םירק השמ ליא ברה תאמ

ן י ל י פ ת


ןיליפתה קיתרנב לוח יצפח תרימש .אי
:הלאש
יתורשפאב ןיא ,ראוצ דע םימל הסינכ וב תבלושמ רשאו םימי רפסמ ךשמנה ליגרת ךלהמב
דיחיה םוטאה קיתרנה איהש ןיליפתה תיקשב אלא ,ובש םיכמסמהו קנראה תא רומשל
ייצפחש ןוחטב יל ןיא ךא ,יהשלכ ןוליינ תיקשב םקנרא תא םיפטוע םילייחה ראש .יתחתמאבש
יבוש דע הנחמב יקנרא תא ריאשהל ןינועמ יניא ,ךדיאמ .ןיליפתה תיקשב אלא םישבי וראשי
רומשל רתומ םאה .הז ףסכב תונקל ליגרתה ףוסב לכואש ידכ ןהו הבינג ששחמ ןה ,ליגרתה ןמ
?ןיליפתה קיתרנב םיכמסמהו ףסכה תא

:הבושת
"השודק שימשת" לש רדג קיתרנל היה ,אוהשלכ יוסיכ אלל ןקיתרנב תוחנומ ויה ןיליפתה וליא
ךותב ןהשכ ןקיתרנב תוחנומ ןיליפתהש ןויכמ .לוח יצפח וב סינכהל רתומ םא ןודל םוקמ היהו
ןיאש 1הכלהה הקספנ ויבגלש ,"השודק שימשתד שימשת" לש רדג קיתרנל שי ,קיטסלפ ייוסיכ
שיש ,קיתב ףוטעה הרות רפס וב םינתונש זגרא :ןוגכ םימייוסמ םירבד טעמל) ללכ השודק וב
שדוק ןורא תשודק הל ןיאש ,שדוקה ןורא ינפל היולתה תכורפ ןכו .2השודק שימשת ןיד זגראל
.(3שימשתד שימשת קר איהש תורמל תסנכ תיב תשודק אלא

,קיטסלפה יוסיכ לש ןותחתה קלחה תא םיריסמו תינדיפתב ןיליפתה תא םיחינמה ולאל לבא
ןוויכמו ,ללכ תוסוכמ םניא ארותיתהו אתרבעמהש תויה ,לוח יצפח תינדיפתב חינהל רתיה ןיא
שימשת" לש רדג שי תינדיפתלו תועיבקב תוסוכמ ןניא ןיליפתהש אצמנ ןיליפתה ףוגמ קלח םהש
.4"השודק

:םוכיס
ןפואב קיטסלפה יוסיכב תוסוכמ םמצע ןיליפתה םא ,ןיליפת קיתרנ ךותב לוח יצפח חינהל רתומ
.ידימת

יתש ה"ד דל ןמיס ל"היב .4 .די ק"ס ,ל"קס םש .3 .ט"קס ,דנק ןמיס ב"נשמ .2 .ט"קס ,במ ןמיס ב"נשמ .1
.תוגוזה:הלאש
םיסובוטואב ונעסוה םשמ .הפועתה תודשמ דחאב םיסוטמב הלילב ונתחנ לודג ליגרת ךלהמב
.הלילב םייתסהל היה רומאש םיש"מגנ יבג לע המיחל ליגרת רחש םע ליחתהל ידכ ,שאה יחטשל
ךכל היהי אל םויבש הדבועה רואל הלילב סובוטואב העיסנה תעשב ןיליפת חינהל רתומ םאה
?ןמז

:הבושת
הקחה תא תרמשו" קוספה תשרדב אביקע יברו ילילגה יסוי יבר וקלחנ 1ןיבוריע תכסמב
ותעדל ןכלו ןיליפת תווצמ לע הז קוספ בסומ ילילגה יסוי יבר תעדל ."המימי םימימ הדעומל תאזה
הליל ותעדל ךכיפלו חספה תקוחב קוספה קסוע אביקע יבר תעדלש דועב ,ןיליפת ןמז ואל הליל
.ןיליפת ןמז

ןמז ואל הליל ,הנשמ ףסכה ןיבהש יפכ ם"במרה תעדל .וז הלאשב םה ףא וקלחנ םינושארה
לבא .2"המימי םימימ רמאנש הלילב אלו םויב ןיליפת תחנה ןמז" קספ ןכלו ,הרותה ןמ ןיליפת
תעד ןכ ןיאש אלא .ןכ ןירומ ןיא ךא הלילב ןיליפת חינהל ןנברדמ וליפא רתומ 3הנוי וניבר תעדל
הריזג םחינהל רוסא ןנברדמ מ"מ ,ןיליפת ןמז הליל הרותה ןמש ףאש םירבוסה 4םינושארה בור
.5ךורע ןחלושה קספ וז העדכו ,םהב חיפיו ןשיי אמש

אמש ארייתמו רחשה תולע םדוק ךרדל תאצל םיכשמהש ,ראובמ 6תוחנמ תכסמב לבא
,ךכיפל .םהילע ךרבמו םב שמשממ םתחנה ןמז עיגמשכו ,םחינמ ,ודיב םאשי םא ןיליפתה ודבאי
ןשיי אמש ןחינהל ורסא םימכחו ןיליפת ןמז הליל הרותה ןמש ,רבוסה ךורע ןחלושה קספ יפל
אמש ששחה םייק אלש תויה ,םרמושל ךירצ וניאשכ ףא םחינהל ךרדל אצויל רוסיא ןיא ,םב חיפיו
.7ץרפ וניבר תעד ןכו ,ןשיי

םדרייש ששח ןיא ויבגלש סוס לע בכורל וא וילגרב ךרדל אצויל סחיב קר רמאנ הז לכ לבא
העיסנ ידכ ךות םדרייש ששחהש ,בשויו סובוטואב עסונל ןכ ןיאש המ .הביכרב וא הכילהב
.םתחנה תעשב דומעיש אל םא 8ןמזה ינפל םחינהל ןיא ,לודג

ןיליפת תחנה לש אתיירואד הווצמ םייקל םויב ןמז שי םילודג םיליגרתב םגש הארמ תואיצמה
ףקת הלילב םחינהל רתיהה םא ןודל םוקמ שי ךכיפל .תוקד עברא שלש רתויה לכל תכרואה
.9ןמזה םדוקש החנה לע ךרבל ןיאש םירמוא שיש הדבועה רואל דחוימב ,הז גוסמ ליגרתב

עיגמשכ םב שמשממו ךלוהו "ריכישמ" ןמזה םדוק ןיליפתב ומצע תא רטוע ךרדל אצויה ,ךדיאמ
,ןכל םדוק ףאו רחשה תולעב ליחתמה ליגרתב ףתתשמה לייח ןכ ןיאש המ .םהילע ךרבמו םנמז
אצמנו ןיליפת םע ןמאתהל לוכי וניאש םושמ םנמז עיגה םדוק םצלוחל ץלאי םחינהל לוכיש ףאש
.ףידע ,הכרבב ןמזב םחינהל רשפא םא לבא ,תבכעמ הכרבה ןיא םנמוא .ךרבל לכוי אלש

חינהל ללכ לכוי אלש ימב קר רומא וניא ,ןמזה ינפל חינמש ךרדל אצויה לש ןידה ,ךכל ףסונ
.10המודכו רוקה םושמ ןה ,וכרד בוכיע םושמ ןה ךרדב םחינהל ול השקש ימב םג אלא ,םויב
הביסמ םחינהל וילע השקיש וא ,םחינהל ללכ לכוי אל ךשמתמ ליגרתב וקוסיע תמחמש ימ יאדובו
.ךרדל אצויה לש רתיהה ללכב אוה ירה ,איהשלכ

ורוהש 11םינורחא טעמ אל םנשי יכ ,הכרב אלב םחיניש טלחומ רבדה ןיא הכרבל עגונב םג
ךותמ) המצע החנהב לוזלזל איבהל יושע רבדהש ןכיה רקיעבו ,ןמזה םדוקש החנה לע םג ךרבל
.12("הווצמ הווהמ הניא הכרב אלל החנה" ורמאיש

וינפלש הלילב חיניש ורמאו ללכ םויב חינהל לוכי וניאש םדא לע ורביד וללה םינורחאה םנמוא
תעדש ןויכמ לבא .ישוקה ףא לע םויב הכרבב חינהל םירומ ויה ליגרתב לייחלש ןכתיו ,הכרבב
ךרבל לכוי םג אליממ ,הלילב חינהל יאשר םויב חינהל ול השקש ימ םגש ,איה הרורב הנשמה
.ןמזה םדוק החנה לע ךרבל ןיאש ,אוה ע"ושה קספש תורמל ל"נה םינורחאה תעדל

:םוכיס
ןיליפת חינהל דאמ וילע השקיש וא ללכ לכוי אלו ,העיסנב רחשה תולע םדוק ליגרתל אצויה .1
.דבלב הדימעבו העיסנה ךלהמב וא ותאצ םרט וינפלש הלילב םחיני ,םויב    
.ךרבי אלש בוט ךא ,ךומסל ימ לע ול שי וז החנה לע ךרבמה .2

ןמיס ח"וא .5 .המורתה רפס םשב זי ןמיס תוחנמ ש"אר .4 :ט תוכרב .3 .י"ה ד"פ ןיליפת תוכלה .2 .וצ .1
.11 .י"קס םש .10 .ג"יקס םש .9 .ד"יקס ל ןמיס הרורב הנשמ .8 .אי ,גנק ק"מס תוהגה .7 .ול .6 .ב ,ל
.י ןמיס א"ח ח"וא מ"גא ת"וש .12 .זנ ןמיס חי הנש ףסוי טקליו ת"וש ,ב ,גלק ןמיס א"ח םירשימ בבוד ת"וש
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא