םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


תבשב ל"קפ תמלשה .זע

:הלאש
רקובב תבשב עוסנל רתומ םאה .מ"מ 52 הרואת תוצצפ ונירי רחשה תולעל ךומס תבש לילב
?רויסה לש ל"קפה תמלשה םשל תוצצפ איבהל ידכ ,דודגה תדקפמל

:הבושת
הנכסהשכ קר ,הנכס בצמ םייק םא תבש ללחל רתומ ,1םינורחאה ילודג לש תורדגהה יפ לע
רשאכש ,יתבתכו הז אשונב 2א קלחל המדקהב יתכראה רבכ לבא .ונינפל תאצמנו תישחומ
תא עונמל ידכ תולועפה לכ ,הנכסב אצמהל הלולעה ,בחר הדימ הנקב היסולכוא לע רבודמ

תונש זאמ ונצראב ינוחטבה בצמב יוניש לח אלש יתרבסה םש .תורתומ הנכסה לש האוב
ידכ ,םדאבו שוכרב ןתינש ןכיה עוגפל ,ברעהו םכשה םיסנמ םילבחמה ,אברדא .םישימחה
.לארשי תנידמ יחרזא ברקב לארומה תא רערעל

רבדה ןיא ,לארשי תנידמב רוזא וא שוכר ,םדא ייחל הנכס תפקשנש ןכיה ,ךכש ןוויכמ
רתומ ,הנכס תווהתהל הלולע קוחר חווטל םא וליפא אלא .תעכ הנכסה תופיחדב יולת
3ןיבוריע תכסמב ארמגה ירבד אוה ךכל רוקמה .הדגנ ענמ תולועפב טוקנל וישכע רבכ
:רמאנ םש
,םיביואה םהב וריכה תחא םעפ .המוחל ךומסה תיבב ןנייז ילכ ןיחינמ ויה הנושארב"
הממ רתוי הז תא הז וגרהו ,הז תא הז וקחד .ןהירחא םיביוא וסנכנו םהירחא ופדרו
."ןנייז ילכב םמוקמל ןירזוח ויהיש וניקתה העש התואב .םיביוא וגרהש

:4ןתנוהי וניבר בתכ ארמגה ירבד לע
היה תושפנ תנכסמש יפל ,הסנכהל אלו ,םיברה תושרב תומא עברא ריבעהל ןנישייח אלו"
םהל רמאנש םוקמ ותואב ריעל ץוחמ וא ,םוחתל ץוח (קשנה ילכ תא) םוחיני םא ,רבדב
לע ורוצישכ לצנהל םהל היהי אלו םוחקיו םיביוא םהב ושיגרי אמשו .השעמ השענ רבכ
."ריעה

םורגיש רבד ,הדשב ראשוי וליא ביואה ידי לע ותבינג ששחמ עבונ קשנה לוטלט רתיה ,הרואכל
ששחהש תויה ,ןכ עמשמ אל ארמגבש אתיירבה ןמ ךא .רוצמ ןמזב קשנ אלל אצמהל ריעה ישנאל
הדבועה אלא .המוחל ךומסה תיבל רזחוהש קשנב תקסוע אתיירבהש םושמ ,רס קשנה תבינגל
,המוחל ךומסה תיבה ןמ קשנה תא לוטיל ריעה ישנא וקיפסי אל ,םיביואה ואוביש העשב אמש
.םיברה תושר ךרד ולוטלט רתיהל םרוגה איה

הדימע רשפאתש ,וזכ תוננוכ תמרל עיגהל ידכ ,הרות ירוסיאב תבש ללחל רתומש ,אצמנ
תעשב רויסה לש הליעי תוליעפל יאנת הווהמ הרואת תשומחתש ןוויכמו .לטותש המישמב
.הז ל"קפ רויסה בכרל םילשהל הבוח ,עורא

ןיא תבש יאצומ דעש םושמ ,הרואת תוצצפ תאבה ךרוצל תבש ללחל ךרוצ ןיא וננודינב לבא
תוצצפב דייטצהל בייח תבש יאצומ לש הלילה רויס םלוא ."ינהמ אל ארהיטב אגרש" יכ ,ךרוצ םב
םתאבה תא תוחדל רשפא יא ןכל .הכישחה תליחתב דימו ףכית ןהל קקדזהל לולע אוה יכ ,וללה
םיעגרב הרידח ןויסנ היהי אלש ונל ברע ימו ,תוננוכב וניא רויסה זא יכ ,תבשה תאצל רויסה בכרל
.הלילה לש םינושארה

הער אמגוד שמשל היושע ,ל"קפה תמלשה יאב דקפמה תוגהנתהש ,ןובשחב תחקל םג ונילע
הבוטה ךרדה ןכל .תוננוכ ילהונ לע הדפקהל עגונה לכב ,םידקפמל וכפהי םימיה תוברבש םילייחל
דודגה תדקפממ רתיהב עסונה בכר ילכ ידי לע תבשב הרואתה תוצצפ תא איבהל ,איה רתויב
דחאב וא הגולפה תדקפמב אצמנה ,המחלמל םורחה ל"קפמ הרואת תוצצפ לואשל וא ,הגולפל
.וכרד רבוע אליממ רויסהש תכרעמה רדג יבג לע םימקוממה םיבצומה

:םוכיס
.הלילה ירויס תאיצי דע הרואתה ל"קפ תא םילשהל הבוח .1
.בצומה לש םורחה תשומחת ךותמ וא ,רתיהב עסונה בכר ידי לע עצבתת תוצצפה תאבה .2
םשל עיסהל רתומ ,םדוקה ףיעסב טרופמש ןפואב תשומחתה תא םילשהל ןתינ אל רשאכ .3
.דחוימ בכר ךכ    

.המ ףד .3 .ג הקסיפ .2 .זל ןמיס ןויצ ןינב ,ולש ןמיס ד"ויח ס"תח ת"וש ,יר ןמיס ד"וי ת"ודהמ י"בונ .1
.םש ף"ירה לע ושוריפב .4
:הלאש
.הנכסה תמחמ רידת ןפואב בצומל םימ תילכימ סינכהל תורשפא ןיא .ןחיר בצומב תרשמ ינא
תררוש ףרוחבש ןוויכמו ,תבשה תסינכ רחאל ,ןוחטיבה תעוצרב תוליעפמ בצומל בש ינאש הרוק
חלקתהל רתומ םאה .ללכ םירק םימב חלקתהל ישעמ אל ,דואמ הכומנ הרוטרפמט רוזאב
דואמש םושמ ןהו ,חלקתהל ילב תבשל סנכיהל לגוסמ יניאש הדבועה לשב ןה ,םימח םימב
?המודכו תוירטפ יל םורגל יושע רבדהו עובש דועב היהת חלקתהל לכואש האבה םעפהש ןכתי

:הבושת
ןכמ רחאלו ,אבצב תואצמנה םימה םומיח תוכרעמ תא ריכהל הבוח ,וז הלאש לע תונעל ידכ
.תבשב הציחרב םיכורכה םירוסיאה תא ררבל

למשח דוד
לא .םימ תורוניצ םירבוחמ םהילאש ,םיחתפ ינש םע לודג לכיממ ללכ ךרדב יונב םומיח דוד
םימל הסינכ רוניצ רבוחמ ןותחתה חתפה לאו ,םימח םימל האיצי רוניצ רבוחמ ןוילעה חתפה
וניאש רבד ,דודב ץחל תתל תמרוג םירק םימ לש הסינכ ילב םימח םימ זרב תחיתפ .םירק
םימה תסינכש העשב םימח םימ איצוהל תישעמ תורשפא ןיא ,ךכל יא .םימ תאיצי רשפאמ
םימ םיאיצומו ,םימח םימ זרב םיחתופ וב הרקמ לכב ,רומאה רואל .הרוגס דודה ךותל םירקה
םימחה םימה םע דחי ,רוגס לכימ ךותב םיאצמנ םירק םימ םתוא .םירק םימ דודל םיסנכנ ,םימח
םיאצמנה םימהמו םמחמה םומיחה ףוגמ ,םיאנתל םאתהב רתוי וא תוחפ ,םיממחתמ ךכיפלו
.דודב

קילדמ הז רישכמ .טטסומרת וכותב אצמיהל בייח ,הליעי הרוצב םומיח דוד תוליעפ רשפאל ידכ
ותוא הבכמו ,םיוסמ לובגל תחתמ תדרוי םימה תרוטרפמטש העשב םימה םומיח תכרעמ תא
,תלעופ םומיחה תכרעמ רשאכ .תמיוסמ הרוטרפמטל דודה ךותבש םימחה םימה םיעיגמ רשאכ
זרב תחיתפב דודל םיסנכנה םירקה םימה לושיב :םירוסיא השולשב םימחה םימב שומישה ךורכ
תמרוג ,םימחה םימה זרב תחיתפמ האצותכ דודל םירק םימ תסינכ - הרעבה .םימחה םימה
םומיחה תכרעמ תקלדהלו ,טטסומרתה לש הקלדהה ףסל תחתמ םימה לש הרוטרפמטה תדיריל
ילמשח לגעמ תריגסו תחיתפב שי םיקסופהמ קלח יפל - הנוב .הלועפ לש בצמב אל איהשכ
תכרעמ םא ,אוהש ךרוצ לכל םימח םימ זרב חותפל תבשב רוסא ךכיפל .הריתסו הינב רוסיא
.תלעופ םומיחה


אל ,םיבר םימח םימ םירובצ דודבש אלא ,תבשה תסינכ ינפל התבוכ םומיחה תכרעמ רשאכ לבא
םימה לושיב לש רוסיאה ןיידע םייק לבא .םימח םימ זרב תחיתפב הנובו ריעבמ רוסיא לע םירבוע
רקובב תבשב ןוגכ ,םימח םימ דודב ןיא םא .תואיצמב יולת רבדהש אלא .דודל םיסנכנה םירקה
םיינש וא דחא םדאש ןוגכו תבש לילב וליפא וא ,הלילה ךשמב וררקתה רבכ םימחה םימהש
םימה ןיב תצצוחה םירק םימ תבכש דודל הסנכנ הז ןפואבש ,תבשה תסינכ ינפל וצחרתה
.םימה לושיב לש ששח ןיא ,התע םיסנכנש םימל ,דודב םימייקה םימחה
םירקה םימה לושיבל תמרוג םימח םימ זרב תחיתפ לכ ,םיבר םימח םימ דודב םנשי םא לבא
,דאמ םימח םיטעמ םימ םוקמב ,םירשופ םיבר םימ ויהי דודבש ךכל איבמ הז רבד .םיסנכנש
קלח תעד יפלש ,"היל אחינ אלד הישיר קיספ" והז ירה ,וז האצותב ןינועמ םדאה ןיאש ןוויכמו
.תרחא ארבס ףוריצב אלא ,הליחתכל הזב לקהל ןיאו הליחתכל הזל םורגל ןיא ,םיקסופה ןמ

תאיצי חתפש דועב ,ןותחתה דודה קלחב םירקה םימה תסינכ חתפ אצמנ ,רכזוה רבכש יפכ
,דודה תיתחתב זכרתהל םירקה םימה תנוכתש םושמ תאז .ןוילעה וקלחב אצמנ ,םימחה םימה
.ןוילעה דודה קלחל תולעל םימחה םימה תנוכתמ ךפיהה
םינזואמ םידוד םנשיו (םידמוע) םייכנא םידוד םנשי .םיגוס ינשל םיקלחתמ שמשהו למשחה ידוד
.זרבה תחיתפ םע דודב שחרתמה ךילהתה ןמ עבונ ,תבש תוכלה דצמ םהיניב לדבהה .(םיבכוש)


םימהמ קלח ואצוה תבשה םדוק םא .דודה תיתחתב םיזכרתמ ,םיסנכנש םירק םימ דמוע דודב
ןוויכ ,רוסיא ןיא תבשב זרבה תחיתפבו םימח םניאש םימ לש הנותחת הבכש תרצונ ,םימחה
תאז תמועל .םילשבתמ םניאו םימחה םימה םע עגמ ללכל םיאב אל םיסנכנש םירקה םימהש
תבש ינפל ואצוה רשאכ םג ןכלו ,בחר םירקה םימל םימחה םימה ןיב עגמה חטש ,בכוש דודב
םירקה םימהש ששח שי םתאצוהב יכ םימח םימ תבשב איצוהל רוסא ןיידע ,םימחה םימהמ קלח
.דודבש םימחה םימהמ ולשבתי םיסנכנה

"הישיר קיספ קפס" והז ןכלו רסאנש אוה םימה לושיב אלא ,הרוסא הניא זרבה תחיתפ םנמוא
,תבשב ריתהל ןתינ ישעמ ןפואב ןכל .םיששוח ונא אתיירואד רוסיאב ךא ,ז"טה יפל רתומש
תכרעמ .ב בצינ דודה .א :םיאבה םיאנתב קר ,רטיל םייתאמכ ליכמה למשח דודב שומיש
ירחא ,תבש תסינכ ינפל חלקתה (תוחפל) דחא םדא .ג תבשה תסינכ ינפל התבוכ למשחה
.למשחה תכרעמ יוביכ

שמש דוד .ג
ףסונב לבא .םינזואמו םייכנאל םיקלחתמ םה םגו ,למשח ידודל שמש ידוד םיהז תינכט הניחבמ
םימה םומיחל םימרוגה םיטלוקל דודה רבוחמ ,ילמשח םומיח ףוג ידי לע םימה םומיח תורשפאל
תורוניצ לש בר רפסמ םירבוע םהילע ,םירוחש תכתמ תוחולמ םייונב ולא םיטלוק .שמשה ידי לע
שמשה ינרק תרידח רשפאל ידכ ,תיכוכזב םיסוכמ םיטלוקה .רוחשב םיעובצ םה םגש םימ
,רוחשב םיעובצה םימה תורוניצו תכתמה תוחול לע שמשה תנירקמ האצותכ .םוחה לע הרימשו
.דודה ךות לא םיסנכנו טלוקהמ האיציה ןוויכל הלעמל םילוע ,םימה םיממחתמ

(.טל ףד) תבש תכסמב
יגילפ אל אמלע ילוכ רואה תודלותב .ירשד יגילפ אל אמלע הילוכד המחב ,ןמחנ בר רמא"
רמו ,רואה תודלות וטא המחה תודלות ןנירזג רבס רמ .המחה תודלותב יגילפ יכ .ריסאד
."ןנירזג אל רבס

ךכ ,רואב לשבל רוסאש םשכ" (ג ,ח"יש ןמיס ח"וא) ךורע ןחלושה קספ ל"נה ארמגה יפ לע
רואב םחוהש רדוס לע הרבשל וא ,הרידק דצב הציב ןתיל ןוגכ ,רואה תודלותב לשבל רוסא
.רואה תדלות וטא הריזג ,רוסא המחב םחוהש רדוסב ןוגכ המח תודלותב וליפאו .הלציתש ידכ
הציב ןתיל ןוגכ המצע המחב לבא .המח לכמ ומחוהש םיכרד קבא וא לוחב הנימטהל רוסא ןכו
."רתומ ומחיש ידכ המחב םימ ןתיל וא ,המחב
דגב יבג לע הציב לשבל אתיירואדמ רוסא ךא ,שמשב הציב וא םימ תבשב םמחל רתומש ןאכמ
.הלשבל ידכ שמשב םמוחש ההכ חפ לע הציב רובשל ןנברדמ רוסא ןכ ומכ .שאב תבשב םמוחש


,דודה ךותב םימ םומיח לבא .שמשה ידי לע םומיחכ רדגומ אוה יכ רתומ םיטלוקב םימ םומיח ןכל
.המח תודלותב םומיח אוהש םושמ ,ןנברדמ רוסא ,ובש םימחה םימה ידי לע
לע רבודמש תויהו ,"הישיר קיספ קפס" והז ,םימח םימ אלמ דודהש עודי אל םא ,ךכש ןוויכמ
קפסש ז"טה תעדו (המח תודלותב לושיב אלא הז ןיא םימח םימ אלמ דודה םא יכ) ןנברד רוסיא
,היל אחינ אלד הישיר קיספב ןאכ רבודמ ,ךכ לע ףסונ .ותעד לע ךומסל שי ,רתומ הישיר קיספ
שמתשהל רתומ ןכלו (םירשופ םימ הברה רשאמ ,דאמ םימח םימ טעמ ףידעמ םדאש םושמ)
.תבשב שמש דודב

TURMOIL - לאיומרט .ד
איהש ,(THERMOIL) לאיומרט תכרעמ ידי לע ללכ ךרדב םיממוחמ םימה םיעובק םיסיסבב
.ןמש םומיח תכרעמ

(PLUG) גלפ ,ררוואמ ליעפמה ילמשח עונמ שי ,ימינפה רדניליצב :התלועפו תכרעמה רואת ןלהל
ותכיפהל םרוג ררוואמה ,רוניצ תרזעב ימינפה רדניליצה ךותל לבומ רלוסה .רלוסו ץוצינ רצויש
.בר םוח תרצויש ,רלוסה ידא תוחקלתהל םרוג ץוצינהו ,םידאל

שי ןמשה ךותל .ימינפה רדניליצה ךותב הריעבהמ האצותכ םמחתמש ,ןמש שי ןוציחה רדניליצב
םימה תא םמחמ םחה ןמשה .רתוי םיקד תורוניצב ןמשה ךרד םירבעומש ,םירק םימ לש הסינכ
.םימחה םימה תאיצי רוניצ ךותל הרזח ןוציחה רדניליצהמ םימה םיאצוי זאו תורוניצבש

הקיספמ ,םח קיפסמ ןמשה םא .ןמשה םוח תא תסוומה טטסומרת שי ןוציחה רדניליצה ךותב
רדניליצב הריעבה תלועפ תשדחתמ ,ויד םח וניא ןמשה םאו ,ימינפה רדניליצב הריעבה תלועפ
.ימינפה


םירק םימ תסינכל םרוג רבדהש ןוויכמ ,םימח םימ זרב חותפל רוסא ,תלעופ וז תכרעמ רשאכ
תדיריל תמרוג םירקה םימה תסינכ - ריעבמ רוסיא :םיאבה םירוסיאב הכורכ םתסינכש
תדירי םא םרגנה - הנוב רוסיא .רלוסה תריעבו ררוואמה תלועפ תליחתלו םימה תרוטרפמט
םירקה םימה תולשבתה ידי לע םרגנה - לושיב רוסיא .תכרעמה תא הליעפמ םימה תרוטרפמט
רוסיא לע קר םירבוע ,הריעב תמייק רבכ תכרעמה ךותבש עודי םא לבא ,ןמשה ךותל םיסנכנה
,תכרעמה קלדית אל ררקתי ןמשה םאש ןפואב ,היובכ לאיומרטה תכרעמ םא םג ,ךדיאמ .לושיב
תא לשבל ותלוכיב שיו ,םח ןמשה ןיידעש ןכתיש םושמ ,םימח םימ זרב חותפל רוסא תאז לכב
תוחפ דע ררקתהש םושמ םימה תא לשבי אל ןמשהש עודי םא טעמל .םיסנכנש םירקה םימה
םרזמ הקתונו תבש תסינכ ינפל התבוכ תכרעמהו ,(סויזלצ תולעמ 42) תדלוס די רועישמ
.םימח םימ זרב חותפל רתומ זאש ,למשחה

תירטקלאוזאיפ התצה םע זג םמחמ .ה
ססובמה דוד לש תכרעמ ל"הצב תמייק ,םילהאמבו םינטק םיבצומב בצומ היהש רזיגה םוקמב
םמחמש ילמשח םומיח ףוג םוקמב .לבוקמה ילמשחה דודל המוד הז דוד ,תינכט הניחבמ .זג לע
:זג ידי לע תולעפומה הריעב תודיחי יתשמ בכרומ רעבמה .זג רעבמ דודה תיתחתב שי ,םימה תא
:הלועפ יבצמ השולש שי דודל .קזח רעבמו (שמש) תידימת שא

דודב םימה םא .טטסומרתב יולת קזחה רעבמהו תקלוד (שמש) תידימתה שאה וב ON בצמ .1
.םימה תא םמחמו רעבמה קלדנ ,תדרוי םימה לש הרוטרפמטה םא .יובכ ראשנ רעבמה ,םימח
וקלח יפלכ םימחה םימה תיילעל םרוג ימינפ לוורש ,דודה תיתחתבש םימה םיממחתמ הז בצמב
.םירקה םע םימחה םימה לש בוברע עונמל תנמ לע ,דודה לש ןוילעה

.קזחה רעבמב אלו ידימתה רנב אל ,הריעב םוש ןיאו ןיטולחל היובכ שאה וב OFF בצמ .2

ארקנה הז בצמב ,שומיש רסוח רחאל תינושאר התצה תעב םישמתשמ וב ,ישילש בצמ ונשי .3
.קלדנ אל רעבמה ךא ,שמשה ךרוצל קר זג תמירז שי
PILOT
רעבמה וב בצמב דודה םא .(דמוע) ליגר למשח דודב שומישל ההז זג לע ססובמה דודב שומישה
םא םג .הרוסא וז הלועפ ןכלו דודב ולשבתיש םירק םימ תסנכהל איבת דודהמ םימ תאצוה ,לעופ
םימ ולשבתי אמש ששחמ ,םימ איצוהל רוסא ON בצמב אצמנ דודה ךא ,עגרכ לעופ וניא רעבמה
רתומ OFF בצמב דודה םא .רעבמה תלעפהב םייקש ריעבמ רוסיא ללגבו דודה ךותבש םימהמ
םימב ושמתשה םא .דודבש םימה ידי לע ולשבתי אל םיסנכנה םימהש יאנתב ,דודהמ םימ איצוהל
ןוויכ ,ולשבתי אל םיסנכנה םימהש רורב ,תבשה תסינכ ינפל הבוכ דודהו ,תבשה םדוק םיבר
ןכל .דודה לש ותיתחתב םיסנכנ םירקה םימהו דודה לש ןוילעה וקלחב םיזכורמ םימחה םימהש
:םיאבה םיאנתב דודב שמתשהל רתומ

.OFF בצמב אצמנ אוהו תבשה םדוק הבוכ דודה .1
.(דחא םדא לש תחלקמ) תבשה םדוק םימחה םימב ושמתשה .2תבשב הציחר רוסיא .ו
וליחתה .תבש ברעמ ומחוהש ןימחב ןיצחור ויה הליחתב" :רמאנ (.מ ףד) תבש תכסמב .א
ןיידעו .העיזה תא וריתהו ןימחה תא ורסא .ומחוה תבש ברעמ םירמואו תבשב םחהל םינלבה
ויה ןיידעו .הירבט ימח וריתהו העיזה תא ןהל ורסא .ונחנא ןיעיזמ םירמואו ןימחב ןיצחור ויה
.ןנוצה תא םהל וריתהו הירבט ימח ןהל ורסא .ונצחר הירבט ימחב םירמואו רואה ימחב ןיצחור
."תדמוע המוקמב העיזו הירבט ימח ןהל וריתה ,ןהל דמוע רבדה ןיאש ואר

םדאה יכ ,המצע תבשב וממוחש םימח םימב תבשב ץוחרל ימצע רוסיא םייקש ,הלוע ארמגה ןמ
וממוח םימה םא ןכ ןיאש המ ,תבש השעממ האנה יהוזש ,םימה לושיב לש רוסיא תכאלממ הנהנ
םינלבה תריזג םושמ תבש ינפל ומחוהש םימב םג ץוחרל ורסא םימכחש אלא .תבשה תסינכ ינפל
ללכה ןמ םיאצוי .תבשה םדוק וממוח םימהש ורמאיו ,תבשב םימ םינלבה וממחי אלש ידכ ,ונייהד
.ףוגה לכ םב ץוחרל רתומש ,םירק םימ

לבא וילגרו וידי וינפ ןהב ץחור רחמל ,תבש ברעמ ומחוהש ןימח" :ארמגב אתיירבב רמאנ דוע
ץוחרל רוסא" :(א ,וכש ןמיס ח"ואח) ךורע ןחלושב קספנ וז אתיירב יפ לע ."רבא רבא ופוג לכ אל
וינפ םהב ץוחרל רתומ לבא ...תבש ברעמ ומחוהש םימב וליפא ,דבל רבאו רבא לכ וליפא ופוג לכ
ןגמבו "ופוג לכ ץחור וניאש לכ ,םירבא ראש וא" :בתכו א"מרה ףיסוה ע"ושה ירבד לע ."וילגרו וידי
.הרוסא םימח םימב וזכ הציחרו ,ףוגה לככ ףוגה בור תציחרש ,ראובמ (םש) םהרבא

םירשופ םימב הציחר .ז
ןימח ול ןימחמ ,סינטסיא וא ןקז ,לודג ןהכ היה םא" :הנשמב רמאנ (:אל ףד) אמוי תכסמב .א
םוי תדובע תוכלה ב"פ) ם"במרה קספ וז הנשמ יפ לע ."ןתניצ גיפתש ידכ ןנוצה ךותל ןיליטמו
,ברעבמ שאב לזרב לש תויששע םינבלמ ,הלוח וא ןקז לודג ןהכ היה" :בתכו (ט"ה םירופיכה
רוסיא שיש וירבדמ עמשמ ."שדקמב תובש ןיאש ןתניצ גיפהל ידכ ,םימל ןתוא ןיליטמ רחמלו
."שדקמב ורזג אל ,ןנברדמ רוסיא והזש תויהו תבשב םירשופ םימב ץוחרל

ףטתשמו אצויו הרודמה דגנכ םדא םמחתמ ןנבר ונת" :(ב מ) תבש תכסמב רמאנ ןכ ומכ
םעטב ."וילעש םימ רישפמש ינפמ הרודמה דגנכ םמחתיו ןנוצב ףטתשי אלש דבלבו ,ןנוצב
ורסא תאז לכב ,תבשב םימ רישפהל רתומש תורמלש ,"ינפמ" ה"ד תופסותב ובתכ רוסיאה
םושמ ,(דבלב רשופ םוחל ועיגי ופוג לעש םימהש פ"עא) הרודמ לומ דומעלו םירק םימב ץוחרל
.תבשב רוסא ןפואב םימ םמחי אמש רוסא הז רבדו םירשופב ץחורש בשחנ הזש

הנידש םושמ ,הרוסא םירשופ םימב תבשב הציחרש ,ףסוי ע"רגה קספ ,ליעל רמאנה רואל
תעדל ,ךדיאמ .םירשופב אהת אלש תבש לילב םישנ תליבטב רימחה ףאו ,םימחב הציחרכ
ברעב לובטל םישנל רתומ ןכלו ,םירשופב הציחר ל"זח י"ע הרסאנ אל (אי ןמיס) יבצ םכחה
רבד ףוס" :(םש) יבצ םכחה בתכ ךכ .ןתניצ הגפוהש םירקב וא ,םימחב תושמשה ןיב תבש
אלש דע ,דבלב ןתניצ תגפהב וא ,תבש ליל ןנוצב הנלובטת אלא ...רמוא ינא השעמל הכלה
."ןימח םש םהילע ארקי

,םירשופב הציחר ריתה ,(דכ הבושת ח"ואח אניינת ארודהמ) הדוהיב עדונה םג ,יבצ םכחה דבלמ
תודוא אמוי תכסמב רמאנש המו ,תבשב םירשופ םימב הציחר הרסאנ אל םלועמ ויפלש םושמ
.רשופ םוחמ רתוי םימה םומיח לע רבודמ םש ,ונייהד אקוד ואל אוה ,טהול לזרב י"ע הניצה תגפה

,הרודמה דגנכ םמחתמו בשויב םתה" :הדוהיב עדונה בתכ ,תבש תכסמב תופסותה ירבדל עגונב
ץוחרל רתיה שיש תורמלש ,אוה וירבד שוריפ ."ןימחב ץחורכ המודש ,םירשופב ףא הזב ורסאו
ץחורש םדא םתסמ וניד רומח ,הרודמ לומ דמוע םדא רשאכ םוקמ לכמ ,םירשופ םימב תבשב
.שממ םימח םימב ץחור וליאכ הארנש םושמ ,םירשופב

תושמשה ןיב הציחר .ח
."תושמשה ןיב וילע ורזג אל ,תובש םושמ אוהש רבד לכ" ללכה רמאנ (:ח ףד) תבש תכסמב
.תבש וא לוח םוי אוה םא קפס ויבגל םייקש ןמז לע רוזגל וצר אל םימכחש איה ךכל הביסה
םירוסא םהש םירבדה לכ" בתכו הז ללכ ליבגה (א במש ןמיס ח"וא) ךורע ןחלושהש אלא
ןוויכמ ."קחוד וא הווצמ רבד םש היהיש אוהו ,תושמשה ןיב םהילע ורזג אל ,םירפוס ירבדמ
ןיבב תאז תושעל םימכח ורסא אלש רבתסמ ,תבש דובכ םושמ תבש ברעב ץחרתהל הווצמש
םימח םימב ץחרתהל רוסא ,לעופ למשחה דודשכ לבא .המצע תבשב ורסאש יפכ תושמשה
.תושמשה ןיבב ורתוה אלש הרות ירוסיאב הכורכ וז הצחרש ןוויכמ

הנשמה וקלחנ ,תובש םושמ רוסאש רבד תושעל רתומ םא ,תבש ומצע לע לביקש םדאל עגונב
רוביצה םא ןיב ,תבש ומצע לע לביק םדאה םא ןיב רוסא ב"נשמה תעדל .ףסוי ע"רגהו הרורב
אוה םא ,תובש בושמ רוסאש רבד תושעל םדאל רתומ ףסוי ע"רגה תעדל לבא .תבש ולביק
.תבש םמצע לע ולביק רבכ רוביצהש ףא ,תבש לביק אל ומצע

רעטצמ ןיד .ט
ברעמ ומחוהש ןימחב הציחר ןינעלו" :ל"זו בתכ (ף"ירה יפדב .אי ףד) הציב תכסמב ף"ירה
ומחוהש ןימחב תבשב ופוג לכ םדא ץחרי אל ןנירמאד איההד .יכה בתכ אקד ןואגל ןניזח ,בוט םוי
ואלד ,בוט םוי ברעמ ומחוהש ןימחב ופוג לכ ץוחרל ירש בוט םויב לבא ,תבשב אקווד ,תבש ברעמ
ירזג יכו ,איה הריזג אלא ,איה הווצמ םושמ אלו תושר םושמ אלו תובש םושמ וילע ןיבייחש רבד
השעי אמש הריזג אלא וניאש ,אוה תבשב הציחר רוסיאב דחוימה ."אל בוט םויב לבא ,תבשב
.םירחא תובש ירוסיאמ הז רוסיא רתוי לק ף"ירה ירבד יפל ,ןכל .ימצע תובש רוסיא אלו ,רחא רבד

ךרד םימ איבהל ...תבשב ידוהי וניאל לארשי רמוא" :קספנ (ה ,זש ןמיס ח"ואח) ךורע ןחלושב
ירבד לע ."ריתהל קספ זפקת ןמיס ןמקלו :הגה .ןירסוא שיו רעטצמה וב ץוחרל ובריע אלש רצח
לכ וליפא ץוחרל רתומ רעטצמש עמשמ" (ע"ושל ויתוהגהב) רגיא אביקע יבר בתכ וללה ע"ושה
ומכו הריזג חכמ קר אוהש ןוויכ ,םיתובשה ראשמ רתוי ליקו ,תבש ברעמ ומחוהש ןימחב ופוג
לק תבשב הציחר רוסיאש הדבועב ץוענ ,רעטצמל הז רתיה ."הציבד 'ב קרפב ף"ירה בתכש
.רעצ םוקמב הציחר רוסיא ל"זח ורזג אל ןכלו ,ןנברד ירוסיא ראשמ רתוי
ירבדה םלוא .חנוגל המודה םדא אקוד אוה רעטצמש עמשמ (חי ןמיס) ויתובושתב ך"דרה ירבדמ
הליבט ריתהל ידכ וב שי ,םירק םימהש תמחמ עבונה רעצש ,בתכ (דס ןמיס) ויתובושתב ףסוי
ןמיס ד"וי) הרהט ירדסה םג .(ומק ןמיס א"ח ח"וא) ויתובושתב רפוס םתחה קספ ךכו ,ןימחב
.הווצמ םוקמב אלש ףא םימחב ץוחרל לקהל שי ,טעומ רעצ םוקמבש בתכ (וירבד ףוסב זצק

ידימ ולוכ ףוגה לכ תא ץוחרל ליגרש ימ" :קספ (א ףיעס ד"יפ) התכלהכ תבש תרימש רפסב
,תבשב םג ףוגה לכ תא ץוחרל ול רתומ ,הלוח וא ,ןכ השוע וניא םא הברה רעטצמו ,ומויב םוי
ומחוהש ןימחב רוסא תבש דובכל קר ץחרתהלש אצמנ ."תבש ברעב ומחוהש םימב ץחריש אוהו
םירזוחה םילייח ,ךדיאמ .דבלב "תבש דובכ" תווצמ ךרוצל ןנברד רוסיא רתוה אל יכ ,תבש ברעמ
םיכלכולמ ףוג יקלח ץוחרל םיאשר ,ךכמ םילבוס םניא ךא ,תיעצבמ תוליעפמ םיקבואמו םיעזוימ
םילייח לבא .םירק םימב םפוג לכ ץוחרל םיאשר ןכו ,םפוג טועימ לע רבודמש דוע לכ םימח םימב
ולבסי ,הציחרה םהמ ענמת םאש קר ,עגרכ םילבוס םניא םא וליפא ,רועב תוירטפמ םילבוסה
ברעמ ומחוהש םימח םימב םפוג לכ ץוחרל םיאשר ,םשארב ןיטטח וא תופשפשמ תבשה ךשמהב
.ףרוחה תנועב ןוגכו םירקב ץוחרל םתלוכיב ןיא םא ,תבש

הטיחס .י
םאו .רנה תא הל תקלדמ התריבח ,רנל הכירצ התיה םא ןנבר ונת" ,(:חכק ףד) תבש תכסמב
וניא םאו ,הרעשב האיבמ דיב קפס וניא םאו ,דיב ןמש הל האיבמ התריבח ,ןמשל הכירצ התיה
ןיא והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר .הטיחס םושמ היל קופית ...ילכב הל האיבמ ,הרעשב קפס
.הרעש ךרד ילכב הל האיבמ ,רעישב הטיחס שי אמית וליפא רמא ישא בר .רעישב הטיחס
."ןנינשמ ייונשל רשפאד המכד

תאז תושעל שי ,תבש הרובע ללחל רתומו ,תושפנ תנכס לש בצמב תאצמנה תדלויש ראובמ
ןיאש םושמ תחא העד יפל .ילכב אלו רעישב ןמש הל איבהל שי ןכל .ןתינש המכ דע לקה ןפואב
.הטיחס ךירצמ וניאש רבד ,רעישב חנומה ילכב ןמשה אבומ ,הינש העד יפלו ,רעישב הטיחס

קסופ אוה ךדיאמ .רעישב הטיחס ןיאש קסופ (ב הכלה תבש תוכלהמ ט קרפב) ם"במרה
דיגמה שוריפ יפל .רעישב יולתה ילכב תדלויל ןמש םיאיבמש (אי הכלה תבש תוכלהמ ב קרפב)
ןנברדמש אלא ,רעישב הטיחס רוסיא ןיאש ףסוי ברו הברכ ם"במרה קסופ (אי ,ט םש) הנשמ
תבש תכסמב ש"ארה לבא .רעישב יולתה ילכב ןמשה תא תדלויל איבהל שי ןכלו רוסא רבדה
.רעישב הטיחס רוסיא שי הרותה ןמש רבוסו ם"במרה לע קלוח (ד הכלה בכ קרפ)

רוסאה רבד אוהש ,וב שומיש םשל רעישמ ןמש תטיחס לש בצמ ןיב םיקלחמ םינורחאה
וז הטיחס .רעישה שוביי הדועיש רעישמ ןמש תטיחס לש בצמ ןיבל ,ןנברדמ וא אתיירואדמ
,תבשב לבוט וא ץחרתמהש ,םינורחאה וקספ םוקמ לכמ .ןנברד רוסיאב אל ףא הכורכ הניא
.רעישה תטיחסמ ענמהלו בוגינב רהזהל וילע ךא ,ופוג בגנל יאשר

ןובסו תילטמ ,גופסב שומיש .אי
ץוחרל רוסא ,ץוחרל רתומ רשאכ םג" :בתכ (גי ףיעס די קרפ) התכלהכ תבש תרימש רפסב
דגבב שומישמ ריהזמ רשא ,(ו"קס ,וכש ןמיס) הרורב הנשמה אוה וירבד רוקמ ."גופסבו תילטמב
.הטיחס ידיל אובי אמש ,הציחר תעשב

תירובב ןכש לכו חלמב וידי ץוחרל רוסאו" :(י ,וכש ןמיסב) א"מרה בתכ ,ןובסב שומישל עגונב
."דלונ יוהו וידי לע חומינש בלח ראשב וא

ריתי אמש ששחמ אוה דלונ רוסיא לכ םתעדל .הזב ןיריתמ שיש בתוכ (ל"קס םש) הרורב הנשמה
תויה ,ןובסב אלו וימימל דמועש רבדב אקווד ךייש טוחסי אמש ששחה לבא .תוריפ תטיחס םג
(םש) הרורב הנשמה .קחממ אוה ףסונ רוסיא .דלונ רוסיא וב ןיא ןכלו הקשמל דמוע וניא ןובסש
,קחממו חרממ םושמ קר ןובסב שומיש רוסאל שי ותעדלש ,לארשי תראפתה ירבד תא איבמ
התכלהכ תבש תרימש רפסב םג .ותוא םיקילחמ ןובסב שומישה תעבש םושמ ,הכאלמ בא אוהש
רתומ לבא ...ךר ןובסב ןה ,השק ןובסב ןה ,ןובסב ץחרתהל ןיא" :קספ (זט ףיעס די קרפ)
ןובס ןיכהל ידכ ...םימב ןובס ןתיל רתומ ןיכה אל .םוי דועבמ וניכהל בוטו ,ליזנ ןובסב שמתשהל
."ליזנ

לבא .רוסאל וגהנש קר ,ךר ןובסב חרממ ששח ןיאש ךאבריוא ז"שרגה םשב רבסומ (םש) הרעהב
.תוליקמ תועד איבמ (זכ ןמיס ח"וא ד"ח) א"יבי ת"ושבו ,(וכק דומע) ןח תיוול רפסב ףסוי ע"רגה
קקזנש אפורל לבא ,רימחהל גהנמה טשפש ןוויכמ השק ןובסב רימחהל ףסוי ע"רגה בתכ השעמל
םגש םיכימסל םיילזונ ןובס ימ ןיב לדבה ןיא ףסוי ע"רגה תעדל .השק ןובסב םג ריתה וידי ץוחרל
.החממ לש ששח ןיא ,םינורחאה ולאב

תונקסמ
הציחר רוסיא .א
.םירק םימב ףוגה לכ תבשב ץוחרל רתומ .1
.ופוג לכ ןכש לכו תבש ברעמ ומחוהש םימב ופוג בור ץוחרל רוסא .2
.תבש ברעמ ומחוהש םימב ,ופוג תצקמ םהש םירחא םירבא וא ,וילגרו וידי וינפ ץוחרל רתומ .3

םירשופב הציחר .ב
ילודגמ קלח תעד ןכש ,םירשופב ףוגה לכ ץוחרל רוסא ,ףסוי ע"רגה יקספ יפ לע םיגהונל .1
.דועו ז"בדרכ םינורחאה    
ךורע ןחלושו ןחלושה ךורע יקספ יפ לע תאז ,םירשופב ףוגה לכ ץוחרל םיאשר םיזנכשאה .2
.הדוהיב עדונהו יבצ םכחה תעד לע ךמתסהב ,ברה    

תושמשה ןיב הציחר .ג
אל ל"זח יכ ,תבש דובכל ץחרתהל רתומ ,דודל םיסנכנה םירקה םימה לש לושיב ששח ןיא םא .1
.תושמשה ןיב ורזג    
,תבש לביק אלש יאנתב םיזנכשאלו ,תבש לביק אל ןיידע םא קר םידרפסל ףקת ל"נה רתיהה .2
.תבש לביק אל ךייתשמ אוה וילא רוביצה םגו    
.העיקשה רחאל תוקד 13.5 אוה תושמשה ןיב ןמז .3

רעטצמ .ד
.ןימחב ופוג ץוחרל רוסא רעצ ול םרוג רבדה ןיאו עיזהל ליגרש ימ .1
וממוחש ןימחב ופוג לכ ץוחרל יאשר ןויקנ ילגרהמ וא ,רוע ייוריגמ עבונ רבדהש ןיב רעטצמ םא .2
.תבש ברעמ    
רתומ ,(םדוקה ףיעסב טרופמה) רעצ לש בצמל תבשה ךלהמב עיגי ,ץחרתי אל םאש םדא .3
.תבש ברעמ וממוחש ןימחב ופוג לכ ץוחרל    

ןובסו גופס הטיחס .ה
.רעישה תטיחסמ רהזהל שי ךא בגנתהל רתומ ,תבשב ץוחרל רתומ רשאכ .1
.גופס וא תילטמ תרזעב ץחרתהל רוסא .2
.ילזונ ןובסב שמתשהל רתומ םיזנכשאל .3
.השק ןובסב םג קחדה תעשבו ךימסב ףאו ילזונ ןובסב שמתשהל רתומ םידרפסל    

םימה םומיח תוכרעמ .ו
תלעופ למשחה וא זגה רלוסה תועצמאב םומיחה תכרעמ םא ,םימח םימ זרב חותפל רוסא .1
.תבשב    
:םיאבה םיאנתב תבש ינפל ובוכ ל"נה תוכרעמה םא םימח םימ זרב חותפל רתומ .2
.(דמוע) יכנא דודה .א    
.תבש ינפל ץחרתה דחא םדא תוחפל .ב    
.שמש דודמ םיעיגמה םימח םימ זרב חותפל רתומ .3

:םוכיס
תסינכ םע ףרוחה תנועב הבוכמ הניא ,ןחיר בצומב תנקתומה םימה םומיח תכרעמ יתעידי בטימל
םימ זרב חותפל רתיה ןיא ןכל .בצומבש תיזכרמה הקסהה תא םג תממחמ איהש תויה ,תבשה
.תבשב םימח
:הלאש
רתומ םאה .זע ףרוחה תנועב רוקה .חיפר רוזאב םיסדרפב הלילב םירייסמ ונא הקוסעתה ןמזב
ידכש ,המוד בצמב ונלקתנ ןורבחב ונייהשכ םג .םמחתהל ידכ הרודמ קילדהל הקספהה ןמזב
.רויסה ךלהמב הגופהב הרודמ קילדהל ךרוצ שי ,ףרוחב םילייחה תונרע לע רומשל

:הבושת
ינא םגש ףא ,רוקה תמחמ הרודמ קילדהל יאבצה יתוריש ךלהמב יתצלאנש יל רוכז אל
,םכתמישמ עוציבב יאנת הווהמ רבדה םא בטיה לוקשל ךירצ .ןורבחבו הזע לבחב ףרוחב יתרייס
.יוג ידי לע םג הרודמ קילדהל רוסא ןכ אל םאש .יתועמשמ ןפואב עייסמ וליפא וא

.םמחתהל ידכ הרודמ קילדהל םכילא הוולתמה ששגל רמול רתומ דאמ זע רוקה םא לבא
תושעל ידוהי וניאל רמול רתומ תורקה תוצראב" :רמאנ םש 1ךורע ןחלושב שרופמ הז רבד
רוקה םא רתומ םילודגה ליבשב וליפאו .וב םמחתהל םילודגה םירתומו ,םינטקה ליבשב הרודמ
."אוהה םויב לודג רוקה ןיאש יפ לע ףא רתיה םיגהונש םתואכ אלו ,רוקה לצא םילוח לכהש ,לודג
יוגל הרימאש רחאמו ,םייק רעצש 2ףסוי תיבב ראובמ הניצ לצא םילוח לכה אלש רמאנ םא ףא
בתכ רבכ לבא ,הרותה ןמ הרוסא הרודמ תקלדה םנמוא .3רעצ םוקמב ורזג אל ,ןנברדמ הרוסא
תיבהמ חכומו לודג רוקהש ןכיה יוג קילדהש הרודמב םמחתהל ריתהל ,4גרובנטורמ ם"רהמה
.5רתומ קילדהל יוגל שוריפב רמול וליפאש ח"בהו ףסוי

:םוכיס
.ףרוחב רויס ךלהמב תבשב הרודמ קילדהל ידוהיל רוסא .1
.הרודמ קילדהל יוגל רמול רתומ ,זע רוקה םא .2

.מ"קס וער ןמיס הרורב הנשמ .5 .העת ןמיס גארפ סופד .4 .ס ףד תובותכ .3 .םש .2 .ה ,וער ןמיס ח"וא .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא