םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ו ר ש כ


היפא רונת תרשכה .אצ

:הלאש
םימוסחמה דחאב ינלוג ילייח תא עובשה עצמאב הפילחה ,םינחנצ דודגל תכייתשמה ונתקלחמ
רחאל .םיירהצב ישש םויב קר םוסחמה לא ונעגה ,הקלחמב םייתדה םילייחה ינאו ירבח .ש"ויאב
,זג םייריכ רדעהב .תיבלח הציפ רונתב ופא הלילב ישימח םויבש ,ררבתה חבטמב ונכרעש רוריב
ונילעש וא ,תבשל לכוא וב לשבל ןתינ םאה .בצומב דיחי לושיבו םומיח יעצמא היפאה רונת הווהמ
?ברק תונממ תבשב םייקתהל

:הבושת
םירשע ופלחש ,ןושאר יאנת :םיאנת השלש םייקתהב הציפ וב ופאש אתב ףוע תופאל רתומ
םוחב תוקד םירשע רעבוהו בטיה הקונ רונתהש ,ינש יאנת .הציפה תייפא םויסמ תועש עבראו
ףועהו הציפהש ,ישילש יאנת .רונתב הנשיו הדמב תטעומה העיזה לילכ קלוסתש ידכ ,הובג
,םדיב תוחמל ןיא ,תעל תעמ ךותב םג "םילכואב" לקהל םיגהונה לבא .תודרפנ תוינבתב םיפאנ
.1וכומסיש המ לע םהל שיש

לשבל המב אהי אל זאש םושמ ,תועש עבראו םירשע ןיתמהל ןתינ אלש ,וזכ קחד תעשבש הארנ
תעל תעמ לש ןמז ןיתמהל םתיבב םיגהונה ולאל םג ,הליחתכל לקהל רשפא ,תבשל לכואה תא
.בלח רחא רשב תייפאל דע

:םוכיס
םירשע ךשמל הובג םוחב וריעבהל ןכמ רחאלו ,בטיה ותוקנל שי ,רונתב לכוא תבשל לשבל ידכ
.תוקד

.ז ןמיס ה"ח רמוא עיבי ת"וש .1
:הלאש
דב תיעצבמ הקוסעת ונעצב םש ,הזע לבח רוזאל תרשמ ינא הב הגולפה הקעזוה ישימח םויב
םיחבטה ידי לע לשוב לכואה לכש יל ררבתה תבש תסינכ רחאל .תיזורד הדיחי ילייח םע דבב
?הז לכואמ תבשב לוכאל רתומ םאה .םיזורדה

:הבושת
םגו ,תונתחו תעדה בוריק ידיל ואובי אלש ידכ ,יוג ידי לע לשובש לכאמ לוכאל ורסא ל"זח
לע אקוד אלא ,אוהש תומכ יח לכאנש לכאמ לע ורזג אל לבא .אמט לכאמ יוגה ונליכאי אמש
.1םיכלמ ןחלוש לע הלועה הזכ לכאמ לע אקודו ,לשובמ רבד

.הליכאל לכאמה תא ריתהל שי יאנת הזיאב 2א"מרהו ע"ושה וקלחנ ,לשבמ יוגה תאז לכב רשאכ
קפתסמ א"מרהש דועב ,שאה יבג לע הרידקה תא (חינהל) תופשל ידוהיה בייח ע"ושה תעדל
.לשבתמה לישבתב הסגהב וא ,םייוג תפב שרדנל המודב ,שאה תא תיצי ידוהיהש הזב

אמשו תונתח לש תוששחה ינש םימייק אל הרואכל זאש ,ידוהיה תיבב לשבמ יוגה רשאכ
שי" בתכ ע"ושה .לכאמה תא ריתהל שי םא ,3א"מרהו ע"ושה הכלהל וקלחנ ,אמט רבד ונליכאי
ךומסל שי דבעידב" בתכ א"מרה לבא ."דבעידב ףא רסואש ימ שיו ,ונלש תוחפשב ריתמש ימ
תיבב םילשבמ םידבעהו תוחפשהש לארשי תיבב לקהל םיגהונ הליחתכל וליפאו ,םיליקמה לע
אבצב יזורד חבט המדנ םא םג ןכל ."טעמ תיבה ינבמ דחא התחי אלש רשפא יא יכ ,לארשי
א"מרלו ,שאה יבג לע הרידקה תא חינהל ידוהיה בייח ע"ושה יפל ,ונל םייונקה םידבעו תוחפשל
.הסגהב וא שאה תתצהב יד

שאה תקלדהב ידש א"מרה רתיה לע ךומסל ,4תוכלה הנשמ ת"ושב בתכ השעמל הכלה
לקהל קספ 5תעד הוחי ת"ושב םג .רוסא לכאמ ונליכאי אלש החגשה תמייק םא ידוהיה ידי לע
וילע אובת רימחמהש ףא ,שאה תא תיצה לארשיה םא יוג ידי לע לשובש לכאמ לוכאל םידרפסל
,תינש .א"מרכ הכלהש ןכתי תישאר .ןרמ דגנ תוקפס ינש ללגב רבדב לקמ ףסוי ע"רגה .הכרב
שיש בתכ 6קחצי תחנמ ת"ושב םג .ונל תויונקה תוחפשב לקהל שי אמש ,ןרמכ הכלה םא ףא
תעשב ךומסל ,םידרפסל בר ךל השע ת"ושב קספ ןכו ,ונל תויונקה תוחפש לש קומינה תא ףרצל
קחדה תעשב םילוכי םידרפס םילייח םגש ,הלוע ל"נה לכמ .ידוהיה לש שאה תתצה לע קחדה
.שאה תא תיצה ידוהיהש יאנתב ,יוג ידי לע לשובש לכאמ לוכאל

,לושיבה ךילהתב ללכ הפתוש התיה אל ידוהי דיו ,לשיב יזורדה לייחהש ונתלאש ןודינב לבא
יאש" הזב הנתומ רתיהה לכש וירבד ףוסב בתכ אוהש תויה ,רוסא לכאמה א"מרל םג הרואכל
ידוהי לייח דיש קפס לש לצ אלל רורב רשאכ לבא ."טעמ תיבה ינבמ דחא התחי אלש רשפא
בתכש המש ,אלא .א"מרה יפל םג רוסא תויהל ךירצ לכאמה ,לושיבב ללכ תברועמ התיה אל
,הליחתכל ןידה לע בסומ הארנה יפכ ,"טעמ תיבה ינבמ דחא התחי אלש רשפא יאש" א"מרה
םילייחל היהי אל ,רבדל םיוסמ רתיה אצמנ אל םא ,תאז דבלמ .לקהל ותעדב דבעידבש דועב
םילייחל רעצ תמירגו יוניע יאדוב הזו ,רק ןוזמ דבלמ ,תבשב לוכאל המ טעמכ תווצמ ירמוש
םח לכוא םהמ ענמנ םאש ,ףרוחה תפוקתב רקיעבו ,הזע לבחב ףטוש ןוחטבב םיקסועה
7ןיקנעה א"ירגה תטיש לע ססבתהל ונילע ךכ םשל .םדוקפת ןפואב עוגפל רבדה לולע ,לשובמ
.ןלהל ראוביש יפכ

.תפה תא וב ןיתפלמ לעופב םיכלמש לכאמ קר אוה םייוג לושיב דצמ רסאנש לכאמ ,ותטישל
ןיתפלמ ןכ םיינעש יפ לע ףא ,תפה תא לעופב םהב ןיתפלמ םיכלמה ןיאש םילכאמה םתוא לבא
.הריזגה ללכב םניא ,תפה םהב

רוסיאב רקיעהש ,ם"במרה תעדב 8שדח ירפה ירבד לע םיססובמ ןיקנעה א"ירגה לש וירבד
10ע"ושה ןרמ תעד דגנו 9ז"בדרה םג בתכ ךכ .תפה תא תפלל אב לכאמהש ,אוה םייוג לושיב
ח"רפה ריבסהו ,תרפרפל אבש רבד םג אלא ,רוסא תפה תפלל אבש המ קר אלש בתכש
אלא םייוג ילושיב םושמ ע"ושל רוסא ,הדועס חוניקל אבש המ לכ כ"א .חוניק ונייה תרפרפש
.ע"ושה לע הזב קלוח ומצע ח"רפהש

י"ע םג חוניקל לכאנו תרפרפל אבה רבדש כ"ג רבוסו ,ע"ושה לע קלוח וניא ןיקנעה א"ירגהש ןכתי
,םיינע לצא תרפרפל אב וניאש לכאמש ,אוה ושודיח אלא .םייוג ילושיב רוסיא ללכב היהי ,םיכלמ
ילושיב ללכל סנכנ וניא תפ ילב אוהש תומכ לכאנ אוה םירישע לצא לבא ,תפה תא תפלל אלא
וב תפלל םיכלמ ןחלוש לע הלוע" לש רדגה תא ןתונ קר ןיקנעה א"ירגה הז יפל .םירוסאה םייוג
."תפה תא

לעופב םילכאנ םניא םילשובמ תוקריו רשב ,המדא יחופת ןוגכ םילכאמה לכ טעמכ ונימיבש ,אצוי
ןיא םילכאמה בורב ךכיפל .םשפנ עיבשהל ידכ ןכ םיגהונ םיינע קרו ,תפה םע דחי םיכלמ ידי לע
יציב ןוגכ ,דאמ םירקי םילכאמ םנמוא .שאה תא תיצי לארשיש ךרוצ וליפא ןיאו םייוג ילושיב רוסיא
לש ותעד םנמוא .הריזגה ללכב םה ירה ,תפה תא םהב םיתפלמ םיכלמש ןויכ ,ולשובש םיגד
הרקמ עריא רשאכ ,וירבדל ודוי םיקסופה ראש םגש דאמ ןכתי ךא ,דיחי תעד איה ןיקנעה א"ירגה
ןוגכ הלודג קחד תעשב טרפבו ,ןדיד ןודינב ןוגכו ,לושיבב ללכ תברועמ התיה אל לארשי דיש
תודועס ךרוצל םירחא ןוזמ יפילחת ןיא רשאכ תיעצבמ הקוסעת ןמזבו ,ףרוחה תפוקתב אבצב
.תבש

11ויתובושתב וירבד תיצמת ןלהל איבא תמסרופמ הניא וז הטישש ןוויכ
ינפמש הרואכל עמשמש יפכ וניא ד"נעל "םיכלמ ןחלוש לע הלוע" שוריפה רקיע יכ"
,םייוג ילושב םושמ וב ןיא ןאכ בושח וניא םאו םייוג לושב םושמ וב שי לכאמה תובישח
ינעהש םהיניבש לדבההו שרכו רישעכ םתוא םילכוא םילכאמה לכ טעמכש המודמכ יכ
ינה" ורמאש כ"עו .םינוש ןילבת ינימב םלבתמו ,רשבב וא בלחב רישעהו םימב םלכוא
ול אבישח אסיידה וליפא ינעהד ,(א"ע זט הציב) "אמהנב אמהנ ילכאד יאשפט יאלבב
לכוא אוה םגש ףא רישעה לבא ,םינימה הלא ןכו המדא חופת לשמל המודכו ,ןתפילכ
,ןתפלל אלו ומצע תא עיבשהל םלכוא אוה לבא ,םינימה הלאו המדא יחופתו אסייד
."הכלהה קספה יפל םייוג ילושב ןיד ןיא הזבו
:12בתכו ןיקנעה א"ירגה ףיסוה דוע
,םיכלמ ןחלש לע הלוע ארקנ ןיא תפה תא ןיתפלמ ןיאש רבד לכש ,יתעדל הז ןידב רקיעה"
הז םילכוא םיכלמהו םדא לכל תפה תא ןיתפלמה םירבדש םיכלמ ןיאל םיכלמ ןיב מ"נהו
."תפ ילב

:םוכיס
.ידוהי היהי לשבמה לייחהש ךירצ הליחתכל .1
.לישבתב סיגי וא ,הרידקה תא חיני וא ,שאה תא תיצי ידוהיש הבוח ,יוג חבטהשכ .2
טרופמה לושיבה ךילהתב ללכ הפתתשה אל ידוהי די רשאכ ,קחדה תעשב וא דבעידב .3
,תיעצבמ הקוסעתב ןמזבו עיבשמ יפילח ןוזמ ןיא םא קר לכאמה תא ריתהל שי ,2 ףיעסב    
.המודכו תבש תודועס ךרוצל וא    

.דנ ןמיס ה קלח .5 .טנק ןמיס ט קלח .4 .ד ףיעס םש .3 .ז ףיעס םש .2 .א ,גיק ןמיס ד"וי ע"וש .1
.זלרת ןמיס ג קלח ת"וש .9 .ג"קס גיק ןמיס .8 .במ ןמיס ארביא תובושת .7 .דס ןמיס ז קלח .6
ג םש .12 א ,ב"מ ארביא 11 .א ,גיק ןמיס ד"וי .10
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא