םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


(ג) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .גנ
:הלאש
וניחטשל לובגה תא הצחו ןונבל םורדב תדחוימ תיעצבמ תוליעפמ רקבב תבשב בש ונלש תווצה
לע יוכיזה םותב .דויצה לע יוכיזו ריקחת תכירע םשל הדיחיה סיסבל ונעסוה םשמ .המטפ רעשב
ירהש תרתומ סיסבל המטפ רעשמ ונתרזח םאה .םתיבל תווצמ ירמוש םניאש םילייחה ואצי דויצה
לכש ןידה ונילע לחו תוננוכב ונניאש ןויכ התיבה תאצל רתומ םאה ?יעצבמ ךרוצל העיסנ הניא וז
רבד הדיחיה ינסחמל דחוימה דויצה לכ תא ריזחהל ונילע היה ןכ ומכ ?ןירזוח ליצהל ןיאצויה
?רתומ הז לכ םאה .םיילענ חוצחצו סילפמ םיצוק תאצוה ,קשנה לש ידוסי יוקינב ךורכש

:הבושת
"לגע"-ב תבשה תאצ דע תובשל םכילע היה הרואכל תווצמ ירמוש ויה םילייחה לכ וליא
לושכמ לש ששח םייק רשאכ קר ראשהל הנכס ןיאשכ ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכש םושמ
ובדנתת םתא לבא .ןמוקמל הרזחה תא התע םהל ריתנ אל םא תאצל וצרי אלש הזב דיתעל
לושכמ ששח םוש ןיא םכיבגל ןכל .םכמוקמל תבשב ובושת אל םא םג ושרדתש הלועפ לכל דימ
ןרוג ש"רגה קספש יפכ ןידה רקיע תא דמלל ידכו הרואכל קר הז יתבתכש המ לכ לבא .דיתעל
.תורוקמה לכ ואבוה םג םש - (א) תיעצבמ תוליעפמ הרזח תודוא הבושתב יתבתכש יפכו ,ל"ז

ידכ םוקמ "לגע"-ב ןיא ,תישאר :תוביס יתשמ הדיחיה סיסבל "לגע"ה-מ בושל רתומ םכל ,ןכא
םורגל רבדה לולע ףרוחה תפוקתב איהשלכ השרוחב הלוטמב ראשהל ,ךדיאמ .םכתא טולקל
.הדיחיל בושל םכל רתומ ןכל תולחל םכל

ינסחמל וריזחהל ידכ דחוימה דויצה לע תוכדזהל ךרוצה איה הרזחה תא הריתמה הינש הביס
- םכלשמ הכומנ ינוחטבה םגוויס תמרש םילייחל ותוא ףושחל אל ןוצרה דצל ,תוננוכל הדיחיה
.הדש ןוחטב תייעב הווהמה רבד

ןוויכמ לבא ,ותוא םתיקינש רחא דויצהו בכרה םע רוזחיש דחא לייחב יד היה ךכ םשל ,םנמוא
.תופסונ תוביסב ךרוצ ןיא ריואה גזמ תובקעב תרתומ םכתרזחש

רתומ המ עובקל זאו תוננוכה תמר תא הנושארב רידגהל ונילע דויצה לע יוכיזה ילהונ יבגל
םיתווצ דוע םנשי לבא םתיבל םיאצוי תווצמ ירמוש םניאש םילייחה ,םתרמאש יפכ .רוסא המו
אלה םינורחאה ילודג ועבקש תורדגהל םיאב ונא הזבש אלא .רזחומה דויצל קקדזהל םילולעש
לכש ועבקו המוד ןונגסב ורביד םתשולשש 3ןויצ ןינבהו 2רפוס םתחה ,1הדוהיב עדונה :םה
םכלש ןודינבו .תבשה תא םיללחמ אל ידיתע ששחב רבודמ אלא ונינפל הנכסה םרוג ןיאש
.יל םתרמאש יפכ הכומנ תבשב ףסונ תווצ תלעפהל תוריבסהו ידיתע אוה ששחה

רוסיא לע םירבוע הזבש ללגב הרוסא הדיחיה תואנספאל תוחצחוצמ םיילענ תרזחה ,ןכל
יפכ ,דח וניאש ץפח ידי לע וא עלסב לענה ךוכיח ידי לע קבדנש ץוב ריסהל רתומ לבא .4חרממ
םכלשכ תרחבומ הדיחיב יאנספא ללכ ךרדב ."תבשב םיילענ יוקינ" תודוא הבושתב יתבתכש
רשאו ןוחטבל הרישי הקיז הל ןיאש הלועפ לכ תרסוא הכלההש (ול וריבסת םא) הנבהב לבקי
.תבש לוליחב הכורכ

ךלכולמ דגבה םאו :בתכש 5עורז רואב שרופמ הז רבד .תבשב תרתומ סילפמ םיצוק תאצוה
םשב יריעז בר ;6ימלשוריב ימנ ןנירמאו .אמלע ילוכל הליחתכל םריסהל רתומ יאדו אוהה תוצונב
רואה ירבדכו .ערקי אלש דבלבו הענצ םוקמב ןרשפמ הז ירה םיצוקב וידגב וכבתסנ :אנוה בר
םיצוקב רבודמש חכומ - "דגבה ערקי אלש דבלבו" ריהזמ ימלשוריהש תויהו .7א"מרה קספ עורז
ךולכל םיבשחנ םיצוקה יכ ןבלמ תכאלמ לע רבוע וניא םתאצוהב תאז לכבו שממ דגבב םיעוקת
קר רתומ םיוקינב לופיטהו דגבב םיעולב םהש םימו ץוב ,לשמל ןכ ןיאש המ .דבלב ינוציח
םא הזב םג ,םנמוא .ןבלמל בשחנה ףושפישו רועינ לש ךרדב אלו דיב םתרסה לש ןפואב
.ףידע - תבש יאצומב תאז ושעתש ןכומ יאנספאה

התע וליעפהל םייושעש וזכ תוננוכ תגרדב וניא םיכדזמ םתא וילע דחוימה קשנהש ןוויכמ
הניא הזל תוריבסהש תבשה ךלהמב וב דייטצהל ךרטצי ףסונ תווצש ןכתי אלא ,ביואה דגנ
םיצור ונאש קר הדיחיה תייקשנב אצמנו ןיקת ןכא קשנה הז ןיעמ בצמ הרקי ול םגו ,ההובג
:תויעב יתשב םילקתנ ונא הזב .ותוקנל שיש ןויקנה תמר יהמ רידגהל

.8םילכב רתוסו הנובש ןויכ ןנברדמ הרוסאה הלועפ איהש קשנה תבכרהו קוריפ - הנושארה
,קשנה ןויקנ תגשהל אלא תבשב רתומה שומיש ךרוצל הניא הבכרההו קוריפה תלועפש ןוויכמו
אלא הבכרהו קוריפ ידי לע וניא קשנה לש ושימשת ךרד תאז דבלמ .תבשב וז הלועפ הרוסא
.קוריפ ידי לע ושימשת רקיע םא קר ,ילכ ביכרהלו קרפל רתומ 9ז"טה יפלו .ןויקנ םשל ךכ יונבש

ןוויכמש .תילנלפ תרזעב ןמושמה הנקה שוביו תילנלפ ידי לע קשנה ןומישב הכורכ הינש היעב
םע תלוחשמ תרבעה יבגל רבדה ףקת רקיעב .הטיחס רוסיא הזב שי - ןמשה תטיחסב ול חנש
ןמזב טחסנו ןמשה הב גפסנ הבע תילנלפהו רצק הנקה רטוקו רחאמ םשש ,הנקה ךרד תילנלפ
םגו םיקלחה תא הב ןמשלו תילנלפ לע ןמש ףטפטל הרותה ןמ רוסא ןכל .תלוחשמה תרבעה
.טוחסי אמש תילנלפ ידי לע ןמשה תא שביל ןנברדמ רוסא

:םוכיס
תחאב םשגה ינפמ הסחמ אלו "לגע"-ב םוקמ אל םכל ןיאש ןויכ תרתומ הדיחיה סיסבל הרזחה .1
.תושרוחה    
וצרת אלש ששח ןיאו הנכס םוקמב םיאצמנ םכניאש םושמ הרוסא התיבה סיסבה ןמ האיציה .2
.האבה הלועפל תאצל    
יוצר דויצה לע םיכדזמ אליממ תווצמ ירמוש םניאש ולאו םילייח לש טעומ רפסמ םתאש ןוויכ .3
.רקבב ןושאר םויב וא ש"צומב תוכדזהל שקבל    
לבא הבושתב בתכנש יפכ ץובמ תודחוימה םיילענה תוקנל רתומ תאז םכל םירשפאמ אל םא .4
.םחצחצל רוסא    
.סילפ-מ םיצוק איצוהל רתומ .5
סנכהל אל ידכ דח וניאש ץפח תרזעב שביתהש ץובמ ינוציחה ודיצמ קשנה תא תוקנל רתומ .6
.ןחוטש ששחל    
ללח תא ץוב םתוס ןכ םא אלא וקרפל ילבמו תנמושמ הניאש תילנלפב תוקנל רתומ קשנה תא .7
.השבי תילנלפ םע תלוחשמ ריבעהל שי זאש םינפב הנקה    
.םילימרתה תטילפ סירת ךרד ןונגנמה ךותל ןכו יוקינה רמגב הנקה ךותל ןמש קוציל רתומ .8

ןמיס ב קלח .5 .זט ק"ס זכש ןמיס ב"נשמ .4 .זל ןמיס .3 .ולש ןמיס ד"וי ת"וש .2 .יר ןמיס ד"ויח ת"ודהמ .1
.ז"קס גיש ןמיס ח"וא .9 .בכ ףד הציב .8 .א ,בש ןמיס ח"וא .7 .ב הכלה לודג ללכ קרפ .6 .אפ

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
גנ ןמיסל
םגש לצנבנ א"רה ףיסוה הז לעו ,חרממ רוסיא לע םירבוע תבשב םיילענ חוצחצבש יתבתכ
.עבוצו דבעמ רוסיא לע םירבוע
ידי לע ושימשת רקיע םא קר ,ילכ ביכרהלו קרפל רתומ ז"טה יפלש ('ו הקספב) יתבתכ
.שומישל הבכרהו יוקינל קוריפ י"ע ושומיש רקיע ןאכ םגש לצנבנ א"רה ריעה הז לע .קוריפ
לע .םיקלחה תא הב ןמשלו תילנלפ לע ןמש ףטפטל הרותה ןמ רוסאש (ג הקסיפב) יתבתכ
ןיא היתשל יואר אל ןמשה םאו .םיתיז ולא ןיאו ,תילנלפב לדג ןמשה ןיאש לצנבנ א"רה ריעה הז
.ילכ ןוקית ןומישב שי ילוא .ןאכ ןיא ןבלמ בצמ םגו ,ללכ הקשמ ןאכ:הלאש
רוזחל רושיא ונלביק רקובב תבשב .ץוליחל תוננוכב ןופצה רוזיאב עפצ םע יתייה תבש לילב
התיהש תויה התיבה בושל יל רתומ םא יתטבלתה ץראה ןופצב יתיבש ןויכ .ץראה זכרמב סיסבל
זאו ש"צומ דע םוקמב ראשהל ילע אמש וא ,דחא טינרבק םע סיסבל עפצה תא ריזחהל תורשפא
?יתיבל עוסנל

:הבושת
וב םוקמב ראשהל הבוח סיסבל רוזחל יעצבמ ץוליא ןיאו תבשב המייתסהש תוליעפ לכ
הרזח" הבושתב יתבתכש יפכו ,תבש לוליחב הכורכ הרזחהש לכ תבשה תאצ דע הנכסה הפלח
םא לבא .םוקמב ראשהל םירשפאמ ריואה גזמ יאנתש יאנתב תאז - ."(א) תיעצבמ תוליעפמ
.ידוהי וגהנש בכרב םג סיסבל רוזחל רתומ תולחל םילייחה םילולע םוקמב הנתמהמ האצותכ
םא לבא .תבשב םריזחהל הבוח םייעצבמ םילוקישמ תעבונ סיסבל םיעפצה תרזח םא ןכל
עוגפל ילבו הדש ןוחטב לש תויעבל סנכהל ילב תבש יאצומב ץוליחה תוחוכ תא רזפל רשפא
.םידקפמה טילחהל םיכירצ ךכ לע .תבש יאצומל רוזיפה תא תוחדל ךירצש יאדו ,תוננוכב אוהשלכ

רוזחל ךל רתומ תיעצבמ הביס אלל תבשב ץוליחה תוחוכ תא רזפל והד ןאמ טילחה םא םג
ינש ידי לע סטומ הזכ קוסמש םיעבוק ריוא-ליח לש תוחיטבה ילהונ יכ סיסבל עפצה םע
ךתגרד ףקותמ תאז - דבלב דחא טינרבק םע רוזחי עפצש טילחהל ךתוכמסב םא .םיטינרבק
.גוהנל דציכ תלאשש הלאשה תמייק יזא הנוממה המרה ןמ רושיא ךכל תלבקש וא ,ךדיקפתו

בכרב רוזחל רתיה הרואכל ןיא ,וניחטשב אצמנ ץוליחה תוחוכ וזכור וב םוקמהש ןוויכמ
ונבנש םילהואה לכ וקרופש ןוגכו ,םשגה ינפב הסחמ ןיאו ,ףרוחב ערא רבדה ןכ םא אלא .ךתיבל
הרזח" הבושתבו (ה הקספ) רפסל המדקהב תוכיראב יתבתכש יפכ לבא .ץוליחה תוחוכ רובע
.לקהל דדצל םוקמ שי "(ב) תיעצבמ תוליעפמ

אפור תרזחל עגונב איבה םשו ,ישש ךרכ תיאופר הידפולקיצנא שדח רפס אצי תעכ הנהו
םע קר ותיבל רוזחל יאשר 1הנושאר העדל .םיקסופה ןיב תוחוורה תויזכרמ תועד שלש ,תבשב
םנמוא) .2יוג גהנ םע םג םוחתל ץוחמ אוה םא ותיבל רוזחל אלש רימחה וז העדלו .יוג גהנ
ירהו הווצמ רבדל אצויש לכ ןימוחת רוסיא ןיא םג ,ץוליחה תוחוכ לע "הנחמ ןיד" לחש ונלש ןודינב
.(הווצמ רבדל תבשחנ התיבה האיציה

העדלו .3ךמצעב גוהנל ןוגכ הרות רוסיא לש ךרדב וליפא ותיבל רוזחל רתומ הינש העדלו
ימב אקווד הז ןידו הרות רוסיאב תבש לוליח ידי לע תיבל רוזחל רתומ ןידה רקיעמ 4תישילש
םלצא הנשנה רבד הזש הלצה ירבח תאז תמועל ,ירקמו ימעפ דח ןפואב הז רתיהל ךירצש
וז העד יפל .תבש ללחל תועיבקב ולגרתי אלש ידכ ,יוג ידי לע ורזחי - תבש לכב תועיבקב
תורקל לוכי הז רפסל המדקהב יתבתכש המ יפ לע יכ ,ימעפ דחו ירקמ בשחנ הז ךיבגלש יאדוב
ןוגרא ישנאל רשאמ הרזחה תא ךל ריתהל רתוי לק הזבו ,יצחו הנש ךלהמב םימעפ עברא
בר םע תוצעיתה שרוד הז גוסמ הרקמ לכ (ה הקספ) המדקהב יתבתכש יפכ לבא .הלצהה
.תוכלה קסופ

:םוכיס
.תבשב בכרב הרזחל עגונב בר לואשל שי

דומע ד"נשת ז איסא ךאבריוא ז"שרגה .2 .דועו ח-ז ןמיס המלש תחנמ ,י ןמיס ח"וא ב"ח יבצ רה ת"וש .1
.4 .64 דומע ו"נשת ונ איסא קסירבמ קיצייבולוס ז"ירגה ,הנק דומע וניבר תוחרוא שיא ןוזח .3 .ךליאו 241
.זפ ןמיס ח"ח םש ,וכ ןמיס ו"ח יולה טבש ת"וש:הלאש
הרימשל םילייח רפסמ בכרב םיעסומ תבש ברעב .תבשב סיסבה לע רומשל הראשנ יתקלחמ
תאצ דע ראבב תראשנש םויה תרמשמ ידי לע בכרב םתפלחה תעצבתמ רקובב תבשבו ראבב
השעית םתפלחהו םירמושה תאבהש שקבל ילע םאה ,תיסחי רצק סיסבהמ ראבה קחרמ .תבשה
?ילגר ןפואב

:הבושת
רצק קחרמ אוהש בוריקב רטמ תואמ הנומש ףלא ראבל סיסבהמ קחרמה יתכרעש הדידמ יפ לע
העשל רמשמה תיילע תא תבש ברעב םידקהל ךירצ ןכל .רשקו םימ ןוזמ ,ישיא דויצ םע הכילהל
ןייצל רתוימו ,תבש תסינכ ינפל הלילה תרמשמ תא איבהש ירחא סיסבל רוזחי בכרהש וזכ
תבשב גוהנל דציכ איה הלאשה .תבשה תאיצי ירחא קר הפלחהה תא עצבל שי תבש יאצומבש
בצמה רואל דבל תכלל ונתי אל ךלו לגרב תכלל םינינועמ םניא םידקפמהו םילייחהש תויה .רקובב
העיסנמ ענמת ךכבו ראבב םוקמב סיסבב רומשל שקבל ףידע ,םייברע םירפכ ירוזאב םויכ ררושה
םש ראשהל זאו תבש לילב רומשל ףידעהל ךילע ראבב רומשל ךלרוגב הלע תאז לכב םא .תבשב
תיעצבמ תוליעפמ הרזחה יכ ,םיחונ ךכ לכ םניא םוקמב םיאנתהש יפ לע ףא תבשה תאצ דע
תיעצבמ תוליעפמ הרזח יתבושתב יתראיבש יפכו הנכס םוקמב אצמנ ךניא רשאכ הרוסא תבשב
יפכו התע ךתרזח יא תובקעב הרימשל דיתעב אצת אלש תולשרתה לש ששח ןיא םגו .(א) תבשב
.(ג) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח יתבושתב ראבתהש

:םוכיס
דע ראבב תוהשלו הלילה תרימשל תאצל שי ןתינ וניא רבדה םאו סיסבב הרימש שקבל ךילע
.תבש יאצומ:הלאש
םישופיחו ףדרמב והשו תכרעמה רדגל רקובב ישש םויב וקעזוה הילייחש ש"טב תוננוכב הגולפ
עגונב גוהנל שי דציכ .שודיק אלל םילייחה ולכא הלילבו רקובב תבש דע םילבחמ תילוח רחא
?רקובב שודיקל

:הבושת
תרחמל שדקמ דיזמב תבש לילב שדיק אלש ימש הלוע 1םיחספ תכסמב ם"בשרה ירבדמ
ןיב הלילב שדיק אל םא .הלילב שודיקה רקיע :ונושל הזו 2ם"במרה קספ םג ךכו תבשה םויב
תא טטיצ ,ם"במרה תעד איבהש ינפל 3רוטה לבא .ולוכ םויה לכ ךלוהו שדקמ דיזמב ןיב גגושב
עמשמ .רחמל שדקי החכש וא סנוא תמחמ הלילב שדיק אל םא :בתכש 4ןואג םרמע בר תעד
.ם"במרה תעדכ קספ ומצע רוטהו רחמל שדקי אל דיזמב שדיק אל תבש לילב םאש

ןמזש רמול רשפא :שודיק ןמז והמ הלאשב יולת ל"נה תקולחמה דוסיש ריבסה 5ח"בה
לילב שדיק אלש ימ הז יפלו םימולשת ןידמ עבונ םויב שדקל רתיההו תבש לילב קר שודיק
.6המילשהל לוכי וניאש דיזמב הליפת ריסחהש ימל המודב תרחמל שדקל לוכי אל דיזמב תבש
םוי תא רוכז ןידמש קר תבשה לכ אוה שודיק ןמזש ןכתי לבא .ןואג םרמע בר רבוסש הארנ ךכ
הארנ ךכ .םויה שדקשכ ףכית שדקל הווצמה רקיע ,ותסינכב ןייה לע והרכז - ושדקל תבשה
ןמז ףלח אל ןיידעש םושמ רקובב שדקי דיזמב תבש לילב שדיק אלש ףא ןכלו ם"במרה רבוסש
.הווצמה

הליל לש שודיקה לכ רמואו :8א"מרה ףיסוה וירבד לעו ם"במרה תעדכ קספ 7ךורע ןחלושה
.ךרבתי 'ה תכאלמ רמג התיה הלילבש יפל :9בטיה ראבה ריבסהש יפכו ,ולוכיו דבלמ

:םוכיס
לכמ ,הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסוע ןידמ שדקלמ םירוטפ םתייה תבש תסינכ ןמזבש תורמל
.המייקל שי הווצמה ןמז ףלח אל ןיידעש ןויכ םוקמ

.וט ןמיס ב"ח רודיס .4 .אער ןמיס ח"וא .3 .ד הכלה טכ קרפ תבש תוכלה .2 .ינתק אל יאד ה"ד .הק ףד .1
.גי תוא םש .9 .םש .8 .אער ןמיס ח"וא .7 .חק ןמיס ח"וא ע"וש .6 .אער ןמיס ח"וא .5:הלאש
תא תוקנל רתומ םאה .ןורבח תפנל ונבש רחש םע .ינעבוט ץוב ךותב בראמב ונבכש תבש לילב
?המודכו לכוא רדחל ,תסנכה תיבל םב תכלל היהי רשפאש ידכ םיילענה ןמ ץובה

:הבושת
תוושהל אבי אמש הריזגה - הנושארה :תבשב ץובמ םיילענ יוקינב תומייק תויעב שלש
שלש לכמ ענמהל ידכ ןכל .3ןחוט רוסיא - תישילשהו .2קחממ רוסיא - הינשה .1תומוג
תייושה םושמ ורזג אל הזבש ךר ץובה דועב םיעלסה ידודיחב םיילענה תא ףשפשל יוצר ,תויעבה
הזב םג ךיש 4םינורחאה ןמ קלח יפל םנמוא .םולכ ררופמ וניאש םושמ הניחט תיעב ןיאו תומוג
.5הזב לקהל שי השעמל הכלה לבא קחממ רוסיא

ריק ,עלסב לענה ףושפש ידי לע וריסהל ןתינ אלו לענה בור תא הסכמו השקתה ץובה רשאכ
אל הזבש ,6ןיכסכ דח וניאש בחרו הבע ץפח תרזעב תאז תושעל רתומ ,המודכו ץע תרוק וא
.תחנב תאז השועשכ טרפבו קחממ רוסיא לע רבוע

םיקסופה ןמ קלחל רבוע ליעל וררבתנש םינפואב גהונ םאש תישילשה היעבה הראשנ םנמוא
ןיכסב וא ןרופצב וא ץוחבמ ודרגמ ןיבו םינפבמ וסכסכמ ןיב :7ח"בה בתכש יפכו ןחוט רוסיא לע
היל אחינ אלש םושמ ןחוט רוסיא הזב ןיאש בתכ 8ז"טה לבא .רוסאו ןחוט םושמ אכיא םלועל
שרופמ ןכו .הניחט םש וז הלועפ לע ןיא ץובב ךרוצ ןיא םאש אוה םירבדה שוריפ .ןחטנש המב
.הניחט התואל ךירצשכ אלא הניחט בויח ןיא :בתכש 9יריאמב םג

ובלכה םשב םתסה תעד הנושארב איבהש תויה קפתסהל שי 10ךורע ןחלושה תעדב
העדה תא םישרפמ שי םשב איבה ןכמ רחאל קרו ,שבי טיטב הניחט רוסיא ןיאש רבוסה
הארנ ובלכה ירבד תא ףסוי תיבב החדש הממ לבא .םתסכ הכלה הקיספה יללכ יפלו תרסואה
לענה ןמ שבי טיט דוריגב ורימחהש 11םינורחאה וברש הזל ףרטצהבו ןחוט םושמ רוסאל ותעדש
וא עלסב ,ריקב וילענ חנקמ אלא ץפח תרזעב ץובה תא ריסמ אל םא לבא רימחהל ןוכנ
.ןחטנה רבדל ךירצ וניא םגו די רחאלכ ןחוט אוהש םושמ ריתהל שי יאדו הזב - הגרדמב

:םוכיס
אלל זרבה ןמ קזח םימ םרז ידי לע .ב .בחרו הבע ץפחב ודוריג ידי לע .א :ריסהל ןתינ חל ץוב .1
.12לענה ףושפש    
לע םג רשפא ןתינ אל רבדה םא .ב .המודכו עלסב לענה ךוכיח ידי לע .א :ריסהל ןתינ שבי ץוב .2
.בחרו הבע ץפח ידי    

ב"נשמ .5 .ח"בה םשב ט"קס םש א"גמ .4 .ז ףיעס םש .3 .ח ףיעס םש .2 .ו ,וש ןמיס ח"וא ךורע ןחלוש .1
.ז ,בש ןמיס ח"וא .10 .:הע תבש .9 .ו"קס םש .8 .בש ןמיס ח"וא ח"ב .7 .ח"לקס םש .6 .ו"כקס בש ןמיס
.ט ,בש ןמיס ח"וא ע"וש .12 .ו תוא זי ללכ םדא ייח .ו"לקס ,בש ב"נשמ .11:הלאש
םילייחה תשקבל רתענ חכה דקפמו הרקנה שארב לובגה רבעמב המייתסהש תיעצבמ הלועפ
?גוהנל יתד לייח לע דציכ .הגולפה תדקפמל בושל םוקמב הפק תותשל הירהנל עוסנל

:הבושת
.ףקות לכב ךכל דגנתהל ךילע ןכל תבשב תיתלהנמ העיסנ תורסוא אבצה תודוקפ ,תישאר
בורבש אלא יתדה אשונל שאר דבכב םיסחיתמ םהבש םיריכבה רקיעבו םידקפמהש רוכזל ךירצ
וניאש קר היעבל עדומש ריעצ דקפמ לע רבודמ ןאכ םנמוא .תומלידל םיעדומ םניא םירקמה
ךכ לע תוחמל ךילע הנושארב ןכל .תווצמ ירמוש םניאש םילייחה לש םהיתועיבת לומ דמוע
תדקפמל הרזחב ןכ ומכ .וז העיסנל ףרטצמ ךניאש רמאלו ,השק רבדהש המכ דע םילייחה ינפב
ברל עיגי רבדהש ידכ ךל הרק רשא תודוא יתביטחה ברה תאו פ"מה תא עדיל ךילע הגולפה
עציבש הריבעה תרמוח תא טיעמת ךתקיתש .ךכ לע רויסה דקפמ תא טופשיש ל"הצל ישארה
תכרעמ לש העתרהה חכ שלחיו ךלי ךכבו םיפסונ תווצמ ירמוש םילייחב דיתעב עגפתו ןיצקה
.שלח אליממש תיאבצה תונברה

ינשב ולישכמ התא יכ ךל רוסא רוצעל גהנל תורוהל :הזכ ןובשח ןאכ שי ןינע לש ופוגל
.יוביכ תלועפ ונייהד עונמב תוריעב תתחפה אוה ינשהו םלב תורוא תקלדה אוה ןושארה :םירבד
לבא םחפ תריצי ךרוצל תישענ אל יוביכה תלועפש ינפמ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ וז םנמוא
לע דיבכמ ךניא גהנה התא אלש תורמל רוסא הזש בכרה לע ראשת םא .ןנברדמ הרוסא איה
אלו הירהנ דע תישטבה םע ךישמהל ףידע ןכל .תישטבב רבודמ יכ תופסונ תורעבל םרוגו עונמה
.הנממ תדרל

יפ לע ףא ונממ תדרל םיבייח ,ידיחי ראשהל הנכס ןיאו אליממ רצוע בכרה םאש ,אלא
ןתינ וב רדוסמ בצומ םש ונשי ירה ךכב המו .הרקנה שאר רבעמב ךדבל ראשהל ךרטצתש
דע ראשהל
אצמנ ךתוא ףוסאל בושת תישטבה םא ןכל .הגולפה תדקפמב ץוחנ התאש אלא .תבשה תאצ
.ןופצה שיבכל "תופרשמ-תמוצ"ב הנופ התיה הילע תראשנ וליא ןכש ךללגב ךרדה תא הכיראהש
אבל רויסה דקפמל רמול ןיא ןכל .בצומה ןמ ךתוא ףוסאלו תרתוימ העיסנ תושעל הילע תעכ
.ךתוא ףוסאל

:םוכיס
תרצוע תישטבה םש - לובגה רבעמב תדרל שי רזע אל רבדה םאו ףקות לכב תוחמל שי .1
.תינסחמו קשנ םע קר תדרל שי זאו ,רעשה תחיתפו תרוקיבל אליממ    
ךניאשכ תאז - תבשה תאצ דע םש תובשל - תחאה :תויורשפאיתש תומייק לובגה רבעממ .2
ךרוצל איה הרזחה יכ הגולפה תדקפמל פמרטב רוזחל - הינשה .הגולפה תדקפמב ץוחנ    
.תרתומו יעצבמ    
לע ראשהל אלא תופרשמ תמוצב רוצעל גהנל תורוהל ןיא לובגה רבעמב תדרי אל םא .3
.תישטבה    :הלאש
.לייחה תיבל הסינכב יתקלחמה מ"לצה לע רומשל ראשנ דחא לייח .לייחה תיבב וניהש תבש לילב
ךות רשקה רישכמב האירק ידי לע לייחה תיב ךותב ןשיה וריבח תא ריעהל וילע ותרמשמ םותב
?רתומ רבדה םאה .ק"מרב שומיש

:הבושת
.הרוסא איה ןכל הקלחמה דויצ תרקפה םע הכורכ לייחה תיבל הסינכב הרימשה תדמע תשיטנ
םדא חלשל .תבשב רוסא אוה םג - אבה רמושה תמכשה ךרוצל רשקה רישכמב רוביד ךדיאמ
רמוש ךוסחל ןוצרה אוה הלקתה רוקמ .אצמנב וניאש תויה רשפא יא אבה רמושה תא םיכשהל
ךישמהל וילע עגיו ףייע יחכונה רמושה םא םג .תבש לוליח התע ריתהל ידכ הזב ןיא לבא ףסונ
.תועש רפסמ ךראי רבדה םא םג אבה רמושה תא םיכשיו ךליש והשימ אצמי רשא דע לרטפלו

:םוכיס
.םיכשמ ינשהו רמוש דחא :םירמוש ינש תונמל שי הליחתכל .1
הנושארה וא הנורחאה תרמשמב יתדה לייחה רומשי ,ךכב תניינועמ הניא הקלחמה םא .2
.המכשהה תא עצבל םילוכי רשא םירע םילייח םנשי זאש    
.ק.מ-ב רוביד ידי לע םיכשהל אלו רקובה דע רומשל שי השענ אל ל"נהשכ .3:הלאש
.ץוב יאלמו םיבוטר ונידגב לכשכ בצומל ונבש רקב תונפל .תורובעמ תקידב ונעציב תבש לילב
דויצ שבילו תוקנל רתומ םאה .המודכו תופפכ םינובוד ,הרעס תופילח ,תוינומרח ללכ הז דוגיב
?תרובעמ תקידבב תינש וב שמתשהל ונילע תבש יאצומבש תויה הז ףרוח

:הבושת
לטלטל היעבה תבצינ הנושארו שארב .תבשב םיבוטר םידגבב לופיטב תוכורכ תויעב רפסמ
הב 2תבש תכסמב הנשמב ורוקמו 1א"מרב שרופמ הז רבד .טוחסי אמש הריזג בוטר דגב
.ןדיב ןתוא ןיאיבמו םהילגרו םהידי םהינפ תחא תיטנולאב ןיגפתסמ םדא ינב הרשע לבא :רמאנ
הרשע הב ובגנתהש ךכמ האצותכ םימ תגופס תבגמהש תורמלש הנשמה תשדחמ י"שר יפלו
.טוחסל אל וריבחל ריכזי דחאש ןויכ םיבר ידי לע הלטלטל רתומ םוקמ לכמ - םדא ינב

,רנה רואל הרות דומילכ הווצמ רבדב אקודש 3םהרבא ןגמה תעד :םינורחאה וקלחנ לבא
םיניכ הלפמ דחאהש ןוגכ תושר רבדב ןכ ןיאש המ .הטי אלש חיגשמ דחאו ארוק דחאש יד
יד אל תבשב בוטר דגב לוטלט ןינעלש אצמנ .וילע חיגשמה וריבחב יד אל םש - רנה רואל דגבמ
ןגמה ירבדב שרופמש יפכ םישנא הרשע םיצוחנ אלא טוחסי אל וריבחש חיגשמ רשא םדא דועב
הלפמש דחאב יד תושר רבדב םגש בתכו םהרבא ןגמה ירבד לע קלח 5ז"טהש אלא .4םהרבא
דחאו ולטלטי דחאש קיפסמ בוטר דגב לוטלט ןינעל םג ,ךכיפל .הטי אלש ורמשמ וריבחו םיניכ
ןיאו םיינש ידי לע לטלטלו ז"טה ירבדכ לקהל רשפא ןנברד ןיד והזש ןוויכמו .טוחסי אלש חיגשי
.6טוחסי אלש דבלב חיגשיש אלא דגבב זוחאי וריבחש ךרוצ

הז רבד .םוח רוקמל ךומס שוביל םתיילת :איהו תפסונ היעב תמייק םידגבה לוטלט דבלמ
,תינש .וב תדלוס דיש םוח תגרדל עיגהל לוכי דגבה םא דגבב םיעולבה םימה לושיבב ךורכ
וליפא הזו ,סביכש וב ודשחיש ששח םייק ,תישילש .ןבלמ לע תועדה ןמ קלחל הזב םירבוע
דגבה תא חוטשל רתומ ןכל .ושביל ןווכתהש הארנ לבא שאל ךומסב דגבה תא חינה אלש
לע וחטושל רוסא לבא .ושביל ןווכתמש רכינ אלש הרוצב הקסהה ןמ קוחרה אסכ לע בוטרה
.תבשב סביכש וב ודשחי יכ שאה ןמ קוחר וליפא ןחלוש

וניא םא שוביל תולתל רתומ םתואש הרעס תפילחו הימכש ,םשג ליעמ םה ללכה ןמ םיאצוי
.סוביכב והודשחי אלו םשגמ ובטרנ וללהש לכל עודי יכ שאל ךומס

הזב ןיאו יוקינל םימב םתורשל רתומ ,ץובב וכלכלתהש הרעס תפילחו הימכש יוקינ יבגל
.ףושפשב אלא הפי םינבלתמ םניאו םיגפוס םניאש םושמ םתוקנל ןווכתמש ףא סוביכ רוסיא
- ןבלתמ דגבה ףוג ןיאש ןוויכמ לבא ,םימ םרזב םפטוששכ רקיעבו םהמ רס ךולכלה םנמא
גפסנ ךולכלהש ,לשמל רמצ דגב ןכ ןיאש המ .ינוציח ךולכל תרסה אלא סוביכ בשחנ הז ןיא
לכמ ,היהש הממ רתוי ןבל השענ אלש יפ לע ףאו .ןבלתמש ופוס םימב והרוששכ ,דגבה ףוגב
ףוגש בשחנ םימב והרוששכו ,ךלכולמ דגבה ףוגש בשחנ הז ,וב גפסנ ךולכלהש תויה םוקמ
םושמ הזב הז ודיצ ףשפשל רוסא םימב הזכ דגב תיירש לש הרקמ לכב לבא .ןבלתמ דגבה
.דגבה תוכר ללגב סוביכ הווהמ רבדהש

:םוכיס
.םדא ינב ינש ידי לע תושעל שי בוטר דגב לוטלט .1
ןווכתמש רכינ אלש ןפואב הקסהה ןמ קוחר אסכ לע ותחנה ידי לע השעי בוטר דגב שובי .2
.ושביל    
.ושביל ותנווכש רכינ םא םג הקסהה ןמ קוחר שביל רשפא םשג ליעמו הרעס תפילח ,הימכש .3
םימ תמרזה ידי לע וא ,ףושפש אלל םימב םתיירש ידי לע תוקנל רשפא הרעס תפילח הימכש .4
.ךולכלה לע הקזוחב    

ןמיס ח"וא .5 .ח"נקס אש ןמיס ח"וא .4 .ה"קס הער ןמיס ח"וא .3 .זמק ףד .2 .ומ ףיעס אש ןמיס ח"וא .1
.גנ הרעה דסק דומע כ"שש .6 .ג"קס הער:הלאש
הקסהה לע הבוטרה תא שביל רתיה שי םאה .תפסונ תינומרח ןיאו תבשב הבטרנש תינומרח
?תבש יאצומב בראמל הב תאצל היהי רשפאש ידכ שממ

:הבושת
.סוביכב והודשחיש םרוג םגו ןוביל ,לושיב לע רבוע תאז השוע םאש ונרבסה תמדוקה הבושתב
הדובע ידגבב זעה רוקב בכשל רשפא יאש םושמ בראמה עוציבב יאנת הווהמ תינומרח לבא
ראשהלו אופקל חכה ילייח םילולע תינומרח רדעהב .םיפסונ םימח םידגב םתחת שי םא וליפא
דגבב םילייחה תא דייצל ריחמ לכב הבוח ןכל .תולקתה תעשב רעתסהלו שא בישהל תלוכי ילב
.הז

:םוכיס
האיבהל ךירצ ,רבחמ לואשל וא הגולפה תואנספאב גישהל ןתינ אלו השבי תינומרח ןיא םא .1
.יטרפה ובכרב םיששגה דחא םיחלושש ידי לע הדגוא/הביטחה תדקפממ וא ןכש בצוממ    
,רתיהב עסונה בכר אוהש תישטבה ידי לע ןכש בצוממ תינומרח איבהל תפסונ תורשפא שי .2
.בצומה ךרד ותעיסנ לולסמב רבוע הכו הכ ןיבש    
יאנת הווהמ איה יכ רונת לע תינומרח שביל רתומ עוציב ירב םניא ל"נה תונורתפה םאש ןבומכ .3
ןמ קוחר הנחיננ םא תבשה ךלהמב שביתת אלש תואדו שי םא קר תאז - .בראמה תלעפהב    
.רונתה    
.ודי לע 3 ףיעסב רמאנה תא תושעל ךירצ (יזורד לייח וא ,ששג) יוג שי םא .4:הלאש
,רקבב תבשב וניחחטשל ונבש רשאכ .ןוחטבה תעוצר חטשב עצבמב ונפתתשה תבש לילב
ןיצקה .ריקחתב םיירהצב םייתש העשב ףתתשהלו םיוסמ םוקמל עוסנל ונילעש ונל ועידוה
ילייח) םיבר לש תבש לוליח ענמנ ךכבו ונילא תחא אל עיגה ריקחתה ךרענ וינפבש ריכבה
תבשה תאצל דע תועש עברא ןיתמהל רשפא יא םאה ןכ ומכ ?תאז שקבל ןוכנ םאה (תווצה
?ריקחתה תא ךורעל זאו

:הבושת
ול רשפאל ידכ וא ,"ורטרט"ל אל ידכ ומוקמב חכה תא רקחתל םיגהונה םיריכב םידקפמ שי
םושמ תאז תושעל תורשפא ןיא םימעפל לבא .האבה תוליעפה תארקל תונכהל ןמזה ברימ תא
זא .םלוכ תא ליכהלמ רצ םוקמהו םיפסונ תוחוכו הטמה יניצק לכ םיחכונ תויהל םיבייח ריקחתבש
וילוקיש םהמ םיעדוי םכניא תאז דבלמ .הנוממה הדקפמה לש הבשומ םוקמב ריקחתה עצבתמ
.םתבשחש יפכ םכילא אבל לוכי וניאש ןכתיו ,ומוי רדס והמו ריכבה דקפמה לש

יחקל תא דומלל הבוח - הנושארה :תוביס יתשמ תבש יאצומב רקחתלו ןיתמהל רוסא
.תבש יאצומב הלועפב םמשיל תנמ לע תבש לילב הכרענש הלועפה

ןפואב ואיצוהל ךרוצ שיש חטשב יאול יאות ריאשה תבש לילב לעפש חכהש ןכתי ,הינשה הביסה
תפיטע בראמה ץברמ םוקמב ריאשה תרחבומ הדיחימ חכ םא ,לשמל .הדש ןוחטב ימעטמ ידימ
ךותב לעפש חכ םא וא .האצומל ידכ תבש םוי ירהצב דוע חכ תסנכה בייחמ רבדהש ןכתי דלוקוש
הלועפ רוזיא רוחבלו ךכ לע תעדל םיחרכומ תבשה תאצ ינפל דועש ןכתי ,םייברג גוז ריאשה ךבס
.הנוש

:םוכיס
םילייחה לכ תא עיסהל הז ךרוצל רתומו חכה תרזח םע םדקומ רתויש המכ ריקחת ךורעל שי
.ריקחתה םוקמל ולעפש:הלאש
תא הזה עטקב ןקתל יתורשפאב ןיאו םדא דגנ םישקומ ףקומ דחאה ודיצש בצומב תרשמ ינא
השקמש רבד - בוריע אלל בצומב תויהל ילע תבש לכש אצמנ .הרישכ הציחמל הכפוהל ידכ רדגה
רובעל לוכי אל םדא ףא ירהש בורעכ שוקימה תא בישחהל תיתכלה הניחבמ ןתינ םאה .דאמ ילע
?םש

:הבושת
רובעל ןילוכי םדא ינב םא וליפא תאז - תויושר ןיב דירפהל ידכ הציחמ השורד ןיבוריע תוכלהב
לבא הציחמכ ליעומ םי םנמוא .הציחמ וניאש םושמ שוקימ ןוגכ חטש את ליעומ אל לבא .הכרד
.הבוג ישרפה ללגב הז םש

:םוכיס
.בוריע אלל םוקמבכ בצומב תבשב גהנתהל ךילע:הלאש
דויצ תא לוטיל תנמ לע ירדחל יתצר .תמא עוריאל תבשב ונתוא וקיעזה ןונבלב בצומב יתויהב
קלד ונרזחש רחאל ?בכעתהל אל ידכ רואה תא קילדהל רתומ םאה .יובכ היה רואהו ברקה
הרצ לכ לע) האבה תבשבש ששחה םושמ ותובכל רתומ םאה .ןושיל יל עירפהו ירדחב רואה
?וקילדהל הצרא אל (אובת אלש

:הבושת
רמאנ הז לעו דויצה יטרפ תאיצמב הכישחב המהמתהל אל ידכ רוא קילדהל הבוחש טושפ
.חבושמ הז ירה זירזה

ששחמ הרות ירוסיא וא ןנברד ירוסיא וריתה םא הלאשל םיסנכנ ונא רואה יוביכ יבגל
ששח ןכ 2השמ תורגאה לבא .ןנברד ירוסיא קר ריתה 1המלש תחנמה :דיתעל תולשרתה
תא ריתהל שי ךלש הרקמב לבא .ךכ לשב הרות רוסיא ריתהו שפנ חוקפב דיתעב לושכמל
ךירצ םגו תוננוכב התאש ןוויכמו .יביטנרטלא הניל םוקמ רדעה איהו תרחא הביסמ רואה יוביכ
תועשב רוסחמ ןוגכ החונמב העיגפ לכ - תיעצבמ תוליעפל תאצל הלילב םג ילואו םויב רחמ
אבה הלילה תארקל םימחולל החונמ רשפאל ידכ ירהש .רואה יוביכ ריתהל הליע הווהמ ,הניש
.יונישב תאז תושעל יוצרש אלא .3לארשי ידי לע גוהנה בכרב הרזחה הרתוה

:םוכיס
.דויצה יטרפ תא אוצמל ידכ רוא קידלהל הבוח .1
.יונישב ותובכל רתומ םדרהל ךל עירפמ רואהו יביטנרטלא הניל םוקמ ןיא םא .2

.די ןמיס א"ח המחלמ בישמ .3 .פ ןמיס ד"ח ח"וא .2 .ח ןמיס .1:הלאש
ילכו תויה .תירשב הליל תחורא וכלהמב שגות וכרוא לשבו תבשה תאצב עסמ ןנכות הגולפל
ילכ תא ףוטשל ונתיאמ שרדנ ,עסמה תא הוולמה ןוחטב בכר םג שמשמ פ"סרה לש בכרה
םאה .ולא םילכ םע תאצל פ"סרה לכוי תבשה תאצב דימש תנמ לע תבשב םיירהצה תדועס
?תבשב םחידהל רתומ

:הבושת
1ם"במרה תעדל .לוח םויל תבשמ הדועס ילכ חידהל רוסיאה תביסב וקלחנ םינושארה
ראיב 3הנשמ דיגמה לבא ךרוצל אלש אחרט םושמ 2ד"בארלו ילכ ןוקית םושמ רוסיאה
.ךרוצל אלש אחרט םושמ רוסיאה ם"במרל םגש

4הנייגה םושמ תבשב רתוי םהל ךירצ ןיאש ףא תבשב םילכ חידהל רתיה עיפומ םינורחאב
ךרוצל ותחרטש אוה םיקומינה ינשבש הוושה דצה .תבשב וילע סואמ וחבטמ אהי אלש ידכ וא
ןיכהל ןוכתמ וניא םאו ,ותנוכב יולת לכהש 5םינורחאה ירבדמ הלוע דוע .לוח םוי ךרוצל אלו תבש
יאצומ דע םהל םיכירצ אלש ףא תבשב הדועס ילכ םיחידמ םילוח יתבב ןכל .רתומ לוחל תבשמ
הרורב הנוכה םכלש ןודינב לבא .תבשב התואנ הנייגה תרימש ךרוצל השענ רבדהו רחאמ תבש
עונמל ךכבו לודג ריסב םילכה תורשהל תישעמ תורשפא תמייקש ןוויכמו לוח םויל תבשמ ןיכהל
םיסנכנ םכניאש םושמ ףקת אל סואמ וחבטמ היהי אלש קומינה םג .גוהנל שי ךכ - חבטמה םוהיז
תבש יאצומב ולא םילכ ףוטשל רתומש םידקפמל ריבסהל שי ןכל .תבשב רידת ןפואב חבטמל
ךלהמב םילכה תא איבי רחא בכרש ןתינ תאז דבלמ .עסמה תא העשב תוחדל וצלאי םא םג דבלב
.החוראה לש המויק דע תועש רפסמ הנפולחת ןכש עסמה

:םוכיס
.תבש יאצומב עסמ ךלהמב תמייקתמה הליל תחורא ךרוצל הדועס ילכ תבשב ףוטשל ןיא

די קלח א"יצ ת"וש .5 .טער דומע תבש תמשנ ת"וש .4 .םש .3 .םש ..2 .ז הכלה גכ קרפ תבש תוכלה .1
.זל ןמיס:הלאש
תויבלח םילכ תוכרעמ יתש ןיאו תויה .תורמשמ יתשב ברע תחורא תשגומ תרשמ ינא וב בצומב
ולכאי הינש תרמשמ ילייחש תנמ לע תבשב הנושאר תרמשמ לש לכואה ילכ תא ףוטשל שרדנ
?רתומ רבדה םאה .םתוליעפ תארקל החונמ םהל רשפאל ידכ תבשה תאצב דימ

:הבושת
שי ןכל .הלילה תוליעפ תארקל םימחולה תחונמב עגפי הינש תרמשמ לש ברע תחוראב בוכיע
שדחמ םתכירעו םילכה תפיטש רשפאתש העש דע הנושאר תרמשמ תדועס תא םידקהל
.תבש ךרוצל וחדוה םילכה זאש םיבכוכה תאצ ינפל תוחפל וא העיקשה ינפל הינש תרמשמל
תבש יאצומ ךרוצל םילכ ףוטשל תבשב םהל רמול רתומ םידוהי םניאש םילייח םנשי םא ןכא
יתששכ .םיברד הווצמ םוקמב ןכש לכו הווצמ םוקמב רתוהש תובשד תובש והזש ינפמ
ףא םיתובשה ינש זאש יונישב םילכ ףוטשל ידוהי לייח לוכי תוישעמ ןניא ל"נה תויורשפאה
.1םינורחאב ראובמה יפ לע םיברד הווצמ םוקמב ריתהל שי - ידוהי ידי לע םישענש

:םוכיס
:םה תויופידעה ירדס
.םיבכוכה תאצ ינפל דעסת ב תרמשמש ךכ א תרמשמ תדועס תמדקה .1
.תבש יאצומ ךרוצל יוג ידי לע תבשב םילכ תפיטש .2
.לאמש דיב ןוגכ יונישב ידוהי לייח ידי לע םתפיטש .3

.ומק ןמיס רגולק המלש יברל המלש ךל ףלאה ת"וש .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא