םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(ב) תבש יללחמ תחטבא .טכ
:הלאש
םירושיאו םיכמסמב םידיוצמ םיחרזא םע סובוטוא תבשב עיגה ,ןרות הטמ ןיצק יתויהב
תאז לכ - םיוסמ תיפצת רתאל עיגהל תנמ לע תכרעמה שיבכמ עטק ךרואל עונל ףקותב
לש החטבא תבייחמ תיפצתה רתאל דודגה תדקפממ סובוטואה תעונת .לויט תרגסמב
,תווצמ רמוש וניאש ידודגה םיעצבמה ןיצק םע עובשה ךלהמב םאות רבדהו תויה .תישטב
?גוהנל ילע דציכ .סובוטואה תעגה דע ךכ לע יל עדונ אל

:הבושת
םורגיש רבד - לויטה ןמ קלח לוטיב ןיב עירכהל ךילע ןכש השק דמוע התא הינפב המלידה
תוליעפ רובע הרות ירוסיאב תבש ללחל םילייחל הארוה ןתמ ןיבל םיחרזאה ברקב בר םעזל
,החטבא חכ תתל ןכומ ךניאש םיחרזאל עדווישכל םנמוא .אתיירואדמ תבש לוליחב הכורכה
חכ איצוהל ךתוא החנת קפס אלל רשא הדגואה וא הביטחה תדקפמל תינופלט וללה ונפי
עצבל השירדב תוגולפה ידקפממ דחאל תורישי הנפת המצעבו ךחורל ןיבתש וא ,החטבא
לע רישי ןפואב חקפל ידכ דודגה תדקפמל ובכרב אובי הביטחה גיצנש ענמנה ןמ אל .תאז
עצבי תוחכונה רויסש ךכל הביטחה רושיא תא שקבל ךל יתצע ןכל .החטבא חכ תאצוה
וניאש תיפצתה רתאל הסינכהו תכרעמה ריצ ךרואל רייסל ודיקפת אליממ ירהש וז המישמ
תא תוולל םג :םידיקפתה ינש תא אלמל יתעדל תרשפאמ ןיידע תכרעמה שיבכמ קוחר
ןמז קרפל הז לכ - תכרעמה ריצל דאמ ךומס תויהל םגו ,םיחרזאה תא חטבאלו סובוטואה
בושו תכרעמה ריצ ךרד הצוחה ועוני בוש תיפצתה רתאב רוקיבה םותב דימ ירהש רצק
.הביטחה תדקפמ תמכסה ךירצ הזל לבא .ודועי תא אלממ רויסה

רמאנ םב 1ל"ז ןרוג ש"רגה ידי לע ובתכנש הכלה יקספל דמצהל ונילע ךכל וברסי םא
תמייקתמ לכה תורמל םא לבא .תבשב הז גוסמ עוריא לטבל ידכ ןתינש לכ תושעל שיש
םידוהי דגנ תינלבח תוליעפ תמייק דוע לכש םושמ ,םילייטמה תא חטבאל שי תוליעפה
רמוחו לק .2ארמגב ראובמה יפ לע רפסל הכומסה ריעכ לארשי ץרא לכ תרדגומ םצראב
רורגי החטבא ןתמ יאש תואדו ונל התיה וליא .שממ לובגה לע עצבתמ לויטהש ונלש ןודינב
עונמל ידכ תאז - החטבא חכ תאיצי לע תורוהלמ ענמהל ךילע לטומ היה לויטה לוטיב וירחא
חכוהש יפכ ריחמ לכב םילייטמה תא חטבאי אבצהש ןויכמ לבא .היסהרפב תבש לוליח
ביואה תניחבמש םיחרזא םניהש) הלודגה םישנאה תומכו םוקמהש תויהו ,רופס ןיא םימעפ
חכ םהל רוסמל שי - תינלבח תוליעפ ןימזהל הלולע (הפיקתל תפדעומ הרטמ םיווהמו ןכתי
.אתיירואדמ תבש לוליחב הכורכ המישמהשכ ףא החטבא

תינתומ םילייטמה תאיציש ןכיה ןיב קלחל 3הכלהכ אבצה רפסב בתכש המל הרעה ןאכמ
ונפיש רורב םא םג םחטבאלו תאצל רתיה םוש ל"ז ןרוג ש"רגה תעדל ןיאש החטבאב
ילבמ םכרדל ואצי רבכ םילייטמהש בצמ ןיבל .םירחא םילייח וחלשי וללהו ןוחטבה ימרוגל
ש"רגה יתפש יתעד תוינעל .ותעדל רתיה שיש םהייחל הנכס תפקשנו החטבאב בשחתהל
יוויל חכ לע רבודמ 4תוריישו יחרזא בכר יוויל תודוא הבושתב ירהש .וללימ רורב ל"ז ןרוג
סיסבה רשאכ ןכוסמה שיבכה עטקמ האיציל דע םוסחמה ןמ יחרזא בכר ילכ תוולל ודיקפתש
הכלהכ אבצה רפס רבחמ יפל .םוסחמה ןמ רטמוליק רפסמ קחורמ החטבאה חכ לש יפרועה
אל ,םוסחמב תעכ אצמנ יחרזאה בכרהש םושמ הרוסא יווילה תלועפ ל"ז ןרוג ש"רגה תעדל
.אב ונממש ןכיהל וא ךומסה סיסבל ויבקע לע בושל ותורשפאב שיו הנכס לש בצמל ןיידע סנכנ
דעב בכעל רשפא יא ותעדלש םושמ הארנכ םתוולל הבוחש קספ ל"ז ןרוג ש"רגה לבא
אבצהו רוחאל םתרזח רורגי אל םתוולל בוריסה ךכל ףסונב .הז שיבכ עטק לע עונל םיחרזאה
זאש הנכס קפס לש בצמל וסנכי םה תוקד רפסמ דועב השעמלש ךכ יפילח חכ ידי לע םחטבאי
.םחטבאל הבוח

םיחרזאהש ינפל תבש ללחל ריתה 5א"גה ידי לע תבשב םיעוריא תחטבא תודוא ותבושתב םג
רחא קר לגרודכה שרגמל וחלשנ א"גה ישנאש תעדה לע הלעי אל יכ הנכס בצמב םיאצמנ
לוליח עונמל תורשפא ןיאש ןויכ אלא .אשדה רכ לע ולע םינקחשהו םידהוא םיאלמ םיעיציהש
הנכס תפקשנש ינפל דועש ל"ז ןרוג ש"רגה ןיבה םוקמה תא חטבאל בוריס ידי לע הז תבש
דבעידב קר אלש ל"ז ןרוג ש"רגה לש ותעד יתעד תוינעל ןכל .התוא עונמל ונילע הבוח
תא עונמל וניתורשפאב ןיאש לכ הליחתכל םג אלא ,םילייטמ חטבאל שי הנכס תפקשנשכ
.םחטבאל הבוחה ונילע תלטומ הנכס קפס לש בצמל סנכהל םידמוע טעמ דועו םתוליעפ

הבוחש א"טילש בישילא םולש ףסוי יבר ןואגה םשב ל"נה רפסה רבחמ איבהש המ םג
גייס ןיא - םירגובמל ףסונ םידלי שיש יאנתבו הנכס קפס בצמב רבכ םיאצמנשכ קר חטבאל
ללחל רמומ תלצה רוסאל ובתכש 6םינורחא שי םנמא .ל"ז ןרוג ש"רגה לש הבושת םושב הזכ
ןיא ונימיבש 7שיא-ןוזחה תעדכ ל"ז ןרוג ש"רגה תעד לבא הרות ירוסיאב איסהרפב תבש
ל"הצד ארתאד ארמ היהש ימ לש ויקספמ תוטנל עודמו תבש םהילע ללחל הווצמו ךייש רבדה
!?לארשי ץראו

חטבאל רוסאש ל"ז ךבריוא ןמלז המלש יבר ןואגה םשב ל"נה רפסה רבחמ איבהש המ םג
חכ יכו .הז קספ לבקל דאמ השק ותרות דובכ תליחמב .לעופב םיחרזאה ופקתוה אל דוע לכ
ףוחב התחנ רבכש רחאל ליצהל חילצי חלמה םי ףוחמ רטמוליק הרשע קחרמב אצמנה אבצ
דודגה תדקפממ תוננוכ חכ יכו !?םישפונה לע הנחבה אלל שאב וחתפ הישנאש םילבחמ תריס
!?בראמה ןמ שא ידי לע תכרעמה שיבכ לע סובוטוא ףקתוהש רחאל תוקד רשע עיגי םא ליעוי
יקספמ זוזל ןיא ןכל !?חטשב תויוג ףוסאל אוה ע"ל תושעל הלצהה חכל רתוויש המ לכ אלהו
.יאבצ ישאר בר ותויהב ל"ז ןרוג ש"רגה עבקש הכלהה

םיצחרתמ תחטבא רוסאל 8ץיבוניבר רזעילא םוחנ ןואגה ברה בתכש המל םג הרעה ןאכמ
הז ןיעמ קספש רובס ר"תכ םא :ךשפנ הממ .תורוקמ ןויצ םוש אלל ,תבשב םידוהי םיעסונו
ר"תכ ירבדל יתכלה ןגוע שי םאו ,חטשב השענב יקב וניאש ירה תבשב לייטל םיחרזאמ ענמי
תמישמש תורמל טמתשהל יתדה לייחה לעש רובס ר"תכש ןכתי !?רוקמ ךכל ןייצ אל עודמ
הכורכה תבשב דויצ תיאשמ תקירפ היה ןודינה וליא ןכא .ינוליח לע לטות החטבאה
לבא .ךרבח הכזיש ידכ אטח םדאל םירמוא ןיא ללכה תא ליעפהל היה ןוכנ דבלב םירוסיאב
ףכית - הזל ףסונב לבא תבש לוליחב הכורכה תוליעפב םיקסוע ןכא םיחרזאהש ונלש ןודינב
ןיאש ללכה לעופ ןאכו םתוא חטבאל הבוח הלחש יאדו הזב - הנכס קפסל וסנכי םה דימו
קספש יפכו 9לארשי ילודג ידי לע אלא םיתוכ ידי לע אלו םירכנ ידי לע אל וללה םירבד םישוע
.11הבושתב ר"תכ ראיב םג ךכו 10ם"במרה

:םוכיס
רויסה בכרב שמתשהל שי ךכ םשל .סובוטואה תא חטבאל שי ,הז לויט לטבל רשפא יא םא
.רתיהב עסונה בכר אוהש ,דבלב

בישמ .4 .ד ,ג םיפיעס אר דומע .3 .המ ףד ןיבוריע .2 .יק ןמיס ב"חו ,הכ ,ז םנמיס א"ח המחלמ בישמ .1
הרוי .7 .ו"קס בהז תוצבשמב חכש ןמיס םידגמ-ירפ .6 .ז ןמיס א"ח המחלמ בישמ . 5 .יק ןמיס ב"ח המחלמ
.ג הכלה ב קרפ תבש תוכלה.10 .:דפ ףד אמוי.9 .141 דומע המחלמ ידמולמ .8 .ח"כקס ,ז"טקס ב ןמיס העד
.אי ןמיס המחלמ ידמולמ .11:הלאש
הלטוב תבש ינפל תועש שלשכ .ןופצה לובגל ךומס ןכושה ץוביקב תובשל הרומא התיה יתגולפ
תאפמו ,דויצה לע רומשל םילייח השימח דוע םע יתראשנ .םתיבל וחלשנ םילייחהו ,תוננוכה
יל הריתמה הרישכ הציחמ הווהמ ץוביקה רדג םא קודבל יתקפסה אל תבש תארקל תונכהה
?הצורפ הניא רדגה ןכאש ןוחטבה זכר ירבד לע ךומסל ןתינ םאה .תבשב לטלטל

:הבושת
הרישכ הציחמב ןוחטב ימעטמ רדוגמ אוהש קפס ןיא לובגל ךומס ןכוש ץוביקהש ןויכמ
:ךכל םיצוחנ םיאנת ינשש םושמ תבשב לטלטל ריתהל קיפסמ אל הז לבא בוריעל

בוריע תחנה - תינש .ץוביקה תא הפיקמ רשא םיחפט הרשע ההובג הציחמ - תישאר
תויה הציחמ ףקומש םוקמב ףא הצוחה תיבה ןמ איצוהל ל"זח ורסא וידעלבש ,תוריצח
תחקל םכילע ,תורצח בוריע ךורעל ידכ .םיברה תושרל דיחיה תושרמ איצומכ הארנ רבדהו
.םיררוגתמ םכנה וב הנבמב וחינהלו תודועס יתש ןוזמ הווהמה םרג תואמ עברא לקשמב םחל
התא ךורב :ךרביו לארשי ינב וניחא ראשל ותוא הכזי ךכבו םחלה תא היבגי םילייחה ןמ דחא
חסונה רמאי ןכמ רחאל .בוריע תוצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניקולא 'ה
תוריצחה ןמו תוריצחל תואובמ ןמ אלעאל אקפאל ,אנל ארש אהי אבוריע ןידהב :אבה
לארשי ינב וניחא לכלו ונל הנשה תותבש לכב ןהיתשל םיתבמו םיתבל ןהיתשמו ,תואובמל
.הז בושיב םירדה

ןמ ותדועס תא חקול דחא לכ ,ונייהד ףתושמ חבטממ םינוזינ ץוביקה ישנאש ןויכמ לבא
םיתבה תא םירבחל הליאשמ ץוביקה תלהנה הזל ףסונבו ,דרפנב הלכואו ותיבל חבטמה
ישנא תא רטופ הז ,הצרתש תע לכב םהיתבמ םאיצוהל תלוכיו תורשפא ילב ,עובק ןמזל
הז ,ץוביקה לש לכואה רדחב קר םידעוס םיבשותה ויה םא .1תורצח יבוריע תחנהמ ץוביקה
2.ףתושמ היה אל חבטמה םא וליפא תורצח בוריע תחנהמ רטופ היה ומצעלשכ

רבד - הצריש יתמ םכאיצוהל תושר ול שיו ,םירדח םכל ליאשה קשמהש ןויכמ ,ןכ לע רתי
םניא לכואה רדחו חבטמהשכ םג ,תורצח בוריע םיכירצמ םכניאש םרוג ומצעב הז
1.םיפתושמ

ןיד םכילע לח ,םוי 30 -מ רתוי קשמב בכעתהל םכתנוכב ןיאש תויה ,ליעל רומאה דבלמ
3.תורצח בוריעב בייחמ וניאו רסוא וניאש חרוא

:םוכיס
.תורצח בוריע תחנהב םיבייוחמ םכניא .1
.תבשב םיצפח לוטלט ריתהל ידכ הרשכ הציחמב יד .2

.ט"ל ,ו"ל ק"ס ,םש הרורב הנשמ ד ,עש ןמיס ח"וא ע"וש .2 ."םירסוא םניא" ה"ד ד ,עש ןמיס ל"היב .1
.ג"ל ק"ס צ"העשו ,םש הרורב הנשמ ח ,עש ןמיס ח"וא ע"וש .3


א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
חוקפ םושמ םב שיש םירבד םילטלטמ םאש לצנבנ א"רה ףיסוה א הקספ ףוסב ל ןמיסל
וליאש ףיסוה םוכיסבו .יוניש ילב ןנברד תויושרב לטלטל רתומש ה"הללז ר"ומדא הרוה שפנ
.הנחמ ןידמ תפה ןמ םירוטפ ויה םילייח הרשעל תעגונ ל"נה הלאשה התיה:הלאש
היה רומאש עצבמ תארקל ברק להונב קסעו ץראה ןופצב סיסבב תבשב ההש ונלש תווצה
רדוגמ סיסבהש יאדו טעמכ לבא סיסבה רדג תא קודבל ונלוכי אל .עובשה ךלהמב עצבתהל
?תבשב לטלטלו הז לע ךמתסהל רשפא םאה .בוריעל הרישכה הציחמב

:הבושת
הזל ףסונבו חתפה תרוצ וא הרישכ הציחמ הצוחנ תבשב לוטלט ריתהל ידכש רכזוה רבכ
הלח אל ףתושמ ןוזמ םילכוא סיסבבש םילייחה לכש ןויכ אבצב לבא ,תוריצח בוריע חינהל שי
ירדחב ףא םיתיעלו ,ןוזמב םיפתושמ םה אליממש ינפמ - תוריצח בוריע תחנה תבוח םהילע
םכלש ברקה להונש םושמ היעב תמייק םכלש ןודינב לבא .לכואה ירדחבו םיחבטמב ,ןוזמה
םינל םתא םש סיסבה הצקב הניפ םכל וצקה ךכ םשלו סיסבה ישנא ראשמ רודימ בייחמ
םילשבמ אלא יסיסבה ןוזמה ןמ םינוזינ םכניאש ךכב תדקמתמ היעבה רקיע .םילכואו
הרישכ הציחמ ףקומ ומצע סיסבהש יפ לע ףא ןכל .הדיחיב םתלביקש המ תא םכמצעל
םכל ריתהל ידכ תוריצח בוריע תחנה תבוח םכילע הלח ןיידע םתנייצש גוסמ סיסב לכ ומכ
.תולבגה אלל הצקומ םניאש םיצפח לטלטל

תכסמב הנשמה חכמ תוריצח בוריע תחנהמ םירוטפ םתאש הארנ תאז לכבש אלא
בוריעל הנוכה 3ם"במרבו 2ארמגב רבסומש יפכו ברעלמ הנחמ ישנא הרטפש 1ןיבוריע
בתכש יפכ המחלמל אצויה הנחמל קר סחיתמ רוטפה םא וקלחנ םינושארה םנמוא .תוריצח
םנשיש תויה םוקמ לכמ .5ן"במרה בתכש יפכ המחלמל אצוי וניאש הנחמל םג וא 4ם"במרה
הזכ היהי הנחמה גוסש םיבייחמ םניא תאז תורמלו ם"במרה תטישב םידמועה 6םינושאר
תוידיתע וליפאו המיחל תומישמ וילע תולטומש קיפסמ אלא ,המחלמל ,וישכע ,לעופב אצויש
ןוירטירקב םידמוע םכניה ןכש תוריצח בוריע תחנהמ רוטפה תא םכילע ליחהל ןתינ יאדוב ןכל
.ןתנוהי וניברו ן"במרה תעדל ל"נה

:םוכיס
רוטפה םכילע לח יתמחלמ דועי לעב וניהו םימחול הרשע לעמ הנומ םכלש תווצהו תויה
.תבשב סיסבב לטלטל ריתהל ידכ חתפה תרוצ ןוגכ הרישכ הציחמב ידו תוריצח בוריע תחנהמ

ותעד האבוה .5 .םש ןיבוריעל ש"מהפ .4 .גי הכלה ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר .3 .:זי ףד םש .2 .זי ףד .1
.םש ןיבוריע ןתנוהי וניבר .6 .א"כקס חנק ןמיס ח"וא ע"ושל א"רגה רואיבב:הלאש
ונתיאמ שרדנ המישמה עוציב םשל .ןורבח תפנב םיבראמו םירצעמ עצבל ונקעזוה תבש לילב
:ללכש) דחוימ המיחל דויצבו (המודכו תומח םיילענ ,תוינומרח :ללכש) ףרוח דויצב דייטצהל
?תבשב הלא דויצ יטירפ לע םותחל רתומ םאה .(קשנו רשק ירישכמ ,תופקשמ ,םינפצמ

:הבושת
- תישאר :עונמל תנמ לע ,הדיחיל ץוחמו ךותב דויצ תעונתב טולשל המיתחה תרטמ
ןתינ אל ךכ לשב .םיברעו םיחרזא ידיל יאבצ דויצ תרבעה - תינש .בר יוושב דויצ ןדבוא
םימתוח הילייחש המלש הגולפ לע רבודמשכ דוחיב ,וילע המיתח אלל דויצ קופינ תושרהל
אלא דייטצהל שרדנש לייח לע קר רבודמ אלש ןייצל בושח .הלאשב םיעיפומה םיטירפה לע
"םיקתפה תטיש" םג .רורב ןפואבו םיבר המתחה יספט אלמל בייחש קשנ וא יאנספא לע םג
הפנה תואנספאמ שרדנ ךכ םשלש םושמ ,םושיי תב הניא םילוחה יתבמ קלחב הגוהנה
ןוויכמו ,םדייצל וכרטציש תורשפא שיש םילייחה לכ תומש םע המתחה יספט שארמ ןיכהל
םג .תאז תושעל תורשפא ןיא הפנה לש תינגרוא הדיחי הניא הקוסעתל העיגמש הדיחיהש
ןכל .תאז תושעל הנעי דימת אלו אצמנ דימת אלש םושמ ישעמ וניא יוגב שמתשהל ןורתפה
.תבשב הביתכ ריתהל דציכו םא ררבל ונילע

הכאלמ השועש ןפואב תרתומ הווצמ םוקמב יוגל הרימא םא הלאשב םיקלוח םינושארה
:הרותה ןמ הרוסאש

אלו וחכש :ןושלה הזב קספ ןכלו ,הווצמ םוקמב תובשד תובש קר ריתהל 1ם"במרה תעד
תושר ךרד ותוא איבי אלש דבלבו תבשב ןיכס איבהל ם"וכעל רמוא ש"עב (הלימ) ןיכס ואיבה
רמול ונל רתומ ,תובש םושמ ונילע הרוסא תבשב ותיישעש רבד לכ ,רבד לש וללכ .םיברה
הכאלמ םושמ ונילע הרוסא ותיישעש רבדו .הנמזב הווצמ תושעל ידכ ןתוא תושעל ם"וכעל
.תבשב ותושעל ם"וכעל רמול ונל רוסא (הרותה ןמ)

אלא תבשב ותושעל רוסיא ןיאו אתיירואדמ הכאלמ וניאש רבד :2ם"במרה בתכ הזל המודב
היהי וא ,ילוח תצקמ היהיש אוהו תבשב ותושעל ירכנל רמול לארשיל רתומ ,תובש םושמ
.הווצמ ינפמ וא ,הברה ךרוצ רבדל ךירצ

הכאלמ השוע יוגהש ןפואב הווצמ םוקמב תבשב יוגל הרימא רסוא ם"במרהש ונל ירה
לע ץע לע ספטל תבשב יוגל רמול לארשיל רתומש 3קספ ןכל .הרותה ןמ ונילע הרוסאש
.4ע"ושב קספנ ךכו .רתומ הווצמ םוקמבו תובשד תובש והזש םושמ ,רפוש איבהל תנמ

אתיירואד הכאלמב ףא הווצמ םוקמב תובש ריתהש רוטיעה-לעב תעד תא איבה ן"רהש אלא
רוא רוקמ םוש ןיאש ןכיה) תבש תדועס ךרוצל רנ קילדהל תבשב יוגל רמול ריתה ךכ םושמו
םשב וז העיד איבה 6א"מרה תאז לכב ,רוטיעה-לעב לע םיקלוח םיקסופה בורש פ"עאו .(רחא
-לעב תעדכ קספ 7הרורב הנשמה ןכאו .לודג ךרוצ םוקמב הילע ךומסל בתכו "םירמוא שי"
לקלקתהש בוריע ןקתל תבשב יוגל הרימא ריתהל הרוהו םיברד הווצמ םוקמב רוטיעה
ריתהל וילע ךומסל רוטיעה-לעב אוה יאדכו" :וירבד םייסו .לושכמ ידיל םיבר ואובי אלש ידכ
."םיברד הווצמ םוקמב אתיירואד הכאלמב וליפא הרימאד תובש

תומש יתשמ ןיב דחא םשמ ןיב תויתוא יתש בתוכה" :רמאנ הנשמב (גק ףד) תבש תכסמב
הרותה ןמ ורוסיא בתכ לכש םינושארה לככ בור תעד ."בייח ןושל לכב תוינמיס יתשמ ןיב
רוסא תינווי וא ירושא וניאש בתכש לאוי ונבר םשב בתכ עורז רואה לבא .8ם"במרה בתכ ןכו
בתכב תיב לש הריכמ רטש לע םותחל יוגל הרימא ריתהל 9א"מרה ךמס הז לעו דבלב ןנברדמ
תבשב םושרל יוגל (וגהנ רבכש םוקמב) ריתהש 10םינורחאה ןיבמ שי ,ןכ לע רתי .תבשב םהלש
הבורמ דספה םוקמבו תובשד תובש והזש םושמ ת"סל הילעב םירדונה תומורת (אענצב)
הרימאב רבחמה תעדל ירשד י"א בושיל עגונ ןאכד ל"יו) .11הרורב הנשמב קספנ ןכו ,רתומ
.(לצנבנ א"רה םשב .א"מרהל םג תירושא הניאש הביתכבו ,אתיירואדב ם"וכעל

השעיש יוגל הרימאד תובשב והז ,הווצמ םושמב תובשד תובש ריתהל ע"ושה קספש המ
ינשש ןכיה הווצמ םוקמב תובשד תובש ריתהל ונל ןיינמ לבא ,ןנברדמ הרוסאש הכאלמ
רבד ןימדמ ןיאש עדו :תושרופמ בתכ 12הנשמ-דיגמה ירהו ,לארשי י"ע םישענ םיתובשה
וריתה אל הלימ יבגלו .םימכח וריתהש המ אלא ריתהל םב ןיאו םיתובשה יניינעב רבדל
.ל"ז ובתכ ךכו וריתה י"אב תיב חקול יבגלו רומג תובש

הווצמ םוקמב וליפא םיתובש ינש תושעל רוסא לארשילש וקספש 13םינורחאה ןיבמ שי ןכא
ןוגכו תאז ריתהל וקספש 14םינורחא שיו טלחומ וניא רבדהש ןויכמ לבא .הבורמ דספה וא
תובשב לקהל 15ףסוי ע"רגה קספ הווצמ םוקמב תילמרכב הרתוהש הכרדכ אלש האצוה
רוסא םהלש בתכש עורז רואה תטיש ףרצל רשפא ךכל יא .לארשי י"ע הווצמ םוקמב תובשד
הווצמ םוקמב ונא םיקסועש ןויכמו ןנברדמ הרוסא כ"ג ולאמש דיב יונישב הביתכו ןנברדמ
ןאכ שי לבא .טועימ איה ז"ואה תטיש) .תאז ריתהל שי הבורמ דספה םוקמב םגו םיברד
.(לצנבנ א"רה םשב .אתיירואדב 'יפא רשפא יא םאו ,ןנברד דחב תושעל שיו ,נ"וקפ לש הלאש

:םוכיס
וא) .לוגע בתכבו (לאמש דיב ןוגכ) יונישב הלאשב עיפומה דויצה לע םיתחהלו םותחל הבוח
.(לצנבנ א"רה םשב .הליגר המיתחב 'יפא רשפא יא םאו .עבצא תעיבטב

.ו ,אלש ןמיס ח"ואח .4 .י הכלה ,םש .3 .ט הכלה ו קרפ תבש תוכלה .2 .ט הכלה ב קרפ הלימ תוכלה .1
.גק ףד תבש ש"מהפ .8 .הכ ק"ס וער ןמיס .7 .ב ,וער ןמיס ח"ואח ע"וש .6 .הלימד רזעילא 'ר קרפ ,תבש .5
תוכלה .12 .א"גמ םשב בכ ק"ס זש ןמיס .11 .גכ ןמיס ג"ח א"יבי ת"וש .10 .אי ,וש ןמיס ח"ואח ע"ושב .9
.ומק ןמיס ק"שרגל ףלאה ת"וש .14 .ה תוא ףוס במ ןמיס ח"ואח קחצי תיב ת"וש .13 .ט הכלה ו קרפ תבש
.גמ 'מע ןח-תיול רפס .15:הלאש
דחא ישנא ידי לע ונמזוה .ןופצה לובגב תיעצבמ הקוסעת תעצבמה ר"יח תגולפב םיתרשמ ונא
םניבל וניניב רצונש בוטה רשקהמ האצותכ תאז - תבש תדועסל ונל םיכומסה םיבשומה
רקובב תבשב ןתינ םאה רטמוליק השימח בשומה ןמ בצומה לש קחרמה .לוחה תומי ךלהמב
וננוצרב ?בצומל הרזחל סחיב המו ?תוחפשמה לצא דועסלו רוביצב ללפתהל בשומל תכלל
.ךרדב םיבושי ףצר ןיאש ןייצל

:הבושת
2לימ רשע םינשל רבעמ וליפאו ןנברדמ אוה ןימוחת רוסיא לכ 1םינושאר הברה תעדל .א
םינושארה תעדל תללכנ ,ברעלמ הנחמ ישנא הרטפ 3ןיבוריע תכסמב הנשמהש תויהו
.תבש םוחתל ץוחמ הכילהה םג ל"נה

רוטפה סחיתמ הנחמ גוס הזיאל םינושאר תקולחמ איבה 4ךורע ןחלושל ורואיבב א"רגה
םג .תאז וליבגה אלש 6שיו ברעלמ רוטפ המחלמל אצויה הנחמ קרש 5ובתכש שי .ל"נה
תנמ לע םש םינוחש לכ אלא לעופב המחלמל אצויה הנחמל הנווכה ןיא הנושארה העדל
.8ףטושה ןוחטבה לע םיארחאה םיבצומבו תונחמב םילייחל וא 7םחלהלו ןמאתהל

רבדל קר ןיברעמש איה הכלההו ברעלמ םירוטפ הנחמ ישנאש רמאנ 9הנשמבו תויה
אל 10א"בשרבש יפ לע ףא הווצמ רבדל קר סחיתמ םוחתל ץוח תאצל רתיהה םג ןכל הווצמ
לש וליפאו .ןימוחת יבוריע ברעלמ וליפא ןירוטפ הנחמ ךכיפלו :בתכ ירהש וזכ הלבגה תמייק
לימ ב"י 11ם"במרה תעדל לבא .תושר רבדל הווצמ רבד ןיב קליח אלש ירה .תואסרפ שלש
.הווצמ רבדל ףא הזמ רתוי תכלל ןיאו הרותה ןמ םה

םוקמב םיזכורמ םילייח הרשע םנשי םא קר 12שיא-ןוזחה יפל לח הנחמל ל"נה רתיהה
לע הלוע אל םהיניב קחרמה הציחמ רדעהבש וא הרישכ הציחמב םיפקומש ונייהד דחא
םילייחל לקהל שי 13ל"ז ןרוג ש"רגה קספ יפל לבא .ינשל דחא ןיב רטמ השימחו םישולש
תויה םילייח הרשע תיפצתב וא בצומב ןיא םא םג הווצמ רבדל םוחתל ץוח תאצל םיבצומב
ססובמ א"בשרהו ן"במרה לש ל"נה רתיההו םילייח הרשע לש הלבגמ הרכזוה אל ילבבבו
.ילבבה לע

םיכוז אלש םיבצומב םילייח רובע המודכו תבש תדועס ,הרותה תאירק ,רוביצב הליפת
אתיירואד תווצמ לע רבודמ רשאכ ןכש לכו 14קחד תעש בשחנ לוחה תומיב דימת הזל
.תבש םוחתל ץוח האיציל עגונב הנחמ ישנא לש רתיהה םהיבגל ףקת ןכל .רפוש תעיקתכ

ץוחמ םיצפח תאצוה .1 :בשומל בצומה ןמ הכילהב תוררועתמ תופסונ תויעב יתש
בצומה ןיב ךרדה) תילמרכל (בצומ) דיחיה תושרמ םיצפח תסנכהו תאצוה .2 .תבש םוחתל
םה ולא .תילמרכב תומא עברא םתרבעה ןכו ,(בשומל) דיחיה תושרל תילמרכה ןמו (בשומל
המהבה ילגר :רמאנ 15הציב תכסמב הנשמב .ט"ויב םירתומו תבשב םירוסאה ןנברד ירוסיא
.ומצע םדאה לש תבש םוחתל ההז םדאה ילכ לש תבש םוחתש ונייהד .םילעבה ילגרכ םילכהו
תבשב הלוח עיסמה םדא ךכ לשב .םילכה לש םמוחת הנתשי ךכ - תבשב הנתשי ומוחת םא
בכרה ןמ איצוהל ,תקחוד העשה ןיא םא לדתשהל ךירצ ,םוחתל ץוחמ אצמנה םילוח תיבל
ריאשהל יאשר אוה ותוא ומצע ולש דויצ ןכ ןיאש המ .העיסנל יחרכה וניאו ול ךייש וניאש דויצ
ןימוחת רוסיא דצמ רוסיא ןיאש םושמ תאז - .העיסנה ידכ ךות םוחתל ץוחמ ואיצומש ףא
.ל"נה הנשמה רואל ולש תבש םוחת יפ לע עבקנ םהלש תבש םוחתש ויצפח תא ףיסוהל

םעט הזיאמ ךליל רתומ אוהש םוקמ לכבו :ןושלה הזב וירבד םייסו 16המלש תחנמב קספ ןכו
.ושוכר תא םג ותיא ךילוהל ריפש לוכי ,אוהש

ןורתפל תנתינ תילמרכב תומא עברא הרבעה ןכו תושרל תושרמ הסנכההו האצוהה תיעב
ץפח (הזכ םצע ןיא םא) בצומה רדגל ץוחמ ןיכהל שי :אבה ןפואב רוטפ םוקמב שומיש ידי לע
:האבה הרוצב ושעי לוטלטהו האצוהה .מ"ס 32 -מ תוחפ וכרוא וא ובחורש מ"ס 24 -מ הובג
התריקע .םייניב תריצע אלל רוטפ םוקמ יבג לע התחנהו בצומה ןמ ,לשמל םימ תיימימ תריקע
הרזחב םג גוהנל שי ךכ .בשומה ךות לא םייניב תריצע אלל התכלוהו רוטפ םוקמה ןמ תינש
.ויבג לע התחנהו רוטפ םוקמ לא בשומה ןמ היימימה תא איצוהל ונייהד .בצומל בשומה ןמ
םאש ףיסוהל שי דוע .םייניב תוריצע אלל בצומה ךות לא התכלוהו רוטפ םוקמה ןמ התריקע
ירה ,שופל ןווכתהו ישאר שיבכ תייצח תרטמל ןוגכ בשומל רוטפה םוקמ ןיב וכרדב רצע
רוטפ םוקמל היימימה םע ףצרב תכלל וילע ,ךישמהל לכויש ידכ .תילמרכב החנה עציבש
םוקמב ףסונ שומיש ילב .בשומל ךישמהלו הרקועל זאו ,וילע היימימה תא חינהל ,ךרדבש
תרשפאמ וז הקינכט .(בשומ) דיחיה תושרל (ךרד) תילמרכהמ הסנכה רוסיא לע רובעי רוטפ
.םיכרצנ אלש םירבד תחקל ןיא לבא המודכו ןוזמ ,םימכ הכילהל יחרכה דויצ לוטלט

הצלוחה ןיב לשמל די רחאלכ איצוהל רשפא תישיא תשובחת ,יבש סקנפ ,ןיצק תדועת
הנאשיש אוהו יוהיז תדועת םע הווצמ רבדל םיאצויש 17ליגנע ש"רהמה קספש יפכ .ףוגל
םירישכמה ןיא מ"עתה ךלהמב יתרגש ןפואב ןופאלפ וא רפיבל דומצש ןיצק םג .די רחאלכ
םיילהצ רשק ירישכמ לש םתואצמה ףא לע) תוננוכ ךרוצל םיכרצנש ןויכ ורובע םיצקומ ל"נה
ןכל .(הסומע רשקה תשר רשאכ עורא תעשב ןופאלפהו רפיבה לש םתוליעי החכוה ירהש
.וקשנ תעוצרל םדימציש ףידעו ןופאלפו רפיב םע בשומל בצומה ןמ תאצל רשפא

:םוכיס
איהש הרזחהש ןכש לכו רוביצב הליפתכ הווצמ רבדל בשומל בצומה ןמ תאצל רתומ .1
.תרתומ - ינוחטב ךרוצל
קספ יפל רתומ הזו טישכת בשחנ קשנה זאש ףוגה לע בלצומ תאשל שי תינסחמו קשנ .2
םוקממ הריקע י"ע ואיצוהל בטומו .18רוביצב ללפתהל ןוגכ ךרוצו קחד תעשב ןרוג ש"רגה
.םשמ ורקועלו ץוחב ותצקמו י"הרב ותצקמש ןפואב וחינהל וא ,רוטפ
דבלמ יוצר תילמרכב תומא 'ד הרבעהו האצוה ינידב םילייחה לש םתואצמתה יא ללגב .3
.רבד םוש איצוהל אל קשנה
.ליעל רומאה יפ לע גוהנל שי המודכו רפיב ,ןוזמ ,םימל םיקוקז תאז לכב םא .4

ןמיס ח"וא .4.זי ףד .3 .א ןמיס שדוקה תדובע א"בשר .2 .זי ןיבוריעל םהישודיחב א"בטירו א"בשר ן"במר .1
בישמ .7 .םש א"בשרו ן"במר .6 .םש ש"מהפ ם"במרו .זי ןיבוריעב ף"ירה לע ןתנוהי וניבר .5 .ח"קס חנק
ו"פ םיכלמ תוכלה .11.םש שדוקה תדובע .10 .זי ףד ןיבוריע .9 .דנק דומע םש .8 .דמק דומע א"ח המחלמ
םש .14 .חנק דומע א"ח המחלמ בישמ .13 .ו ןמיס םיטוקיל ןיבוריע תוכלה .12 .א"ה ז"כפ תבש תוכלה ,ג"יה
.אס ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .18 .כ ןמיס ז קלח ,גמ ןמיס ג קלח .17 .וט ןמיס .16 .זל ףד .15 .גנק דומע

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
ןימוחת ןיא (הרורב הנשמהכ אלד) ם"במרה ת"ושב ראובמה יפל :ב ףיעס ףוסל גל ןמיסל
ןיא אוביר םישיש אכילד אכיה א"מרה תעדלו ,אתיירואד םיברה תושרב אלא ,אתיירואד
ה"הללז ר"ומדא ומיכסה ןכ .ידדהא ןרתסד ילוק ירת ןאכ ןיאו ,אתיירואד םיברה תושר
.ןמטסוג ז"ירגהו:הלאש
רוביצב ללפתהל בורקה בושיל רקובב תבשב תכלל וננוצרב .הדוהי רבדמב םינמאתמ ונא
ןיא םגו תבש םוחתמ רתוי קחרמהו תויה רתומ רבדה םאה .תוחפשמה תחא לצא דועסלו
?םיבושי ףצר

:הבושת
םג .רוזיאב ףטוש ןוחטבל תוננוכב איהו תויה 1הנחמ-ןיד הילע לח םכלש וזכ הגולפ לכ
ץוח האיצי רוסיא םכילע לח אל ןכל .דחא םוקמב םיזכורמו הרשע לעמ אוה םילייחה רפסמ
לוחה תומיב םיכוז םכניאש ןויכמ .הווצמ רבדל האיציהש לכ לימ רשע םינש דע תוחפל םוחתל
,להאמבש תסנכה תיבב העש התואב זכרתהל תלוכי יאו םינומיא סמוע ללגב רוביצב ללפתהל
.בושיב דועסלו ללפתהלו רקובב תבשב תכלל םכל רתומ

רבדל האיצי ליבגה אל 2א"בשרה םנמוא .הווצמ רבדל הניא הרזחהש הרואכל היעבה
סחיתמ הנחמ ישנאל םוחתל ץוחמ תאצל רתיהה לכש ןכתי 3ן"במרה יפל לבא ,אקוד הווצמ
לבא .ינוחטב ךרוצל הרזחה תוננוכ רובע להאמל םכבוש תא רידגנ םאש אלא .הווצמ רבדל
.תאז םישרמ םידקפמה םא תבשה תאצ דע םש ראשהל יוצר

:םוכיס
.תמדוקה הבושתב ובתכנש תויחנהה יפ לע בושיל תבשב תכלל רתומ

.זי ףד ןיבוריעל וישודיחב .3 .א ןמיס שדוקה תדובע .2 .תמדוקה הבושתב תורוקמ .1:הלאש
רויס םידקפמה ונל וכרע הנושארה תבשב .דרע רוזאב םינומיא להאמב ההוש ילש הגולפה
להאמה ןמ קחורמה ןייעמב רוקיב ללכ לויטה לולסמ .אבצב גוהנש יפכ רוזיאה תרכהל ילגר
להאמב ראשהל ונתשקב .רשק ירישכמו םינקיר'ג ,קשנ לטלטל ונצלאנ .רטמוליק רפסמ
?רוביצה ןמ שורפל םיכירצ ונייה אלש וא הרושכ ונגהנ םאה .םידקפמה ידי לע ןוצרב הלבקתנ

:הבושת
תאצל םכל רתומ וחוכמש הנחמ-ןיד םכלשכ הגולפ לע לחש תומדוקה תובושתב ראבתה רבכ
חמשל ידכ וב שיש לכ לארשי ץראב לויט ןכא .הווצמ רבדל לימ ב"י דע םוחתל ץוחמ תבשב
תושרמ הסנכהו האצוה לש תויעב ןאכ תומייק םוקמ לכמ .1הווצמ רבד בשחנ אוה םג םכתא
דויצ םיאשונה םילייח לש בר רפסמב רבודמש ןויכמו תילמרכב תומא 'ד הרבעה ןכו תושרל
םילולע ,רתיה יצפחו (רוטפ םוקמ ךרד לוטלט רוזעי אל םהיבגלש) הצקומ יצפחמ בכרומה
תומיענ רסוחמ לשמל וא רוטפ םוקמ ןיכהל תלוכי ילב םתאשל ושרדיתש בצמל עלקיהל םתא
תבשה תא לצנל יוצר תאז דבלמ .ןנברד ירוסיא לע ורבעת זאו םיינש ידי לע םתאשל שקבל
.המודכו הרות דומיל ,החונמל

:םוכיס
תאז לכב ילגר לויט ךרוצל םוחתל ץוחמ תאצל םכילע רוסאל רשפא יא ןידה רקיעמש יפ לע ףא
.ןנברד תויושרב הרבעהו האצוה תויעבל ועלקת אמש ששחה ללגב תאצל ןיא

.וצ דומע ב"ח המחלמ בישמ .1:הלאש
תוכלוה ונא תבשב לבא רדגב ףקומ ןקתמה .םיה תפש לע םקוממה ךוניח ןקתמב תתרשמ ינא
?לבגומ ונלש הכילהה חווט םאה .םיה תפש ךרואל לייטל

:הבושת
תבשב םיה תפש ךרואל לויטהש תויהו דבלב הווצמ רבדל םיברעמש קספנ 1ךורע ןחלושב
רטמוליק קחרמב ןימוחת בוריע חינהל ןכילע זא .הווצמ רבדכ ולילכהל רשפא החמש ןכל םרוג
לבא .רטמוליק ינש לכה ךס ונייהד דצ ותואל רטמוליק דוע תכלל ןכל רתומ תבשבו רדגה ןמ
ןמ רטמוליק יצח קחרמב ןימוחת בוריע וחינת םאו .ללכ רדגה ןמ תאצל םכל רוסא רחא דצל
.האלה ןכו רטמוליק יצח קר המורדו רטמוליק דוע הנופצ תכלל םכל רתומ היהי ןופצל רדגה

תבשב לייטל הצורש ימ לכ רובע תודועס יתש ןוזמ ונייהד ןימוחת בוריע חינת ןכמ תחא
.רטמוליק דע ידגנ דצל תבשב תכלל הלוכי הדבל אלא ןכמע לייטל אלש טילחתש ימו התעידיבו
ןמ רטמוליק ןימוחת בוריע חינהל רשפא תישעמ הניחבמ .ןכמע תאצל הלוכי הניא כ"חא לבא
.רטמוליק ינש דע לייטל ןכיהל רוחבל תבשב זאו םידדצה תעבראב רדגה

רשא לייטמ לכ רובע 2םרג 336 ולקשמש תודועס יתש רועישב ןוזמ אוה ןימוחת בוריע
.לוקלקו הבינג ינפמ רומש םגו תבש לוליח אלל תבשב ותחקל רתומש םוקמב חנומ

:םוכיס
לבא םידקפמה תעידיבו ליעל םירומאה םיאנתב ןקתמה רדגל ץוחמ תבשב לויטל תאצל רתומ
.רבד םוש הצוחה ןקתמה ןמ איצוהל אל

.זצ דומע ב"ח המחלמ בישמ .2 .א ,וטת ןמיס ח"וא .1

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
.תולייטמ הברהל קיפסת ,תחא הביר תנצנצ לשמלו ןוזמ הזיאב יולת ול ןמיסל
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא