םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(א) תבשב ריצ דומיל .אכ

:הלאש
יכ יל ץוחנ דומילה ?ןושאר םויב ךרעיש ליגרת ךרוצל תבשב םיפירטסב ןייעל רתומ םאה
.העונת יריצו תודמע תריחבב ליגרתב ילש עדיה תא קימעמ

:הבושת
3א"בשרה תעד איבה ךא ,תבשב לוח דומיל רסאש 2ם"במרה תעדכ קספ 1ךורע ןחלושה
םשב בתכ 4הרורב הנשמה םנמוא .קחדה תעשב הילע ךומסל ותנווכו "ריתמש ימ שי" םשב
,ךדיאמ .רימחהל םימש אריל יוארש אבר-והילאה תעד תא איבה לבא ,לקהל םיגהונש שובלה
,םהב רבדל רתומש 5ךורע ןחלושב קספנ םהל עגונבש ,"םימש יצפח" בשחנ יאבצ ליגרתש ןוויכ
.תבשב םיפירטס דומילב רוסיא ןיא ךורע ןחלושהו אבר והילאה תעדל םגו ןכתי

רכינש רבד תבשב תושעל ורסא ל"זחש ,לוחל שדוקמ הנכהה רוסיאב תדקמתמ היעבה
:תואמגוד רפסמ ןלהל .לוח םוי ךרוצל והשועש

:בתכ 6הבושתב א"בשרה .1
טשפ םירבחה ןמ דחאו .שומכי אלש ידכ תבשב שולתה תא תוקשהל רתומ םא תלאש
ריזחהל ףאו תבשב םימל ותריזחמו הנב דימ בלול השא תלבקמ 7ןנתד אהמ רוסאל
.(רוסא םימ ףיסוהלו) קחודמ אלא וריתה אלש הארנ
בלולה ןמ היאר םיאיבמ ןיאו .םויה לכאל תויואר תוקריה םא ןכ יל הארנ וניא :הבושת
וריזחהלו ולטלטל וריתה הווצמ רודיה םושמ אלא ...תבשב ולטלטל יואר וניאש
רתומש יל הארנ ןמויב הליכאל תויוארה תוקרי לבא .בוט םויב ףיסוהלו תבשב םימל
.כ"ע .ןלטלטל רתומש ךרדכ ןתוקשהל
שמתשהל לכויש תנמ לע ותנווכש רכינ ,תבשב ולטלטל יואר וניאש ןוויכמש וירבדמ ראובמ
בלולה תוננער לע רומשל ןוכתמש רכינש תויהו .ולטיל רוסא אליממ תבשב ירהש ,לוחב וב
ןתייקשהב רכינ אל תבשב הליכאל םייוארש תוקרי לבא .םימ ףיסוהל רוסא - דעומה לוחל
ךרוצל ןקשמש עדוי ומצע אוה םנמוא .תבשב ןלכאיש רמול ןתינ יכ ,לוח םויל ןרמושל ןוכתמש
תאז השעי אל םאש ללגב וא :לוחל שדוקמ הנכה דצמ ןתוקשהל רסאנ אל תאז לכב - לוח םוי
םבצמ לע רמוש אלא תוקריה ףוגב המואמ ןקתמ וניאש םושמ וא ,תבשה תאצ דע ושומכי
.יחכונה

םושמ ,לצל המחמ רתיהל ותכאלמש ילכ תבשב לטלטל ארמגה הריתמ 8תבש תכסמב .2
עגונב לבא .לוח םויל ןווכתמ תמאבש ףא לוח םויל ותנווכש רכינ אלו תבשב שומישל יוארש
יברל וליפא לצל המחמ תבשב ולטלטל רוסאש 9םינושארה ובתכ רוסיאל ותכאלמש ילכל
ולטלטמשכו ,תבשב וב שמתשהל יושע וניא םתסה ןמש םושמ ,הצקומ ןיד ול ןיאש ןועמש
רכינש ןכיהש אצמנ .תבש דובכב לזלזמו לוח םויל תבשמ ולטלטמש בשחנ לצל המחמ
.רוסא - לוח ךרוצל ותנווכש

ותורשל וא וחידהל הצורו תבשב ותטיחשל ישילש םוי לחו רשכוה אלש רשבל עגונב םג .3
דספה םרגי וליפאש 10םיקסופה ובתכ ,ןושאר םויב וחלומל רתומ היהיש ידכ תבשב םימב
,לוח ךרוצל ןוכתמש רכינש םושמ ,דבלב יוג ידי לע אלא ידוהי ידי לע תאז תושעל רוסא
תושעל יוג רדעהב ריתה 11הרורב הנשמה םנמוא .יח רשב לוכאל םדא ךרד ןיא ירהש
.קלחל שי לבא ידוהי ידי לע תאז

תחמשו תויה (ל"וחב) הרות תחמשל תרצע ינימשמ ןיי איבהל רסוא 12הרורב הנשמה .4
םוימ ןיי איבהל רתומ ,לקב הלילב אצמי אלש ,קחדה תעשב לבא .אוה לוח םוי קפס הרות
תחמש ךרוצל השועש) אתלימ חכומ אלד לודג םויה דועב ואיבהל ךירצש קר ,וריבחל בוט
לוח ךרוצל םוקמ לכמו :ל"זו הרורב הנשמה םייסו .םויה ךרוצל ןיידע ךירצד רשפאד (הרות
ריתהל היאר שי 14ךורע ןחלושה ירבדמ םנמוא .13םדא ייחה קספ ןכו .ריתהל היאר ונל ןיא
.לוח ךרוצל םג

ןיכמ וניא יכ ,הנכה ןידמ תאז רוסאל ןיאש ריעה א"טילש רניבא המלש ברה לבא
קדוב ןוגכ ,לוח יכרוצב ןויע םושמ תאז רוסאל שי לבא .והומכ קר אלא ישממ רבד
ח"וא ע"וש) ךצפח אוצמ םושמ הזש םיכירצ םה המ תוארל ויתודש דוקפל וא ויסכנב
ןיא םיימש יצפח יוהו הווצמ אוה ליגרתהו ךצפח אוצמ םושמ אוהש תויהו .(א ,זש
.רוסאל

:םוכיס
.ןושאר םויב ךרעיש ליגרתל ןנוכתהל ידכ תבשב םיפירטסב ןייעל רתומ

.ה"כקס זש ןמיס .4 .בעשת ןמיס א"ח ת"וש .3 .ב הנשמ ג"כפ ש"מהפ תבש .2 .זי ,זש ןמ יס ח"וא .1
א"גמ .10.דכק ףד תבש יריעמ .9 .:גכק ףד .8 .במ ףד הכס .7 .גע ןמיס ד"ח .6 .ו ,וש ןמיס ח"וא .5
ןמיס ח"וא .14 .ו ,גנק ללכ .13 .ה"קס זסרת ןמיס .12 .א"כקס אכש ןמיס .11 .ז"קס אכש ןמיס ח"וא
.ג ,בש:הלאש
היהא יתכרעה יפלש ,םיכורא םיריצ ונל ונתינ םימכסמה תארקלו ,תרחבומ הדיחיב תרשמ ינא
?רתומ רבדה םאה .תבשב םג דומלל ןמזה ןמ קלחב בייח

:הבושת
המכו ןמיז המכ בתכב בתכו םידגמ ינימ םהל ןיכהו םיחרוא ןמיז :קספנ 1ךורע ןחלושב
הברה הובג לתוכ יבג לע בותכ אוה םא וליפא תבשב ותורקל רוסא םהל ןיכה םידגמ
קקח םא לבא ...תונובשחו תובוח ירטש ונייהד תוטוידה ירטשב ארקי אמש הריזג םושמ
.ותורקל רוסא קוקח אוה םא וליפא סקנפו אלבטב לבא רתומ תעקוש הקיקח לתוכב

:םימעט ינשמ הרסאנ םידגמ וא םיחרוא תמישר ךותמ האירקש רבסומ 2הרורב הנשמב
בוח ירטש ארקל אבי אמש - ינשה .םכרוצ לכ ןיכה אלש ותוארב קוחמי אמש - דחאה
םיבר ןכ לע רתי .קוקח וניאש לכ הובג ריק יבג לע בותכ רבדהשכ םג וששח הז לכלו ,תבשב
ידכ הנש התואב ורטפנש םיתמ תמישר בתכה ךותמ ארקל יאבגל ורסא םיקסופה ילודגמ
תומורת תמישר יאבגל רוסמל ורסא ןכו .קוחמי אמש ששחמ 3הבכשה םהל תושעל
.4קוחמי אמש ששחמ רוביצב הנארקיש תנמ לע הרותל הילעה תעשב (תבש ברעמ הכרענש)
ןיכהש םיחרוא תמישרב ןייעל אל ףאו ארקל רוסא :בתכ 5התכלהכ תבש תרימש רפסב םג
שושחל שי ןכש רוסא - ןיכהש תרחא המישר לכב ןייעל ףאו תבשב תמייקתמה הדועסל
ירטשב ארקל אבי אמש ל"זח ורזג םגו ותמישרב בותכה ןמ קוחמל וא ףיסוהל אוביש
.תוטוידה

רבסהה יתעד תוינעלו ,לוחה תומיב ךרענש ןחבמל תבשב דומלל 6ריתה ומצע אוה םנמוא
ירטש וטא המכח ירפס ורזג אלו ,םירפס ךותמ השענ ללכ ךרדב ןחבמל דומילש םושמ אוה
תומישרב אקוד ךייש קוחמי אמש ששחה םג .7הרעהב איבה ומצע אוהש יפכו ,תוטוידה
.ותרבחמ ךותמ ןחבמל תבשב דומלל רתומ םא ןויע ךירצ הז יפלו .םירפסב אלו ,ןיכה אוהש

ןישודיק ,תבשב ןיד :ורסאנ הז םעטמו בתכי אמשל םג אלא וששח קוחמי אמשל קר אל
הקיחמל שושחל שיש ןכש לכ ןכל .10ךורע ןחלושבו 9ם"במרב 8הציב תכסמב ןייע .הצילחו
יבג לע בותכ ךרד רופיס ןיכי םא וליפאו .ריצ דמול לש וכרד ךכ ירהש ןוליינה יבג לע הביתכ וא
.ליעל ורכזנש םימעטהמ רוסא רבדה רינ

האירק רוסיא ורזג םימכחש 11בתכש ל"צז יולה ד"חרה ירבד יתיאר תאז לכ יבתכ ירחאו
ףא) ריצ דמול ךרדו תויהו ,הקיחמו הביתכ ידיל אב לוחב ולגרהכש רבדב קר די יבתכמ
.ןאכ וז ל"זח תריזג תא ליחהל שי ,ףיסוהלו תונשל ןקתל קוחמל (ריצה תא עטיק רבכש

:םוכיס
ריצה םא ןכש לכו ,רינ לע ךרד רופיס תרוצב ןכוה ריצהש ןיב תבשב טוונ ריצ דומלל רוסא
.בותכי וא קוחמי אמש הריזג ,ןוליינה יבג לע עטוקמ

.טמ ףיעס ט"כפ .5 .םש צ"העש .4 .דנ תוא םש צ"העש .3 .נ-זמ ק"ס םש .2 .בי ףיעס זש ןמיס ח"וא .1
השע .11.טלש ןמיס ח"וא .10 .ד"יה ג"כפ תבש .9 .:ול ףד .8 .טיק הרעה ט"כפ .7 .דפ ףיעס ח"כפ .6
.אי ןמיס ה"ח בר ךל:הלאש
הקנזה תעשב םאה .ןופצה לובגב םיעגפנ יוניפל תוננוכב קוסמ םע תויהל יל אצוי םיתיעל
עצבי יאנוכמהש דעו ,תיסחי רצק קחרמהש יפ לע ףא ,קוסמל ירדחמ בכרב עוסנל יל רתומ
?בכרב חנ רתוי תצקש אלא ,תילגר עיגהל לכוא תוקידבה תא

:הבושת
יפואש יפ לע ףא ההז םירקמה ינשב הבושתהו ,ריכב ר"קסמ סיט ינפב ביצה המוד הלאש
הז ירה הנכס וב שיש רבדב תבש ללחל זירזה לכ :קספנ 1ךורע ןחלושב .הנוש המישמה
ןיכהל ךילעו תויה לבא ,הארמה רושיא ןתי יאנוכמהש דע תילגר עיגהל קיפסת םנמוא .חבושמ
חכל הריבחו טוונ ריצ ןונכת ,וניתוחוכו ביואה לע ןיעידומ ינותנ תלבק :תללוכה המישמה תא
.חבושמ הז ירה סיטה אתב תבשל םידקתש לככ ,םירבד רפסמ דועו

:םוכיס
.קוסמל בכרב עוסנל שי

.ה-ד הכלה ה קרפ הליפת תוכלה ם"במר ,גכ ןמיס ט"פ תוכרב ש"אר ,גנק הבושת א"בשר .2 .:ס ףד .1
ןמיס ח"וא .7 .ג ,אצ ןמיס ח"וא .6 .בע ןמיס .5 .א הכלה ה קרפ הליפת תוכלה .4 .וט הכלה די קרפ .3
.:וט ףד עבש ראב .11 .ב ןמיס ףוס .10 .םש םירפוס תכסמב .9 .גמ ןמיס ב קלח .8 .ג ,ור:הלאש
אל בצומה ינרותש ןוויכמ .תמדקומ הליל תוליעפל תאצל ילעו תויה החנמה גלפמ תבש יתלביק
הפקה תא ולשבי ירבחש ששח ילצא םייקו בצומב ידיחי יתד לייח ינאו תבשל הפק ריס וניכה
?רתומ רבדה םאה .תוליעפל יתאצ ינפל ימצעבתאז תושעל ינוצרב ,תבשב

:הבושת
יפלש ירה ,הליפתו הדועס ,שודיק ללוכ הז יתנבה בטימלש החנמה גלפמ תבש תלביקש ןוויכמ
2םינושארב הינש העד יפלו ,הכאלמ תושעל הרותה ןמ ךילע רסאנ 1םינושארב תחא העד
ןיד םצע ןינעב תוליקמ תועד דוע שיש יפ לע ףאו .הכאלמ תושעל ןנברדמ קר ךילע רסאנ
לקהל ןיא - אתיירואדמ הרוסאה הכאלמ וזש לשבל ךנוצרבש ןוויכ םוקמ לכמ ,תבש-תפסות
וחתרי אל םימה םאש ול ריבסהלו ,תבש ינפל ריסה תא חינהל 3ךרבחמ שקבל ךילע ןכל .הזב
ימש םירמוא שי :4ךורע ןחלושה קספ ןכו ,תבשב הפקהמ תותשל לכות אל תבש תסינכ ינפל
.הכאלמ ול תושעל וריבח לארשיל רמול רתומ הכישחש םדוק תבש וילע לבקש

:םוכיס
.החנמה גלפמ תבש תלבק רחאל הרותה ןמ הרוסאש הכאלמ תושעל ןיא

.תופסות םשב :נק ףד תבש א"בשר .3 .םש ת"ר .2 .גי ןמיס ב"ח ז"ואב ותעד האבוה ליברוקמ י"ר .1
.גסר ןמיס ח"וא .4:הלאש
?התיבה רשקתהל רתומ םאה .סיסבה תיזכרממ גויח וק ונילא רבעוה תבש יתלביקש רחאל

:הבושת
תלבקל סיסבה לש תסנכה תיבב וסנכתה אל ןיידע םייתדה םילייחהש ןיבמ ינא ךתלאשמ
רחאל טושפ אלא ,הדועסו שודיק הליפת ידי לע החנמה גלפמ תבש תלבק אל התא םגו ,תבש
.לוחה לע שדוקמ תוקד רפסמ ףיסוהלו תבש לבקל תטלחה העיקשל ךומס החנמ תליפת

רתומ בלב תלבק םא :תבש תלבק ובש ןפואב רבדה יולת ןנברדמ רוסא ןופלטב גויחו תויה ,ןכל
שיו הרתה הליעומש 1םירמוא שי "תבש ילע לבקמ ינירה" תרמא םא לבא ,רשקתהל ןיידע ךל
.הזב ךרוצ ךל שי םא הרתה ידי לע לקהל שי ןכלו ,הליעומ הניאש 2םירמוא

:םוכיס
.העיקשה ינפל תוקד רפסמ דע רשקתהל יאשר ךנה בלב תבש תלבק םא .1
.ךרוצ שישכ הרתה ידי לע לקהל שי הרימא ידי לע תבש תלבק םא .2

.ג תוא ז"שמ םש םידגמ ירפ .2 .גסר ןמיס שובל .1

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
.הרתה ידי לע לקימ היה ה"הללז ר"ומדא הכ ןמיסל:הלאש
,םיכירדת ללוכה בראמל ברקה להונו תויה ,החנמה גלפ רחאל תיברע םיללפתמ ונא לוח ימיב
יאצומב גוהנל ונילע דציכ .םיבכוכה תאצ רחאל ללפתהל ונל רשפאמ אל ,םירדסמו םיריקחת
?תבש

:הבושת
סוכ לע לידבהל ףאו ונתננוח התא רמול ןבומכו המוד ןפואב גוהנל םכילע תבש יאצומב םג
הווצמ רבדל םוחתה לע ךישחהל ךירצש ןוגכ סונא אוהש ימ" :1ךורע ןחלושב קספנש יפכ ,ןיי
ןכו רנה לע ךרבי אל לבא דימ לידבהלו הלעמלו החנמה גלפמ תבש יאצומ לש ללפתהל לוכי
רבדהש ללגב תאז רסא 2הרורב הנשמה םנמא ."םיבכוכה תאצ דע הכאלמ תיישעב רוסא
האיצי לע רבודמש ןאכ םוקמ לכמ .הכאלמב םג לקהל ואוביש ששחש םושמ וא םיברל הומת
תליפת תא ודיספת ךורע ןחלושה קספכ וגהנת אל םא - רקבב קר ונממ הרזחהש בראמל
.ירמגל תיברע

רבדהש םילייחל ריבסהל רשפא ירה ,םיברל הומת רבדהש הרורב הנשמה ירבדל עגונב
הזכ סונא לע םיבסומ הרורב הנשמה ירבד ךכ לע ףסונ .תיברע תליפת דיספהל אל ידכ השענ
המ .ללפתהל ןמז אצמי ךכ רחא לבא ותיבמ םוי דועבמ אצוי ןכלו םוחתה לע ךישחהל ךירצש
.ללכ תיברע וללפתת אל החנמה גלפמ וללפתת אל םאש םתא ןכ ןיאש

רוסאש םילייחל רמול ךירצ ,הכאלמב םג לקהל ואוביש הרורב הנשמה ששחש המל עגונב
4ר"העושו 3םייחה ףכו ךורע ןחלושהש ךכ לע ךמתסהבו .םיבכוכה תאצ דע הכאלמ תושעל
.לקהל רשפא טלחהב הזל ושח אל

לפטל ךירצו תבשב ויבורקמ דחא (ל"ר) ול רטפנש ימ יבגל בתכו ןכ קספ 5ףסוי ע"רגה םג
קספנש יפכ החנמה גלפמ תבש איצוהל לוכיש תבשה תאצב דימו ףכית הרובקה ירודיסב
םוקמ לכמ ,הרורב הנשמה ירבד ללגב ןכ תושעל יואר אל הליחתכלש יפ לע ףאו .ךורע ןחלושב
.רתומ - קחדה תעשב

:םוכיס

.םימשבו רנ אלל סוכה לע ולידבתו ונתננוח התא ורמאת ,תיברע וללפתת החנמה גלפ רחאל .1
תורישי הרושק הניאש הכאלמ תושעל רוסאש םלכל םילייחה דחא ריכזי הלדבהה רחאל .2
.םיבכוכה תאצ דע המישמל
.תפסונ םעפ עמש תאירק לש הנושאר השרפ ארקל ךירצ םיבכוכה תאצ רחאל .3
הרשע הנומש וללפתת ,החנמה גלפמ וליפא ,תיברע תליפת לכ ללפתהל ןמז םכל ןיא םא .4
הזב .היתוכרבו עמש תאירק וארקת םיבכוכה תאצ רחאלו ,1 ףיעסב רומאכ ולידבת ,דבלב
6רתומ רבדה הווצמ רבדל םיכלוה םתאש ןוויכ לבא הליפתל הלואג תכימס ןיד ודיספת
.הלילה ךשמב םכל ןמדזי םא שאה לע וכרבתו
.לייח יבגל קר ףקת ל"נה ןידה .5

.וכת דומע א ךרכ ,תבש י"וקלי .5 .ב ,גצר ןמיס ח"וא .4 .ח ,טצר ןמיס .3 .ט"קס םש .2 .ג ,גצר ןמיס ח"וא .1
.םש ר"העוש .6:הלאש
םיכפשנ רויכ רדעהב .דבלב םימ בקוע ונתושרלשכ חטשב םיהוש ונא הדיחי תונוריט ךלהמב
?תבשב רתומ רבדה םאה .המדאה ג"ע י"טנ ימ

:הבושת
.הדשה ינפ לע ונחת רשאכ לולסמה יבלש לכב םכתא הולי הז בצמש שיגדהל שי תישאר
.המדאה ג"ע םימה םיכפשנ (םירוחשה קיטספה ילכימל הדומצה) היזרבה ןמ םגש םושמ תאז
רבד לש ופוסב םימה םיכפשנ - הטסורינ רויכ יוצמ םש - הדשה תוחלקמ ךותב םג ןכ לע רתי
:םירבד ינש ררבל ונילע ןכל .עקרקל

םיחלקמ םימהש ןפואב בקועה ןמ וא הימימה ןמ תבשב םיידי לוטיל רתומ םא - תישאר
.המדאל תורישי

.רויכ ךרד עקרקל םיכפשנ םימהש ןפואב ,זרבה ןמ תבשב םיידי לוטיל רתומ םא - תינש

ןכש ,שרוח םושמ תבשב םיערזל םימ הקשמה תא הבר בייחמ 1ןטק דעומ תכסמב
םושמ ובייחמ ףסוי בר לבא .ותייקשהב ןכ השוע הקשמה ףאו עקרקה ךכרל שרוחה ךרד
רמאנ 2ימלשוריבש ןוויכמ .ןכ השוע הקשמה ףאו םיערז חימצהל ערוזה ךרד ירהש ,ערוז
כ"דבש ףא ףסוי ברכ 3ם"במרה קספ ,ערוז םושמ בייח תבשב םיערזל םימ הקשמהש
הקשמה תא םיבייחמ 5א"בשרהו 4עורז רואה םג .הברכ הכלה ףסוי ברו הבר תקולחמב
םנשיש ןוויכמ לבא .םימ ךופשל רתומ העורז הניאש עקרקב היפלו ערוז םושמ םיערזל םימ
עקרקב םג הזב רהזהל שי שרוח םושמ םגו ערוז םושמ םג בייחמה ייבאכ וקספש 6םינושאר
.השירחל תדמוע םא העורז הניאש

תדמוע הניא יכ היחמצ אלל עקרק יבג לע בקועה וא הימימה ןמ םיידי לוטיל רתומ ןכל
עקרקב םג רהזהל שי הז יפלו :בתכ 7ןויצה רעשב ,תישאר :תויאר רפסמ ךכל שיו השירחל
הניאו העורז הניאש עקרקב לקהל וירבדמ קיודמ .השירחל תדמוע קר םא העורז הניאש
םהידי לוטיל םירוסא תוניגב םילכואה לבא :בתכ 8ךורע ןחלושה ,תינש .השירחל תדמוע
,תישילש .רתומ םיערזה וא םיבשעה םוקמב אלש םימ ךפוש םאש עמשמ .םיבשעה לע
הלעי אלש אלא תומוג תוושהל ןיוכתמ וניאש ןוויכ תיבה ץברל רתומ :בתכ 9ךורע ןחלושה
וא ,עיגמ שמשה רוא ןיאש בחר ןינב ידומע ןיב ןוגכ עורזל רשפא יאש םוקמבש עמשמ .קבא
עקרקה השקתנ ךכ ידי לעש תועיבקב םש םיכרוד םדא ינבש םוקמב השק עקרקב לשמל
ןיא הז לכב - תדחוימ השירח הנשרחיש דע התופרל םיליעומ אל םימהו ליבש םש השענו
בייחש בתכש 10לט ילגאה ירבדמ איבהל שי תיעיבר היאר .שרוח םושמ םימ ךופשל רוסאל
םא לבא .ךפשש םימה תיחולחל שביתתש ינפל העירזל תדמוע עקרקה םא קר שרוח םושמ
לעפ אל יכ שרוח םושמ וב ןיאד הליחתכל התוקשהל רתומ שביתתש ירחא העירזל תדמוע
המל לט ילגאה בשיימ הזב .ללכ העירזל עקרקה תדמוע הניאשכ ןכש לכו .םולכ םימה תכיפשב
עקרק לע ףא ךופשל אלש וריהזה אלו םיערז םוקמ לע םימ ךופשל אלש קר םיקסופה וריהזה
דע עורזלמ ההשי אמש - העירזל תדמועש ףא העורז הניאבד לייעל רכזנכ ונייהו ,העורז הניאש
.םימה תיחולחל שביתתש

לע אלש םימ ךופשל רתומ עודמ המתש 11דודל הליהת רפסמ איבהל שי תישימח היאר
.הרומג השירחל הנכה אלא שממ השירח הניא םימ ידי לע עקרקה יופירש ץריתו ,םיבשעה
.ללכ השירח רדגב היקשהה תללכנ הניא הערוזל ותעדב ןיאשכ ןכל

םיחפט השלש ךות ףא םיבשעה םוקמל ךומס וליפאש 12הרות תעד רפסב בתכ ,ןכ לע רתי
םתח תוהגהב ראובמ ןכו .ודגנכ קר אוה םיבשעה תקיני רקיעש םושמ ,םימ ךופשל רתומ
דע ז"ט קיחרהל שי תונליאמ לבא .םיחמצהו םיערזל ומרזי םימה ןיאש יאנתב הז לכ .13רפוס
ןיא םאש הדוהי הטמ םשב 15םייחה ףכ רפסב בתכ דוע .14םתקיני רועיש אוה ךכש המא ה"כ
רוסיא ןיא ,םיחמצ לדגמ עקרק התוא לש רפעהש יפ לע ףא ,עקרקה ינפ לע םייולג םיבשע
שי רבכש עדוי םא דבלמ (םיחמצ ולדגיש ידכ עקרקה תוקשהל ןיוכמ ןכ םא אלא) םימ ךופשל
.םחימצמש אצמנש המדאב םינומט םיחמצ םש

.אתיירואד רוסיאב הישיר קיספ והזש םושמ רוסא םיבשעו םיחמצ לע וידי לוטיל לבא
רוסיאב הישיר קיספ" םג לבא .םיבשעה תחימצב םכל אחינ אלו םכלש הניא עקרקה םנמוא
לבא הליחתכל ריתהל 17ךורעה תעד םנמוא .16הליחתכל רוסא "היל אחינ אלד הרות
עודמ ע"צו) ןנברדמ אוה רוסיאה םוקמ לכמו ,רוסאל םיקסופה בור תעדכ קספ 18ע"ושה
.(ןיריתמ שיה תעד תא ז"כקס ולש ןמיס הרורב הנשמה איבה

,הדוהי רב יסוי יברכ קספנ הכלהל :לוביג תייעב תמייק שרוחו ערוז רוסיא דבלמ
ימ ליטהל רסא 19םהרבא ןגמה לבא .לבגיש דע הרותה ןמ בייח וניא דבלב םימ תניתנבש
.רוסא - ןנברד רוסיאב הישיר קיספ ותעדלו ,הישיר קיספ הזש ןוויכ לוח יבג לע תבשב םיילגר
קספ 21הרורב הנשמהו ךרוצ םוקמב ןנברד רוסיאב הישיר קיספ ריתה 20ריאמ תיבה לבא
לקהל רשפא םינומיאה חטשב ןכל ."היל אחינ אל" זאש ולש הניאש עקרקב וילע ךומסל
.הזב ךרוצ םכל שיש ןוויכ הרורב הנשמה לע ךומסל

תבש תרימש רפסב רתיהל שרופמ רבדה תויאבצה תוחלקמבו תויזרבב שומישל עגונב
םיעיגמש דע רוניצ ךרד םימרוז וכותל םיכפשנה םימה רשא רויכ :בתכ םש - 22התכליהכ
ןיאו ,רחא ךרוצ לכל םימ וב ךופשל רתומ ןכו ,תבשב וכותל םידי לוטיל רתומ ,העורז עקרקל
(אנ) הרעהבו .הילא ותנווכ ןיא םנמוא םא ,ךכ ידי לע השעיתש םיערזה תייקשהל םיששוח
.הישיר קיספ אוהש ףא רתומ ןכלו אמרג הזש ל"צז ךעבריוא ז"שרגה םשב ריבסה

:םוכיס
.תבשה תאצ דע םימה רומשלו ילכ ךותל הימימה ןמ תבשב םיידי לוטיל יוצר .1
.ףצורמ חטש לע םיידי לוטיל שי ילכ רדעהב .2
השיגה ליבש לע יוצרו היחמצ אלל המדא לע םיידי לוטיל שי תפצורמ עקרק ןיא רשאכ .3
.בכר ילכ ידי לע שבכנ םינפ לכ לעש וא רכרוכ יושע אוהש להאמל
םיחפט השלש קיחרמ םא רקיעבו) םתס המדא יבג לע לוטיל רשפא הזכ ליבש ןיא םא .4
.(םיחמצו םיבשע ללכ םיארנ ןיאש וא ,םיבשעה ןמ
תייקשהל שוחל ןיאו ךרוצ לכל תבשב תויאבצה תוחלקמהו תויזרבב שמתשהל רתומ .5
.םתייקשהל ןווכתמ וניאו אמרג בשחנ הז יכ ךכ רחא השעיתש םיערזה

.דנ ןמיס תבש תוכלה .4 .ב הכלה ח קרפ ,ה הכלה אכ קרפ .3 .ב הכלה לודג ללכ קרפ .2 .:ב ףד .1
.א ,זלש ןמיס ח"וא .9 .ג ,ולש ןמיס ח"וא .8 .חי תוא .7 .י"מגה ,ג"מס .6 .גכרת ןמיס ףוס ויתובושתב .5
.14 .ה ,בנר ןמיס ח"וא ע"וש .13 .ג ףיעב .12 .ג"קס .11 .י"קס םש םירואיבבו וס שרוח תכאלמ .10
.רבס ךרע .17 .גק תבש ש"ארו ' סות .16 .ז"כקס .15 .ה ,וכ התכלהכ תבש תרימש ,םש הרות תעד
.חי ףיעס בי קרפ .22 .םש .21 .םש .20 .ז"נקס רכש ןמיס הרורב הנשמ .19 .חי ,חכש ןמיס ח"וא .18:הלאש
חטבאלו בכרב םילייח ינש דוע םע תאצל יל ורוה ןדריה תעקבב תיעצבמ הקוסעתב יתויהב
תאז עצבל בריס םילייחה דחא .רוזה חטשב היקשה תכרעמ חותפל דרוי רשא קינצוביק
סינכמש ימ לע תבש ללחל ותעדל ןיא םגו עובשב םוי היקשהה לע רתוול רשפאש הנעטב
ונילע היה דציכ .ופילחהל ינוליח לייחל דקפמה הרוה רבד לש ופוסב ,ולאכ םיבצמל ומצע תא
?גוהנל

:הבושת
היקשהה תא םידקהל רשפאש הלוע הביטחה דקפמו יתביטחה ברה םע ריקחת רחאל
םילייחש םהל רבסוהש רחא םג תוחונ ימעטמ ךכב םינינועמ אל ץוביקה ישנא .תבש ברעל
תובייחמ אבצה תודוקפש ןוויכמ .תבשב םחטבאל םינינועמ אל הרזיגב םיתרשמה םייתד
.ריחמ לכב םחטבאל הביטחה תדקפמ גאדת תכרעמה רדג רוזאב בבותסמש ימ לכ חטבאל

הנכס לש םיבצמל ומצע סינכמ דיזמבש ימ לע תבש ללחל ןיאש הנעטל עגונב ,תישאר
הרוה דקפמהש המ ינש דצמ .וליצהל ידכ תבש ללחל ובתכש 1םינורחאב ךפיהה שרופמ
ידכ תבש ללחל רוסאש םושמ תאצל יתדה לייחל הליע הווהמ וניא חטבאלו תאצל ינוליחל
2ךריבח הכזיש ידכ אטח םדאל םירמוא ןיא ירהש .תבש לוליחב הברי אל ינוליחהש םורגל
.תבשב בכרב העיסנ לש אתיירואד רוסיא לע אלא לק רוסיא לע ןאכ רבודמ אלש ןכש לכ

אהתו םידוהי דגנ ביואה תוליעפל ששח םייקש םוקמ לכבש 3ל"ז ןרוג ש"רגה קספ רבכ
ידכב םיעצמאה לכב תבשב טוקנל רתומ אהתש המ םניהש םוקמב םידוהיה תויה תביס
הדיריה לוטיבל גואדל "חיכות חכוה" הווצמה דצמ הבוח הלחש ןבומכ .םהמ תאז עונמל
ןיאש לייחה לע אלו ריכבה תיאבצה תונברה תכרעמ לגס לע תלטומ וז לבא תבשב רוזל
תונברה ידי לע השענ אל רבדה םא םוקמ לכמ .תואיצמה לע עיפשהלו תוחמל וחוכב
.החטבא םהל תתל הבוח הלח תבשב רוזל םיחרזא םידרויו

יתרזיגה ל"מחה ןיבל ץוביקה ישנא ןיב םואית רסוחל םורגי החטבא ןתמ יא ,ןכ לע רתי
לע תובקע עוציבמ לחה :ךכמ עמתשמה לכ לע םירויסה תעידי אלל רוזל הדיריל איביש רבד
חרכהב רשא רדג תוירונ תייזכרמ תלעפהו תרקובמ יתלב םירעש תחיתפ ךרד ,שוטשט ךרד
תוארוהל ץוביקה ישנא ועמשנ התע דע םא ,ךכ לע ףסונ .הרזיגב תוחוכה ללכ תא ליעפת
יתלב הרוצב הכישח תועשב םידרוי םתוא אוצמל םילולע תעכ תרקובמ הרוצב ודריו ל"מחה
תא חטבאנ אל םאש אצמנ .וניתוחוכ ידי לע שאב החיתפל איבהל לולעש רבד - תרקובמ
תוחוכה ללכ ידי לע ךרוצל אלש תבש לוליחב יובירל תואדווב םורגנ רוזה חטשל םתדירי
םע תמאותמ אהת םתדירי םא ןכ ןיאש המ שפנ חוקיפל הנטק אל תוריבס תמייקו הרזיגב
.ל"מחה

:םוכיס
תויה םתוא חטבאל שי ,תבשב רוזה חטשל ץוביקה ישנא תדירי תא לטבל רשפא יא םא
שי ךכ םשל .שפנ חוקיפ קפסכ הביטחה תדקפמ ידי לע תרדגומ חטשב םתואצמיהש
.רתיהב עסונה בכר אוהש ,דבלב רויסה בכרב שמתשהל

.יק ןמיס ב"ח ,הכ ןמיסו ז ןמיס א"ח המחלמ בישמ .3 .ד ףד תבש .2 .זכק ןמיס א"ח השמ תורגא ת"וש .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא