םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(ג) שפנ חוקפ ךרוצל השענה תבש לוליח תעינמ .כ
:הלאש
.ריואה ליח סיסבמ םירטמוליק העשת קחורמה להאמב תאצמנה תרחבומ הדיחיב םיתרשמ ונא
םיירהצה תועשמ להאמב ונרמש םייתדה ונאו ,תוחונ ימעטמ סיסבב הגולפה הראשנ תבשב
ראשהל ונצפח ונא ךא ,סיסבל ונריזחהלו תבש לילב ונפילחהל ןנכית הגולפה דקפמ .ברעה דעו
פי'ג) בכרה םע סיסבל רוזחל רתומ םאה .תבשב העיסנמ ענמהל ידכ תבשה תאצ דע להאמב
?םירמושה תא איבמש (פ"מה לש הפוס

:הבושת
םירמושה תא איבמש בכרהש ךכ ,תבשה תסינכ ינפל עצבתהל תבייח םירמושה תפלחה
ידכ ןה ,תבשל ןגראתהל םייתדה םילייחל רשפאל ידכ ןה ,תבשה תסינכ דע סיסבל בושל קיפסי
םתחה תובושתב ראובמ הז לכ .ינוחטב ךרוצל השענש ףא בכרב העיסנב תבש לוליחמ ענמהל
וננודינל רמוחו לקו ,2ןנברד ירוסיא לע םג הלח תבש לוליח עונמל הבוחהש בתכ םש ,1רפוס
.הרות ירוסיאב הכורכ םירמושה תפלחהש

תאצ דע להאמב ורמשיש יוארה ןמ ,תבשה תסינכ דע םייתדה םילייחה ופלחוה אל םא
,השפוחל תאצוי הגולפה רשאכש ,ךכל היארה .םילייחה דוקפתב העיגפ הזב תוארל ןיאו תבשה
ןושאר םוי דע אלא ,תבשה תאצ דע קר אל להאמה לע תרמושש המוד םירמוש תסכמ תראשנ
ךלהמב יוארכ רומשל לגוסמ ,םילייח השש וא העברא הנומה הרימש תווצש עמשמ .םיירהצב
.םיליגר ריוא גזמ יאנתב רבודמ דוע לכ ,ותפלחה אלל םג תבשה

םשל סיסבב םיצוחנ םייתדה םילייחהו ,בכרב םירמושה תא איבה הגולפה דקפמו הדימב
םושמ ,תישאר .בכרב סיסבל בושל שי ,תוננוכה תדוקפ דצמ בייחתמה םדאה חכ תסכמ תמלשה
הרקמב ,תינש .םירמושה ובש אל דוע לכ תוננוכב הניא הגולפה וב בר ןמז תכרוא לגרב הרזחהש
םא לבא .םתוא ףוסאלו ירבדמ חטשב הלילב םיענה םירמושל רובחל ירשפא יתלב "הצפקה" לש
תאצ דע להאמב תובשלו ראשהל םהילע ,תוננוכ ימעטמ תיחרכה םייתדה םילייחה תרזח ןיא
תפולחת םא םג יכ ,רתיהב עסונה בכר בשחנ פ"מה לש בכרהש ףאש םושמ תאז .תבשה
םירמוש השש וא העברא תפסות מ"מ ,הבוח ףאו תרתומ הרימשה תקידב ,הרוסא םירמושה
ריעבמ רוסיאב בכרב גהונה תא םילישכמ הזבו ,תורעבה יובירלו ןיזנבה תכירצב תפסותל תמרוג
.יעצבמ ךרוצל הניא הרזחהש לכ הרותה ןמ

רושיאבו תיתכלה הניחבמ תורשפא תמייק ,תיחרכה הניא םייתדה םילייחה תרזחש ףא לע ךדיאמ
ראבתהש יפכ ןימוחת רוסיא םהילע לח אלש ןוויכמ ,םוי רואב לגרב ובושי םייתדה םילייחהש ,דקפמה
.3תובושת רפסמב

:םוכיס
איבהש ירחא תבשה תסינכ ינפל סיסבל בושי בכרהש ךכ עצבתהל הכירצ םירמושה תפלחה .1
.להאמל םירמושה תא    
רומשל ובדנתי םייתדה םילייחהש יואר ,תבשב םירמושה תא ףילחהל שקעתמ דקפמהו הדימב .2
.תבשה תאצ דע    
,סיסבב תוננוכ ימעטמ םיצוחנ םייתדה םילייחהו ,תבשב םיפילחמה םירמושה ואבוה רשאכ .3
.בכרב בושל םהילע    
תאצ דע להאמב תובשל וראשי ,תוננוכ ימעטמ סיסבב םיצוחנ םניא םייתדה םילייחה םא .4
.דקפמה םע םואית פ"ע לגרב ובושי וא ,תבשה    

.גל ןמיס א"ח המחלמ ירשק .3 הכ ק"ס חמר ןמיס ב"נשמ .2 ."בתכש המ םג" ה"ד ףוס חלש ןמיס ד"וי .1:הלאש
,בתכש (טמר דומע) הכלהכ אבצה רפסב יתיאר .המחה תעיקש ינפל טעמ הלילה ירויס תאיצי ןמז
אל ךכמ האצותכ םא םג ,המחה תעיקש ינפל הקדל דע תבשה תלבק תא רחאל םילייחה לע יכ
הדבועה אלא ,שודיקהו הליפתה הניא היעבה ידיד יבגל .שדקלו רוביצב תיברע ללפתהל ולכוי
רויסה ךלהמב דועסלו שדקל ךרטצא ,הדועסו שודיק הליפתב החנמה גלפמ תבש לבקא אל םאש
רואל םאה .םח ןוזמ ראשי אל הלילה תוצחב בצומל בושאשכלש ןוויכמ ,המח החורא לע רתולו
ינא הזבש ףא ,האיציה ינפל תבש תדועס דועסלו החנמה גלפמ ליגרכ תבש לבקל רתומ ,תאז
םירבד םהש ,קשנה ילכו בכרה תנכה ןוגכ העיקשה ינפל תושענה תולועפב תבש לוליחל םרוג
?הרותה ןמ םירוסיאבו ןנברד ירוסיאב םיכורכה

:הבושת
ךכב .לוח תדועס תבשחנ הדועסהו ,שדקל ילב םילייחה לכ םע לכוא רדחב דועסל שי ,הזכ בצמב
הב ליגרש הדועס לוכאלמ תבש ברעב ענמהל הווצמ םנמוא ."הקיר ןטב" לע רויסל האיצי ענמת
,ותאיצי םרט הנשד הדועסל קוקז לייחהו ,רבדב רוסיא ןיא ןידה רקיעמש תויה לבא ,1לוח םויב
הזב .(ק"מס 56) הציבכ תפ לוכאלו שדקל רשפא רויסב תוקספהה תחא ךלהמב .רימחהל ןיא
םא ,תיברעו תבש תלבק ללפתהל שי סיסבל הרזחה םע .הדועס םוקמב שודיק תבוח ידי םיאצוי
וניא ל"נה לכש ןוויכמ .שודיקה ירחא וא ינפל רויסב הקספהה ךלהמב תאז תושעל ןתינ היה אל
.הלאשב רכזוהש תבש לוליחה תא עונמל ידכ ןכ גוהנל שי ,לייחה דצמ חרוטב ללכ ךורכ

:םוכיס
תשודק ילע לבקמ ינירה" תרימא י"ע) תבש תלבק ,רויסל תונכה ,ברע תחורא :אוה ןוכנה רדסה
תבש תליפתו רויסה ךלהמב הציבכ תפ תליכאו שודיק ,העיקשה ינפל תוקד שלש םייתשכ ("תבש
.סיסבל הרזחב

.ב ,טמר ןמיס ע"וש .1:הלאש
תונקל ידכ ,הידיב קוש ךרד רובעל םילייחה ינממ םישרוד ,תבשב בוכרה רויסה דקפמ ינאשכ
?קושה ךרד םירבוע ונניא לוחה תומיב םא םג םתשקבל תונעהל רתומ םאה .תוירגיס

:הבושת
לע םירבוע וז רוסיא תעיסנבש םושמ ,הרוסא ינוחטב ךרוצל אלש תבשב רויסה לולסממ היטס
תמרוגה םלבה תשווד לע הציחל לכבו ,ןיזנבה תשווד לע הציחל לכב הרותה ןמ ריעבמ רוסיא
השענש רבד לכ אלש ,רויסה בכרב םילייחל ריבסהל שי ,ךכל יא .בכרב ירוחא רוא תוקלדיהל
.תבשב רתומ לוחה תומיב

:םוכיס
.יעצבמ ךרוצל אלש רויסה לולסממ תוטסל גהנל ריתהל רוסא


לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
,ןנברדמ רוסאש המ ,תבשב תונקל הריבע ירבוע ידי עייסמ דקפמה ךכל ףסונ בכ ןמיס
.לוח םויב םג רוסאש ןשעלו ,אתיירואדמ רוסאש המ ,ריעבהל:הלאש
.תבש לילב הדועסה רחאל עצבמ תארקל ןומיא עצבל דוקיפה ףולא תאמ רושיא ןתינ ישש םויב
רדחב רואה ךא תבש תדועס דועסל ידכ ועיגה ,הנחמב והשש םילייחה ראשו הגולפה ימחול לכ
היה רומאש ,ל"הצ דבוע חרזא תיבל תורשקתה בייח שדחמ למשחה םרז רוביח .הבכ לכואה
רתומ םאה .הנחמב הלקתה תא ןקתל היהי ןתינ ותרזעבש דויצ איבהל ידכ ינולפ םוקמל עוסנל
הכישחה ןמזב קילדהל םילוכי םידוהיה םיחבטה םאה ?הלקתה ןוקית רחאל רואהמ תונהל
?הגולפל ןוזמ איצוהל ידכ םיסנפ

:הבושת
תוננוכ ימעטמש םיבשחמו סקפ ןוגכ ינורטקלא דויצ ונשי הנחמבש הביטחה תדקפמבש ןוויכמ
הז הנחמבש םג המ .הלקתה תא ןקתל ידכ שרדנש המ לכ תושעל הבוח ,תבשב לועפל םיבייח
למשחה םרז רוביחש ךכ ,ןמזה לכ הניעטב אצמהל םיבייחש םידחוימ המיחל יעצמא םיאצמנ
.יחרכה

םיעצמאה רובעו הביטחה תדקפמ רובע קר ןקתל רשפא יא הלקתה ןוקית ןמזבש ןוויכמ
למשחה יקספמ תא דירוהל ידכ הנחמב רדחל רדחמ תכלל בייח ןקתמה ןיא ךדיאמו ,םידחוימה
םאש ,םיגד ומע דצ םגו רהנהמ קונית תולעהל הדוצמ סרופל הז בצמ תומדל שי ,ךרוצ םב ןיאש
.1השעמ אלל הנווכ וזש תויה םדוצל ןיוכל ףא רתומ םיגדה ליבשב הלועפ השוע אל

ןקתמה יכ לכואה רדחב רואה תקלדה תא עונמל לייח ףא לע ןידה רקיעמ הבוח ןיא ,ןכ לע רתי
לבא ,קילדהל הצורש ימ לכל תורשפא תתל קר ןקתמה תנווכ יכ ןכתיש רקיעבו ,הריבע רבוע וניא
.היל תפכיא אלד הישיר קיספכ ןקתמה יבגל תבשחנש רשפא הקלדהה םצע

תויה םהל ץוחנ ןוזמהו ,ןומיאל תאצל םיכירצ הגולפה ילייחו למשחה םרז רבוח אל דוע לכ
רוא קילדהל םידוהיה םיחבטל רתומ ,רקוב תונפל דע ךשמהל דיתע ןומיאהו הנחמב ודעס אלש
אלא םיסנפה תא ןכמ רחאל תובכל אל ךא ,הלילה ךשמל ןוזמב םילייחה תא דייצל ידכ יונישב
.לדומה יליגרתב םב שמתשהל ןוגכ שפנ חוקפ ךרוצל םיסנפל וקקדזיש תורשפא תמייק םא
רקיעב ,יונישב םתובכל רתומ ,םהל וכרטציו די גשיהב תוירטב ןיא תונמוזמ םיתיעלש ןוויכמש
.ןנברד רוסיא ןאכ םייק םא קפסו א"זשרגה תעדל אתיירואדמ רוסא וניא יוביכש

:םוכיס
ךרוצל השענ רבדהש תויה הרות ירוסיאב ךורכ רבדהשכ םג למשחה םרז תא רבחל הבוח .1
.ףוחד ינוחטב    
.למשחה תקפסא השדוחש רחאל למשחה רואל דועסל לכואה רדחבש םילייחל רתומ .2
םויק רשפאל ידכ םילייחל ןוזמ תאצוה ךרוצל יונישב םיסנפ קילדהל םידוהיה םיחבטל רתומ .3
.ןומיאה    
.םהל וקקדזיש תורשפא תמייק םא םב שומישה רחאל םיסנפה תא יונישב תובכל רתומ .4

.זי ק"ס םש ןויצה רעש ,חכש ןמיס ח"וא ע"וש .1:הלאש
םתוקנל רתומ םאה .האוסה יעבצב תועובצ םינפהו ןונבלב בראממ רקובב תבשב םיבש ונאשכל
ריסהל תורשפא ןיא רשאכ ףסונ רמוחו ןפג רמצב שמתשהל רתומ םאה ?תעבצנ תבגמה םא םג
?םימב עבצה תא

:הבושת
וז ןיאש ןוויכמ לבא .ןנברדמ הרוסאש הפוגל ךירצ ןיאש הכאלמ איה תבגמה תעיבצ תלועפ
שי ,םימתכ םימתכ הב השוע אלא תבגמה לכ תא עבוצ וניא ירהש ,ךולכל ךרד אלא העיבצ ךרד
.דבלב םימב עבצה תא ריסהל רשפא יאשכ לקהל

וניאר אלש ,םיעבוצ תוריפ תליכא רחאל וידיו ויפ חוניקל עגונב 1ז"בדרה ת"ושב בתכ הזל המודב
היאר .ךולכל ךרד אלא העיבצ ךרד הז ןיאד ,איה הריתי ארמוחו םימב םצחורל רהזנש ימ ונימימ
וא ויבא ינפ (כ"הויב) ליבקהל ךלוהה" רמאנ םש 2אמוי תכסמב ארמגהמ ז"בדרה איבה וירבדל
סוביכ רוסיאל וששח אלש ירה ."ששוח וניאו םימב וראוצ דע רבוע ,ונממ לודגש ימ ינפ וא ,ובר ינפ
שי ךכיפל .םייק ןנברד רוסיא לקלקמ אוהש פ"עאש בתכ 3ם"ארה לבא .ךולכל ךרד אוהש ןויכ
רשפא יאשכ לבא .4עבצית אל תבגמהש ידכ םימב וינפ ץוחרלו ןתינש ןכיה הליחתכל רימחהל
.5לקימה לע ךומסל רשפא רהזיהל

לע םימ וא ילזונ ןובס ךופשל שי ,תבגמב וא םימב םינפה ןמ עבצה תא ריסהל ןתינ אל רשאכ
ךא .(6תבשב ותשילתמ ענמיהל בוט יכ םוי דועבמ שולתה) ןפג רמצב תוקנל ןכמ רחאלו ,םינפה
.הטיחס רוסיא םושמ םימב ןפג רמצ לובטיל אל

:םוכיס
.םבגנל ךכ רחא קרו עבצה תא ריסהל ידכ םימב םינפה תא ץוחרל רהזהל שי הליחתכל .1
.ןפג רמצ ידי לע עבצה תא תוקנל ןכמ רחאלו ילזונ ןובסב וא םימב םינפה תא ביטרהל רתומ .2
תעדל ערוק רוסיא הזב ןיאו תבשב וערוקל לקהל רשפא ,םוי דועבמ ןפג רמצ ןיכה אל םא .3
.7ךאבריוא ז"שרגה    

ת"וש .6 .טנ ק"ס םש ב"נשמ .5 .כ ,כש ןמיס ע"וש .4 .דער ןמיס םיארי .3 :זע ףד .2 .אר ףלא ןמיס ד"ח .1
.חמ הרעה ה"לפ התכלהכ תבש תרימש .7 .המ ןמיס ד"ח קחצי תחנמ:הלאש
ןנכותמה ידודג ליגרתל ,םיירהצה רחא ישש םויב ךירדתו הדוקפ ריבעהל דקפמל רתומ םאה
?המצע תבשב ליגרתל תונכה תושעל אלש הרומ דקפמה םא ,תבש יאצומב ליחתהל

:הבושת
לדומ יליגרת עוציב ,בר דויצ תנכה ,םיכירדתו תודוקפ ןתמ תללוכ ידודג ליגרתל תונכהה תרגסמ
.םינוש םימואית ןכו םייתגולפו םיישיא םירדסמ תכירע ,םייטקטו םיינכט

,תובר תופסונ תולועפו רשק ירישכמ תלעפה ,בכרב העיסנ ,הביתכב םיכורכ ל"נה םירבדה לכ
.תבשה תסינכ םדוקש םצמוצמה ןמזה קרפב םתושעל ירשפא יתלבש הרות ירוסיאב תוכורכה
מ"קרהו בכרה לש תידוסי הנכה תשרדנ וב ,בוכר ידודג ליגרת יבגל ןוכנ רבדהש רמוחו לק
.ידודגה

תוריגס" םיעצבמ ישש םויבו עובשה ךלהמב ושענ וילא תונכההש הז גוסמ ליגרת ללכה ןמ אצוי
ליגרתל ןיכהל רתונש המ לכש תולתל ןתינ זאש ,המודכו "המחלמ קחשמ" וא ,דבלב "תונורחא
ליגרתל תונכהה םא לבא .ליגרתה תליחת דעומ ינפל תבש יאצומב וא תבש תסינכ ינפל השעי
ליגרתה הוותמ לע םיעמוש םילייחהו םידקפמהש הנושארה םעפהו ,עובשה ךלהמב ושענ אל
.תבש ללחל ליגרתב קלח םילטונל םרוג דקפמהש קפס ןיא ,םיירהצה רחא ישש םויב איה

:םוכיס
תאצב דימו ףכית ליחתמה ידודג ליגרתל םויה תוצח רחא ישש םויב ךירדתו הדוקפ ריבעהל ןיא
.תבשה:הלאש
רדסמ םילייחל םידקפמה םיכרוע ןמזה רצוק תאפמו דחוימ עצבמל ןושאר םויב תאצל רומאש תווצ
הדבועה רואל דויצה תמישר תא ןיכהל תבשב רתומ םאה .(צ"משר) דויצ תמישר יפל זוראו סורפ
?המישרה אלל םג דויצה יטירפ תא קודבל ןתינש

:הבושת
סיטרכ יולימל עגונב לשמל ךכ .המישמה עוציבל הביתכה ךילה ןיב רישי רשק ןיאש תומישמ ןנשי
סיטרכ רדעהב םג עצבל ןתינ התוא רויסה תלועפ ןיב רושקל ןיא םש תבשב ש"טב בכרל הדובע
העש לכ םשור וניא רמושה םא םג ,המודכו תואנספא היקשנ לע רומשל ןתינ ןכ ומכ .אלמ הדובע
.הלוענ האצמנ היקשנהש

חכ ךרדתל ןתינ אלש םושמ ,המישמה ןיבל ךירדתל םירזע תנכה ןיב הרישי הקיז הנשי ,ךדיאמ
דויצהו םהלש לזרבה ירפסמ ,חכב םידיקפתה ילעב ןומיסו םושיר אלל לובגל רבעמ הלועפל אצויה
וריבחש ךירדתב עמשש לייחש חרכהב אל .היארל המוד הניא העימש .ובג לע אשונ לייח לכש
לע םירבדה תא האר לייחה םא ןכ ןיאש המ ,הלועפה ךלהמב תאז רוכזי רשק רישכמ אשונ חכל
תעשבש םייוכיסה ברימ םימייק זאש ,םילייחה תא דקפמה ךרדתמ םהילע םינושה םירזעה יבג
.ובג לע דחא לכ אשונ המו וירחאל ימו וינפל ךלוה ימ לייח לכ עדי ךרוצה

המישמל חקלנש ברה דויצה יטירפמ טירפ םושש חיטבהל דויצה תמישר הדעונ ונלש הרקמב
תישעמ ךא ,דויצה תקידב ןיבל צ"משר תנכה ןיב רושקל אלש ןתינ תיטרואית .הדיחיב חכשי אל
רושקל שי תאז רואל .חטשל חקלנ אל םג אליממו רדסמב קדבנ אל םשרנ אלש דויצש קפס ןיא
.המישמה לש םלשומה עוציבה ןיבל דויצה תמישר תנכה ןיב

:םוכיס
.יונישב בותכי רשפא םאו תבשב הניכהל שי תבשה תסינכ ינפל דויצ תמישר הנכוה אל םא:הלאש
הוולמ רויסה בכר .וכותב רקבל םילייחה ירוהל רתומש בצומב ,ןלוגה תמר םורדב תרשמ ינא
.בצומה רעש תא םירוהל חותפל ילע זאו ,בצומל דע תכרעמה שיבכ לע ענה םירקבמה בכר תא
םא יתקפתסה ,בצומבש רקנובה ךותבש רדגה תיזכרמב הרונ הקילדמ רעשה תחיתפש ןוויכמ
תוחיש הכרד תומרוזש םינופלט תיזכרמ תאצמנ הב תיפצתה תדמעב תבשב רומשל ףידעהל
תבשב רומשל תופידע הנשי םאה ,אלו הדימב ?תרתומ רעשה תחיתפ םאה .תובר תויתלהנמ
?תיפצתה תדמעב

:הבושת
תקלדינש הרונהש ררבתה ,תכרעמה רדג תוניקת לע תיארחאה הרבחה םע הקידב יפ לע
דוע לכ אתיירואד רוסיאב הכורכ רעשה תחיתפ ךכל יא .הליגר טהל תרונ איה רדגה תיזכרמב
קיספ והז םוקמ לכמ ,הרונה תא קילדהל ןווכתמ וניא רעשבש לייחהש ףאו .ינוחטב ךרוצל הניא
.רוסאו הישיר

,ןנברד ירוסיא םה תיפצתה תדמעב ןופלט תוחישב םרגהל םילוכיש םירוסיאה לכ ,ךדיאמ
םושמ רעשב רומשל ףידע הלילב ,ןכל .קזב תרבח לש תויזכרמב טהל תוירונ תוקלדנ אלו תויה
רויסה בכרל ןוגכ ,ינוחטב ךרוצל קר תישענ רעשה תחיתפו ,ולא תועשב םירקבמ םניא םירוהש
תדמעב רומשל ףידע םויב לבא .רוסיא םוש םרגנ אל ךכבו ,בצומל סנכנש ק"פח בכרל וא
.םירוהל רעשה תחיתפב לשכהל אל ידכ ,תיפצתה

סומינב הקתנלו ,תיעצבמ איה אמש ןופלט תחיש לכל תונעל שי תיפצתה תדמעב םג ,ךדיאמ
.תיתלהנמ איהש הלגתהשכ

:םוכיס
.ינוחטב ךרוצל אלש טהל תרונ קילדמה רעש תבשב חותפל רוסא .1
.תיפצתה תדמעב רומשל ףידע .2:הלאש
קחרמב תישארה ךרדה לע חנומה ,ואל ליט לש לפנ תודוא יל חווד םיירהצה רחא ישימח םויב
.חכשנ רבדה ךא ,רקובה תועשב ישש םויב ודימשהל התיה יתנווכב .להאמה ןמ רטמוליק השלש
,גרהיל םג ילואו ונממ קזנהל םייושעו חטשב תבשב םירבוע םיבר םילייטמש הדבועה רואל םאה
?ודימשהלו לגרב וא בכרב תבשב תאצל רתיה שי

:הבושת
,םילייטמל ללכ הנכס תפקשנ אלו טעמכ זאש תישאר ךרד וא ריצ לע אל חנומ לפנה רשאכ
םייק ךכ םשל .אתיירואד רוסיאב הכורכ םילפנ תדמשה תלועפש םושמ לוח םויב ודימשהל שי
םילולע תבשבו ,תישאר ךרד לע אצמנ לפנה םא ,ךדיאמ .תאז תושעל יתמו דציכ להונ אבצב
ינפוג קזנ עונמל ידכ ןנברד רוסיא לע רובעל םימכח וריתה ,וז ךרדב םירבועה םילייטמ קזנהל
תושרב תכתמ לש תלחג ןיבכמ" רמאנ םש 1תבש תכסמב ראובמ הז ןיד .םיברל םרגהל לולעש
ןייוצמ םיברהש םוקמב תחנומה תלחג" 2ע"ושב קספנ ךכו "םיבר הב וקוזי אלש ליבשב ,םיברה
הכאלמ ע"ושה תעדלש תויה תאז ."ץע לש איה םא ןיב תכתמ לש איה םא ןיב התובכל לוכי ,הב
םילוכי רשאכ תאז לכ .דבלב ןנברדמ רוסא תלחג יוביכ םג ןכלו הילע ןירוטפ הפוגל הכירצ הניאש
.דבלב קזנהל םילייטמה

תמייק םא ןכל .תאז עונמל ידכ אתיירואד רוסיא לע םג רובעל רתומ גרהיל םילולעשכ לבא
עונמל ידכ תבשה תא ללחל רתומו הנכס ששחב רבודמ ,לפנה לש ץוציפמ עגפי םדאש הנכס
ןיאש טעמכ וננמזב"ש בתכש (ו"מקס חכש ח"וא א ךרכ) םהרבא תמשנב הארו .העיגפה תא
."ףוגה לכ תנכסב םג הכורכ אלש רביא תנכס ךל

תבש ברעמ םש חנומ היה םאש , 3א"גמה קספ םיברה תושרב חנומה ץוקל עגונב םנמוא
וליפא לפנב לופיט רוסאל ןתינ היה ךכיפל .תבש ברעמ וקלסל וילע היה יכ ,תבשב ולטלטל רוסא
ץוק קלסלו לטלטל רתומ 4אבר והילאה תעדל לבא .תבש ברעמ וילע ועדיש םושמ ןנברד רוסיאב
ןידה אוה .רתומש הדוי םהרבא ןגמה םג הנכס םוקמבו ,תבש ברעמ םש חנומ היה םא םג הז
חנומ היה לפנהשכ םג ןנברד רוסיא תיישע ידי לע םיברהמ קזנ עונמל תבשב רתומש לפנל עגונב
.תבש ברעמ וילע ועדיו חטשב

ששחמ וב עגיל אל ףאו רוסא ךרדה ןמ וקלסלו הרות רוסיאב הכורכ תבשב ותדמשהש ןוויכמ
םינבא לטלטל רתומ ךכ םשל .םיבשו םירבועל האריש ןטק םינבא לגב ופיקהל רתומ ,ץצופתיש
שי םיברה תושרב אצמנה ץוק קרש םושמ ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ םלטלטל ךרוצ ןיאו
ךרדה לע חנומ לפנה םא הז לכ .5תובש םימכח ורזג אל תילמרכב לבא ,הז ןפואב ולטלטל
םייק רשאכ וא ,בכר ילכל רבעמ שמשמה םוקמב ךרדה זכרמב אצמנשכ לבא .ידדצ םוקמב
.ודימשהל שי וב וקחשי םירענש ששח

ןימוחת רוסיאש ןוויכמ לבא ,הז ךרוצל םוחתל ץוחמ תבשב אצי לייחש בייחמ רבדה ,ןכא
םתכילהש ץוקמ וא תכתמ לש תלחגמ םיברל קזנ תומדל ןיאש אלא .ריתהל שי ,דבלב ןנברדמ
לע ןגהל םיבייחש 6קספ ןרוג ש"רגהש ןוויכמ לבא ,הריבעב תבשב םילייטמל קזנ ןיבל ,תרתומ
םג הזבו ,לפנמ תועגפה ינפמ דחא לכ לע ןגהל ךירצש ןידה אוה ,ינלבח עוגיפ ינפמ דחא לכ
.יכה ואלב םילייטמ םילייטמהש םוקמב ודוי ןרוג ברה לע םיקלוחה

:םוכיס
שי ,קזנהל םילולעש אלא ,חטשב חנומה לפנמ םילייטמל םייח תנכס תפקשנ אל רשאכ .1
.ליגר ןפואב םינבאה תא לטלטל רתומ ךכ םשלו ,םינבא לגב ופיקהלו לגרב תבשב תאצל    
.תבשב לפנה תא דימשהל שי תושפנ תנכס תפקשנ רשאכ .2
שי ,וירביאמ דחאב וא םדא לש ופוגב עגפי לפנה ץוציפש ששח םייק םא ישעמ ןפואב .3
.תבשב וליפא לפנה דימשהלו שפנ חוקפ לאכ וזכ הנכסל סחיתהל    

א"ח המחלמ בישמ .6 .םש .5 .םש .4 .וע ק"ס חש ןמיס הרורב הנשמ .3 .זכ ,דלש ןמיס ח"וא .2 .במ .1
.יק ןמיס ב"ח ,הכ ןמיסו ז ןמיס:הלאש
תבש לילב םייקתי ןולמבש ףא לע .הנומש תירקב ןולמב תבשב ההוש תרשמ ינא הב הדיחיה
.הנושה הריואה לשב ריעב רדסהה תבישיב דועסלו ללפתהל ןינועמ ינא ,תבש תדועס ךרעתו ןינמ
קיעזהל היהי רשפאש ידכ ,הלורוטומ גוסמ רשק רישכמ תאשל םידקפמה יתוא םיבייחמ ךכ םשל
?תבשב רשקה רישכמ תא לטלטל רתומ םאה .ןולמל ךרוצה תעשב יתוא

:הבושת
שיש םוקמב ןכל .תוננוכ ימעטמ לייחל ץוחנש תויה ,הצקומ וניא הלורוטומ גוסמ רשק רישכמ
רישכמה תא לטלטל רתומ ,הנומש תירק ריעה ןללכבו לארשי ץראב תולודגה םירעב ןוגכ בוריע
רמגב ותובכל אלו תבש ינפל וקילדהל שיש אלא ,ךרוצה יפ לע לוח םויב ותוא םילטלטמש ךרדכ
אל וליפא ול קקדזהל םייושעו הדיחיה לש תוננוכה דויצל ךייש הז רישכמ ןכ םא אלא .וב שומישה
.ההובג תוריבסב

:םוכיס
רדסהה תבישיל תכלל רתומ ,םילייחל תבש תדועס וב תשגומו ןינמ םייקתמ ןולמב םא םג .1
.תבש ברעמ קולדה רשק רישכמ םע ריעבש    
.יונישב רישכמה תא תאשל ךרוצ ןיא .2
,הדיחיה לש תוננוכה דויצמ טירפ אוה ןכ םא אלא ןולמל הרזחב רישכמה תא תובכל ןיא .3
.יונישב והבכי זאש    :הלאש
,רורט תוננוכב םיאצמנ ונא תבשבש ןוויכמ .םייתד םילייח לש ןינמ ןיא תרשמ ינא הב הדיחיב
רשק רישכמב דיוצמ ינאשכ קר הנחמבש תסנכה תיבב ללפתהל תכלל םידקפמה יל םישרמ
ןיא ךא ,םירטמ תואמ עבראכ קר תסנכה תיבל הדיחיה ירוגממ קחרמה םנמוא .ןופלפב וא
הדבועה רואל םאה .רשק יעצמא אלל אוהש ךרוצ לכל םירוגמה ןמ קחרתהל לייחל תושר
ילעש וא ,תסנכה תיבל רשקה רישכמ םע תכלל רתומ ,הרישכ הציחמ ףקומ וניא הנחמהש
?לוחה תומי ראשב ומכ תודיחיב םירוגמב ללפתהלו ךכ לע רתוול

:הבושת
םיברה תושרל תבשב תאצל ,הלצה ישנאל ןייטשנייפ מ"רגה ריתמ 1השמ תורגא ת"ושב
.םיבוטה וישעמ לעו ואשונש םדאה תלעמ לע הארמש תויה ,טישכת בשחנה רשק רישכמ םע
תבש ןייע) ןנברל ןיבו רזעילא יברל ןיב טישכת בשחנ ,תוננוכב אצמנה לייחל הלורוטומ רישכמ ןכל
אוהש םושמ ,ול ךירצ ןיאש העשב וליפא וב תאצל רתומ" לייחה תקעזאל דעוימש ןוויכמו .(.גס ףד
םתיבל ןוחטב ישנא קתרל דאמ השקש ,אוה ירקיעה קומינל ףרטצמה ףסונ קומינ ."דגב תובישחב
קתונמ היהיש שורדל השק ,לייחה יבגל ןכ .םהלש תבשה גנועב עוגפל הזבו תבשה ךלהמב
םנמוא .לוחה תומיב םג וזכ תואיצמב יח אוה רשאכ ,תבשב הרותה תאירקו רוביצב הליפתמ
הלצהה ישנא תא תבשב לובכנ םאש ששחה ,איהו תפסונ ארבס וירבדב ריכזמ השמ תורגאה
םלצאש םירידס רקיעבו םילייחל עגונב כ"אשמ ,הלצהה ןוגראל ךייתשהלמ םיבר וענמי ,םתיבל
שמתשהל ןתינ ,םילייח לצא תכייש ןכ הנושארה ארבסהש ןוויכמ לבא .הז לושכמ ששח םייק אל
.ל"נה רתיהב

ןמ תאצל יאשר וניא םיברה תושר אוהש םוקמב ותיבש תוננוכב אפור ,2א"זשרגה תעדל
.יונישב וליפאו םיברה תושרב רשקה רישכמ תא תאשל רוסאש םושמ ,תבשה ךשמב תיבה
ךא .תוננוכב אוהש ןמז לכ רשק רישכמ אלל ותיב תא בוזעל תוננוכ ימעטמ לוכי וניא ,ךדיאמ
רישכמ תא תאשל ול רתומ םג ,ותיבמ תאצל בייח זאש ,הנכס וב שיש הלוחב לפטל ארקנשכ
.ודיב ונאשי יונישב לוכי וניא םאו יונישב רשקה

דרפנ יתלב קלח אוהש ךכ עובק רוביחב ויסנכמ תרוגחל רבוחמ רשקה רישכמ רשאכ םנמוא
אקוד ואלו ,הרות רועיש וא רוביצב הליפתכ הווצמ רבדל ףא תאצל אפורל רתומ ,הרוגחהמ
לייחל רתומ ,דבלב תילמרכל האיציב רבודמ רשאכ לבא םיברה תושרב תאז לכ .תושפנ תלצהל
קשנה תעוצר לע יונישב אשני רישכמה םא ,א"זשרגה תעדל םג הלורוטומ רשק רישכמ םע תאצל
רבדה זאש ,ויסנכמ תרוגחל דמצומ אוהשכ וב אציש ףידע ,הברדאש הארנ ןייטשנייפ מ"רגל וליאו
.טישכתכ ול בשחנ רישכמהו לייחה לש ולעופ תובישח לע הארמ

,םירוגמהמ ךכ לכ קחורמ וניא תסנכה תיב הנבמו תויהש ,ףיסוהל שי ליעל רמאנה דבלמ
עצמאב רוצעל ילב תסנכה תיב ךות לא םירוגמהמ ךלי םא ,ודיב רשקה רישכמ תא תאשל רשפא
היה וליא ירהש .3שיא ןוזחב ראובמכ הווצמ םוקמב רתומש תובשד תובש והזש ,חונל תנמ לע
היה אלו םיברה תושר ךרד (תסנכה תיב) דיחיה תושרל (הדיחיה ירוגמ) דיחיה תושרמ איצומ
תובש הז ירה תילמרכ ךרד ריבעמשכו .4דבלב ןנברד רוסיא לע רבוע היה ,עצמאב רצוע
.הרותה תאירקו רוביצב הליפתכ 5הווצמ ךרוצל רתומש תובשד

רוסיא לע רבעש אצמנו טעמ תילמרכב רוצעל ץלאי הרוגס תלדהו תסנכה תיבל עיגי םא ,ןכא
,ןוגכ חונל ידכ הניאש הריצעל עגונב ןודל שי יכ ,ךכ לכ רורב וניא הז רבדש אלא .ןנברדמ האצוה
בשחנ הז םאה ,הרוגס תסנכה תיב תלד רשאכ וא ,ומע רבדל לייחה תא רצוע דקפמה רשאכ
.ףתכל דמועכ וא חונל דמועכ

החנהל התדימע תבשחנ ,םימ ליטהל תדמענו אשמ תאשונה המהבש ראובמ 6תבש תכסמב
דמועכ אלא יוה אל ירה השק" :7תמא תפשה בתכ הז לע .רמחמ רוסיא לע רבוע המהבה לעבו
אכיל איה תעד תב ואלד המהבבד רמול ןכתיו .אנווג יאהכב החנה יוה אל הידידב םגו ,ףתכל
.הרומג הדימע יוה הדידל הדימע לכו ,שופל תעד לע וא ףתכל תעד לע הדימע ןיב הב יגולפל
ונניאש לכו בייח שופל אקוד עמשמד ,שופל דמוע וניא אנווג איההכבד ימנ יכה ןיא ,םדא כ"אשמ
."שופל ללכב וניא ,תרחא הביס דצמ דומעל חרכומד אנווג איההכב ןכ םאו .רטפימ שופל דמוע
בשחנ ,ורצוע דקפמהש וא הלוענ תלדהש ןוגכו ינוציח םרוג חכמ רוצעל לייחה ץלאנ םאש עמשמ
ירבד לע תושקהל ןתינ תחא אסריג יפלו תואסריג תקולחמ םש 'מגב שיש ףאו] .ףתכל דמועכ אוה
.[ומוקמ ןאכ ןיאו תרחאה אסריגה יפל םיבשוימ וירבד םוקמ לכמ ,תמא תפשה

:םוכיס
.הווצמ ךרוצל הלורוטומ גוסמ רשק רישכמ םע בוריעל ץוחמ תילמרכב תאצל לייחל רתומ .1
.טישכתכ בשחנ זאש לייחה תרוגח לע תולתל ךירצ רישכמה ןייטשנייפ מ"רגה תעדל .2
.קשנה תעוצר לע ןוגכ ,יונישב רישכמה תא תאשל שי א"זשרגה תעדל .3
ילב (תסנכה תיב) דיחיה תושרל (םירוגמה) דיחיה תושרמ רישכמה םע תכלל רתומ .4
.(תילמרכה) ךרדה עצמאב חונל תנמ לע רוצעל    

ר"העוש .4 .טי ,גק ןמיס .3 .גפ ףיעס העק דומע ה"ח ,בכ דומע ד"ח םהרבא תמשנ .2 .אפ ןמיס ד"ח .1
."אהו" ה"ד םש .7 :גנק .6 .י ,הכש ןמיס ח"וא א"מר ,ה ,זש ןמיס ח"וא ע"וש .5 .ט ,זמש ןמיס:הלאש
הרשעכ תקחורמה ריעב יתחפשמ םע ררוגתמו ,םוטנאפ סוטמ טוונכ ריואה ליח סיסבב תרשמ ינא
תיעצבמ החיגל אירמהל ידכ ,תיבה ןמ יתוא וקינזה ,רקוב תונפל תבשב .סיסבה ןמ רטמוליק
לכ" העידיה תא תושדחה יקזבמב תעמוש יתשא ,לוחה תומיב שחרתמ רבדהשכ .ןונבל ימשב
הל םרוג רבדהו ,םולשב יתבש םא תעדל התורשפאב ןיא תבשב .תעגרנו "םולשב ובש וניסוטמ
עונענ ידכ ךות תיבה לעמ גוחל ,סיסבב התיחנה ינפל יל רתומ םאה .תבשה תאצ דע הבר הגאד
?םולשב יתבשש הל ןמסל ךכבו ,סוטמה יפנכב

:הבושת
לולסממ תוטסל תבייחמ ,ריואה ליח ילהונ יפ לע תרתומ איה םא םג ,תיבה לעמ הסיטה
סייטה רבוע הזבו ,סוטמה עונמב תושדח תורעבה יובירל םרוגה רבד ,וכיראהלו ליגרה הסיטה
.הסיטה לולסממ היטסה ךלהמב עגרו עגר לכב הרותה ןמ ריעבמ רוסיא לע

םא ,ףסונ רוסיא םרגנ ךכבו רשקה רישכמ ךרד רושיא תשקב בייחמ הז גוסמ רבד עוציב ,ןכ ומכ
.ןלהל ראוביש יפכ ,המצע תבשב תיבל הרזח ריתהל לקהל שי ךדיאמ .ןנברד רוסיא אוהש ןכתי יכ

.לימ ב"יל רבעמ םג 2א"בשרה יפלו ןנברדמ אוה ןימוחת רוסיא לכ 1א"בטירהו ן"במרה יפל
הכילה םג הז רוטפב תללכנ ,ברעלמ הנחמ ישנא הרטפ 3ןיבוריע תכסמב הנשמהש תאז רואל
ץוח תאצל רתיהה םג ,הווצמ רבדל ןיברעמש תעבוק הכלההש תויה לבא .תבש םוחתל ץוחמ
.(דבלב הווצמ רבדל תאז ליבגה אל א"בשרהש פ"עא) הווצמ רבדל םיאצוישכ קר ףקת םוחתל

םיאירממ םולש תותיעב םג ירהש ,"המחלמל אצויה הנחמ" ןיד לח ריואה ליח סיסב לעש ןוויכמ
תאצל םיאשרה םיסייטה לע ןימוחת רוסיא לח אל אליממ ,ןונבל ימשב ברק תוחיגל םשמ
תא דוקפל ידכ וא ,םיכומסה םיבושיה דחאב רוביצב הליפת ךרוצל ןוגכ ,תבשב הווצמ רבדל
.הווצמ רבד ללכב והזש ,םהיתוחפשמ

ךא .הרותה ןמ אוה תוטשפב לימ ב"י םוחתל ץוחמ תאצל רוסיאה ,4ם"במרה יפל םנמוא
אתיירואד םיברה תושר שיש ןכיה קר ךייש אתיירואד ןימוחתש ראובמ 5ם"במרה תובושתב
ונל ןיאש םיבר םיקסופ תמכסהש ןוויכמו ,(וז הבושת הרורב הנשמה האר אל הארנה יפכו)
ץוחמ האיציהש 6הנשמ דיגמה תעד ,אתיירואד םיברה תושר לארשי תנידמב הזה ןמזב
ץוחמ תאצל םיסייטל ריתהל שיו ,ם"במרה תעדל ןנברדמ יוה תילמרכב לימ ב"י םוחתל
.ל"נה א"בשרה יפל רקיעבו לימ ב"יל רבעמ םג הווצמ רבדל םוחתל

ב"י-מ תוחפ תיבל סיסבה ןמ קחרמהש תויה לבא יוג גהנ םע רוזחל תורשפא תמייק אל םנמוא
ןפואב התיבה בושל שי אלא ,הרזחב הרות ירוסיא ריתהל ןיא ,תיסחי רצקו לק הכילהה יאוותו לימ
.ילגר

םוקמ לכב םהב העיסנה רוסיא טשפש תורמל םיינפואב הרזח לוקשל שי ,דחוימב םושג םויב
םיכורכ םיינפוא יבג לע הביכרב ורמאנש םירוסיאה לכש םושמ תאז .בוריע וב שיש םוקמב וליפאו
לכש םג המ ."אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ אמש" ששחה םושמ ורתוהש ,דבלב ןנברד ירוסיאב
יבגל לשמל ךכ .םינורחאה םיקסופהמ קלח י"ע וחדנ םיינפוא יבג לע הביכרב ורמאנש םירוסיאה
בתכ ,(המ ןמיס) בקעי תליאש ת"ושב ראובמכ ץצופתיש וא רבשיש לגלג ןקתי אמש ששחה
ורזג אל ןקתי אמשלש ,הלגעב קונית תעסה ןינעל ןדה (וצ ןמיס) דודל ןרק ת"ושב תאז תוחדל
הכרדש הרונמב םא יכ םיששוח אל קרפתי אמשל ןכ ומכ .ריש ילכב לוק עימשהלו הטישב אלא
,ורסאש ןכיה קרו וזל וז ל"זח תוריזג תומדל ןיאו ,םיינפואל עגונב םג ןידה אוה ןכ םאו ,קרפתהל
.ורסא

רוסאל ןיא ,דבלב תבשב ןקתל אובי אמש םעטמש (םש) בקעי תליאש ת"וש תעד הטונ ךכל
הריזג הרבשנש תיבחמ ןיי ליצהל ורסאש המל המוד רבדה ןיאש תויה ,םיינפוא יבג לע הביכר
.רתוי םיששוח ןוממ דספה תמחמ םשש םושמ ,(הלש ןמיסב ראובמכ) הנקתל אובי אמש

םינורחאה בור י"ע רמאנש לוחד ןידבוע םושמ רוסיא תבשב םיינפוא ג"ע הביכרב שיש קומינה םג
הציב תכסמב רמאנל תאז ומידש ,(זט ןמיס ו"ח השמ ראב ת"וש ,אע ןמיס ןיבמ ינפ ת"וש ןייע)
ח"וא ע"וש ןייע ,ול םיכירצ םיברשכ דבלמ) לוחד אדבוע םושמ הלגעב ךילוהל רוסאש (:הכ ףד)
.(ופוסב גי ןמיס ב"ח) ג"שרהמ ת"וש ןוגכ םינורחאה ןמ קלח והוחד ,(בכקת ןמיס

םושמ תבכרב עסיל רסאש (זמ ןמיס ו"ח) ס"תח ת"וש פ"ע ,םיינפוא ג"ע הביכר ורסאש שי םנמוא
דנדנתמ םימעפלש םושמ ורסא תבכרב םאו ,"תובשת" ללכמ רוסא תבשב החריט רבד לכש
ג"ע הביכרש םושמ ,תוחדל שי הז קומינ םג .ויתועונתו ופוג י"ע אוה ותביכר לכש םיינפואב ש"כ
םנמוא .ךכמ םיגנעתמש םירוחבל תבשב הציר וריתהש המל המודו בכורל גנוע תמרוג םיינפוא
םויב רקיעבו ךרדה תחריט תא וילע הליקמ הביכרהש הדבועה לבא ,ותביכרב גנעתמ סייטה ןיא
.ופוג דונדנל תמרוגה תבכרב העיסנמ רבדה הנוש ךכב ,םושג וא יברש

רוסאל ידכ וב ןיא םוחתל ץוח ותביכרב אצי אמש (םש) בקעי תליאש ת"ושב רכזוהש ששחה םג
.ב ףיעסב ראבתהש יפכ ןימוחת רוסיא סייטה לע לח אלש םושמ ,הביכרה תא

תבשב וכוליה אהי אלש ,תבש דובכ םושמ דחאה .רוסאל םיקומינ השלש דוע םנשיש אצמנ
לטלטיו ודיב םיינפואה תא תאשל ץלאיו ריבע יתלב םוקמ ךרד רובעי אמש ינשה .לוחב וכוליהכ
ןייע) תושרל תושרמ האצוה רוסיא ישילשה .(ח"קס דת ןמיס ח"הכ ןייע) תילמרכב תומא עברא
םירזוחל ריתהל שיש ןנברד ירוסיא ולא ,םימייק םה םא םג וללה םירוסיאה .(םש ג"שרהמ ת"וש
.אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ הכרעמה ןמ

עדי סייטה תא האורש דחא לכ אלו ,לארשי לכב טשפ תבשב םיינפוא לע הביכר רוסיאש ןוויכמ ךא
ריסהל ידכ ,סייט לברסב וא עבוכ םע תיבל הרזחב בכרל יוצר ,הכרעמה ןמ רזוחה םדא אוהש
.ןיע תיארמ ששח

:םוכיס
.סייט לברס וא עבוכ םע בכרל יוצרו ,םיינפואב וא לגרב תיבל סיסבה ןמ תבשב רוזחל רתומ .1
.גל ןמיס א"ח המחלמ ירשקב ןייע ,םיצפח ראשו קשנ לוטלטל עגונב .2

.א"ה ז"כפ תבש תוכלה .4 .זי ףד .3 .א ןמיס ןימוחת שדוקה תדובע .2 .זי ףד ןיבוריעל םהישודיח .1
.ג"ה ז"כפ תבש תוכלה .6 .יק-חק ןמיס .5:הלאש
.סיסבבש תוחפשמה ירוגמב יתחפשמ םע ררוגתמו ,ברק טוונכ ריואה ליח סיסבב תרשמ ינא
ק"תדהמ הכילהב ךורכה רבד ,ריקחתל עיגהל ילע ,תיעצבמ החיג רחאל תבשב תחונ ינא רשאכ
קחרמהש תויה ק"תדה ןמ םיסייטה תא ףוסאל ידכ בכר עיגמ ללכ ךרדב .תסייטל (יעקרק תת ריד)
בכר םע התיבה בושל ריקחתה םויסב רתומ םאה ?הז בכרל ףרטצהל רתומ םאה .בר תסייטל
?סיסבה תחטבא חכל ךיישה רויסה

:הבושת
ףא לגרב תסייטל ק"תדה ןמ רוזחל שי ,"ברק ימי"ב וא המחלמ בצמב תסייטה ןיא דוע לכ
תבשה ךלהמב תופסונ ברק תוחיג תוננכותמ רשאכ ךא .הכילה תוקד םירשעכב ךורכ רבדהש
תא זרזל ידכ ןהו תרבטצמ תופייע עונמל ידכ ןה ,בכרב בושל רתיה שי ,התאצב דימו ףכית וא
לוקשל שי רומאה רואל .םהיתומישמל םיאירממה םיסייטל תוצוחנ ויתואצותש ריקחתה עוציב
בכרב העיסנמ ענמהל ידכ ךרוצה תעשב םיסייטה תא ושמשי רשא ,ק"תדב םיינפוא גוז תדמעה
.תסייטל ק"תדה ןמ הרזחב

תולעל ידכ דחוימב רצוע וניא בכרה םא קר תרתומ רויסה בכרב תיבל תסייטה ןמ הרזחה
אלא ,יוביכ רוסיאב הכורכ הניא יעצבמ ךרוצל אלש םג ותריצעש יפ לע ףאו ,ונממ תדרל וא וילע
.הריצעה ירחא הצאהה ןמזב תורעבהב ריבגמ אוה םוקמ לכמ ,עונמב תפסונ הרעבה תעינמב
.הצאההב התע תשרדנה קלדה תכירצ תא ריבגהל ךרוצ היה אל רצוע היה אל וליאש

רואה קלדנ םלבה תשווד לע ותציחלבש םושמ גהנה רבועש ריעבמ רוסיאב הריצעה הכורכ ןכ ומכ
םא ףאש אתיירואד רוסיאב הישיר קיספ והז םוקמ לכמ ,ךכל ןווכתמ וניאש ףאו .בכרב ירוחאה
לש םיירוחאה תורואה ןיא אליממו תבשב הבוכר העונת ןיא סיסבבש םושמ היל אחינ אלש ןעטנ
ןכאש 2תרחא ארבס ףוריצב אלא 1ע"ושה תעדל רוסא ,רויסה בכרב תושגנתה םיענומ בכרה
םגו ,הווצמ רבד יוה השאה תעגרהלו ,תבש תדועסל ,החונמל התיבה העגההש ,איהו תמייק
יעבטה ולולסממ הטוס רויסה בכר ןיאש אדול שי ןכ ומכ .רתומש ומיכסי ךורעה לע םיקלוחה
אדירג תיתלהנמל תכפוה וז העיסנ זאש ,תוחפשמה ירוגמ רוזאל סנכנו סיסבה תורדג ךרואל
ירוגמב םג רבוע תודוקפה יפ לע בתכומה רויסה יאות ןכ םא אלא ,ריעבמ רוסיאב לשכומ גהנהו
.תוחפשמה

:םוכיס
.לגרב תסייטל ק"תדה ןמ רוזחל שי הרגיש בצמב .1
רתומ ,התאצב דימ וא תבשה ךלהמב תופסונ תוחיג תויופצשכ המחלמ ןמזב וא ברק ימיב .2
.בכרב תסייטל ק"תדה ןמ בושל    
לולסממ הטוס וניא בכרה םא ,תיבל תסייטה ןמ בושל ידכ רויסה בכרל ףרטצהל רתומ .3
.סייטה תדרוהו תאלעה םשל דחוימב רצוע וא יעבטה ותעיסנ    

.הנ ק"ס םש הרורב הנשמ .2 .חי ,כש ןמיס ח"וא .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא