םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


תבשב תשק יליגרת .גי

:הלאש
סרוקל תוכייתשמה תולייח ,רוזאל ועיגה ינש םויב .הברעה תרזגב יתייהש םיאולימה תפוקתב
וקסע ,םירהצה רחא תבשבו הלילב ישש םויב .םימי עובש ךשמנה ןומיא תרטמל ,תשק תודקפמ
תוליעפמ הררחוש תווצמ תרמוש תולייחה תחא .הרזיגה ךרואל תודיינ תותשק םוקימב תולייחה
הז גוסמ ןומיא ךורעל רתומ ל"הצב םאה .תבש לוליחב הכורכ תוליעפה התנעטלש ןוויכמ ,וז
?תבשב

:הבושת
ןגס םעו ,תותשקה דודג דקפמ ןגס םע יתכרעש הקידב יפ לע .תבשב םינמאתמ אל ל"הצב
עובש" וניה סרוקה תינכותב םכסמה עובשהש ,ררבתמ הז דודג לש הכרדהה תגולפ דקפמ
הקוסעתה תרגסמב ,תורזגה תחאב תותשק סרוקבש תולייחה תוליעפמ הז עובשב ."יעצבמ
ןיא ,תשק תדובעב תונמוימ ןהל הנקמו תולייחה תא תלגרתמ וז תוליעפש ףא ןכל .תיעצבמה
.רבד לכל תיעצבמ תוליעפ אלא ןומיא הווהמ איה

לבא ,ץוחנש ןכיה תשק יתווצ םקמל ןתינ אל ,(תותשק) םיעצמאבו םדא חכב רוסחמ ללגב
ןיבל יעצבמה ךרוצה ןיב בלשל ןתינ רשאכ ,ןכל .ןמזה לכ םייק לובגה ךרואל תותשקב ךרוצה
הזב תוארל שי ,הקוסעתה תרגסמב תשק תודקפמ סרוקמ תונב בוליש ידי לע ,סרוקה תינכות
.ליגרת וא ןומיא אלו רבד לכל תיעצבמ תוליעפ

אלא ,םיליגרת ולא ןיא ,םיעצמאה םע תוקסעתמ תולייחה ,םיירהצה רחא תבשבש הדבועה
ומכ ותושעל םיבייחש רבד ,הלילה תוליעפל האיציה םרט םירישכמל תכרענה תוניקת תקידב
.הליל ירויסל האיציה ינפל תבשב ש"טבה יבכר תא קודבל הבוחה

התוא תא וררחישש המ .וז תוליעפמ תווצמ תורמוש תולייח תבשב ררחשל ןיא ,ךכיפל
.ןודנב הכלהה יטרפ תא קודבל ילב ,הנוצר תא דבכל וצרש ךכמ עבנ רבדהש יל רבסוה ,תלייח

,ןופצה לובגב תיעצבמ הקוסעת םיניצקל רפסה תיבמ תוגולפ תועצבמ ,וז תוליעפל המודב
עוציבב תונמוימ רעוצל םינקמ ,הז "יעצבמ עובש" תרגסמב .םיניצקה סרוק תינכותמ קלחכ
לכל תיעצבמ תוליעפכ אלא ,ןומיא וא ליגרתכ תוארל ןיא ,וז תוליעפ םג .ביוא חטשב תומישמ
.רבד

:םוכיס
.תבשב לובגה ךרואל תותשק ליעפהל ,תשק ידקפמ סרוקמ תולייחל רתומ
:הלאש
קחורמה להאמב ,תבשב ונתקלחמ הראשנ ,(ח"לסיב) ר"יחל רפסה תיבב "תוירזכא" סרוקב
םיינוליחה םילייחהו ,םח ןוזמו תולח ,ןיי אלל ונרתונ תבשה תסינכ דע .רטמוליק העבראכ סיסבהמ
לשובמ ןוזמ איבהל ידכ בכר חולשל וצר ,ונתחתמאב ויהש ברקה תונממ תבשב לוכאל ובריסש
איבהו סיסבל ומצע תעד לע עסנ ,ראקדנמוקה תא יוג לייח חקל חוכיו לש ופוסב .סיסבה חבטממ
?הז גוסמ הרקמב גוהנל שי דציכ .הקלחמה ילייח לכל ןוזמ

:הבושת
להאמה לא אבוה לכואה ירהש .ןימוחת רוסיא דצמ תישאר .םידדצ המכמ וז הלאשב ןודל שי
תויהו 2לימ ב"יל ץוח םג ןנברדמ אוה ןימוחת רוסיא לכ 1םינושאר הברה תעדל .םוחתל ץוחמ
םג ל"נה םינושארה תעדל תללכנ ,ברעלמ הנחמ ישנא הרטפ 3ןיבוריע תכסמב הנשמהש
.תבש םוחתל ץוחמ הכילהה

,המחלמל אצויה הנחמ לע קר ןימוחת בוריע ברעלמ רוטפה לח ,4ןתנוהי וניבר תעדל םנמוא
הנווכה ןיא ,ןתנוהי וניבר תעדל םג ,ןכ לע רתי .וזכ הלבגה ןיא 5א"בשרהו ן"במרה תעדל לבא
.6המחלמל ןמאתהל תנמ לע הדשה ינפ לע הנוחש לכ אלא ,המחלמל אצוי לעופבש הנחמל

םימחול הרשע הנחמב םנשי םא קר ,דבלב הווצמ רבדל רתומ ,םוחתל ץוחמ תאצל הז רתיה
,וזכ הציחמ רדעהבש וא ,בוריעל הרישכה הציחמב םיפקומו דחא םוקמב םיזכורמה 7תוחפל
הקלחמהש ןויכמ .להואל להוא ןיב רטמ השימחו םישולש לע הלוע וניא םילייחה ילהוא ןיב קחרמה
,המחלמל תנמאתמו הדשה ינפ לע הנוח איהו ,יתמחלמ דועי הל שיו ,םימחול הרשע לעמ הנומ
לע ןימוחת רוסיא ללכ לח אל ויפל ,הנחמ ןיד הילע לח ,ףטוש ןוחטב תוננוכב תאצמנ םגו
תחנה אלל םג תאז .תבש תדועס ךרוצל ןוגכ הווצמ רבדל סיסבל תכלל םהל רתומו ,םילייחה
רוסיא לח אל ןכ ומכ .(ןימוחת בוריע תחנה הכירצמה ,א"וזחה תטיש טעמל) ,ןימוחת בוריע
ןוגכ הווצמ רבדל וב םישמתשמ רשאכ ,םוחתל ץוחמ םילייחה רובע אבוהש ןוזמה לע ןימוחת
ןוזמה תאצוה לש הלבגה ןיא ,הרישכ הציחמ ףקומ וניא להאמה םא םג ןכל .8תבש תדועסל
.ללכ ןימוחת רוסיא םילייחה לע לח אלש םושמ ,בכרה לש תומא עבראל ץוחמ

רשאכ רקיעב ,תוחונ ימעטמ םיינוליחה םילייחה ידי לע לבקתת אל סיסבל דועצל תורשפאה לבא
הוולמה הז רודיס ךרטצי םיירהצב תבשבש םג המ .ילגר ןפואב עצבתהל איה ףא תבייח הרזחה
ןכ ומכ .הנחמל לגרב תכלל ונאמי תווצמ ירמוש םניאש םילייחהו ומצע לע רוזחל הבר אחריטב
לע הרימש ריאשהל וכרטציש הדבועה לשב ,הקלחמה תוננוכב העיגפ הווהמ הז גוסמ להונ
תא תאלממ הקלחמה םא וליפא .רוסא הז תוננוכ חכ לוציפו ,סיסבל הכילהה ןמזב להאמה
הקלחמה תדרפה םוקמ לכמ ,להאמבש םירמושה אלל םג םדאה חכ ףקיה דצמ תוננוכה תושירד
תוננוכה יבכר לע הקלחמה דויצ תא סימעהל ןתינ םנמוא .הרוסא להאמבש תוננוכה יבכרמ
רבדהש םושמ תאז תושעל ןיא ךא ,םירדוסמ הריבח ילהונב סיסבל תילגרה הכילהה תא תובגלו
יתכלה עדי רסוחמ ןנברד תויושרב הרבעהו האצוה ירוסיאב םיכורכה םיבר תבש ילוליחל םורגי
.תאז תושעל שי דציכ

םא הלאשב ךורכ הז דעצ .יוג גהנ ידי לע סיסבה ןמ ןוזמה תא איבהל ,איה תפסונ תורשפא
רמול רתומש (9א"מרה האיבה) רוטיעה לעב תטיש .אתיירואד רוסיא תושעל ם"וכעל רמול רתומ
תדועס ךרוצל ם"וכע ידי לע רנ קילדהל ריתה ןכלו ,אתיירואד רוסיא תושעל הווצמ ךרוצל ם"וכעל
לע םיקלוח םיקסופה לכש ,וז אלוק גוהנל אלשו הזב רימחהל בתכ ומצע א"מרה לבא .תבש
רנ קילדהל ורסאו הזב רימחהל וטקנש 10םינורחאה בורמ םג עמשמ ךכ .רוטיעה לעב תרבס
א"מרה ירבדמ םנמוא .םינוש םינפואב וריבסה רוטיעה לעב לש רתיהה תאו ,תבש תדועס ךרוצל
ףאש ה"לשה םשב בתכ 11הרורב הנשמה ךא ,רוטיעה לעב לע ךומסל רשפא לודג ךרוצלש אצוי
אלא ,םיברד הווצמ ךרוצל אתיירואד הכאלמב לקהל ודדיצש 12םינורחא שי .לקהל ןיא לודג ךרוצל
שי תאז דבלמ .לארשיה לש וילכ בשחנ יאבצה בכרה ןאכש דועב ,לארשי לש םילכב וריתה אלש
,םיברד השעכ בלול תוצמ בישחה (ב"קס הנרת ןמיס) ז"טה ,ןכש םיברד הווצמ בשחנ המ ןודל
הווצמכ רפוש קר בישחה (ומת ןמיס) א"גמה לבא .הווצמה םויקל םיברל ץוחנ בלולהש םושמ
יוצמ םאש ,ןכתי ךכיפל .ומצעב לטונ דחא לכש בלול כ"אשמ םלוכ תא איצומ דחאש תויה ,םיברד
.םיברד הווצמ םח ןוזמו תולח ,ןיי תאבהב ןיא ,וילע שדקל םילוכיש ןויכמ ,םילייחה ידיב םחל
הרימא ריתהל רוטיעה לעבכ לקהל םיגהונה דיב תוחמל ןיאש ,13הדוהיב עדונה ירבד םימסרופמ
ומצע הדוהיב עדונהש ףא ,הליענ לש שחלה תליפת ךרוצל רנ קילדהל ןוגכ ,הרות רוסיאב ם"וכעל
.הז גהנמ גארפ ריעב לטיב

ץ"שה תרזחב םיטויפה תרימא ךרוצל ףא ,םעט ותואמ 14רפוס בתכה ריתה ,הדוהיב עדונל המודב
ןייע) .הזב םיליקמה גהנמ לטבל בתכ (גק"ס גכרת ןמיס) הרורב הנשמה לבא ,הליענ תליפת לש
רסא ךדיאמ .(לודג ךרוצ םוקמב רוטיעה לעב לע ךמס אוה ףאש חס ןמיס ב"ח ח"וא מ"גא ת"וש
וליפא ונייהד עמשמו ,אתיירואד הכאלמ ידי לע הנשה שארב רפוש איבהל ם"וכעל רמול 15ע"ושה
.רוביצה ליבשב

הזבש ,למשחה הבכו הלימ תירב וא הווצמ רב תדועס ןיכהש ימש ,בתכ 16השמ ראב ת"ושב םג
הווצמ יהוזש םושמ וקילדהל ם"וכעל רמול רתומש ,ךשוחב היהי םא רעצו שפנ תמגוע ול םרגת
.םיברד

בוריעה תא ןקתל ם"וכעל רמול רתומש ,םדא ייחה םשב בתכ 17הרורב הנשמה לבא
וילע ךומסל רוטיעה לעב אוה יאדכו ,לושכמ ידיל םיברה ואובי אלש ידכ תבשב לקלקתנש
,רמול םוקמ היה .םיברד הווצמ םוקמב אתיירואד הכאלמב וליפא הרימאד תובש ריתהל
לושכמו הריבעמ םיברה תלצהל קר סחיתמ (אי ףיעס בס ללכ) םדא ייחה לש ורתיהש
.רוסא הווצמב םתוכזל ידכ לבא ,השעו םוקב

אבומה) ג"מפל ותנווכו "םידגמ ירפה תעד אוה ןכש" בתכש (םש) הרורב הנשמה ירבדמש אלא
יוכיזל םגש עמשמ ,ם"וכע ידי לע תבשב תסנכ תיב תיינב ריתהל דדצמה (דכ ק"ס םש ב"נשמב
ץוחמ גורתא איבהל לקיה 18דוד תיב ת"ושב םג .הריבעו לושכממ םתלצהל קר אלו רתומ םיברה
.אתיירואד ןימוחתל ותנווכש עמשמ ונושל תמיתסמו ,םיבר ךרוצל לימ ב"י םוחתל

תונמ תומייקשכ םג ,תבש תדועס ךרוצ בשחנ םחו לשובמ ןוזמו תולח ,ןיי םא ןודל שי דוע
תובש וליבשב ריתהל הווצמ ךרוצ בושח םח לכאמ ול תויהלד" :בתכ 19םידגמ ירפה .ברק
םילק תואקשמו רכש םנמוא .הנשמ םחל ךרוצל תולח תאבה םג תללכנ הז רדגבו ,"תובשד
לע איבהל הליחתכל לקהל ןיא הזב ,תצק קחודב אלא םדעלבמ רשפא יאשו תבשל םיכרצנה
20צ"העשב ראובמ םוקמ לכמ .ריתהל גהנמה טשפש ןויכ ןיליקמה דיב תוחמל ןיא ךא .ם"וכע ידי
אלא ךכ לכ ךרוצ םב ןיאש תוריפ לבא .21ןחלושה ךורעב אוה ןכו ,הזב רימחי םיימש אריש
.22םאיבהל לקימה דיב תוחמל שי הזב ,גונעתל םישמשמ

ןנברד רוסיאב יוג ידי לע םאיבהל ריתהו ,הווצמ ךרוצכ םח ןוזמו תולח רידגה םידגמ ירפה םנמוא
שי אלא .אתיירואד רוסיאב ךורכה רבד אוהש בכרב םאיבי יוגהש םיצור ונאש דועב ,דבלב
םיקסופה לבא ,23םיבר ךרוצל וליפא רוטיעה לעבכ םיקסופ ןיאש ותטישל םידגמ ירפהש רמול
לש רדגב ללכנ םח ןוזמו תולח ,ןיי םגש ומיכסי ,םיברד הווצמ ךרוצל רוטיעה לעב לע םיכמוסה
.םיברד הווצמ ךרוצ

תושעל תבשה ינפל ם"וכעל רמול לבא .המצע תבשב ם"וכעל הרימאל עגונב רומא ל"נה לכ
,24השמ בישה ת"ושב בתכש יפכו ריתהל שי תאז ,םיברד הווצמ ךרוצל תבשב אתיירואד רוסיא
הרות דומלתו םיליהת תרימא ךרוצל רקובב תבשב תורנ קילדהל ם"וכעל תבש ינפל רמול רתומש
התיבש תוצמ לע רבוע וניא ,ם"וכעל תבש ברעב רמוא םאש ,אוה הז רתיהל רבסהה .םיברד
תועושיה בתכ הזל המודב .םיברד הווצמ ינפמ תיחדנו ,הכאלמד השעת אל לע אלא ןנברדמ
םצע דצמ רוסיא ןיא זאש ,הליענ תליפתב תורנה קילדהל כ"הויעב ם"וכעל רמול רתומש 25בקעי
ןידה אוה .הווצמ ךרוצל ריתהל שי תאזו ,לארשיה תוחילשב השוע ם"וכעהש םושמ אלא ,הרימאה
.הנחמה ןמ תבשב םח ןוזמ איבהל תבשה תסינכ ינפל יוג גהנל רמול רתומש ןדיד ןודינב

ולכואל רתומ ,הקלחמה ילייח רובע תבשב בכרב ןוזמה תא איבה יוג גהנש ,הרצונש תואיצמב
אבוהש ןוזמה לע ןימוחת רוסיא לח אלש א ףיעסב ונחכוה רבכו ,תבש תדועס ךרוצל ןוזמהש תויה
םידוהי םילייח ידי לע וא יוגה ידי לע ושענש הרבעהו האצוה ירוסיאל עגונב םג .םוחתל ץוחמ
השענ אלש לכ היפל ,26הנוי וניבר תטיש לע ךומסל שי ,ןוזמה תקירפו תסמעהב וקסעש םירחא
ףאו ,27א"בטירה םיכסה וז הטישל .תבש השעמ דצמ רסאנ לכאמה ןיא ,רבדה ףוגב ןוקית
האצוהה םאש קספ 29םדא ייחה םוקמ לכמ ,הנוי וניבר לע הזב םיקלוח םירחא 28םינושארש
םיעדומ םניא תווצמ ירמוש םניאש םילייחש ונלש ןודינב ןוגכו גגושב התשענ תושרל תושרמ
אל הריבעה השעמש תויה ,תבשב הליכאב רסאנ לכאמה ןיא ,תושרל תושרמ האצוה רוסיאל
יוגה גהנה םא רבדה ןוכנ רקיעב .30הרורב הנשמה תעד םג וזש הארנו ,ןוזמה ףוגב יונישל םרג
תא רוסאל ידכ הב ןיא ,תבשב בכרב ןוזמה תעסה םג .ןוזמה תקירפו תסמעהב קסעש הז אוה
םא םג תאזו ,א"בטירה תטיש לע קחדה תעשב ךומסל 31ןרוג ש"רגה בתכש יפכ ,הליכאב ןוזמה
.דיזמב התיה ןוזמה תעסה

םח ןוזמו תולח ,ןיי בכרב איבהל תבשב ם"וכעל רמול לקהל שיש ,הארנ הכ דע רמאנה לכמ
תושעל תבשב ם"וכעל רמול רתומש ,ג ףיעסב רמאנה רואל ,תישאר .תוביס המכמ סיסבה ןמ
איבהל יוג גהנ חלשנ אל םא ןדיד ןודינב .לושכמ ידיל םיברה ואובי אלש ידכ ,אתיירואד הכאלמ
בכרב עוסנל תווצמ ירמוש םניאש םילייחה וצפחי ,חטשבש להאמה לא סיסבה ןמ ןוזמה תא
יתאבהש הרורב הנשמה ירבדמש םג המ .ינומה תבש לוליח ךכב םרגיו סיסבל (תילויט) תוננוכה
.הריבעו לושכממ םתלצהל קר אלו ,רתומ הווצמב םיברה יוכיזל םגש ,הארנ ג ףיעסב

ףיעסבש רפוס בתכו י"בונ ת"ושו ג ףיעסבש דוד תיב ת"וש ,ןוגכ םינורחאה לע ךומסל שי ,תינש
הכאלמב םג םיברד הווצמ ךרוצל תבשב ם"וכעל הרימא ריתהל םיקסופש ,םינורחא דועו ב
לשובמ ןוזמו תולחש םירבוסה ,ד ףיעסב יתאבהש םינורחאה תעד ,ךכל תפרטצמ .אתיירואד
.הווצמ ךרוצ םיבשחנ םח

:םוכיס
תאבהל ןכו ,םייריכו זג ןולב תאבהל גאדת וזש ,תבש ינפל הנחמה תדקפממ שורדל שי
.םוי דועבמ תבשה תודועס לכ רובע ןוזמה    
אלא ,ידוהי גהנ ידי לע תבשב בכרב ןוזמה תא איבהל ןיא ,השענ אל רבדהו הדימב
.תולחו ןיי ורסחי םא םג תאזו ברק תונמב שמתשהל    
.תבשב סיסבה ןמ םיכרצמה תא בכרב איביש ,תבשה תסינכ ינפל יוג גהנל רמול רתומ
.תבשב םג ול רמול רתומ ,תבש ינפל יוג גהנל רמול וחכש םא
סיסבה חבטממ ןוזמה תא ומצעב איצויש וכרדתל שי ,ל"נה המישמל יוג גהנ חלשנ רשאכ
.בכרל    
ןפואב עצבתת ,בוריעל הרישכה הציחמ ףקומ וניא להאמה רשאכ בכרה ןמ ןוזמה תקירפ
הרשעמ הלעמל אהת ודיש יוצרו) ,בכרל ץוחמ לא ןוזמה תא טישוי בכרב דמועה לייח :אבה   
צ"העש) .חבטמה להואל תורישי ונאשיו ןוזמה תא ודימ רוקעי ףסונ לייח ,(עקרקה ןמ םיחפט   
.(די תוא טמש ןמיס   
ותאיצי םרט יוגל תורוהל יוצר ךכיפל .הינחה םוקמל בכרה תא זיזהל ןיא ןוזמה תקירפ רחאל
.להאמל ובושב בכרה תא תונחהל וילע ןכיה סיסבל    

.זי ףד .3 .א ןמיס ןימוחת שדוקה תדובע א"בשר .2 .זי ףד ןיבוריעל א"בטירהו א"בשרה ן"במרה ישודיח .1
שיא ןוזח .7 .דמק דומע א"ח המחלמ בישמ .6 .םש ןיבוריעל םהישודיחב .5 .זי ףד ןיבוריע ף"ירה לע .4
.ב ,וער ןמיס ח"וא ע"וש .9 .גל דומע ב"ח ,הער דומע א"ח המחלמ בישמ .8 .ו ןמיס םיטוקיל ןיבוריע תוכלה
ןמיס ב"ח ןורהא ןקז ת"וש .12 .דכ ק"ס וער ןמיס .11 .םינורחא דועו ד ק"ס זש ןמיס ז"ט ,זש ןמיס ח"ב .10
ןמיס למשחה סרטנוק ו קלח .16 .אכ ,ופקת ןמיס ח"וא .15 .זטק ןמיס .14 .גל ןמיס אמק ארודהמ .13 .אי
םש .21 .דנ תוא גנר ןמיס .20 .גנר ןמיס ףוס ז"שמ .19 .ונת ןמיס ח"וא .18 .הכ ק"ס וער ןמיס .17 .זכ
זש ןמיס .25 .י ןמיס .24 .ח ק"ס םהרבא לשא זש ןמיס .23 .בס ק"ס ,ס ק"ס םש ב"נשמ .22 .הכ ףיעס
ה"ד חיש ןמיס .30 .אי ,ט ללכ תבש תוכלה .29 .םש א"בשר .28 :אמ ןיבוריע .27 .טכק תבש .26 .ג ק"ס
.חנ ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .31 .תחא

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
לש םילכב םיברה ךרוצל אתיירואד רוסיאב ירכנל הרימא וריתה אלש םינורחאל די ןמיס
.בכרב םיפתוש םייוגהש רחאמ ןויע ךירצ ,(ב ףיעס) לארשי:הלאש
.הנחמ דויצ ובו ,םיהוש ונא וב שאה חטשל הדיחיהמ בכר עיגה ,תבשה תסינכ םדוק תוקד רפסמ
.םירוגמל םילהוא םיקהלו דויצה תא קורפל ,םייתד םילייח ינש דועמו ינממ שקיב תווצה דקפמ
םניאש םילייחה ראשל דקפמה הרוה ,תבשב להוא תונבל רוסאש תווצה דקפמל ונרבסהש רחאל
?תבשב הנבנש להואב ןושיל רתומ םאה .תאז תושעל תווצמ ירמוש

:הבושת
יבר שרד םש ,1תובותכ תכסמב הנושארה .תבש השעמ ינידב תוקסועה תויגוס יתש ןנשי
השעמ ףא ,הליכאב רוסא שדוק המ ,םכל איה שדוק יכ תבשה תא םתרמשו" השרדה תא אייח
רמול דומלת ,האנהב רוסא תבש השעמ ףא ,האנהב רוסא שדוק המ יא .הליכאב ןירוסא תבש
ןוגכ האנהב רתומ לבא הליכאב רוסא ,תבשב לשובש לכואש עמשמ וז איגוסמ ."אהי םכלש םכל
.האנהב ורסאנ אל הליכא ירוסא יכ ,ובלכל ותיתל

ורואל שמתשמ ,רנה תא קילדהש ירכנ" רמאנ םש ,2תבש תכסמב תאצמנ הינשה איגוסה
ליבשב םאו לארשי וירחא הקשמ ,ותמהב תוקשהל םימ אלימ .רוסא לארשי ליבשב םאו לארשי
."רוסא לארשי ליבשב םאו לארשי וירחא דרוי ,וב דריל שבכ ירכנ השע .רוסא לארשי

האנה רוסיא ןידמ ודמל םינורחאהו האנה ירוסיא םה ,תבש תכסמבש םירוסיאה תשולש
ורימחהש וניצמש פ"עא ,ידוהי תכאלממ האנה םג רוסאל ,תבשב לארשי רובע יוג תכאלממ
.ש"צומב "השעיש ידכב" הנתמהב ןוגכ ,ידוהי תכאלמב רשאמ רתוי יוג תכאלמב םירבד המכב

ולא יכ ,רשכ וניאש רשבה ןמושב םינוש םילכ ןמשל וא ,בלחב לשובש ףוע רשב יוגל רוכמל רתומ
םהש הלרוע תוריפ וא ,האנהב רוסאש בלחב לשובש רקב רשב ,תאז תמועל .הליכא ירוסיא
.המודכו תיבה םושיבל םב שמתשהל רוסא ,האנה ירוסיא

תונהל רוסא ,רוסיאה השעמ ידי לע קר תרשפאתמ האנההו תבשב תישענש הכאלמ לבא
,תישאר :תוביס יתשמ בלכל ונתיל רתומ ,הליכאב רוסאש בלחב לשובש ףוע רשב .וז הכאלממ
לוכאל בלכה לוכי ,לושיבה אלל םג ,תינש .האנהב רסאנ אל הליכא רוסיאו הליכא רוסיא והז
תונהל רוסאש יפכ קוידב ,תבשב הנבנש אסכ לע תבשל רוסא ךדיאמ .ךכב ליגר אוה םא ,יח רשב
יא הריבעה השעמ אללו ,הריבעה עוציבב רישי רשקב היולת האנהה יכ ,תבשב קלדוהש רנמ
.תונהל היה רשפא

להואב תבשב רוגל רוסאש אצוי וירבד יפלו ,3המלש תחנמ ת"ושב תוכיראב רבסומ הז דוסי
אל להואה תיינב אללש םושמ הריבעה עוציבב רישי רשקב היולת האנהה יכ ,תבשב הנבנש
.וב רוגל היה ןתינ

ןידב יכ .דיזמב וא גגושב השענ ,אתיירואד רוסיא אוהש להואה תיינב םא ןודל שיש אלא
לבא .םלוכל רבדה ןמ תבשב תונהל 4ע"ושה תטישל רוסא ,אתיירואד רוסיאב תבש השעמ
רוסיאב תבש השעממ תונהל רתומ ,קחדה תעשב הילע ךמוס 6ב"נשמהש 5א"רגה תטישל
.גגושב השענ םא אתיירואד

תוחכונבו תווצה דקפמל שרופמב רמאנש רחאמ ,גגושב הנבנ להואהש רמול השק םנמוא
תיינב רוסיאש ןועטל רשפא ,ךדיאמ .תבשב להוא תונבל רוסאש ,תווצמ ירמוש םניאש םילייחה
ינוליחהש רמול רשפאש וא ,הגגשב הנבנ להואה ןכלו םיינוליחה ברקב םסרופמ וניא ,תבשב להוא
םילח אל ,הזכ וניאש ימ לבא ,תווצמ ירמוש םישנאל עגונב קר םיפקת םירוסיאה לכש רובס יוצמה
רמוש יניאש ןויכ רתומ הז יל" םירמואו תחא אל םיאטבתמ םהמ םיברש יפכו ,םירוסיא וילע
."תווצמ

לע רתי .הרוסא תבשב להוא תיינבש ,יעמשמ דח ןפואב םהל רמאנש תויה תאז לבקל השק לבא
אל םא ףא ,דיזמ בשחנ ןירבעה ןהיפל ,תורימחמ תועד ןנשי ,תבש השעמ ןינעל דיזמ תרדגהב ,ןכ
.יוארכ ןידה תא רריב אלש לכ ,רוסא השעמהש רורבב עדי

תווצמ רמוש וניאש ימ בישחהל בתכש 7שיא ןוזחה ירבד יפ לע לקהל דדצל לכונ ןיידעש אלא
תקזחב אוהש ,תרתומ ותטיחשו לארשיכ וניד ם"וכעה ןיב הבשנש קוניתו" :ל"זו הבשינש קוניתכ
םנמוא .בוש יתלבל דיזי אל ,בושל יואר אוהש תולדתשהה רועישכ ומע ולדתשיו והועידוי םאש
תוננובתה יפל יולת תולדתשהה רועישו .רמומכ וניד בושל ןאממו דיזמ אוהו ומע ולדתשהש רחא
תורודב םיקודצב ל"ז םינורחא וקלחנש המו ,וניד תערכהב םשדוק חורב ועיפוי רשאכ םיניידה
לארשי תואיצממ םיעדויש העידיה רועיש תערכהב ונייה ,םיסונאכ יבישח יא םינורחאה
אל וא ,דיזמ בשחמל העידי רועישכ והל ןנינייד יא ,תררוס ףתכ םינתונו םהמ ושריפ םהיתובאשו
יכרדמ ושרפ ויתובאש ןתוא ןכ ומכו ..טרפב שיא לכ לע ןודל ךירצ תמאבו ,םה םיסונא יתכאו
אל יא ותעידי רועיש דומיל ךירצ ינמו רבד לכל לארשיכ וניד ,הרות אלל לדגתנ אוהו ,רוביצה
"...דיזמ יבשח

לש רוסיאה ול רבסוהש פ"עא דיזמכ ורידגהל השק ,תווצמ רמוש וניאש ימ ,שיא ןוזחה ירבד יפל
,הרות אלל ולדגתנ וללהש ןויכמו .תקפסמ הרבסה יהמ רידגהל השקש תויה ,תבשב להוא תיינב
.שיא ןוזחה תעד יפל םירמומ םה ןיא ךכיפל

,דיזמב השענש השעמכ להואה תיינב תא םיבישחמל יכ .ונאצי אל תקולחמ ידמ םוקמ לכמ
תא םיבישחמל לבא .המצע תבשב ונממ תונהל רוסאש דיזמב השענש אתיירואד רוסיא ונינפל
תטיש יפ לעש ,גגושב השענש אתיירואד רוסיא ונינפל ,גגושב השענש השעמכ להואה תיינב
לכונ ,קחדה תעשב א"רגה תטיש לע ךמוס ב"נשמהש ןויכמו ,תבשב ונממ תונהל רתומ א"רגה
סורפל ןתינ אלש םושמו ולחי אלש ידכ םויב ןיבו הלילב ןיב ףרוחב הז להואב ןולל םילייחל לקהל
.תבשה תסינכ ינפל יונב היהש רחא להוא ןיאשכ תאז לכ .תיצובה המדאה לע הניש יקש

הזכ להוא תונבל רתומש ירה ,הנכס וב שיש הלוח ןיד שי יופצה ילוחלו ולחיש ששח שי םא ,ןכא
םג יזא ,תוננוכב הדיחיה םא םנמוא .בצמ לכל תינטרפ הקידב ךירצ רבדהו ,הליחתכל וליפא
בצמה בישחהל קיפסמ אוה םג ,םימחולה תלועפ תא תיבשמש ,הנכס וב ןיאש ילוח תעינמ
.תוננוכה ללגב שפנ חוקפכ

.המחה ינפמ וב סנכהל רתומ םויב לבא ,להואל ץוחמ תבש לילב ןושילו רימחהל שי ץיקב ךדיאמ
דקפמל רמאנש רחאל השענש ףא ,להואה תיינב השעמש ךכ לע הז רתיה ססובמ ל"נהל ףסונב
רימחהל שי ןכ אל םא .המצע לע תרזוחה העפותכ אלו ימעפ דח חרואב השענ ,רוסא רבדהש
עגונב 8רפוס בתכ ת"ושב בתכש יפכו ,שפנ חוקפב ךורכ וניא רבדהש לכ להואל ץוחמ ררוגתהלו
.תועיבקב תבש ללחמל

:םוכיס
.תבשב הנבנש להואב שמתשהל רוסא הליחתכל .1
רתומ ,םויב ןיבו הלילב ןיב ףרוחב וא ,םויה תועשב המחה תומיב ןוגכ קחדה תעשב .2
המחה ינפמ וב רתתסהל יביטנרטלא םוקמ ןיאש תויה ,תבשב הנבנש להואב שמתשהל    
.םימשגה וא    
ותיינב ריתהל שי ,הנכס וב ןיאש ףא ילוח ענמת להואה תיינבו תוננוכב הדיחיה רשאכ .3
.הליחתכל    

.ז ק"ס םש .6 .ב-א תויתוא םש .5 .חיש ןמיס ח"וא .4 .זכ דומע ג ףיעס ה ןמיס .3 .בכק ףד .2 .דל ףד .1
.נ ןמיס ח"וא .8 .די ק"ס גכ ןיבוריע תוכלה ,זפ ןמיס ח"וא .7

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.הבשנש קוניתכ שדוקה ץראב םיינוליחה בישחה אל ה"הללז ר"ומדא וט ןמיס:הלאש
םיינש דוע םע דחי ,תבשב סיסבל יתקתור ,(ח"לסיב) ר"יחל רפסה תיבב םימגר סרוקב יתויהב
השולשכ קחורמה םוקמ ,התאצ דע תבשה תסינכמ ח"לסיב יחווטמב רומשל ונילע לטוה .ירבחמ
תולח ,ןיי אלל ונמצע תא ונאצמ ,תבש ינפל ברק תונמב ונדיוצ אלש ןויכמ .סיסבה ןמ רטמוליק
בכר עיגה תבש לילב .וניתחתמאב ויהש םירומיש תואספוקמ ןוזמ תויראש דבלמ תבשל ןוזמו
הרימשה תקידב תרטמל עיגה הז בכר םא העידי ונל ןיא .ל"נה םיכרצמה תא סיסבה ןמ איבהש
ותקעזא ללגב ,תופסונ םיימעפ הז בכר עיגה ותעגה ינפלש תויה ,ןוזמה תא איבה םג ךכ בגאו
הכ תורידתב הרימש קודבל ואוביש רבתסמ אלו ,רוזאל םייודב תוברקתהמ האצותכ םוקמל
ריבסש ךכ ,ןוזמה תא ואיבהש ולא ויה אל תונושארה תוקעזאב ואבש םישנאהש םג המ .ההובג
הלהנמ ישנא ינש ידי לע התשענ לכואה תאבהש דועב ,ןרות דקפמה עיגה תוקעזאבש חינהל
?הזכ בצמב גוהנל ונילע דציכ .הדקפמה תגולפ לש

:הבושת
וילע סימעהל רתומ ,לוח םויב עצבתמ רבדהש יפכ הרימש תקידב תרטמל עיגמ בכרה םא
.ינוחטב רתיהב עסונה בכר והזש תויה ,םיחווטמה לא סיסבה ןמ ועיסהלו לשובמה ןוזמה תא
ךכ םשל עסונ בכרהש אלל בכרה לע חבטמה ןמ ילגר ןפואב סמעומ ןוזמהש יאנתב תאז לכ
יעבטה ותעיסנ לולסממ הטוס וניא בכרהש ,ךכב הז רתיה הנתומ ןכ ומכ .סיסבה חבטמל
.ריעבמ רוסיאב גהנה תא םילישכמ ונא ,ןכ אל םאש ,טעמב ולו לוחה תומיב

תוריבע רפסמ ןאכ ושענש ירה ,ןוזמה תאבה םשל קר עסוה הז בכרש ,רתויב עורגה דצה לע לבא
האצוה ירוסיא ןוזמב ושענ ,תינש .תבש םוחתל ץוחמ אצוה ןוזמה ,תישאר .תבש לוליחב תוכורכה
,לוטלטה יכרד תא םיעדוי םניא ןוזמה תא ועיסהש םילייחה ירהש ,ןנברד תויושרב הרבעהו
ןתונש ןויכמ ,גגושב ושענ ל"נה םירוסיאה לכ .הכלהה יפ לע תורתומה הרבעההו האצוהה
אלש ידכ םירמושל ןוזמ איבהל שפנ חוקפ ימעטמ רתומש רובס היה ןוזמה תא עיסהל הארוהה
הזב ךומסל שי ,דבלב ןנברד ירוסיא םה ושענש םירוסיאהש תויהו .תבשב ללכ ןוזמ אלל וראשי
תושרמ לכואו םילכ תאבה היפל 3הכלה רואיבבו 2םדא ייחב האבוהש ,1הנוי וניבר תטיש לע
אלו ,"תבשב הנכה ןהב השדחתנ אלש ןויכ" ,רלדנסה ןנחוי יברל וליפא תרסאנ אל ,תושרל
.רבדה ףוגב םולכ הנתשה

אצוה ןוזמה םאש ,(חמ ק"ס הת ןמיס) ב"נשמה קספ םוחתל ץוחמ האצוהה רוסיאל עגונב םג
רתומ םא םג םוקמ לכמ .םש םיאצמנה םירחאל ןכש לכו ומצע איצומל םג הליכאב רתומ ,גגושב
תויה ,ואיבהש בכרה לש תומא עבראל ץוחמ ולטלטל ןיא ,הז ןוזמ לוכאל ןימוחת רוסיא דצמ
,םמוחתל ץוח םהו ורזחוה אלש ןמז לכו ...םוחתל ץוח ואיצוהש תוריפ" :קספנ 4ךורע ןחלושבש
תויה ,ןכל ."...תומא עבראל ץוח םלטלטל רוסאו םלכואל םירתומ גגושב ןאיצוה םא
ןמ תומא עבראמ רתוי הז ןוזמ לטלטל ןיא ,בוריעל הרישכה הציחמ םיפקומ םניא םיחווטמהש
.וב רצע בכרהש םוקמה

תעסהב התשענש ריעבמ תכאלממ האצותכ קר תירשפא התיה ןוזמה תליכא םא םנמוא
,גגושב השענ םא וליפאש אתיירואד רוסיא לע רבודמש ןויכמ ותליכא תא רוסאל ונילע היה ,בכרה
,הליכאב ןוזמה תא ריתנ אל םא םלוא .5ע"ושה קספש יפכ תבש יאצומ דע ונממ תונהל ןיא
הדבועה םצע דבלמ ,הלודג קחד תעש תוחפל יוהו ללכ ןוזמ אלל תבשה לכ םילייחה וראשי
.תבש תדועס לש תבש גנוע לוטיבב ךורכ רבדהש

ןוגכ ,גגושב השענש אתיירואד רוסיאש ,ריאמ יברכ קספש 6א"רגה תטיש לע ךומסל יואר ןכל
הרימשבש םילייחל ועיסהל רתומש רובס היה ,ןוזמה תא עיסהל הארוהה תא ןתנש ימש ,ןאכ
םוקמב א"רגה תעדכ קספ 7הרורב הנשמהש םושמ הז ןוזמ לוכאל רתומ ,שפנ חוקפ ימעטמ
.ךרוצ

םג ךרוצ תעשב א"רגה תעד לע ךמוסש ,עמשמ 8ןויצה רעשב הרורב הנשמה ירבדמ ,ןכ לע רתי
ןויכמ לבא .הז ןוזמ לוכאל ןתינ ןיידע ,דיזמב התיה בכרה תעסהש רידגנ םא וליפא ןכל .דיזמב
,ןוזמה ןמ לוכאל הרימשבש םידרפסה םילייחל םג רתומ ,גגושב התשענ בכרה תעסה יתעדלש
.רתומ ש"צומב קרו המצע תבשב רוסא ,אתיירואד רוסיאב גגוש ע"ושה תטישלש יפ לע ףא

,תבש תדועס ךרוצל םהל ץוחנ ןוזמהו ,ללכ ןוזמ םילייחל ןיאש ,לודג ךרוצ םוקמב םוקמ לכמ
אלא הרותה ןמ רוסא וניא "תבש השעמ" םצעש םושמ ,הז ןוזמ לוכאל רתומש ע"ושה םג םיכסי
.9ם"במרה בתכש יפכ ,ןנברדמ סנק אוה

ןוזמה תא איבהל היה ןתינש ןויכמ ,תופסותב והילא 'רו ת"ר תטיש פ"ע לקהל ףסונ םעט םייק
ןמיסב ל"היבה בתכ הז ןיעכו .רתיהב עסונה תרוקיב בכרב כ"חא המ ןמז ואיבהל וא ,לגרב רתיהב
."םולכ תבש השעמב הנהנ וניאש" םוקמב ריתהל םיסונא אמעט יאמ ה"ד הת

יכ ,אבוהש ןוזמה תליכא תא רוסאל םוקמ היה ,ברק תונמב םידיוצמ םילייחה ויה וליא ,ןכא
.ותוא םילישכמ ונא הזבו דיתעב ןכ גוהנל הנחמה לש ןרותה דקפמה תא ררועל ידכ שי ותליכאב
אצויכו ולא םירבד השועהש םושמ ןלזגמ לוזג ץפח תונקל תרסואה ע"ושבש הכלהל המוד הז רבד
תליכא תא רוסאנ םאש אלא .לושכמ ןתת אל רווע ינפלו לע רבועו הריבע ירבוע ידי קזחמ ,םהב
ריתהל שי גגושב השענ רבדהש הדבועה ףוריצבו ,ךכל יא .םייקתהל הממ םילייחל היהי אל ןוזמה
.הליכאב ןוזמה תא

:םוכיס
.הליכאב רתומ ןוזמה .1
ץוחמ לא ןוזמה תא טישויש בכרב דמועה לייח ידי לע עצבתת בכרה ןמ ןוזמה תאצוה .2
.10ונחיניו ןוזמה תא וידימ רוקעי רחא לייחו ,בכרל    
.בכרה ןמ ('מ 2) תומא עבראמ רתוי ולטלטל ןיא םוחתל ץוח אצוה ןוזמהש ןויכמ .3

ח"וא .4 ."תחא" ה"ד ל"היב חיש ןמיס .3 .אי ,ט ללכ תבש תוכלה .2 :אמ ףד ןיבוריע א"בטירה ישודיחב .1
ע"ושל ורואיבב .6 .הנוי וניבר םשב א"בטירה תעדכ אלש םדא ייחה קספכו .חיש ןמיס ח"וא .5 .ט ,הת ןמיס
ןמיס צ"העש .10 .ג"כה תבש תוכלה ו"פ .9 .בי תוא בסש ןמיס .8 .ז"קס חיש ןמיס .7 .ב-א תויתוא םש
.די ,טמש:הלאש
ברעה תחורא תכרענ ,ץיק ןועש גהנומש ןמזב .תורמשמ יתשב םידעוס וב ,לודג בצומב תרשמ ינא
תרמשמב םידעוסל שדקל ינממ ושקב תבש ברעב .הכישח ינפל העשכ הנושארה תרמשמה לש
ליחמ שודיקהש וא ,שודיקה ירחא החנמ ללפתהל רתומ םאה .החנמ יתללפתה אל ןיידעש ףא ,וז
?תבשה תשודק תא ילע

:הבושת
עברו העש אוהש ,1החנמה גלפ אוה תבש לבקלו שדקל רשפאש רתויב םדקומה ןמזה
,החנמ ללפתה אל ןיידעש םושמ תבש לבקל הצור וניא שדקמה רשאכ .םיבכוכה תאצ ינפל תינמז
יברש אלא .רבדב ביוחמ וניאש םושמ ,תבש וילע לביק רבכש ימ תא איצוהל לוכי םא קפס םייק
וילע לבקל בויח ידיל ומצע איבהל ודיבד" ףידע ךכש ןכתיש בתוכו רבדב קפתסמ 2רגיא אביקע
,םירחאל שודיקב תבש וילע לבקמ שדקמה םא קפתסמ א"קערש ןויכמ ."אנידל ןויע ךירצו תבש
לביק אל אמש ,החנמ ךכ רחא ללפתהל לוכי שדיק רבכש דבעידב לבא ,הליחתכל תאז תושעל ןיא
.רבדב ביוחמ וניא יכ תבש

ימל שדקל ,תבש לביק אלש ימ לוכי אתיירואדמש תורמלש ,בתכ 3ךאבריוא ז"שרגה לבא
א"קערש ןויכמ אלא .רבדב ביוחמה תא איצומ וניא רבדב ביוחמ אלש ימ ,ןנברדמ ,תבש לביק ןכש
גהנמ עובקל ןיאו ,יערא ןפואבו םידיחיל ,קחדה תעשב קר תאז תושעל לקהל רשפא ,הזב קפתסמ
,הליל םירחאל השוע שודיקה ותואבש רבתסמ אלש רבוס ךאבריוא ז"שרגה םנמוא .הזכש עבק
,ןכל .שדיקש רחאל החנמ ללפתהל לוכי שדקמה ןיא ,וז העד יפל .םויו לוח ןיידע ומצעל וליאו
תא בכעל הצור וניאו ,החנמ ללפתה אל ןיידעו רומשל התע הז םייס שדקמהש הז ןיעמ בצמב
םהל שדקיו ליחתהל םהל רמאי ,ללפתיש דע ןיתמהל םיצפח םניא םילייחהו הדועסה תליחת
תעשב יאשר ,שדקל וילע םיצחול אלא ,ךכב םיצור םניא םא לבא .ללפתיש רחא הדועסה ךותב
.החנמ ללפתהל ןכמ רחאלו תאז תושעל יערא ןפואבו קחדה

:םוכיס
.שדקמש ינפל החנמ ללפתהל שי הליחתכל .1
.הדועסה עצמאב םהל שדקיו החנמ ללפתי ,ןיתמהל ןינועמ וניא רוביצה םא .2
ןידה ןכו ,החנמ ללפתהל ןכמ רחאלו שדקל יאשר ,החנמ ללפתהל ותורשפאב ןיא םא .3
.יערא חרואב אלא ןכ גוהנל ןיא ךא ,שדיק רבכש דבעידב    

.ג ןמיס המלש תחנמ .3 .ב ,זסר ןמיס ח"וא ע"וש תוהגה .2 .ה"קס זסר ןמיס ב"נשמ .1:הלאש
אירמהל ידכ סיסבל בושל ילע רקובב תבשב .תרשמ ינא וב סיסבה ןמ רטמוליק 20 -כ ירוגמ םוקמ
לע ,תבש ברעב השפוחל תאצל רתומ םאה .לארשי תנידמ יפוח ךרואל יתרגש ימי רויס תסיטל
?סיסבל רקובב תבשב בושל תעד

:הבושת
םינוש םיעצמא תטיקנ ידי לעש אלא ,םייק רבכ שפנ חוקפ םשל תבש ללחל ךרוצהש בצמב
1רפוס םתחה תובושתב ראובמ ,הז ךרוצ עונמל וא תיחפהל ןתינ תבש ינפל תונוש תולועפ וא
ךרוצה תא עונמל וא םצמצל תיחפהל וז הבוחו ,תבש ללחל ךרטצנ אלש ידכ ,ךכב םיווצמ ונאש
.2ןנברד ירוסיא לע םג הלח תבש לוליחב

ןתושעל ול רתומ היהי תבשבש הנעטב תבש תארקל תונכההמ ומצע רוטפל םדאל ןיא ךכ לשב
,קפסב לטומ אלא םייק וניא שפנ חוקפ םשל תבש ללחל ךרוצה םא ,םנמוא .שפנ חוקפ תמחמ
ידכ תבש ינפל תונוש תולועפב טוקנל הבוח ןיאש ףא ,שפנ חוקפ לש בצמ רצויהל יושעש ןוגכו
העיגהש תדלויל יואר ןכל תאז תושעל יואר םוקמ לכמ ,תבש ללחל ךרוצה תא עונמלו םצמצל
.3תבשב עראת הדילה אמש ,הל ץוחנה לכ תא תבש ברעב ןיכתש ,הנוירהל יעישתה שדוחל

טוקנל הבוח ןיא ,בר חרוט שרדנ שפנ חוקפ ימעטמ תבש ללחל ךרוצה תעינמל םא ,ךדיאמ
לייח ,ןכל .תבש ללחל ךרוצה תא עונמל וא םצמצל ןתרטמש עובשה ךלהמב תונוש תולועפב
ראשיהל ביוחמ וניא ,רויסל תאצל וילעש ןוגכו ,שפנ חוקפ םשל תבשב הנחמל רוזחל בייחש
הנחמב תבשב תוראשהה םא ,ותיבמ ותרזחב תבשה לוליח תא עונמל ידכ הנחמב תבש ברעמ
יללכ ןפואב ךא ,םדאל םדאמ הנוש תבשב החפשמה ןמ קותינב ישוקה םנמוא .בר חרוטב הכורכ
ךרוצל םרוגש הז אוה לייחה ןיאו אליממ םייק שפנ חוקפהש תויהו .בר חרוטכ ובישחהל שי
ןיא ןידה רקיעמ ,תבשה לוליח םצמוצי תבשב סיסבב ותוראשה ידי לעש ףא ,תבש לוליחב
.תבשב רוזחל תעד לע ישש םויב ותיבל אצוי םא וב תוחמל םיבייח

רבכ תובשל ,רקובב תבשב האבה ותרמשמש עדויש אפור בייחמ 4ןייטשנייפ מ"רגה םנמוא
תובשל וילע ,ןתינ וניא רבדה םאו ,לגרב עיגהל ול רשפאיש רבד ,ח"היבל ךומס תבש ברעמ
תרימש רפסב קספ ןכו ותיבב ולגרהכ תבש תדועסו ןיי ול היהי אלש ריחמב םג ,ומצע ח"היבב
אל ןייטשנייפ מ"רגה םגש הארנ .6ךאבריוא ז"שרגה תעד ןכ ןיא םוקמ לכמ ,5התכלהכ תבש
אוה םגש ןכתי ,תבש לוליחב ךרוצה רצוי םא קפס םייקש בצמב ךא ,יאדו לש בצמב אלא רביד
ןויכמ .תבש לוליח ידכ ךות , רקובב תבשב בושל תעד לע ותיבל תבש ברעב תאצל רתומש םיכסי
לוטיבל םימרוגה ריואה גזמ ייוניש ינפמ םא ,קפסב לטומ תבשב אבצל רוזחל ךרוצה ,בור יפ לעש
שי ,ןיעידומה ינותנב םייונישמ תועבונה דקופה גרדה תוטלחה לשב םאו ,המישמה תייחד וא
ךלהמב השפוחל ואצי רבכ םא םתיבב ראשהל וא ,תבש ברעב םתיבל תאצל םילייח לע לקהל
איבהש 6הכלהכ אבצה רפסב ןייע) .םסיסבל תבשב בושל םהילעש םהל רמאנשכ םג ,עובשה
.(בושל ךרטצי אלו הלחי לייחה אמש םעטה לע ךמסש בקעי תקלחה םשב

אצוי םא אקווד אוה ,וסיסבל רקובב תבשב בושל תעד לע תבש ברעב ותיבל תאצל רתיהה
ךרוצ" תבשחנ ותחפשמל האיציה קרש םושמ תאז .רחא םוקמל וא וריבח תיבל אלו ותיבל
.רחא םוקמל אצוישכ כ"אשמ ,תבש גנוע תוצממ ותיב ינבו אוה ולטבתי אלש ידכ ,"הווצמ

:םוכיס
תוליעפ ךרוצל תבשב בושל תעד לע ותיבל ישש םויב אצויה לייח דיב תוחמל ןיא ,ןידה רקיעמ
ןירפלה יכדרמ ברה תרעהב ןייע) בכרב העיסנב הכורכו תיאדו סיסבל ותרזח םא םג ,תינוחטיב
.(רפסה ףוסבש

.א ק"ס לש ןמיס ב"נשמ .3 .הכ ק"ס חמר ןמיס ב"נשמ .2 ."בתכש המ םג" ה"ד ףוס חלש ןמיס ד"ויח .1
בל קרפ התכלהכ תבש תרימש .6 .ול ףיעס אמ קרפ ,בכ ףיעס מ קרפ .5 .אלק ןמיס א"ח מ"גא ת"וש .4
.41 הרעה הנר דומע .7 .דס הרעה מ קרפ ,דק הרעה:הלאש
םויב וכרענ םהיתויולה .ןופצה לובגב םילבחמ םע תולקתהב םילייח ינש וגרהנ הלילב ישימח םויב
רשפאל ידכ ,םילייחמ דודגה תרזיגבש םיבצומה תא ללדל טלחוה .ץראה זכרמב םיירהצב ישש
ללחנש ןטק אל יוכיס םייקשכ ,ץראה זכרמב היולהל תאצל רתומ םאה .תויולהב םתופתתשה
?היולהב ופתתשיש םישנא קיפסמ םנשי ךדיאמו ,בצומל הרזחב תבש

:הבושת
םירבד המב ."תבשל םדוק םימי השלשמ תוחפ הניפסב ןיגילפמ ןיא" רמאנ 1תבש תכסמב
,תבוש וניאו תובשל תנמ לע ומע קסופו .ימד ריפש הווצמ רבדל לבא ,תושר רבדל ,םירומא
ישש םויב םיבצומה ןמ תאצל רתומ ךכיפל ."ךירצ וניא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .יבר ירבד
האיציהש תויה ,תבשב אהת םיבצומל הרזחהש ןכתיש ףא ,םירבחה לש תויולהב ףתתשהל ידכ
רשפא יא יכ ,שפנ חוקפ תמחמ אוה ,בצומל הרזחב (היהי םא) תבש לוליחהו ,הווצמ רבדל איה
םילייחמ םיבצומה תא םיללדמש המו ,ןקתה יפ לע שרדנה םדאה חכ אלל םיבצומה תא ריאשהל
.םויב קרו דבלב רצק ןמזל והז ,היולהב תופתתשהה ךרוצל

הרזחהש ןויכמ לבא .םיבצומה ילייח תופתתשה ילב םג םייקתהל הלוכי תמה תיול תוצמ םנמוא
.לקהל שי ,החפשמה ןמ שפנ תמגוע ענמת םתופתתשה ,ךדיאמו ,תיאדו הניא תבשב םיבצומל

:םוכיס
.2תבשב אהת בצומל הרזחהש תורשפא תמייק םא םג ישש םויב היולל בצומה ןמ תאצל רתומ

.גי ,חמר ןמיס ר"העוש .2 .טי ףד .1

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
חנ-זנ איסא) ידוהי ידי לע תבשב העיסנב עובק ןפואב לקהל ןיא א"זשרגה תעדל חי ןמיס
ותדיחיל תבשב עוסנלו תבש לילב ותיבב ראשהל ןיצקל ריתהל השק ןכלו (47-48 'מע
.תועיבקב
םא ןכל .השק היעב קפס אלל הווהמ ,עובק ןפואב תבשב הדיחיב ראשהל הביטנרטלאה םנמא
בכרב (ידוהי ידי לע) העיסנה תא עצבל ןתינ אל םגו ,יוג ידי לע הגיהנ לש רודיס אוצמל ןתינ אל
שוגב תמוצ ןוכמב וא םילשוריב יגולונכטה ןוכמב וננכותש הלא תמגודכ) אמרג ינונגנמ ונקתוה וב
.ישארה יאבצה ברה - ארתאד ארמ תערכהלו תדחוימ םכח תלאשל םוקמ שי יזא - (ןויצע
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא