םירק השמ ליא ברה תאמ

ם י ד ע ו מ


הנשה שארב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .טמ
:הלאש
.לעפא תמרב רקובה תועשב הנשה שאר ברעב וזכור ,תרשמ ינא הב ןוירשה תגולפ ילייח
.ןד שוג בחרמב לארשי תרטשמ םע תוילוחב תבלושמ תוליעפל םילייחה ורזופ םיירהצב
תרחמלו ,לעפא תמרל תילויטב הגולפה ילייח לכ רוזחל םירומא הלילב הרשע תחא העשב
ןושאר בוט םוי לילב הרזחה םאה .המצע לע וז תוליעפ תרזוח הנשה שאר לש ינש בוט םויב
לש ינש םויב תפסונ העיסנל םורגת הרזחהש הדבועה רואל רקיעב ,תרתומ הנשה שאר לש
?הנשה שאר

:הבושת
רוזחל שי ,תוננוכב הגולפה הלילבו תבש לילב לח הנשה שאר לש ןושאר בוט םוי ליל רשאכ
הרטשמה תנחתב ןולל םילייחה לע הבוח תוננוכב תאצמנ הגולפה ןיא םא לבא .לעפא תמרל
.תוליעפה המייתסה הב ריע התואב תאצמנה

תרמשמש ידכ הנחתב ץוחנ יתרטשמה פי'גהש ךכ לע ססובמ הרטשמה תנחתל בושל רתיהה
תנחתל המישמה המת וב םוקמה ןמ ותעיסנ ןכל .המוד תוליעפל ומע תאצל לכות תפסונ
.רתיה תעיסנ תבשחנ הרטשמה

,דילומ םושמ ןנברדמ אוה בוט םויב העיסנה רוסיא זאש ,לוח םויב לח הנשה שאר רשאכ
ןיא תאז לכב ,ךרוצל אלש ימנ הרתוה ךרוצל הרעבה הרתוהש ךותמ םירמוא ונאש תויה תאז
תורישב םילייח יבגלש תויה ,"אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ" ןידמ לעפא תמרל הלילב רוזחל
רידס
ןכש לכו ,שפנ חוקפל םורגל יושע רבדהש ןפואב דיתעב םדיקפת יולימב ולשרתיש ששח םייק אל
תמרב האיציה סיסבל רוזחל רתיה ןתמ יא לשב םהיתומישמל תאצל ונאמיש ששח ללכ םייק אלש
.לעפא

םוי ןיבש הלילה תועש ךלהמב תוננוכב אצמהל הרומא הגולפה םא קר תרתומ הרזחה ךכל יא
.ינש בוט םויל הנשה שאר לש ןושאר בוט

:םוכיס
םויב לחש ןיב ,הרותה ןמ אוה בכרב הרזחה רוסיאש תבש לילב לחש ןיב ,הנשה שאר לילב .1
הגולפה לע תלטומ םא קר ,יתגולפה סוניכה םוקמל בכרב רוזחל רתומ ,ןנברדמ רוסיאהש לוח    
.הלילה תועש ךלהמב תוננוכ תמישמ    
יתרטשמה פי'גה םע רוזחל רתומ ,הלילה תועשב תוננוכב אצמהל הרומא הניא הגולפה םא .2
.הבורקה הרטשמה תנחתל    

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.רתוי בוט לעפא תמרב לכואה םא שפנ לכוא ךרוצ ןאכ שי ,ב ףיעסב בתכנל עגונב טמ ןמיס
.אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ קומינה ךייש רידס לייח לצא םג:הלאש
רשאכ קר אוה "רוטפ"ה ףקות םאה ?יתשא ידי לע הכונח רנ תקלדהמ רטפהל לוכי ינא םאה
?קילדהל בוט יכה ןכיה ,בצומב קילדהל ךרטצאו הדימב ?אקוד ואל וא ונלש תיבב הקילדמ יתשא
םילייחה ללכ לש הקלדהב תוכרבה יבגל ןידה המ .(תוקזח תוחור תובשנמ יכ ישעמ אל ץוחב)
?בצומב

:הבושת
,םיאולימב לעבה רשאכ ןכל .2תורנ תקלדהב תובייח ןה םג ,1הכונח סנב ויה םישנה ףאש ןוויכמ
אלל קילדיו קוור יזנכשא לייחמ תוכרבה תא עמשיש בוטו ,3הבוח ידי ואיצותו תורנ ותשא קילדת
ומצעב קילדהל לעבה לוכי ,הימח תיבב וא הירוה תיבב תחראתמ ותשא םא לבא .4הכרב
.5הכרבב

רוסא םירדחה ךותבו ,חורה ללגב קילדהל ןיא םירוגמל ץוחמו רחאמ ,הקלדהה םוקמל עגונב
.בצומה לש לכואה רדחב םקילדהל שי ,הפירש ששחמ

הבו הביסמ ךורעל דקפמה הצור ,ל"נכ לכואה רדחב קילדה (יזנכשא) לייח לכש רחאל םא
םיללפתמ םא הקלדהה לע ךרבל ףסוי ע"רגה תעדל רתומ ,בצומה ילייח ללכל תורנ קילדהל
אל םא םג ךרבל רתומ ילארשי ש"רגה תעדל םנמוא .6החנמ וא תיברע תליפת םוקמב
.7םיקלוחה ובר םוקמ לכמ ,סנה םוסרפ שיו םיבר לש סוניכ םוקמ והזש תויה ,םיללפתמ

קילדי ,תוליעפב ההשש תמחמ תורנ קילדה אל ןיידעש יזנכשא לייח םוקמב חכונ םא ,ןכא
.בצומה ילייח ראש תאו ומצע תא הבוח ידי איצויו הכרבב

.5 ."קילדהלו" ה"ד זערת ןמיס ל"היב .4 .ט"קס םש .3 .י ק"ס הערת ןמיס הרורב הנשמ .2 .גכ תבש .1
ת"וש .7 .ד הרעה 232 דומע ,ג"מ הרעה 204 דומע ה"ח י"וקלי .6 .ד הרעהב ג ףיעס 232 דומע י"וקלי
ת"וש ,ל ןמיס ו"טח א"יצ ת"וש ,ךאבריוא ז"שרגה םשב הע ןמיס ו"ח ורבדנ זא ,ג תוא הס ןמיס ו"ח י"חנמ
.חצש ןמיס א"ח ךובנרטש מ"רגל תוגהנהו תובושת ,הס ןמיס ח"וא ד"ח יולה טבש

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
הירוה תיבב תחראתמ איה רשאכ הלעב תא האיצומ השאש יתעד תוינעל הארנ וניא נ ןמיס
.ךרבל רשפאש יתעד תוינעל הארנ בצומה לש לכואה רדחב הקלדהה םא .הלעב ירוה תיבב וא
.תדרומ אלו הלעמ אל ה"הללז ר"ומדא תעדל םש הליפת

ןירפלה יכדרמ ברה תרעה
ןיד קר אל הקלדהב שי ,הברה םיעדוי םניאש םילייח םנשי וב בצומב קילדהלש ינמוד נ ןמיס
םשב ךרבל רתומש הרות דומלת ןידמ םג אלא ,היל תיאדכ רמלו היל תיאדכ רמל אסינ ימוסרפ
היהש םינושארה ירבד פ"ע םשב וריבח םולשב לואשל וריתהד אהב המוד ןויער וניצמו] .תוכלמו
.[וריזחהל ידכ םולש תליאשב הלטבל וריכזהל וריתהו ,ךלהו חכשנ םימש םשש ןמזב
.הכרבה חסונ תא ןאכ דמלש םילייחה דחא ךרביש יוצרו
עדוי וניאש קוניתש ,ל"צז ץיבו'צרפ םוחנ ר"גה םשב לצנבנ רודגיבא ר"גהמ יתעמש הז ןיעכ
תוכלמו םשב וילע ךרבל בלול ול תתל ויבאל רתומ תווצמל ךוניח ליגל עיגה אלש ונייהד ענענל
.קוניתה לש ותכרב רחא ןמא תונעל ןיא זאש אלא .הרות דומלת ןידמ:הלאש
רזוחו תבש לילב אצויה בראמב ףתתשהל יתורשפאב שי .ינש םויב רתסא תינעת הלח הנשה
לוכי ינא ךדיאמ .רוכז תשרפ תעימש דיספהל ךא הליגמה תאירק תא חיורהל ךכבו ןושאר םויב
ךא רוכז תשרפ תעימש חיורהל ךכבו ישילש םויב רזוחו ןושאר םויב אצויש בראמל ףרטצהל
?תווצמה תחאל תופידע תמייק םאה .הליגמ תעימש דיספהל

:הבושת
ןנברד הנקת איה אלא ,םירופל הכומסה תבשב אקוד רוכז תשרפ אורקל הבוח ןיא הרותה ןמ
השעמל קלמע השעמ ןיב תוכימס תרצונ זאש םירופל הכומס וז תבשו םייוצמ םיברהש םושמ
,ןינמב הליגמ תעימש לע הפידע ןינמב רוכז תשרפש בתכ ןשדה תמורתש יפ לע ףא ןכל .1ןמה
םירמוא שיש תויה רוכז תשרפ תעימש ףידעהל שי ,2םהינש תא עומשל רשפא יאשכ םוקמ לכמ
ןינמב הליגמש ,איה םהרבא ןגמה תעד לבא .ןנברדמ הבויח הליגמש דועב 3אתיירואדמ הבויחש
םירופ לש הרותה תאירקב ךכל ןיוכי םא רוכז תשרפ תבוח ידי תאצל לוכי קחדה תעשב יכ הפידע
אוביו תשרפבש םושמ ,ןויע םיכירצ א"גמה ירבדש בתכ הרורב הנשמה ךא ."קלמע אוביו" איהש
קלמע השעמ תא רפסל הבוח הלחש םש רמאנ אלו ,לארשיל קלמע השע המ בותכ אל קלמע
ירבד תא וחדש 5םיקסופ םנשי ,ןויע ךירצב ראשנש הרורב הנשמה דבלמ .4םיאבה תורודל
רשפא ,השעמלו הכלהל וירבד תא ואיבהש 6םיקסופה ילודגמ שי םתמועלש ןוויכמ לבא ,א"גמה
.םהילע ךומסל קחדה תעשב

םיקסופה לכש דועב ,קלמע אוביו תשרפל קר תעגונ א"גמה ירבדב ל"נה תקולחמה לכ ,ךכל ףסונ
םינווכמ םא רוכז תשרפ תבוח ידי םיאצוי אצת-יכ תשרפב רוכז תשרפ תאירקבש םימיכסמ
שי ,ןינמב הליגמ ארקמ וא ,ןינמב רוכז תשרפ וא םייקל רשפא הב תואיצמבש הארנ ןכל .7ךכל
.דבלב ןנברדמ הבויחש ףא הליגמ ארקמ ףידעהל

:םוכיס
לילב בראמל תאצל ףידע ןכל .ןינמב רוכז תשרפ תעימש ינפ לע ףידע ןינמב הליגמ ארקמ .1
.רוכז תשרפ תעימש דיספמ ךכבש ףא תבש    
.םירופב "קלמע אוביו" תאירקב רוכז תשרפ תבוח ידי תאצל ןיוכל וילע ל"נכ גהנש ימ .2
לש ריטפמה וא יעיבשה תאירקב רוכז תשרפ תבוח ידי תאצל ןיוכיש ןוכנ ,ל"נכ גהנש ימ .3
.אצת-יכ תשרפ    

ןחלושה ךורע .5 .זט ק"ס םש .4 .די ק"ס םש .3 .זט ק"ס הפרת ןמיס הרורב הנשמ .2 .ו תוא ןויצה רעש .1
בר השעמ לע ריכש תלועפ רפס .7 .חכ ק"ס םייחה ףכ ,ב"יקס בהז תוצבשמ ג"מפ .6 .ה ,הפרת ןמיס
.גלק ןמיס א"רגהל

לצנבנ רדגיבא ברה תורעה
ינפלש םושמ ,םישענו םירכזנמ הל ןניפלי אהד רתסאו יכדרמ תנקת איה יתעד תוינעל אנ ןמיס
.רוכז תשרפ וארק ןמה ינב תרשעב המחלמה

ינפלש םושמ ,םישענו םירכזנמ הל ןניפלי אהד רתסאו יכדרמ תנקת איה יתעד תוינעל אנ ןמיס
.רוכז תשרפ וארק ןמה ינב תרשעב המחלמה

וארקי רשפא םא ב ףיעסב .םתהד אדבועב הכרבב ףסוי יכרבה תנווכ א ףיעסב בנ ןמיס
.רוכזב יעיבשהו השרפב השש תוחפל וא ,רוכזב ריטפמו השרפב העבש
.רקובב ועמש אלש םישנ ליבשב ל"צז יטלו'ז ב"רגה ר"ומ הרוה ןכ ,1 ףיעסב םוכיסב
.ל"נכ העבש וארקי ןמז שי םא ,2 ףיעסב םוכיסב

יתרעה הז לע .הלילה תליחתב ג"יל רואב קודבי ,2 ףיעסב םוכיסבו ב ףיעסב גנ ןמיס
.הלילה לש תוליעפה תארקל םידורט םילייחה הלילה תליחתבש

רמאיו ןמוקיפאו ךרוכו רורמו הצמ לכאיו םירצמ תאיציב רפסי רשפאה תדמב הלילב דנ ןמיס
.הווצמה תכרב אלב לכאי תוצח רחאל רורמה וא/ו הצמה לכוא םאו ,תמשנו ללה

.וז הליבט לע ךרבל ןיאד הארנ רקפה םה םילכה םא ,2 ףיעסב םוכיסב חנ ןמיס

ץראב לקהל שי ילוא ןכא .תאז םישוע אל םיזנכשא םיימש יארי .הזב תלעות תמל ןיא ס ןמיס
.םירצונ אלו םימלסומ םניה ןאכ םייוגה בורו רחאמ לארשי

הברהב יולת רבדהו ארתאד ארמ ןיד ול שיש ןכתי ןיצקה לש הדיחיה לש הבר אוה םא אס ןמיס
םיקלוח ןיא וב םשה לוליח לש רדגל סנכהל לולע הקיתע םג היסנכל סנכהל ,ינש דצמ .םימרוג
לוליח ימד יכיה 'מגב אתיאדכ ןידה ןמ רתומה רבדב םג םיתיעל םייק םשה לוליחו ,ברל רובכ
תדחוימ הביס שי םא אלא ,סנכנ יאבצה ברה םא םג ענמהל יוארש יל הארנ ןכל .'וכו םשה
.ל"מכאו .סנכהל:הלאש
ףסומו תירחש ונללפתה רוכז תבשב .תורחבומ תודיחי יתש תומקוממ םיתרשמ ונא וב הנחמב
איצוהל רתומ םאה .עצבמל תונכהב וקסע הנכשה הדיחיהמ םייתדה םילייחהש תויה ןינמ אלל
רתומ םאה ןינמ ץבקתה החנמב םא ?ןינמ ןיאשכ םג רוכז תשרפ וכותמ אורקל ידכ הרות רפס
?רוכז תשרפ םילשהל הבוח וא

:הבושת
השלשה ראשב ןידה אוהו םילקש תשרפ תורקל רובצה וחכש םא" בתכ 1הרורב הנשמה
רפס איצוהלו רוזחל םיכירצ ,ורכזנו היתוכרבב עובשה רדס לש הרטפה רמא רבכ םא ,תוישרפ
הכרב אלב ריטפיו שידק ךכ רחא רמאיו ,הירחאלו הינפל הכרבב (רוכז) השרפה תורקלו הרות
אל יכ הרות רפס איצוהל ןיא ףסומ ירחא ורכזנ םא ,2ףסוי יכרבה בתכ הז לע ."הירחאלו הינפל
.הרות רפסב דחא םדא ארקיש ונאצמ

דועב ,שדוחהו םילקש תוישרפ לע םיבסומ ףסוי יכרבה ירבדש בתכ 3רזעילא ץיצ ת"ושב לבא
תבשה ךשמהב המילשהל רשפאש םיכסי אוה םג ,הרותה ןמ הבויחש רוכז תשרפל עגונבש
אורקלו הרות רפס איצוהל שי ןינמה ףסאתה החנמב םא ןכל .הירחאלו הינפל הכרבב דחא םדאב
.4רוכז תשרפב ישילשלו עובשה תשרפב יולו ןהכל

םליבשב הרות רפס איצוהל ןיא ,רוכז תשרפ תורקל וחכשש םידיחיש ,בתכ 5טקלה ילובישב
,א"גמה םשב בתכ 6הרורב הנשמה לבא .םירופב "קלמע אוביו" תשרפ תעימשב הבוח ידי ואציו
רוכז תשרפ תבוח ידי םאיצוהל ידכ רהוסה תיבב םירוסא וא םילוחל הרות רפס איבהל רתומש
המש וא ,ןינמ שי רהוסה תיבבש תואיצמב רבודמש טקלה ילוביש תעדב רמול ךרטצנ ןכל .הרפו
.רתומ םיסונא םהש םירוסאו םילוחל לבא ,תורקל וחכשש הזב ועשפש ןוויכמ אקוד היה רסאש
ילב רוכז תשרפ אורקלו הרות רפס איצוהל םילייח תצובקל םג ריתהל לכונ ינשה רבסהה יפל
ראובמש המ פ"ע 7םינורחאה ןמ קלח וקספ ךכ ןכא .םיסונא םהש םושמ ןינמ רדעהב םג הכרב
.םוגרת דחאו ארקמ םיינש ונממ תורקל ידכ הרות רפס איצוהל גהנ י"ראהש ,8הבושת ירעשב

:םוכיס
.תוכרב אלל רוכז תשרפ וב אורקלו הרות רפס איצוהל שי ןינמ ןיא רשאכ .1
.רוכז תשרפב ישילשלו עובשה תשרפב יוללו ןהכל וארקי ,החנמב ףסאתהש ןינמ .2

.אע ןמיס ד"ח .5 .הבושת תוררועתה ת"וש .4 .אכ ןמיס ז"טח .3 .ג"קס םש .2 .ב"קס הפרת ןמיס .1
.הפר ןמיס .8 .הנ ןמיס ז"ח הרות ןינק ת"וש ,דנ ןמיס המלש ןינב ת"וש .7 .ומ ק"ס הלק ןמיס .6

לצנבנ רדגיבא ברה תורעה
ינפלש םושמ ,םישענו םירכזנמ הל ןניפלי אהד רתסאו יכדרמ תנקת איה יתעד תוינעל אנ ןמיס
.רוכז תשרפ וארק ןמה ינב תרשעב המחלמה

העבש וארקי רשפא םא ב ףיעסב .םתהד אדבועב הכרבב ףסוי יכרבה תנווכ א ףיעסב בנ ןמיס
.רוכזב יעיבשהו השרפב השש תוחפל וא ,רוכזב ריטפמו השרפב
.רקובב ועמש אלש םישנ ליבשב ל"צז יטלו'ז ב"רגה ר"ומ הרוה ןכ ,1 ףיעסב םוכיסב
.ל"נכ העבש וארקי ןמז שי םא ,2 ףיעסב םוכיסב:הלאש
ונחטשל הרזחב בושל םידיתעו וניתוחוכ יוקל רבעמ תיעצבמ תוליעפל ןסינב ב"י-ב םיאצוי ונא
ךרדב תחקל םיגהונ ונא ןתוא ,תוינמחלה ומכ תועיבשמ תוצמה ןיא ןויסנה יפ לע .דעומה לוחב
רתומ םידחוימ םיאנתבו ביואה חטש קמועב םיהוש ונאש הז רואל םאה .וזכש תוליעפל ללכ
דציכ ,תוינמחל לוכאל רוסאו הדימב ?תוצממ םינוזינ תויהל ונילעש וא ,חספב תוינמחל לוכאל
ריעבהל ןתינ אל ןכש ,חספ ברעב ץמח תויראש וניתחתמאב וראשי רשאכו םא גוהנל ונילע
יאוול יאוות ראשי אלש ידכ ,רוסא חטשב ץמחה תא קורזלו ,םפרושל ידכ ביוא חטשב שא
?ונתואצמה םוקמ תא ףושחל לולעה

:הבושת
ןוזמ ונשיש תויה ,חספב ץמח לוכאל הליע וז ןיא ,תוצממ רתוי תועיבשמ תוינמחלש ףא
.וזכש תוליעפב םינשה לכ וגהנ ךכו ,םירומיש תואספוקב ףסונ עיבשמ

שי ,בראמב רוא קילדהל רוסאש םושמ ,ץמחה תא קודבל רשפא יא ד"י-ל רואבש ןוויכמ
הקידב לע ךרבל ןיא לבא .1רקובב םיקדובו תווצמל םימידקמ םיזירזו ,םויב ןסינב ג"י-ב וקדובל
.ד"י םויב רעבל ידכ עינצמ הקידבב אצומש המ ,ונייהד רועיבה תליחת איה הקידבהש םושמ וז
דיתע וניאו תויה בראמב לבא .ץמח רועיב לע ךרבל הנקתה הלח ד"י לילב קדובשכ אקווד ןכל
ןוויכמש 3ח"רפה תעד ךדיאמ .2א"מרה תעדל ךרבי אל (ןלהל ראוביש יפכ) תרחמל רעבל
חספה ינפל םוי םישולש ךות קדוב םאש קספ ח"בה לבא .ךרבל וילע קודבל והובייח םימכחש
ירפהכ רבוס א"בטירהש ןוויכמו .חספה םדוק םוי םישולש ינפל קדוב םא כ"אשמ ,ךרבל ךירצ
,תיב קדובל סחיב ףקת הז לכ לבא .ןויע ךירצב 4ל"היבה ראשנ ח"בהכ רבוס ה"ארהו שדח
ןיאש 6בקעי קחהו 5םדא ייחה וקספ םהל עגונבש ,םיישיאה ויצפח תא קר קדוב לייחהש דועב
.ךרבל

,7ץמח םהב םינתונש םושמ םילימרתהו דופאה םידגבה יסיכ תא םויב ג"י-ב קודבל שי תאז רואל
ץמחמ םב סינכהו רזח אמש ,(רעבמ וניא לעופבש ףא) רועיבה תעשב ד"י םויב םקדובלו רוזחלו
.8הקידבה רחא לכאש

רקפה היהיש ידכ ,9הקידבה רחאל דימ ץמחה תא לטבל ךירצ ןכל ,לוטיבב יד הרותה ןמ
ןיאש םושמ 10םילייחה יקיתב ראשהל דיתע ץמחה ירהש ,אצמי לבו הארי לבב וילע רובעי אלו
.תרחא ךרד לכב ורעבל וא ופרושל תורשפא

םויב תיבב אצמנש ץמח יבגל ומכ ויבגל גוהנל שי ,םיקיתב אצמנ ץמחהו גחה סנכנשכ לבא
תיקשב ץמחה תא חיני ונלש הרקמבו ,11ולכואל אובי אלש ידכ ילכ ץמחה לע תופכל וילע .בוט
ץמחה תיקש תא זיזהל וא איצוהל ןיא ןכ ומכ .תרחא הליבח וילעמשכ קיתה לש ןותחתה קלחב
קיתה תא םוקמ לכמ .12האנהבו הליכאב רוסא ץמחהש הז חכמ הצקומ איהש תויה המוקממ
.רתומהו רוסאה רבדל סיסב ןידמ לטלטל רתומש יאדוב ומצע

ואיצוהל וילעש ,תיבב דעומה לוחב אצמנש ץמח ןידכ ץמחב גוהנל שי ונחטשל חכה תרזח םע
שי ,ג ףיעסב ראובמכ ץמחה תא לטיב אל םא .13דימ ורעביו ולכואל אובי אלש ידכ ותיבמ דימ
רחאל לטיב רשאכ םיקסופה וקלחנ ןכ ומכ .תיזכמ תוחפ ץמחה כ"אא 14ץמח רועיב לע ךרבל
.15לקהל תוכרב קפסו רעבמש העשב ךרבל וילע םא ,הקידבה

:םוכיס
.תיעצבמ תוליעפב חספב ץמח לוכאל ןיא .1
תא לטבל ןכמ רחאלו ,הכרב אלל ,ץמחמ םיקיתהו דופאה םיסיכה תא םויב ג"י-ב קודבל שי .2
.ץמחה    
קיתה תיתחתב וחינהל ןכמ רחאלו ,רועיבה תעשב ד"י-ב ץמחמ ל"נה תא קודבלו רוזחל שי .3
.תיקש ךותב    
.הצקומ ץמחהש תויה בוט םויב ץמחה תיקש תא לטלטל רוסא .4
גוהנל שי הכרבל עגונבו ,דעומה לוחב וסיסבל רזוח חכה רשאכ הפירשב ץמחה תא רעבל שי .5
.ה ףיעסב רמאנכ    

.אלו ה"ד םש ל"היב .3 .ד"קס םש הרורב הנשמ ,א ,ולת ןמיס ח"וא .2 .ה"קס גלת ןמיס הרורב הנשמ .1
.זמ ק"ס גלת ןמיס הרורב הנשמ .8 .אי ,גלת ןמיס א"מר .7 .זי ק"ס ולת ןמיס .6 .ח ,טיק ללכ .5 .םש .4
הנשמ .12 .א ,ומת ןמיס א"מרו ע"וש .11 .ו"קס םש הרורב הנשמ .10 .ב ,דלת ןמיס ח"וא ע"וש .9
.םש .15 .ה"קס הלת ןמיס הרורב הנשמ .14 .א"קס םש .13 .ו ,ה ,ג ק"ס םש הרורב

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
יתרעה הז לע .הלילה תליחתב ג"יל רואב קודבי ,2 ףיעסב םוכיסבו ב ףיעסב גנ ןמיס
.הלילה לש תוליעפה תארקל םידורט םילייחה הלילה תליחתבש:הלאש
תוצמ לוכאל םיאשר ,רדסה ליל ךורעל םידיתע םניאו חספ ברעב עצבמל םיאצויה םילייח םאה
?העיקשל החנמה גלפ ןיבש הדועסב

:הבושת
רכיה היהיש ידכ ,חספ ברעב הצמ לוכאל םימכח ורסא" 1הצמו ץמח תוכלהב ם"במרה בתכ
הצמ תליכאל סנכיש ידכ ,טעמכ החנמה םדוקמ חספה ברע לוכאל רוסא ןכו ...ברעב התליכאל
לע אבכ חספה ברעב הצמ לכואהש ,רמואה יול יבר ירבדב ימלשוריב ורוקמ הז ןיד ."...הואתב
רבד ,היוארה העשה דע קפאתהל תלוכיה רסוח ,אוה םהבש הוושה דצהש ,וימח תיבב ותסורא
.רציה קופיס לש ןינעל הווצמ השעמ ךפוהש

הלילב הצמ תליכאמ םירוטפ ףאו ,הלילב הווצמ תצמ לוכאל םידיתע םניאש םילייח לבא
,החנמל ךומס הליכא לעו ,חספ ברעב הצמ לע ל"זח רוסיאב ןודל םוקמ רתוי שי ךכ לשבו ,הזה
תא ולבקי ,"הואתב הצמה תליכאל סנכיש ידכ" ם"במרה בתכש םעטה םהיבגל ךייש אלש ןוויכמ
ןהו עובשל ידכ ןה ,תוצמ וז הדועסב ולכאיו ,העיקשל החנמה גלפ ןיב גח תדועסו הליפתב גחה
.הדועס םוקמב שודיק תבוח ידי תאצל ידכ

:םוכיס
וכרבי ,םיידי ולטי ,ושדקי ,העיקשל החנמה גלפ ןיב חספ ברעב תיעצבמ תוליעפל םיאצויה םילייח
.ןוזמה תכרב וכרביו ודעסי ,("הצמ תליכא לע" תכרב אלל) תוצמ יתש לע איצומה

.בי הכלה ו"פ .1

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
רמאיו ןמוקיפאו ךרוכו רורמו הצמ לכאיו םירצמ תאיציב רפסי רשפאה תדמב הלילב דנ ןמיס
.הווצמה תכרב אלב לכאי תוצח רחאל רורמה וא/ו הצמה לכוא םאו ,תמשנו ללה:הלאש
תריפס ימיב חוליגל עגונב ןילופל ל"הצ תחלשמב ףתתשהל םינינועמה םילייח גוהנל םיכירצ דציכ
הנידמה אישנ דמעמב םייוגה יניעל ךרענה יתכלממ סקטב ףתתשהל םה םישרדנ רשאכ ,רמועה
?רייא שדוח שארל םיכומסה םימיב הלעמ ימר םישיאו

:הבושת
שרדמה יפל .אביקע יבר ידימלת תוגוז ףלא רשע םינש תתימ ןמזל עגונב ורמאנ תועד יתש
יגהנמ םיגהונ וז העד יפל .םוי העבראו םישולש םהש ללכב דעו רייאב ט"י דע ןסינב ז"ט-מ ותמ
,ולוככ םויה תצקמ ןיד לח תולבאבש ןוויכמו ,רייאב ט"י אוהש רמועל ד"ל דע ןסינב ז"ט-מ תוליבא
.רייאב ט"י לש המחה ץנה רחאל טעמ תולבא יגהנממ לודחל רשפא

םימיה טעמל ,תועובש דע חספמ התיה אביקע יבר ידימלת תתימש םירבוסה 1תופסותה יפל
לש 2 :ח"ר ימי 3 -ו ,תותבש 6 ,חספ ימי 7) םוי רשע השש םהש ,ןונחת םירמוא אל םהבש
תטיש יפל 2דחא גהנמל ,ןכל .םוי השולשו םישולשב ותמש אצמנ (ןויס ח"ר לש 1 -ו רייא ח"ר
ןידמ החירזה רחאל רקובב םיקיספמ ובו ,רמועב ג"ל דע ןסינב ז"ט-מ תולבא םיגהונ תופסותה
.ולוככ םויה תצקמ

ז"טל אביקע יבר ידימלת ותמ אל םהב םימיה רשע השימח תא םידימצמ ינשה גהנמה יפל לבא
,תועובש דע רייא 'ב-מ תולבא יגהנמ גוהנל םיליחתמו ,רייא שדוח שארב םימייתסמש ןפואב ןסינב
.םוי השולשו םישולשמ ותחפי אלש ידכ ,ןויס שדוח שאר ללוכ ךא ,רמועב ג"ל םוי טעמל

רמועב ג"לל ןסינב ז"ט ןיב תולבא יגהנמ גוהנל לייח יאשר ,עובק גהנמ ןיא ל"הצבש ןוויכמ
ץוח תועובש דעו רייא שדוח שארמ תולבא יגהנמ גוהנלו וללה םימיב חלגתהל תרחא הנשבו
.3רמועב ג"למ

.הל ןמזוהש הנותחל עיגי אל חלגתי אל םאש ימל עגונב 4השמ תורגא ת"ושב קספנ הזל המודב
גהניו תולבאה ימיב וגהנמ תא וז הנשב הנשי הנותחה דובכל חלגתהל ךרטציש שארמ עדוי םאש
לכ חלגתמ םהבש םירחאה םימיב רימחיו ,חוליג ריתמה גהנמה יפל הנותחה לש םימיה םתואב
.הנשל הנשמ גהנמה תונשל רתומש םושמ תאז ,הנש

:םוכיס
שדוח שאר ינפל רמועה תריפס ימיב םיכרענ ןילופב יתכלממה סקטהו ,"םייחה דעצמ"ש ןוויכמ
'ב-מ תולבא יגהנמ גוהנלו ,וללה םימיב חלגתהל סקטב ףתתשהל םיצפחה םילייחה לע ,רייא
רודמב ןייע ןהכ דוד ברה ול בישהו .א .י ברה ריעה ךכ לע) .רמועב ג"ל טעמל תועובש דעו רייא
.(םיבתכמ

.הצ ןמיס ב"ח .4 .ס"תח םשב דפ ןמיס ד"ח י"חנמ .3 .גצת ןמיס א"מרה תעדב ח"ב .2 :בס תומבי .1:הלאש
?םימיה תעשתב ךרענה התמוכ עסמ ךלהמב ,ףוע לוכאל רתומ םאה

:הבושת
לכאי אל ,םילישבת ינש םדא לכאי אל ,באב העשת ברע" :רמאנ 1תינעת תכסמב הנשמב
קיספמה הדועסב אלא ונש אל ,הדוהי בר רמאו" :רמאנ 2םש ארמגבו ,"ןיי התשי אלו רשב
םימיה תעשתב רשב תליכא רוסיא ןיאש ןאכמ ."רתומ הב קיספמ וניאש הדועסב לבא ,הב
זא םג ילואו .תקספמה הדועסב אלא ,באב העשת ברעב אל וליפאו ,ארמגד אניד רקיעמ
.המהב רשבב אלא אנידמ ףוע רשבב רוסיא ןיא

רבכ ךכמ וענמנש שיו 3באב העשת וב לחש עובשב רשב לוכאל אל ,לארשי וגהנ םנמוא
ראובמש יפכ ,ןייה ךוסינו דימתה לטב זאש תויה 5זומתב ז"ימ וליפאו) 4בא שדוח שארמ
.תויזנכשאה לארשי תוליהק לכב לבקתהש תויה ,בר ףקות ח"רמ הז גהנמל .(ל"נה הנשמב
םינושאר לש םרדג ץרופ ,רוסיא וב וגהנש תומוקמה לכב רשב לכואהש" 6א"בשרה בתכ ןכל
."שחנ ונכשי רדג ץרופו ,אוה

אל לקהל שי ,גהנמה דצמ קר אוה םימיה תעשתב רשב לוכאל אלש ,הז ןיד רקיעש ןוויכמ
שי ,בר יזיפ ץמאמב ךורכה התמוכ עסמב ,ןכל .7שולחש ימל םג אלא ,הלוח אוהש ימל קר
.8באב 'זמ ענמיהל בוט רשפא םאו ,רחא עיבשמ ןוזמ ןיא םא ,ףוע רשב לוכאל םילייחל לקהל

:םוכיס
ןוזמה םא ,םימיה תעשתב םיכרענה ךרפמ ליגרת וא התמוכ עסמ ךלהמב ,רשב לוכאל רתומ
.ויד עיבשמ וניא םייקה

.ד תוא באב העשת תוכלה םייח תוחרוא .4 .ו הכלה תוינעת תוכלה ה"פ ם"במר .3 .ל ףד .2 .וכ ףד .1
.ח ,בכק ןמיס ע"ושק .8 .ו תוא םש םייח תוחרוא .7 .אנקת ןמיס י"ב .6 .רשא 'ר םשב םש .5
:הלאש
ונא ללכ ךרדב .בר ןמז ביוא חטשב וניהש םימיה תעשת ךלהמבו תרחבומ הדיחיב תרשמ ינא
ונל םימרוג םיקינקנהש ןייצל שי .םיקינקנ וא דלוקוש ,הבוהצ הניבג םע םיכירכ ונמע םילטונ
קפתסהל ונילעש וא ,םימיה תעשתב םלכואל רתומ םאה .רחא לכאמ לכמ רתוי עבוש תשוחת
?הניבגו דלוקוש םע םיכירכב

:הבושת
אלו גהנמה דצמ קר איה םימיה תעשתב רשב תליכאמ תוענמהש ,ראבתה תמדוקה הבושתב
רשפאו ,יזיפ ץמאמב הכורכ הניא תורתתסהב הייהשהש יפ לע ףא ,ןכל .ארמגד אניד רקיעמ
לכש" :1ב"יצנה בתכ רבכ םוקמ לכמ ,המודכו דלוקוש הניבג םע םיכירכ תליכאב קפתסהל היה
ידכ קר אל התא רתומ תעבשו תלכאו .תושפנ תנכסל איבמ ,המחלמ תעשב םילכאמב הדפקה
אמש הזב בושחל ןמז העש התואב ןיאש ,תעדו ןובשח ילב העיבש ידכ וליפא אלא ,שפנה םויק
."המחלמ תעב שרדנה הריתי תואירב םרוג העיבש םגו .ןכתסי

ןיא ,ביוא חטשב המיחל יאנתב םניהש ןוויכמ לבא ,המחלמב םיאצמנ םניא חכה ילייח םנמוא
תוליבנ תליכא לע אלו ,דבלב גהנמ לע הדפקה יאב רבודמ רשאכ רמוחו לק .רימחהל םוקמ םוש
.ב"יצנה רבדמ םהילע תופרטו

:םוכיס
בוט ,רשפא םאו ביוא חטשב תיעצבמ הלועפב קינקנ םע םיכירכ םימיה תעשתב לוכאל רתומ
.2באב 'זמ ענמיהל

.ח ףיעס ,בכק ןמיס ע"שק .2 .אי ,י םיקוספ ו קרפ םירבד רבד קמעה .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא