתיש מ"גאה ןיצק דודל
םושמ ,ךלשכ תידוס הדיחיב רקיעב ,התוא ריבעהל םיבייח ינשה העדוהה גוס יבגל .תמדוקה
ךרוצל רשקתמ הדיחיה דקפמש דאמ ןכתיו לוח םויב ומכ תבשב םיעצבמ םיניכמ וז הדיחיבש
.מ"גאה ןיצקמ ונוצר המ רוקחל הבוח ךילע ןיא ךדיאמו יעצבמ

:םוכיס
.תויתלהנמ תועדוה ריבעהל לוכי ךניאש ,הרצקבו סומינב ריבסהל ךירצ .1
.יעצבמ ךרוצל ןניהש תוריבס םהיבגל תמייקש תועדוה ריבעהל שי .2
:הלאש
ינא הלילה עצמאב .הת ריס דמוע היולג שא יבג לע .ןורמושו הדוהי רוזיאב םוסחמ םישייאמ ונא
איצוהל רתומ םאה .ולקשמ ללגב ידבל שאה ןמ ריסה תא דירוהל לוכי יניא לבא תותשל ןינועמ
?ריסה ןמ תורישי הת

:הבושת
ריסמ תורישי לישבת תאצוהב הקסעש המוד הלאשל יתסחיתה ,1א ךרכ המחלמ ירשק רפסב
רתומ ןכלו ,שאה ןמ דרוהש ריס ריזחהל רוסא היולג שאה םאש יתבתכ םש .שאה יבג לעש
,הפק וא הת איצוהלו הקיר סוכ סינכהל רתומ היתשל עגונב .ריסה ןמ תורישי ןימח איצוהל
רשפא םא הליחתכל יוארש לישבתב כ"אשמ ,2הליחתכל םג הזב רימחהל ןינע וליפא ןיאו
.לישבתה תא ונממ איצוהל זא קרו ,שאה ןמ ריסה תא דירוהל

:םוכיס
.היולג שא יבג לע דמועה ריסמ הת איצוהל הליחתכל רתומ

.גיק ק"ס חיש ןמיס ח"וא ע"וש .2 .72 דומע .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.םכרצ לכ םילשובמה םילישבת לע רבודמ אמ ןמיס
:הלאש
תוצח רחא םייתסהש םיסדרפ רויסל יתחקלנ דימו ףכיתו ,רשע העשב יתררועתה רקובב תבשב
?רויסהמ יבושב גוהנל ילע דציכ .ףסומו תירחש ללפתהל יתלוכי אל רויסה ךלהמב .םויה

:הבושת
ללפתהל ךילע ןכל .הלודג החנמ תליפת ןמז עיגה ,םויה תליחתמ הצחמו תועש שש ופלח םא
ללפתהל ךילע החנמ רחאל .1(ףסומ) רידת וניאשל םדוק (החנמ) רידת יכ ,ףסומ ינפל החנמ
,סונא תייה תירחש יבגלש ןויכמו ,הבוח ידי תאצי החנמל ףסומ תמדקהש דבעידבו ,ףסומ
.2ףסומ תליפת ירחא תירחש ללפתהל ךילע

:םוכיס
.הבוח ידי תאצי החנמל ףסומ תמדקה םא דבעידבו תירחשו ףסומ ,החנמ אוה רדסה

.ד ,ופר ןמיס הרורב הנשמ .2 .חכ תוכרב .1
:הלאש
?דופאו קשנ לייחה לע שישכ רחואמ תבשה תא איצוהל רתומ םאה

:הבושת
תעד יפל הצקומ בשחנ וניא ,יאבצה תורשה ךלהמב לייח לש ישיא קשנ ,1ןרוג ש"רגה קספ יפ לע
ןכלו ,לייחה לש רוגחה לע םג לח הז רתיה .בוריע ןיאש םוקמב םג לוטלטב רתומו ,ןחלושה ךורע
לטלטל ןוגכ תבש לוליחמ ענמיהל ידכ םיקוחד םיעצמאב טוקנל ךירצ אל תיעצבמ תוליעפ ןמזב
לייח לבא .ןנברד ירוסיא ולאש ינפמ ,רוטפ םוקמ ךרד וא ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ רוגחה תא
ןיא םוקמ לכמ .רוטפ םוקמ ךרד רוגחה תא לטלטיש יואר תבשב רומשל ךלוהש יפרוע הנחמב
.וילע ורוגחו וקשנשכ תבשה תא ךיראהל רוסיא

.וס ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .1:הלאש
?יתללפתה אל ןיידע םא הלדבהה ירחא ש"צומב לוכאל רתומ םאה

:הבושת
2הרורב הנשמב ."סוכה לע לידבהלו ללפתהל ךירצ לוכאל ידכ" :1בתכנ המחלמו אבצ יניד רפסב
.סוכה לע הלדבהל ףסונב הליפתב לידביש ידכ ,איה לכואש ינפל ללפתהל וילעש הביסהש ,ראובמ
.3לוכאל יאשר ונתננוח התא רמול חכשו תיברע ללפתה םא לבא

:םוכיס
.לכואש ינפל סוכה לע לידבהלו ללפתהל ךירצ הליחתכל .1
.סוכה לע לידבהש רחאל לוכאל יאשר הליפתב לידבהל חכשש דבעידב .2
.תיברע ללפתה אל ןיידע םא םג הלדבהה ירחא לוכאל רתומ קחדה תעשב .3

.ומ תוא םש ןויצה רעש .3 .הל ק"ס טצר ןמיס .2 .171 ףיעס .1
:הלאש
לבא ,ןינמ אלל םיללפתמ ונא לוחה תומי לכ .םייתד םילייח השש םנשי ,תרשמ ינא הב הגולפב
רתומ םאה .רוביצב ללפתהל ידכ ,ןתנוי בשומל הנחמהמ עיגהל תישעמ תורשפא תמייק תבשב
?ישש םויב ןמז הזל םיאצומ ונניא יכ ,ןימוחת בוריע תחנה אלל םג תכלל

:הבושת
רבדל וליפא ןתנוי בשומל תבשב תכלל רוסא ןכל .מ"ק 3.5 לעמ ןתנויל הנחמהמ קחרמה
םהש ,המא םיפלא תעברא דע קר ,הכילה ריתהל וחוכבש ,ןימוחת בוריע חנוה םא םג ,הווצמ
ץוחמ האיצי רוסיא לע רבוע ,הז קחרמל רבעמ תבשב אצויש ימ .רטמ תואמ עבראו םייפלאכ
.ןנברדמ רוסאה תבש םוחתל
שרופמ הז רבד .אתיירואד הווצמ םייקל ידכ וליפא ןנברד הווצמ לע רובעל רוסאש איה הכלהה
ןיאו ,םוחתה תא וילע םיריבעמ ןיא הנשה שאר לש רפוש" :רמאנ םש 1הנשה שאר תכסמב
.םימה ינפ לע ןיטש אלו ,המהב יבג לע םיבכור אלו ןליאב ןילוע אלו ,לגה תא וילע םיחקפמ
."השעת אל םושמ אוהש רבדב ןיבו תובש םושמ אוהש רבדב ןיב ,ותוא םיכתוח ןיאו
רבדב וליפא ,בוט םוי וילע םיללחמ ןיא הנשה שאר לש רפוש" :2ךורע ןחלושב םג קספנ ךכ
."תובש םושמ אלא רוסא וניאש

דוגינב ,הרותה תאירק םיעמוש אלו ,ןינמב םיללפתמ םכניאש םייעובש םיפלוחש ןויכמ לבא
םילבקמ םתא רשאכ םגש ,םתא ןכ ןיאש המ ,ןינמב םוי םוי ללפתהל ותורשפאבש ליגר םדאל
רתיהה םכיבגל ףקתו 3קחד תעש יהוז םכרובעש יאדוב ,תוקדב בוצק אוה ,תודיחיב הליפתל ןמז
.ןלהל ראוביש יפכ תבש םוחתל ץוחמ תאצל ,הנחמ ישנא לש

ןויכמו ,דבלב ןנברדמ אוה לימ ב"יל רבעמ םג ןימוחת רוסיא 4םינושאר הברה תעדל
םג ל"נה םינושארה תעדל תללכנ ,ברעלמ הנחמ ישנא הרטפ ,5ןיבוריע תכסמב הנשמהש
וניבר תעדל :םינושארה ןיב תקולחמב יונש הנחמה גוס לבא .תבש םוחתל ץוחמ הכילהה
תעדל לבא .המחלמל אצויה הנחמל קר הנחמ ישנא לש רוטפה סחיתמ 7ם"במרהו 6ןתנוהי
אצויש הנחמל הנוכה ןיא ןתנוהי וניבר תעדל םג ןכ לע רתי .וזכ הלבגה ןיא 8א"בשרהו ן"במרה
הגולפש אצמנ .9המחלמל ןמאתמו םינומיא יחטשב הנוחש הנחמ לכל אלא לעופב המחלמל
לקהל רשפאש יאדוב א"בשרהו ן"במרה ,ןתנוהי וניבר יפל הנחמ לש ןוירטירקל הנועה ,םכלשכ
לעמ הנחמב שי םא ,הרותה תאירקו הליפתכ ,הווצמ רבדל תבש םוחתל ץוחמ תאצל הילייחל
.דחא םוקמב םיזכורמ רשא 10םילייח הרשע

ונייהד ,ןימוחת בוריע תחנהל קר סחיתמ ל"נה רוטפהש ריבסה ,11ל"ז שיא ןוזחה םנמוא
וילע לחש לייחלש ירה ,ןימוחת בוריע םע המא םיפלא תעברא דע תאצל רתומ ליגר םדאל םאש
ןפוא לכב תאצל הנחמ ישנאל רתוה אל לבא ,ןימוחת בוריע תחנה אלל תאצל רתומ ,הנחמ -ןיד
הנחמ ןיד לח רשאכש 13א"בשרה יפ לע קספ 12ןרוג ש"רגה לבא .המא םיפלא תעבראמ רתוי
םיבייח םכניא הז יפל .הווצמ רבדל האיציהש לכ (לימ ב"י דע תוחפל) ןימוחת רוסיא ללכ ןיא
םיפלא תעבראמ רצק היה קחרמה םא וליפא ,ללכ ןימוחת בוריע חינהל ישש םויב ץמאתהל
.המא

:םוכיס
שי קשנה תאו ,14רוביצב ללפתהל ידכ שיבכה ךרד ןתנויל הנחמהמ תבשב תכלל רתומ .1
.טישכת בשחנ אוה זאש ,ףוגה לע בלצומ תאשל    
דבלמ םיצפח איצוהל ןיא ,תויושר ןיב לוטלטו האצוה ינידב םילייחה לש תואצמתה יא ללגב .2
.תינסחמו קשנ    
שי ,םיכסמ וניא םא .דקפמה םע םואתב ,דופאב ריאשהל יוצר ,יבש סקנפו תישיא תשובחת .3
.15היפוגל הצלוחה ןיב ןוגכ ,די רחאלכ הז םיסיכ ל"קפ תאשל    
.םיצפח לוטלטו האצוהל עגונב םיפסונ םיניד יטרפ ואבוה ,16א קלח המחלמ ירשק רפסב .4

א"בטיר א"בשר ן"במר .4 .גנק דומע א המחלמ בישמ .3 .אכ ףיעס ופקת ןמיס ח"וא .2 .:בל ףד .1
דומע א המחלמ בישמ .9 .םש .8 .םש ש"מהיפ .7 .םש .6 .זי ףד .5 .זי ףד ןיבוריעל םהישודיחב
.אסק דומע א המחלמ בישמ .12 .ד ,ביק ןמיס ןיבוריע .11 .ו ןמיס םיטוקיל ןיבוריע תוכלה .10 .דמק
,גמ ןמיס ג"ח לי'גנע ש"רהמ .15 .אס ןמיס ב המחלמ בישמ .14 .א ןמיס ןימוחת שדוקה תדובע .13
."(א) תבש םוחתל ץוחמ האיצי" הבושתב .16 .כ ןמיס ז"ח
:הלאש
יאבצ בכר ילכ לכ םושרל יל ורוהו ,ש"ויאבו ג"המרב םייפרוע תונחמב יתאצמנ יתוריש ךלהמב
?תבשב םג תאז תושעל רתומ םאה .ד"גמ פי'ג ללוכ ,סיסבל סנכנש

:הבושת
לבא .סיסבל םיסנכנה םייאבצו םייחרזא בכר ילכ לע הרקבו הטילש אהתש ידכ דעונ םושירה
םיחרזאה לש םאוב תרטמש ,תוהז תודועת י"ע אדול לקנב רשפא יכ רוסא םושירה תבשב
,יאבצ בכרב םיגהונהמ ןיצק וא רגוח תודועת תגצה שורדל ךירצ ןכ ומכ .םנב תא רקבל איה
.תבשב הביתכמ ענמהל ידכ

:םוכיס
.תבשב הנחמל סנכנש בכר םושרל רוסא
:הלאש
.יוהיז תיחול רפסמ םושרל רשקה רישכמב יתשקבתנ ,תבשב ש"ויאב םוסחמב הרימש תעשב
היה רשאכ רקיעבו םוסחמה רבעל ברקתמ בכר ילכ םוש יתיאר אלש תורמל רתומ רבדה םאה
.בונג בכרב רבודמש חינהל םוקמ

:הבושת
.ינלבח וא ילילפ עקר לע בכר רצעמב רבודמ םא םמצעב םיעדוי םניא העדוהה ירסומ בור יפ לע
העידי ריבעהל חכשת אלש ידכ םגו ךנורכזמ חכשי אלש ידכ ,בכרה רפסמ תא םושרל הבוח ןכל
הארנ וניא בכרהו ןמז שיש ןויכמ לבא .םוסחמב רובעי אל בכרה זא דעש הרקמב ךפילחמל וז
עבצאב טעה זוחאל ןוגכ יונישב םגו לאמש דיב בותכלו רוסיאה תרמוח תא םצמצל שי ,קפואב
.ליגר ךניאש

:םוכיס
.יוהיזה תיחול רפסמ תא (יונישב) םושרל הבוח

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ןויסנ רסוחמ ןה ,סורדל לולע אוהש רחאמ ,שפנ חוקפ ללכב יאדוב ,בכר בנג תסיפת זמ ןמיס
.ודכלל םיאבב עוגפל ידכ ןהו ,הגיהנב
:הלאש
בכרב ונעסוה םשמ .ונחטשב בצומ לא ןוחטבה תעוצרב תיעצבמ תוליעפמ ונבש רקובב תבשב
ונל ךומסב ולעפש תוחוכ רפסמ דוע םע דחי ,ריקחתב ףתתשהל תנמ לע הכומסה הדקפמל
תורמל לוכאל רתומ םאה .היתשו םי'ציודנס תוגוע ללכש לק דוביכ שגוה ריקחתה ינפל .הלילב
תירחש ללפתהל יתורשפאב שיש תחא אל הרוק ,ןכ ומכ .שודיקל ןיי ןיא םגו יתללפתה אלש
?ףסומ ינפל לוכאל רתומ םאה .םייתעש העשב תיחדנ ףסומו דבלב

:הבושת
וב שי םא .םילוח ללכב ןה ירה ,בערהו אמצה ןכו" :אוה 1הליפת תוכלהב ם"במרה ןושל
םיאמצ םכנהש תויה ,ןכל ."התשיו לכאיש דע ללפתי לא ואל םאו ,ללפתי ותעד תא ןווכל תלוכי
.שגומה דוביכה ןמ תותשלו לוכאל רתומ ,ללפתהל ולכותש דע בר ןמז ךראי ריקחתהו ,םיבערו

איה ךכל הביסה .שודיק תבוח הלח אל ןיידעש םושמ הליפתה ינפל תותשל רתומ תבשב
ולכאת אל" רוסיאה ללגב הליפתה ינפל לוכאל רוסא הדועסו ,הדועס םוקמב אלא שודיק ןיאש
.הליפתה םדוק םג לוכאל רתומ ,הליפתב ותעד ןווכל לוכי וניאש ,בערו אמצל לבא .2"םדה לע
תעד לע ךומסל רשפא ,ריקחתה רדחב ןיי םכל ןיאש תויה לבא .3לכואש ינפל שדקל ךירצ ךכיפל
המודכו ילוח תמחמ לוכאל ךירצהו ,הליפתה רחא קר הלח שודיק תבוחש םירבוסה 4םינורחאה
.שדקל ךירצ ןיא

םושמ ,שודיק אלל ןכ םג תותשלו לוכאל רשפא ,ריקחתה ינפל תירחש ללפתהל םתקפסה םא
תבוח ,6הרורב הנשמה תעדל םנמוא .5ףסומ ירחא קר הלח שודיק תבוח ןהיפל תועד ןנשיש
העדה לע ךומסל ןתינ שודיקל ןיי רדעהבש םיכסי אוה םג לבא ,תירחש ירחא הלח שודיק
ףסומ ירחא תינש שדקל ןוכנ ףסומל תירחש ןיב םתשדיקו ןיי םתגשה וליא ךדיאמ .7הנושארה
תדועס לוכאל ןיא ל"נה לכב .שודיק תבוח ידי ןיידע םתאצי אל הנושארה העדלש תויה ,(הדועסב)
שודיק םכל בשחיש ידכ תיזכמ תוחפ אלו ,תונוזמ וא תפ הציבכמ רתוי אל ,ונייה יערא אלא עבק
.הדועס םוקמב

איהש ,ןינסיכב האבה תפ לע וא םחל תסורפ לע וא ץימ ,הפק ,הת לע שדקל רתומ ןיי רדעהב
.תפ קפס

:םוכיס
.שדקי ןכ ינפלו ףסומ וא תירחש ינפל תותשלו לוכאל רתומ .1
.ד ףיעסב םימושרש םירבדה לע שדקל רשפא ןיי ןיא םא .2
.הדועסב הירחאל תינש שדקיש ןוכנ הליפתה ינפל שדיקש ימ .3
םוקמב שודיק ח"י תאצל ידכ (ק"מס 30) תונוזמ תיזכ לוכאל ךירצ הליפתה ינפל שדקמש ימ .4
.עבק אלו יערא אהת הדועסהש ידכ (ק"מס 56) הציבכמ רתוי אל לבא ,הדועס    

ת"וש .4 .שודיק תבוח ה"ד טפר ןמיס ל"היב .3 :י תוכרב .2 .ד ,טפ ןמיס ח"וא ע"וש ,ב הכלה ה קרפ .1
םש .7 .ז"קס ופר ןמיס .6 .ל"שרהמה תעדל ז"קס ופר ןמיס ףסוי יכרב .5 .בל ןמיס ד"ח בקעי תקלח
.ט"קס
:הלאש
דע ןיתמנ םאו ,בר ןמז חקול ןינמ ץבקתמש דעש תויה ,ףסומ ינפל הגולפה םע לוכאל רתומ םאה
?רק ןוזמ לוכאל ץלאנו ,לכוא רדחב תבש תדועס תא םילייחה ומייסי ,ףסומ תליפת רחא

:הבושת
הדועס אל לבא ,ףסומ ינפל תרתומ המיעט קרש 1ףסוי תיבה תעד :םינורחאה וקלחנ וז הלאשב
תכסממ היאר 2רוטה איבה ףסוי תיבה תטישלו .ללפתהל חכשיו ותדועס רחא ךשמי אמש
הדועס םאו .תורכש החיכש אלש םושמ םייפכ תאישנ שי ףסומ תליפתבש רמאנ םש ,3תינעת
ןחלושה ךורעב .ףסומ ינפל הדועס םג לוכאל ריתה 4ח"בה לבא .תורכש החיכש ןכ ירה תרתומ
.תירחש תליפת ינפל קר ךייש ,"םדה לע ולכאת אל" רוסיאהש בתכו ,הריתמה הטישל היאר איבה
.5הרורב הנשמה קספ ןכו ,שלח םדאל דבלמ לקהל גהנמה ןיא השעמלש בתכ לבא

:םוכיס
םדאל וא הלוחל קר תפ ( ק"מס 56) הציבכמ רתוי ונייהד הדועס לוכאל רתומ ףסומ ינפל .1
.םח לכוא םכל רומשל חבטמה ינרותל תורוהל ךירצ ןכל .שלח    
ןיב לוכאלו ,ףסומ תליפת ינפל שדקל םכילע ,םח לכוא םכל ראשויש ךכ לע םיכמוס םכניא םא .2
.הדועסבש םילישבתה ראש תא הזל ףרצל רשפאו ,(ק"מס 56) הציבכל (ק"מס 30) תפ תיזכ    

.ט-ח-ז ק"ס םש .5 .םש .4 .וכ ףד .3 .םש .2 .ג ,ופר ןמיס ח"וא .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא