םירק השמ ליא ברה תאמ

ם י ד ע ו מ


(א) רפוש תווצמ םשל םוחתל ץוחמ האיצי .פ

:הלאש
.עוקתל עדוי ינניא ,רפוש ידיב שיש ףא .הרימש תרטמל הנחמב םילייח 6 וראשנ הנשה שארב
?םהמע ללפתהל ידכ ונל הכומסה תיאבצ םדקה הניכמל תכלל רתומ םאה

:הבושת
אלש ןוויכמ .הניכמה ןמ ךרעב רטמוליק ינש קחרמב םכלש הנחמה אצמנ יתכרעש הקידבב
2000 םוחתל ץוחמ האיציב הכורכ תילגרה הכילההש ןכתי ,הניכמה לש בורעה תולובג יל םיעודי
הנשה שאר ינפל קודבל שי ןכל .המא 4000 םוחתל ץוחמ האיציב הכורכ איהש ןכתיו ,דבלב המא
:טילחהל זאו הניכמה לש בורעה לובג רבוע ןכיה

חינהל גחה ברעב ךירצ ,המא 4000 -ל 2000 ןיב אוה בוריעה דע הנחמה רעשמ קחרמה םא
,בוריעל הרישכה הציחמב ףקומ הנחמה םא) הנחמה רעשמ המא 2000 קחרמב ןימוחת בוריע
גחב תכלל רתומ זאו (םכירוגמ םוקממ המא 2000 קחרמב ןימוחתה בוריע תא חינהל שי אל םאו
.בוריעה תחנה םוקממ המא 2000 דוע

לייח לכ רובע חינהל ךירצ ותוא ,םרג 336 ולקשמש תודועס יתש רועישב ןוזמ אוה ןימוחת בוריע
ןפואב םקוממו הבינגו לוקלק ינפמ רומשה םוקמב חנומ תויהל וילעו ,ותעידיבו הניכמל ךלוהש
.הווצמ רבדל םיברעמש 1ךורע ןחלושה קספ לע ססובמ הז רבד .תבש לוליח אלל ולטיל רשפאש
המא 2000 ךלהל ינולפו ינולפל רתומ היהי בוריעה הזב :רמול ךירצ בוריעה תא חינמש לייחה
.רודיסבש חסונה פ"ע ,'דכו םורד וא ןופצ דצל

,הניכמל גחב תכלל רוסא ,המא 4000 לעמ בוריעל דע הנחמה רעשמ קחרמה םא לבא
םייקל ידכ ןנברד רוסיא לע וליפא רובעל רוסאש שרופמ 2הנשה שאר תכסמב הנשמבש םושמ
תא וילע םיריבעמ ןיא הנשה שאר לש רפוש" :הנשמה ןושל הזו הרותה ןמ איהש רפוש תווצמ
ןיא המא 4000 לעמ לש תילגר הכילהב הכורכ הניכמל הנחמהמ האיציה םא ,ןכל .'וכו "םוחתה
.בוט םויב םג גהונ ןימוחת רוסיאש םושמ תכלל

:םוכיס
יאנתב גחב תכלל רתומ ,המא -4000ל 2000 ןיב ענ בוריעל דע הנחמה רעשמ קחרמה םא .1
.ןימוחת בוריע חנוהש    
.ללכ תכלל ןיא המא 4000 מ לודג בוריעל דע הנחמה רעשמ קחרמה םא .2

:בל ףד .3 .א ,גית ןמיס ח"וא ע"וש .2 .א ,וטת ןמיס ח"וא .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.ןימוחת בוריע רותב םילייח הברהל קיפסהל הלוכי ,דחא חרממ וא הביר תנצנצ פ ןמיס
:הלאש
תכלל רתומ םאה .הנומש תירקב רדסהה תבישימ רטמוליק רפסמ קחורמה בצומב תרשמ ינא
וניא םילייחהמ דחא ףאש רחאמ רפוש תעיקת עומשלו ןינמב ללפתהל ידכ הבישיל הנשה שארב
?עוקתל עדוי

:הבושת
,םוחתה תא וילע םיריבעמ ןיא הנשה שאר לש רפוש" :רמאנ 1הנשה שאר תכסמב הנשמב
ןיאו םימה ינפ לע ןיטש אלו המהב יבג לע ןיבכור אלו ןליאב ןילוע אלו לגה תא וילע ןיחקפמ ןיאו
ןיאש ,ראובמ ."השעת אל םושמ אוהש רבדב ןיבו ,תובש םושמ אוהש רבדב ןיב ,ותוא םיכתוח
אתיירואד השע תווצמ םייקל ידכ ,ןנברדמ וליפאו רחא רוסיא ףא לע אלו ,ןימוחת רוסיא לע רובעל
,בוט םוי וילע ןיללחמ ןיא הנשה שאר לש רפוש" :2ךורע ןחלושב קספנ ךכ .רפוש לוק תעימש לש
ךילע רוסאל םוקמ הרואכל היה ,ןכל ."תובש םושמ אלא ,הרותה ןמ רוסא וניאש רבדב וליפא
בוריע תחנה םג .םוחתל ץוחמ האיצי ךירצמ רבדהש םושמ ,הנומש תירקב רדסהה תבישיל תכלל
הנומש תירק לש בוריעה לובג דע בצומה ןמ קחרמהש ללגב הבישיל הכילה רשפאת אל ןימוחת
.הז קחרמ דע אלא הווצמ רבדל םיברעמ ןיאו המא םיפלא תעברא לע הלוע

םיבצומב ןופצה לובג ךרואל םיתרשמה םילייח לעש ,3תובושת רפסמב יתבתכ רבכ לבא
הנחמ ישנא םירוטפ היפל ,4ןיבוריע תכסמב הנשמה ירבד לע ססובמה הנחמ-ןיד לח ,תודקפמבו
אלא םוחתל ץוחמ לא הכילהל םג סחיתמ ברעלמ רוטפה 5םינושארה ןמ קלח תעדל .ברעלמ
קר סחיתמ םוחתל ץוחמ תאצל רתיהה 6ם"במרה יפל .הנחמה גוסל עגונב םינושארה וקלחנש
בישמ רפסב קספ ךכיפל .וזכ הלבגה ןיא א"בשרהו ן"במרה יפל לבא .המחלמל אצויה הנחמל
רתומו ,םיבצומב םיתרשמה םילייח לע ללכ ןימוחת רוסיא לח אלש ,8א"בשרה יפ לע 7המחלמ
תוחפ בצומב םנשי םא ףא תאז ,לימ ב"י דע תוחפל ,םוחתל ץוחמ הווצמ רבדל תאצל םהל
.םילייח הרשעמ

:םוכיס
תעיקת עומשלו רוביצב ללפתהל ידכ ,הנומש תירקב רדסהה תבישיל בצומהמ תכלל רתומ .1
.רפוש    
,םימו םיסיכ ל"קפ ,תילט ,רודיס ןוגכ ץוחנ דויצ תחקל רתומו ,תינסחמו קשנ םע תכלל הבוח .2
.ךרוצל ןהש לכ תויושר ןיב הסנכהו האצוה ורסאנ אל בוט םויבש םושמ    
ילגרכ םילכהו המהבה" ןידמ םיאצויה דחאל בוט םוי ברעמ ךיישה דויצל עגונ 2 ףיעסב רומאה .3
אלא ,אצויה לייחל ב"ויכו רודיס ליאשהל לוכי וניא ,ב"ויכו הרימשל ראשנה לייח לבא ."םילעבה    
.בוט םוי ברעמ ול הנקה ןכ םא    

ףד .4 .(א) תבש םוחתל ץוחמ האיצי הבושתב א"ח המחלמ ירשק .3 .אכ ,ופקת ןמיס ח"וא .2 :בל ףד .1
תדובע .8 .אסק דומע א"ח .7 .םש ש"מהיפ .6 .זי ןיבוריעל םהישודיחב א"בשר א"בטיר ן"במר .5 .זי
.א ןמיס ןימוחת שדוקה
:הלאש
ידכ הנומש-תירקב רדסהה תבישיל ,םע בגשמו תוילגרמ רוזיאמ ששגה םע עוסנל רתומ םאה
?רפוש-תווצמ םייקל

:הבושת
םיבצומב םיתרשמה םילייח לע ןימוחת רוסיא לח אלש ,1תובושת רפסמב ראבתה רבכ
.הווצמ ךרוצל לימ ב"י דע תוחפל תבש םוחתל ץוחמ תאצל םילייחל רתומ ןכל .לובגה ךרואל
תבישיל םע בגשמ וא תוילגרמ ןיב קחרמהש םושמ ,ישעמ הז ןורתפ ןיא ונלש ןודינב לבא
אל םא ןכל .םימר סכרל השק סופיטב ךורכ הרזחב הכילהה יאותו מ"ק 8 -כ אוה רדסהה
,איהשלכ הביסמ בצומב רפוש תוצמ םייקל םהמ רצבנש םילייח ,יוג םע העיסנה תא ריתנ
.וז אתיירואד הווצמ ודיספי ךכבו לגרב וכלי אל

הרתוהש ךותמ ,םירמוא ונאש םושמ תאז .ןנברדמ דילומ םושמ רוסא בוט-םויב העיסנ רוסיא
,ןנברדמ הרוסא בוט םויב עוסנל יוגל הרימאהש אצמנ .ךרוצל אלש ימנ הרתוה ךרוצל הרעבה
םג המ .2הווצמ םוקמב רתומש תובשד תובש והז ןכל .ןנברדמ רוסיא קר השוע ותעיסנב יוגהו
םירסוא םינושארה בורש ףא הווצמ םוקמב תובש ריתמש ,רוטיעה לעב תטיש תא ףרצל ןתינש
.תאז

בכרהש םושמ ,ףידע הז ש"טבה יבכרמ דחא ידי לע בצומל רפוש איבהל ןתינ םאש ,אלא
וליפאו ןכש בצוממ וא רדסהה תבישימ בצומל רפוש איבי יוגהש ןתינ םא וא .רתיהב עסונ אליממ
,4ט"ויב רקיעבו ןנברדמ אוה לימ ב"י םג םיקסופ הברה יפלש לימ ב"ימ הלעמל קחורמה םוקממ
עיסיש ששגהמ שקבל רתומ ,ירשפא אל רבדה םא לבא .3יוג םע העיסנ ינפ לע ףידע הז םג
הארנ רבדה ןיא זאש ,יטרפה ובכרב רשאמ פי'גב תאז תושעל ףידעו רדסהה תבישיל ךתוא
.בוט םוי דובכב לוזלזכ

:םוכיס
ףסונבו ,יוג גהנ ידי לע וא ,יעצבמ רתיהב עסונה בכר ידי לע רפוש בצומל איבהל ןתינ אל םא .1
תירקב רדסהה תבישיל יוג גהנ םע עוסנל רתומ ,הרוסא וא תכרפמ לגרב הכילהה ךכל    
.רפוש תווצמ םייקל ידכ הנומש    
.בכרה תלד תא רוגסיו חתפי יוגה ,תימינפ הרונ תקלדהב הכורכ תלדה תחיתפ םא .2

תבש םוחתל ץוחמ האיצי הבושתב ב"ח ,"(א) תבש םוחתל ץוחמ האיצי" הבושתב א"ח המחלמ ירשק .1
הרורב הנשמ .4 .זלק ןמיס ג"ח בקעי תקלח ת"וש .3 .ה ,זש ןמיס ח"וא ע"וש .2 ."(ב) רפוש תווצמ םשל
.בכק צ"העש ופקת ןמיס
:הלאש
?הכוס תוצמ םשל הרשכ ,לפקתמ חישק קלטמ התנבנש הכוס םאה

:הבושת
הכלהב .הלוספ היוצמ חורב תדמוע הניאש הכוסש ,תומוקמ ינשב תוחפל קספנ ךורע ןחלושב
חורב דומעל הלוכי הניא הכוסה םאש ,1הניפסו הלגע יבג לע הכוסל עגונב רמאנ הנושארה
רצחב תדמוע איה םא ףא הלוספ וז הכוס הרורב הנשמה יפל .הלוספ איה השבי לש היוצמ
אל ףאו הריד לש םש הכוסה לע ןיאש םושמ ,2ללכ םשל העיגמ היוצמ חור ןיאש ,המוח תפקומ
.3יערא תריד

לכ תושעל ןוכנ ןיא" :םינידסו תועירי םייושע היתונפדש הכוסל עגונב רמאנ הינשה הכלהב
היל יוהו היתעדא ואלו יקתנימד ןינמיזד ,בוטב םרשקש פ"עא םינק אלב תועירימ תוציחמה
4דבעידב וזכ הכוס ורישכהש םינורחא שי םנמוא ."היוצמ חורב דומעל הלוכי הניאש הציחמ
קלטמ הכוס םוקמ לכמ .תועיריה תא בטיה רשק םא הליחתכל הורישכה ףאש םהמ שיו
.המודכו תונחלוש ,תיוז ילזרב ידי לע ךמתת ןכ םא אלא היוצמ חורב דומעל הלוכי הניא לפקתמ

:םוכיס
הלטבל הכרב ךרבמו הלוספ הכוסב בשוי הב בשויהו הלוספ חישק לפקתמ קלטמ הכוס .1
.הכוס תווצמ וילעמ לטבמו    
.הרשכ איה ירה ,המודכו תונחלוש וא תיוז-ילזרבב תכמתנ וז הכוס םא .2

.גי ק"ס חכרת ןמיס הרורב הנשמ .3 .ומ צ"העש חמ ק"ס לרת ןמיס .2 .ב חכרת ןמיס ח"וא ע"וש .1
.בל ףיעס לרת ןמיס ןחלושה ךורע .4
:הלאש
?הכרבב קודבל ילע םאהו ,ץמח תקידבב קודבל בייח ינא המ

:הבושת
יכ ,דופאה תא וליפאו תינורא ,גבטיק ,לימרת .ישיאה ודויצ לכ תא ד"יל רוא קודבל בייח לייח
יכ הנחמב רחא םוקמ םושב הקידב תבוח וילע הלח אל הז דבלמ .ץמח סינכהל וכרד םש םג
.ותושר וז ןיא

וניא ףאו ,ותולעבב וניא רדחה וא להואהש םושמ ,הקידבה לע ךרבל לייחל ןיא יתעד תוינעל
אלבו ישיאה ודויצ תא אלא םילוחה תיבב קודבל ךירצ וניאש ,הלוח לש ומכ לייח לש וניד .ול רוכש
המ .1רדחל רדחמ וריבעהל עגר לכב הלוכי םילוחה תיב תלהנהו ,ותושר וז ןיאש ןוויכמ ,הכרב
רדחמ רכושה תא ריבעהל יאשר וניא ןולמה תיב לעבו ,תוריכשב ןתינ רדחה םש ןולמב ןכ ןיאש
.2רכושה תושר אוה הז רדח תוריכשה תפוקתב יכ ,רדחל

קודבלו תוקנל יוצר לבא ,אבצה לע תלטומ סיסבב תומוקמה ראש תא קודבל הבוחה םנמוא
תוגשהב ןייע הז לכב .ץמח תליכא רוסיאב לשכהל אל ידכ ץמחמ לכואה רדחו חבטמה תא תוחפל
.רפסה ףוסבש

:םוכיס
.ישיאה ודויצ תא קודבל בייח ל"הצב לייח .1
.הקידבה לע ךרבל ןיא .2
.ץמח תויראשמ לכואה רדחו חבטמה תא קודבלו תוקנל יואר .3

.ןמיסה ףוסב ץמח תקידב יניד רדה תבוח רפס .2 .א ףיעס גמ קרפ תדלויה תרות .1
םיתרשמה ,תווצמ ירמוש םיריכב םיניצק םע תוצעייתה ךות הבתכנ וז הבושת
ר"יחה תוביטחב דוקיפ ידיקפתב

:הלאש
,רדסה ליל תכירעב היעב תמייק ,ילייחמ יתנבהש יפכ .ןופצה לובגמ עטק לע תיתרזיג תוירחא יל שי
.הינווג לכ לע םיבראמה תוליעפב םיפתתשמל ןכו ,הנושארה תרמשמב הליל רויסל םיאצויה ולאל
םושמ ,היעבה רתפית ,העש יצחב ולו ,הלילה תוליעפ תליחת דעומ החדי םאש יל רבסוה ךדיאמ
?םלוהה ןורתפה והז םאה .תרצוקמ הרוצב רדסה ליל תא הז ןמזב ךורעל ןתינש

:הבושת
תאז לכב ,םיקיזמה ןמ אוה רמושמו ,םירומיש ליל אוה הזה הלילהש תורמלש רוכזל ךילע
.תיעצבמה תוליעפל רושקה לכב הז אוה יכב לקהל אלו הנידמה תולובג ךרואל ליגרכ רומשל ונילע
לובגה תא הצחת אלש קר אל ,םילבחמ תילוח ףאש גואדל ,הנושארו שארב הזה הלילב ךתמישמ
ירויסש ,גואדל ךילע ךכ םשל .תכרעמה רדג לא ברקתת אל ללכש אלא ,לארשי תנידמ חטש ךותל
.םיבכוכה תאצ ינפל העש יצחכ אוהש לוחה תומי ראשבכ ,ןמזב תכרעמה שיבכ לע ומקומי הלילה
ידכ ,רויסה תרזיג תא םוי רואב תוארל שיש ,תיעמשמ דחה העיבקה תדמוע ,וז הדוקפ ירוחאמ
הלילב עונמל ידכ ,תכרעמה רדגב תונוש תוצרפ וא ,שוטשטה ךרד לע תונשי תובקע תוהזל
.וקב תוחוכה ללכ לש תיתרזיג קרס תלעפה

לבא ,םוי רואב ל"נה םירבדה תא האור דבלב הלילה רויס לש ששגהש ,ךכב םיקפתסמ םימעפל
דבלמ .םיבכוכה תאצ אוה ,תכרעמה שיבכ לע תויהל הלילה רויס לעש רחואמ יכה ןמזה ,זא םג
אוהו ילאידיאה בצמה וניאו ןיקת וניא ,םוי רואב רויסה תרזיג תא האור ודבל ששגהש בצמה ,תאז
.חכה תאיציב םיבוכיע םימרוגה םינוש םיצוליאמ האצותכ קר השענ
רשפאה לככ םדקומ ץברמה תדוקנב בכשל שיש ,איה דוסיה תחנה ,םיבראמה תוליעפל עגונב םג
,םיבכוכה תאצ רחאל האיציה תא רחאל ןיא ,רקי ןמז לזוג הכילהה ךשמש ןוויכמו ,הכישח רחאל
.םוקמל עיגה חכהש ינפל ץברמה תדוקנב ףולחי אל לבחמ ףאש ידכ
,ךילעמש גרדה תוכמסב אל םג יל עודיש המכ דעו ךתוכמסב ןיא ,ליעל רמאנש המ לכ דבלמ
ללכמ בכרומה לודג רוביצ לש שפנ חוקפב רבודמש תויהו .םיבראמהו םירויסה תאיצי תא בכעל
הנושארו שארב גואדל ,הבוחה ךילע תלטומ ,ןופצה לובג ךרואל םיצוביקהו םיבשומה תייסולכוא
בותכאש המ יפ לע ךילייח לש רדסה לילב לפטל ןכמ רחאל קרו ןופצה לובג יבושיי לע הנגהל
.ןלהל

ךלהמב הררבתה וז העיבק .ומצע בראמה ןמזב וא ,בראמה לא ךרדב הצמ לוכאל ןיא
חטשב הצמ תליכאש דחא הפ ונעט םלוכ רשא ,תווצמ ירמוש םיריכב םיניצק םע תוצעייתה
הצמ קר אל תחקל ןיא הז םעטמ .חטשב יאוול יאוות ראשיי אלש רשפא יא יכ ,הרוסא ביוא
,בראמה לש ץברמה םוקמ ףשחנ תחא אלש ןיבהל ךירצ .תיקשב תררופמ הצמ םג אלא ,המילש
תמייק ,םיכרצה תיישע לע םג ירה .םינוש ןוזמ ירייש וא דלוקוש תופיטע וראשנ חטשבש ללגב
דבלמ .חכה תואצמיה םוקמ תא ףושחי אל רבדהש ןפואב ,תונפתהל דציכו ךיא ,הרומח הדפקה
היירכוס תציצמ וא דלוקוש תליכאל ללכ המוד רבדה ןיאו ,שער תמרוג בראמ ןמזב הצמ תליכא הז
תא ביואה הפוצ תונורחאה םינשבש רוכזל שי .בראמה יללכ לע הרימש ךות םתושעל ןתינש
רשא ,תוטעמ אל תויולקתיהל וללה תופוקתב םרג הז רבד .דימתמ רתוי ןונבלב ל"הצ תוליעפ
רבעמ תעצבתמה המוזי תוליעפ לכל הצמ תחקל ןיא ןכל .לודג םיעוצפו םיגורה רפסב ומייתסה
.(ס"שת תנשל ןוכנ) .לובגל

,החנמה גלפמ תבשה וא גחה תא לבקל ןתינ םבש ,תבש ברע וא ,בוט םוי ברע לכמ הנושב
תא םייקל שי ויפל ,חספ ברעב דחוימ ןיד ונשי ,םיבכוכה תאצ םדוק תינמז עברו העש אוהש
רבסההו 1םיחספ תכסמב םינושארה ירבדב ררבתמ הז ןיד .םיבכוכה תאצמ קר הלילה תווצמ
הצמש ןוויכמו ."הזה הלילב רשבה תא ולכאו" קוספה חכמ הלילב קר לכאנ חספ ןברוקש אוה הזל
"תוצמ ולכאת ברעב" רמאנש ןוויכמ וא "והולכאי םירורמו תוצמ לע" רמאנש ,חספל ושקוה רורמו
אל ללוכ הז רבד .םיבכוכה תאצ ינפל וכרועלו רדסה ליל תכירע תא םידקהל ןיא ,הלילל הנווכהו
האלמ המכסה טעמכ הנשי ויבגלש ,שודיקה תא םג אלא ,רדסה לילל תודחוימה תווצמה תא קר
שדקל שיש םעטל עגונב קר איה תקולחמהו םיבכוכה תאצ ינפל שדקל ןיאש 2םיקסופה ילודג ןיב
דועבמ הצמ לוכאל םג ילואו ,3החנמה גלפמ רבכ שדקל רתומ ןהיפל תועד רפסמ דבלמ ,הלילב
.4םוי

רקיעבו ,5 תוצח דע ןמוקיפאה תא לוכאל רהזיהל שי ,תוצח דע לכאנ היה חספ ןברוקש ןוויכמ
,םינושארה ןיב קפס םייק ,ןכ אל םא .6זא דע לוכאל שי רורמהו הצמה לש ןושארה תיזכה תא
7הרורב הנשמה תערכה ,היהי אלש ךיא .הבוח ידי אצוי תוצח רחאל הצמ לכואש םדא םא
לע ךרבי אל לבא ,הנלכאי ,תוצח רחאל קר הנושאר הצמ תיזכ לוכאל ול ןמדזהש ימש ,איה
.הצמ תליכא
.לקהל תוכרב קפס יכ ,רורמ תליכא לע ךרבי אלו ונלכאי ,תוצח רחאל רורמ לוכאל ול ןמדזהש ימו
תוצחל םיבכוכה תאצ ןיב ויביכרמ לכ לע רדסה ליל תא ךורעל שיש אצוי ןאכ דע רמאנה לכמ
הלילה תווצמ םייקל םהל רשפאלו לקהל שי ,הלודג קחד תעשב םילייחל לבא .הליחתכל הלילה
.ןלהל ראבתיש יפכ ,םיסונא םהש ןוויכמ תוצח רחאל וא םיבכוכה תאצ ינפל

ראבתנש המ יפ לע ,תומישמה ןמ תחא לכב רדסה ליל תא ךורעל דציכ םירבדה טוריפ ןלהל
.ונרוד יקסופ םע הזב ץעייתה רשא ,א"טילש יררה השמ 'רל 8שדוק יארקמ רפסב

תפלחהב בוכיע לח ללכ ךרדב ,תוצח ינפל רזוחש יפ לע ףא - הנושאר תרמשמ הליל רויס .1
לע תועצבתמש תוקספהה ןמ תחאב חספ רדס ךורעל שי ןכל .תוצח דע ךשמנ רשא תורמשמה
.(בצומל סנכיהל רושיא שי םא) םיבצומה דחאב וא תכרעמה שיבכ
,תוצמ ,ןיי תחקל ,העיקשה ינפל (תוצמו שודיק אלל) המח החורא לכואה רדחב לוכאל שי ךכ םשל
רצוקמה הדגהה חסונ תאירק םע רדסה ליל ךורעלו שדקל תוקספהבו ,רויסל ספרכו רורמ ,הדגה
.(ךשמהב טרופי)

.תוצחל םיבכוכה-תאצ ןיב בצומב וא הנחמב רדסה ליל ךורעי - הינש תרמשמ הליל רויס .2

.תוצחל םיבכוכה-תאצ ןיב בצומב וא הנחמב רדסה ליל וכרעי - תוננוכ יתווצ .3

שי ןכל .החונמב םיאצמנ אלא ,םוסחמב םיליעפ םניאש םילייח רפסמ שי ללכ ךרדב - םימוסחמ .4
.תוצחל םיבכוכה-תאצ ןיב רדסה ליל םייקל ולכוי םלוכש ידכ ,םילייחה ןיב הפולחת עצבל

םילייחה ןיב הפלחה עצבל ןתינ אל םא .ל"נכ - המודכו היזכרמ ,ג"ש ,הרימש ,תיפצת תודמע .5
תויחנהה פ"ע גוהנל שי תנתינ אל וזו הדימב .הרימשה ןמזב לוכאל םידקפמה ןמ תושר שקבל שי
.7 רפסמ ףיעסב

תוחדלו דימ רדסה תא ךורעלו זרדזהל יוצר תוצח ינפל רזוח םא - רדסה לילב רזוחש בראמ .6
אל ךא ,תוצח ינפל רזוחש וא ,תוצח רחאל רזוח בראמה םא .רתוי רחואמ ןמזל תונגראתהה תא
.תווצמה תוכרב םע תוצח רחא והוכרעי - תוצח ינפל ךורעל ןמז היה

.ל"נה לע תפסונ - תדחוימ תיעצבמ תוליעפו םיבראמ .7

.תווצמה תוכרב לכ תא םיכרבמ הטמ םימושרה םיבצמה תעבראמ דחא לכב :הרעה

רחשה תולע רחא רזוחו העיקשל החנמ גלפ ןיב אצויש ימ .א
רשפא יא םא .העיקשה רחא קר לכאי התוא הצמ תיזכ טעמל החנמה גלפמ תווצמה לכ םייקי
םוקמב שודיק תבוח ידי תאצל ידכ החנמה גלפמ שודיקה ןמזב הנלכאי ,העיקשה ירחא הלכואל
.הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועו הצמ תווצמ םייק אל הז בצמב .הדועס
תיעיבר דוע החנמה גלפמ השועש שודיקב התשי ,הצמ לוכאל ול רשפאתי הלילבש יוכיס שי םא
ידי תאצל ידכ ,(םידרפסל) הרישע הצמ לכאי וא ,(םיזנכשאל) שודיקה לע ףסונ (םיבנע ץימ) ןיי
.הדועס םוקמב שודיק תבוח

רחשה תולע ינפל תוצח רחא רזוחו העיקשל החנמה גלפ ןיב אצוי .ב
:תויורשפא יתש ןיב רוחבל יאשר
.העיקשהמ קר המייקל יאשרש הצמ תיזכמ ץוח ,החנמ גלפמ תווצמה לכ םייקי .1
.תוצח רחאל תווצמה לכ םייקי .2
ןכתי :תוביס שולשמ ,1 רפסמ תורשפאכ וגהני בראמ ילייח לבא ,הפידע 2 רפסמ תורשפא
ואצמי אלש ןכתי .םיפייע ויהיו רחשה תולע ינפל ורזחיש ןכתי .רחשה תולע רחא ורזחיו ורחאיש
.רדסה ליל ךורעל םיכרצמ

רחשה תולע ינפל ,תוצח רחא רזוחו םיבכוכה-תאצל העיקשה ןיב אצוי .ג
.רזוח רשאכ רדסה ליל ךורעי ,רחשה תולע ינפל רזוח יאדו םא
.העיקשה רחא רדסה ליל ךורעי ,רחשה תולע ינפל רזוח קפס םא

רחשה תולע רחא רזוחו םיבכוכה-תאצל העיקשה ןיב אצוי .ד
.העיקשה ירחא דימ רדסה ליל ךורעי

:תורעה
,תוצח ינפל תינש ןמייקל הלילה ךלהמב ול ןמדזנו ,החנמה גלפמ תווצמה תא םייקש ימ
.הצמ תליכא לעו איצומה :תוכרב יתש הילע ךרביו הצמ תיזכ תינש לכאי    
תינש ןמייקל הלילה ךלהמב ול ןמדזנו ,םיבכוכה תאצל העיקשה ןיב תווצמה תא םייקש ימ
.דבלב איצומה ךרביו הצמ תיזכ תינש לכאי ,תוצח ינפל    

קחדה תעשל רצוקמ ןפואב רדסה ליל .ו
.הנושאר סוכ התוש - שודיק
.הינש סוכ התוש .רורמו ...הצמ ...חספ םיעטקה .ונייה םידבעמ ןושאר קוספ - הדגה
.הצמ לכואו ,הצמ תליכא לעו איצומה תכרב ךרבמ - הצמ
.לודג הסח הלע לכואו רורמ תליכא לע ךרבמ - רורמ
.תישילש סוכ התוש הירחאל - ןוזמה תכרב
.תיעיבר סוכ התוש

:תורעה
:תותשל ךירצ תוסוכה 4 -מ דחא לכב .1
.תצק דועו הימימ יקקפ 2 וא תיאבצ סוכ יצח הזש ק"מס 87 הליחתכל    
.תצק דועו הימימ קקפ וא תיאבצ סוכ עבר הזש ק"מס 45 קחדה תעשב    
:תא ןוזמה תכרב ינפל סינכמ ףסונ ןמז ול שיש ימ .2
.םלכואו ללהכ שדקמל רכז רמוא הסח הלעב הצמ יצח ךרוכ - ךרוכ    
.ןמוקיפאל הצמ יצח לכוא - ןופצ    
.וירבחמ הכרבה תעימש ידי לע ח"י תאצל רשפא ןיי קיפסמ ןיא רשאכ .3

ישודיח .3 .ב,גי הדגה תוכלה ל"ירהמ ,זלק ןמיס ד"הת ת"וש .2 .ליברוקמ י"ר םשב ךשחתש דע ה"דות .1
ל"היבו ,םש .7 .ו"קס םש .6 .א"קס זעת ןמיס ב"מ .5 .יכדרמ .4 .ךשחתשמ ה"ד םיחספ יברע קרפ ס"תח
.ל"ז ןרוג ש"רגה םשב ז חפסנו ,והילא מ"רגה םשב המק הרעה ד קרפ .8 .אהיו ה"ד

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.תווצמה תכרב ךרבל ןיא תוצח רחא ךרענה רדס - 6 ה ףיעס הפ ןמיס
.רורמה לע ךרבי אל העיקשל החנמ גלפ ןיב ךרענה רדסב - א 7 ףיעס              
.תוצח םדוק יוצרו ,רשפא םא תילמינימ תרצוקמ הדגה תוחפה לכל הלילב רמול שי              
.ל"נכ - ב 7 ףיעס              
תרצוקמ הדגה רמאי לוכי םאו תוכרב אלב תוצח רחא רדסה ליל ךורעי - ג 7 ףיעס              
.תוצח םדוק              
.לוכי םא ןמוקיפאו הכרבב רורמ לכאיו הדגה רמאיו - א הרעה ד 7 ףיעס              
.תרצוקמ הדגה רמאיו - ב הרעה ד 7 ףיעס              
.ןרוג ש"רגהו והילא מ"רגה יקספ פ"ע ובתכנ ירבד ,הבושתב רומאכ לבא              
:הלאש
?ןמוקיפא תליכא רחאל הלילה ירויס ךלהמב תותשלו לוכאל רתיה שי םאה

:הבושת
הצמה םעטש ,הזב ןמוקיפאה רחא הליכאה רוסיא תא ארמגה תקמנמ 1םיחספ תכסמב
םעט ראשיש ץוחנ עודמ ,הנושארה :תולאש יתשב וקלחנ םינושארה ךא ,הפב ראשיהל ךירצ
רחא הליכא רוסיא ורזג ל"זח 2ן"במרה תעדל .רוסיאה תולח ןמז והמ ,הינשה .הפב הצמה
לש רוסיאה םושמ עבושה לע לכאהל ךירצ חספ ןברוקש ןוויכמ ,ונייהד .חספ ןברוקל רכז ןמוקיפא
ולכאל אובי אל םדאש ידכ ,הלילה לכ חספ ןברק ירחא לוכאל ל"זח ורסא ,"וב ורבשת אל םצעו"
ךירצ הצמה םעטש ראובמ ם"במרב םג .םצע תריבש רוסיא לע רובעי אליממו ,עבושה לע אלש
ידכ ,םולכ הירחא םעוט וניאו הצמ תיזכ לכוא הזה ןמזבו" :3ונושל הזו ,הלילה לכ ויפב ראשהל
האבה הכלהב ."הווצמה איה ןתליכאש ,ויפבש הצמה וא חספה רשב םעטו ותדועס קספה היהיש
."םימה ןמ ץוח הלילה לכ םולכ ךכ רחא םעוט וניא" תיעיבר סוכ תייתש ירחאש 4ם"במרה ףיסוה
ןיא ןמוקיפא רחא"ש דבלב רידגה אלא ,הליכאה רוסיא גפ יתמ בתכ אל ךורע ןחלושהש יפ לע ףאו
.רחשה תולע דע רוסיאהש עמשמ וילכ יאשונ לשו ונושל תמיתסמ םוקמ לכמ ,"רבד םוש לוכאל

רופיס בויח לחש ןמז לכ ,ויפב ראשהל ךירצ הצמ םעטש ,וריבסהש 5םינושאר שי לבא
ךירצ הצמ םעט םג אליממ ,הלילה לכ םירצמ תאיצי רופיס תווצמ ןמזש ןוויכמו ,םירצמ תאיצי
קוסעל םדא בייח" :קספנ 6ךורע ןחלושבש םושמ ,חרכומ הז ןיא לבא .הלילה לכ ויפב ראשהל
ונפטחתש דע וניתובאל ה"בקה השעש תואלפנו םיסינב רפסלו ,םירצמ תאיציבו חספה תוכלהב
אליממו םירצמ תאיציב רפסל בויחה ונממ עקפ ,רחשה תולע םדוק םקו םדרנ םא ,הז יפל ."הניש
םירצמ תאיציב רפסל הבוחהש רמאנ םא וליפאו .7םיקסופ הברה תעד ןכו ,היתשו הליכאב רתומ
יכ ,רדסה תכירעב ךיראהל םיבייח םניא יאדוב ,םתרמשמ לע םידמועה םילייח ,הלילה לכ איה
ידכ ורצקיש יוצר אברדאו ,הלילה לש ינשה ויצחב םהיתומישמ תארקל תוחוכ רוגאל םהילע
.ןושיל וקיפסיש

חכשי אלש ידכ הפב ראשהל ךירצ הצמה םעטש ,8רואמה לעב רבוס ,ל"נה תועדה דבלמ
רוסיא ןיאש וירבדמ אצוי .חספ ןברוק ולכא רשאכ שדקמה ןמזב היהש יפכ הריזג יהוזו ללה רמול
קספ וז העדל המודב .ללהה תא ארקל ומייס רבכש םושמ רדסה ליל תכירע רמג רחאל לוכאל
.ןמוקיפאה תצמ רחאלש הליכא רוסיא גפ ןוזמה תכרב רחאלש 9עורז רואה

ןב רזעלא יברלש ןוויכמש רבוסה 10רזנ ינבאה לש תפסונ הטיש תפרטצמ תורכזנה תוטישל
.רבד לכ תוצחב לוכאל רתומ אליממ ,ןמוקיפאה תצמ ןכו ,תוצחב אוה חספ תליכא ןמז ףוס הירזע

לוכאל רתומ םא ,והולאש הלילה לכ םירוענה םידימלתהש אבומ ,11א"דיחל חספ לש הדגהב םג
אחינ אל ול לבא ,לקהש דחא םכח םשב בתוכו ,ןמוקיפא תליכא רחא תועש שלש וא םייתש ןשעלו
.ךומסל ימ לע ול שי ןכ השועהש םייס םוקמ לכמו ,הזב היל

הצממ ץוח ,םלועב לכאמ םוש לוכאל רוסא ןמוקיפא תליכא ירחאש בתכ 12ברה ךורע ןחלושב
דבלמ .םיימעפ ןמוקיפא תליכא רוסיא לש היעבל ונתוא הסינכמ וז הטיש .הריצק תעשמ הרומש
שי ןכל .הצמ אל םגש עמשמ ."םולכ הירחא םעוט ןיא" בתכש ם"במרה ןושל השק היהי הז
תליכא םייסו ןוזמה תכרב ינפל אצמנש םדאב קסוע ברה ךורע ןחלושש ,ריבסהלו בשייל וצרש
יאשרש אוה שודיחה םוקמ לכמ ,רבד םוש רתוי לוכאל ול ןיא הליחתכלש ףאש .ןמוקיפאל םיתיז ינש
תכרב ירחא לבא .ןמוקיפא תליכא ךישממ וליאכ אוה ירהו ןמוקיפאל רועיש ןיא יכ הצמ דוע לוכאל
היהי אלש ךיא .הצמ תליכא ףא רוסאו השדח הליכא היל יוה איצומה תכרבו י"טנ ךרטציש ,ןוזמה
ןמוקיפא תצמ םעטש תוטשפב וירבד לבקל רשפאו ברה ךורע ןחלוש ירבדב שרופמ וניא הז רבד
םינוש םינפוא שי םיימעפ ןמוקיפא תליכאל עגונבו ,הלילה ךשמהב הרומש הצמ לכוא םא גפ וניא
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו 13ץרתל

:םוכיס
םיבכוכה תאצ ןיב רדסה תא םיכרועו הלילה לש ןושארה קלחב תוליעפ םיעצבמה םילייח .1
הזכ ןפואב והוננכתי ,"ףטוש ןוחטב תוליעפ ןמזב רדסה ליל" הבושתב ראבתהש יפכ ,תוצחל    
.תוליעפה ךשמ לכב תותשלו לוכאל ולכויש ךכ ,םתוליעפ רמגל ךומס אהת ןמוקיפא תליכאש    
ןכש ,ךכל םיקוקז םא ,רבד לכ תותשלו לוכאל םיאשר ,הניש רחאל תוליעפל םימקה םילייח .2
.13םיקסופה בור תעד    
ולכאיש יוצר ,רדסה תכירע ירחא ונשי אלו ,(ק"פח ןוגכ) הלילה לכ תוליעפ םיעצבמה םילייח .3
ןמזב םתונריע לע רומשל ידכ הקיתמ ינימ לוכאל םיאשר לבא .הפק וא םימ ותשיו 14הצמ    
.15תיעצבמה תוליעפה    

תוחרוא .5 .י"ה םש .4 .ט"ה ח"פ הצמו ץמח תוכלה .3 .ף"ירה יפדב :בכ ףד 'ה תומחלמ .2 :טיק ףד .1
,א"קס םהרבא לשא םש ג"מפ ,א"קס םש בקעי קח .7 .ב ,אפת ןמיס ח"וא .6 .חכ ןמיס חספה ליל םייח
ןמיס ח"וא .10 .ונר ןמיס .9 .ף"ירה יפדב :וכ ףד . 8 .ב תוא גל ןמיס השמ דגיו ,א ףיעס םש ברה ע"וש
תעד פ"ע .14 .7 הרעהב ואבוה .13 .א ,חעת .12 .םש השמ דגיו-ב וירבד ואבוה .11 .ה-ד ,אפש
.ד-ג-ב םיפיעסבש תועד פ"ע .15 .ר"העוש
:הלאש
ףתתשהל רומא ינא םויב וב .הנומש תירקל ןורמושב יתיבמ רוזחל ילע רקבב תבטב הרשעב
?םוצל ילע םאה .עובשה ךשמהב עצבתהל הרומאש המישמל ברק להונב

:הבושת
לח תבטב הרשעש תויה ןכל .םיריקחתו םיכירדת ,םירדסמ ,דויצ תנכה ללוכ ,ללכ ךרדב ברק להונ
לבא .ברקה להונב ףתתשהלו םוצ ידכ ךות ןופצל עיגהל תדחוימ היעב תמייק אל ,ףרוחה תפוקתב
.םוצל ןיא היח שאב תולוגרת וא ,לדומ תרגסמב תילגר העונת עצובת ,םויב וב םא

:םוכיס
.ןופצל ךעיגהב וכישמהל םא טילחהלו םוצב םויה תא ליחתהל ךירצ
:הלאש
תעצבמ הגולפה ראש .תבטב הרשעב םינומיאמ םייתדה םילייחה תא ררחשמ הגולפה דקפמ
תא ןמאל רתומ םאה .הגולפב תוקלחמה תחא דקפמ ינאו ,ףושח חטשב הילוחו טרפ ילולסמ
?םויה ךלהמב לוכאל םג ילואו תותשל ךרטצאש ההובג יד תוריבס תמייקש ףא ,ילייח

:הבושת
ליחתמה ,םוצ םוי אוה תבטב הרשע ךיראתש ,שארמ בר ןמז ,הגולפה דקפמ תא עדייל הבוח
קר אל .יזיפ ץמאמב ךורכה ןומיא הגולפל ןנכתי אלש ידכ ,םיבכוכה תאצב םייתסמו רחשה תולעב
תילגר הכילה םיללוכה םיליגרתו תועסמ ןנכתל ןיא ,םוצה יאצומב םג אלא ,ומצע םוצה םויב
רחאל החונמ תועש רפסמ ןנכתל רשפא לבא .םוצה םותב דימו ףכית םיליחתמ ולא םא ,הכורא
.בר ץמאמב ךורכה ליגרתל םג תאצל זאו ,םוצה םות

תדרלו תולעל םישרדנ וב ,הז גוסמ ןומיאב ירשפא יתלב ,םוצל תינמז ובו םילייחה תא ןמאל
תיתכלה הניחבמ .תותשל בייחמ קפס אללש רבד ,םויה ךלהמב רופס ןיא םימעפ העבגה ןמ
תקספהל םורגי רתוי רחואמש ,בצמל םוצה תליחת דעומ ינפל ומצע תא סינכהל םדאל רתומ
רשכה וא הווצמ םיבשחנ יאדוב םינומיאו ,הווצמ רבד לע רבודמ םא שפנ חוקפ ימעטמ םוצה
חטשב המיחלכ יתרגיש ןומיא לע אלו ,הנוילע תובישח לעב ןומיא לע רבודמ רשאכ הז לכ .הווצמ
.האבה הבושתב ןייע ךכל תויאר .רחא דעומב םילשהל ןתינ ותוא ,ףושח

.רחשה תולע רחא ונייהד םוצל בויחה לחש ירחא ,ןמאתהל ליחתהל םיצור ןדיד ןודינב לבא
םויב ףועו היח טוחשל רוסאש ללה תיב תטישל רמאנ 1הציב תכסמב הנשמב יכ רתיה ןיא הזל
:ל"זו 2ם"במרה םג קספ ךכ .םדה תא תוסכל ידכ בוט םוי ברעמ ןכומ רפע ונשי ןכ םא אלא ,בוט
םאו .םמד הסכמו ףועו היח טחוש הז ירה ,ולטלטל רתומש ןכומ רפא וא ןכומ רפע ול היהש ימ"
דע םמד הסכי אל ,טחשו רבע םאו ,טוחשי אל הז ירה ,ולטלטל יוארה רפא וא ,ןכומ רפע ול ןיא
אכיה ,ןכומ וניאש רפעב םדה תוסכל ריתמה הדוהי וניבר תעד תא איבמ 3י"מגהב םנמוא ."ברעל
ךרוצל הטיחשכ הווצמ םייקל םדאל רוסא ,הדוהי וניברל ןיבו ם"במרל ןיב םוקמ לכמ .רבכ טחשד
ט"ויב הצקומ אוהש רפעב שומיש ןוגכ ןנברד רוסיא לע רובעל ול םורגת וז םא ,ט"וי תחמש
םש ,4ע"ושב קספנ הז ןיד .הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ םושמ ,ןנברד רוסיא איהש אמוג תיישעו
,ארמגה ירבדמ ."...םוי דועבמ ןכומ רפע ול שי כ"אא ט"ויב ףועו היח םדא טוחשי אל" :רמאנ
תמחמ םדאה סנכי ךכ י"ע םא ,ט"וי תחמש תווצמ ךרוצל טוחשל רוסאש ,אצוי ע"ושהו ם"במרה
.ןנברד רוסיא לע רובעל ובייחיש בצמל ,ט"ויעמ ןכומ רפע ול ןיאש ןוגכו סנוא

י"ר תעדל .תבשב קספנ ותילט יטוחמ דחאש םדאל עגונב םינושאר תקולחמ איבה 5יכדרמה
,דגבב תיציצ תלטה לש השע לע רבוע וניאו תבשב הז דגב שובלל ךישמהל םדאל רתומ (םש)
סנוא לש בצמש ןאכמ חכומ .תבשב רושקל רוסיאה ללגב ,ותילט ןקתלמ סונא אוה תבשבש ןוויכמ
תייגוסמ השק ךכיפל .דגבב תיציצ תלטה לש השעה לע רובעל רשפאמ ,ותילט ןקתל תלוכי יאכ
תווצמ םייקל רשפאמ אל ,ט"ויעמ ןכומ רפע רדעה ןוגכ סנוא לש בצמש עמשמ םש םדה יוסיכ
.ט"וי גנוע ךרוצל הטיחש לש השע

אהמ יכדרמכ אלד היאר איבהל הארנ היה הרואכלו" :בתכו 6עשוהי קמע רפסב השקה וז אישוק
יכדרמבש י"ר תעד יפלו ,תוסכל לוכי וניאש םושמ ט"ויב טוחשי אלד (ז ףד) הציבד ק"פב ןנירמאד
,יוסיכ אלב טוחשל הרסא אל הרותה אה ,תוסכל לוכי וניאד םושמ יאו .ט"ויב טוחשל רתומ היה
כ"א ,תוסכל רשפא יא ט"ויבד ןוויכ ןכ םאו .יוסיכ תווצמ םייקיש טוחשי םא הרותה התווצד אלא
קמעהש אלא ."דגב שובלל רתומד תבשב תיציצ יבג י"ר בתכש ומכ הסכי אלו טוחשל רתומ
א"אד תיציצ יבג י"ר בתכד אהד" :ל"זו תיציצל םדה יוסיכ ןיב קלחל בתכו תאז ץרית ומצע עשוהי
תבשב תיציצה השעיש ןפוא םושב רשפא יאד םושמ ונייה ,דגבה שובלל רתומ ,תבשב ןתושעל
רפע ול ןיאש תמחמד אלא ,ט"ויב ותוסכל רשפאד םדה יוסיכ יבג לבא .אתיירואד ןוילע רשקד
ןכ לע ,ןכומ רפע ול ןיאש תמחמ קר םייקל ול רשפא יאש ןוויכ ןכלו ,תוסכל לוכי וניא ןכ לע ןכומ
ירש ןכ לע ,תבשב תיציצה תושעל ןפוא םושב רשפא יאד תיציצ יבג כ"אשמ .ט"ויב ןיטחוש ןיא
."דגבה שובלל

לבא .השע תוצמ לטבמ ארקנ וניא ,רבדה ןוקית לש תואיצמ ןיאו טלחומ סנואהש םוקמבש ,אצמנ
ומצע סינכי םא ןכלו הווצמה ןמ רוטפ ןאכ ןיא ,יתוהמ וניאש ינוציח רבד תמחמ עבונ סנואה םא
.םדה יוסיכ לש השע תוצמ לטבמ רדגב היהי ,ט"ויב טוחשיש ןוגכ בויחל

םינומיא אשונב ונתלאשל שיקהל לכונ םהמו 7יבצ-רה ת"ושב בטיה םירבסומ ל"נה םירבדה
אלל דגבה שובלל רוסיאה גפש ,םרוג תבשב דגבב תיציצ ליטהל תלוכיה יאש רמאנ םש .םוצ םויב
השעי אלש הרהזא וילע תצבור ,הברדא אלא ,תיציצ השעו םוקב הווצמ וניא וישכעש םושמ ,תיציצ
רוסיאב וניא ,השעו םוקב וניאש לכו" .תיציצה תרישק ףוגב ךורכה תבש לוליח ינפמ תיציצ םויה
תא וילע רסוא השעהש רמול םוקמ ןיאד .ןאכ ןיא רוסיא םג אליממ ,ןאכ ןיא השעד ןוויכד ,השיבל
.םויה תיציצ תושעל אלש הרהזאב דמוע אוה ,ךפיהלו ,תואיצמב םויה השעה ןיא םא ,השיבלה
רוסיאה םג ןכל ,הסכו דומעב השע תוצמב דמוע אוהו ט"ויב רתומ יוסיכה םצע ,יוסיכ יבג כ"אשמ
."השעה תריבע ול םורגיש השעמ תושעל לוכי אלו טוחשל אלש השעה חכמ םייק
.ןנברד רוסיא לע רובעל רתוי רחואמ ול םורגתש הווצמ םייקל םדאל רתומ יתמ רדגה דמלנ ןאכמ
םא (טוחשל ןוגכ) השעמ תושעל רתיה ןיא ,ט"ויב הטיחש ןוגכ ,הווצמ םייקל בויחה רבכ לח םא
רוסיאה םא םג ,תומוג תיישע וא ,הצקומ רפע לוטלטכ ןנברד רוסיא לע רובעל ול םורגי רבדה
,תבשב הנקתלמ סנואה ,(תיציצב ןוגכ) בויחה לח אל ןיידע םא לבא .סנוא תמחמ השענ ןנברד
.השע לע רבוע וניא םדאהש םרוג

םויב םייתרגש םינומיאל תאצל רתיה ןיא ,רחשה תולעמ םוצל בויח לח רבכש ,ונלש ןודינב ןכל
םוצל הבוחה יכ ,שפנ חוקפ םעטמ תותשל ךרטציש ףאו ,הווצמ אוה ןומיאה םא ףא ,ומצע םוצה
לע רובעל רתוי רחואמ ובייחיש בצמל ,ומצע םוצה םויב ומצע סינכהל םדאל רוסאו הלח רבכ
תבש תכסמב רואמה לעב תטישמ) .הווצמ רבדל הז םא וליפא ,םוצה תעקפה ןוגכ ןנברד רוסיא
.(רפסה ףוסבש הגשהב ררבתמ הז רבד .ונלש ןודינל היאר איבהל ןיא ף"ירה יפדב א"ע ז ףד

תא ןמאל רשפאיש רבד ,רחשה תולע ינפל לוכאל ,איה לוקשל שי התוא תפסונ תורשפא
.ףרוחה תפוקתב לחה תבטב הרשעכ םוצב רקיעב ,תומדקומה רקובה תועשב תוחפל םילייחה
.םדאל םדאמ הנוש רבדהש םושמ ,תוחוכה תא דומאל שי הזב ךא

:םוכיס
.רתוי רחואמ םוצה תריבש תא בייחמה ,יתרגש ןומיאל םוצ םויב תאצל רוסא

.גי ןמיס ףוס ח"וא י"בב אבוה .5 .די חצת ןמיס ח"וא .4 .א תוא םש .3 .א"ה ט"וי תוכלה ג"פ .2 .ב ףד .1
.זט ןמיס א"ח ח"וא .7 .ב ןמיס .6

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
יאו הטיחשה ןמ קלחכ ותוא ובישחה (ףועבו היחב) םדה יוסיכש וקלחש שי - ד ףיעס חפ ןמיס
.וידעלב טוחשל רשפא
:הלאש
עובשב ןורבח רוזיאב תיעצבמ הקוסעתל סנכהל רומאש םיאולימ דודג ןינעב יתעד תווחל יתשרדנ
סייגל ןיא ל"כטמ תודוקפ יפ לעו ,ינש םויב רתסא תינעת הלח עובש ותואבש תויה .םירופ וב לחש
לע ףסונ םינומיא םוי דודגל ףסונו ,ןושאר םויל דודגה סויג םדקוה ,תינעת םויב םיאולימ ילייח
.ביוחמ אוה םב השולשה

םוי ףסותה אלול עצבתהל היה לוכי אלש רבד ,היח שאב ידודג ליגרת עצבל ןינועמ דודגה דקפמ
דודגבש ,אלא .דודג יליגרת םיכרוע ןיא (הקוסעת ינפל ןומיא) ת"לא תרגסמבש םושמ ,םינומיא
ליגרת ךורעי ד"גמה םא ,םהמ ענמיש רבד םוצל םנוצרבש תווצמ ירמוש םיבר םילייח םיתרשמ
תונמדזה וידיל הלפנש ד"גמה ןעוט ,ךדיאמ .הלילב ינש םויב םייתסמו ןושאר םויב ליחתמש ידודג
םאו הז ידודג ליגרת תכירע ידי לע ,ןורבחב הקוסעתל םגו המחלמל דודגה תא ןיכהל הרידנ
עובש דודגל ןנכותמ אל אבצה לש םינומיאה ףרגבש ינפמ תפסונ תונמדזה רוזחת אל ,הנצימחי
המיחל ןומיא וב ךורעל ןתינש ,הזכ םינומיא חטשב דודגה ההוש עגרכ ,ןכ ומכ .ףסונ םינומיא
ידודג ליגרת ליחתהל רתומ םאה .ןורבחב הבורקה הקוסעתל דאמ ץוחנש רבד ,יונב חטשב
.דודגב םייתדה םילייחה לכ ומוצי אל ךכ ידי לע םא ,הלילב ינש םויב ומייסלו הלילב ןושאר םויב

:הבושת
,עשר ארקנ ויתומא עברא ךותב םכחשכ ויניע םצועה םדאש ,ראובמ 1ןישודיק תכסמב
םדוק ויניע םצוע םא םג ,ארמגה תנקסמלו ,"םוקת הביש ינפמ" קוספה לע רבועש ןוויכמ
,אליממ ול האבה השע תוצמ לטבמ אוה יכ ,רבדב רוסיא שי ,ויתומא 'דל םכחה סנכנש
."ךיקולאמ תאריו" רמאנ ךכ לעו

אלש דע והארי אלש ידכ םכחה ןמ ויניע םיצעי אלש ןינמו" :ונושל הזו 2ם"במרה םג קספ ךכ
."ךיקולאמ תארי וב רמאנ בלל רוסמ אוהש רבד לכ אה .ךיקולאמ תאריו רמאנש ,וינפמ דומעי
אלו ,בלו תוילכ ןחובה ה"בקהמ אריל םדאה לע הבוח תווצמה לכבש עמשמ ם"במרה ירבדמ
לבא ,הביס אלל ויניע םצוע רשאכ רמאנ הז לכ .ודיל האבה הווצמב בויח ידימ ומצע איצוהל
.ךיקולאמ תאריו רמאנ הז לע אל ,ויניע תמיצעל תקדצומ הביס תמייק םא

בויחהמ רטפהל ידכ המורד ודריש ונבו יאתרוד ןב הדוהי לע רפוסמ 3םיחספ תכסמב
העברא תגיגחש ,םימכחל דוגינב ורבסש םושמ ,"הקוחר ךרד" ןידמ ,חספ ןברוק בירקהל
.תבשב לחש חספ ברעב םג הבירקהל שיו תבש החוד רשע

ןב לש ותרבסב ןד ברש הדבועה םצעמ ,היה רשכ םדא יאתרוד ןב הדוהיש חיכוה 4א"דיחה
םייקל לדתשהל בייח םדא ירהש ,ותוקחרתה הליעוה המ ארמגה הלאש אל ,ןכ ומכ .יאתרוד
,יתווצמ ךרע לעב אוהש רבד םשל התשענש ,יאתרוד ןב לש ותדידנ םצעש ןאכמ .חספה תא
דומלל ןיא םנמוא .חספ ןברוק לש הווצמה בויח תולח ןמז ינפל התשענש תויה הרוסא הניא
,יאתרוד ןב לש והשעמ תומדל ןיא םוקמ לכמ .םימכחה ןמ שריפ יאתרוד ןב יכ ,הז השעממ הכלה
םויקמ ומצע עיקפמ ויניע םיצעמהש םושמ ,ויתומא עבראל סנכנ םכחהש ינפל םג ויניע םיצעמל
רובעל אל ידכ תאז השע יאתרוד ןב לבא .ךיקולאמ תאריו רמאנ הז לעש הביס םוש אלל הווצמ
אובי אלש ידכ הווצממ ומצע עיקפהל רתומש ,חיכוהש 5קחצי תחנמ ת"ושב ןייע) .ותטישל הריבע
.(הלקת ידיל

ד"גמהש רמול לכונ אל יאדו הז לע ,םוצה ןמזב ידודג ליגרת תכירע רבדב ןודל ונאובב ,ךכיפל
וא הווצמ ךרוצל ,םוצל בויחה לחש ינפל םוצה תא וילעמ עיקפמ יכ ,ךיקולאמ תאריו לע רבוע
.הווצמ רשכה

,השע תוצמ לטבל אוה יאתרוד ןבמ דמלנה רתיההש דועב ,ןנברד השעת אל בשחנ םוצהש אלא
ןתינ אל ירהש ,ןומיאב ליחתה רבכש םושמ םוצה םויב היתש הרתוה אלש רמול ךירצ תוטשפבו
דחוימ רדג ונאצמ רבכש אלא .ןנברדמ ואלהש פ"עא ואלל השע תוצמ לוטיב ןיב האוושה ךורעל
ריתמה ,6רואמה לעב ירבדב ,סנואמ תבש ללחל רתוי רחואמ בייחיש בצמל סנכהל ,רתיה לש
ןיד .שפנ חוקפ םעטמ תבש לוליח םרגי ךכמ האצותכ םא םג ,תבש ברעב הווצמ רבדל תאצל
.תורודה לכב םינורחאו םינושאר ,םיקסופה ילודג ידי לע קספנ הז

הלילב ינש םויב ומייסל תעד לע הלילב ןושאר םויב ליגרתה תא ליחתהל רתומש הארנ ךכיפל
תנכס תמייק דקפמה לש בצמה תכרעה יפ לעש עגרב אלא תותשל רוסא לבא .םוצל ילבמ
.וזכ הנכס רצוויהל הלולע וא ,תושבייתה

ןחלושב .םייפכ תאישנ ןינעב ל"ירהמה ירבדמ איבהל ןתינ הז ליגרת ריתהל תפסונ היאר
לטיבש יפ לע ףא ,ןכודל הלוע וניא םא ,םיבכעמה םירבדהמ דחא וב ןיאש ןהכ לכ" :קספנ 7ךורע
םיצור םניא םינהכהשכ" 8ע"ושב קספנ ןכ ומכ ."...השע 'גב רבועכ הז ירה ,תחא השע תוצמ
אלש ידכ לבא .םינהכ ןזחה ארוקש העשב אלא ,נ"כהבמ ץוח תוהשל םיכירצ םניא ןכודל תולעל
הנושארה הכלהב ."םינהכ תכרב ורמגיש דע נ"כהבל סנכהל אלש וגהנ ,םימוגפ םהש ורמאי
אל ןהכל ןתינש רתיהה טלבומ הינשה הכלהבש דועב ,םייפכ תאישנ תוצמ תובישח תטלבומ
םש ל"היבבו המודכו שלח ןהכ יבגל קר רמאנ ינשה ןידהש 9ב"נשמה בתכ ןכל .ןכודל תולעל
ירהו ,םניחב השע תוצמ לטביש יכה דבעמל ריפש אל יאדוב יכה אל םאד" :ל"זו ריבסהל ףיסוה
,אנמ תבוח אלא אוה ארבג תבוח ואלד ,תיציצ ומכ ,השעמב יולתה השע תוצמ ראשל המוד הז
...אחתיר ןדיעב הלע ימנ ישנעו תיציצ הב תולתלו תופנכ עברא לש דגב תושעל ךירצ יכה וליפאו
ןמז יטמילד םדוק השע תוצממ ומצע רטופ וליפאד ,גל ןישודיקב אוה תשרופמ ארמג תמאבו
."ש"ע ךיקולאמ תאריו הז לע רמאנ יכה וליפא ,אבויח

ירומ יפמ יתעמש ,םוי לכב םייפכ ןיאשונ אלד אהו" :ל"זו בתכ םייפכ תאישנ ןינעב 10ל"ירהמה
ימרתמ תונוע שיש ,וירבד ראבל ףיסומ ינאו ...לובטל ינהכ יגהנד םושמ אוהד ,ל"ז אנהכ ימח
ןתצקמ ויה וענמי םאו ןיפוטשו ןילייט שיו וסנואל רבד והל עריאד שיו .םישוב םגו לובטל והל השקד
."...ןישייבתמ כ"ג ויה ולבטי םאו ,ןישייבתמ

ירהש" :ףיסומו אלוק ידיל יתאד ארמוח ןאכ שי ירהש ל"ירהמ ירבד לע השקמ 11ףסוי תיבה
ךכ ליבשב ולטבי המל ,לובטלו רימחהל וגהנ םאו ,דומלתב הרכזוה אל םייפכ תאישנל הליבט
שלש ומייקיש םהל בטומ ,םוקמ לכמ ,ארקנ כ"א אלא רבוע וניאש פ"עאו .םוי לכב השע שלש
."ולבטי אלו םוי לכב השע

הז השעמו ,בויחה וילע לחש ינפל השע תוצמ וילעמ עיקפמ םדא םאש חכומ ל"ירהמה ירבדמ
השודק תפסות םשל אוהש םייפכ תאישנ ןינעב ןוגכו ,יתוצמ ךרע לעב אוהש רבד ךרוצל השענ
םהל ארקש םדוק נ"כהבמ תאצל םינהכל רתומ ןכל .רוסאל ןיא ,תומילשב הווצמה םויקו הרהטו
תווצמ שלש דגנכ הלוקשה םייפכ תאישנ לש הבושח הווצמ םילטבמ םתאיציבש תורמל ,ץ"שה
םא ,םוצל בויחה וילע לחש םדוק םוצה ןמ ומצע עיקפהל רתומש ונלש הרקמב ןידה אוה .השע
.הנוילע תובישח ול תעדונש ליגרת ךרוצל השענ רבדה

וניאש ימל עגונב ע"רו ק"ת וקלחנ םש 12הלח תכסמב הנשמה ןמ איבהל רשפא תפסונ היאר
אל ידכ ק"ת יפלש ,אצמנ .הרהטב הנשעי לאו ןיבק הנשעי ק"ת תעדל .הרהטב ותסיע תושעל לוכי
ינפב םהמ א"כש םיקלח רפסמל הסיעה קלחל שי ,התפירש י"ע המורת דוביא לש בצמל עיגהל
רבדהש ןוויכמ לבא ,הלח תוצממ ומצע עיקפמ אוה הזב םנמוא .הלח תשרפהב בייחתמ וניא ומצע
םנמוא .רוסיא רבדב ןיא ,המורת דבאל אל ידכ ןוגכו יתוצמ ךרע לעב אוהש רבד ךרוצל השענ
ןמ ומצע עיקפהל םדאל רתומ המורת תפירש לש הזכ רומח הרקמב אקודש תושקהל רשפא
ןיאש ל"ירהמה ירבדמ היאר םדוקה ףיעסב ונאבה רבכ מ"מ .םירקמ ראשב אל לבא ,הווצמה
.םירחא םירקמב ףא תאז רוסאל

:םוכיס
,אבצה לש ףופצ םינומיא ףרגמ עבונ רבדהו ,םוצ םויב אלא ומייקל רחא דעומ ןיאש ידודג ליגרת
ךכל תפרטצמ .םיאולימ תודיחי רובע שא יחטש תריגסו תחיתפל םירושקה םינוש םיצוליאמו
וב יונב חטשב המיחל ןומיאו ,ןורבחב תיעצבמ הקוסעתל סנכהל דמוע דודגהש הדבועה
הקוסעתה תמר תא הלעיו רפשי ,ליעוי קר דודגה לש הטילשהו רשקה תוכרעמ לכ תולגרותמ
,המחלמל דודגה תא ןיכמ הז גוסמ ןומיאש הדבועה תפרטצמ ל"נה לכלו ,דודגה לש תיעצבמה
.םוצה ינפל וב וליחתה םא ,םוצה לוטיב ריחמב םג ליגרתה תא ךורעל ריתהל שי הז ןוגכ לכב

.דפ ןמיס א"ח לאש םייח ת"וש .4 .ב ע ףד .3 .ב"ה הרות דומלת תוכלה ו"פ .2 .א גל ,ב בל ףד .1
.ב"יקס םש .9 .ד ףיעס םש .8 .ב חכק ןמיס ח"וא .7 .ף"ירה יפדב ז ףד תבש .6 .זל ןמיס ו קלח.5
.ג"מ ב"פ .12 .חכק ןמיס ףוס 11 .אכ ןמיס תושדחה ל"ירהמ ת"וש .10

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.המצע הלחה ךרוצל אוה םש - ד ףיעס טפ ןמיס
:הלאש
םאה .תינעת םוי לח הפוקת התואב .בר ןמז ךרוא (רורטב המיחל) ר"טול תווצ לש המקה ןומיא
?םינומיא םוי דיספהלו םוצל הבוח

:הבושת
ינש ללוכ אוהש עובקל רשפא ךא ,ןומיאה לש ויפוא תא טרפל ןתינ אל ,הדש ןוחטב ימעטמ
.םיליגרתו םיחווטמ ינשהו ,םידחוימ תועוצקמ ילעבל ןומיא דחאה :םיביכרמ
.תרחמל רסחה תא םילשהל לוכי ,הלחמ םוי תובקעב לשמל ,ינשה ביכרמה תא דיספמש לייח
ותורדעהו ,רמוחה תא םילשהל תורשפא תמייק דימת אל ,ןומיאה לש ןושארה ביכרמל עגונב לבא
םינומיא עצבל רשפא יא ,ךדיאמ .ולוכ תווצה לש ותורישכב אליממו ,ותרשכהב עגפת לייחה לש
ןומיאה ןיא תיזיפ הניחבמש ףא ןכל .םוצ ידכ ךות ,ירי ראשה ןיב םיללוכ רשא ,םיבכרומו םיכבוסמ
.םוצב וניא לייחה םא קר ועצבל שי ,דאמ בכרומ ןומיא אוהו תויה םוקמ לכמ ,השק

ומצע םוצה םויבש יתבתכ רפסה ףוסבש תוגשהב ןכו ,(טפ ,חפ) םימדוקה םינמיסב םנמוא
לש המקה ןומיא לבא .שפנ חוקפ תמחמ לוכאלו תותשל ךרוצ וירחא רורגיש בצמל סנכהל רוסא
לייחה לכוי אל וידעלבו ,יאבצה תורישה ךלהמ לכל תיעצבמ תורישכ לייחל הנקמה ר"טול תווצ
אל השענ הז רבדש ףא ,ומוקמ תא ואלמי רחא תווצמ םילייחש ךכל םורגיש רבד ,תוננוכב תויהל
ךירצ הליחתכל לבא .םימחולב רוסחממ האצותכ דבעידב קר השענו יוצרה בצמה והז ןיא ,תחא
ינפל לדומ לש הירוגטקב הז גוסמ ןומיא לילכהל שי ןכל .ינגרוא תווצ היהי תוננוכב אשונש תווצהש
.ומצע םוצה םויב םייקל רתומ ותוא ,עצבמ

:םוכיס
:תווצה דקפמו םיכירדמה םע ץעיתהל שי ,תינעת םויב לחה ,ר"טול תווצ לש המקה ןומיאב
,תוננוכל ותסינכבו תווצה תורישכב עוגפל ילב ,רמוחה תא םילשהל תורשפא תמייק םא
.םוצל שי    
.םוצל ןיא רמוחה תא םילשהל תורשפא ןיא םא
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא