םירק השמ ליא ברה תאמ

הרותה תאירקו הליפת


עסמב הרשע הנומש תליפת .ד
:הלאש
ירחא םג תכלל ךישמנש ונבה ןמזה רבעש לככ .החנמ ונללפתה אלו מ"ק 35 עסמל ונאצי
ידכ ךות ללפתהל רתומ םאה .ללפתהל קיפסהל ידכמ תורצק הייתשה תוקספה .העיקשה
?ןימולשת תליפת ללפתהלו הלילל ןיתמהל ףידעש וא הכילה

:הבושת
דגנכ וינפ םא ףא וכוליה ךרד ללפתמ וילגרב ךלוה היה םא" :ןושלה הזב קספנ 1ךורע ןחלושב
וביל דרטיו וכרד רוחיא ויניעב השקי ללפתיו דומעי םא יכ ,הנכס םוקמב אלש וליפא םילשורי
:ףיסוה 2ךורע ןחלושה לבא .הז קספ תרגסמב םכתלאש ץבשל ןתינ הרואכל .ןיוכל לכוי אלו
,תעדה בושיב יולת לכהש ירה ."ותעד בושיו ותארי יפלו םוקמה יפלו ךרדה יפל לכהו"
םיאשונ ,םירגפמה תא םיפחוד ,םיצר ןכש תעדה בושי יא ךותמ להנתמ עסמש רחאמו
ימ לע םיבסומ ךורע ןחלושה ירבדו וכלהמב ללפתהל רשפא יא - המודכו םידבכ תואשמ
ותעדש ינפמ ותכילהב הרשע הנומש ללפתהל לוכי זאש ול תנתממ הניאש הריישב ךלוהש
.תבשוימ

:םוכיס
לע דיפקהל תווצמ ירמוש םילייחל רשפאל םידקפמה ברקב תיסחי ההובג תועדומ תמייק
:ןכל ,תאז שקבל םיכובנ םמצע םילייחהש הדבועב תדקמתמ היעבה .אבצב יתד םייח חרוא
ןמ תחאב תאז שקבל שי חכשנ רבדה םאו הליפתל ןמז ןנכתל עסמה ינפל שקבל םכילע .1
.תוקספהה
.עסמ ךלהמב הרשע הנומש ללפתהל ןיא .2
תאז םתישע אל ירהש ןימולשת תליפתב םיבייח םכניהש יאדו םתללפתה אל םא ,דבעידב .3
.דיזמב

.םש .2 .ד ףיעס דצ ןמיס ח"וא .1

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
הליפת הכילה ידכ ךות ללפתי הרירב תילבש ,לצנבנ רודגיבא ברה ףיסוה 2 ףיעסב ד ןמיסל
.'וכו ךמע יכרוצ הרצקהעיסנ תעב הבישיב הליפת .ה
:הלאש
בורק תחא אל םימייתסמה םירויסו םינוידב אצמנ ינא ברעהו םויה ךלהמב .הטמ ןיצק ידיקפת
ןמז אצומ ינניא םימעפה ברב .העש יעבר תשלשכ לש העיסנ ךלהמ יתיבל בש ינא זאו תוצחל
ןתינ םאה .תילמינימ הנוכ תרסחו הפוטח יתליפת זאש קר התיבה יבושב אלא תיברע תליפתל
?העיסנ ידכ ךות ךרדב ללפתהל

:הבושת
הנווכב הליפתש םושמ השעת ךכש ףידע הנווכב אהת העיסנ ידכ ךות ךתליפתו גהנ ךל שיש ןויכ
חרכוהש ימ" :קספנ 2ךורע ןחלושב םנמוא .1הנווכ אלל הדימעב הליפת ינפ לע אפידע בשוימ
הכלה לבא ."רבד הב ףיסוהל ךירצ וניאו דמועמ ללפתהלו רוזחל ךירצ לכוישכ ,בשוימ ללפתהל
.3ךורע ןחלושה לע וקלח םיבר השעמל

:םוכיס
.הנווכ אלל הדימעב ךתיבב רשאמ הנווכב העיסנה ךלהמב ללפתתש ףידע

.ה תוא ףסוי יכרבב א"דיח ,םש ז"ט .3 .ט ףיעס דצ ןמיס ח"וא .2 .ט ןמיס ג"ח ח"וא א"יבי ת"וש .1(א) החירזה ינפל תירחש תליפת .ו
:הלאש
החירזה ינפל וא ,מ"וקבב וא ,תבכרב ןמזב ללפתהל םאה .מ"וקבב תויהל ילע רקובב םכשה
?תיבב

:הבושת
.ללכב םאו ךירצש ומכ הב ללפתהל חילצת םא קפס ןכל םילייח הסומע וז העשב תבכרה
ילב םינמז תוחול לש לגעמל סנכת םשל ךעיגהבש ןכתיו ךל הפצמ המ עדוי ךניא מ"וקבב
1רחשה תולעמ ללפתהל ךל רתומו ,קחדה תעש וז ךרובע ןכל .הליפתל ןמז ךל וריתויש
הארישמ ןיליפת תחנה ןמזש ןויכמ ךא .החירזה ינפל תוינמז 2תוקד םייתשו םיעבש אוהש
זאו הז ןמז ןיתמהל ךילע רחשה תולע רחא תוקד 4הרשע םיתש וא 3שש אוהש וריבח בתא
.םחינהל

:םוכיס
ןתינ ןיתמהל רשפא יא םאו רחשה תולע רחאל תוקד הרשע םיתש הליחתכל ןיליפת חינהל שי
.הנווכבו תוניתמב תיבב ללפתהלו ,רחשה תולע רחאל תוקד שש םחינהל

חי ןמיס ח"הכ .4 .ב"קס םהרבא לשא חנ ןמיס ג"מפ .3 .א"מ א"פ תוכרב ש"מהפ ם"במר .2 .א ,טפ ןמיס ע"וש .1
.חי תוא

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
העש םילשוריב םידרפסה גהנמ יפל אוהו ,ורבח תא ריכישמ ,הליחתכל ןיליפת ןמז ו ןמיסל
(ה"ללז ר"ומדא תעדל שמחו םיעברא וא) םישימח םיזנכשאה גהנמ יפלו ,המחה ץנה םדוק
הרמזד יקוספ רמול לוכי .םידרפסכ גוהנל יזנכשא לוכי קחדה תעשב .המחה ץנה ינפל תוקד
.ןיליפת תחנה םדוק
(ב) החירזה ינפל רוביצב תירחש תליפת .ז
:הלאש
בשומה ישנא םע ללפתהל םיאשר ונא םאה .ןופצה לובגב יתד בשומב רחש םע הרימש ונמייס
םוקמב ןינמ שי ונידעלב םגש ןייצל שי ?החירזה ינפלו רחשה דומע ןיב ללפתהל םימידקמה
.רוביצב הליפת חיורהל םיצור ונאש אלא

:הבושת
תרתומ רחשה דומע רחא החירזה ינפל הליפת .דבלב רחבומה ןמ הווצמ רוביצב הליפת
ולאל םא וליפא ץנה ינפל ללפתהל ןיאש 1ףסוי הידבוע יבר ןואגה קספ ןכל .קחד תעשב קר
שיש בתכ 2ל"צז יולה דוד םייח ברה לבא .ןינמ היהי אל ץנה םדוק רתיהב םיללפתמה
יוצמ אלש םושמ ץנה ינפל ללפתהל םיגהונה םימכח ידימלת הארש דיעהו תאז םיריתמ
םרוג רבדהו תוקוחר םיתיעל תנמדזמ רוביצב הליפת םכתומכ םילייחל .ךכ רחא ןינמ םהל
תשולש התע וניתמת םאו ,יערא ךרד תאז םישוע םתא תאז דבלמ .ישפנ ינחור קוזיח םכל
םכמוי רדסו תויה םכל הצוחנ הניש תקד לכ ןכל .הליפתב םיינרע ויהת אלו ןכתי העש יעבר
ךכ רחא אובי הליפתה תלחתהב בוכיע לכו אבה הלילה תומישמ תארקל תונכהב ךישממ
תעדלש דועו ,הליקמה העדה לע ךומסל םתא םיאשר ךכ בקע - החונמה תועש ןובשח לע
לע םולכ ונחורה אל כ"א ,דבעידב קר איה ,ןיקיתוכ אלש ,ח"הנה רחא הליפת םג ם"במרה
.הנתמהה ידי

:םוכיס
.החירזה ינפלו רחשה תולע ןיב בשומה לש ןינמה םע ללפתהל םיאשר םכנה

.ד ןמיס ו"ח בר ךל השע .2 .ג הרעהבו ג ףיעס זלק דומע א"ח ףסוי טוקלי .1(ג) החירזה ינפל תירחש תליפת .ח
:הלאש
ןמזב אבצב ללפתהלו ךרדל תאצל וא רחשה תולע רחאו החירזה ינפל תיבב ללפתהל םאה
?הנווכבו

:הבושת
קספ לע םיכמוסו רחשה תולע רחאלו החירזה ינפל תיבב םיללפתמ םילייחהמ םיברש המ
.םדיב איה תועט - תאז תושעל םוק ימיכשמ םילעופל ריתמש 1ףסוי הידבוע יבר ןואגה
ללפתהל ולכוי אלש םילעופה לש וז ןוגכ קחדה תעשב קר אוה החירזה ינפל ללפתהל רתיהה
ךתלאשש אלא .ןכ גוהנל םהילע אבצב ןמזב ללפתהל םילוכיש םילייח לבא םתדובע םוקמב
.החירזה ינפל תיבב ללפתהל ךירצש וא הליפתה ינפל ךרדל תאצל רתומ םא איה

לייח לבא .ללפתיש דע ךרדל ךליל וא ויכרצב קסעתהל רוסאש 2קספנ ךורע ןחלושב
.3הליפתה םדוק םג רתומש רבד הווצמ רבדל ךלוהו הווצמ יכרוצב קסוע - אבצל אצויש
םושמ יברעמה לתוכב תירחש ללפתהל ידכ םילשוריל ביבא-לתמ עוסנל םדאל רתומ ןכל
ךרוצל טלחהב לבא הליפת ךרוצל הניא ךתעיסנ תרטמ םנמוא .4הליפתה ךרוצל עסונש
.אבצב תוריש לש הווצמ

:םוכיס
,ןמזב תירחש ללפתהל ךילע הליפתה ינפל תרתומו הווצמ רבדל איה ךרדל ךתאיציש ןוויכ
.אבצב

ףסוי תיראש .4 .ו תוא םש שדח ירפ .3 .ג ףיעס טפ ןמיס ח"וא .2 .ה ןמיס ב"ח ד"וחי ת"וש .1
.גער דומע ב"ח:הלאש
?הליפתה ינפל לוכאל רתומ רחש םע הנשה שארב בראממ םיבש רשאכ םאה

:הבושת
,רחשה תולע ינפל העש יצח ךותב ,(םרג 56) הציבכ תפ ונייהד ,עבק תדועס ליחתהל ןיא
תותשלו לוכאל רתומ ,ש"הע םדוקש העש יצח ינפל לבא .1ןמקלדכ הזב אצויכו הלוחב אלא
לוכאל ליחתהשכו ,רחשה תולעב קיספהל וילע ,רתיהב לוכאל ליחתהש ימ .2הלבגה אלל
תוחפל וא דימ קיספי רחשה תולעל הכומסה העש יצח ךותב ונייהד ,רוסיאב עבק תדועס
.3רחשה תולעב

,5רתומ תותשל קרו ,4לוכאל רוסא ללכ ךרדבש ףא ,הליפתה ינפלו רחשה תולע רחאל
ןיי ותשת ,הליחת ושדקתש ןוכנ ןכל .לכאיש דע ללפתהל לוכי וניאש הלוחכ םכניד םוקמ לכמ
תדועס ינפל שדקל ובושתו וללפתת ,םחל וא תונוזמ תיזכ ולכאת ךכ רחא ,וימגול אלמכ רועיש
.הליפתה םדוק שדקי אל ,סרפ תליכא ידכב תיזכ אצי אלש הקספהב לוכאל רשפא םא) .6גח
.(א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה םשב

:םוכיס
.שודיקה ינפל הרותה תוכרבו רחשה תוכרב רמול ןוכנו ,ל"נה םיפיעסב רמאנה יפ לע גוהנל שי

ת"וש .5 :י ףד תוכרב .4 .ךירצ ה"ד ל"היבו ח"כ קס םש .3 .בי ףד תינעת .2 .ז"כ קס ט"פ ןמיס הרורב הנשמ .1
.ד"פש דומע א ףרכ תבש ףסוי טוקלי .6 א"י ןמיס ד"ח רמוא עיבי

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
לע הליפת וב יכ 'וגו תכנח ריש רומזמ םג ,רקובב היתש ינפל רמול גהנ קוק ברה ט ןמיסל
ינש קר רמול גהנ ,ה"הללז ר"ומדא .םדה לע ולכאת אל םייקל 'וגו ימדב עצב המ :םדה
.'וגו עצב המ ,'וגו ךילא םיקוספה


:הלאש
ףרוחב ןופצה לובגב תרשמ ינאשכ םג םאה .תופפכ םע ללפתהל רסואש הרורב הנשמב יתיאר
?תופפכ םע ללפתהל יל רוסא

:הבושת
תופפכ שובלל ןיאש ובתכ 2םינורחאה ילודג אלא תאז ריכזה 1הרורב הנשמה קר אל ןכא
דיו הואג לגר ינאובת לא קוספה תא ןכ םישועה לע וארקו םיכרד ירבוע ךרדכ הליפתה ןמזב
דומעל םוקמה ישנא ךרדש םשכש ראובמ 4ךורע ןחלושבו 3ם"במרב לבא .ינדינת לא םיעשר
שארו ןוחטבה רש ,ל"כטמרה ירוקיבבש ןויכמו .הליפתב דומעל םהילע ךכ םילודג ינפב
רורב ,םכינפב ךכ םיעיפומ םמצע םהו ,רוקה תמחמ תופפכה תא םיריסמ םכניא הלשממה
דומעל םכרד ןיאש םישנא לע םיבסומ הרורב הנשמה ירבדו תופפכ םע ללפתהל םכל רתומש
.הנווכב ללפתהל ידכ רוקהמ םינגומ ללפתהל ףידעש ,דועו םילודג ינפב ךכ

:םוכיס
.זעה רוקה תמחמ השענ רבדהשכ תופפכ םע ללפתהל רתומ

.ד ,חצ ןמיס ח"וא .4 .ה הכלה ד קרפ הליפת תוכלה .3 .אצ ןמיס ח"ב .2 .בי ק"ס אצ ןמיס .1:הלאש
?םיכלכולמ הדובע ידגב וא םייקנ טרופס ידגב םע ללפתהל יוצר םאה

:הבושת
תאז ודמלו םיאנ םידגבב הליפתה תארקל םמצע וטשיקש םיארומא לע רפוסמ 1ארמגב
הרואכלו .לארשי ךיהלא תארקל ןוכה קוספה ןמ וא שדוק תרדהב 'הל ווחתשה קוספה ןמ
ול ויהיש יוארו :2ךורע ןחלושה בתכש יפכו רתויב םייקנ םהש א ידגב םע ללפתהל יואר היה
לכמו ,הז לע זבזבל לוכי םדא לכ ןיאש אלא הנוהכ ידגב ןוגכ הליפתל םידחוימ םיאנ םישובלמ
ללפתהל לייחמ שורדל לבא .תויקנ םושמ הליפתל םידחוימ םייסנכמ ול ויהיש אוה בוט םוקמ
.הב דומעל לוכי רוביצה ןיאש הריזג יהוז א ידגבב

םידגבב ללפתהל יאשר וניא קדובו טחוש אוהש רוביצ חילש :בתכש 3א"מרה ירבדמ
לייח ןכל .םיאוצ םידגבב ללפתהל יאשר ןכא רוביצ חילש וניא םאש עמשמ .וילעש םיאוצה
ךדיאמ .םב ללפתהל ןידה ןמ ול רתומ ,הזב אצויכו ןמש ימתכמ םיכלכולמ ולש הדובע ידגבש
ינבל ךכ ללפתהל וריתהש 4םיקסופ שי םירצק םהש יפ לע ףאו םייקנ טרופס ידגב ול שי
ישנא ךרד דציכ :אוה עבוקה רדגה 6ךורע ןחלושהו 5ם"במרה יפלש ןויכ יתדה ץוביקה
.םילודג םישנא ינפל דומעל םוקמה

ותוא םישיגפמ אל תנמאתמ הדיחי רקבל ןוחטבה רש וא ל"כטמרה אב רשאכ בור יפ לע
ידגבש ירה .א ידגב שובלל םילייחה ןמ םישרוד אל םג ינש דצמו טרופס ידגבב םילייח םע
.םילודג ינפל םב דומעל םוקמה ישנא םהש םילייחה ךרדש םידגבה םה םה םיכלכולמ הדובע
הז ס"דמב אלו ןומיאב הגולפ םע ל"כטמרה תא םישיגפמש המש ןועטל םוקמ היה םנמוא
םג וינפב דומעל ךרד ןיאש היאר ןיא אליממו םינומיאה ךלהמ תא תוארל ונוצרבש םושמ
ס"דמ רחאל ויה םילייחהו רקבל אב ל"כטמרהש םימעפב ינויסינ יפ לע לבא .טרופס ידגבב
גוהנל שי ךכש יל הארנ ןכל הדובע ידגבל טרופס ידגב ףילחהל החישה תארקל ושרדנ םה
.הליפתל עגונב םג

:םוכיס
.טרופס ידגב ינפ לע םיכלכולמ םהש ףא הדובע ידגבב ללפתהל ףידעהל שי

תוכלה .5 .ח ןמיס ד"ח ד"וחי ת"וש .4 .ה ,גנ ןמיס ח"וא .3 .ד ,חצ ןמיס ח"וא .2 .:ל ףד תוכרב ,.י ףד תבש .1
.ד ףיעס חצ ןמיס ח"וא .6 .ה הכלה ד קרפ הליפת:הלאש
הפיכ שובחל ונילע רסאנש ןויכ .דבל בר ןמז החטבא תדמעב יתיהש יעצבמ ליגרת ךלהמב
יתגהנ םאה .הליפת לע רתוולו הכרב אלל תותשל יתצלאנ יל התיה אל הדסק םגו םינומיאב
.הווצמה תובישח תא םידקפמל ונרבסהש רחא חינהל ונל םישרמ ןיליפתש ןייצל שי ?יוארכ

:הבושת
ןמאתהל רתיה םוש ןיאש תובוגתה רודמב ןייע םינומיאב הפיכ תשיבח בויחל עגונה לכב
ךרבל ןתינ םא ררבל ונילע וז תואיצמל תעלקנ רשאכ םוקמ לכמ .הז גוסמ םיליגרתב הפיכ אלל
.שאר יוליגב ללפתהלו

לע הנקתנש הראפתב לארשי רטוע תכרב ינפל .רחשה תוכרב רדס עיפומ 1תוכרב תכסמב
- בייחמ תוכרבה רדס 2םינושארה בור יפלש ןויכמו תוכרב רפסמ וכרב שאר יוסיכ תשיבח
ריתהל בתכ 3םירפוס תכסמב אמק אנת ךכ לע ףסונ .שאר יוליגב תוכרב ןתוא וכרבש אצוי
.4ם"במרה קספ ותעדכש הארנו הלוגמ שארב עמש תאירק ארקל

לבא ,שאר יוליגב 'ה תרכזה רמול רתומ ןידה רקיעמש ובתכ 6שדח ירפהו 5ל"שרהמה
תא האר וליא לבא שאר יוליגב ךרבל שרופמב רסא 7ךורע ןחלושה םנמוא .ורימחה השעמל
קסופ היה אלש רמול שי שאר יוליגב וכרב םיתפרצה וניתוברש בתכש 8עורז-רואה ירבד
יוליגב הביתה ינפל רובעל קר 9אמק אנת רסא הליפת יבגל וליפאש םושמ ,רוסאל תוטשפב
.(דיחיב םג רסא ם"במרהש אלא) .דיחיב ןכ ןיאש המ שאר

קחדה תעשב םוקמ לכמ ,שאר יוליגב 'ה םש ריכזהל רוסא הליחתכלש ףאש הארנ ןכל
תויה .ל"נה ם"במרה תעדל הלוגמ שארב ללפתהל לוכי רחא שאר יוסיכ אלו הפיכ ול ןיאשכ
ףילחת ןיליפתה תווהמ היפל 10בקעי תועושיה תעד תא ףרצל שי ןיליפת חינהל ךל םישרמו
ףולחי ליגרתה םויס דע ןיתמת םאש ןויכמו .םיימש תארי םדאל םינקמ םהינשש הזב הפיכל
יוליגב ךרבל ריתהש 11רוא ירואמ רפס תעד ףרצל שי הליפת ןמז םג ילואו עמש תאירק ןמז
שארה לע הצלוחה לוורש הצק ךושמל שי השעמל הכלה םוקמ לכמ .תרבוע הווצמב שאר
.שארה לע ןיליפתה קיתרנ חינהל וא ,אחרט הזב ןיאו תויה

:םוכיס
.הלוגמ שארב 'ה ריכזהל רוסא הליחתכלו שארה לע הפיכ םע ןמאתהל שי
,ךרבל ךכו שארה לע ןיליפתה קיתרנ חינהל וא לוורשה הצק ךושמל רשפא קחד תעשב
.ללפתהלו ש"ק ארקל

די קרפ .3 .ה-ד הכלה ה קרפ הליפת תוכלה ם"במר ,גכ ןמיס ט"פ תוכרב ש"אר ,גנק הבושת א"בשר .2 .:ס ףד .1
ןמיס ב קלח .8 .ג ,ור ןמיס ח"וא .7 .ג ,אצ ןמיס ח"וא .6 .בע ןמיס .5 .א הכלה ה קרפ הליפת תוכלה .4 .וט הכלה
.:וט ףד עבש ראב .11 .ב ןמיס ףוס .10 .םש םירפוס תכסמב .9 .גמ:הלאש
ריתהל ןיאש בתכנ רדסהה תובישי לש םינבר תדעו ידי לע אצוהש "דיחא להונ" רפסב
תורמל ךא הז רבד םילייחל יתרמא ת"לסיבב יתויהב .תירחשב ץ"שה תרזח אלל הליפת
לע תונעל יל רתומ םאה .שודקה לאה דע תרצוקמ ץ"ש תרזח םע תירחש וללפתה לכה
?ץ"שה תוכרב

:הבושת
םייתדה םילייחה תוגהנתהב תודיחא רוציל ותרטמ .הכלה רפס וניא - "דיחא להונ" רפסה
הכלה ונממ דומלל ןיא ןכל .רפסל המדקהב ל"נה םינברה תדעו ידי לע רדגוהש יפכ אבצב
ןמז ורצקי אל םידקפמהש ידכ הז גוסמ היחנה הבתכ וז םינבר תדעו יתנבה בטימל .הקוספ
ןחלושב םוקמ לכמ .ץ"שה תרזח לוטיב לש ןורתפה תא םתוארב םילייחל תירחש תליפת
.ץ"שה םע םלוכ וליחתיו) .תירחשב ץ"שה תרזח לטבל רתומ קחדה תעשבש שרופמ 1ךורע
לע זא רתול ילוא בטומו דיחא בצק לע רומשל ךירצשכ הנוכה לע השקמ רבדה םימעפל לבא
.הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועהו ץ"שה הרזחמ םירוטפ םילעופ ירהש .ירמגל ץ"שה תרזח
(לצנבנ א"רה םשב

:םוכיס
א"רה םשב ,ל"נכ תוגייתסהב) .תירחשב םג תרצוקמ ץ"ש תרזח ךורעל רתומ קחדה תעשב
.(לצנבנ

.ו"קס םש ב"נשמ ;ב ,דכק ןמיס ח"וא .1:הלאש
ןמזה ףלוח הרשע םיפסאתמש דעו םיללפתמ הנומש שיש תחא אל הרוק .ת"לסיבב תרשמ ינא
רוביצב הליפתל רצקה ןמזה תא לצנל םא םיטבלתמ ונא ישימחו ינש ימיב .הליפתל בצקוהש
?ףידע המ .קיפסנ אל םהינש תא ירהש הרותב האירקל וא (ןתינ רשאכ)

:הבושת
ףוס לכ ףוס לבא תוכיראב 1תוכרב תכסמב ראובמש יפכ דאמ הלודג רוביצב הליפת תלעמ
יוג לש הריסב רובעל ורסאש 2םינורחאה ירבדמ חכומ ןכ .דבלב רחבומה ןמ הווצמ איה
תובש םושמ רוסא םימה ינפ לע טושל :תובשד תובש ןאכ שיש ףא רוביצב ללפתהל ידכ תבשב
הניא" הרשעב ללפתהל םוקמ לכמ .תובש יוגל הרימאו .3םיטייש לש תיבח השעי אמש הריזג
ברעל םימכח וריתהש המש ןימוחת יבוריע תוכלהב ל"ירהמה בתכ ןכו ."יאה ילוכ הווצמ
הרשעב ללפתהל ןכ ןיאש המ לבא תיבל וא התשמה תיב לא תכלל ןוגכ ונייה - ,הווצמ םוקמב
תבוח לבא דיחי תבוח אל םנמוא .הבוח איה הרותה תאירק ,ךדיאמ .ךכ לכ הווצמ הניאש
עומשל ידכ חורטל בייח אל סנוא תמחמ הרותה תאירק עמש אלש דיחי :ונייהד .4רוביצ
.הרותב אורקל ךירצ ףסאתהש רוביצ לבא רוביצב הרותה תאירק

הרשעש 5ארמגב רמאנ הילע ,ןינמב ללפתהל הווצמה ןמ טעמל ידכ ולא םירבדב ןיאש ןבומכ
אוה דימ - הרשע אצמ אלו תסנכה תיבב אב ה"בקהש העשבו ,םהיניב הניכש םיללפתמש
ןוצר תע 'ה ךל יתליפת ינאו קוספה תא 6ושרדו רוביצב הליפת תלעמב ל"זח וגילפה דוע .סעוכ
סאומ ה"בקה ןיאש ןתנ יבר םשב םש ורמא ןכו .ןיללפתמ רוביצהש העשב ,ןוצר תע יתמיא -
ןמזה רשאכ לבא ,רוביצב ללפתהלמ הביס אלל םתס ענמיהל ןיא ןכל .םיבר לש ןתליפתב
.הרותב ארקל ףידעהל שי הרותה תאירקל וא רוביצב הליפתל קיפסהל לוכיו םצמוצמ

:םוכיס
ארקל רשפא כ"אא ,רוביצב הליפת ינפ לע הרותב האירק ףידעהל שי םצמוצמ ןמזהשכ
.החנמב

.ף"ירה יפדמ :גי ףד הליגמ ן"ר .4 .:ול ףד הציב .3 .וטק ןמיס ריאי תווח ת"וש .2 .ח ףד ,ו ףד .1
.ח ףד םש .6 .ו ףד תוכרב .5:הלאש
תשרפ תאירק תא םילשהל ןתינ םאה .ןינמ ףסאתה החנמב לבא ןינמ ונל היה אל רקובב תבשב
?החנמ תליפתב עובשה

:הבושת
רבדהש יפכ םילוע העבש םע החנמב הלוכ השרפה תא אורקל ורוה 1םיזנכשאה םיקסופה
ארוק ןהכהש ןפואב האבה תבשב המילשהל ובתכ 2םידרפסה םיקסופה לבא .תירחשב השענ
יולה ךישממ םשמו םיקוספ השולש םע עובשה תשרפמ ךישממו רבעש עובשה תשרפ לכ תא
אל דחא ףאש בצמ רצוי ותדע גהנמ יפכ השעי דחא לכ םאו ברועמ ןינמה אבצבו רחאמ .רדסכ
תבשב ואצת םא ןכש לכ .האבה תבשב אלו תיחכונה תבשב אל השרפה תא םילשהל לכוי
לייח הז ןוגכב ןכל - רבעש עובשה תשרפ תא ארקי אל ריעב ןינמה ירהש השפוחל האבה
םילייחה םג הבוח ידי ואצי ךכבו םילוע העבש םע השרפה לכ תא החנמב ארקי יזנכשא
.םידרפסה

:םוכיס
.תבש התואב החנמב השרפה תא םילשהל םיזנכשאה גהנמ .1
.ליעל רכזנש ןפואב האבה תבשב השרפה תא םילשהל םידרפסה גהנמ .2
.החנמב תבש התואב םלוכ ומילשי אבצב .3

.אע ןמיס א קלח לאש םייח ת"וש א"דיח .2 .ה"קס םש הרורב הנשמ ,ו"קס הלק ןמיס ןחלושה ךורע .1


א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
,החנמב וארקי אמלע ילוכל הליחתכלש וא תקולחמ ןאכ שי תמאב םא ןייעל שי וט ןמיסל
יאדו ,ינשה הרקמה תוחפל .האבה תבשב וארקי אמלע ילוכל ,החנמב וארק אלש דבעידבו
.םיזנכשא לע םג לבוקמ:הלאש
תחורא רחאל דימ החנמב לבא .תירחש תליפתב ןינמה ץבקתמ דימת אל םינומיא ץחל ללגב
םילשהל ןתינ תירחשב הרותב ישימחו ינשב וארק אל רשאכ םאה .ןינמ ןגראל רתוי לק םירהצ
?החנמב תאז

:הבושת
התיה הנקתה לכש ןויכמ .תירחשב ישימחו ינשב הרותב אורקל התיה םימכח תנקת רקיע
וארקי תירחשב וארק אל םאש רמול היה רבתסמ הרות אלב םימי השולש והשי אלש ידכ
ןכו .יארקא ןפואב ךכ וגהנש 1םינורחא שי ,ןכא .הנקתה רקיע תמייקתמ הזבש החנמב
םא לואשל אבה לבא ותוא םיחינזמ ןיא יארקא ןפואב ןכ השועהש 2ףסוי הידבוע ברה קספ
םילייחהו רחאמ לבא .יארקא ךרדב ףא ףידע השעת לאו בשד ול םירומ - ןכ גיהנהל
- תורחבומה תודיחיב רקיעבו םיבו ריואב השביב וניקולא ירעו וניצרא רמשמ לע םידמועה
םימי םהילע ורבעיו ןכתי ,"רדסה" לש תורגסמב אלו םידדובכ םייתד םילייח םיתרשמ םש
רקיע תא םייקל םהל רשפאלו לקהל שי - תותבשב ללוכ הרותב האירק אלל תועובש ףאו
הרותה תאירק תא החנמב ומילשיש ידי לע הרות אלב םימי השולש והשי אלש הנקתה
.תירחשב וריסחהש

:םוכיס
הרותב אורקל ישימחו ינשב םיאשר תירחשב ןינמ םהל יוצמ אלש הדשה תודיחיב םילייח
.יארקא ןפואב ןכ םישוע םא טרפבו החנמב

.טי דומע ב"ח י"וקלי .2 .אנ ןמיס ח"וא הלעי הדוהי ת"וש .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא