םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


תבשב תילמשח תלד תחיתפ .גל
:הלאש
.ילמשח ןפואב תותלד תחיתפב ךורכה דיקפת ילע לטומ וב ,רומש ןיעידומ ןקתמב תרשמ ינא
ןתינ אלש טהל תרונ איהש תרוקיב תרונ תקלדנ ,תלדה תחיתפל רותפכה לע ץחול ינא רשאכ
רשאכ תררועתמ היעבה .הניל רדח ףאו םיזרבו םיתוריש םימייק בשוי ינא וב םוקמב .הלרטנל
םירדח רפסמב תומיוסמ תוקידב ךורעל תנמ לע ירדחמ תאצל ידיקפת תרגסמב ץלאנ ינא
תבשב ןהילע רתול ןתינש תוקידב רפסמ שי ךא ינוחטב ךרוצל ןניה תוקידבה בור .ןקתמב
סנכהל םיכירצ םהילא םירדח םנשי ןכ ומכ .ןתושעל שרדנ ינא תאז לכב ךא ,תינוחטב הניחבמ
ןוגכ ,ינוחטב ךרוצל םירדח םתואל הסינכה ןיא תובר םימעפשכ ,הנבמב םיתרשמה םילייח
תרונ תקלדהל תמרוגה ,תלד תחיתפל רותפכ לע הציחל תבייחמ ל"נה תוליעפה לכ .ןודעומל
.טהל תרונ איהש תרוקיבה

תסנכה תיבב הליפתל ונממ תאצל אלו רדח ותואב "אולכ" תויהל ילע אמש ,טבלתמ ינא ךכל ףסונ
.תבשה ךלהמב רדחב ראשהל ארונ ךכ לכ הז ןיאש יתנייצ רבכש ףא ,הנחמבש

ילע אמש וא ,לכואה רדחב דועסל ידכ תבשב הז רדחמ תאצל יל רתומ םא ,איה תפסונ הלאש
איבהל לוכי לייח םנמוא .תבשב תלדה תחיתפמ ענמיהל ידכ ,רק ןוזמו ןיי םחלב שארמ דייטצהל
אלא ,תלדה תחיתפב הכורכ בוש ןוזמה תסנכה לבא ,הנבמבש חבטמה ןמ המח לכוא תנמ יל
תואיצמב גוהנל ילע דציכ .ינוחטב ךרוצל ותסינכ זאש ,תרמשמב יתוא ףילחהל אב לייחה ןכ םא
?וז הכובס

:הבושת
הרוסא הכאלמ תישענ הנממ האצותכש ,תרתומ הלועפ המצעלשכ איה תותלדה תחיתפ
,רוסיאה תכאלממ ול תפכיא אלש וא ,רוסיאה תכאלממ םדאל חונ אל םא .הרונה תקלדה ונייהד
הישיר קיספ ארקנה והזו םינושארה הזב וקלחנ ,הרותה ןמ הרוסאה הכאלמ איהש יפ לע ףא
2ש"ארהו תופסותה תעדלו הליחתכל רתומ 1ךורעה תעדלש ,אתיירואד רוסיאב היל אחינ אלד
.דבלב ןנברדמ ורוסיאש אלא ,רוסא

לבא ,רוסא אתיירואד רוסיאב היל אחינ אלד הישיר קיספש ש"ארהו תופסותכ קספ 3ע"ושה
.4הרורב הנשמה תעד ןכו ,תפסונ ארבס ףוריצב ךורעה תעד לע ךומסל ריתה

דמועו ,ררקמבש למשחה תרונמ תא תבש ברעב תובכל חכש םדא וב בצמל המוד וז הלאש
ועיצהו םינורחאה םיקסופה ונד וז הלאשב .תבשב ררקמה ןמ ןוזמ איצוהל דציכ המליד ינפב אוה
היל אחינ אלד הישיר קיספש תויה ,יוג ידי לע ןוזמה תא איצוהל ,דחאה .םיישעמ תונורתפ ינש
העשב עקשה ןמ ררקמה עקת תא איצוהל ןטקל רמאי יוג ןיא םא .יוגב רתומ אתיירואד הכאלמב
.ןטק אלש רמוחו לקו הדש ןוחטב ימעטמ יוג לייח יוצמ אל וננודינבש אלא .דובעלמ קספ עונמהש

תרשל םילוכי םניא תווצמ ירמוש םילייחש אהת הנקסמה ,רתיה רחא רזחנ אל םא ךדיאמ
אלד הישיר קיספ ויפל ,ךורעה תעדמ בכרומה יתכלה דוסי תונבל שי ךכל יא .וללה תומוקמב
םיקסופה תעד תא תפסונ ארבסכ ףרצל וילאו ,הליחתכל רתומ היל תפכיא אלד וא היל אחינ
אצמנ .(אבה ףיעסב ראוביש יפכ) תבשב למשח תרונמ תקלדהב הרות רוסיא ןיאש םירבוסה
ךורעהכ הכלה אמש .אקיפס קפס ונל שי ,טהל תרונ איה תקלדינש תרוקיבה תרונ םא םגש
אלא הרות רוסיא ןאכ ןיא אמש ,אתיירואד רוסיאב םג רתומ היל תפכיא אלד הישיר קיספש
.םיקסופ הברהל רתומ ןנברד רוסיאב היל תפכיא אלד הישיר קיספו ,ןנברד רוסיא

םמחמה" בתכש 5ם"במרה ירבדב הרוקמ ,הרות רוסיא למשח תרונ תקלדהב ןיאש העדה
רמאנ 6אמוי תכסמב ארמגב ."בייחו ריעבמ תדלות הז ירה ,םימב ופרצל ידכ לזרבה תא
ימ תא םחהל ידכ ,(ומצע םירופיכה םויב אלו) םירופיכה םוי ברעמ לזרב לש תויששע וממיחש
.םירופיכה םויב ג"הכה לבוט וב הוקמה

רופיכ םויב םג םתוא םמחל רתומ היה ,דבלב ןנברד רוסיאב ךורכ היה תויששעה םומיח וליא
םומיח תלועפש חכומ םירופיכה םוי ברעב וממיחש הדבועה ןמ .שדקמב תובש ןיאש תויה ומצע
םיבייחש ,איה ם"במרה תעדש חיכוהל ידכ 7הנשמ דיגמה איבה וז היאר .הרותה ןמ הרוסא וז
אלו ופרצ אל תויששעה תא ירהש .םימב ופרצל ץפח וניא םא םג הרותה ןמ לזרב םומיח לע
םג אלא ,אקוד ואל "םימב ופרצל ידכ" ם"במרה בתכש המו .םימב םמומיח רחאל ףרצל ונווכתה
םושמ רוטפש המומיחב ךרוצ םוש ול ןיאשכ ללכה ןמ אצוי .רחא ךרוצל השענ תכתמה םומיחשכ
איהש למשח תרונ קילדמש ימ םהיפלו ,8םינורחא דוע ובתכ הנשמ דיגמה תעדכ .לקלקמ אוהש
.הרותה ןמ ריעבמ רוסיא לע רבוע ,ריאהל ידכ טהל תרונ

םמחמ םא קרש ם"במרה תעדב םירבוסש םינורחא ונאצמ ,לארשיב הארוה הטשפ ךכש תורמל
ידכ וא ריאהל ידכ הממחמ םא לבא .הרותה ןמ ריעבמ םושמ בייח םימב הפרצל ידכ תכתמ
ןוויכמ ךכל יא .10םינורחא דועו 9רזנ ינבאה רבוס ךכ .הרותה ןמ בויח הזב ןיא ,הרואל םמחתהל
מ"מ ,הישיר קיספ אוהש ףא תרוקיב תרונ קילדהל ןווכתמ וניא תותלדה תא חתופש לייחהש
טהלה טוח תא ףרצל ותנווכ ןיאו תויה ,טהל טוח הב שיש ףא ,וז הרונממ ול תפכיא אלש ןוויכ
םג ןכל .ןנברד רוסיא אלא ,ם"במרה תעדל ריעבמ םושמ הרות רוסיא ןאכ ןיא ,םימב הרונמבש
תותלדה תא חותפל לקהל רשפא ילוא ,ינוחטב ךרוצל תישענ תלדה תחיתפ םא קפס םייקשכ
םג רתומ היל תפכיא אלד הישיר קיספש ךורעכ הכלה אמש .אקיפס קפס חכמ תבשב ןקתמבש
ךא .רתומ ןנברד רוסיאב היל תפכיא אלד הישיר קיספו הרות רוסיא ןאכ ןיא אמש .הרות רוסיאב
תופסותה םג הזב ,הנבמבש תסנכה תיבל הכילהכ הווצמ ךרוצל תלדה תחיתפ לע רבודמשכ
.(ןירפלה יכדרמ ברה תורעהב ןלהל אבוה ,רזעיחאב ןייע) הליחתכל רתומש ךורעל םידומ

הכאלמ תבשב תושעל רתומש ,רובסה 11ן"במרה תעד איה הפרצל ןתינש תפסונ ארבס
תבשב הבילחש בתכש 12י"שר תעד םג ךכ .הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל די רחאלכ אתיירואד
תובשד" 13םיחספ תכסמב בתכ תאז תורמלו ,שדד הדלות קרפמ םושמ הרותה ןמ הרוסא
14תופסותה תעד םג איה ךכ ."אחיכש אל די רחאלכ לכד תובש ראשכ רימח אל די רחאלכ אוהש
רתומ יוניש ידי לעש 17ר"העושב קספ ל"נה םינושארה יפל .ויתובושתב 16ש"בירהו 15ש"ארהו
התיישעב הנשמש ןוויכש ,ויפב קניל ול רתומש חנוגה ןוגכ ,אתיירואד הכאלמ וליפא תושעל
.18םיפסונ םינורחא השעמל הכלה ובתכ ותומכו ,םירפוס ירבדמ אלא הרוסא הניא הכאלמה לש
םהילע ךומסל ל"נה םינושארהו ר"העוש אוה יאדכ ,ןכ הניא 19הרורב הנשמה תעדש פ"עאו
.רחא ןפואב רשפא יאש ןכיה

תסנכנ איה ירה ,יונישב השעת םא ,טהל תרונ תקלדהב הכורכה תלדה תחיתפ תלאשש אצמנ
לכ תוחפל ,םיקסופ הברה יפל רתומש ןנברד רוסיאב היל אחינ אלד הישיר קיספ לש הירוגטקל
.ינוחטב ךרוצל תאז םישוע םיאצויהו םיסנכנה אמש קפס רמושה לצא םייק דוע

:םוכיס
םישוע םיאצויה וא םיסנכנה םא עודי אלשכ םג ,ןקתמה תותלד תא יונישב תבשב חותפל רתומ
תדועס דועסל ידכ וא ,רוביצב הליפת ךרוצל רדחה ןמ תאצל רתומ ןכ ומכ .ינוחטב ךרוצל תאז
.יונישב השעית תלדה תחיתפש יאנתב ,הנבמבש לכואה רדחב תבש

ב"יפ .7 :דל .6 .א"ה תבש תוכלה ב"יפ .5 .הנ ק"ס םש .4 .חי ,כש ןמיס ח"וא .3 .גק תבש .2 .רבס ךרע .1
ןמיס ח"וא א"ח .9 .ה תוא טנ ןמיס א"ח השמל הליפת ת"וש ,פ ןמיס דודל ןרק ת"וש .8 .א"ה תבש תוכלה
.14 :וס .13 .הצ תבש .12 .ד ףד אמק ארודהמ םדאה תרות .11 ..ב"ח הכלהב למשחה רפס .10 .טסר
טבש ת"וש ,בכ ק"ס םש דודל הליהת .18 .טי ,חכש ןמיס .17 .זפש ןמיס ףוס .16 .םש .15 .הכ תורוכב
.זק ק"ס חכש ןמיס .19 .גצ ןמיס ח"ח יולה

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
ידכ התיישע תליחתו ליאוה ,ןיוכתמ ארקנ הז ה"הללז ר"ומדא תעדל ,א ףיעסב גל ןמיס
.קלדתש
ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
גי קרפ כ"שש א"זשרגה תעדל ןטקב אלו יוגב אל ךרוצ ןיא יונישב השוע םא ב ףיעסב גל ןמיס
.חכ ףיעס
תרבוחבו ס ןמיס ג"חב בתכש ומכ ,הכלהל וז העד ףוריצ םסרפל רוסא רזעיחאה תעדל ג ףיעסב
הרעבהל עגונב תולוקב דדצל אלש יתנווכ רקיע ..." ד"צרת תנשמ ובתכמ (חי) א ד"שת הרות לוק
ומסרפ ןכו הכאלמ בא והזש לארשי תוצופת לכב הארוה הטשפתנ רבכש ,תבשב ירטקלאה יוביכו
,הזב חכוותהלו ןודל שיש המו ...קחצי תיבה קספ ןכו ,הז לע תועדומב דימת ונתליהקב םינברה
רתוס הזו הנוב הז ...םינוש םיחוכיוב םירבדה ומסרפתי רשא ןוחריב םירבדה ואוביש יאדכ ןיא
לושכמ תויהל לכויו הכאלמ יהוזש רבדה לבקתנ אל ןומהה לצא ללכב יכ .לקהל עמוש םעהו
."םיברה:הלאש
הלילה לש תונורחאה תועשבש ידכ ,בצומב הרימשה ךלהמב תבשב ןפנפש תובכל רתומ םאה
?תויברזר תוללוס יל שישכ ההז ןידה םאהו תיפצת יעצמא אלל אצמא אל

:הבושת
ולא וירבד לע .רכה ןמ ולפנש ןיכומ תבשב ריזחהל ריתה אדסח ברש רמאנ 1תבש תכסמב
יתדחב" י"שרפו ."יקיתעב אה יתדחב אה" הצריתו ,תאז תרסואה אתיירבמ ארמגה התשקה
."ונממ ולפנש הז רכל וריזחהל ,יקיתעב .אנמ היל דיבע אתשהד רוסא וכותל םלועמ ויה אלש
ויה אל ןיידעש םישדח ןיכומ אל לבא ,ריזחהל רתומ רכב ויה רבכש ןיכומ קרש י"שרפמ עמשמ
.וב

תבשב הריזחהל רתומ הטמשנש לענמ תעוצר אקודש 2ב"נשמב קספנ ל"נה ארמגה ירבד רואל
ןפשפשל השדח הללוס סינכהל רוסא הז יפל .רוסא הליחתמ םש התיה אלש השדח העוצר לבא
.הריזחהל רתומ תבשב ונממ האצוהו רישכמב התיה רבכש הללוס קרו

הז ךותל הזמ לענ ךורש ןכו ,רחא רכ ךותל דחא רכמ ןתונ םא" 2א"זשרגה בתכ ,ןכ לע רתי
ומכ ."רכה ותוא ךותל ןיכומה םתוא ריזחמש ונייה ,יקיתעב אידהל בתכ ירה י"שרד ,תאטח בייח
יכה וליפא ,שדחה תא רבכ דחייו תבש ינפל ערקנ ןשיה ךורשה םא וליפאו" 4א"זשרגה בתכ ןכ
רבכ תישענ ךכ ידי לעו תבש ינפל רישכמל הללוס דחיימ םא וליפאש אצמנ ."וליחשהל רוסא
אצמנו וב התיה אל םלועמש תויה תיפצתה רישכמל תבשב הסינכהל רוסא םוקמ לכמ ,ילכ
.תבשב השדח הבכרה השוע

וא וטמשנש ןרוטקמ תועוצר" בתכש ןינמוט המב קרפ יכדרמה תוהגה ירבדמ הלוע ןכ ומכ
."םש רבכ היהש ןוויכ יקיתעב ארדוא ירודאהמ אנש אלו תבשב ןריזחהל רתומ ב"צויכ רבדב
תושעל אל לבא ותומדקל רבדה ריזחהל רתומ קרש ,חכומ "םש רבכ היהש ןוויכ" בתכש הממו
.שודיחו יוניש םוש

שמתשהש רחאש רמול רבתסמ אלש ןוויכמ ,םיהומת הרואכל ל"נה ב"נשמה ירבדש אלא
היל דיבעד" םעטמ םישדח םיכורש הב סינכהל רוסא אהי ,"ילכ" האשעו םיכורש הב ויהש לענב
תועוצרה תא ןתיל רוסא שדח לענמב לבא" בתכש הארי 5א"גמה ירבדב ןייעמה ,ןכאו ."אנמ
לעש רמאנ םלועמ הב שמתשה אלש השדח לענב קרש וירבדמ קיודמ ."אנמ ןקתמד תבשב
םהיפל 7םדא ייחבו 6ר"העושב םג בתכנ א"גמה ירבדכ .ילכ התוא השוע תועוצרה תסנכה ידי
א"גמהו םדא ייחהו ר"העוש םא ןויע ךירצ ךכיפל .הנשי וא איה השדח םא לענב רבדה יולת
סינכהל ורסא הנשי לענל םגש ,ימנ יכה ןיאו םנושל תרגיש יהוז אמש וא ,ב"נשמה לע םיקלוח
בתכש שדח לענמ שוריפו ,ךורשל הנוכה "אנמ היל דיבעד" שוריפ םא לבא .הב היה אלש ךורש
ותשא התיה אלש ושוריפש השדח השא שיא חקי יכ ומכ) הז ךורשל השדח לענל הנווכה א"גמה
.תקולחמ לכ ןאכ ןיא ,(םלועמ

אמינב הנדה 9ןיבוריע תכסמב ארמגהמ ב"נשמל היאר איבהל בתכ 8תבש ןינב רפסב הנהו
הטמלמ לשלשמ רמא דחו ,הבנוע רמא דחו ,הרשוק רמא דחש ,שדקמב הקספנש רוניכ לש
ילכ ןוקית םושמ אמינה תא לשלשל אתיירואדמ רוסא םלכלש ארמגב ראובמו .הלעמלמ ךרוכו
.(םש י"שרפב ןייעו)

אמינ וב ןתיל אתיירואדמ רוסא תאז לכב ,וילע "ילכ" םשו םדוקמ רוניכב ושמתשהש ףאש אצמנ
ןתיל רוסאש הנשי לענל המודו .שדח ילכל השענ ךכ ידי לעש תויה ,םדוקמ וב התיה אלש השדח
.הב התיה אלש העוצר הב

10שיא ןוזחה בתכ ןכו רכב םישדח ןיכומ תניתנ רוסיאל המוד השדח אמינ תכירכ לש הז רוסיא
ןוויכ םוקמ לכמ ,יופרכ אבישח הכירכה םא ףאו םלועל וחינמש םושמ הנוב בישח הכירכב םתה"
."הנוב וא שיטפב הכמ בישח ותיישע ךרד ןכו היל לטבמש

אלש השדח הללוס סינכהל רוסיא שי ,תבשב הללוסה הנקורתה םאש ,אצוי ןאכ דע רמאנה לכמ
,ילכ ןוקית םושמ הרוסאה השדח הבכרה השוע הסינכמש ידי לעש םושמ ,םלועמ רישכמב התיה
."היל לטבמ" בשחנ הזו ןקורתתש דע רישכמב אהתש תעד לע הסינכמש תויה

ואבוהו שיא ןוזחל ח"שת תנש בא םחנמ ח"י ךיראתמ בתכמב א"זשרגה בתכ וללה םירבדכ
יבושחמ דחא םע מ"ומ הזב יל היהש םינש רשעמ הלעמל הז" :ל"זו 11תבש ןינב רפסב םירבדה
השעמ יתישעו ירבדל םיכסה בר ןויע רחאו ,טושקד אמלעב רבכ אוהש םילשוריבש ם"יצומה
תטלוקש הנוכמב תבשב שמתשהל ,עומשמ הינזא ודבכ לודגה ונרעצלש 'יחת יתרומ ימאל ריתהל
,(הללוס) ילמשח ןבא ידי לע לעופש "ןטק ןופלט" שממ אוהו עמושה ןזואל ותברקמו רבדמה לוק
עומשל םיצורש העשב חותפל ונייה .םרזה תא דימת רוגסלו חותפל רותפכ הנוכמה ךותב שיו
השקש הנוכמה שער ינפמ םגו הלטבל ןבאה לש ילמשחה חכ הלכי אלש ידכ םירגוס כ"חאו
אל םגו (טהל) תורונמ םש ןיאש הז גוסב ט"ויו תבשב רוגסלו חותפל ונרתהו ,רידת ולבוסל
א"גמה בתכש ,ןשי לענמ ךות השדח העוצר תסנכהל המוד הז יכ תבשב (הללוס) ןבא סינכהל
."רוסאד ז"ישב

:םוכיס
םושמ ,תויברזר תוללוס ןנשי רשאכ םג ותובכל רתומ ,טהל תרונ וא טוח ןפנפשב ןיאש תויה
הללוסה תסנכהש פ"עאו .הרות רוסיאב הכורכ איהש ןכתי רישכמל השדח הללוס תסנכהש
.ףידע ,הלילה ךלהמב רישכמה יוביכ י"ע ךכמ ענמהל רשפאש לכ ,ינוחטב ךרוצל תישענ

םש .6 .ז"קס ,זיש ןמיס .5 .םש .4 .דלק דומע תבש ןינב רפסב אבוה י"תכ .3 .חי ק"ס ,זיש ןמיס .2 .חמ .1
.ס-טנ םידומע .11 ."בתכ" ה"ד ט"קס נ ןמיס .10 .גק ףד .9 .דלק דומע .8 .ח ןיד דמ ללכ .7 .ה ףיעס:הלאש
םייתאס תיבמ תולודגה תויאלקח המדא תוקלח ןנשי ,ץראה זכרמבש ריואה ליח יסיסבמ דחאב
,סיסבה לש הארמהה ילולסמל תודומצ ולא תוקלח .הנשה תומי לכב תועורזה (רטמ39X39)
תא דבעל ידכ סיסבל סנכהל םהל םירשפאמה םידחוימ הסינכ ירושיאב םידייוצמ םיאלקחהו
.םהיתומדא

,שומישב םניאש םייתאס תיב לעמ םלדוגש םיחטש םנשי ,ץראה זכרמב אוה ףא רחא סיסבב
םיחטשהש הדבועה םאה .םדא ינב רבעמ תורשפאמ ןניאש תואטורגב םה םיאלמ ךדיאמו
לש בוריעה תא לוספל ידכ הב שי ,םירדוגמ םניא םישוטנהו םיממושה םיחטשהו םיעורזה
?ברעו יתש תשר רדג לש הציחממ יושעה סיסבה לכ

:הבושת
תא לסופ ,רדוגמ וניאש הלעמו םייתאס תיב לדוגב עורז חטשש ראובמ 1ןיבוריע תכסמב
ריעב לטלטל ןיאש 2ק"ירהמה קספ ןכל .לוטלטב ףקומה חטשה לכ תא רסואו וביבסש בוריעה
."רתויו םימעפ םירשע ןינבה לע רתי העירזה"ש םושמ ,עורז םוקמב אלש וליפא םירה תפקומה
םייתאס תיב לדוגב עורז חטש הבש ריעב לטלטל לקהל ןיאש 3המלש תיבה בתכ ךכ םושמ
.רדוגמ וניאש הלעמו

,בוריעה תא לסופ רדוגמ וניא םאש ריעל ץוחמש ףפרקב עורז חטש ןיב קליח 4ש"ארהש אלא
הטישל דדצמ ומצע ש"ארהש ףאו ,בוריעה תא לסופ וניאש ריעב םירוגמ רוזיאב עורז חטש ןיבל
.ןויע ךירצב אוה ראשנ מ"מ וז

בתכ 5ליעוהל דמלמ ת"ושב .ש"ארה השעש ל"נה קוליחל םינורחאה י"ע ואבוה תורבס רפסמ
םייתאס תיב עורז חטש ןכלו הערוזל ךרד ןיאש רצח ןיב קלחל שיש ,ןיבוריע ןוקית רפס םשב
,בוריעה תא םילסופ םניאש ריעב םיעורז םיחטש ןיבל ,בוריעה תא לסופ רדוגמ וניאש הלעמו
האבוה ףפרקל ריע ןיב קלחל תפסונ הרבס .םיבר םיעורז םיחטש הב שיש ריע לש הכרד יכ
הדשה לעב לש יטרפ עורז חטש ןיאש לאומש רבדה ירבדמ קיידש 6רזעילא ץיצ ת"וש ירבדב
.וב לוטלטה תא רוסאלו ריעה לש ירוביצה םירוגמה חטש תא לטבל לוכי

קספמ עמשמ םג ןכו ,רימחהל בוטש בתכ רבדב קפתסמה ם"רהמ ירבד תא איבהש 7רוטה ,ןכא
.םייתאס אלא םהב ןיא וליפא הרידה םילטבמ םיערזה ובור ערזנ םא ...ףפרק" ,בתכש 8ע"ושה
ןיב ע"ושה קליח אלש הממו ."רוסא םייתאסמ רתוי ,רתומ םייתאס אלא וב ןיא םא ,וטועימ ערזנ
.ריעב םג רימחהל שיש עמשמ ריעבש םירוגמ חטשל ףפרק

הטנש ףאו .המוח תפקומ ריעב לקימה 10לאומש רבדה ירבד ואבוה 9יבצ םכח ת"ושב
יאשכ קחדה תעשב אנידל קספו ,ל"נה ש"ארה ירבדב עויס םהל אצמ מ"מ וירבד תא תוחדל
אלא .11העיצקו רומה קספ ןכו ,לקהל שיש לוטלט רוסיאמ רחא ןפואב םיברה תא ליצהל רשפא
רוטהש ןוויכמ ללכ לקהל ןיא המוח אלו רדג תפקומ ריעה רשאכש עמשמ 12ל"היבה ירבדמש
.(רצחב לסופ אל עורז חטש ותעדלש תויה לקימה ם"רהמה תטיש תא איבהש ףא) רימחהל קספ
י"ע תלטבתמ הניאו רדגמ רתוי הבוט המוחש ,איה המוח תפקומ ריעב םילקימה תרבסש אלא
ןיא שממ המוח הניאש רדג ףקומה םירוגמ חטשבש ,ל"היבה ירבדמ אצוי ךכיפל .עורזה חטשה
.לוטלטב לקהל

תמחמ וא םיעלסו םיצוק תמחמ ריבע יתלב חטשש שדחל אצי 13תבש תכאלמ רפסב הנהו
א"וזחה ירבדב ,םרב .שיא ןוזחה ירבדב וירבד תא הלתו ,לוספל עורז חטש ןידכ וניד םיקוצמ
.הציחמה לש ףקיהה ךותב ךא ריעל ץוחמש חטש ןיבל ריעה ךותבש חטש ןיב הנחבה תמייק
םישמתשמ םניא ריעה ינבש ןוויכמ ארבסמש ףאש 14א"וזחה בתכ ריעה ךות ברח חטשל עגונב
.הזב םירהזנ ונא ןיא םוקמ לכמ ,עורז חטש ןידכ בוריעה תא לוספל וילע היה ,הז חטשב
15א"וזחה בתכ ,םש םיכלהמ אל םדא ינבש ףקיהה ךותב ךא ריעל ץוח חטשל עגונב ,ךדיאמ
םש 16תוכלה הנוש רפסב אלוקל וז ארבס האבוהו ריעה לש בוריעה תא לסופ הזכ חטשש
."ע"צו ערזמ ףידעו םידיחי לש םה וליפא ומצעל תושר קלחמ ןיא ואולמב ץורפש ןוויכ ילואו" בתכנ

חטשה ןיאש ,17הרקי ןבא ת"וש לעב בתכ ריעה תא הפיקמה חתפה תרוצל עגונב הנהו
םינורחאה לע ךמסש דבלמ .הלעמו םייתאס תיב ולדוגשכ םג חתפה תרוצ תא לסופ ריעבש עורזה
רדגהש הארנ רשאכ ביבסמש בוריעה תא לסופ עורז חטשש ,בתכו ומצעמ ארבס איבה ,וריתהש
רורבש חתפה תרוצ תפקומה ריעב ךכ םושמ .םירוגמה ךרוצל אלו עורזה חטשה ךרוצל התשענ
וז ןיעמ ארבס .לוטלטב רוסאל ןיא ,עורזה חטשה םשל אלו םירוגמה םשל התשענ רדגהש לכל
,םיעורז תודש ובש בשומ ביבס חתפה תרוצ תושעל קחדה תעשב ריתהש 18קוק י"ארגה בתכ
חתפה תרוצל תופידע שיש ארבס תפסותבו ,המוחב וריתהש םיקסופה לע ךמתסמ אוהש ךות
.הרידל חתפה תרוצ תדעוימ התוהמבש םושמ המוח ינפ לע

לקהל תפסונ ארבס איבהו ,יבצ םכחה רתיה לע ךמס ת"רדאהש בתכ 19יבצ רה ת"ושב
לסופ וניאש תונליא חטשכ םנידו לויטל םייושע םירעב םינגהש ,בתכש ןושמש תוריזנ רפס םשב
(א) .םיקומינ השלש לע ךמתסהו לקהל קספ 20רזעילא ץיצ ת"ושב םג .עורז חטשכ בוריעה תא
ירקע ,הרורב הנשמה ,העיצקו רומ ,יבצ םכח ,לאומש רבדה :םהו וריתהש םינומדקה לע ךמס
לאיכלמ ירבדה יפל (ב) .(שדוקב רמוחב אבוה) בקעי בשהו (ב ןמיס) שדקב רמוח ,הרהט יכרד
חטשה רשאכ קר לח ,לסופש עורז חטש ןידש םירבוס םינושארה םיקסופה בור (ג ןמיס ד"ח)
דמלמ ת"וש ירבד םושמ (ג) .עורז היה רבכשכ ףקוה רשאכ אלו ערזנ ךכ רחאו הרידל ףקוה
.(ליעל אבוה) ליעוהל

רתוי ולדוג םא ףא ,םירוגמ חטש ךותב אוהשכ לסופ וניא עורז חטש םיקסופ הברהלש אצמנ
ריואה ליח סיסבבש חטשה ןוגכו ,עורז וניאו שומישב וניאש חטש םג ולא םיקסופל .םייתאס תיבמ
,עורז חטשב אקוד רבודמש עמשמ איגוסה טשפמ ירהש לסופ וניא ,המודכו תואטורגב אלמש
.וריתה םהו

ריעה ךותבו) ריעל ץוחמ אוה רשאכ לסופ םדא ינבל ריבע יתלב חטשש א"וזחל םג ,ןכ לע רתי
ךרוצל התשענ רדגהש רכינ םאש ,רמואה הרקי ןבאה ירבד תא ףרצל ןתינ ,(לסופ וניאש עמשמ
חטש ךרוצל רדגה דועיש לכל רורבש ריואה ליח יסיסבב ,ךכיפל .לסופ וניא עורזה חטשה ,הריד
םניאש םיחטש םתואב ףא תבשב לטלטל רוסיא ןיאש הארנ ,תואטורגה חטש ךרוצל אלו םירוגמה
.םדא ינב רבעמל ללכ ךרדב םישמשמ םניאו שומישב

:םוכיס
דומצ םירדוגמ םניאש םיעורז םיחטש םיאצמנ ובש ריואה ליח סיסבב תבשב לטלטל רתומ .1
.הארמהה ילולסמל    
םיצוק תואטורג יאלמ םישוטנ םיחטש םיאצמנ ובש ריואה ליח סיסבב תבשב לטלטל רתומ .2
.המודכו    

ח"וא .7 .אמ ןמיס ג"יח .6 .הס ןמיס ח"וא .5 .ב תוא ב"פ ןיבוריע .4 .אנ ןמיס א"ח .3 .ומ ןמיס .2 .דכ :גכ .1
.14 .וכת דומע .13 .ט ,חנש .12 .חנש ןמיס ח"וא .11 .טנר ןמיס .10 .טנ ןמיס .9 .ט ,חנש .8 .חנש ןמיס
חרוא .18 .וט ןמיס .17 .ז תוא חנש .16 .בתכמב חנש ןמיסל תוטמשהב ונק ןמיס .15 .ז ,טפ ןמיס ח"וא
.אמ ןמיס ג"יח .20 .אכ ןמיס ב ח"וא .19 .חע ןמיס ח"ואח טפשמ:הלאש
?ילוח חטשב םקוממה להאמב ,תבשב לכוא רדח להוא אטאטל רתומ םאה

:הבושת
תעדל .תבשב עקרק אוטאיטל עגונב םינושארה ןיב תקולחמ האבוה 1תבש תכסמב תופסותב
הוושיש תואדו ןיאש תויה תפצורמ הניאש עקרק םג תבשב אטאטל רתומ תולודג תוכלה לעב
הניאש עקרק אטאטל ותעדל רוסאו תויה תפצורמ עקרק ףא אטאטל רסואו קלוח י"ר םלוא .תומוג
ריתהל קספ 2ם"במרה לבא .תפצורמ הניאש עקרק וטא תפצורמ עקרק לע ורזגו תפצורמ
תעד תא "ןיריתמ שי" םשב איבה ע"ושהש אלא .3ע"ושה קספ ותומכו ףצורמ תיב אוטאיט
שי"ו "םתס" הקיספה יללכ יפלש ןוויכמ .תילוח ותפצרש תיב םג אטאטל רתומ היפל ג"הבה
םירזוג אלו תבשב ףצורמ תיב אטאטל רתומ ע"ושה קספ יפלש אצמנ ,םתסכ הכלה "םירמוא
.ףצורמ וניאש וטא

היונש ךכיפל .ףצורמ וניאש וטא הריזג ףצורמ תיב אוטאיט רסואה י"ר תעדכ קספ 4א"מרה לבא
םיזנכשאה ןיבל ,אטאטל רתומ םהלש םידרפסה ןיב תקולחמב לכואה רדח תפצר אוטאיט תלאש
.אטאטל רוסא םהלש

ייושא" םושמ אוה רימחהל גהנמה םעטש ןוויכמש ,א"מרה תעדב בתכ 5הכלה רואיבהש אלא
.תבש ברעמ תיבה דבכתנ םא טרפבו ,רימחהל ןיא םיפצורמ ריעה יתב לכ םא ,"תומוג

:םוכיס
.תבשב םאטאטל רתומ ןוטב תפצר לע םימקוממ הנחמבש םילהואה בור וא לכ םא .1
רתומ ,המדאה לע םייונב םילהואה ראשו ,ןוטב תפצר לע םקוממ לכואה רדח םא .2
.הפצרה תא אטאטל דבלב ידרפס לייחל    
.6יוג לייח ידי לע תפצורמ הניאש עקרק םג אטאטל רתומ .3

שיו" ה"ד םש.5 .םש .4 .ב ,זלש ןמיס ח"וא .3 .ג"ה תבש תוכלה א"כפ .2 ."אנדיאה" ה"ד .הצ ףד .1
.י"קס םש ב"נשמ ,םש א"מר .6 ."ןירימחמ:הלאש
.להואה ללחב קבא תיילע עונמל ידכ םיבר םימב להואה עקרק תא םיביטרמ ונא לוחה תומיב
םרוג ,הב בכר ילכ רבעמ לכש ,(הקבא) "הרדופ" הנוכמה עקרק לע םקוממ להאמהש ןייצל שי
רשפאמ וניאש בר קבא תורצווהל םרוג להואב םילייחה רבעמ םג .להאמה ךותב קבא יננעל
?םינקיר'גמ םימ תזתה י"ע תבשב להואה עקרק תא ביטרהל רתומ םאה .להואב רוגל

:הבושת
ץחורו םימ האלמ הבירע איבמ תבשב ותיב תא ץברל הצורה" :אתיירבב רמאנ 1תבש תכסמב
ארמגה תטטצמ ךשמהבו "וילאמ ץברתמ תיבה אצמנו וז תיוזב וילגר ,וז תיוזב וידי ,וז תיוזב וינפ
אריבסד אנדיאהו" ארמגה תמייסמו "תבשב התיב תצברמ המכח השא" רמאנ הבש אתפסות
."הליחתכל וליפא ירש ןועמש יברכ ןל

אלא תיבה עקרק תוושהלו אמוגב רפע קיבדהל ןיוכתמ וניא ץברמהש ןוויכמ ,2י"שר רבסה יפ לע
ןיוכתמ וניאש ןוויכ תיבה ץברל רתומו ..." :בתכש 3ע"ושב םג קספנ ךכ .רתומ ,קבא הלעי אלש
המכ הצברהבש בג לע ףאש 4הרורב הנשמה ריבסהו ,"קבא הלעי אלש אלא תומוג תוושהל
.הישיר קיספ וניא םגו ןיוכתמ וניאש ןוויכ רתומ יכה וליפא קבאבו רפעב תומוגה תואלמתמ םימעפ

:םוכיס
.להואה ךותב קבא תיילע עונמל ידכ ,ףצורמ וניאש להוא עקרק לע תבשב םימ זיתהל רתומ

.ה"קס םש .4 .א ,זלש ןמיס ח"וא .3 ."ןועמש יברכ" ה"ד םש .2 .הצ ףד .1:הלאש
רחאל תבשב םחידהל ןיאש ל"הצב לכוא ירדח ןיב קלחל בתכנ אס ןמיס ב"ח המחלמ ירשק רפסב
לע .ןויקנה לע הברה הדפקהה ללגב תבשב חידהל רתומ םתואש םילוח יתב ירדח ןיבל ,הדועסה
?לובגה והמ טרפל יתשקבתנ .וכלכלתנש תומוקמ תוקנל רתומ ל"הצב םגש לצנבנ א"רה ריעה הז
םג םא ,ודעס םילייחהש רחאל םימתכב תמתכומ ,אבצב לכואה רדח תפצר בור וא לכ לשמל םא
?"םיכלכולמ תומוקמ" לש רתיהה ללכב הז

:הבושת
אובי אמש ,לוחב םישועש ךרדכ תפצורמ עקרק תבשב חידהל רוסאש ראובמ 1ם"במרב
יבר לע רפוסמ םש ,2תבש תכסמב הז ןיד רוקמ .תומוג הוושיו תפצורמ הניאש עקרקב ןכ תושעל
עקרקב םג ןכ השעי אמש תפצורמ התיהש ףא הוקמה תפצר תא חידהל ודימלת לע רסאש ריאמ
המו ,םימב ףצורמ םוקמ תבשב חידהל רוסאש 3םיחספ תכסמב ראובמ ןכ ומכ .תפצורמ הניאש
ןוצרב אלש היה ,םדה יוביר םושמ הרזעה תפצר תא תבשב לחש חספ ברעב וחידה םינהכהש
.4םימכח

ירבד יפל) 6א"מרה אל ףאו 5ע"ושה אל ,ןכ ורזג אל ףצורמ תיב אוטאיטל עגונבש ןייצל שי
אוטאיטש 8הנשמ דיגמה ירבדב אבומ ךכל רבסה .םיפצורמ ריעה יתב לכש םוקמב (7ל"היבה
:9תבש תכסמל וישודיחב ן"במרה ריבסה תוריהב רתיב לבא .הפצרה תחדהמ םדאל רתוי ץוחנ
ורזג םהו םימכחל אלא בותכה ןרסמ אלש ,וזל המוד וז תבש ירוסיאב םירמוא ןיא ,רמוא ינאו"
." 'וכו ורזג אל היוצמ הניאשבו ,היוצמ הכאלמ איהש ינפמ וזב

החדה בשחנ הז ןיאו ימוג בגמ ידי לע םררגל רתומ ,עקרקה לע םיבר םימ וכפשנ רשאכ
,הקנתמ ותיבש הזב הנהנש ףאו .םימה תא קלסל אלא תיבה תא חידהל ותנווכ ןיאש םושמ
.רוסאל ןיא

אלש רהזי םא ךכל תדעוימה (הבחס) תילטמב םבגנל רתומ ,םימ טעמ וכפשנ רשאכ ,ןכ לע רתי
הפצר הב תוקנל ידכ (תכלכולמ הניא םא) םיטעומ םימב תילטמ ביטרהל רתומ ןכ ומכ .טוחסל
.טוחסל אלש רהזנ םא תכלכולמ

:םוכיס
.תומוג תוושהל אוביו תפצורמ הניאש עקרק חידי אמש הריזג תפצורמ עקרק חידהל רוסא .1
.המודכו םילוח יתבב ןוגכ לודג ךרוצ םוקמב תפצורמ עקרק חידהל רתומ .2
.רדחה עקרק לכ תא חידהל תנמ לע םיבר םימ ךפוש םא בשחנ עקרק תחדה .3
ףאו .דבלב (בגמ) ימוג לקמ תרזעב םררגל רתומ ףצורמ עקרק לע םיבר םימ וכפשנ רשאכ .4
.ךכל ןיוכתמ וניא יכ םימכח ורסאש החדה ללכב הז ןיא ףסונ רדח ךרד םימה תא ףרוג וכרדבש    
שמתשהל רתומ הפצרה לע םייתדוקנ םימתכ םנשי רשאכ וא םיטעומ םימ וכפשנ רשאכ .5
.טוחסל אלש רהזנ םא ןויקנ םשל (הבחס) תילטמב    

ה"ד םש .7 .םש .6 .זלש ןמיס ח"וא .5 .דס ףד םש .4 .הס ףד .3 .אנק ףד .2 .ג"ה תבש תוכלה א"כפ .1
.הצ 9 .ג"ה תבש תוכלה א"כפ .8 ."ןירימחמ שיו"

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
,וז תיוזב וינפ ץחורו ,םימ האלמ הבירע איבהל רתומ יזא דאמ ךלכולמ לכואה רדח םא זל ןמיס
ערג אלד ,הקנתמ לכואה רדח אצמנו ,בגמ םע םימה ףורגי ךכ רחאו ,וז תיוזב וילגר ,וז תיוזב וידי
.(ול ןמיסב ןייע) הדוהי יבר תעדל אנווג יאהכב ץובירמ:הלאש
?היח שאב לדומ ליגרת ןמזב םיינזואב ותיתל ידכ תבשב ןפג רמצ שולתל רתומ םאה

:הבושת
.התוא ורפתו הב וערק ,ןכשמה תועירימ תחאב תעלות הלפנ םאש רמאנ 1תבש תכסמב
ןקתמ אוה ותעירקבש ךכב יד ןיאו ,רופתל תנמ לע ערוק רשאכ קר בייח ערוקהש דמלנ ןאכמ
.ןכשמב היהש יפכ ערקנה רבדה ףוגב ןוקיתה השענ ןכ םא אלא ,אוהשלכ

םושמ בייח וניאש ,קולחב ראוצ תיב חתופש ימ יבגל ונדש 2םינושארהמ איבהל שי ךכל היאר
ןקתמ אוה ותעירקבש יפ לע ףאו .רופתל תנמ לע ערוק וניאש תויה ,ילכ ןוקית םושמ אלא ,ערוק
תנמ לע ערוק רדגב הז ןיא ערוקש רבדה ףוגב ןוקיתה ןיאש לכ ,השיבלל ורישכמו קולחה תא
.ןקתל

."ילכ ןקתמכ אוהש ינפמ ריינה תא םיערוק ןיאו סרחה םירבוש ןיא" 3ע"ושב קספנ הזל המודב
וניא ןוקיתהש םושמ ,ןוקית ךרד אלא לוקלק ךרד ערוק וניאש ףא ערוק םושמ בייח וניאש ירה
.רחא רבדב אלא ערוקש ריינה ףוגב השענ

תא ןקתל ותנווכש ףאש חכומ ."ןיי תיבח יפ לעש רועה תא םדא ערוק" 4ףסוי תיבה בתכ ןכ ומכ
.ערקנה רבדה ףוגב וניא ןוקיתהש םושמ ערוק םושמ בייח וניא ,ןיי תאצוהל תיבחה

,דחא ףוג לכהש ןוויכ ריינב העירק תכייש אלש ,איהו 5ר"העושב תררבתמ תפסונ הדוקנ
תעדל ןכ לע רתי .לקלקל ןיוכתה אל םא ערוק םושמ בייח הזב הז םיקובד תוריינ קרפמה קרו
אלא ערוק ןיד ךייש אלש םושמ ,הליחתכל וליפא תבשב ןפג רמצ שולתל רתומ 6א"זשרגה
,ר"העוש לע 7םיקלוחה ףא ותעדלו .הקבדהכ ישממ רוביח ורבחתנש םיבר םיפוג דירפמשכ
המל המודבו ערוק ןיד םב ךייש אלש ,דאמ םיקד םהש ןפג רמצ יביס תעירקב ודוי םוקמ לכמ
.ערוק םושמ םהב ןיאש שיבכע ירוק לש םיביסה ןידב םינורחאה ובתכש

אלש דיפקהל ךירצו ,ןפג רמצב ונזוא םותסל הצור םאש ,בתכ 8קסירב ם"רהמ ת"ושב לבא
חור ול סנכי כ"לאש ,רתויב ןטק היהי אלשו ,ןזואה לא וסינכהל לכוי אל כ"לאש ,רתויב לודג היהי
ןפג רמצ שלותה םתעדלו רבדב 9םיקלוח שיש ףאו .ךתחמ םושמ וב שי אנווג יאהכב ,ןזואל
םוקמ לכמ ,ךתחמ םושמ ובייחל ןיא ךכ םושמו הדימה לע דיפקמ וניא םתסה ןמ ןזואה תמיתסל
.תקולחמ ידימ רבדה אצי אל

.בייחתמ דיב שלותשכ ףא וא ךתחמ םושמ בייח ןיכסב ךתוחשכ אקוד םא םינורחאה וקלחנ ןכ ומכ
ןוכנ ,ירי תעשב םיינזוא תמיטא ךרוצל תבשב ןפג רמצ תשילתב לקהל םידדצ שיש ףא ךכל יא
דועבמ שולתה ןפג רמצב וא ,םיינקת םיינזוא ימטאב שמתשהלו ,רבדב םירימחמה תעדל שוחל
וא םייניגיה םימעטמ רבחמ םימטא לואשל ןינועמ וניאש וא ,םיינקת םימטא ןיאש ןכיה קרו ,םוי
.תבשב ןפג רמצ שולתל לקהל שי ,םוי דועבמ שולת ןפג רמצ ול ןיא םגו םייטטסא

:םוכיס
תמיטא ךרוצל תבשב ןפג רמצ שולתל רתומ ,םיינקת םיינזוא ימטא וא שולת ןפג רמצ רדעהב
.ירי תעשב םיינזוא

.5 .דיש ןמיס ח"וא .4 .גי ,מש ןמיס ח"וא .3 :ג ףד תוכמ תכסמל א"בטירהו ן"במרה ישודיח .2 .הע ףד .1
םשוב סרטנוק .9 .הל ןמיס ג"ח .8 ."ןיא" ה"ד גי ,מש ןמיס ל"היבב .7 .ור דומע כ"שש .6 .זי ,מש ןמיס
.ב דומע טנר ףד בקעי רוצ ת"וש רפס ףוסב יכדרמ


לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
."ןיא" ה"ד גי ףיעס נש ןמיס ל"היבב ןייעו ללכ טושפ הז ןיא ,א ףיעסב בתכנל עגונב חל ןמיס
ךתחמד אימוד .הרוצ ול שיש חישק רבדב אלא ךתחמ ךייש אלד הארנ ,ג ףיעסב בתכנל עגונב
.(ב"ער) םילדנסו תועוצרל רוע ךתחמד ,הנשמב:הלאש
,רוטרנג ללכ רשאו תילויטה ןמ קרפנש דויצהו תבשה תסינכ ינפל העש יצחכ הדיחיל ונבש
תא סינכהל תווצה דקפמ ונל הרוה הלילב .הדיחיה רצחב ראשנ המודכו םידופא ,תופקשמ
דויצ לטלטל רתומ םאה .םשגה תמחמ לקלקתי אלש ידכ םירוגמה ירדחלו תואנספאל דויצה
?םשגה ןמ ולוקליק עונמל ךכבו תינושמשב ותוסכל ןתינש הדבועה רואל תבשב הז

:הבושת
יפל .םינלזג ינפמ וא הקילדה ינפמ הצקומ יצפח תלצהל עגונב תועד יתש איבה 1ע"ושה
םהש םיצפח ליצהל רתומ ןכלו ,דספה םוקמב הצקומ רוסיאל םיששוח אל ,הנושארה העדה
המל המודבו ,רתוי רומח רוסיא אוהש הקילדה תא תובכל אובי אלש ידכ ,הקילד ינפמ הצקומ
רומח רוסיא השעי אלש ידכ ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ לטלטל ךרדב ול ךישחהש ימל וריתהש
.רתוי

ימל קר ןתינ ,ןתינש רתיהה םתעדלו ,דספה תמחמ הצקומ ליצהל רוסא הינשה העדה יפל
איהש תויה הקילדב לבא ,םיברה תושרב תומא עברא לטלטל אובי אלש ידכ ךרדב ול ךישחהש
.2הבכיש ששח ןיא לוהב ליצמה ןיאו םירחא תושרב

אלא ,ןורחא "םירמוא שי"-כ ותעד ,"םירמוא שי" ןושלב ולא תועד יתש איבה ע"ושהש ןוויכמ
.םיריתמה תעד לע ךומסל רתומ ,הבורמ דספהב ךורכ רבדהש ונלש ןודינב ןוגכו קחדה תעשבש

הצקומ ליצהל "םיריתמ שי"ה לע ךומסל 3ח"בה תעד .א"גמהו ח"בה רבדב וקלחנש אלא
תושעל אובי ,ליצהל ול ריתנ אל םאו ונוממ לע ומצע דימעמ םדא ןיאש םושמ דספה תמחמ
ונאו לוהבש ללגב ול וריתה הקילדה ינפמ אקודש ,איה 4א"גמה תעד לבא .הזמ רומח רוסיא
דספה ששח לע רבודמשכ ןכ ןיאש המ .ול ריתנ אל םא הרות רוסיא תושעל אוביש םיששוח
תוסכל לארשיל רתומ לבא ,יוג ידי לע אלא לארשי ידי לע לטלטל רוסא הזב ,םשגה ינפמ דויצה
.5םשגה ינפמ דויצה תא

:םוכיס
.יוג ידי לע םירוגמה ירדחל וא תואנספאל רצחה ןמ הצקומ אוהש דויצ סינכהל רתומ .1
.לארשי ידי לע םשגה ינפמ דויצה תא תוסכל רתומ .2
רתומ ,ןכ אל םאש ,הרימש תחת הדיחיה רצחב אצמנ דויצהש ןפואב קר אוה ל"נה לכ .3
.הבינג ששחמ לארשי ידי לע םג וסינכהל    

.ז ,חלש ןמיס ח"וא ע"וש .5 .ג"קס םש ע"וש .4 .םש .3 .ה"קס םש ב"נשמ .2 .ב ,דלש ןמיס ח"וא .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא