םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ו ר ש כ


םילכ תליבט .חנ
:הלאש
אלו ל"וח תרצות תוסוכהש תורמל תווצה לש הפקה תכרעבש תיכוכז תוסוכב תותשל רתומ םאה
?ולבטוה

:הבושת
איה וז הליבט .1םב שמתשה אל יוגה םא םג הוקמב הליבט םיבייח יוגמ ידוהי הנקש םילכ
בותכש יפכ וא ,ידוהי תולעבל יוג תולעבמ םירבוע םהש ןמזב תוסוכל השענה רויג ךילהת ןיעמ
2םירמוא שי תכתמ ילכ יבגל ."לארשי תשודקל וסנכנו םיוגה תאמוטמ ואציש יפל" ימלשוריב
תליבט בויח לבא ,םיקסופה בור תעד ןכו ןנברדמ קרש 3םירמוא שיו אתיירואדמ םתליבט בויחש
.4ןנברדמ תיכוכז ילכ

לכמ ,5רוסא ןנברדמ קרו יערא ךרד ולבטוה אלש םילכב שמתשהל רתומ אתיירואדמש ףא
אל ףאו תוסוכה לע תולעב םוש ול ןיאש םושמ ,תווצבש יתדה לייחה לע לח רוסיאה ןיא םוקמ
םרתש רחא ךא ,םליבטהל הבוחה הלח תוסוכה תא הנקש ינוליחה לייחה לע .לאוש לש תולעב
אל לייח ףאש םושמ םתליבטב בייחש דחא ףא ןיא ,םריקפה השעמלו תווצה תכרעל ולא תוסוכ
תוסוכה לעב רשאכ ןכ ומכ .הימד םלשמ וניא תיכוכז סוכ רבשש לייחש ,היארהו םב תוכזל ןיוכתנ
םיראשנ וללה אלא ,תוסוכה תא ומע חקול אוה ןיא ,תווצה תא ירמגל בזוע וא יאבצ סרוקל אצוי
טושפ תוסוכה תא בונגי רז םדא םאש אלא .לייח ףא לש יטרפה ושוכר םניא ךא תווצה תרגסמב
ילייח לש ףתושמ שוכר אלא רקפהכ תוסוכה תא רידגהל ןיא ןכל .ךכל עבתי ףאו םלשל ךרטציש
.הדיחיה

שמתשהל ול רוסאש 6ףסוי ע"רגה קספ ויבגלש ,חרוא ןיד שי ולא תוסוכב התושה לייחלש ןכתי
ב"העב לע הלח הבוחהש םירבוסו 7םיקלוח שיש תויה מ"מ .םליבטי תיבה לעבש דע תוסוכב
עגרב ךא .ןנברד רוסיאב רבודמשכ רקיעב לקהל שי ,ולא תוסוכב תותשל חרואל רוסיא ןיאו
רשפא יאשכ רוסיא ןיא תיבה לעבל ףאש ןכתי ןכ ומכ .תאז תושעל שי םליבטהל ןתינש ןושאר
.תיציצ וב תושעל רשפא יאשכ דגב תשיבל ומכ ,םליבטהל

:םוכיס
.ולבטוה אל םא םג תווצה לש הפקה תכרעבש תוסוכב תותשל רתומ .1
עבונה לחנב וא ,המיב וא םיב וא ,האס 40 ליכמה לודג םימ בגב וא הוקמב םליבטהל שי .2
.רשפאתמ רבדה רשאכ תונייעמ יממ    

םינפ ת"וש .4 .ם"במרה תעדב :הע הרז הדובע ן"ר .3 .חע אמוי ת"ר םשב תופסות .2 :הע הרז הדובע .1
תעד הוחי ת"וש .6 .א"קס כק ןמיס בקעי תועושי ,ז ,גכש ןמיס ל"היב הרורב הנשמ .5 .זצ ןמיס ב"ח תוריאמ
.זלק יבא תיב ת"וש ,טי הרעה ג"פ םילכ תליבט רפס .7 .דמ ןמיס ד"ח

לצנבנ רדגיבא ברה תרעה
.וז הליבט לע ךרבל ןיאד הארנ רקפה םה םילכה םא ,2 ףיעסב םוכיסב חנ ןמיס:הלאש
רתומ םאה .בלח םע הפק וב לשוב םימעפ רפסמו רוחש הפק תנכהל דעוימה ריס םייק תווצב
?תירשב החוראב ותותשל תנמ לע רוחש הפק וב לשבל

:הבושת
.רשב םע ומוי ןב וליפא יבלח ריסב לשבתנש הוורפ לכאמ לוכאל םיריתמ םינושארה בור
לשבי םאו ,שממ בלחכ ילכה תונפדב עולבה םעטה בשחנ יבלח ילכבש ףאש ,איה ךכל הביסה
.בלחה ןמ תורישי םעט לביק ילכהו תויה קזח ילכב םעטהש םושמ תאז ,רשבה רסאי רשב וב
אלא ,בלחה ןמ תורישי ומעט תא לביק אלש ןוויכ ,יבלח ריסב לשבתנש הוורפ לכאמ תאז תמועל
רוסאל בלח ארקנ וניאו שלח וב עולבה םעטהש אצמנ ,בלחה ןמ תוגרד יתש קוחר אוהו ילכהמ
לכאמ ךפיהל ןכו .רשב םע הז הוורפ לכאמ לוכאל רתומ ךכל יא .ומע לשבתמ וא ברעתמש רשב
.בלח םע ולכואל רתומ ירשב ילכב לשבתנש הוורפ

םע דחי יבלח ילכב לשבתנש הוורפ לכאמ לוכאל רוסאש ,רבוסו הזב רימחמ י"שר לבא
הוורפ לכאמ םילכוא םניאו י"שר תטישל הליחתכל םיששוח םיזנכשאה .ךפיהל ןכו ,רשב
ראש לע םיכמוס רשב םע לכאמב בברעתנ םא דבעידב ךא ,רשב םע יבלח ריסב לשבתנש
ריסב הוורפ לכאמ הליחתכל לשבל םיאשר םידרפסה לבא .1דחי םלכואל רתומו םינושארה
חמק דומע רתיהו רוסיא רפסב ראובמש יפכ) רשב םע ולכואל ידכ ,יקנ אוהש ומוי ןב יבלח
.(ט הרעה

התואב ולכואל אל אקוד והז ,ל"נכו י"שרכ הליחתכל םירימחמ םיזנכשאהש ףא ,ןכ לע רתי
.2רתומ רשבה ירחא וא ינפל ,תירשב החוראב ולכואל לבא ,רשב םע תחלצ

.(תונורחאה תועשה עבראו םירשעב בלח וב ולשיבש ונייהד) ומוי ןב ילכה םא אוה ל"נה לכ
יבלח ילכב הוורפ לכאמ לשבל םיזנכשאל רוסא הליחתכלש תורמל ,ומוי ןב וניא ילכה םא לבא
הרקמב הליחתכל רתומ לשבתנ םא םוקמ לכמ ,שממ רשב םע ובברעל ידכ ומוי ןב וניאש
ריסב ולשבתנש תוקרי שי לשמל םא בשחנ "ךרוצ הרקמ" .שממ רשב םע ולכואל 3ךרוצה
םע לכאי תוקרי ולא ול הנשמ אל םא .ומוי ןב וניאש יבלח ריסב ולשבתנש תוקרי שיו ,ירשב
ילכב ולשבתנש תוקרי קר ול שי םא ךא .ירשב ריסב ולשבתנש ולא תא תחקל וילע ,רשבה
ולשבתנש תוקריה םעט םא םג ןידה ךכ .םירחא תוקרי לשבל בייח וניא ,ומוי ןב וניאש יבלח
.ללכ רימחהל ךירצ ןיאו "ךרוצ הרקמ" והז .אקווד םב הצורו הנוש ומוי ןב וניאש יבלחה ריסב

:תונקסמ
ובברעל ידכ הוורפ לכאמ וב לשבל הליחתכל םיזנכשאל רוסא ,ומוי ןב יבלחה ריסה םא .1
רתומ םידרפסל לבא .רתומ רשב םע בברועש דבעידבו ,רשב םע ותותשל וא ולכואלו    
.רשב םע ולכואלו ומוי ןב יקנ יבלח ריסב הוורפ לכאמ לשבל הליחתכל    
וא ינפל ולכואל ידכ הוורפ לכאמ וב לשבל הליחתכל רתומ ,ומוי ןב יבלחה ריסה םא .2
.תירשב הדועס ירחא    
ובברעל וא ולכואל הליחתכל רתומ ,לשבתה רבכ הוורפה לכאמהו ,ומוי ןב וניא ריסה םא .3
.ךרוצה תעשב רשב םע    

:םוכיס
.תירשב החורא רחאל ותותשל ידכ ומוי ןב יבלח ריסב רוחש הפק הליחתכל לשבל רתומ

.ב ,חמ ללכ םדא תמכח ,ב ,הצ ןמיס ד"וי א"מר .3 .ג ,טפ ןמיס ד"וי א"מר .2 .ב ,הצ ןמיס ד"וי א"מר .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא