םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


הסירפבו להאמב ,הנחמב עבש ןיעמ תכרב .נ

:הלאש
וא הנחמב עובק ןינמ ןיא רשאכ ,(תובא ןגמ) עבש ןיעמ תכרב תבש לילב רמול ךירצ םאה
?חטשב תסרופ הללוסה רשאכ ןידה והמו. להאמב

:הבושת
אל ידכ .תבש לילב תיברע תליפתל ורחאש ויהו ,הדשב ויה תויסנכ יתב ארמגה ןמזב
ומייסי ,וז הכרב ץ"שה רמואש דועבש ידכ ,עבש ןיעמ הכרב ל"זח ונקית ,דבל םריאשהל
תסנכ יתבש ףא .הנכסה ינפמ םידיחי הדשב ראשהל וצלאי אלו ,הדימע תליפת םירחאמה
.המוקמב הראשנ הנקתה םוקמ לכמ ,ריעב םיאצמנ ונלש

םירמוא ןיא" :1ךורע ןחלושה בתכ ןכלו עובק ןינמב קר רוביצב רמאיהל הנקתנ וז הכרב
תועיבק הנשי םאש ,2הרורב הנשמה בתכ הז לעו ,"םילבאו םינתח תיבב עבש ןיעמ הכרב
.םירמוא הרות רפס שיו ,םימי רפסמ לש

תירחש תליפת הצוחנ םאה .םימי רפסמ תועיבק תרדגה יהמ הרורב הנשמב ראבתה אל לבא
תועד רפסמ ונאצמ הזבו ,םויב תוליפת שלש םימי רפסמ ללפתהל שורדש וא ,םימי רפסמ דבלב
מ"רגה .הרות רפס םוקמב שי םא עובשב תחא הליפתב ידש קספ 3סייו י"רגה :םינורחאה ןיב
תליפתל תבש לילב עובק ןינמ םייק לבא הרות רפס ןיא םא םג ,וז הכרב רמול קספ 4ןייטשניפ
.5ןינמ לכב וז הכרב תרמאנ ש"שרה תומימו ל"נה םיאנתב ךרוצ ןיא םילשוריב םנמוא .תיברע

ןכש לכו ,עובשב תחא הליפת תוחפל ןינמ םגו ,הרות רפס םג שי ללכ ךרדבש הנחמב ,ןכל
יאדוב םש ,תסנכה תיבל םיעיגמ םילייח הברהו םינמאתמ אל יכ עובק ןינמ ונשי תבש לילב םא
.עבש ןיעמ תכרב רמאל ךירצ

הכרב רמול ןיא ,תבש לילב עובק ןינמ אל םגו הרות רפס ןיא ללכ ךרדבש ,יתגולפ להאמב ,ךדיאמ
תחא הליפת תמייקתמו ,הרות רפס ןיא םאש חטשב הסורפה םיחתות תללוסב ןידה אוה .וז
ששחל סנכהל ןיא ,הללוסה תסירפ םוקמב תבש לילב עובק םילייח ןינמ ןיא םא וא ,ןינמב עובשב
.הרמואל ןיא ןכלו הלטבל הכרב

םג יכ ,6וכרבו שידק יצח ,יעור 'ה דודל רומזמ םג םירמוא אל ,תרמאנ אל וז הכרב רשאכ
.עובק ןינמב קר םירמאנ םה

:םוכיס
:םיאנת ינשמ דחא ךירצ עבש ןיעמ תכרב רמול ידכ .1
.עובשה ךלהמב ןינמב תחא הליפתו הרות רפס .א    
.בירעמ תליפתל עובק ןינמ .ב    
.שידק יצחו דודל רומזמ םג םירמוא אל תרמאנ הניא עבש ןיעמ תכרב רשאכ .2

טס ןמיס ד"ח מ"גא ת"וש .4 .אכ ןמיס י קלח קחצי תחנמ ת"וש .3 .דכ ק"ס םש .2 .י ,חסר ןמיס ח"וא .1
.זי ק"ס חסר ןמיס ש"הורע .6 .םש י"חנמ ת"וש .5 .ג תוא

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
םא םג וכרב רמול שי ןכל ,וכרב ועמש אלש הליפתל םירחאמל שוחל שי אבצב נ ןמיס
.תרמאנ הניא עבש ןיעמ תכרב
:הלאש
תוננוכ רדסמ םידקפמה ונל םיכרוע ,תבשה תאצב דימו ףכיתו ,תרחבומ הדיחיב תרשמ ינא
דוע הטימה לע ונדויצ לכ תא רדסלו ,ב ידגבל א ידגב ףילחהל ,ונתוא בייחמ הז רבד .יתרגיש
?םירתומ ולא םירבד םאה .תבשה תאצ ינפל

:הבושת
קר אלש ריבסהל םכילע ןכל .לוחל שדוקמ הנכה רוסיאל םידקפמה לש תועדומ רסוח םייק
לע דויצה תסירפ .הלאשה םצעל .וילא תונכהה תא םג אלא ,תבש יאצומב ךורעל שי רדסמה תא
לוטלטב ךורכ רבדה ,תינש .לוחל שדוקמ תישממ הנכה וז תישאר .תוביס יתשמ הרוסא הטימה
.תילמרכב הרבעה רוסיאבו ,ןנברד תויושרב הסנכהו האצוה ירוסיאב םג םימעפלו ,הצקומ יצפח

חרוט םא קר לח לוחל שדוקמ הנכה רוסיא יכ ,ב ידגבל א ידגב תבשב ףילחהל רתומ לבא
ןוקיתב הכורכ הניאש ,דבלב אחרט וזש ב ידגב תשיבל ןכ ןיאש המ .םיוסמ רבד 1ןקתמו ןיכמ םגו
ידכ ב ידגב םישבול םתאש רמול םכל רוסאש אלא .השיבל ךרד השענ הזש םושמ ,רבד תנכהו
.2רדסמל ןנוכתהל

:םוכיס
.תבש יאצומב ךרענש יתרגש רדסמל ,תבשב דויצ ןיכהל רוסא .1
רמאי אלש יאנתב ,תבש יאצומ ךרוצל הז םא םג תבשב ב ידגבל א ידגב ףילחהל רתומ .2
.רדסמל תונכה תרגסמב תאז השועש    

.ו"קס גקת ןמיס הרורב הנשמ ,ב חל ןיבוריע .2 .ג ףיעס בש ןמיס ח"וא ע"וש .1
:הלאש
החראה ןקתמב תבשב הראשנש םילייח תגולפל עגונב יתעד תווחל םינברה דחא ידי לע יתלאשנ
ילייח ושרדנ רקבב תבשבו ,ןויצ רכיכ רוזיאב א הקלחמ ילייח ורמש תבש לילב .םילשורי רעיב
לגרב תכלל םיכירצ ב הקלחמבש םייתדה םילייחה םאה .תבשה תאצ דע םפילחהל ב הקלחמ
תא ריתהל הצר לאושה ברה .םילייחה ראש תא עיסמה בכרב עוסנל םהל רתומש וא ןויצ רכיכל
?תילגר הכילהבש אחריטה ללגב וא ,םילייח םילצפמ אלש ןורקעה ללגב ,העיסנה

:הבושת
ידכ ,הרות ירוסיאב תבש ללחל שדוחה ידעל רתומש ,רמאנ 1הנשה שאר תכסמב הנשמב
ןיחקול הקוחר ךרד התיה םאו ,תולקמ םדיב ןיחקול ,םהל הדוצ םאו" רמאנ םש .דיעהלו אובל
םיתוכהו םיסותייבה ינפמ ןנוגתהל ידכ תולקמ תחקל םידעל רתומ י"שר שורפ יפל ."תונוזמ םדיב
יכ ,תושפנ תנכס ינפמ תוננוגתה לע רבודמ ןיאש ,רורב דחא רבד לבא .ךרדב םהל םיברואה
םישובש םורגלו םימכחה תא תועטהל תנמ לע דבלב םבכעל ,התיה םיתוכהו םיסותייבה תרטמ
.ירבעה חולב

אל ,שדוחה תודעל הכילה ןוגכ ,תרתומ הלועפה םצע רשאכש ,אוה וז הנשממ דמלנש דוסיה
תויה הממימ תוחפ אוה בערהש תורמל ,בער לובסל וא ךרדב תוכמ גופסל םידעה תא םיבייחמ
רבעמ ךראתהל הלכי אל תיתכלה הניחבמ הכילההו ,לוכאלו תותשל םידעה םילוכי האיציה ינפלש
הרבעה לש הרות רוסיא םע ךורכ הזש ףא ,תונוזמ םמע לטלטל םידעל רתוה תאז תורמל .הממיל
.םיברה תושרב תומא עברא

רפסמ לובסל רשפא ירה ,הליקס רוסיאב תבש םידעה וללחיש עודמ ,ןועטל היה רשפא הרואכל
םאש ,ל"נה הנשמהמ דמלנש דוסיל םירזוח ונא אלא .ךרדב לכוא גישהל וא ,לכוא אלל תועש
הלועפה לא ךרדב אצמנ אוהש ןמזב םדאה לש םיינויחה ויכרצ םג ,תבש החוד המצע הלועפה
.תבש םיחוד

י"שר בתכש יפכ) שפנ חוקפ םש ןיאשכ אוה ,תונוזמ םתיא תחקל הנשמה לש רתיהה
"אובל דיתעל ןלישכהל אל ידכ" ללכה לע ןעשנ אוהו ,(םבכעל קר םיסותייבה לש םיבראמהש
םילשורי רעימ לגרב תכלל וא עוסנל םא ןודל ונאובב הז יפל .הלצה ןינעל 2ם"במרב ראובמה
.אובל דיתעל לושכמ ששח םייק םא ןוחבל ונילע ,תבשב ןויצ רכיכל

ךייש אלש טעמכ ,םירידס םילייח יבגלש תוכיראב יתבתכ 3'א קלח המחלמ ירשק רפסב
המ לכ תושעל םיביוחמו הדוקפ ףקותמ םילעופ םהש םושמ ,"אובל דיתעל ןלישכהל אל ידכ" ללכה
תא ועצביש ששח םוש ןיאש היצביטומ ירודח םילייחב רבודמש יתרבסה הז דבלמ .םהמ שרדנש
ץמאמ לייחמ שורדנ םאש ,אוה תווהתהל לוכיש דיחיה ששחה ןכל .תונלשר ךותמ םהיתומישמ
ןוגכו ,המצע הלועפה ןמזב ודוקפת ןפואב ויתותוא תא רבדה ןתי ,הלועפל ותכילה ןמזב בר ינפוג
אוה ןויצ רכיכל םילשורי רעימ הכילהה חווטש ונלש ןודינב לבא .הרימשה תעשב ינרע היהי אלש
יברעמה לתכה דעו ףונ-רה תנוכש תולגרממ וז ךרד םישוע תווצמ ירמוש םיבר םידוהיו ,תוקד 50
ןכל .הנש 18 ליגב יברק לייח רובע תדחוימ אחרט וז ןיאש יאדוב ,תבש התואב רוזח םגו ךולה
אלא ,הזב וצרי אל תווצמ ירמוש םניאש םילייחה לבא .לגרב תכלל הכירצ הקלחמה לכ הליחתכל
ירבש םע םילייח םנשי ןכ םא אלא ,הרוסא איה יכ העיסנל ףרטצהל יתד לייחל ריתמ הז ןיאש
ןפואב ןויצ רכיכב רומשל םילוכי ןכ ךדיאמו תכלל םילגוסמ םניאש עסמ ירחא םילייח וא ,הכילה
לע הרימש תועש לש סמוע רצוי אלש ידכ) ןויצ רכיכל םתוא עיסהל רתומש ןוויכמ זאש ,יטטס
רתיהב עסונ בכרה יכ וז העיסנל ףרטצהל םילייחה ראשל םג רתומ אליממ ,(םילייחה ראש
.ינוחטב

.תוחוכ םילצפמ אלש קומינה ללגב םייתדה םילייחה לש העיסנה תא ריתהל םוקמ יתעדל ןיא
יפכ) תיברע היסולכוא ךותב תומישמב וא לובגה ךרואל תיעצבמ תוליעפב הפי וחוכ הז קומינ
"תוחוכ לוציפ" ארקנ אל ,םילשורי בלב ופי בוחר ךרואל תכלל לבא .(האבה הבושתב ראוביש
ידכ ,איה תוננוכ חכ םילצפמ אל ללכ ךרדבש הביסה .תבשב העיסנ ריתהל ךירצ ויתובקעבש
הקלחמ לש לדוג רדסב חכ בייחמ אבצה ל"נה תואיצמב לבא .תיעצבמה ותלוכיב עוגפל אל
םומינימ שורד אלא ,לייח תוחפ וא לייח דוע ונשי הקלחמב םא ךכ לע דמוע וניאו ,םילשורי זכרמב
ירמוש םילייח תחא אל םיררחשמ ןכל .חבושמ הז ירה ,הז םומינימ לע ףסונש המ לכו םילייח לש
דמוע דוע לכ יכ ,לעפומ תויהל יושע חכהש תורמל ךומס בושיב ללפתהל ,תוננוכב םיאצמנה תווצמ
קוחר אוהש רבד ,יטרואית ןפואב ריוצי ול םג ןכל ,תוננוכב אוה ירה ,שרדנה םילייחה רפסמב חכה
בצמבו רחא םוקמל קעזות איה ,ןויצ רכיכל םילשורי רעימ הקלחמה תעיסנ תעשבש ,תואיצמה ןמ
תוננוכב העיגפ םוש ךכב ןיא ,תווצמ ירמוש םילייח השלש וא םיינש הקלחמה ןמ ורסחי הז
היה זא ,תווצמ ירמוש הקלחמב םילייחה ןמ שילשש תואיצמ לע רבודמ היה וליא ןכא .הקלחמה
לע אל לבא .הדיחיה תוננוכב עוגפל אל ידכ ןויצ רכיכל לגרב הכילהה תא רוסאל םא ןודל םוקמ
יתעד תוינעל ןכל .תוננוכב הקלחמה ,םרדעהב םגש םילייח השולש ,םיינש לע אלא ,רבודמ הז
םוש לע ןאכמ שיקהל ןיא לבא .ןויצ רכיכל םייתדה םילייחה לש תילגרה הכילהה תא רוסאל ןיא
.חכה לש לדוגה רדס יפלו יותיעה יפל ,םוקמה יפל לכה יכ ,הזל המודה רחא הרקמ

:םוכיס
.דקפמה םע םואית ךות ,ןויצ רכיכל םילשורי רעימ לגרב תכללו רימחהל יואר .1
.העיסנל ףרטצהל רתומ ,(ג ףיעסב ראובמכ) רתיהב עסונ בכרה םא .2
.העיסנל ףרטצהל ןכ םג רתומ ,ללכ הניש אלל הליל ירחא לייחה םא .3
.םימוד םירחא םירקמל 1 ףיעסב רומאה ןמ שיקהל ןיא .4

.ה הקספ המדקהב .3 .ג"כה ב"פ תבש תוכלה .2 .בכ ףד .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
החוד שדוחה שודיקו עיגהלמ םענומל םילולע בערהו תוכמהש ברה ריעה א ףיעסב בנ ןמיס
.שדוחה שודק עונמל םילולעה םירבד לע קר היארה ןכל תבש
.רידס לייח יבגל םג ךייש וניא ל"תעל ןלישכמ תאצמנ ללכה םא ע"צש ברה ריעה ב ףיעסב
:הלאש
,לגרב זחאמל הרזח בושל דקפמה ןמ ונשקב .ןורבח ריעה יתאפב ונתרמשמ ונמייס תבש לילב
.תנכוסמ םילייח ינשל הכישח תעשב הכילהה דקפמה תנעטל ךא .ונתוא ףוסאל אבש בכרב אלו
עברא תירקמ וז העשב םידעוצ םיבר םיחרזאש ונתנעט .חכה תא לצפל ץפח וניאש םג המ
.הלבקתנ אל תבש לוליח עונמל ידכ ילגר ןפואב בושנ ונא םגש הנכס ןיא ןכלו ,ךפיההו ןורבחל
?הז הרקמב גוהנל ונילע דציכ

:הבושת
עירכהל םחכבש םירבד ינש טעמל וז הלאש יבגל םג ףקת תמדוקה הבושתב רמאנש המ לכ
ידיימב ךרדב לקתהל יושע אוה ,זחאמל בש חכה רשאכ ,תישאר .תילגרה הכילהה תא רוסאל
רמולכ .חכה לש יעצבמה ודוקפתב העיגפ רבדה הווהי ,םילייח ינש ורסחי םאו ,םיקובקבו םינבא
ךות עוסנל וילע ,תניועה היסולכואה בלב ןותנ ןיידעו ,תיעצבמ תוליעפמ בשה םכלש הז גוסמ חכ
הז חכ .תולקתה לש הרקמ לכל בכרה ילכ יבג לע תוננוכב תויהלו ,תוריהזה יללכ לכ לע הדפקה
םיחרזא םא םג ,תינש .ותבוגת תלוכי תא תיחפמ םילייח ינש לש םנורסחו רבד לכל יעצבמ ןיידע
םהש ףא ןכ גוהנל םילייח ינשל רתיה םוש ןיא ,תניוע היסולכוא ךותב ולא תועשב םיכלוה םימימת
לע הפיקתל תפדעומ הרטמ תווהל םייושע םה ,אברדא .רשק רישכמב םידיוצמו םיבורב םישומח
רסוח לש בצמב ,רויס תועש רפסמ רחאל אצמנ םילייחה גוזש רבדה ןוכנ רקיעב .םילבחמ ידי
הדותע הז חוכ הווהמ ,תאז דבלמ .םתבוגת תלוכי תא םצמצמו תיחפמש רבד ,תופייעו תונריע
.ותלועפ תא לרטני םילייח ינש לש םנורסחו עוגיפ לש הרקמל תיתרזג

:םוכיס
.םויב םג חכה תא לצפל ןיאו ,זחאמל בכרב בושל הבוח
:הלאש
העיסנב םיכישממו קשנה ילכ תא םיקרופ ונא ,הלוטמ ריעה ךותב תכרעמה רדג תא ונתייצח םע
?תיעצבמ הניא העיסנהש תויה לגרב הז עטק תכלל ךירצ םאה .סיסבל דע מ"ק רפסמ

:הבושת
תמייק ןאכ לבא .סיסבה לא הרזחב תמייתסמו ,סיסבה ןמ האיציב הליחתמ המישמ ללכ ךרדב
איה הלוטמ יככותב סיסבל העיסנה ,רדגה תייצח רחאל לוחה תומיבש ,תדחוימ תואיצמ
תפסותמו ,םיכרצמ תונקל ידכ הלוטמ לש תלוכמב םירצועש הדבועה איה ךכל היארה .תיתלהנמ
תילגר הכילה ףידעהל שיש רמול םוקמ היה הרואכל ןכל .קשנה ילכ תא םיקרופש הדבועה ךכל
.סיסבל דע רדגה תייצחמ

בכרה תרזח ,םב שמתשהל לכוי רחא חכש ידכ ,סיסבב םיצוחנ םיעלקמהו בכרהש ןוויכמ לבא
רזח אל דוע לכ ךכל ףסונב .סיסבל דע העיסנב ךישמהל םילייחה לכל רתומ ןכל .רתיהב איה
םילייחה לש םנורסחו ,תנמדזמ המישמ וילע ליטהל רשפא ,וניחטשב אוהש ףא ,סיסבל חכה
.וז המישמ עצבל ול רשפאי אל םייתדה

:םוכיס
.סיסבל דע העיסנב רוזחל ךירצ חוכה לכ
:הלאש
זאש תויה ,םיירהצב תבשב בצומל רוזחל ,תבש לילב הארוה לביק ,תיבב תבשב ההשש לייח
ידכ הדיחיל רשקתהל לייחה יאשר םאה ,העדוהה תא הלביק לייחה םאש ןוויכמ .הרייש תסנכנ
?הרזחה תוציחנ תא ררבל

:הבושת
םא .די רחאלכ תאז תושעל שיו ,תבשב הרזחה תוציחנ תא ררבל ידכ הדיחיל רשקתהל הבוח
ךרוצ שיו ,איהשלכ הביסמ טעמתה בצומב םילייחה רפסמש ןוגכ ,שפנ חוקפ ךרוצל הרזחה
תחקל לייחה לעש ,עצבמ תארקל תמיוסמ הנוכת הנשי םא לשמל וא ,בצומה ןקתל ומילשהל
רחא לייח תאצוה רשפאל קר ,הרזחה תרטמ םא לבא .הווצמ הרזחה הז ןוגכ לכב ,קלח וב
חכ תא בצומל שי דוע לכש םושמ ,םיימוי וא םוי בכעתת ותאיצי םא םג רוזחל ןיא ,השפוחל
.שפנ חוקפ תבשחנ הרזחה ןיא ,שורדה םדאה

:םוכיס
.ליעל רומאה פ"ע לוקשל זאו הרזחה תוציחנ תא ררבלו (יונישב) אבצל ןפלטל שי

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
וניא ןופלטה ולאו שפנ חוקפ קפס ונינפל שי ,שפנ חוקפ ןאכ ןיאש ררבתה אל דוע לכ הנ ןמיס
תוציחנ תא ררבל הרזח רשקתהל לייחל רתומ םא לודג ןויע ךירצ ןכל .שפנ חוקפל המואמ םרות
.אתיירואד רוסיא אוהו רוזחל ץלאי ,(יונישב) רשקתי אל םאש ,יתינע הז לע .ותרזח
:הלאש
שלש ולצלצי ,השפוח ןמזב תיבה ןמ יתוא קיעזהל ידכש ,הדיחיה םע להונ עובקל יוצר םאה
תועט ונייהד ירובע הניאש תינופלט האירקל תונעל ךרטצא אל תבשבש ידכ ,ןיגוריסל םימעפ
?רפסמב

:הבושת
.הדיחיה ןיבל ךניב םכסומ םיוסמ להונ עובקל בוט לבא .אבצל תבשב לייח םיקיעזמש דאמ רידנ
אל הז אליממש ךכ ,ףילחמל עודי היהי אל םכסומה להונה ןכלו ,ףלחתמ םיעצבמה למסש אלא
םושמ א"וזחה תעדל רוסאש ילמשח לגעמ תריגסב הכורכ תרפופשה תמרה ,ןינע לש ופוגל .רוזעי
הז ןיאש תורמל ,ריעבמ רוסיא לע םג רבוע היה ,תירונ תקלדנ התיה היזכרמב םאו ,םרז דילומ
רוסא תבשב ןופלטב רוביד יכה ואלבש אלא .תוקלדנש תורונמב ול תפכיא אל יכ ,אתיירואד רוסיא
."קזב" תרבח תויזכרמב טהל תוירונ תוקלדנ אל םויכש םושמ ,דבלב ןנברדמ

:םוכיס
רתומ ןכו ,ףרה אלל לצלצמ ןופלטה םא תרפופשה תא (יונישב) םירהל יאשר רידס תורישב לייח
.1יונישב הריזחהל

.ומק הרעה מ קרפ .במ ףיעס ב"לפ התכלהכ תבש תרימש .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ןיאש תורמל ריעבמ רוסיא לע םג רבוע ,תירונ תקלדנ היזכרמב םאש יתבתכש המ לע ונ ןמיס
הז ה"הללז ר"ומדא תעדלש ברה ריעה ,תוקלדנש תורונמב ול תפכיא אל יכ אתיירואד רוסיא הז
.ןווכתמ בישח
:הלאש
?בראמב תבש לילב ןועשב רוא קילדהל רתומ םאה

:הבושת
להונ" ליחתהל יתמ תעדל ידכ וא ,ןשי לייח םיכשהל יתמ תעדל ידכ ןועשב רוא קילדהל רתומ
.רבד לכל תויעצבמ תולועפ םהש ,"לופיק

:םוכיס
.בראמב ןועש רוא (יונישב) קילדהל רתומ ,חריה רואל העשה תא תוארל ןתינ אל םא
:הלאש
לע םיחווט סיטרכ ןיכהל שרדנ ינא ,ןוחטבה תעוצרב בראמל םיאצוי ונא רשאכ .ףלצ תווצב ידיקפת
יתוא בייחמ ,הפ לעב וריכמ ינאש תורמלו ,םיחווטה סיטרכב יתואיקב תנחבנ ריקחתב .םייסנכמה
יושע וניא אוה יתעדלש תויה ,םיחווט סיטרכ בותכל יל רתומ תבשב םג םאה .ובתכל דקפמה
?סנכמה לע ותוארל רשפא יאש הלילב רקיעב ,עורא תעשב יתוא שמשל

:הבושת
ךתנעט יבגל .ביוא יוהיז תעשב הרטמל חווט דומאל ךילע לקהל םיחווטה סיטרכ תרטמ
לעב חווטה ןורכז ךותמ הבורה תונווכ תא הנשת אלא ,הז סיטרכב שמתשת אל תואיצמבש
,חטשב טקיבוא לכל םיחווטה םהמ חוכשל לולע ךנה ,ביוא םע עגמ לש עגרב יכ הנעט וז ןיא ,הפ
רכזת דימ ,סנכמה לע עגר ותואב טיבת םא ןכ ןיאש המ .תמא לש עגרב יטירקו רקי ןמז זבזבלו
.חווטה תא דומאל ךרטצת אלו

םושר אוהשכ רקיעבו ,םיחווטה סיטרכב בותכש המ םיאור אל אליממ הלילבש ךתנעט יבגל
ךילע תלטומה המישמה גוסו ,הז דועי אלממ ןכ סיטרכה םויבש תויה ,הנעט וז ןיא ,סנכמה לע
.םויב םג אלא הלילב קר הניא

,םוקמ לכמ ,ףלצ היה אל אוהש ןוגכו ,תווצה דקפממ רתוי הפילצ אשונב ןיבמ ךניה םא םג
לעש חטשה ןוגראב שומיש תושעל לוכי אוהש ןויכ ,ותוא שמשל לוכי ךלש םיחווטה סיטרכ
.תאז טרפל םוקמה ןאכ ןיאו הפילצה לש יפיצפסה אשונב קר אל ,סיטרכה

יבגל בתכש 1הנשמ דיגמה ירבדמ איבהל רשפא תבשב םיחווט סיטרכ תנכה ריתהל רוקמ
ואיבהו ,הנכס ול ןישועש רבדה תעינמב ןיאשכ םג ורובע תבש ללחל רתומש ,הנכס וב שיש הלוח
לע אלא ,תבש ללחל ןיאש 3י"שר שוריפמ חיכוה (םש) ומצע ףסוי תיבה םנמוא .2ףסוי תיבה
וליפאש ,הנשמ דיגמה תעדכ קספ 4ךורע ןחלושב םוקמ לכמ .הלוחה ןכתסי ונשעי אל םאש רבד
אל התעמ .לוחב ול תושעל םיליגרש המ לכ ,הנכס וב שיש הלוחל םישוע םיחמומ םש ןיא םא
.הנכס וב שיש הלוחמ ביוא חטשב םיבראמל םיאצויה ןיד רומח היהי

,הנכס וב שיש הלוח לצא היוחד תבשש רבוסה 5ז"בדרה תטיש תא ףרצל רשפא הזל
ול השעת אל םאש רשפא ךרוצ תצק םהב שיש םירבדב לבא" :ל"זו 6ויתובושתב בתכ כ"פעאו
קפס וליפאש עודי רבדהו ,הברה ךרוצ םהב שיש םירבדל אובי ,ךרוצ תצק םהב שיש םירבדה
ןיאד ,הליבנ וליכאהל רשפאש פ"עא ,תבשב הלוחל ןיטחוש ירהש עדת .תבשה תא החוד אקיפס
תבש רמאד ןאמ םגש עמשמ ."ןכתסיו הב ץוקיו הליבנ איהש עדי אמלד םושמ ,ואל רוסיא וב
.ל"נה הנשמ דיגמה ירבד תא לבקמ נ"וקפ לצא היוחד

:םוכיס
.תבשה תסינכ ינפל ףלצל םיחווט סיטרכ ןיכהל שי .1
.תבשב וניכהל הבוח תבש ברעב השענ אל רבדה םא .2

ףלא ןמיס ד"ח .5 .ד ,חכש ןמיס ח"וא .4 .טכק ףד תבש .3 .חכש ןמיס .2 .די הכלה תבש תוכלה ב"פ .1
.'רו ףלא ןמיס םש .6 .חלקו
:הלאש
.ןוחטבה תעוצרב ההובג ןוכיס תגרד לעב בצומב תיעצבמ הקוסעתב אצמנו ,ברוע ןווככ תרשמ ינא
ךות יוהיז תעשב חווט דודמל יתורשפאב שיש ןויכ ,ברועל םיחווט סיטרכ ןיכהל תבשב רתומ םאה
?תוינש רפסמ

:הבושת
.רזייל חווט דמ יוצמ ךדיבש יפ לע ףא ,ןאכ םג ףקת ,תמדוק הבושתב בתכנש המ לכ

תלעפהל םג אלא ,ברוע ירי ךרוצל קר אל ךתוא שמשל לוכי ,הז םיחווט סיטרכ ךכל ףסונב
.עורא תעשב ךילא רובחל םתורשפאבש ,םיפסונ שא ימרוג

:םוכיס
.תבש ברעב השענ אל רבדה םא תבשב ברועל םיחווט סיטרכ ןיכהל הבוח
:הלאש
תויה ,לוגס וקב וניחטשב אצמנה בצומב תיפצת תדמעל םיחווט סיטרכ ןיכהל ,תבשב רתומ םאה
?הדמעב םינוש ריוא ימולצתו תופמ םנשיש

:הבושת
ןיכהל הבוח ,תונלשר תמחמ וליפא ,עצוב אל םא לבא .תבש ינפל עצבתהל ךירצ הז לכ
:תוביס המכמ ,תבשב םיחווט סיטרכ
.תיפצתה תרזיג תרכהב יאנת הווהמ הז גוסמ רזע לע חטשה ןוגרא .1
.הרזגב תורטמ לע םינוש שא ימרוג תלעפה תעשב בושח רזע הווהמ סיטרכה .2
.ביוא יוהיז תעשב ןיעידומ תרבעהב תושימג הנקמ סיטרכה .3

,חלמה-םיכ תרחא הרזג יבגלש דועב ,ס"שת תנשב ןונבל תרזיג יבגל ףקת ליעל רומאה לכ
.דרפנב לוקשל שי ,ןלוגה תמרו הברעה

:םוכיס
.תבש ברעב השענ אל רבדה םא ,בצומב תיפצת תדמעל םיחווט סיטרכ תבשב ןיכהל הבוח
:הלאש
םאה .התוא ףוטשל םינרותל הרומ דקפמהו ,תפנוטמ הפצרה לכוא רדחב תדעוס הגולפש רחאל
?דבלב םימו בגמ תרזעב הפצר ףוטשל רתומ תבשב

:הבושת
לקמ תרזעב הפצר חידהל ריתהל שי ,םיירטינס םיאנת לע ההובג הדפקה תמייק םש םילוח יתבב
,הבישיב וא הניכמב לכוא רדחל ההז ,אבצב יתגולפ לכוא רדח לש וניד לבא .דבלב םימו ימוג
.תבשב םיפטוש ןיא ,דעסש לודג רוביצ ידי לע הכלכלתה הפצרהש תורמלש
הניאש עקרק וטא תפצורמ עקרק לע ורזג םימכחו ,תבשב תומוג הוושי אמש איה רוסיאה תביס
.1תפצורמ

:םוכיס
.תבשב אבצב לכוא ירדח ףוטשל ןיא

.ו ,גכ התכלהכ תבש תרימש ,זי ק"ס זלש הרורב הנשמ .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.וכלכלתהש תומוקמ םימו בגמב ףוטשל רתומ לבא אס ןמיס
:הלאש
ךרוא .הלורוטומ רישכמ םע תבשב רייסל שרדנ ינא ,ריואה-ליח סיסבב ןרות למסכ ידיקפתב
סינכהל ,תחאה :תויורשפא יתש ןיב רוחבל ילע זא .םיירהצב תבש דע קיפסמ הללוסה לש םייחה
?ףידע המ .הללוס ףילחהל הינשהו ,הניעטל אוהש תומכ רישכמה תא

:הבושת
הלועפ םוש השוע הניא המצע הללוסה ךא ,הללוסל ילמשח חכ סנכנ הניעט תלועפב
תכאלמ םג .הללוסב רגאנש ילמשחה םרזה דבלמ תרעוב תלחגכ תממחתמ הניאו ,תילמשח
שמתשהל וליחתהו רישכמל הורביח אלש דוע לכ ,המצע הללוסה יכ ,תעצבתמ הניא ילכ ןוקית
.םולכל היואר הניא ,הב

רישכמה יכ ילכ ןוקית הרואכל הזב שי ,אוהש תומכ הלורוטומה רישכמ תא םינעוט רשאכ לבא
ךותל והודימעהש תויה לבא ,וכותל ורבדיש דע ותלועפ השעי אל רישכמה םנמוא .שומישל יואר
.ילכ ןוקיתכ בשחנ הז ,ןעטמה

ןיידעשכ הניעטל התוא םיסינכמ אלא ,ירמגל הללוסה ןקורתתש דע םיכחמ אל ללכ ךרדב
ןמזב ןועש ךיראהל רתומש ןינעל ,םינורחאה ובתכש המל המוד הז רבד .למשח תצק הכותב
ןמזב המודא הרונ תקלדנ הלורוטומ רישכמבש ,איה היעבה .ןמז רתוי לועפל ךישמיש ידכ ,לעופש
ןמזב הארת אלש ,וזכ הרוצב הרונה תא דנברילוזיאב תוסכל שי ןכל ,הניעטל רישכמה תסנכה
תקלדהב תלעות םוש ןיא יכ ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ וז זאש ,ןעטמל רישכמה תסנכה
.המודאה תירונה

הללוסה רוביח תרוצש םושמ ,םילכב הריתסו ןינב רוסיאב ךורכ הללוס תפלחה ךדיאמ
ןינב והזו ,רישכמב תספתנו הללוסה תקדהתמ הדי לעש ,תדחוימ תרגסמ ידי לע איה רישכמל
.קזוחב עקותכ םילכב רומג

:םוכיס
.דנברילוזיאב הרונה תא תוסכל שי תבש ינפל .1
.תנקורתמ הללוסהש יפל ,ןעטמל הלורוטומה רישכמ תא סינכהל שי .2

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ךרד הז אלא ,לוקלק ןאכ ןיא יכ ,ןוקית הז ןיא ה"הללז ר"ומדא תעדלש ינמודמכ בס ןמיס
.ןועטל ךירצ תועש ךכו ךכל תחאש שומישה
:הלאש
לוכאל םיליחתמ םילייחה ,הדועסל יידי לטונ ינאש דע .לכואה רדחב הגולפל שדקמ ינא תבש לילב
תכרבב םתוא הכזאש ידכ שודיקה ינפל םיידי לוטיל רתומ םאה .איצומה תכרבל םיניתממ םניאו
.איצומה

:הבושת
םיניתממ ויה ,ךלש איצומה תכרבב הבוח ידי תאצלו תוכזל םינינועמ םילייחה ויה תמאב וליא
אל םגו ,הבוח ידי םאיצומ התאש םיניבמ םניא םה לבא .ךידי לוטיתש דע תוקד שלש םייתש
,שודיקה ינפל םילטונש ךכב הליטנה ןמז תא חיורהל רשפאש ,ריוצי םא וליפאו ,ךכמ םהל תפכיא
תכרבל ןיתמהל ילב ולכאי םה ,שודיקה ןיי תא התוש התאש דועבש ,םילייח הברה ויהי זא םג ירה
םשו הפ ךתוא ודירטיש םייוכיסה בור ,שודיקה ינפל ךידי לוטית םא ,ךכל ףסונב .ךלש איצומה
בצמל סנכהל ןינע םוש ןיאו ,תעדה חסיהו קספה ךל ומרגי רשא ,הדועסה ןינעמ אלש תולאשב
.הז

וידי לטנ םאו" :קסופ 1ךורע ןחלושהש ללגב ,שודיקה רחא םיידי לוטיל ךירצ ,ןינע לש ופוגל
תעדל ,םנמוא ."תפה לע אלא ןייה לע שדקי אלו ,היל אביבח אתפירד היתעד ילג ,שודיק םדוק
קלחלש םושמ תאזו ,ןייה לע שדקלו שודיקה ינפל םיידי לוטיל שי הליחתכל וליפא ,2א"מרה
.הדועסה ךרוצ אוהש םושמ איצומה תכרבל הליטנה ןיב קספה הווהמ שודיקה ןיא ,םינושארהמ
תבוח ידי תאצל ידכ םיידי תליטנ ינפל שדקל שי הליחתכלש ,3הרורב הנשמה בתכ םוקמ לכמ
ינפל תלטנ םא תפה לע שדקל ךילע זאש ,4ם"במרהכ גהונו ינמית התאש רקיעב .תועדה יתש
תליטנ ינפל שדקל ףידע ,יזנכשא תייה םא םג .םילייחה רוביצל הומת הארי הז רבדו ,שודיקה
.ךורע ןחלושה תבוח ידי םג תאצל ידכ ,םיידי

.םלכל שדקי וידי לטנ אל ןיידעש והשימש ףידע ,שודיקה ינפל םיידי תלטנ רבכש דבעידב
.םידרפסל םיזנכשאה ןיב תקולחמב רבדה יולת ,ידיחיה יתדה לייחה התא םא לבא
יפל םנמוא .ןייה לע שדקל רוסא ם"במרהו ף"ירה יפלש םושמ ,תפה לע שדקי םידרפסה תטישל
אל 5ךורע ןחלושה םוקמ לכמ ,וז העדל שוחל ךירצ הליחתכלו תפה לע שדקל רוסא ת"ר תטיש
.תפה לע שדקלו (ןייה לע שדקל םירסוא דבעידבש) ם"במרהו ף"ירל שוחל ףידע ןכלו ,ת"רכ קספ

דבעידבש א"מרה ירבדכ קספ 6הרורב הנשמהש םושמ ,ןייה לע שדקי םיזנכשאה תטישל לבא
.ןייה לע שדקי וידי לטנ םא

:םוכיס
.םיידי תליטנ ינפל םילייחה לכל שדקלו ליגרכ גוהנל שי .1
.וידי לטנ אל ןיידעש לייח שדקי שודיקה ינפל םיידי תלטנ םא ,דבעידב .2
תתל ףידעו) תפה לע ,ידרפס .ןייה לע שדקי ,יזנכשא :שודיקה ינפל םיידי ולטנ םלוכ םא .3
.(םילייחל הומת הארי אל רבדהש ידכ יזנכשאל    

ברע ןמיס ח"וא .5 .י הכלה טכ קרפ תבש תוכלה .4 .בס ק"ס םש .3 .םש .2 .בי ףיעס אער ןמיס ח"וא .1
.בל ק"ס םש .6 .ט ףיעס
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא