םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


תיברע תליפת ינפל תבש תדועס .דס

:הלאש
םינינועמ םניא םידקפמה .לכוא רדחל םיסנכנ הגולפה ילייחש העשב תבש לילב רומשל יתמייס
?תיברע תליפת ללפתהל ךכ רחא קרו דועסל יל רתומ םאה .תבש תדועס עצמאב סנכי לייחש

:הבושת
בשויהש ,רמאנ םש ,1םיחספ תכסמב ראובמ הז רבד .תיברע תליפתל שודיק ןיב רשק ןיא
ירה .הכלהל 2ם"במרה קספ ןכו ,שדקמו הפמ סרופ ,םויה וילע שדקו ישש םויב הדועסב
3ז"טה םג .שודיקב בייחתמ אוה םויה שדק רשאכ דימ אלא ,תיברע תליפתב יולת וניא שודיקהש
ליחתהד ןויכ ,שדקמו הפמ סורפ אוה םא ,תיברע ללפתהל ךירצ ןיאש טושפו" :ןושלה הזב קספ
."תיברע תליפת לכ ןידכ שממ רתיהב לוכאל

אלו רוסיאב לוכאל ליחתמ התא ,םיבכוכה תאצ רחאל תמייתסמ ךתרימשש םושמ לבא
לש עמש תאירק ןמזל ךומס העש יצח לוכאל ליחתהל רוסאש 4ךורע ןחלושב קספנו רתיהב
ליחתהל רוסיא ןיא ,הדועסה רחא תיברע ללפתהל ךל ריכזיש ,לייח הנמת םאש אלא .תיברע
רוסאש ,ורמא 5ארמגב ירהש ,אוה ךכל רבסהה .הנמז עיגהשכ םג ,תיברע ינפל הליחתכל לוכאל
ריכזיש ימ שיש ןויכו ,ללפתהל חכשיו 'וכו אעמק התשאו אעמק לכוא רמאי אלש םושמ ליחתהל
.חכשי אמש םיששוח אל

:םוכיס
לכואה רדחל הסינכב ךורכ רבדהשכ םג ,הרימשה םותב ללפתהל דקפמהמ שקבל ךילע .1
.הדועסה עצמאב    
ירחא ללפתהל ךל ריכזיש לייח תונמל ךילע ,1 ףיעסבכ גהנת םא רק לכוא ךל ראשיו הדימב .2
.הדועסה    
.הרימשה ךלהמב םג רשפאו ,הדועסה ינפל עמש תאירק ארקל יוצר .3

תכסמ .5 .ב ,הלר ןמיס ח"וא .4 .ד ,אער ןמיס ח"וא .3 .א הכלה טכ קרפ תבש תוכלה .2 .ק ףד .1
:ד ףד תוכרב
:הלאש
הרושקה תיקשב תופוטע תוסורפה תולחה .תוסורפ תולחו תומלש תולח תבשב םילבקמ ונא
תא איצוהל ךירצש וא ,תבשב הז טוח רוגסלו חותפל רתומ םאה .ןוליינב ףפולמ לזרב טוחב
?תיקשה תעירק ךות הלחה תוסורפ

:הבושת
יטוחמ וא רמצ טוחמ וא ףלחה ןמו ןיצוהה ןמ םילבח לתופה" :איה 1תבש תוכלהב ם"במרה ןושל
ותליתפב לבחה דומעיש ידכ ורועישו .בייחו רשוק תדלות הז ירה ,ןהב אצויכו רעש יטוח וא ןתשפ
.בייחו ריתמ תדלות הז ירה ליתפה תא דירפמה ןכו .תמייקתמ ותכאלמ תאצמנש ,הרישק אלב
תריגסו תרתה רוסאל םוקמ היה ךכיפל ."לתופה רועישכ ורועישו .דבלב לקלקל ןיוכתי אלש אוהו
תרחמל הז טוח ריתהל לתופה תעדש ןויכמ לבא .ריתמו רשוק ןידמ לזרב טוחב ןוליינ תיקש
תחיתפו תריגס ךרוצל ל"נה לזרבה טוחב שומישה תא ריתהל שי ,הדועס התואב ףא םימעפלו
.2תבשב ורשוקל הליחתכל רתומ עובש םייקתהל דמוע וניאש רשק יכ ,תיקשה

תחתפנש תיקש קר .תוקרזנו תושבייתמ הלחה תוסורפ ,העירקב תחתפנ תיקשה םא ,ךכל ףסונ
.תיחשת לב רוסיא ענמנ ךכבו תפסונ הדועסל היתוסורפ תורמשנ ,שדחמ תרגסנו תרדוסמ הרוצב

.רפסה ףוסבש "תשקב םירומה" רפסל תובוגתב תוכיראב ןייע הז לכב

:םוכיס
.ינועבצ לזרב טוחב תבשב םחל תיקש רושקלו ריתהל רתומ

."םירמוא שי" תעדב םש א"מר ,א ,זיש ןמיס ח"וא ע"וש .2 .ח הכלה י קרפ .1
:הלאש
ירבח םע יתשגינ דימו ףכית .תבשה תסינכ רחאל העש יעבר תשולשכ בצומל תוחכונ רויסמ ונרזח
םילצינש אלמ שגמ הלגתה וניניע דגנל .תבש תארקל לכואה םומיח לע חקפלו קודבל ידכ ,חבטמל
.רונתב ףסונ שגמו ןחלושה לע םינגוטמ
ץוחבש םושמ תבש הסנכנ רבכש ועדי אלש חבטמה ינרות ונע ,תבשב םילשבמ עודמ ונתלאשל
תא קורזל ונטלחה ,בצומב םייתדה םילייחה ראש םע ונכרעש הרצק תוצעיתה רחאל .רוא ןיידע
ונרבסה ןכ ומכ .האבה תבשב ומצע לע רוזחי אלו ןבוי רבדהש ידכ ,םישגמה ינשמ רשבה לכ
םרג רבדהש ןבומכ .תבשב לשוב אוהש םושמ רשבה תא לוכאל רוסאש בצומה ילייחל
רידחהל ידכ תאז ונישע םלוא ,תווצמ ירמוש םניאש םילייחה ברקב תמיוסמ תורמרמתהל
אלו תחא םעפ אל וקב םישחרתמ ולאכ םירבדש תויה .תבשב םילשבמ אלש העדותה תא םב
ונילע דציכ תעדל םינינועמ ונא ,תבש תוכלהל תועדומ רסוח ךותמ םישענ בור יפ לעו ,םיימעפ
הקוסעת ןמזב רקיעב יתרבח גוליפ עונמל ידכ לקהל ןתינ המכ דעו ,ל"נה גוסהמ םירקמב לועפל
.תיעצבמ

:הבושת
גוסמ הלאש לכבש םושמ ,ותוללכב "תבש השעמ" אשונב ןודל הז רפס תרגסמב רשפא יא
םאה ,גגושב וא דיזמב התשענ הריבעה םא ,לשמל .הקידב םינועטה םיבר םיטרפ םנשי הז
ךות הילע תונעלו דרפנב הלאש לכ חתנל ךירצ ןכל .המודכו ןנברדמ וא אתיירואדמ הריבע וז
םושמ ,"הריבע רבדל עייסמ"ו "לושכמ ןתת אל רווע ינפל" לש הלאשב הבורמ תובשחתה
.אבצה ייחב רקיעב הכלהה קספב בושח ביכרמ הווהמ וז הדוקנש

הפב םיריהצמ חבטמה ינרות ירהש ,גגושב תבשב לשובש לכוא לע רבודמ ,הלאשה םצעל
םיאנת וקלחנ 1תובותכ תכסמב אתיירבב .םילשבמ ויה אל תבשה הסנכנ רבכש ועדי ולש ,אלמ
תבש יאצומב הליכאב רתומ לכאמה ,הדוהי יבר תעדל .גגושב תבשב לשובש לכואל עגונב
הליכאב רתומ לכאמה ריאמ יבר תעדל . 3ם"במרהו 2ף"ירה וקספ וז העדכו םירחאלו לשבמל
הנושארה העדכ קספ 5ךורע ןחלושה לבא . 4תופסותה וקספ וז העדכו ,המצע תבשב לשבמל םג
יאצומל רתומ םירחאלו םלועל ול רוסא ,דיזמב תבשב לשבמה" :בתכו ם"במרהו ף"ירה תעד איהש
6הרורב הנשמה ,ךדיאמ ."דימ ול םג רתומ ברעלו ,םירחאל םג םויב וב רוסא גגושבו ,דימ תבש
רשאכ ןכל .ךרוצה םוקמב וירבד לע ךומסל בתכו ,תופסותה תטישכ קספש א"רגה תעד תא איבה
תא עיבשהל ידכ ןיא םייקה ןוזמב םא לבא .תבשב לשובש לכוא םויב וב לוכאל ןיא ,יפילח ןוזמ שי
ךורע ןחלושה םג הזבש ןכתיו .א"רגה תטישכ לקהל רשפא ,תיעצבמ תוליעפל םיאצויה םילייחה
.ןנברדמ סנק דצמ קר רוסאו הרותה ןמ רתומ תבש השעמש םושמ ,לקהל םיכסי

וכילשהל היה רוסאש ערפמל ררבתמ ,םלוכל תבש יאצומב הליכאב רתומ לכאמהש רחאמ
האבה םעפבש אתלימ רדגימל הרטמה םא וליפא תאז .תיחשת לבו ןילכוא ןויזב םושמ ,הפשאל
הז דעצבו המצע תבשב רשבה תא לוכאל םילייחה ןמ עונמל ןתינש תויה ,הנשי אל רבדה
ושע םינרותהו גגושב לשוב ןוזמהשכ רבדה ןוכנ רקיעב .תבשב אבהל ולשבי אלש םעיתרהל
.ךכל ונווכתה אלש םיריהצמ ףאו תומימתב תאז
םילייחה ןמ ןוזמה תעינמ םוקמ לכמ ,םירחא חבטמ ינרות ויהי אבה תבשב אמש שוחנ םא םג
.הפשאל הז ןוזמ ךילשהל רוסא אלא ,ךרוצ ןיאש קר אלו ,עיתרמ דעצ ומצעלשכ הז ,המצע תבשב

:םוכיס
ולכואל לקמה ,לובגה ךרואל תיעצבמ הקוסעת תעצבמה הדיחיב ,גגושב תבשב לשובש ןוזמ .1
.הכרב וילע אובת רימחמהו ,ךומסל ימ לע ול שי ,תוליעפל האיצי ינפל וא ,תבש תדועס ךרוצל    
.לכל הליכאב רתומ לכאמה תבש יאצומב .2
.גגושב תבשב לשובש לכאמ הפשאל קורזל רוסא .3

."והל ירומ" ה"ד .וט ףד ןילוח .4 .גכ הכלה ו"פ תבש תוכלה .3 .זי ףדב תבש תכסמב .2 .דל ףד .1
.ז"קס םש םש .6 .א חיש ןמיס ח"וא ע"וש.5
:הלאש
תונולח רוגסלו חותפל רתומ םאה .ןגזמו םיילמשח תונולח םב שיש בכר ילכ יבג לע םידיונמ ונא
תעדל ינוצרב ,רתומ רבדה םא .תיעצבמ העיסנב רבודמ רשאכ ןגזמ תובכלו קילדהל וא ,םיילמשח
?ךפיהה וא ילמשח ןולחב שומיש ינפ לע ןגזמב שומישל תופידע תמייק םא

:הבושת
ימעטמ םירוגס תונולח םע תיברע היסולכוא ךותב עוסנל תובייחמ תויעצבמה תוארוהה םא
תמייקש םושמ הנושארה .תוביס שלשמ ןגזמ קילדהל רתומש יאדוב ,רבוג םוחה ץוחבו ,ןוחטב
לש תעדה בושי םושמ ,הינשה .בכרה ךותב הובג םוח רבטצמ רשאכ תכשוממ העיסנב הנכס
ךלהמב ההובג תוננוכ תמר לע רומשלו טוונב זכרתהל םישרדנ רשא ,בכרב םידקפמהו םימחולה
,בכרה ךותב םיזג לש הלודג תומכ תרבטצמ בכרה ילכמ קלחבש ,איה תישילשה הביסה .העיסנה
.םירוגס תונולחה רשאכ ויבשוי תא ןכסל הלולעש
תומייק רשאכ תאז תורשפאמ תויעצבמה תוארוהה םא ,םיילמשח תונולח דירוהל רתומ ןכ ומכ
םא םיילמשח תונולח דירוהל וא ןגזמ קילדהל רוסא ,ץיקה תנועב אלש לבא .ל"נה תוביסה שולש
.תוחונ תפסות גישהל ידכ קר הז

,בכרה תא עינתהל ןכמ רחאל קרו ןגזמה רותפכ תא קילדהל שי ,ןגזמ ליעפהל רתומ רשאכ
יוביר םיקסופה בור יפל .ןירועישב יוביר לש הלאשל םיסנכנ הז ןפואב .וילאמ קלדי ןגזמהש ידכ
לע ךומסל ןתינ ,ןגזמ תקלדהב ךרוצ שיש תיעצבמ העיסנב לבא ,אתיירואדמ רוסא ןירועישב
.ןנברדמ הרוסא ותלעפהו טהל טוח ןגזמב ןיאש םג המו ,ןנברדמ רוסא ןירועישב יובירש םירבוסה
העיסנב םייקתמ םא ךא ,ל"נה ןפואב םג וקילדהל רוסא ןגזמ תקלדהב יעצבמ ךרוצ ןיא םא םנמוא
.הז ףיעסב ראותמש ןפואב וקילדהל שי א ףיעסבש םיאנתה ןמ דחא

תחיתפ ףידעהל שי ,םיילמשח תונולח תחיתפל ןגזמ תקלדה ןיב רוחבל תורשפא הנשי רשאכ
יובירל תמרוג ןגזמ תלעפהש דועב ,החיתפה עגרב קר הכאלמ תישענ םתדרוהבש םושמ ,תונולח
.העיסנה לכ ךלהמב תורעבה

בכרב גהנה תא ריאשהל יוצר ,ריקחת וא ךירדת תרטמל תודקפמה תחאל םיעיגמ רשאכ
,העיסנה תמייתסמ רשאכ לבא .בר ןמז תכרוא הנתמהה םא םג תונולח תמרהמ ענמהל ידכ
לע ססובמ הז רבד .םיילמשח תונולח םירהל רתומ בכרה ילכ םע ראשיש גהנ ןיא רשאכ וא
דקפמה םא ,ונייהד ."ותליחת םושמ ופוס וריתה" ס"שב תומוקמ רפסמב העיפומה הכלהה
םאש רמול ךרוצ ןיא .המישמב זכורמ היהי אל אוה ,לוענ וניא ובכרש ךכמ האצותכ דורט היהי
.ותוא לוענל הבוחש דחוימ דויצ וא ידוס רמוח בכרב אצמנ

:םוכיס
דחא םייקתמ םא תבשב תיעצבמ העיסנב םיילמשח תונולח דירוהל וא ןגזמ ליעפהל רתומ .1
:םיאבה םיאנתהמ    
.רוגסה בכרב עוסנל הנכס תמייקו רבוג ץוחב םוחה רשאכ ץיקה תנועב .א    
.תכשוממ העיסנהו בכרב םיזג תורבטצה תמייק .ב    
.ההובג תוננוכ תמרו ,זוכיר ,תעדה בושי תשרודה תיעצבמ העיסנב רבודמ .ג    
.ןגזמב שומיש ינפ לע םיילמשח תונולח תחיתפל תופידע שי .2
.יונישב תאז תושעל שיו ,םיילמשח תונולח רוגסל רתומ העיסנה םויסב .3

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ריעה ,ןנברדמ הרוסא ותלעפהו טהל טוח ןגזמב ןיאש 'ב הקספב יתבתכש המ לע זס ןמיס
.ללכ הרוסא הניא הרואכל ה"הללז ר"ומדא תעדלו אתיירואדמ הרוסא ותלעפה א"וזחלש ברה
:הלאש
םשל הכומסה הדקפמל העיסנב םיילמשח תונולחב שמתשהל וא ןגזמ ליעפהל רתומ םאה
.ךירדת

:הבושת
תונולחב שמתשהל וא ןגזמ קילדהל שרדנ ךכמ האצותכ םא ןבל בכרב תבשב עוסנל רוסא
ויתונולחש בכר יבג לע דיינתהל תורשפא שיש םושמ ,וב עוסנל רתוי חונש ףא ,םיילמשח
.תכשוממו הכורא העיסנה םא םג תאזו ,ינדי ןפואב םיחתפנ

:םוכיס
הנשי רשאכ אלו הנכס תמיק רשאכ קר ,תבשב םיילמשח תונולחב שמתשהלו ןגזמ ליעפהל רתומ
.תומיענ יא
:הלאש
אב ךומסה בושיב ררוגתמש הגולפה ילייחמ דחא .םירמוש 6 םוסחמב ונראשנ תבשה ךלהמב
ןוזמ לוכאל רתומ םא קפס ונלצא ררועתה .היתשו תוגוע ,םיניערג איבהו רקובב תבשב ונרקבל
הדבועל עדומ היה אל ,ןוזמה תא איבהש לייחהו מ"ק 3 כ םוסחמל בושיה ןיב קחרמהש םושמ ,הז
.תווצמ רמוש וניהש תורמל תבש םוחתל ץוחמ לא אצוי אוהש

:הבושת
ואיצוהש תוריפ" :1ךורע ןחלושב קספנש המ יפ לע ולכואל רתומ ,גגושב אבוה ןוזמהש ןויכמ
רוסאו םלכואל םירתומ גגושב ןאיצוה םא ,םמוקמל ץוח םהו ורזחוה אלש ןמז לכו ...םוחתל ץוח
גגושב וא סנואב אצוהש םדאש ומכש ,2הרורב הנשמה בתכ הז לע ."...תומא 'ד-ל ץוח םלטלטל
ץוחמ תוריפה תא לטלטל רוסא ךכ ,3תומא עבראל ץוחמ תאצל ול רוסא ,םוחתל ץוחמ לא
םלטלטל רתומ זאש ,4תוציחמ ףקומה םוקמב םיאצמנ תוריפה םא ללכה ןמ אצוי .תומא עבראל
ינוקית" הכלהב הנוכמש המב אלא ,ריעה תא הפיקמה המוחב ךרוצ ןיאו ,ףקומה םוקמה לכב
.חתפה תרוצ ונייה 5"ןיבוריע

תילמרכל (בושיה) דיחיה תושרמ האצוה רוסיא ןוזמב השענש דצמ רבדב ןודל שי לבא
םג ילואו ,תילמרכב תומא עברא ןוזמה לש הרבעה רוסיא ,(םוסחמל בושיה ןיב רבחמה שיבכה)
סנכוה ןוזמהש וא בוריע ףקומ םוסחמה רשאכ) דיחיה תושרל (שיבכה) תילמרכמ הסנכה רוסיא
םירוסיאל לייחה עדומ היה ול יכ ,גגושב ושענש ןנברד ירוסיא םה ולא לכ .(םילהואה דחאל
תטיש לע ךומסל ונילע ךכש ןויכמ .גהנש ןפואב גהונ היה אל ,וירבח רוקיבב םיכורכה םייתכלהה
ןנחוי יברל וליפא ירסתימ אל יאדו ,תושרל תושרמ ןילכואו םילכ תאבה לבא" :6בתכש הנוי וניבר
וניבר םע םיכסמ וניא א"בשרה םנמוא ."תבשב הנכה ןהב השדחתנ אלש ןויכ ,ןתאבהב רלדנסה
אל םא ,םויב וב ול וליפא רתומ גגושב ןנברד הכאלמ השע םאש קספ 7 םדא ייחה לבא ,הנוי
.8הרורב הנשמה תעד ןכש הארנו רבדה ףוגב רבד הנתשה

:םוכיס
.תבשב ןוזמה תא לוכאל רתומ .1
.תומא עבראמ רתוי ןוזמה תא לטלטל רוסא ,בוריעל הרישכה הציחמ ףקומ וניא םוסחמה םא .2

.בכ ק"ס םש .5 .אנ ק"ס םש הרורב הנשמ .4 .ה ףיעס םש .3 .נ ק"ס םש .2 .ט ,הת ןמיס ח"וא .1
."תחא" ה"ד חיש ןמיס .8 .אי ,ט ללכ תבש תוכלה .7 .לק ףד תבש א"בשר ישודיח .6
:הלאש
תוגועהו מ"ק 2.7 ץוביקל בצומה ןיב קחרמה .בצומל תוגוע ץוביקה ישנא ואיבה רקובב תבשב
?תורשכ תמתוח הזיראה לע שי רשאכ הז ןוזמ לוכאל רתומ םאה .לגרב ואבוה

:הבושת
ורטפ ,ןנברדמ אוה ןימוחת רוסיאש 1םינושארהמ קלח תעדלש ,יתבתכ תובושת רפסמב
,לימ ב"י דע קר םינושארהמ המכ תעדל .תבש םוחתל ץוחמ הכילה רוסיאמ םג ,הנחמ ישנא ל"זח
רתיהה לח םיבצומב םילייחה לעו רחאמ .לימ ב"יל ץוחמ ףא ,א"בטירהו א"בשרה ן"במרה תעדלו
ןוזמ לע ןימוחת רוסיא לח אלש ןכש לכ ,הווצמ רבדל הכילהב ןימוחת רוסיא םהילע ןיאו ,ל"נה
.2תבש תדועסכ הווצמ ךרוצל וב םישמתשמ םא ,םוחתל ץוחמ גגושב םרובע אבוהש

ןיב רבחמה שיבכה) תילמרכל (בושיה) דיחיה תושרמ תוגועה תא םאיצוהב ,בושיה ישנא
םניאש םושמ ,גגושב ןנברד ירוסיא לע ורבע ,תילמרכב תומא עברא םתרבעהבו ,(בצומל בושיה
תורסאנ תוגועה ןיא ,ךכש ןויכמ .תבשב תויושר ןיב ריבעהלו איצוהל רוסאש ,הדבועל םיעדומ
םילכ תאבה היפל ,הנוי וניבר תטיש לע תססובמה 3םדא ייחה תעדל תבש השעמ דצמ הליכאב
אלו ,הנכה ןהב השדחתנ אלש םושמ ,רלדנסה ןנחוי יברל םג תרסאנ אל ,תושרל תושרמ לכואו
.4הרורב הנשמה תעד םג הטונ ךכלו ,רבדה ףוגב םולכ הנתשה

לוכאלו תכלל וללה ולכי ,א ףיעסב ראבתנש יפכו בצומה ילייח לע ןימוחת רוסיא לח אלש ןויכמ
ןתינ ךכיפל .הרבעהו האצוהה ירוסיא לע רובעל בושיה ישנאמ עונמל ךכבו ,בושיב תוגועה תא
רתומ ,רוסיא אלל וילא עיגהל היה רשפאש םוקממ אבוהש ןוזמ ,היפל 5ת"ר תטיש תא ףרצל
רוסא ןוזמהש ,י"רכ קסופ 7הרורב הנשמהו ,ת"ר לע קלוח 6י"ר םנמוא .וליבשב אבוהש הזל םג
הנשמה קסופ ,לודג ךרוצ וא תבש ךרוצל לבא ,רוסיא אלל וילא עיגהל ןתינ היה םא םג הליכאב
ךומסל לכוי תבש תדועס ךרוצל ןלכואה לבא ,לודג ךרוצ תוגועה תליכאב ןיא ,םנמוא .לקהל הרורב
,הרורב הנשמה קספ סחיתמ הילא י"רו ת"ר תקולחמש ,םג המ .הרורב הנשמה לש וז אלוק לע
רבודמ ןדיד ןודינבש דועב ,םיברה תושרל דיחיה תושרמ האצוה לש אתיירואד הריבעב תדקמתמ
םושמ) דיזמב השענש השעמכ תוגועה תאבה תא רידגנ םא ףא ןכל .דבלב ןנברד הריבע לע
ןוזחבו הרורב הנשמב תובשחתה יא ךותמ אלא ,הכלהה תעידי יא ךותמ אל תאז השוע ינוליחהש
הרורב הנשמה לש אלוקה לע ךומסל לכונ ןיידע ,(לצנבנ א"רה ירבדכ ,םיקסופה ראשבו שיא
.ל"נה ת"ר תטיש לע תססובמה

:םוכיס
.הכרב וילע אובת רימחמהו ,ךומסל ימ לע ול שי תבש תדועס ךרוצל תוגועה ןמ לוכאל לקמה

דומע א"ח ,גל דומע ב"ח המחלמ בישמ .2 .זי ןיבוריעל םהישודיחב א"בטירהו ,א"בשרה ,ן"במרה .1
.הקשמ ה"ד תופסות א בכק תבש .5 ."תחא" ה"ד חיש ןמיס .4 .אי ,ט ללכ תבש תוכלה .3 .הרע
.ו"נקס הכש ןמיס .7 .םש .6
:הלאש
העש לכ עיגהל ונילע היה לורטפה ךלהמב .ןורטל תמוצב ןוירשה-ליח ןקתמ לע ונרמש תבשב
הז להונ םייקל רתומ םאה .ןמויב תאז םושרלו וצרפנ אלש אדול ,היקשנה ןוגכ תולוכמ רפסמל
?תבשב

:הבושת
תויעצבמה תויחנהה תעיבק לע יארחאהש ,ךכמ האצותכ תולועה תולאשה גוסל תכייש וז הלאש
הביתכ הרוסא תבשבש ,םייעצבמה םילהנה יעבוק ועדי וליא .תבשה םוי תא ןובשחב חקול וניא
תיאבצה תונברב םרוג ףאש אלא .ל"כטמ תודוקפב תאז םינגעמ ויה יאדוב ,שפנ חוקפ ךרוצל אלש
תווצמ ירמוש םניאש םידקפמ ןיב ,חטשב ךוכיח תודוקנ םרוג הז רבדו ,ךכ לע ררועמ אל תישארה
תבשב הביתכה" םינעוט טלחומ קדצבש ,תווצמ ירמוש םילייח ןיבל ,"הדוקפה איה ךכ" םינעוטה
."הרוסא
בותכל רוסא ,ןוחטבל הביתכה ןיב הרישי הקיז ןיא םאש ,םעפ רחא םעפ שיגדהלו רוזחל ונילע ןכל
הצרפנ אל היקשנהש אדול רשפא ,ןודנה הרקמבש ןויכמ .תבש טעב וא יונישב אל וליפא תבשב
.תבשב בותכל רתיה םוש ןיא ,ןמויב הביתכה ךילה אלל םג תעצבתמ הילע הרימשהו

:םוכיס
הב העשל קדהמ דימצהל הרימשה תעשבו תועשה תמישר םע ףד תבש ינפל ןיכהל שי .1
.היקשנה תרוקיב תכרענ    
.תבשב תאז בותכל רוסא ,תבש ינפל ןכוה אל רבדהו הדימב .2
:הלאש
םרוג רבדהש םושמ קר ל"מחב וא רויס ןמזב רשק רישכמ לש הטילק שחר ךימנהל רתומ םאה
?עירפמו בר שער

:הבושת
הממ הזל רוקמה .וריצ לע בבוס הז רותפכ יכ ,הצקומ לוטלט םושמ םוילוו רותפכ בוביסב ןיא
,לוטלט םושמ הזב אהי אל גרובה בוביסד ןודל שיד דדצל יתרמא" :ל"זו 1יבצ-רה ת"ושב בתכש
ןישוע ןנתד אהמ (אנק ףד) תבשב ן"רה בתכש ומכ לוטלט הימש הצקומ תצקמ לוטלט יכ םאש
םוקממ הצקומה תצקמ תא םינפ לכ לע זיזמש ונייה ,רבא וב זיזי אלש דבלבו 'וכו תמה יכרצ לכ
.וב דמוע אוהש ומוקמ לע ובבוס אלא ,םוקמל םוקממ ולטלטמ וניא ירה ןדיד ןודינב לבא ,םוקמל
."לוטלט הז ןיאש רשפא ,הצקומה ףוגל קומע רתוי תצק סנכנ גרובה אוהש הצקומה תצקמ יכ םאו
לע בבוס קר אלא ,הצקומה ףוגל קומע רתוי סנכנ וניא םוילווה רותפכ יכ ,לק רתוי הז ונלש ןודינב
.וריצ
רוסא" :ל"זו (ה תוא) הצקומ יללכ תבש תלכלכב לארשי תראפתה ירבדמ איבה וירבדל היאר תצק
,ועינמ וניאשכ לבא .רבא וב עינהל וא ,תמ לש ויניע םיצעהל ןוגכ 'וכו ותצקמ וליפא הצקומ לטלטל
יאש ףא תמה תא ןיחידמו ןיכס ירהד ,רתומ ועבצא וא ודיב וילע שבוכש ידי לע תצק וכימנמ קר
ילימב אשיר קיספ קר היל יוהדמ רמול ןיאו .ונחדישכו ונחסישכ תמה רשב שבכי אלש רשפא
וליפא יאדו אלא .(ה ק"ס דיש ןמיס א"גמכ) אשיר קיספ רוסא אנווג יאהכב םג ירהד ,אתיל ,ןנברד
תא לטלטמ וניאש ונלש ןודינבש (םש) יבצ רה ת"ושב בתכ הז רואל ."ירש ךכ ושבכל ןווכתמב
שחר תכמנהב םג ךכיפל .וכותל תמה רשב ךימנמכ יוה וכותב וכימנמ אלא ,םוקמל םוקממ גרובה
.הצקומ לוטלט םושמ רותפכה בוביסב ןיא ,רשק רישכמב הטילק

,"הב עגיל רוסא" ,הצקומ איהש בוט םויב הדלונש הציבל עגונב בתכ 2ךורע ןחלושה םנמוא
ידי לע הנענעני אמש ריבס ששח םייקו לגלגתמה רבד איה הציבש ןויכ ,הביסה םש לבא
שחר ךימנהל רתומ ןכלו לוחד ןידבוע םושמ קר ותכמנהבו לוקה תרבגהב שי ךכ םא .3ותעיגנ
ךרוצל הז םא תרתומ ךמנוהש רחאל הטילק שחר תרבגהש ןבומכ .4עירפמ שערה רשאכ הטילק
.יעצבמ

:םוכיס
.תבשב רשק רישכמב הטילק שחר ריבגהלו ךימנהל רתומ

.זנ ןמיס המחלמ ידמולמ .4 .ב"קס םש הרורב הנשמ .3 .א ,גירת ןמיס ח"וא .2 .וצק ןמיס א"ח ח"וא .1
:הלאש
?ןואינ יבגל םג ןוכנ רבדה םאה .למשח ידי לע תבש רנ קילדהל רתומש יל עודי

:הבושת
,םינורחאה ןיב הלודג תקולחמב יונש ,למשח ידי לע תבש רנ קילדהל רתומש ,הז ןיד רקיע
םיליגר תורנ קילדהל רשפא יא םא .תבש דובכל אוהש רכינש רנ קילדהל ךירצ הליחתכלש םושמ
לע 2םיקלוח שיו למשח רנ תקלדהב םג הבוח ידי םיאצויש 1םירמוא שי ,הועש וא ןמשמ ןוגכ
תרונמ קחדה תעשב קילדהל שי וז העד יפלו תבהלשו שא הרונמ תקלדהב ןיאש םושמ ,ךכ
.הכרב אלל למשח

רנ קילדהל הבוח ,הפירש תמחמ םקילדהל הנכס שיש וא ,הועשו ןמש תורנ ןיא םא לבא
יוצמש לייח ךדיאמ .4תבש דובכל הקילדהלו התובכל שי ,הקולד הרונמה םאו 3הכרבב למשח
,תילמשח הרונמ קילדי רשאמ 5הכרבב ונקילדיש ףידע ,תוננוכ יכרוצל ץוחנ וניאש סנפ ודיב
םלועב היה אלש שדח םרז אבי עגר לכבש ךמוסו חכה תנחתמ עגר לכ אב למשחה חכש םושמ
.םדוקמ וכותב רובצ רבכ םרזהש סנפב ןכ ןיאש המ .ללכ
ל"זחש םושמ ןואינ ידי לעש תורנ תקלדה לע ךרבת אל תדלויש בתכ 6תדלויה תרות רפסב לבא
.שא וניא טנצסורואולפו שא לש רנ קילדהל ונקית

:םוכיס
.הועש וא ןמש ידי לע תבש רנ קילדהל ךירצ הליחתכל .1
.הכרבב למשח תרונמ ידי לע קילדהל שי ,תורנ ידי לע קילדהל ןתינ אל םא .2
.הקלדהה םדוק התובכל ךירצ תקלוד הרונמה םא .3
.למשח תרונמ ינפ לע סנפ קילדהל ףידע .4
.הקלדהה לע ךרבל ןיא ןואינ לש איה הדיחיה הרואתה םא .5

ו"ח השמ ראב ת"וש ,ט תוא ט ןמיס ח"וא ב"ח ידבע ליכשי ת"וש .2 .כק ןמיס ד"וי קחצי תיב ת"וש .1
.זנק ןמיס ךובנרטש מ"רגל תוגהנהו תובושת .4 .בכ הרעה ג"מפ כ"שש .3 .חנ ןמיס למשחה סרטנוק
.ו הרעה פק דומע .6 .םש כ"שש .5

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
הרונמ תקלדהב ןיאש ללגב ,תבש רנכ ילמשח רנ קילדהל תרסואה העדל עגונב גע ןמיס
הדבועה איהו תפסונ היעב תמייקש ,ףיסוהו לודג ןויע הכירצ וז העדש ברה ריעה ,תבהלשו שא
.תבש לוליח ךות השענ תוסיוה םא ןכש לכו ,קילדמה חכמ קלוד וניא ךכיפלו ,תוסיוב יולת למשחש
.וז היעב תמייק אל הזב אצויכו רבצמ שיש תומוקמב לבא
:הלאש
רעש תריגסו תחיתפב ךורכ רבדה רשאכ ,ריואה ליח סיסבב (ג"ש) רעש תבשב שייאל רתומ םאה
?םושירו רוזמר תלעפה ,ילמשח

:הבושת
.ןוחטבל הרישי הקיז הביתכל ןיא םא ,תבשב בותכל רוסאש תובושת רפסמב יתבתכ רבכ
.ןייוע וא רז םרוג וניאש אדול ךכבו ,סיסבל סנכהל דמועש יממ תודועת תגצה שורדל רשפא

םיאב םניא תבשב םירקבמה יכ ,יעצבמ ךרוצל אלש םישענה םירוסיאב הכורכ רעשה תלעפה
ידכ ,סיסבל תבשב עיגמש סייט ללכה ןמ אצוי .םהיתוחפשמ תא רקבל ידכ אלא ,שפנ חוקפ ךרוצל
.םירוסיאב ךורכ הזשכ םג רעשה תא ול חותפל הבוחש תוננוכב תויהל

"אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ" ללכה ךמס לע ,הזכ רעש תריגסו תחיתפ ריתהל הצרש ימ שי
רבדהו םיסייט תויהל וצרי אל ,םהיתוחפשמ תא רקבל םיסייטה יבורקל רשפאנ אל םאש ,ונייהד
רוגסל לקנב רשפא רשאכ ,םירוסיא ריתהל ידכ הזב ןיא יתעד תוינעל לבא .שפנ חוקפ םע ךורכ
.קספומ למשחה םרזש העשב תומוקמ הברהב השענ הזש יפכ ,ינדי ןפואב רעשה תא תבשב
דחאב השענ רבכש יפכ יטמואינפ רעש ןיקתהל וא ,אמרג קספמ תמוצ ןוכממ שוכרל רשפא ןכ ומכ
.םיסיסבה

:םוכיס
.יטמואינפ רעש וא אמרג קספמ ןקתויש דע ,סיסבב תרחא הדמעב רומשל שקבל שי
:הלאש
לעמ תכשמנה ,תיסיסב הרימש ךלהמב רתומ םאה .בוריע וב ןיאש יפרוע הנחמב תרשמ ינא
?תופפכ ידי לעשכ תורדגה ךרואל לרטפל ,זע רוק יאנתב םייתעש

:הבושת
רימחמש ימ שיו .ש"יטנאוג םיארקנה םיידי יתבב תבשב תאצל רתומ" :קספנ 1ךורע ןחלושב
,הפי אמייק לש רשקב םהב םרשקיש וא ,וישובלמ לש םיידי יתבב תבש ברעמ םרפתיש ךירצהל
."וירבדל שוחל יוארו
םירסואה תרבסו ,םיידיה לע שובלמ םה תופפכש םושמ ,איה םיליקמה תרבסש ריבסמ 2ז"טה
הנריבעיו וילע לקהל ידכ הפפכ דירוהל אוביו ,ודיב תמיוסמ הכאלמ תושעל ךרטצי אמש ,איה
,אתיירואד םיברה תושר ונל ןיאש ןויכ ,לקהל וגהנ התעש בתכ 3םהרבא ןגמה לבא .תומא עברא
.רימחהל בוטו
םוקממ תופפכה תאצוהב רהזהל שי ,תילמרכב תומא עברא הרבעה לש היעבה דבלמ
םתסנכהב ןכו ,שובלמ ךרד אלש (תילמרכ איהש) הנחמה רצחל (דיחיה תושר אוהש) םירוגמה
.םירוגמה םוקמל הרזח

:םוכיס
.בוריע ןיאש םוקמב תופפכ םע תבשב רומשל רתומ .1
.תומא עבראמ רתוי םמע תכלל ןיא ,הרימשה ךלהמב וידי לעמ ןדירומ םא .2
.הנחמה רצחל םב שובל תאצלו םירוגמה םוקמ ךותב תופפכה תא שובלל שי .3
.תופפכב שובל םירוגמה םוקמל סנכהל שי .4
.הכרב וילע אובת החטבא ךורש םע ןובודל תופפכה תא חטבאל רימחמה .5

.ג"קס םש .3 .ו"כקס םש .2 .זל ףיעס אש ןמיס ח"וא .1
:הלאש
רצבנ עובשה תומי ךלהמב .ינלוג לש תויתביטחה תודיחיהמ תחאב הדיחי-תונוריטב אצמנ ינא
תופכ תא תבשב ררוואל בושח ,ךכש ןויכ .הלילב םייתעש העש טעמל ,םיילענ ץולחל ונתאמ
ל"נה לכב םאה .יחשה תיבב העיז יובירמו (תופשפש) רוע תוירטפמ לבוס ינא ,ןכ ומכ .םיילגרה
?רוסאו האופר םושמ הזב שיש וא ,קלט תקבאב שמתשהל רתומ

:הבושת
קלט תקבא תבשב רזפל רתומ ,יחשה תיבו םיילגרה תועבצאכ עיזהל םדאה ךרדש תומוקמ לע
.1יופיר אלו העיזה תגיפס ,איה הרטמהש םושמ ,(האופרל הז זאש) ןילמרופב תברועמ הניא םא
םושמ ,2האופרל השענ רבדהש ףא ,תרתומ קונית לצא רוע תוירטפ לע קלט תקבא רוזיפ
וז הקבא תופשפשו רוע תוירטפ לע םירזפמה םילייח לע לקהל ןתינ ,ךכיפל .הלוחכ ןטק יכרוצש
.ןומיא ימי ודיספי לופיטה תעינמב םא ,(ןילמרופ הב ברועמש ףא)

.ל ףיעס ד"יפ םש .2 .בי ףיעס ד"לפ כ"שש .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא