םירק השמ ליא ברה תאמ

תוכרב


תולקתהב סנ יל השעש תכרב .זי
:הלאש
ירודכ וקרש הכלהמבש תורעתסה תדוקפ חכה דקפמ ןתנ םילבחמ תילוח םע תולקתה ךלהמב
חרואב עצפנש דחא דבלמ ליח ףא גרהנ אל סנ ךרדב קרו םירעתסמה ירבח ןיבו יניב ביואה
?עוצפל סחיב ןידה והמו למוגה תכרב וא סנ יל השעש תכרב ךרבל ילע םאה .ינוניב

:הבושת
2לינולמ ש"ארה לש הנושאר העד :סנה תכרבל עגונב תועד יתש ואבוה 1ךורע ןחלושב
ימ תודוא 3ארמגב אבומש השעמה ןוגכו םיכרבמ םלוע לש וגהנממ אצויש סנ לע קרש
םיכרבמ הזל המודב .התימ תנכס ידכ דע אמצ היהש תעב ןיעמ ול ארבנו רבדמב ךליהש
ןוגכו.4רידנ הלצהה ןפוא םא םלועה גהנממ אצי אלו עבטה ךרדב התיהש הלצה לע םג
רשפאתה ךכבו ול ךומסב תיבה תמוח הטטומתהש ארומאה ןינעב 5ארמגבש השעמה
אוהש סנ לע םגש 6ש"בירה תעד איה הינש העד .ץורפ למג ינפמ המינפ טלמהל ול
תויהו .ךרבל שי - לצינו הנכס ידיל אבו הלילב םיבנג ואבש ןוגכו ותדלותו םלוע לש וגהנמ
אלב ךרבל בוטש ךורע ןחלושב קספנ םיבנג תנכס לע ךרבל ןיא הנושארה העדלש
.תוכלמו םש תרכזה

היה עבטה ךרדבש הנועט הלגע ידי לע סרדנש ימ תודוא בתכנ 7הרורב הנשמב
סנ תבייחמה הנושאר העדל וליפאו .סנה תכרב ךרבל וילעש ,התיממ לוצינ אוהו תומיש
,ושארל ךומס ןבא לפנ םא לבא .8תויראה בוגל לפנש ימל המוד רבדהש םושמ תאז - רומג
,שממ ןיעב לזרב עקתנ אלו ושאר לע ןבאה לפנ אלו סנ ול השענו וניעל ךומס לזרב עקתנ וא
רבדל בורק היהש םדא לכ יכ ,םיכרבמש רשפא הינש העדלו ,םיכרבמ ןיא הנושאר העדל
.תוכלמו םש אלב ךרבי ןכ לעו ,ךרבמ לוצינו הנכס וב שיש

תכרב ךרבל ולגרל הבור רודכ רדחש םדאל עגונב 9ףסוי טוקלי רפסב בתכ הזל המודב
ראשלו ונטבל רודכה רדח םא כ"אשמ התימ תנכסב היה אלו תויה תוכלמו םש אלל סנה
ימל 10א"טילש ףסוי הידבוע ברה קספ ןכו .תוכלמו םשב ךרבי לוצינ םא זאש ללחה תומוקמ
.תוכלמו םש אלב ךרבל תוממ לוצינו םילשוריב םכש רעשב יברע ידי לע רקדנש

:םוכיס
אל םתלצה ןפוא םגו םלועה גהנממ אצויש סנ השענ אל ועצפנ אלש רעתסמה חכה ילייחל .1
למוגה תכרב ךרבל םהילע ןכל ,המוד ןפואב תומייתסמ תויולקתהה ןמ תובר ןכש רידנ היה
אלב סנה תכרב וכרבי םוי םישולש רחאל םוקמ ותואל ורזחי םא .הנכסה ןמ ואציש רחאל
.תוכלמו םש תרכזה
.ל"נכ ךרבי אוה םג - ינוניב חרואב עצפנש ףא עוצפה לש וילגר וא וידיב םיעילק ועגפ םא .2
וילע - תיאופר הניחבמ תומ תנכסב היהו ופוגבש ללחה תומוקמ ראשל םיעילק ורדח םא לבא
:ךרבל
.םילחיש רחאל למוגה תכרב
.עוריאה רחאל םוי םישולש םוקמ ותוא האריש םעפ לכ תוכלמו םשב סנה תכרב
.סנה תכרב יללכ ןלהל חיכש אל רבדהש ןויכ .3
וב דמועש םויו הארש םוימ ץוח] םוי םישולשל תחא סנ ול השענש םוקמ ותוא האור רשאכ
11הזה םוקמב סנ יל השעש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב ךרבמ [התע
ינקזל סנ השעש" וידכנו "הזה םוקמב יבאל סנ השעש" ל"נכ תוכלמו םשב וכרבי וינב
. 12"הזה םוקמב
. 13ןושארה םהיבאל סנה הרקש רחא םהיתובא ודלונ םא ויאצאצ םיכרבמ ךליאו דכנמ


תוכרב .5 .םש םהרדובא .4 .דנ ףד תוכרב .3 .מש דומע םהרדובאב האבוה .2 .ט ,חיר ןמיס .1
.10 .ד הרעה חיר ןמיס ג"ח .9 .חכ תוא םש ןויצה רעש .8 .ב"לקס חיר ןמיס .7 .זלש ןמיס .6 .םש
.םש .13 .ז"טקס םש הרורב הנשמ.12 .ס ,חיר ןמיס ךורע ןחלוש .11 .םש


:הלאש
ונארקנ עתפל .חטשב רקוב תחוראו החונמל ונלצינ ותוא ןמז קספ רצונ יתגולפ ליגרת ךלהמב
.ונתואצמיה םוקממ רטמוליק ינש תקחורמה הדוקנל ילגר ןפואב עיגהל רשקה רישכמב
.הכילה ידכ ךות ךרבל ןתינש וא ,ןוזמה תכרב ךרבל ןמז הגולפה דקפממ שקבל םא ונטבלתה
?גוהנל ונילע היה דציכ

:הבושת
חכמ וא 2אתיירואדמ הבויחש םושמ הבישיב ןוזמה תכרב ךרבל שיש ובתכ 1םינושארה
הז ללכב 4הרורב הנשמה יפלו 3הליכאה םוקמב רמאהל תבייח ןוזמה תכרבש הכלהה
ואובי אלש ידכ - ןנברדמ הבויחש ףא הבישיב הכרבל שיש ןוזמה תכרב לש תיעיבר הכרב םג
.הב לזלזל

םגש אלא דבלב הדובעב וא הבישיב ,תיבבש ימל סחייל ןתינ היה ליעל רומאה תא םנמא
:קספנ 6ךורע ןחלשב לבא .הבישיב ךרבל הליחתכל ובתכש 5םינושאר שי ךרדב ךלהמל עגונב
קספש יפכו וילע תבשוימ ותעד ןיאש יפל ךרבלו בשיל ךירצ ןיא לכואו ךרדב ךלהמ היה םא
קספ תא ץמאל הרואכל ןתינ תעדה לובלב םכל םרגי הבישיב וכרבת םאש ןויכמו .7ש"ארה
.ךורע ןחלשה

ךרבלמ רוטפהש ךורע ןחלשה ירבדמ קיידל ןתינש ןויכ תטלחומ היאר ןאכ ןיא ןיידע ךא
וילע לח אל - הבישיב לכואו ךרדב אצמינהש דועב הכילהב לכואש ימל קר סחייתמ הבישיב
רורב ןידה ןיא יכה ואלבש תויהו ,9םדא ייחה םשב 8הרורב הנשמה בתכש יפכו ל"נה רוטפה
הבישיב לכא םאש 10ןויצה רעשב עירכה ,אל וא הבישיב ךרבל וילע םא הכילהב לכואל עגונב
םוקמב ךרבל ולכותש ידכ תוקד רפסמ שקבל םכילעש ןאכמ .הבישיב ןוזמה תכרב ךרבל וילע
.הבישיב םכתליכא

- הכילה ידכ ךות םתכרבו םכמוקמ תא םתבזע רבכש דבעידב לבא הליחתכל תאז לכ
אוהשכ וא דמוע אוהשכ ךריב םא ןכו :בתכש ם"במרה ירבד יפ לע תאז - הבוח ידי םתאצי
- ךלהמ ךריב וליפא ןכ ושע אל םא והימ :בתכש א"מרה קספ יפ לעו ,11הבוח ידי אצי - ךלהמ
.12אצי דבעידב

:םוכיס
.הליכאה םוקמב הבישיב ןוזמה תכרב ךרבל תנמ לע תוקד רפסמ שקבל שי - הליחתכל .1
.הבוח ידי םתאצי - הכילה ידכ ךות םתכרבו ךרדל םתאצי רבכש - דבעידב .2
תא שבשת םכמוקמב ןוזמה תכרבל הנתמהו םיקוסמל רובחל םכילעשכ - קחדה תעשב .3
תכרב ךרבל שי ,םיקוסמ קלד זבזוביש הזב הבורמ דספהל םורגת םגו ולוכ ליגרתה ךלהמ
לבקל רשפאש םושמ תינש .דבעיד ןיעכ קחדה תעשש םושמ תישאר הכילה ידכ ךות ןוזמה
.חרכומ וניא םדא ייחה לש קוידהו םטושפכ ךורע ןחלשה ירבד תא

תעדב ד"כקס א"רג .3 .ף"ירה יפדב .חל ףד הנוי וניברו ,םש 'סות .2 .:אנ ףד אתכלהו ה"דות תוכרב .1
.אי ףיעס גפק ןמיס ח"וא .6 .א הכלה ד קרפ תוכרב תוכלה ם"במר .5 .א"לקס גפק ןמיס.4 .ם"במרה
תוכרב תוכלה .11. מ"קס גפק ןמיס .10 .ד ,זמ ללכ .9 .ו"לקס גפק ןמיס .8 .ול ןמיס ז קרפ תוכרב .7
. ט ,גפק ןמיס .12 .א הכלה ד קרפ


:הלאש
?ןוזמה תכרב לע רתוול ןתינ םאה .זופח להונב ביוא חטשב תורתתסה תדמע בוזעל ונצלאנ

:הבושת
רצוקמה חסונה תא רמול ךירצ זאו ןוזמה תכרבל ןמז הקד שי זופח לופיק להונב םג ללכ ךרדב
תוכרבה ראש הירחאלו ליגרכ הנושאר הכרב :אוה וחסונש 1בטיה ראבב עיפומה קחדה תעשל
לעו ךמע לארשי לעו ונילע 'א 'ה אנ םחר .ןוזמה לעו ץראה לע 'ה ךל הדונ" :ךכ תרצוקמ הרוצב
הנוב י"אב םיילפכב ונימחנתו תיבה דובכ הרהמ לידגתו ךחישמ דוד תיב תוכלמ לעו םילשורי
בוטה אוה .ונלוכל ביטמהו בוטה ךלמה ונכלמ וניבא ל-אה ה"מא י"אב .ןמא םילשורי וימחרב
ונכזיו םימחרבו ןחב דסחב דעל ונלמגי אוה ונלמוג אוה ונלמג אוה ונל ביטיי אוה ביטמ אוה
".ןמא ורמאו לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי אוה וימורמב םולש השוע .חישמה תומיל

:םוכיס
חסונה ןיאו זפחנש ימו) .ל"נה ןוזמה תכרב חסונ רמול שי תאז רשפאמ ןמזהשכ קחדה תעשב
המלש ברה םשב .וחוכ יפכ דחא לכ תוכרבה עברא לכ לש ריצקת רמאיש בוט ודי תחת ל"נה
.(א"טילש רניבא


.בצק ןמיס ח"וא .1


א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
.'וכו ונכזיו גלדל ןתינ טי ןמיסל:הלאש
רזפתהל וא ןומיז חיורהל ידכ דחי לכוא רדחב תבשל ףידע םאה .םייתד העברא-השולש ונא
?לדבתהל אל ידכ

:הבושת
המ"ל ךכ לכ שוחל ךירצ אל בל תמושת םיכשומ םתא זאש םייתד הרשע םתייה םא םג
תריציל םיאנתה לכ םנשי לוכאל דחי תסנכנ הגולפ וא הקלחמ רשאכ ,הלאשה םצעל ."ורמאי
לכ וליפא דחא ןחלוש לע לוכאל ובשי רשאכ הלח תועיבק 1ךורע ןחלושה תעדל :ןומיז-תבוח
םיבשויש לכ" אלא דחא ןחלוש ביבס ובשיש ךירצ אל 2א"רגה תעדל .ורכיכמ לכוא דחא
קספנ ךכל ףסונב ."םיפרטצמ הנה דחאו הנה דחא םירזופמ םניאש ונייהד דחיב םילכואו
שמש םהל שי םא םידרפנ תונחלוש לע דחא רדחב תולכואש תורובח יתשש 3ךורע ןחלושב
אל םא וליפא ןכ רבדה 4א"רגה תעדלו .ןומיזל םיפרטצמ - (חבטמה ינרות ולא ונלש ןודנבו)
םיבזוע תווצמ ירמוש םניאש םילייחהש יפ לע ףא ןכל .דחי ףרטצהל תעד לע הליחת וסנכנ
דוע דחי ולכאת םא בוטו ןמזלו ץבקתהל םכילעו ןומיז תבוח םכממ תעקופ אל לכואה רדח תא
.ןחלוש ותוא לע והשמ

:םוכיס
.הרשעב ןכש לכו השולשב ןמזל ידכ ןחלוש ותוא ביבס לכוא רדחב תבשל ףידע


.םש .4 .א ףיעס הצק ןמיס ח"וא .3 ."ובשי כ"אא" ה"ד ל"היב םש .2 .אי ףיעס זסק ןמיס .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא