םירק השמ ליא ברה תאמ

ן י ב ו ר י ע


(א) רעש תציחמ .במ
:הלאש
הסינכה שיבכ זכרמב םקוממה הסינכה רעש דבלמ ,תשר רדג ףקומ תרשמ ינא וב הנחמה
םא תעדל ינוצרב ,חתפה תרוצ ןיקתהל לכוא אל תבשה תסינכ דעש הדבועה רואל .סיסבל
ובחורש רעשה הנבממ קחרמהש םינותנה רואל ,הרישכ הציחמכ רדגה תא בישחהל רשפא
סיסבה ןמ האיציהו הסינכה רעש ןיא םאה .םירטמ העברא אוה ,דצ לכמש רדגל ,םירטמ ינש
?בוריעה תא לסופ

:הבושת


רדגה עטקמ הבחר ןהמ תחא לכש תוצרפ יתש היפל ,הכלה הנשי ,1ןיבוריע תכסמב
קספנש הז ןיד .הלודג תחא הצריפ תיתכלה הניחבמ תורצויו הז רדג עטק תא תולטבמ ןהיניבש
םא םג ףקת אוהו ,"היל לטבמו אסיג יאהדו אסיג יאהד אריוא יתא" ארמגב הנוכמ 2ע"ושב
תולטבמ תוצרפה 4שיא ןוזחל) .3ונממ הלודג הינשהו רדוגמה עטקל הכרואב הווש תחא הצריפ
..(רדגל הווש ךרואב ןהיתש םא םג רדוגמה עטקה תא

,(רעשה הנבמ) "דמוע"ה תא תולטבמ האיציהו הסינכה שיבכ רבוע ןהב תוצרפה יתש ,ךכיפל
לש תיפקהה רדגה לכ תא 5שיא ןוזחל תלסופש םירטמ הרשע ךרואב הכורא תחא הצריפ תרצונו
הבורמ דמוע"ה ןפוד התואב םאש ,רבוסו שיא ןוזחה לע קלוח 6ןייטשנייפ מ"רגה םלוא .הנחמה
תורדגהש ןוויכמ ."היל לטבמו אסיג יאהדו אסיג יאהד אריוא יתא" םירמוא ןיאו ,רשכ "ץורפה לע
ףקומ בשחנ הנחמהו ,רעשה הנבמ תא תולטבמ תוצרפה ןיא ,דואמ תוכורא תוצרפה ידיצ ינשמש
.הרישכ הציחמ

:םוכיס
.תבשב הנחמב לטלטל רתומו ,בוריעה תא לסופ וניא סיסבל הסינכה חתפ

.טפ ןמיס ב"ח ח"וא מ"גא ת"וש .6 .םש .5 .מ"קס חס ןמיס ןיבוריע .4 .םש .3 .דל ,גסש ןמיס ח"וא .2 :י ףד .1
:הלאש
דמוע הל דומצבו רדגה דיל .אבה ןפואב יונבה סיסבל הסינכ רעש םייק ,תרשמ ינא וב סיסבב
הסינכה שיבכ זכרמב .(רויצב ב) הנחמל םיסנכנה לגר יכלוהל הסינכ ירושיא םיקדוב וב הנבמ
ילעבל הסינכ ירושיא קודבל םדיקפתש םילייח ינש םיאצמנ וב ,(רויצב ד) הנבמ דמוע סיסבל
רויצבש ה ,ג םירבעמ םאה .ונממ םיאצויה בכרה ילכ תא םושרלו ,הנחמל םיסנכנה תוינוכמ
?בוריעה תא תלסופה םירטמ הרשע ךרואב הכורא הצריפ םירצויו ד "דמוע"ה תא םילטבמ םניא
תאפמ תיוז ילזרבב שמתשהל ילב ,חתפה תרוצ ידי לע וז הצריפ םותסל ןתינ דציכ ,ןכו הדימב
?תבשה תסינכ דע ראשנש ןמזה רצוק


:הבושת
םירצויו ,ד הנבמ תא ה ,ג םירבעמה םילטבמ 1שיא ןוזחה תעדלש ראבתה תמדוקה הבושתב
תויה ,2ןייטשנייפ מ"רגה תעדל לבא .בוריעה תא תלסופה םירטמ הרשע תב הכורא הצריפ
רתומו בוריעה תא תלסופש הצריפ וז ןיא , סיסבה לש וז חורב "ץורפה לע הבורמ דמוע"הו
הצריפה תא םותסלו ןקתל רשפא ל"נה תקולחמה ידימ תאצל ידכ .הנחמב תבשב לטלטל
לע םיכמוס הז ןפואב .ד ,ב םינבמה ינש לעמ טוח תחיתמ אוה םהב לקהש ,םינפוא רפסמב
.דומע אוהש רכינ םא ,(קחדה תעשב קר אלו) דומע בשחנ תיב היפל ,3ם"שרהמה תטיש
ןוויכמו ,םידומעכ םיארנ םה ירה ,חטשב םידיחיה םיתבה םה םינבמה ינש ל"נה הרקמבש ןוויכמ
תושעל םדא ינב ךרדש ארבסה תא לבקל שי ,שיבכה לע דמועל הארנ םהילעמ רבועה טוחהש
לבא ,םותס וניאש (ה עטק) םירטמ העברא לש חתפ ראשנ הז ןפואב .תובע (םידומע) תוזוזמ
.חתפכ אלא ובישחהל ןיא םירטמ 4.80 לע הלוע וניא ובחורש תויה

:םוכיס
."ץורפה לע הבורמ דמוע" ןידמ הציחמ רותב הרישכ רדגה השמ תורגאה יפל
.שיא ןוזחל םג רשכ ד ,ב םינבמה ינש לעמ טוח חתמנ םא

.ור ןמיס א"ח ם"שרהמ ת"וש .3 .טפ ןמיס ב"ח ח"וא השמ תורגא ת"וש .2 .א ק"ס חס ןמיס ןיבוריע .1:הלאש
היושעה רדג ףקומ סיסבה .יברעה רפכל קשונה סיסבב ונמאתה יונב חטשב םינומיא עובשב
רדגה לש ןוילעה טוחה .עקרקה לע תילתלתו לית יטוח השולש ידי לע םירבוחמה תיוז ילזרבמ
ונל היה אלש ןוויכמ .(רויצבכ) תיוזה ילזרב תוערגמ ביבס ףפולמ אלא םידומעה לעמ רבוע וניא
הרימש ונילע הלטוהש תויה היה אל וגישהל רתוימ ןמז םגו ,םידומעה ישארב רושקל 10-ח
וז רדגו הדימב ?בוריעכ רדגה תא בישחהל רשפא םאה .תבשב לטלטל אל ונצלאנ ,תיסיסב
?ןמזה ץחל לשב הכרוא לכל התוא קודבל ילב םג התורשכ לע ךומסל רשפא םאה הרישכ


:הבושת
ידכ םיאנת רפסמ םיצוחנ ,"ימד דובלכ םיחפט השולשמ תוחפ לכ" יתכלהה ללכה יפ לע
םיכירצ עקרקל ןותחתה טוחה ןיבו וריבחל דחא לית טוח ןיב םיחוורמה ,תישאר .וז רדג רישכהל
ןמ תוחפל םיחפט הרשע הבוגב תויהל ךירצ ןוילעה טוחה ,תינש .םיחפט השולשמ תוחפ תויהל
הדנה הציחמ בשחת אל הציחמהש ידכ םיחותמ תויהל םיבייח םיטוחה ,תישילש .1עקרקה
יכ הלוספ הציחמה דומעל דומע ןיב דבלב לית יטוח השולש םיחותמ םאש ,אצמנ .היוצמ חורב
תא רישכהל ןיא דומעל דומעמ םיחותמ לית יטוח העברא ויה םא םג ךא .דובל ןיד רוציל ןתינ אל
הטמל דרויו יופר ןוילעה טוחה תובר םימעפש תויה ,הכרוא לכל הקדבנ אל דוע לכ הציחמכ רדגה
םה ירה םייופר םייעצמאה םיטוחהו חותמ ןוילעה טוחה םא וליפאו ,עקרקה ןמ םיחפט הרשעמ
.םיחפט השולש לעמ רדג עטק ותואב טוחל טוח ןיב חוורמהש ללגב ,הצריפ עטק ותואב םירצוי
לכ ,לית יטוח העבראמ היושע איה םא וליפא ל"נכ "העורג הציחמ" לע ךומסל ןתינ אל ,ךכל יא
.הרישכ אצמנו תבשל ךומס הקדבנ אל דוע

ריבעהל ןתינ עקרקה ןמ םיחפט הרשע ההובג תיוזה לזרבבש הנוילעה תערגמהשכ ,ןכא
ןכיה רימחהל הטונ 2הרורב הנשמה םנמוא .חתפה תרוצ רוציל ךכ ידי לעו ליתה טוח תא הכותב
הארנ ןכל .ךכב וליקהש 3םינורחא שי לבא ,דומעבש רוח ךרד רבועה טוחה לעמ ךשמנ דומעהש
אלא .דומעבש רוח ךרד רבוע טוחהש ןכיהל ההז ןידה ,דומעבש תערגמב רבוע טוחה רשאכ םגש
הרשע ךותב ויהי אל ,ןוילעה טוחל תחתמ תיוזה ילזרבל םירבוחמה םיטוחהש גואדל ונילע זאש
.(רויצבכ) עקרקה ןמ םיחפט
:םוכיס
:םיאנת השולש םישורד םהיניב לית יטוחו םידומעמ היושעה העורג הציחמ תיינבל .1
תוחפ תויהל ךירצ עקרקל ןותחתה טוחה ןיבו םיטוחה תעבראמ טוחל טוח ןיב חורה .א    
.(מ"ס 24) םיחפט השולשמ        
.עקרקה ןמ תוחפל םיחפט הרשע הבוגב תויהל ךירצ וכרוא לכל ןוילעה טוחה .ב    
.םיחותמ תויהל םיבייח םיטוחה .ג    
הבוג םא ,תיוזה לזרבבש תערגמב רובעל חתפה תרוצ לש ןוילעה טוחה לוכי קחדה תעשב .2
.עקרקה ןמ (מ"ס 80) תוחפל םיחפט הרשע תערגמה    
הרשע הבוגב תויהל םיכירצ (םימייק םה םא) חתפה תרוצ לש ןוילעה טוחה תחתש םיטוחה .3
.עקרקה ןמ תוחפל םיחפט    

.ט"קס אע ןמיס ןיבוריע תוכלה א"וזח ,בל ,בסש ןמיס ש"הורע .3 .דס ק"ס םש .2 .ה ,בסש ןמיס ח"וא ע"וש.1:הלאש
לעמ לכימה הבוג .המדאל תורבוחמה םיילגר עברא לע דמועה רלוס לכימ םקוממ ונלש להאמב
וא ,לכימה ילגרמ תחא לעמ רובעל ךירצ טוחה םא ונקפתסה ךא ,מ"ס 80 ובחורו ,םיחפט הרשע
?עצמאב וילעמ רובעל לוכי טוחהו חתפה תרוצ דומעל בשחנ לכימה לכש

:הבושת
,םיקזח תויהל ןכו םידומעכ תוארהל םהילע לבא ,1חתפה תרוצ לש םידומעה בחורל רועיש ןיא
לכימ בישחהל שי ךכל יא .2םינק וא שק לש וליפאו איהלשכ תלד םהל רבחל היהי רשפאש ידכ
םיבשחנ םיילגר עברא ילעב למשח ידומעש יפכ ,ועצמאב וילעמ רובעל לוכי טוחהו דומעכ הז רלוס
.דומעל


:םוכיס
.חתפה תרוצ דומעכ ולוכ בשחנ רלוסה לכימ

.אי ,בסש ןמיס ח"וא ע"וש .2 .וצק ןמיס ףוס א"ח בקעי תקלח ת"וש .1:הלאש
םוסחמ םייק הסינכב לבא ,תשר רדגמ ברעו יתש היושעה הציחמ ףקומ תרשמ ינא וב הנחמה
תרוצ בשחהל לוכי הז םוסחמ םאה .('מ 4.80) תומא רשע לעמ הבחורש הצריפ רגוסה תרוקיב
ןמ דחא דומעל רבוחמ ןוילעה הנקהו תויה הרישכ וז ןיעמ חתפ תרוצ םאה ןכו הדימב ?חתפה
?(1 רויצ) דצה


:הבושת
תרוצ תורשכ רבדב היעב תררועמ הרואכל ,דצה ןמ א דומעל רבוחמ ןוילעה הנקהש הדבועה
אלו השע אל ,דצה ןמ האשעש חתפה תרוצ" אדסח בר רמא 1ןיבוריע תכסמבש ןוויכמ ,וז חתפ
קספנ ןכו ("ןהישאר לע אלו ותיעצמאב הזל הזמ הרומזה חתמש" הנווכה םש י"שרפ יפלו) ,"םולכ
.3הרורב הנשמבו 2ע"ושב

,דצה ןמ חתפה תרוצ תושעל םדא ינב ךרד ןיאש ןוויכמש 4בישמו לאוש ת"ושב בותכ ,ךדיאמ
לעמ טוחה תא םיריבעמ ויה תרחא ,חתפה תרוצל םתנווכ ןיאש םתעד וליג דצה ןמ הואשע םא
לבא ."דצה ןמ רבוע" לש לוספ םייק חתפה תרוצל ודועיש טוחב קר ותטישלש אצמנ .םידומעל
םיטוחהשכ םג חתפה תרוצ תא לוספל ןיא ,ןופלטו למשח יטוח ןוגכו ,הנוש םדועיש םיטוחב
.וז ארבס לע ךומסל רשפא קחדה תעשבו ,ןופלטהו למשחה ידומע ידיצמ םירבוע

לעמ אצמנ ןוילעה הנקהו תויה ,למשח יטוח ןידמ םוסחמבש ןוילעה הנקה ןיד עורג אל ךכל יא
.א דומע לש ודיצמ אצמנש ףא ב דומע

םירבוחמה ,דומע לש תוטילב וא םיוו םהיפל םיקסופה תטיש לע תססובמ לקהל תפסונ ארבס
לשמל ךכ .םהילעמ ןוילעה הנקה תא ריבעהל רתומו ,דומעה ןמ קלח םתוארל שי ,דומעל בטיה
(2 רויצ) דצה ןמ רוביח לע ךומסל ,תבש לוליחמ םיברה תא ליצהל ידכ קחדה תעשב 5וריתה
שיו) .דומעל בטיה תרבוחמ איה םא ,דומעה ןמ תאצויה הטילבה לעמ טוחה תא ריבעהלו
דומע דצמ אצויה זיזל רבוחמה ןוילעה הנקה ךכיפל .(6קחדה תעשב אלש ףא תאז וריתהש
חתפ תרוצ הרישכ קחדה תעשבו ,א דומעמ קלח הווהמה זיז לע חנומכ בשחי ,(1 רויצבש) א
.וז

םישוע לכב" קספנ 7ע"ושב .םדא ידיב לטבתהל היושעה הציחמ יהוזש ,איה תפסונ היעב
."תבשה רחא לטניל ןידיתע םהש ףא" 8הרורב הנשמה בתכ הז לע ."תופכואבו םילכב הציחמ
ןידה אוה ,ךכ םא .הציחמ םהמ םישוע ןיא תבשה ךותב לטניל ןידיתע םה םאש וירבדמ קיודמ
סנכנ בכרש םעפ לכב םימעפ רופס ןיא תבשה ךותב לטניל דיתעש הז תרוקיב םוסחמל עגונב
.ונממ אצוי וא סיסבל

וליפאש ,ראובמ 9ןיבוריע תכסמב ירהש ,הז ןיד ול ןינמ ןויע םיכירצ הרורב הנשמה ירבדש אלא
.ע"צו םש י"שרפמ עמשמ ןכו ,הציחמ יוה המצע תבשב לטניל םילכה ןידיתעש

םוסחמש םתנעטו ,חתפה תרוצכ הז םוסחמ םירישכמ םניאש 10םיקסופ םנשי ןינע לש ופוגל
םאש ,םינעוטה 11םיקסופ םנשי ךדיאמ .הציחמ יוה אל העשל הציחמש תויה ,ליעומ וניא רוגס
הרתוהש ןויכ םירמוא ונאש ללגב ,חותפ אוהשכ ףא ליעומ ,תבשה תסינכב רוגס םוסחמה היה
ןכל .תבשה תסינכב רוגס םוסחמה היה ןכא םא תעדל תורשפא ןיא ,ונלש ןודינב לבא .הרתוה
תרבוחמה תרשרש תמייק םא ,היפל 12ויתובושתב רפוס םתחה תעד תא ץמאל שיש ,הארנ
הנקה תמרה םעש ךכ ,הז דומע לע חנומה ןוילעה הנקה הצקלו ,דחא דצב ,ב דומע הצקל
בתוכ רפוס םתחהש יפכ ,רישכהל שי ,(3 רויצ) חתפה תרוצ תרצויו תרשרשה תחתמנ ןוילעה
."יתעדי אל הז תלוז ,ימוקמב הפ יתנקת ןכו ,רעשכ יזחתמ חותפ אוהש ןמזב וליפא זאש"


:םוכיס
קר ,חתפה תרוצכ הז םוסחמ רישכהל שי ,('מ 4.80) תומא רשע לעמ הצריפה בחור רשאכ
הבוגש יאנתבו ,(3 רויצבכ) ןוילעה הנקה תמרה תעשב םיחתמנה תרשרש וא לבח ףוריצב
.עקרקה לעמ הלעמו םיחפט הרשע םידומעה

ןמיס היח שפנ ת"וש .5 .חפ ןמיס ב"ח אמק ארודהמ .4 .דכ ק"ס םש .3 .אי ,בסש ןמיס ח"וא .2 :אי ףד .1
.8 .ה ,בסש ןמיס ח"וא .7 .זס ןמיס שיר םהרבא הזחמ ת"וש .6 .ב תוא ר ןמיס א"ח בקעי תקלח ת"וש ,דל
ףוס צ ןמיס ,חפ ןמיס .12 הרקי ןבא ת"וש .11 .בסק ןמיס א"ח ם"שרהמ ת"וש .10 :חע ףד .9 .ל ק"ס םש
."יתיאר םנמוא" ה"ד

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
ירייאש (.אי ןיבוריע) דצה ןמ חתפה תרוצ ןידב לאננח וניבר תטיש תא ריכזהל יואר ומ ןמיס
לאוי ר"גהמ יתעמש) דצה ןמ חתפה תרוצ יוה אל דצה ןמ ןוילע הנקש עמשמו ,ןוילע הנק אלב
.(ל"צז טפולק
:הלאש
,בצומה תא הפיקמה רפעה תללוס ךותב הרופחה ,תיפקה הלעת תמייק תרשמ ינא וב בצומב
והבוגש תיוז לזרב םייק דחאה הללוסה הצקב .םירטמ השימחמ רתוי בחר בצומל הסינכה חתפו
.לזרב תעבט הגג לעש הרוקמ רעש תדמע תמקוממ ידגנה הללוסה הצקבו ,םיחפט הרשע לעמ
שמשל הלוכי הדמעה ,תבשה תסינכ דע חתפה תרוצ םיקהל קיפסנ אלש הדבועה רואל םאה
תא חתפה תרוצ רוגסת ,וז תעבטל תיוזה לזרבמ טוח חתמנ םאש ןפואב חתפה תרוצ לש דומעכ
?הצריפה

:הבושת


.תומא עבראמ רתוי בחרה יחלב ורימחהש 1םינורחא שי ,חתפה תרוצ ידומע בחורל עגונב
רתוי םיבחרה םידומעב וליפא חתפה תרוצל שמתשהל רתומש ,2םיקסופה בור תעד לבא
.םידומעכ םיארנ םה םא ,תומא עבראמ

לע תמקוממה רעשה תדמעל םגו ,דיחיה תושרל הבש הלעתהו הללוסה תבשחנ ל"נה הרקמב
המ .עיקרל דע הלועו תעקוב דיחיה תושרש איה הכלהה יכ ,דיחיה תושר לש ןיד שי ,הללוסה יבג
.דיחיה תושרל תושרדנה תודימה תא שי המצע הדמעלש םג

הרשע תוחפל והבוג םא קחדה תעשב רשכ ,תיב גג לע םקוממה חתפה תרוצ דומע םנמוא
הבישחהל רשפא ,הללוסה יבג לעמ תטלובו תהבגומ וז רעש תדמעש ןוויכמ לבא .םיחפט
טוחה הארנ בצומה ילייחלש תויה ,דומע הגג לע ןיאש ףא ,קחדה תעשב אלש וליפא דומעכ
.3הדמעה לעמ רבועה

ןאכו ,דיחיה תושר לעמ רבוע טוחה רשאכ חתפה תרוצ םילסופה םיקסופ םנשיש יפ לע ףאו
אקודש ,רמולו םירקמה ןיב קלחל שי םוקמ לכמ ,רעשה תדמע לעמ וקלחב רבוע טוחה הרואכל
ךכש םושמ וא ,רכיה םושמ לוספל שי דיחיה תושרב םקוממ דומעשכ וא תיב לעמ רבוע טוחהשכ
םדא ינבו ,דומעכ הארנ ומצע דומעהש הרקמב ןכ ןיאש המ 4.חתפ תושעל םיגהונ אל םדא ינב
רבוע טוחה רשאכ םג רישכהל שי ,ונלש ןודינב ןוגכו תובחר תוזוזמ םע חתפ תושעל םיגהונ
.הדמעה גג לעמ תצקמב

:םוכיס
.דומע איהש רכינ יכ ,חתפה תרוצ דומעל תבשחנ הללוסה יבג לע תהבגומה רעש תדמע

ןמיס רזנ ינבא ת"וש ןייע) וצק ןמיס ףוס א"ח בקעי תקלח ת"וש .2 .א תוא חי ןמיס ח"וא יבצ רה ת"וש .1
המלש ךל ףלאה ת"וש .4 .ור ןמיס א"ח ם"שרהמ ת"וש .3 .(י ןמיס ג"ח לאיכלמ ירבד ת"וש ,ד תוא צחר
.ונק ןמיס ח"וא
:הלאש
ינשבו ןשע תשומחת תנסחואמ דחא להואב .תשומחת רובכ םישמשמ 12 רפסמ םילהא ינש
ןומיא ירזע םינסחואמ ובש ישילש להוא םוקמב םייק וללה םילהואה ינש דבלמ .הציפנ תשומחת
יטוח רפסמ ידי לע םהיניב םירבוחמה תיוז ילזרב ונייהד "העורג הציחמ" ףקומ םוקמה .םינוש
ףקיה" בשחנ הז ןיא אמש וא םילהואל ץוחמ ףקומה חטשב תבשב לטלטל רתומ םאה .לית
?"הרידל

:הבושת
םושמ תבשב לטלטל רתומ ,(ךרעב 'מ x3737) םייתאס תיבמ תוחפ ףקומה חטשה לדוג םא
,םייתאס תיבמ לודג ףקומה חטשה םא לבא .הריד םשל תפקומ תויהל הכירצ הניא הציחמהש
רתומו דיחיה תושר בשחנ ,הלעמו םיחפט הרשע ןהבוגש תוציחמ ףקומה םוקמ הרותה ןמש ףא
לטלטל רוסא ןנברדמ ,וכותבש המ תרימשל אלא הריד םשל ףקוה אל םא םוקמ לכמ ,וב לטלטל
תילמרכל וא םיברה תושרל הזכ חטש ןיב םיוסמ ןוימד םייקש םושמ תאז .1תומא עבראמ רתוי וב
.2תועטל םייושע םדא ינבו

לש רדג עטמה לש ףקיהל ןיא ,רמושה תבישי םשל התנבנש ףא ,עטמב םירמוש תכוס ,ךכיפל
.3ומצע דצמ אלו עטמה תרימש ךרוצל איה םוקמב רמושה תבישיש םושמ ,"הרידל ףקיה"

.םייתאס תיבמ רתוי ולדוגשו הרישכ הציחמ ףקומה ןאצ רידל עגונב וקלחנ 4םינושארה לבא
,י"שר תעדל .םש רג העורה ןיאש תויה הרידל ףקומ לש ןיד ףקיהה לע ןיא ןתנוהי ונבר תעדל
לחו העורה תרידל םוקמה בשחנ ,תומהבב לפטל ידכ עובק ןפואב רידל סנכנ העורהש ןוויכמ
תשומחתה רוב לש הציחמה תא םג בישחהל לכונ י"שר תטיש יפל ."הרידל ףקומ" ןיד ףקיהה לע
תרזחהו תחיקל ךרוצל רידת םש םיאצויו םיסנכנ םילייחהו םידקפמהש תויה ,הרידל ףקומכ
.ןומיא לכ םותבו ינפל ,תשומחת

הלילו םוי רמושה בשוי ובש םוקמ בישחהל דדצמה ,5ח"בה תטיש תא ףרצל ןתינ תאז דבלמ
תועש רפסמ לכ ףלחתמ תשומחתה רובב רמושהש ףאו .אבצב תואיצמה יהוז ןכאו ,הרידל ףקומכ
םירשע העובק הרימש םוקמב הנשיש לכ ,"הרידל ףקומ" לש םש ףקיהה ןמ עיקפהל ידכ ךכב ןיא
.הממיב תועש עבראו

ףקומה חטשה םא לוטלט הריתמ הניא ,דבלב ברע היושעה וז ןוגכ "העורג הציחמ"ש אלא
וב לטלטל רתומ םדא ינב השולשל קרו ,6דחא םדא ההוש חטשבש ןמז לכ םייתאס תיבמ לודג
דבלב ברע היושעה הציחמ ליעות אל ,דחא לייח רמוש תשומחתה רובבש תויהו ,"ארייש" ןידמ
תרוצב םוקמה תא ףיקהלו ליתה יטוח תא ריתהל שי תאז רואל .הרידל תפקומכ הבישחנ םא םג
.חתפה

:םוכיס
רתומ (רטמ x3737) םייתאס תיבמ ןטק וחטשו הרישכ הציחמ ףקומ תשומחתה רוב םא .1
.תבשב וב לטלטל    
וב לטלטל רתומ ,םייתאס תיבמ לודג וחטשו הרישכ הציחמ ףקומ תשומחתה רוב םא .2
םוקמב שי רשאכו ,תשומחת תסנכהו תאצוה םשל רידת םוקמל םיסנכנ רשאכ תבשב    
.(ולא םיאנת ינשמ דחא קר םייקתהב םג ילואו) הלילו םוי עובק רמוש    
ידכ הב שי ,םייתאס תיבמ ןטקה חטש הפיקמ רשא ,דבלב ברע היושעה "העורג הציחמ" .3
.תבשב לוטלט ריתהל    
הריתמ ,םייתאס תיבמ רתוי ולדוגש חטש הפיקמה ,דבלב ברע היושעה "העורג הציחמ" .4
חטשב םא לבא .הלעמו םדא ינב השלש חטשב םא ,הריד םשל התשענשכ תבשב לוטלט    
.חתפה תרוצ תונבלו תמייקה הציחמה תא רותסל שי ,דבלב דחא לייח ההוש    

ןמיס ל"היב .4 .ד-ג ק"ס בסש ןמיס ב"נשמ ,ד-ג ק"ס םש .3 .ה"קס םש .2 .ב-א ק"ס חנש ןמיס ב"נשמ .1
.גל-בל ק"ס בסש ןמיס ב"נשמ .6 ."רומשל ידכ" ה"ד בסש ןמיס ל"היב .5 ."הרידל" ה"ד חנש
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא