מאת הרב איל משה קרים

י ח ו ד


מ. יחוד ראש מדור עם מדריכות


שאלה:
האם מותר לראש מדור לתדרך במסגרת ישיבת סגל, את מדריכותיו הכפופות לו, כשהישיבה מתקיימת בשעות הלילה המאוחרות בחדר סגור, ומהו הדין לגבי יחוד עם מדריכה בחדר סגור, במסגרת ראיון אישי או משפט. כמו כן האם רשאי ראש המדור לצאת לשטחי האימון עם המדריכות ביום ובלילה, כדי להכין את האימון.

תשובה:
א. בקידושין (פ.) תנן לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים. רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו, וישן עמהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו. ע"כ. בטעם הדבר שלא יתייחד איש עם שתי נשים כתב רש"י, שהוא מפני שדעתן קלה, ונוחות להתפתות ולא תירא זו מחברתה, שאף היא תעשה כמותה. משא"כ אשה עם שני אנשים, שמכיון שהאחד בוש מחבירו, לא נאסר עליה להתייחד עמם. נחלקו הראשונים אם דין המשנה שלא יתייחד אדם עם שתי נשים מיירי בנשים האסורות עליו באיסור ערוה אבל עם שתי נשים פנויות מותר להתייחד, או שאיסור יחוד עם שתי נשים חל גם על נשים פנויות.
דעת רבי אליהו (הובאה בשו"ת הרשב"א ח"א סימן תקפז), שלא נאסר על אדם להתייחד עם שתי נשים פנויות, מאחר ואיסור יחוד עם פנויה אינו מדאורייתא אלא גזירת דוד ובית דינו כמבואר בסנהדרין (כא:), וגזרו על יחוד עם פנויה ולא על יחוד עם שתי נשים פנויות. אבל לדעת הרשב"א אף שיחוד עם פנויה אסור מדרבנן, האיסור להתייחד עם שתי נשים תקף גם לגבי נשים פנויות, וכן פסק הרדב"ז בתשובותיו (ח"ז סימן לב).
נראה שזו גם דעת הרא"ש (סימן כא) שכתב, ויחוד דפנויה אסור מבית דינו של דוד. ואף שבדברי הרא"ש אפשר לומר שדוד ובית דינו גזרו על יחוד עם פנויה אחת, מכיון שדבריו מוסבים על דברי המשנה העוסקת ביחוד עם שתי נשים, נראה שלדעתו גזרו גם על יחוד עם שתי פנויות. אכן בזמננו שכל הפנויות בחזקת נדות, ייחודן אסור מן התורה. עיין ריב"ש (סימן תכה), בינת אדם (כלל קכו אות כח), מ"ב (סימן עה ס"ק יז) ובספרו נדחי ישראל (פ"כד) וקונטרס אהבת חסד (ח"ג פ"ו), דבזמננו שאין נשים פנויות טובלות דינם כנדה.

ב. כל האמור לעיל הוא בנוגע לסתם אדם. אבל במשנה בקידושין (פב.) מופיע דין מיוחד ובו נאמר, כל שעסקיו עם הנשים לא יתייחד עם הנשים. וכתב רש"י שמכיון שמלאכת אומנותו נעשית לנשים, והנשים צריכות לו, לא יתייחד אפילו עם הרבה נשים, לפי שלבו גס בהו וכולן מחפות עליו, ואילו איש אחרינא בין שתי נשים תנן (קידושין פ:), אבל עם שלוש או ארבע שפיר דמי. ע"כ. ובטעם הדבר שמותר לסתם אדם להתייחד עם שלוש נשים (ביום ובעיר), כתב הרא"ש, שמכיון שיש מספר נשים אי אפשר דלא מגלו אחת על חברותיה, ועוד דאי אפשר לבעול כולן. גם הרשב"א בתשובה (סימן אלף קע"ח) הסביר, שכאשר הן שתיים אינן בושות זו מזו, אבל כשהן הרבה מתביישות ואינן שומעות לו. וכן כתב בשו"ת דברי חיים (ח"ב יו"ד סימן טז) והעתיק גם בשו"ת מהר"א הלוי (סימן יח), דליכא איסור יחוד בשלוש נשים כיון שהרמ"א (סימן כב) מיקל. וכן כתבו שו"ת דברי מלכיאל (ח"ד סימן קב) והנתיבות שלום (נתיב ט ס"ק כג) ועיין בדבר הלכה (סימן י סק"א).
ההסבר בזה הוא, כיון שמתביישות מלזנות עמו שחוששות שלא תחפה האשה שלא נבעלה על האחרת, והיות שאי אפשר לו לבעול את כולן, אין מחפות זו על זו והשלישית היא בגדר שומרת על היחוד. נמצא שלדעת רש"י אף שלסתם אדם מותר להתייחד עם יותר משתי נשים ורק עם אחת או שתיים אסור, למי שעסקיו עם הנשים אסור להתייחד גם עם יותר משתי נשים מפני שלבו גס בהן, והרי זוהי בדיוק המציאות בה אנו דנים בנוגע לראש מדור שמדריכותיו כפופות לו משך כל שעות היממה במהלך השירות הצבאי. וכל שכן שאסור לראש המדור להתייחד גם עם יותר משתי מדריכות לפי דעת הר"מ שבתוספות (שם ד"ה לא יתייחד), החולק על רש"י וסובר שאיסור יחוד עם יותר משתי נשים הוא גם לסתם אדם, והחידוש שבמשנה (פב:) מוסב על מי שעסקיו עם הנשים, שאסור לו להתייחד עם שלוש או ארבע נשים גם אם אשתו עמו ומשמרתו. ומה שנקטה המשנה (פ:) לא יתייחד אדם עם שתי נשים דוקא, צריך לומר שהתנא רצה לשמור על ניסוח אחיד במשנה, והיות שבסיפא שנה שאשה מתייחדת עם שני אנשים, שנה ברישא שלא יתייחד אדם עם שתי נשים.
כדעת הר"מ שבתוספות פסקו הרא"ש (סימן כז) בשם ר"ת, והרמב"ם (פכ"ב מהלכות איסורי ביאה ה"ח), וכן הוא פסק השו"ע (אבן העזר סימן כב, סעיף ה). וכן כתב בספר טהרת ישראל (סט"ו) ובשו"ת מהרש"ם (ח"ג סימן קנב), דגם הרבה נשים הוי בכלל יחוד. ואף שלמעשה ראוי להחמיר כדעת הר"מ שבתוספות ולא להתייחד גם עם שלוש נשים, עיין שו"ת אגרות משה (ח"ד סימן ה אות יד) ונתיבות שלום (נתיב ט), מ"מ לצורך יש להקל וכפי שכתב הסמ"ג (לאוין קכו), תוס' ר"י הזקן קידושין (פ:) ומאירי (שם) להוכיח דדעת רש"י דוקא עם שתי נשים ולא אמר עם הנשים, אלא ודאי שיותר משתיים מותר. וכן כתב בחידושים קדמונים המיוחס לרבינו אליעזר אשכנזי, שאז אין לחוש לדעתן קלה, לפי שהן שלוש כי הריבוי גורם הבושה ויראה. עכ"ל.
ומאחר שהטור ורבינו ירוחם והחכמת אדם (כלל קכו, כ) והקצוש"ע (סימן קנב, ג) והערוה"ש, הביאו את שתי הדעות בלי להכריע, והנתיבות שלום (נתיב יט ס"ק כט) כתב שדעת האחרונים נוטה לרש"י, אפשר להקל ביחוד דרבנן (עם יותר מאשה אחת) במקום צורך. כל זה לאשכנזים הנמשכים אחר פסקי הרמ"א, בעוד שלספרדים אסור להתייחד אפילו עם מאה נשים, אא"כ אשתו עמו, כפי שפסק המחבר, או אם נמצאים שלושה אנשים עם שלוש נשים. עיין ברכ"י (סק"ג) ובספרו שער יוסף (סימן ב) ובעוד יוסף חי (פ' שופטים ס"ז). אולם מאחר שהרמ"א הביא את דעת רש"י הנ"ל וכתב, ויש מתירין איש אחד עם נשים הרבה אם אין עסקו עם הנשים, נמצא שלדעת כולם אסור לראש המדור להתייחד גם עם יותר משתי מדריכות, מפני שעסקיו עם הנשים וליבו גס בהן.

ג.
אלא שיש לדון אם ישיבת צוות מעין זו אסורה מדין יחוד על אף שהיא מתקיימת בחדר סגור. מכיון שבגמרא (פא.) אמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד. אמר רב יוסף פתח פתוח לרשות הרבים אין חוששין משום יחוד. ע"כ. ופירש רש"י שכשבעלה בעיר אין חוששין משום יחוד היינו, שאין מלקין אותה, אבל איסורא מיהא איכא. לכן נראה שגם בדברי רב יוסף בנוגע לפתח פתוח לרשות הרבים, יסבור רש"י אותו הדבר, שאין חוששין משום יחוד להלקותה, אבל איסורא איכא. אלא שהתוספות (שם ד"ה בעלה) הקשו על פרש"י, דאם כן מאי פריך בסמוך על רב יוסף דקאמר שקולו דרגא מתותי ביבי, והאמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד. ומאי קושיא, נהי דמלקות ליכא, איסורא מיהא איכא. וכתבו התוספות מכח קושיא זו לפרש בדברי רבה, שאם בעלה בעיר לא רק שלא מלקין על היחוד, אלא איסורא נמי ליכא.
לפיכך גם בדינו של רב יוסף, בנוגע לפתח פתוח לרשות הרבים, שאין חוששין משום יחוד, נוכל לפרש לדעת התוספות, שלא רק שלא מלקין אלא שגם איסורא ליכא. ואף לדעת רש"י, יתכן שעדיין יש לחלק בין דינו של רב יוסף לדינו של רבה ולומר, שדוקא כשבעלה בעיר אין מלקין על היחוד, משום שיראה מבעלה שמא יבוא ואין לחוש שתעבור עבירה, אבל האיסור להתייחד קיים. משא"כ בנוגע לפתח פתוח לרשות הרבים, מכיון שאין כאן יחוד כלל, אין איסור אפילו לכתחילה להתייחד במצב שכזה.
ואף שלמעשה כתב רבינו יונה בספר היראה, שטוב להזהר שלא לשבת עם אשה אחת בבית גם כשפתחו פתוח לרשות הרבים. וכן כתב רבינו ירוחם (נתיב כג ח"א) בשם הרמ"ה שראוי להתרחק מהכיעור. וכן נראה פשט לשון הרמב"ם (פכ"ב מהלכות איסורי ביאה הי"ב) שכתב וז"ל: וכן כל המתייחד עם אשה והיה הפתח פתוח לרשות הרבים אין חוששין משום יחוד. ע"כ. ומשמע שלכתחילה אין לעשות כן ורק בדיעבד מותר, מכל מקום מפסק השו"ע (אבן העזר סימן כב סעיף ט) שכתב, בית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתייחד שם עם ערוה, נראה שמותר אף לכתחילה.
אלא שמצינו מחלוקת אחרונים, אם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים מועיל גם לגבי מי שעסקו עם הנשים וליבו גס בהן. דעת החלקת מחוקק (אבן העזר סימן כב ס"ק יג), שבאשה שלבו גס בה, לא מהני היתר פתח פתוח לרשות הרבים. וכן דעת הבית שמואל (שם סקי"ג) ושו"ת נודע ביהודה תנינא (אבן העזר סימן יח) והנתיבות שלום (נתיב ט ס"ט), וכן פסקו הערוה"ש (שם סעיף ז) והחלקת יעקב (ח"ב סימן יז) ושו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן כג). אולם הט"ז (שם סק"ח) כתב, שגם באשה שליבו גס בה מהני פתח פתוח לרשות הרבים.
החיד"א בשער יוסף (סימן ג), לאחר שהביא את טעמו של החלקת מחוקק, שלמד מדין בעלה בעיר לדין פתח פתוח לרשות הרבים לאסור בליבו גס בה, כתב לחלק בין המקרים. דבשלמא בבעלה בעיר אף דמסתפו מבעל, מ"מ כיון דהשתא מתיחדים וכיון דגייסא ביה, יצרא דעבירה חופף עליהם וחיישינן לאיסורא. משא"כ בפ"פ לר"ה דרבים בוקעים ויראתם טפי מבעלה בעיר, י"ל דאף בגייסא שריא, ועוד דלפי מה שכתב הרמב"ם והטור בטעם היתר בעלה בעיר, משום דאימת בעלה עליה, א"כ השמירה מכחה, וכיון דנשים דעתן קלה, בגס בה אסור. אבל בפ"פ לר"ה דתרוייהו אימתא דעוברים ושבים עליהם, אפילו גס בה, לא מיחלף דעת האיש. ואחר שדייק מתרומת הדשן שפ"פ לר"ה קל דינו מדין בעלה בעיר, א"כ י"ל דהכי נמי בגייסא ביה שרי לרש"י בפ"פ לר"ה.
והוסיף שכן מוכח מתוד"ה מה (שבת יג.) שכתבו דשרי באשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה בדליכא יחוד כגון בפ"פ לר"ה. ואם בפ"פ לר"ה וגייסא ביה יש בו משום יחוד, מאי קאמרי, וכן מוכח ממה שאמרו שם (יג:) גבי פלטי בן לייש, וכן מוכח מלשון הרמב"ם (פכ"ב מהלכות איסורי ביאה הי"ב)והסמ"ג (לאוין קכו) שכתבו דין בעלה בעיר ושגס בה אסור, ובסמוך אח"כ כתבו, כל המתייחד וכו', משמע דאפילו בגס בה מותר וכן נראה מהטור והשו"ע. והתימה על החלקת מחוקק והבית שמואל שכתבו בפשיטות דגס בה בפ"פ נמי אסור, ואף דברבינו ירוחם כתב מהרמ"ה כסברתם, אולם מדברי שאר הפוסקים נראה דפ"פ לר"ה מותר גם בגס בה וכנ"ל. ואחר שדן להתיר בזה בעסקו עם הנשים סיים, כ"נ להלכה ולמעשה דברי לא מעלין וכו', והנני דן כתלמיד וכו' עכ"פ מהרמב"ם ותוס' מוכח בהדיא דגם בלבו גס מותר. ולמעשה בספרו ברכ"י (יו"ד סימן רמה אות ו) כתב דנראה דאסור כהח"מ ורבינו ירוחם מהרמ"ה, ובברכ"י (כאן) אחר שהביא להמתירים, סיים, אכן הרמ"ה אוסר בגס בה אף בפ"פ לר"ה. לפיכך נראה שבמקום צורך אין לאסור על ראש המדור לקיים ישיבת צוות עם מדריכותיו, משום שפתח פתוח לרשות הרבים מועיל לדעת רבים הנ"ל גם למי שעסקיו עם הנשים.

ד.
לזה יש לצרף את דעת הרשב"א בתשובותיו (אלף רנא), שאין דין יחוד נוהג כשהדלת סגורה אך לא נעולה, משום שחושש שמא יכנס אדם לחדר. ובנדון דידן כך המציאות שפעמים נפתחת דלת חדר המפקד ע"י מדריך או מדריכה המעונינים לברר ענין כלשהוא עם מפקדם. ואע"פ שהבית מאיר (הובאו דבריו בפסקי רעק"א סימן ק) סובר, שמהגמרא מוכח שרק פתח הפתוח ממש לרשות הרבים מועיל להציל מיחוד, משא"כ כשסגור אף שאינו נעול, והסכים לדעתו הגרעק"א (שם), וכ"כ הבית שלמה (או"ח ח"א סימן מח) ושו"ת אבני נזר (חאה"ע סימן לג) דכל שאינו פתוח לגמרי לא נקרא פתוח, וכן מוכח משו"ת נחפה בכסף (ח"ב סימן יא). מכל מקום בשו"ת בנין ציון (סימן קלח) הכריע שאם אינו נעול נחשב פתוח, ורב יוסף התכוין לומר בדבריו שכאשר אדם יכול להכנס לחדר ללא נטילת רשות, אין חוששין משום יחוד, ומציאות שכזו נחשבת כפתח פתוח לרשות הרבים. וכן פסקו הרבה אחרונים להחשיב פתח סגור שאינו נעול לפתוח, ומהם, שו"ת הרדב"ז (ח"א סימן קכא), שו"ת המבי"ט (ח"א סימן רפז), שו"ת מהרש"ם (ח"ב סימן עו), וכ"כ בדבר הלכה בהוספות בשם חזו"א משום דאימת רבים עליו בטבע. ואף שרגילות שדופקים לפני שנכנסו, מ"מ יש פרא אדם שנכנס בלא לדפוק וכו'.

ה.
אולם בבאר היטב (אבן העזר סימן כב סק"ט) מפורש, שההיתר להתייחד בחדר שפתחו פתוח לרשות הרבים, תקף עד כחצי שעה לאחר צאת הכוכבים, וכן הוא בחכמת אדם (כלל קכו סימן ז) ובפתחי תשובה (סק"ט) ובשו"ת חת"ס (אבן העזר סימן צו). ועיין בשו"ת המבי"ט (סימן רפו) שלדעתו עד קרוב לחצות הלילה מותר בדלת סגורה לא נעולה. ובדבר הלכה (סימן ג סק"ו) כתב בשם החזו"א, שעד שעה עשר רגילים בני אדם ללכת ברחוב והוי פ"פ ומותר. לפיכך נראה לאסור לקיים ישיבת תדרוך לצוות המדריכות, בשעות הלילה המאוחרות לאחר חצות, אם בחדר לא נמצא אדם נוסף מלבד ראש המדור.
אמנם התוד"ה מטה (שבת יג:) כתבו, שפלטי בן לייש לא עבר על איסור יחוד, מפני שהיה פתח פתוח לרשות הרבים. ומשמע שפתח פתוח לרשות הרבים מועיל לדעת התוספות להציל מיחוד גם בשעת לילה מאוחרת, וכן הקשה בספר מכתב לחזקיהו על מסכת שבת. וכתב לתרץ הברכי יוסף (אות י) שהכל לפי המקום. מכיון שהמעשה בפלטי בן לייש היה במקום שהעוברים ושבים מצויים ביום ובלילה, לא עבר פלטי בן לייש על איסור יחוד. משא"כ בפתח פתוח לרשות הרבים וליכא עוברים ושבים, שנוהג איסור יחוד.
בדומה לזה כתב לתרץ הקושיא הנ"ל בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ד סימן ד אותיות ד-ה) שפלטי בן לייש לא עבר על איסור ייחוד משום שדלק נר בחדרו כל הלילה וממילא יכלו העוברים ושבים לראות את הנעשה בביתו. משא"כ כשפתח פתוח לרשות הרבים והחדר לא ניתן לצפיה מבחוץ מחמת שאינו מואר, אינו מועיל להציל מאיסור יחוד. על כן נראה להתיר לערוך ישיבת תדרוך לצוות המדריכות גם בשעת לילה מאוחרת, גם כשדלת החדר סגורה, משום שלדעת הרשב"א ועוד אחרונים נחשב כפתח פתוח, המציל מאיסור יחוד. ומכיון שבדרך כלל נמצאים עוברים ושבים בסביבות חדר הישיבות שהינו מואר, וניתן לראות מבחוץ את הנעשה בפנים, מותר לקיים את הישיבה גם לאחר חצות לילה, שהכל לפי המקום והזמן.

ו.
ומאחר שהתבאר שלמי שעסקו עם הנשים אסור להתייחד גם עם הרבה נשים, לפי שליבו גס בהן וכולן מחפות עליו, כמבואר ברש"י (קידושין פב.) ונפסק בשו"ע (אבה"ע סימן כב, ה), ממילא ברור שאסור לראש המדור לצאת עם מדריכות לשטחי האימון ביום או בלילה, מכיון שלשטחים אלו גדר של שדה או דרך, בהיותם מבודדים ושוממים, ואיסור ייחוד בהם חמור מאיסור ייחוד בעיר (במחנה), וגמרא מפורשת שנינו (קידושין פא.), אמר רב יהודה אמר רב, לא שנו אלא בעיר אבל בדרך עד שיהיו שלשה, שמא יצטרך אחד מהם להשתין ונמצא אחד מתייחד עם הערוה. ע"כ. אך מכיון שבדין דרבנן עסקינן, שכן מדאורייתא איסור ייחוד הוא דוקא איש עם אשה אחת, אבל איש עם שתי נשים או איפכא אסור מדרבנן (עיין פתחי תשובה סימן כב סק"א בשם חוות יאיר סימן עג, חכ"א בינת אדם שער בית הנשים סימן כו), היה מקום להקל, ולהתיר שרק חייל נוסף יצא עם ראש המדור ולא שני חיילים כמבואר להלן.
לדעת רבינו ירוחם בשם רמ"ה (הובאה בדרכי משה סק"א), הצריכו שלשה בדרך, דוקא כשהולכים עם האשה לשומרה. אז שייכת הסברא שמא יצטרך אחד לנקביו, והשני מכיון שמוטל עליו לשומרה בהכרח יתייחד עמה. אבל כשאין הולכים עמה לשומרה, סגי בשניים, ואם יצטרך האחד לנקביו, ילך האחר עמו וישאירוה לבדה, שכיון שמדובר בכשרים אין לחוש שהאחד ישאר שם ויתייחד עמה במזיד. כ"כ בשו"ת שב יעקב (סימן יט) להוכיח מסכה נב.). ואין לחוש שכאשר האשה תלך לצרכיה ילך אחד עמה, מכיון שעתה אינם במצב ייחוד, אין לחוש לייחוד, כי אחר המצב העכשוי אזלינן וכעת אינם במצב של ייחוד. ועוד, אם ילך האחד עמה, יחשוד בו חברו שמתעכב וילך אחריו. כ"כ הבאר היטב (סק"ז) והשער יוסף (סימן א) בד"ה שוב ראיתי, והוכיח מקידושין (פא.) מהא דרב ור"י הוו קאזלי באורחא, אזלא איתתא מקיימהו. א"ל רב לר"י דל כרעיך וכו', א"ל והא מר הוא דאמר בכשרים שפיר דמי וכו'. וצ"ע הרי ר"י בשם רב הוא שאמר דבדרך בעינן שלשה.
אבל לרבינו ירוחם ניחא, מכיון שאם אין הולכים לשומרה סגי בשניים. וכן כתוב באוצה"פ (ס"ק כה אות ו') שכן דעת המאירי בקידושין (פא.) שכתב: אין אנו צריכים לאסור להתלוות עם הנשים בדרך וכו' אלא מותר להדיא אפ' באחת כל שיש שם שני אנשים. ואף שלהלכה קיימא לן שגם כשאין הולכים לשומרה בעינן שלשה (ב"ש סק"ט שכן דעת השו"ע, בה"ט סק"ז, ישועות יעקב סק"א, שער יוסף סימן א, חכ"א כלל קכו סעיף ה, נדחי ישראל להחפץ חיים וכן דעת רוב פוסקים), בשעת הדחק יש להקל (דרכי משה סק"א בשם רמ"ה ודרישה סק"ד).
גם החפץ חיים בנדחי ישראל (פכ"ב אות ה) לאחר שהביא את שתי הדעות, ראשונה להחמיר, כתב, ויש מקילין בזה וסוברים דדרך שילך האחד לנקביו, ילך גם השני ממנה ולא יבוא לידי יחוד. עכ"ל. ונפק"מ להקל בשעת הדחק. וכן הוא בשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"ג סימן סה אות ג), דבשעת הדחק יוכל לסמוך על רבינו ירוחם בשם רמ"ה. ולאחר הרצאת הדברים בפני הרה"ג אביגדר נבנצל שליט"א הורה שאם באמת בפועל ילך האחד לנקביו וגם האחר ילך עמו, גם הוא מסכים שסגי בשניים ואז צריך שהדבר יתפרסם בהוראות הצבא. אך אם לא כן, צריכים שלשה אנשים ששניים מהם שומרי מצוות מהאי טעמא שמא יצטרך האחד לנקביו.

סיכום:
1. מאחר ופתח פתוח לרשות רבים מציל מאיסור ייחוד, ודלת סגורה שאינה נעולה נחשבת כפתח פתוח לרשות הרבים להרבה פוסקים, מותר לראש המדור לראיין או לשפוט מדריכה גם כשהם לבדם בחדר, וכן מותר לו לתדרך את צוות המדריכות, כל עוד הפעולות הללו נערכות בשעה שישנם עוברים ושבים באזור החדר.

2. מותר לראש המדור לצאת לשטחי האימון עם המדריכות ביום ובלילה, אם מתלווים אליו לפחות שני חיילים, ולכתחילה יהיה אחד מהם שומר מצוות.

3. בהעדר שני חיילים נוספים והכנת האימון עשויה להתבטל, יעשה שאלת חכם.


הערת הרב מרדכי הלפרין:
אין לשפוט מדריכה בלא נוכחות אדם שלישי גם במקום בו אין איסור יחוד.
טעם הדבר: מצוי שאמירה תמימה של הקצין, תתפרש כהטרדה על ידי הנשפטת. ופרט לסבל שיגרם לו אישית, עלול הדבר להגיע בקלות לחילול השם ולכן אין להקל בכך.
גם ראיון מדריכה ללא נוכחות אדם שלישי, עלול להביא לתוצאות דומות ולתקלות אחרות, ולכן ראוי להמנע מכך למעשה.


מא. יחוד בנסיעה ברכב


שאלה:
האם מותר לקצין היוצא ברכבו מהמאהל בנבי-מוסא, לקחת חיילת לירושלים ביום ובלילה מצד דיני יחוד.

תשובה:
א. מאחר וכל ההיתר של נסיעה משותפת ברכב, מקורו בדין פתח פתוח לרשות הרבים, היות ולרכב יש חלונות, נחוצים שני תנאים להתיר נסיעת איש ואשה לבדם. ראשית, תנועת עוברים ושבים, בין ברגל בין ברכב, על גבי ציר הנסיעה. שנית, הדרך צריכה להיות מוארת וכשהיא חשוכה, על הרכב להיות מואר מתוכו, כדי שניתן יהיה להבחין בנעשה בתוכו. (אוצר הפוסקים סקל"ה אות ח), ומטעמי צניעות תשב האשה מאחור (כן מוכח מדברי שו"ת הרדב"ז ח"ג סימן תפג).
אבל במקום שאין מצויה תנועת בני אדם או כלי רכב, לכאורה יש להחמיר גם ביום, ולאסור נסיעת איש ואשה לבדם, משום שהעדר תנועת בני אדם, אינה מאפשרת חלות דין של פתח פתוח לרשות הרבים. אלא שמאידך אפשר לטעון, כי העובדה שרכב יכול להופיע בהפתעה, תמנע מהם לעבור עבירה. ואף שהמיקל על סמך סברא זו יש לו על מה לסמוך, נראה שלמעשה יש להחמיר.

ב.
אבל בלילה במקום שאינו מואר, ואינה מצויה תנועת בני אדם או כלי רכב כלל, אסורה נסיעת איש ואשה לבדם, כפי שמוכח בתוספות נדה (ב.) ד"ה והלל, שכתבו לגבי סתירת סוטה, ששייך ברשות הרבים באפילה ובלילה, ובעת שאין בני אדם מצויין (עיין שו"ת דברי חיים ח"ב אה"ע סימן כח). אמנם זהו כשאינה מצויה בלילה תנועה כלל, אבל כשתנועת כלי הרכב דלילה, והרכב מואר מבפנים, אין איסור יחוד. זהו לפי מה שכתב הרדב"ז בתשובותיו (ח"א סימן קכא) שלגבי היחוד, הוא שיהיו שניהם במקום אחד, שאם ירצה לבעול, לא יראה אותם אדם, והיכי שהוא לאור הנר, או ביום, ופתח הבית פתוח, לא הוי יחוד דמירתת ולא בעיל שמא יראהו מן הפתח ונמצא מתבייש. עכ"ל.
אך מכיון שאין זה מוחלט, שרכב בלילה נחשב פתח פתוח, יש שהחמירו בנסיעת איש ואשה לבדם, מכיון שהוא יחוד דאורייתא, ואף בהתקיים שני התנאים המבוארים בסעיף א, ורק התירו זאת ביחוד דרבנן, דהיינו, איש עם שתי נשים, או אשה עם שני גברים להאוסרים.

ג.
וברכב מסוג טנדר, שלו ארגז נפרד מתא הנהג, וחלון מפסיק בין שני חלקי הרכב באופן שאי אפשר לעבור מצד לצד, יש להקל, משום שבמצב הנוכחי במהלך הנסיעה אינם יכולים לעבור עבירה, ולכך שיעצרו את הרכב, או יטוהו מן הדרך הראשית לדרך צדדית ויעברו עבירה, לא חוששים.
אמנם בשו"ת אגרות משה (ח"ד סימן סה אות ג) כתב וז"ל: ליסע יחד עם אשה במכונית לכתחילה ודאי אין להתיר, דאף שעיקר נסיעתם תהא על הדרך הגדולה ששם נוסעים אף בלילה הרבה אינשי במכוניות, אבל הא אפשר להסב מן הדרך הגדולה לדרך קטנה, ואף ביום אולי יש לחוש שיניחו המכונית על הדרך, ויתרחקו מן הדרך במקום שיש אילנות שיהיה מקום סתר לבועלה, וכ"ש בלילה דאפשר שיש לחוש גם שיבעלנה שם במכונית גופה.
אבל בשעת הדחק כגון שצריכה אשה משכנותיו גם כן ליסע למקום שהוא צריך, או כשאשה אחת שהולכת בדרך ומבקשתו ליכנס למכונית יאמרו עליו שהוא צר עין ואכזרי, וכשהן נכריות איכא בזה גם משום איבה, יש להתיר, משום דמשמע דאין חוששין מדינא לשמא יטה מן הדרך בכשרין, אלא שמא יתקוף היצר ויעברו במקום שנמצאים, ועיין בב"ש סימן כב סק"ט במחלוקת רבינו ירוחם ומהרש"ל, ומשמע קצת שפליגי בזה. ובשעת הדחק יש לסמוך על הרבינו ירוחם, דכן משמע שסובר הפרישה עיי"ש, ולכן ליסע במכונית בשעת הדחק יש להקל. עכ"ל. מוכח מדברי האג"מ, שלכתחילה כן יש לחוש שמא יטו מדרך ראשית לדרך צדדית וכו', וגם ברכב עם ארגז מאחור, אין להקל לכתחילה, ורק בשעת הדחק מותר.
אלא שגדולי הפוסקים חלקו על האג"מ בנקודה זו וכתבו, שכמו שמעיקר הדין מותר לאיש ואשה לעמוד זמן רב ליד חלון הפתוח לרשות הרבים, ולא חששו שמא יפתנה לעבור לחדר אחר באותו בית שאינו נצפה מרשות הרבים, כך אין לחוש שמא יפתנה לנטות מדרך ראשית לדרך צדדית, משום שאין לנו אלא מצבם העכשוי של האיש והאשה. והיות שבמצבם הנוכחי אינם יכולים לעבור עבירה, ממילא לא חל עליהם איסור יחוד (עיין שו"ת מנחת שלמה סימן צא, שו"ת שבט הלוי ח"ה סימן כב, דבר הלכה סימן ט"ו סק"א).
וכן כתב החזו"א (אה"ע סימן לד סק"ח) שכל שבמצב של עכשיו אין היחוד גורם להתגרות היצר, לא חיישינן שיסגרו הדלת שיבואו לעבירה. דרק בפנימי וחיצון שדרך הפנימי רק דרך חיצון, תקיף יצריה דינו כחדר אחד. משא"כ בכאן. וכן מפורש בעזר מקודש (ס"ט) שכתב וז"ל: וכשיש חדר פתוח משם למקום הסתר, צריך לעיין אם שייך בזה חשש, כיון שאין לדון אלא לפי מהות החדר ההוא במקומו, ובהסתרה בזויות יש להחמיר כיון שהוא כחדר אחד, משא"כ בזה אולי יש להקל וצריך לעיין. עכ"ל.
משמע שלא חשש שיעברו למקום בו נוהג איסור יחוד כל שכרגע אינם במצב של יחוד. ואע"פ שהמנחת שלמה (סימן צא) הניח בצריך עיון, זהו דוקא בלילה ובמקום שלא שכיחה תנועת בני אדם. אבל ביום, ובלילה במקום או בזמן שקיימת תנועת בני אדם או כלי רכב, מסכים המנחת שלמה להתיר, כל שבנסיעה אינם במצב של קלות ראש וקרוב הדעת.
ראיה לכך שכאשר האיש והאשה אינם במצב של יחוד, אין לחוש שמא ילכו למקום יחוד, יש להביא מדין שומר או שומרת קטנים, שלא חששו שילכו האיש והאשה למקום יחוד, וכפי שכתב הט"ז (סק"ט) וכן הסברא נוטה, דהא הזהירות בזה, אינו אלא משום שיפתה האשה וכשיש שמירה ובוש בעצמו בפני השמירה וכן היא לא תתרצה. אבל לא חיישינן שתלך עמו למקום צנוע דאם כן כל בת ישראל תחוש בכך, אלא פשיטא שאין בנות ישראל נחשדו על זנות אלא הרחקה ביחוד שיצר הרע מסית אז ביותר, במקום שאין בושה מבני אדם אחרים. ע"כ.

ד.
לאור הנכתב לעייל, יש לדון בשאלה הנ"ל על פי הנתונים הבאים. ראשית כפי שכתב האגרות משה, המציאות שאשה מעונינת להגיע לביתה ממקום מרוחק, ומאן דהו לא יסיענה מחמת סיבה שאינה ברורה לאשה, ובודאי בנדוננו שהחיילת אינה מודעת לדיני יחוד, מציאות שכזו המביאה לידי כך שהחיילת תכנה את הקצין "צר עין ואכזרי", מוגדרת כשעת דחק. בעיקר שיתכן שבכך תמנע מהחיילת האפשרות לשוב לביתה לגמרי, משא"כ בנדון האג"מ, שם אולי רק יחול עיכוב בנסיעתה.
הנתון השני קשור לתוואי הגיאוגאפי של הדרך מנבי - מוסא לירושלים, אותו יש לחלק לשניים. האחד מהמאהל ועד כביש ירושלים - יריחו, והשני מהכביש ועד ירושלים. הקטע הראשון שאורכו כעשרה קילומטרים הינו כביש צדדי, מבודד מאד, עליו נעים בעיקר כלי רכב צבאיים, למעט שבתות וחגים ששטחי האש סגורים, והציר פתוח גם לתנועת כלי רכב אזרחיים. מלבד יהודים ממוקמים מצידי כביש זה מאהלי בדוויים, הרועים את עדריהם לאורך הציר משני צידיו, ונעים עליו במספר מועט של כלי רכב, אל תוך המאהלים ומחוצה להם.
כל זה בזמן שאין גדוד קרבי השוהה בשטח לצורכי אימונים, או אף בתקופה שהחלוץ מקים את המאהל או בתקופה שהמאסף מפרק את המאהל, שאז תנועת בני אדם על גבי ציר זה אינה קיימת, מלבד רועי צאן כנזכר, ותנועת כלי הרכב הצבאיים דלילה מאד. מאידך, בשעה שבשטח נבי-מוסא שוהה גדוד באמון, הרי שמלבד כלי הרכב המנהלתיים הנכנסים ויוצאים תדיר דרך ציר זה, נעות דרכו מחלקות הפלוגה המסייעת, המנויידות על גבי ג'יפים, ביציאתם ובחזרתם מאימוני יום ולילה, בצורה בלתי סדירה בכל שעות היממה.
הקטע השני מהכביש ועד ירושלים, חשוך לאורך כל הדרך מלבד מספר קטעים מוארים בעיקר סמוך לישובים. אולם קיימת תנועה מתמדת של כלי רכב במהלך כל שעות הלילה. לפיכך, נראה שביום או בלילה בתקופת אימון, כשהגדוד שוהה בשטח בני - מוסא, אין דין יחוד חל על הנוסעים בשני הקטעים. ורק בתקופה שהגדוד אינו נמצא בשטח, יש איסור יחוד בנסיעה על גבי הקטע הראשון בלילה, אך לא ביום, בגלל המצאותם של בדויים באזור, וכפי שמבואר במשנה שאפילו עבד או שפחה רואה אותם אין זה יחוד (ועיין שו"ת הרדב"ז ח"א סימן קכא).

ה.
בנוגע לנסיעה בלילה במקום שנוהג בו דין יחוד, נפסק ברמ"א (סעיף ה) ובבית שמואל (סק"ט), שצריכים להיות שלושה אנשים, מחשש שמא ירדם אחד מהשניים. ולספרדים צריך שלוש נשים עם שלושה אנשים (שו"ע סעיף ה, ב"ש סק"ח). ואף שניתן לטעון שהמכונית נדה, וגם אם השומר נרדם אין זו שינה עמוקה, ודי בשניים, מכל מקום אי אפשר לחלק, אחרת נתנו דברינו לשיעורין.
אבל בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סימן מ פרק טו) כתב, שהצורך בדרך בשלושה גברים, נובע מהחשש שמא יבוא לידי איסור, וכשאין חשש, די בשניים. ומאחר שבנסיעה במכונית סגורה, אם ירצה אחד מהשניים לעשות צרכיו, יוכל לעמוד מאחורי המכונית ולא יצטרך להרחיק, אין חשש ודי בשניים. אלא שאפשר להעיר על סברא זו ולומר, שהחשש שיבוא כלי רכב אחר, גורם לו להתרחק מרכבו לשם עשיית צרכיו, וא"כ חוזר החשש שמא יבואו לידי איסור, ובעינן שלושה.
אלא שבדבר הלכה (סימן ט סקי"ג) נטה לומר שבנסיעת לילה די בשניים משתי סיבות. האחת, שאין שינתו של השומר עמוקה, והמתייחד חושש שמא יתעורר כשהמכונית תעצר כשירצו לעבור עבירה. השניה, שהחשש לשינה שייך דוקא במקום שקבעו עצמם לישון, משא"כ בנסיעה בדרך שמדברים יחד ואין חשש לשינה.
וכן כתב בשו"ת צי"א (ח"ו עמוד ריב), הנסיעה בפשיטות גם ב' אנשים עם אשה אחת, בדרך כדין עיר. והפחד מביאה פתאומית של כלי רכב, אשר יסב תשומת לבם על עמידה מוזרה וכדומה, הוא עוד יותר גדול מפחד של ביאת עובר ושב רגלי. דעובר ושב רגלי, יכול להבחין מביאתו מרחוק ולהזהר. אבל כלי רכב באים במהירות ובחטף. ונלפענ"ד דאפשר להקל אפילו בנסיעה בלילה, כל עוד שהתנועה גדולה, דזה שבלילה כשלעצמו בעינן ג' הרי הוא מחשש שמא ישן אחד מהם, ולזה יש לומר, דראשית זהו דוקא כשנמצאים במקום קבוע בבית כדכתוב לשון זה בראב"ד (בבעלי נפש שער הפרישה) "אבל בלילה לא ישן עמה בבית אחד וכו' ", מוזכר גם בב"י ובטור, שמשם מקור הדין הזה של חומרת הלילה, וכזה כותב גם העזר מקודש דאולי יש לחלק בזה בין כשקובעים את עצמם לשינת קבע שם, בין שאין דעתן לישון רק שאנו באים לחשוש לחטפתו שינה ע"ש. ושנית בנסיעה בדרך עדיפא עוד יותר מהיכא שאין קובעים עצמם לשינה. דמי המה השניים, הרי הנהג ונוסע נוסף. וא"כ על הנהג הרי בודאי אין החשש לשמא יישן דחיי נפשות תלויים בזה וגם חיי עצמו, ובודאי יזהר מלישון, ועד כדי כך בודאי אין לחוש, דיעמיד באמצע הנסיעה את ההנהגה ויישן וכו'. וגם יש לומר דהחשש של שינה, הוא רק ליושב בטל, ולא במי שעסוק באמצע עבודה פיזית. וא"כ יוצא דכל החשש של שינה שיכול להיות הוא רק על השני, דהיינו הנוסע עם האשה, ובכגון זה אפילו אם יישן, אין חשש שהנהג יעבור איתה עבירה וכו'. הנה זה ברור דשינה כזאת של הנוסע בודאי ע"פ רוב עראית היא, ויכולה להמשך כל זמן שהכלי רכב במהלכו. אבל באותו רגע שהנהג יעצור הכלי רכב ממהלכו יתעורר ע"פ רוב הנוסע מיד משנתו ולא יספיק הנהג לבצע העבירה. עכ"ל.

סיכום:
א. ביום מותר לקצין לקחת חיילת ברכבו, מהמאהל בנבי מוסא ועד ירושלים.

ב. בלילה כשבמאהל שוהה גדוד באימון, מותר לקצין לקחת חיילת ברכבו, מהמאהל בנבי מוסא לירושלים, בתנאי שידליק את נורת הרכב הפנימית עד הגיעו לירושלים, בזמן ובמקום שאין הדלקת האור הפנימי מגדילה את הסיכון לפגיעה ברכב ממארב מחבלים.

ג. בלילה כשבמאהל לא נמצא עדיין הגוף העקרי (הגדוד) אף שהחלוץ או המאסף נמצאים, לכתחילה צריך שיהיו ברכב שלושה אנשים, ובשעת הדחק (כגון שאם לא יקחנה תאלץ להשאר בלילה במאהל, או שתפסיד את האוטובוס מירושלים לביתה אם תחכה לרכב נוסף) די בשני אנשים. וראוי להדליק את נורת הרכב הפנימית עד הגיעם לירושלים.

ד. החיילת תשב בין ביום ובין בלילה מאחור.

ה. לאור המצב הבטחוני השורר בשטחי יש"ע, בזמן ובמקום שהדלקת האור הפנימי ברכב, מגדילה את הסיכון לפגיעה ממארב מחבלים, יש מקום להקל ולנסוע גם ללא הדלקת האור הפנימי.
תוכן דיני צבא             תוכן תושבע