םירק השמ ליא ברה תאמ

תוכרבו הדועס ,םיידי תליטנ ,הליפת


גלש תרדסב םיידי תליטנ .א
:הלאש
תנבהל .םיידיה תליטנ תלאש הל הלועו הפצ ןמזה לכו חטשב םינל ונא גלש תרדיס לש הכלהמב
םימה ןכ ומכ .הברה םיתוש אל ןכלו דואמ רקש םושמ םיבר םימ םיחקול אל ןומרחב :תואיצמה
.גלש םיסיממ תותשל םיצלאנ םאו ,תובר םימעפ םיאפוק הימימבש

םישבול ונאשכ םג םיכרצה תיישע רחאל םיידי לוטיל םיכירצ םאה ?גלשב םיידי לוטיל רתומ םאה
זעה רוקה לשבש שיגדהל וננוצרב ?םיידי תליטנ אלל םחל לוכאל הליחתכל רתומ םאה ?תופפכ
דע בר ןמז חקולש תויה ,םיידיה תא ביטרהל ךירצש םעפ לכ ינפל םיימעפ םילייחה םיבשוח
םימרגנ הזל ףסונב .(קשנ ךורדל לשמל) דקפתל רשפאמ אל רבדה םייתניבו תוממחתמ םיידיהש
.ןומיאה ךלהמב דוקפתה לע םישקמו םיעירפמ דאמש רשבב םיכתחו רוע יעצפ

:הבושת
השלשב םימעפ שלש גלשל וידי סינכמ םאש ,םידגמ ירפה םשב קספ 1הרורב הנשמה
הרושה הער חור ריסהל ידכ הזב ןיא לבא ,תוכרב תרימאל תויקנ תבוח ידי אצוי ,םינוש תומוקמ
הליעומ ל"נכ גלשל םיידיה תסנכהש ,שובלה תעד תא 2הרורב הנשמה איבה ךדיאמ .םיידיה לע
.הער חור תרסהל םג

ש"ארה תעדל רוטפ ,תויקנ וידי ויה ןשבלש ינפלש ול עודיו וידיל תופפכ םע הלילב ןשי רשאכ
חורל עגונב .השדח הירב השענש םושמ ךרבלו םלטיל בייח א"בשרל לבא ,ומוקב םיידי תליטנמ
3רמוא עיבי ת"ושב קספ ןכל .תופפכ םע ןשישכ וידי לע הרוש וז םא םינורחאה וקלחנ הער
ףסוי טוקליב םג קספנ ךכ ."םיידי תליטנ לע" תכרב אלל ןיגוריסל םימעפ שלש רחשב וידי לוטיש
תוצראו םידגמ ירפה םשב (רועינ היה םא ה"דב) הכלה רואיבב הרורב הנשמבו (גי-בי דומע א"ח)
לכויש ידכ תופפכ םע הלילב ןושיל ןוכנ ,רקובב םימ ול םייוצמ ויהי אלש שארמ עדוישכו .םייחה
.םיידי תליטנ םדוק ךרבלו ללפתהל רקובב

םנמוא .םיאשנמה וא םילימרתה דחאב לשמל ,יקנמד ידימב וידי הקני םיכרצה תיישע רחאל
דע ןהידיצ ינשמ וידי ףשפשל וילע ךכ םשל .תויקנל ליעומ ךא הער חור תרסהל ליעומ הז ןיא
.הליטנב בייחתמש ומכ קרפה

יפלו "םיידי תויקנ לע" 4ע"ושה יפל ךרבל וילע ,המכשהב ויכרצ תיישע רחאל וידי ףשפשמ רשאכ
בתכ ךדיאמ .ע"ושה קספמ זוזל ןיאש קספ 6הרורב הנשמה לבא ."םיידי תליטנ לע" 5א"רגה
וידי לטונשכ קר ךייש "הליטנ לע" חסונש םושמ ,ללכ ךרבי אלש 8א"גמה תעדב 7בקעי תועושיה
.9ףידע השעת לאו בש ןכלו ל"זח ירבדב רכזנ אל "תויקנ לע" חסונו ילכמ

ןה ,תירעזמה םתומכ לשב ןה ,םהל םינמוזמ םימ ןיאו 10הנחמ-ןיד לח תווצה ילייח לעו תויה
םימרגנש רשבב םיכתחהו רועה יעצפ םושמ רקיעבו גלש תסמהב םימייקש לובריסהו ישוקה ללגב
םירוטפש ןויכמ ,ןכ לע רתי .11הדועסל םתליטנמ םילייחה םירוטפ ,םיידיה תבטרהמ האצותכ
תושעל יוארש ףא 12הדועסה תעשב הפמב םיידי ךורכל הבוח םהילע הלח אל םג הליטנמ
.13תאז

רתוי םרפסמש וא ,הרשעמ תוחפ םילייחה רפסמש ןוגכ ,הנחמ-ןיד תווצה ילייח לע לח אל םא
םישולשמ רתוי הילוחל הילוח ןיב קחרמהו ,תוילוחל בר חטש ינפ לע םילצופמ םהש אלא הרשעמ
וא ,וידי לטונש העשב םא ,המכשהב תחא הליטנב קפתסהל רשפא זא םג ,םירטמ השימחו
.םויה לכל ול הלעת וז הליטנש יאנת הנתמ ,םינוש תומוקמ השלשב גלשל םימעפ שלש םסינכמש
,גלש תרדיסב גוהנש יפכ תופפכ שבליש וא ,ףנוטמ םוקמב ועגי אלש וידי רומשי םא ,הז ןפואב
.14םיידי תליטנ אלל םג הצרישכ לוכאל יאשר

:םוכיס
ויכרצ תיישע רחאל ךרביו ,םינוש תומוקמ השלשב םימעפ שלש גלשל וידי סינכי המכשהב .1
ולא .ללכ ךרבי אל ףסוי ע"רגה יקספ יפ לע םיגהונלו ,הרורב הנשמכ םיגהונל "םיידי תויקנ לע"    
.הדועסל םויה לכל גלשל םיידי תסנכה וא הליטנה םהל ליעותש יאנת ונתיש בוט ולאו    
.יקנמד ידימב וידי הקני םויה ךלהמב םיכרצ תיישע רחאל .2
םיידי לוטיל הבוח ןיא ,דחא םוקמב םיזכורמה םימחול הרשע לעמ הנומ תווצה רשאכ .3
.הפמב םתוא ךורכל יוארש ףא ,הדועסל    

םש .7 .ח"נקס םש .6 .םש .5 .בכ ףיעס ד ןמיס .4 .ח תוא ב ןמיס ח"וא ד"ח .3 .םש .2 .ה"כקס ד ןמיס .1
חנק ןמיס ח"וא א"גמ .11 .זי ןיבוריע הנשמ .10 .ול הרעה חס דומע ףסוי תורצוא .9 .ה"כקס םש .8 .ה"קס
מ ללכ י"טנ תוכלה םדא ייח .14 ."רוסא" ה"ד גסק ןמיס י"ב .13 .די ק"ס חנק ןמיס ש"הורע .12 .די ק"ס
.בי ףיעס
:הלאש
ןנשי םוי לכ טעמכ .דאמ ההובג ןוכיס תגרדב וניהש בצומב ןונבלב ןוחטבה תעוצרב תרשמ ינא
חטשה רבעל ירי עצבלו םינוש םיגוסמ םילכ שייאל ,תודמעל ץורל םיצלאנ ונא ןהב תמא תוקעזא
תליפת עצמאב התיה הקעזאה םא ,הרגישל הרזחב גוהנל דציכ .הדושח העונת התלגתה וב
?הכורא הקספהה םירקמה לש טלחומה בורב רשאכ ,ןוזמה תכרב וא עמש תאירק ,הרשע הנומש

:הבושת
ןמז קרפ ,הקיתשב וליפאו ,ותליפתב ההשש םדא ,ם"במרהו ף"ירהכ קספש 1ע"ושה תעדל .א
רזוח ,(2ותליפת בצק יפל םדא לכב םירעשמו) הפוס דעו השארמ ותליפת םייסל היה לוכיש הזכ
רוזחל וילע סנוא תמחמ עבנ קספהה םא ,תופסותכ קספש א"מרה תעדל לבא .הליפתה שארל
.4הכרבה שארל רוזחל וילע סנוא תמחמ אלש עבנ קספהה םאו ,3שארל

,ומצע םדאה תמחמ עבנ קספההש לכ ,תחא העדל .סנוא תרדגהב םינושארה וקלחנש אלא
עבנ קספהה םא לבא .סנואכ רדגומ רבדה ןיא ,ותליפת ךישמהלו בצמב טולשל ודיב היהש ןוגכו
ד"בארה תעד איהש הינש העדל לבא .סנוא יוה ,ותליפת ךישמהל ונממ וענמש םירחא תמחמ
הליפתל יקנ וניא םוקמהש וא ויבקנל ךרצנ םדאהש ןוגכו ללפתהלמ תיתכלה העינמ קר ,מ"העבו
,(םילבחמה) ינוציח ןיוע םרוג י"ע םרגנ הליפתב בוכעהש ,ונלש ןודינב .סנוא תבשחנ ,המודכו
התיה אל תיתכלה הניחבמש תויה ,ל"נה הנושארה העדל קר סנוא תמחמ קספהכ רבדה בשחנ
.הליפתב ךישמהל םוקמה וא םדאה תויקנ דצמ העינמ

ךישמהל היה ןתינ אל לעופבש ןויכמ ,5ז"טה תעדל .סנוא תרדגהב וקלחנ םה ףא םינורחאה
א"גמה םשב 7הרורב הנשמה תערכהש אלא .הינש העדכ קספ 6ח"בהו ,סנוא יוה הליפתב
רזוח יכה ואלב ע"ושה תעדלש תויה ,םירחא י"ע םרגנש סנוא םג הליפתל עגונב בישחהל
קספש םוקמל רזח םא ,דבעידב לבא .הליחתכל הז לכ םנמוא .סנוא אלל םג הליפתה שארל
.8הבוח ידי אצי ותליפת םייסו

וא םדאה תויקנל הרושקה ,תיתכלה העינמ תמחמ עבונה סנוא קר ,עמש תאירקל עגונב
וליפאו ,9קספה הווהמ הניא "בצומ תצפקה" ללגב העבנש הקספה ,ןכל .סנואכ רדגומ ,םוקמה
אצוי ,הפוס דע התישארמ עמש תאירק תא םייסל היה רשפאש ןמז קרפ הכשמנ הייהשה םא
.11א"מרה תעדל םג אלא ,10ע"ושה תעדל קר אל הבוח ידי

ןוגכ ,עמש תאירק תוכרבמ תחא עצמאב אצמנ ללפתמהשכ השחרתה הקעזהה םא לבא
לאג דע רוא רצוי תכרבמ אורקל היה לוכיש ןמז קרפ ותקספה הכשמנ םא ,הבר הבהא עצמאב
םא אלא ,וז תא וז תובכעמ תוכרבה ןיאש םושמ ,הב קיספהש הכרב התוא שארל רזוח ,לארשי
רזוח זאש לארשי לאג דע רוא רצוי תכרבמ רומגל ידכ ההשו ביציו תמא תכרב עצמאב קיספה ןכ
אלו עמש תאירק תוכרבב הכרבל הכרב ןיב קיספה רשאכ םנמוא .12עמש תאירק תליחתל
.13רוזחל ךירצ וניא דבעידב ,הכרב עצמאב

םילבחמ תנכס תמחמ עבונה קספה ןכל .הרשע הנומש תליפתכ הרואכל הניד ,ןוזמה תכרב .ה
ןבויחש תונושאר תוכרב שלש ונייהד) ןוזמה תכרב לכ תא רומגל ידכ ההש םאו ,סנוא יוה
רוזחל ךירצ היה ,(דכ תוא ןויצה רעשב גפק ןמיס הרורב הנשמב ראובמש יפכו אתיירואדמ
,14א"גמה בתכש יפכו ,הליפת ןידמ ןוזמה תכרב ןיד לק ,"ודגנכ האוצ אצמ" ןידב לבא .השארל
אלא .קספה יוה אלד רשפא ,הלוכ תא רומגל ידכ ההשו סנואב וליפא ןוזמה תכרבב חש םאש
ןידמ ןוזמה תכרב ןיד רומח "קספה" ןינעב ירהש ,א"גמה ירבד לע השקה 15רמוא עיבי ת"ושבש
ונא רבד לכל אלש ןויכמ ,מ"מ .ןוזמה תכרבב םולש תליאשל םיקיספמ ןיא ןכלו ,עמש תאירק
וניא ,ןוזמה תכרבב הלוכ רומגל ידכ ההש ןידב םגש ןכתי ,הליפת ןידל ןוזמה תכרב ןיד םימדמ
ךירצש א"י םשב בתכ 17ב"נשמהש פ"עאו .16ש"הורעב קספנש יפכ ןוזמה תכרב שארל רזוח
קספהה םאו ,טלחומ רבד הז ןיא מ"מ ,סנוא תמחמ עבנ קספההשכ ןוזמה תכרב שארל רוזחל
.18רוזחי אל הכרבל הכרב ןבו ,הכרב התוא שארל רזוח הכרב עצמאב היה

:םוכיס
גוהנל שי ,"הלוכ תא רומגל ידכ" איה בצומ תצפקהמ האצותכ תמרגנה הקספהה ךשמש ןוויכמ
:ןלהלדכ
.הבוח ידי אצי קספש םוקמל רזחש דבעידבו הליפתה שארל רזוח הליחתכל :הליפתב .1
.שארל רזוח וניא :עמש תאירקב .2
:עמש תאירק תוכרבב .3
,לארשי לאג דע רוא רצוימ רומגל ידכ ההשו םלוע תבהא וא הבר הבהא תכרב עצמאב קיספה .א    
.הכרבה שארל רזוח        
שארל רזוח לארשי לאג דע רוא רצוימ רומגל ידכ ההשו ביציו תמא תכרב עצמאב קיספה .ב    
.עמש תאירק        
.רזוח וניא דבעידב ,הכרבל הכרב ןיב קיספה .ג    
םא .הכרבה שארל רזוח תישילש וא הינש הכרב עצמאב קיספה םא :ןוזמה תכרבב .4
.רוזחי אל ,הכרבל הכרב ןיב קיספה    

םש ל"היב .4 .זט ק"ס דק ןמיס הרורב הנשמ .3 .ו ,דק ןמיס ח"וא ע"וש .2 .ה ,דק ןמיס ח"וא ע"וש .1
.ב ק"ס הס ןמיס הרורב הנשמ .9 .םש .8 .םש .7 .םש .6 .זט ק"ס דק ןמיס הרורב הנשמ .5 ."םאו" ה"ד
הרורב הנשמ .12 ."רזוח" ה"ד םש ל"היב ,ג-ב ק"ס הס ןמיס הרורב הנשמ .11 .א ,הס ןמיס ח"וא .10
.ח תוא אי ןמיס ח"וא א"ח .15 .אי ק"ס גפק ןמיס .14 .םש .13 ."רזוח" ה"ד םש ל"היב ,ה ק"ס הס ןמיס
.הרעהב וסר דומע ג"ח י"וקלי ,די ,גפק ןמיס ה"נוש .18 .הכ ק"ס ,גפק ןמיס .17 .ז ,גפק ןמיס .16

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ךורבב תחתופש םושמ ,ברעבו רקבב הנושאר הכרב ללוכ הז םא ןויע ךירצ ד ףיעסב ב ןמיס
תיעיברו הנושאר הכרבב ןויע ךירצ ה ףיעסב ןכו .קפסמ תושעלו רוזחל לוכי וניא יתעד תוינעל הזו
.ל"נכ:הלאש
הרזיגב םקוממ בצומהש הדבועה חכונ ,הרגישבש רבד ןה "תוצפקה"ש ,בצומב ןונבלב תרשמ ינא
הליפת ןמז עיגהשכ ףידע םאה .הובג אוה הרימשהו תוננוכה ,יריה רחאל תופייעה בצמ ."המח"
,דחמ .יוארכ ללפתהל ךכ רחאו ןושיל ,עמש תאירק אורקל וא ןושיל תכלל ךכ רחאו ללפתהל
תויהל הלולע ,ךדיאמ .ךכ רחא םמילשהל היהי ןתינש חוטב אלו ,דאמ תובושח הנישה תועש
תליפת רחאל ןושיל תבשב רתומ םאה ,ןכ ומכ .הנמזב הליפת רשפאת אלש רתוי רחואמ הצפקה
ןוזפח ךותמ אלו ,תעדה בושי ךותמ השעת הליפתהש ידכ ,םיירהצב ףסומ ללפתהלו תירחש
?םויה תוצח רחאל דע שודיקה תייחדל םרוג הז םא המו .הטימל עיגהל

:הבושת
עמש תאירק ןמזב העיגפ ןיא םא רתומ תירחש תליפת ןמז עיגהש רחאל עבק תניש םצע
,הנווכבו תוניתמב ללפתהל ולכויש ידכ ,תועובש ןוקית רחאל םינשי םימלשו םיארי הברה .הליפתו
תוכלהב םיפיעס הברהל יזכרמ ךבדנ הווהמ ,הליפתב תעדה בושי לש םרוגהש ןויכמו
היהי אל ררועתישכ םא ,םדאה עבט יפ לע בטיה לוקשל שיש אלא .ונלש ןודינב םג ךכ ,1הליפת
גואדל וילע ,הליפתה ינפל הנישה לש תורשפאב רחובש ימש רמול ךרוצ ןיא .תוחפ זכורמ
.ןמזב ותמכשהל

ידכ ,(םויה תליחתמ תיעיבש העש ףוס דע הנמזש) ףסומל תירחש ןיב ןושיל רתומ תבשב םג
דע ףסומ ללפתה אלש םדאש פ"עאו .ליעלדכ ותמכשהל גואדל וילעו ,תחנבו תוניתמב ללפתהל
םא תאז לכב ,2םויה ףוס דע ללפתהל וילעו עשופ בשחנ םויה תליחתמ תיעיבש העש ףוס
.הליפתל ררועתה אל סנוא תמחמ םא עשופ בשחי אל תעדה בושי ךרוצל הליפתה התחדנ

הליפת וא עמש תאירק ןמזב העיגפ אהת אלש ידכ ותמכשהל גואדל וילעש ליעל רמאנה לכ
,הברעהו ןלוגה תמר וא ןדריה תעקבב ןוגכ הנכס תחת םניאש םיבצומב םיתרשמה יבגל ףקת
םיררוש וב רוזיאב לבא .הליפתה תעשב תעדה בושיו הנווכ ךרוצל תשרדנ הנישהו החונמה םש
ךשמה ןמזב תרבטצמה תופייעה בקעו ,םיסונאכ אלו םירוטפכ םילייחה ןיד ,המיחל יאנת
ןמזכ אלו רוטפ ןמזכ תרדגומ תוליעפה ךשמהל חוכ תריגא ךרוצל הנישה םג ,תוננוכה
.בויח

לוכיו הרצק איהש תויה עמש תאירק ארקל יאשר ךא) תוליעפה רחאל דימ ןושיל יוצר ,ןכל
.(םינושאר המכ תעדל םהינש םייקל

בייחו סנאנש ימכ אלו ,םילשהל בייח וניאש רוטפש ימכ וניד הליפתל ררועתה אל םא ןכ ומכ
.םילשהל

."תועש שש דע תונעתהל רוסא ,אנינח רב יסוי יבר םשב והבא יבר רמא" :3רמאנ ימלשוריב
דע םוצ םויב יוניעו רעצ שיגרמ םדא ןיא ללכ ךרדבש ,אוה םעטהו 4ע"ושבו רוטב הקספנ וז הכלה
תא תבשב בכעל רוסא ךכל יא .םוצה תעפשה הליחתמ םויה תוצח רחאל קרו ,םויה תוצח
סוכ וליפאו הליפתה םדוק םולכ םעט אל םא ,םוצל ןיוכתמ וניא םא ףא תועש שש דע הדועסה
.םימ

ינפל התש םא םג םויה תוצח םדוק תבשב הינש הדועס לוכאל שיש 5םירבוסה שי ,ןכ לע רתי
.ךכ לע דיפקהל שי הליחתכלו תירחש תליפת

תשרדנ החונמהו המיחל יאנת םיררוש חטשב רשאכ לבא .הנכס תחת וניאש בצומב הז לכ
אוה יכ ,תישאר .תוביס יתשמ תבשב תונעתהל רוסיאה םייק אל ,תיעצבמה תוליעפה ךשמהל
רהוזב אתיאדכו םויה תוצח ינפל לוכאל אלו ןושיל אוה ולש תבש גנועש םושמ ,תינש .רוטפ
רמא ,תבש גנוע וניבר ונתדמיל אל ול ורמא ,תבשב הכוב וידימלת והואר ,אביקע יברש 6שדח
.ילש תבש גנוע והז םהל

תירחש רחאל דימ שדקל יאשרש םושמ ,םויה תוצח רחאל דע שודיקה תא תוחדל ןיא ןכ ומכ
,המודכו תוריפ (ק"מס 56) הציבכ דע תונוזמ וא תפ ןוגכ יערא תדועס לוכאלו ,ןושיל ותכילה םרט
תדועס ריתמו ףסומ ינפל עבק תדועס רסואש ע"ושה תעדכ רקיעהש 7ז"טב ראובמה יפ לע
.יערא

:םוכיס
ןמזב העיגפ ןיא םא ,הליפתל חכ רובצל ידכ ,הליפתה ינפל תבשבו לוח םויב ןושיל רתומ .א
יאנת םיררוש וב רוזאב םקוממה בצומב לבא .ותמכשהל גאדיש יאנתב ,הליפתו עמש תאירק    
.םילשהל בייח וניאו רוטפכ בשחנ הנישה ןמזב םג ביואה יוקל רבעמ תיאבצ הלועפב וא המיחל    
חבתשי ,ירשא ,רמאש ךורב רמולו הרמזד יקוספ תא רצקל רשפא תופייע לש וזכ קחד תעשב .ב
.האלהו    
.(ק"מס 56) הציבכ דע תונוזמ וא תפ לכאיו תירחש תליפת רחאל שדקי. ג
עגפת תוצח םדוק המיקה ןכ םא אלא ,םויה תוצח םדוק תבש לש הינש הדועס דעסי הליחתכל .ד
.תיעצבמה תוליעפה ךשמה ךרוצל ול תשרדנה החונמב    

תינעת ג"פס .3 .א ,ופר ןמיס ח"וא ע"וש .2 .דצ ןמיסו צ ןמיס ע"וש ,א"ה הליפת תוכלה ד"פ ם"במר .1
םשב ב ,חפר ןמיס ח"וא א"מרב אבוה .6 .ב ,חפר ןמיס ח"וא ש"הורע .5 .א ,חפר ןמיס ח"וא .4 .א"יה
.ב"קס חפר ןמיס ח"וא .7 .ד"קס םש הרורב הנשמבו גצ ןמיס טקלה ילובש:הלאש
ףלוח אלש טעמכ .הרזיגב םיבצומה ראשל סחיב דאמ ההובג תרשמ ינא וב בצומב תוננוכה תמר
.הרזיגב םילבחמ תורטמ רבעל יריב תוולמה "תוצפקה" אלל םוי

?הצפקהל ששחמ הרמזד יקוספב רצקל ףידע םאה

ךורב אלל (רחשה תולע ירחא) הרימשה ךלהמב הרמזד יקוספ בור תא רמול רשפא םאה
תליפתב בוט רתוי ןיוכל לכואו "דיבכי" אל הליפתה ךרוא ךכ רחאש ידכ ,חבתשיו ,ירשא ,רמאש
?הנישה רחאל הליפתה לש רתוי תטעומ היחדל רבדה םורגי ןכו ,הדימע

:הבושת
רצקתמ ךכב יכ ,הליפתה ךלהמב "הצפקהה" ייוכיס תא תיחפמ ,הרמזד יקוספ רוציקש ףא
ידי לע עבקנ "הצפקהה" יותיעש תויה ,ןכ גוהנל הליע תאז ןיא ,הליפתה לש ללוכה ןמזה
.הדימע תליפת עצמאב וא עמש תאירק תוכרב עצמאב אהתש ענמנה ןמ אלו ,םילבחמה

,םיסונא םילייחה ירה ןכ הרקי ול םג יכ ,"הצפקה" תמחמ הליפתב קספהל שוחל ןיא תאז דבלמ
שי ןכל .קספהל ןיפיקעב ולו ומרגש םה הרמזד יקוספ לש םירומזמ רפסמש רמול רבתסמ אלו
וא עמש תאירק תוכרבב הליפתה קספות םאו ,הפוס דע הליפתה תליחתמ תוניתמב ללפתהל
."הלוכ תא רומגל ידכ ההש" הכלהה יפ לע רבדב ןודל ךרטצנ ,הרשע הנומשב

,חבתשיל רמאש ךורב ןיב הרמזד יקוספ לש הליגרה תרגסמב אלש םירמאנה הרמזד יקוספל
.1תופייע לש וזכ קחד תעשב הליחתכל םרמואל הבוח ןיאו ,םיליהת ירומזמ תרימא לש ךרע שי

:םוכיס
."הצפקה"ל ששחמ הרמזד יקוספב רצקל ןיא .1
.ל"נה תופייעה בצמב חבתשיו ירשא ,רמאש ךורב רמול יד .2

.א"קס בנ ןמיס הרורב הנשמ .1:הלאש
תוגולפה לש המכשהה רדסמל דיחא ןמז ןיאש ןויכמ .תובר תוגולפ תויוצמ תרשמ ינא וב הנחמב
םא שארמ תעדל יתורשפאב ןיא ,העשה התואב תסנכה תיבל םיררחושמ םניא םייתדה םילייחהו
עצמאב םיללפתמה רוביצ תא "ספות" ינא תובר םימעפ ,ןכא .ןינמ אצמא תסנכה תיבל עיגאשכל
ראש ירוגממ רתוי תסנכה תיבמ םיקחורמ יתגולפ ירוגמש ןויכמ .חבתשיב וא הרמיזד יקוספ
ךסל ףרטצמ אוהשכ ,הז ןמז .תסנכה תיבל הכילה לש תוקד עבש רקוב לכ "זבזבמ" ינא ,תוגולפה
דועב ,המילש הליפת םירוגמב ללפתהל יל רשפאמ ,הליפתל םידקפמה ידי לע בצקומה ןמזה לכה
תויה תלכסתמ וז תואיצמ .רוביצב ללפתהל הצרא םא הליפתה תא רצקל ץלאא תסנכה תיבבש
תיבל תכלל טילחמ ינא רשאכ םג אלא ,ףידעהל םייתשה ןיבמ תורשפא וזיא עדוי ינניאש קר אלש
ללפתהל יתחלצה אלש ינפמ ,ידספהב ירכש אצויו ןינמה תא דיספמ ינא תובר םימעפ ,תסנכה
תוולל הדיתעש וז תואיצמב גוהנל דציכ .תעטוקמ הליפת ללפתהל יתצלאנ תודיחיב םגו ןינמב
?תונוריטה רמג דע םישדוח העבראכ ךשמב יתוא

:הבושת
תעמשנ רוביצה תליפת" בתכש 3ם"במרב ןכו 2רוטב 1ארמגב תראובמ רוביצה תליפת תלעמ
ףתשל םדא ךירצ ךכיפל .םיבר לש םתליפתב סאומ ה"בקה ןיא ,םיאטוח םהב ויה וליפאו דימת
בתכו ןכ קספ 4ע"ושה םג ."רוביצה םע ללפתהל לוכיש ןמז לכ דיחי ללפתי אלו רוביצה םע ומצע
תיבל אובל לוכי וניאש סונא אוה םאו ,רוביצה םע תסנכה תיבב ללפתהל םדא לכ לדתשי"
."םיללפתמ רוביצהש העשב ללפתהל ןיוכי תסנכה

,תסנכה תיבל המכשהב אובל ףסוי תיבה תא ריהזה דיגמהש 5הרורב הנשמה איבמ ,ךדיאמ
רוביצב הליפתש ןויכמ ךכל יא .תורוניצה ךפהמ ןכ השועה יכ גוליד אלל רדסכ ללפתהל לכויש ידכ
אלל ללפתהל ידכ רוביצב הליפת לע רתוול םוקמ היה ,6רחבומה ןמ הווצמ אלא הבוח הניא
ודיספי ךכ ידי לע םא וליפא רדסכ ללפתהל םיגהונ השעמ ישנאש ,בטיה ראבה איבהש יפכ ,גוליד
ימל קרו ,רוביצב הליפתל תופידע שי ותעדלו 7ע"ושה קספ ךכ אלש אלא .רוביצה םע הליפת
ול ,בטיה ראבה רביד םהילעש "השעמ ישנא" םתוא םהש םילבוקמה ירבדכ וישעמב גהונש
םגשו ,תועדה לכל םה ע"ושה ירבדש בתכ יבצ םכחהש רקיעבו ףסוי תיבל דיגמה ירבד םינווכמ
8םייחה ףככ אלדו ,רוביצה םע ללפתיש בוט תסנכה תיבל אובל רחאמהש םידומ םילבוקמה
.רוביצב הליפת לטבי הז ידי לעש ףא גלדי אלו רדסכ ללפתיש בתכש

:םוכיס
:אבה תויומידקה רדס יפ לע תודיחיב המילש הליפת ינפ לע תרצוקמ הליפת ןינמב ללפתהל ףידע
דע המשנ יקולאו רצי רשא ךרבי ,ןיליפת חיני :הרמיזד יקוספ ףוסב רוביצה תא אצמשכ .1
יהולא תכרב יכ) הרותה תוכרב ךרביו רחשה תוכרב לכ לע גלדי .םיתמ םירגפל תומשנ ריזחמה    
תכרב ןכו .םיתמה היחמ תכרבב אצי רבכש תויה הרשע הנומש רחאל הרמואל רשפא יא המשנ    
,ושדוקב לא וללה ,'ה תא וללה ,ירשא ,רמאש ךורב רמאי .(הבר הבהא תכרבב אצי הרותה    
.רדסה לע ךישמיו חבתשי    
.9ושדוקב לא וללהו 'ה תא וללה לע גלדי :ל"נה תא רמאל ןמז ןיאשכ .2
.םהמע רצוי ליחתי :רצוי וליחתה רוביצהשכ .3
ליחתהל קיפסי וא ,שחל תליפת רוביצה םע דחי ללפתהל קיפסיש יאנתב אוה ליעל רומאה .4
.10תודיחיב רדסכ ללפתי ןכ אל םא לבא .ץ"שה תרזח רוביצ חילשה םע    
ידכ 'וכו רחשה תוכרב ,לדגי ,םלוע ןודא רמולו תסנכה תיבל הכילהה ןמזב ללפתהל רתומ .5
.רוביצה םע ללפתהל קיפסהל    

'מע א"ח י"וקלי .6 .א"קס בנ ןמיס .5 .ט ,צ ןמיס ח"וא .4 .ח"פ הליפת תוכלה .3 .צ ןמיס .2 .ז ףד תוכרב .1
.ד"קס םש הרורב הנשמ .10 .ג"קס םש ב"נשמ .9 .ב"קס םש .8 .בנ ןמיס .7 .ג הרעה ג ףיעס זלק

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
תווצממ קלח הניא רוביצב ללפתהל הבוחה "דיחיו" ה"ד (ד ,זלק ח"וא) שיא ןוזחה תעדל ה ןמיס
תיבל אובל לוכי וניא םאש הארנ ןכל .רוביצה ןמ שורפל אלש הבוחה תמחמ אלא רודיהב הליפת
הכלהכ ללפתהל רוחבל לוכיו ,רוביצה ןמ שרופ ןיד ול ןיא ,התכלהכ הליפת ללפתהלו תסנכה
אל ןינמה לש ומויק םא הז לכ ךא .(השודקו שידקו) רובצב הלפת תלעמ דיספיש אלא .תודיחיב
וכלי ויתובקעבש ששח שי םא םנמוא .ןמזה לכ םיללפתמ יד שיש ונייהד ,םינפ םושב וב יולת היהי
אלא רוביצה ןמ שורפל אלש ןידמ קר הנניא ןינמל ףרטצהל הבוחה יזא ,םייקתי אל ןינמהו םירחא
.ןינמה תא םייקל (תיאוש "מ") השעמה ןידמ םג:הלאש
אל ידכ ,םיקובקב ךותל םיניתשמו ןוליינ תויקש ךותל םינפתמ ונא ,ביוא חטשב הייהשה ךלהמב
?ונל ךומס אצמנ םיכרצה ובו קית רשאכ ללפתהל רתומ םאה .חטשב יאול יאוות ריאשהל

:הבושת
הורע .הדגנכ עמש תאירק תורקל רתומ תיששעב האוצ אבר רמא" :רמאנ 1תוכרב תכסמב
,הדגנכ עמש תאירק תורקל רתומ תיששעב האוצ .הדגנכ עמש תאירק תורקל רוסא תיששעב
אלו ,הדגנכ עמש תאירק תורקל רוסא תיששעב הוורע .איסכמ אהו אתלימ אילת יוסכב האוצד
."איזחתימק אהו אנמחר רמא רבד תורע ךב הארי

.הסוכמ איהש תויה האוצל ךומסב עמש תאירק אורקלו ללפתהל רתומ ,ער חיר עיגמ אלש ןויכמ
ןויכמ הדגנכ תורקל רתומ ,קיתל ץוחמ איהשכ הפוקש ןוליינ תיקש ךרד האוצה תיארנ םא וליפאו
.2הסוכמ איהש

,ףוגה ןמ םתאיצי עגרב קר ,םדגנכ השודקבש רבד רמול אתיירואדמ רוסא ,םיילגר ימ יבגל
רוסיאה ,ןיחירסמ םניאו ץראל ועיגה םא לבא .ןיחירסמ םה םא ץראל ועיגהש רחאל וליפא וא
ובש קובקבל ךומס ללפתהל רתומ ונלש הרקמב .3דבלב ןנברדמ םדגנכ השודקבש רבד רמול
.ער חיר ונממ עיגמ אלו הסוכמ אוהש תויה ,םיילגר ימ

:םוכיס
.ער חיר םהמ ףדונ אלו םיסוכמ םהש ןויכמ ,םיכרצל ךומס עמש תאירק אורקלו ללפתהל רתומ

.ב"קס םש ב"נשמ ,זע ןמיס ח"וא ע"וש .3 .ב"קס םש ב"נשמ ,וע ןמיס ח"וא ע"וש .2 .הכ ףד .1

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
יבגל ךאבריוא ז"שרגה םשב ט"קס וע ןמיס ח"ואח א ךרכ םהרבא תמשנב אוה ןכו ו ןמיס
תדיממ אל םג תיקשל ףסונ יוסיכ ךירצ ןיא וליפאש ,ולש ןתש תיקשל רבוחמה רטטק םע הלוח
.ןיכפוש לש טיבע ןיד תימעפ דח תיקשל ןיא יכ ,תודיסח
:הלאש
.הפצרה לע ןתשו האוצ וב שי יאדול בורקש ,רדחב םיאצמנ ונא וב ,בצמ םייק יבש ליגרת ךלהמב
ףולחל יושע ליגרתה םייתסמש דעו רחאמ .יקנ רדחה םא תעדל ונתלוכיב ןיא ,חיר ףדונ ןיא םא
?הז רדחב ללפתהלו עמש תאירק אורקל רתומ םא תעדל וננוצרב ,הליפת ןמז

:הבושת
ןיא םא ,האוצ וב שי םא עודי אלש תיבב עמש תאירק אורקל רתומש ,קספנ 1הרורב הנשמב
ינפל יקנ םוקמהש קודבל וילע ,םינטק םידלי הז תיבב םירג םא לבא .םינטק םידלי הז תיבב
התיהש האוצש ,ול ירבש דע עמש תאירק אורקל רוסאש ,2הרורב הנשמב קספנ ןכ ומכ .ארוקש
.ארמוחל אתיירואד קפס יכ ,התנופ תיבב

םוקמהש יאדו םא עמש תאירק ארקי אל ןירוסאה תיבב שובחש ,בתכ 3הכלה רואיבב םנמוא
רמול ךירצ אלא .ליעל רמאנל דגונמ הזו ארקי ןכ ,רבדב קפוסמ רשאכש ,וירבדמ קיודמו ,ףנוטמ
.רהוסה תיבב רדח םתס רשאמ האוצ תואצמהב רתוי דושח םינטק םידלי ובש תיבש

התיהש ול ררבתהו ללפתה וא עמש תאירק ארקש ימ ,האוצ תאצמנ הז רדחבש ןכתיש ןויכמ
ףלח אל םא ,ללפתהל ןכו היתוכרבב עמש תאירק אורקלו בושל וילע ,ויתומא עברא ךותב האוצ
תורשפא ןיא עשפש ןויכמ ,הליפת ןמז ףלחו היתוכרבו עמש תאירק ןמז רבע םא לבא .4ןמזה
.5וז הליפת םילשהל

:םוכיס
.האוצ וב תאצמנו ןכתיש רדחב ללפתהל וא עמש תאירק אורקל ןיא .1
ללפתהלו אורקל 6ןנברדמ בייח ,האוצ וב האצמנ ןכמ רחאלו ללפתה וא ארקו רבע םא .2
.ןמזה ףלח אל ןיידע םא ,תינש    
.וז הליפתל ןימולשת ןיא ,ןמזה ףלח םא .3

.ךירצ םא ה"ד םש .6 .םש .5 .אל ק"ס םש .4 .ךירצ ה"ד םש .3 .הכ ק"ס םש .2 .גכ ק"ס וע ןמיס .1
:הלאש
?וז הליפת יהמ .ברקל האיצי ינפל הליפת אשונב יתעד תווחל םיאולימ ד"גמ ידי לע יתשקבתנ
ילגר רויסב םג ילואו ןונבלב רדוח בראמל האיציב םג וא ,יאדו ברק ינפל קר הרמואל הבוח םאה
?ןורבחב קושה תואטמסב

:הבושת
הליפת חכה ילייח וללפתה ,היליקלק תרטשמ לע ברקל האיציה ינפל םישימחה תונשב
,1ןרוג ברה לאשנ ךכמ אצוי לעופכ .ל"הצ רודיסב עיפומש חסונה יפ לע ברקל האיציה ינפל
:אבה ןפואב בישהו המחלמ וא ברק לכ ינפל תרחא וא וז הליפת ללפתהל הבוח הנשי םאה
רמול שיו ,ברקל האיצי ינפל המחלמ תעב 'ה ינפל ןנחתהלו ללפתהל הרותה ןמ הווצמ .1
.תורפושו תונורכז תויוכלמ ,הנשה שאר ףסומ לש תוליפתה רדס    
ירחא ,ףסכ תויושעה תולופכ תורצוצחב עוקתל תורודל תגהונה הרותה ןמ הווצמ הנשי .2
.ברקל האיציה ינפל תורפוש ירחאו תונורכז ירחא תויוכלמ    
אטבתש דחוימ הליפת חסונ רבחל רשפא ל"נה תועיקתהו הליפתה םע דחי .3
.וצראלו ומעל 'ה תעושיב ןוחטבהו המחלמה תרטמו ,בלה ישחר תא    

םע עגמ רצווי וז הלועפבש היה רורב ,ונייהד הרטשמב ביוא היה היליקלק תרטשמ לע ברקב
עגמ תורצוויה ,תניוע היסולכוא ךותב םיילגרה םירויסב ןכש לכו ש"טבה יבראמב ךדיאמ .ביואה
םורדב ל"הצ עצבמש תוליעפל היליקלק ברקמ שיקהל רשפא יא ןכלו ,קפסב תלטומ ביואה םע
.ןונבל

עוקתלו ללפתהל הבוחה תדמלנ םהמשו ותבושתב ןרוג ברה איבמש תורוקמה ,ךכל ףסונ
הכורכ איהש ףא ל"הצ םייקמש ש"טבה תוליעפש דועב ,המחלמב םיקסוע ,ברקל האיציה ינפל
םילטונ ובש םימע ינש ןיב םילא ךוסכס איה המחלמה תרדגהש ןויכמ המחלמ הניא ,המיחלב
.םאולמב תואבצה ינש קלח

אלא המחלמ אקוד ואל) הרצ תע םגש ,חכומ ,ןרוג ברה איבמש תורוקמה ןמ קלחמ ,ןכא
.תועיקת םע תורפושו תונורכז תויוכלמ תליפת תבייחמ ,(המודכו םיב תפרטמה הניפס ,עבט יעגפ
תללכנ הניא תויפצתו םירויס םיבראמ ןוגכ ,לובגה ךרואל ל"הצ עצבמש ש"טבה תוליעפ םוקמ לכמ
ןיא אליממ (םדוקה ףיעסב ראבתהש יפכ) המחלמ הניא םגש ןויכמו ,הרצ תע לש הירוגטקב
.ךכב הווצמ ןיא םג ילואו האיציה ינפל הליפת םוש רמאל הבוח

יקרפ רפסמ רמאל ,םימחולה חור קוזיח דצמ ןה ה"בקל הליפתה דצמ ןה ,יואר ןכ יפ לע ףא
.ברקל ותאצ םרט ךלמה דוד גהנש יפכ םיליהת

:םוכיס
.ףטוש ןוחטב תוליעפל האיצי ינפל תדחוימ הליפת ללפתהל הווצמ אל םגו הבוח ןיא .1
םיקולא ג"פ רומזמ ןוגכ ,לובגל רבעמ ש"טב תוליעפל האיציה ינפל םיליהת יקרפ רמול יואר .2
ד"מ רומזמ וא ,המחלמל יתועבצא ברקל ידי דמלמה ירוצ 'ה ךורב ד"מק רומזמו ,ךל ימוד לא    
.'ס רומזמו    

.טכק ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .1
:הלאש
ןורדחה ךא ,ער חיר ןיאו הציחמ שי םא ,םיתורישל ךומסה םירויכ רדחב "לכהש" ךרבל רתומ םאה
?תוחלקמהו םיתורישה הנבמ ךותב אצמנ םירויכה לש

:הבושת
תרחא תושרב תאצמנה ,חיר הל ןיאש האוצ דגנכ עמש תאירק אורקל רתומ םא וקלחנ םינושארה
םא ףא רתומ ש"ארה תעדל .םיחפט העברא לע העברא ובחורש םיחפט הרשע הובג םוקמ ,ןוגכ
.1האור וניא ןכ םא אלא רוסא א"בשרה תעדלו ,האוצה תא האור

,א"בשרה תעדל םג "לכהש" ךרבל רתומ ,םיתורישה יאתמ דחאב האוצ שיש ריוצי ול םג ,ןכל
.ךרבל רתומ ער חיר ןיאש ןויכמו ,הציחמה ידי לע תרתסומ האוצהש םושמ

:םוכיס
.ער חיר עיגמ אלו רחא רדחב תאצמנ האוצה םא הכרב ךרבל רתומ

.גי ק"ס םש הרורב הנשמו ב ,טע ןמיס ח"וא ע"וש .1:הלאש
ץורל ונילע היה הדועס עצמאבש בצמב תחא אל יתלקתנ ,ןונבלב רדוח בצומב יתייהש ךלהמב
?הנושארו הנורחא הכרבל עגונה לכב לכואה רדחל יתרזחב גוהנל ילע דציכ .תודמעל

:הבושת
אדסח בר תעדל .הדועסב םוקמ יוניש ןידב תשש ברו אדסח בר וקלחנ 1םיחספ תכסמב
לכא םא לבא .ליגרכ הדועסב ךישמהל יאשר ,רזחו ותיבל ץוחמ לא ותדועס עצמאב אציש םדא
תפבש ,תשש בר רבוס ותמועל .לוכאל ךישמהל ונוצרב םא ןינהנה תכרב תינש ךרבל וילע ,תוריפ
ףקת יאדוב הז ןידו הדועסב ךישמהל ונוצרב םא איצומה תכרבו ,רזוחשכ ןוזמה תכרב ךרבל וילע
.תוריפ יבגל תשש ברל

וקספ ןכו ,תפכ םמוקמב םהירחאל הכרב םינועטה םירבדל עגונב תשש ברכ קספ 2ם"במרה
ותדועסב ךישמהל יאשרש ,אדסח ברכ וקספ ש"ארהו 3תופסותה ךא .םינושאר דועו ף"ירה
ךרבל םדאה לע תצבורה הבוחה ,ונייה ."רדה אמק היעביקלד" םושמ ,איצומה תכרב אלל
.ומוקמל ותוא תרשוק ,4ע"ושב ראובמכ ותליכא םוקמב ןוזמה תכרב

הז תיבב לכוא היה" :בתכו ם"במרכ קספ 5ע"ושה .א"מרהו ע"ושה וקלחנ הכלהה קספב
,רזחו ותיב חתפל ול אציו ומע רבדל וריבח וארקו לכוא היהש וא ,רחא תיבל ךלהו ותדועס קספו
ךכ רחאו ,איצומה הליחתב ךרבמו רזוחו ,לכאש המ לע ערפמל ךרבל ךירצ ומוקמ הנישו ליאוה
ךירצ ןיא הניפל הניפמ ומוקמ תא הנישש יפ לע ףא ,תיבה ךותב ומע רביד םא לבא .ותדועס רומגי
קוליח םייק ויפל ,אדסח ברכו ש"ארהו תופסותה תטישכ קספ ,(םש) ההגהב א"מרה לבא ."ךרבל
ךישמהל יאשרש תפ ןיבל ,ןינהנה תכרב תינש ךרבל וילע ,לוכאלו ךישמהל ונוצרב םאש תוריפ ןיב
.ומוקממ רקע אל וליאכ ותדועסב

םיקסופ םידרפסה םג השעמלש 6םינורחאה ובתכ ,א"מרהו ע"ושה וקלחנ הכלהלש תורמל
,איצומה תינש ךרבמ וניא ותליכאב ךישממשכ םג ,ןכל .לקהל תוכרב קפס םושמ םיזנכשאכ הזב
,םוקמ לכמ .לעמ וליאכו הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנכ בשחנ ף"ירהו ם"במרה תטישלש ףא
םימכחש םושמ ,הליעמ םושמ הזב ןיא רתוי ,תוכרבב קפס ללגב ךרבי אלש איה הכלההש ןויכמ
הכלההשכו ,לקהל תוכרב קפס ורמאש םה ,לעמ וליאכ הכרב אלל םלועה ןמ הנהנהש ורמאש
.לעמ וליאכ הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנ ללכב יוה אל ,ךרבלמ ונממ תענומש וז איה

תכרבב בייחתנ רבכש ןויכמש .7אציו תפ תיזכ תוחפל ומוקמב לכאש יאנתב תאז לכ לבא
ימ ןידכ וניד ,תפ תיזכ לכאש ינפל ומוקממ רקע םא לבא .ליגרכ לכוא רזוחשכ ,ומוקמב ןוזמה
ןידה אוהו ,ןינהנה תכרב תינש ךרבל וילע ,לוכאל ךישמהל הצורו רזחו אצי םאש ,תוריפ לכאש
םא םנמוא .םיידי תליטנ אלל איצומה תינש ךרבל וילעש ,רזחו אציו תפ תיזכמ תוחפ לכאשכ
ךרבל ךירצ ןיא ,הדועסה םוקמב וראשנ םיבוסמהמ קלחו רזחו רקע אוהו ,םדא ינב דוע םע דעס
.תפ תיזכמ תוחפ לכא רקעש ינפל םא םג ,לוכאל ךישמהל הצורשכ תינש איצומה

:םוכיס
.ליגרכ לוכאל ךישממ ,ותדועס םוקמל רזחו תודמעל ץרו ומוקממ רקעו תפ תיזכ לכא
,םיבוסמהמ קלח הדועסה םוקמב וראשנ ךא ,תפ תיזכ לכאש ינפל ותדועסמ קעזוה
,איצומה תינש ךרבל וילע ,םדא ףא ראשנ אל םא לבא .ליגרכ לוכאל ךישממ רזוחשכ    
.וידי לוטי אל ךא    
ךרבל וילע ותליכאב ךישמהל הצורו רזוחשכ ,תוקריו תוריפ תליכא עצמאב קעזוה םא
.ןינהנה תכרב תינש    

ףיעס חעק ןמיס ח"וא .5 .א ףיעס דפק ןמיס ח"וא .4 :אק ףד םיחספ .3 .ד"פ תוכרב תוכלה .2 :אק ףד .1
.א ק"ס ףוס יר ןמיס ח"וא א"גמ .7 .די ,א תויתוא דעק ןמיס םייחה ףכ .6 .א
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא