םירק השמ ליא ברה תאמ

הנשה שאר


ךילשת תרימאל םוחתל ץוחמ האיצי .זס
:הלאש
תרימאל ךומסה ןייעמל להאמה ןמ תאצל רתומ םאה .תוננוכב הנשה-שארב ראשנ ונלש דודגה
?ךילשת

:הבושת
ץוחמ תאצל רוסא לבא .דחא רטמוליקמ תוחפ קחרמה םא ,ךומסה ןייעמל להאמה ןמ תאצל רתומ
,הפ לעב ךילשת תרימא רדס םיעדוי םכניאש תויה .1ל"הצ רודיסב בותכש יפכ תבש םוחתל
םיצפח תאצוה הרסאנ אל בוט םויב יכ ,לוח םויב לח הנשה שאר רשאכ ,רוזחמ תחקל םכל רתומ
וריתהש ןוויכמ ,להאמל רוזחמה תרזחה הרתוה ןכ ומכ .םיוסמ ךרוצל האצוהה םא ,הצקומ םניאש
.2ותליחת םושמ ופוס

:םוכיס
ריזחהלו איצוהל רתומו .רטמוליק קחרמל דע ,ךילשת תרימא םשל להאמה ןמ תאצל רתומ
.לוח םויב הנשה שאר לחשכ ,רוזחמה תא

.די גי צ"העש ו"קס ח"יקת ןמיס הרורב הנשמ .2 .758 דומע דיחא חסונ ל"הצ ילייחל רודיס .1:הלאש
?תוחילס תרימאל לולא שדוח לכב תרומשאב םוקל ךירצ ידרפס לייחכ ינא םאה

:הבושת
תויורשפאה תשק תא סורפל ידכ העיריה תא תצק ביחרנ דבלב גהנמ תוחילס תרימאש ףא
ורוקמ ןיא תוחילס תרימא גהנמ .הזל עגונה לכב תיעצבמ הקוסעתבו םינומיאבש םילייחה ללכל
ויפל ןואג יאה בר םשב דחא :םיגהנמ ינש איבה 1רוטה .םינושארהו םינואגה תורפסב אלא ס"שב
תויה הלחתה םויכ לולא ח"ר תא עבוק ינשה גהנמהש דועב .דבלב ת"ישעב תוחילס רמול וגהנ
רחא לארשי םעל ה"בקה לש תוצרתהה ימי וליחתהו תוינש תוחול דירוהל וניבר השמ הלע זאש
לולאב ה"כ אוה הלחתהה םוי ויפל התביבסו הנולצרב לש ישילש גהנמ בתכ 2ן"רה .לגעה אטח
ארבנ - האירבל ישש םוי אוהש וב דחאבו םלועה ארבנ ירשתבש רבוסה רזעילא יבר תעדל תאזו
.םדאה

רואל .ת"ישעבו לולא שדוחב ישימחו ינשב תוחילס רמול וגהנ ויפל 3יריאמב אבוה ףסונ גהנמ
קלח וגהנ ךכו רופיכ םוי דע לולא שדוח שארמ תוחילס רמול ןיליחתמש 4ךורע ןחלושה קספ תאז
ינפלש ןושאר םוימ רמול םיליחתמש םיזנכשאה גהנמ תא עבק א"מרה לבא .דרפס תוליהקמ
ינפלש עובשב ןושאר םויב םיליחתמ ,ישילש וא ינש םימיב הנשה שאר לח םאו הנשה שאר
.וכותב תויהל הנשה שאר לחש עובשה

ולא םימי תרשעב הלילב םוקל םלכ וגהנו" :5ם"במרה בתכ תוחילס תרימא ןמזל עגונב
ןמזהש ונושלמ עמשמ ."םויה ריאיש דע ןישוביכ ירבדבו םינונחת ירבדב תויסנכ יתבב ללפתהלו
םוקל" םילימה ןמ קיידל ןיאש 6ל"צז ןייטשנייפ ברה וירבד ראיבש יפכו רקבה תרומשאב אוה
ןושל אלו "םוקל" ןושל טוקנל ם"במרל היה אל זאש םושמ ,הרימאל יואר הלילה לכש "הלילב
תעב אקוד םרמואל ןינעהש יאדו אלא .תיברע ירחא דימ םרמואל רשפא יכ "םויה רואיש דע"
יפכ) ןוצר תע הליל תוצח םגש רמאנ ארמגבש רחאמ קר .תרומשאב הרקיעש הלילבש ןוצר
,האלהו תוצחמ איה אדיפקהש רמול ךירצ ("ךל תודוהל םוקא הליל תוצח" ךלמה דוד רמאש
.תירחש וללפתה םג וז העשבש םושמ רחשה תולעל ךומס תאז ושע - םוקל וכרצוהש תויהו

תדימ םלועב תררועתמ רקבה תועשמ :תודיחי שלשל הממיה תקלוחמ רתסינה תרות יפ לע
בושו ,הליל תוצח דע תטלשו ןידה תדימ תררועתמ החנמ ןמזמ .החנמ ןמז דע תטלשו דסחה
תורבגתה ןמז אוהש הלילה תליחתב תוחילס רמול יואר ןיא ןכל .רקבה דע דסחה תדימ הבש
תוחילס םוש הליל תוצח םדוק רמול ןיאש 7םינורחאה וקספ הלבקה ימכח יפ לע .ןידה תדימ
תוחילס תורמאנ תיברע תליפתבש רופיכ םוי טעמל .םלועל םינפ םושב תודימ הרשע שלש אלו
.8גרטקל ןטשל תושר ןיאו םימחר םוי אוה ותוהמבו תויה תודימ הרשע שלשו

תחא העשב רבכו יצחו רשע העשב הליל ינומיאמ םיבש םילייחה בורש הארמ תואיצמה ךדיאמ
רבדה עגפי תוצח דע ןיתמהל םצלאנ םא .תסנכה תיבב ןינמב ףאו תוחילס רמול םילוכי הרשע
ךכל ףסונבו םדקומ םימק יכה ואלבו תויה ישעמ וניא תרומשאב םוקל םג .תרחמל םדוקפתב
.הניש תועשב רוסחמל רבדה םורגי בושו םינוש םירדסמב הלילה ךלהמב םילגרותמו םירמוש
:9ךורע ןחלושה קספ הזל ףסונב .ףטוש ןוחטב תוליעפב םיקסועה יבגל ףקת רבדהש רמוחו לק
ןוויכמו ."םויל בורק אוהש םהינפ לע לופיל םיגהונ תרומשא ילילבו ,הלילב םייפא תליפנ ןיא"
!?הלילה תוצח ינפל תאז ושעי דציכ ,םייפא תליפנ יווילב ןונחת רומזמ אוה םינונחתה רקיעש
תוצח דע תבש יאצומ לא תבשה תשודק רתסינה תרות יפ לע תכשמינ תבש יאצומב ןכ לע רתי
!?תודימ הרשע שלשו יודיו ורמאי דציכו הלילה

רוסאש ראובמ 11ימלשוריבש תורמלש הנורחאה היעבל עגונב בתכ 10ל"צז ןרוג ש"רגה
,הרשע הנומש תליפת ןיעמ ,המודכו הסנרפכ העש יכרצל הנווכה ,תבשב ויכרצ עובתל םדאל
תוחילס כ"אשמ .12ילבבה חכמ תבשב הרסאנ איה םגש אובת אלש הרצ לכ לע הערתה וא
:ובתכש 13ברעמו חרזמ ינואג םשב איבה וירבדל היארכ .הבושתל תוררועתה םשל םינונחתו
תובישי יתשב ןיליגר םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש תבשו ,הנשה שאר לש םיבוט םימי ינש"
םינונחתה רחא םהינפ לע ןילפונו תירחש דעו רבגה תאירקמ םינונחתו םימחר ירבדב תוברהל
ןיד יאדובו תבשב תוחילס רמול וריתה הלבק םהירבדש םינואגהש ירה ."לוחב ןישועש ךרדכ
.המצע תבשמ רתוי רומח אל תבש יאצומ

לופיל לוח םויב רתומש ןואג םולש רש בר תעד :םינואגה וקלחנ הלילב םייפא תליפנל עגונב
תליפתב םייפא לופיל םעה גהנמ םנמוא .לבבב וגהנ ןכו ,רוביצב ףאו תיברע תליפת רחא וינפ לע
איה הדוסיבש תיברע לבא .הבוח - החנמ תליפתו ןוצר תע זאש םושמ תאז - דבלב החנמ
בר תעד איבהש רחא 14טקלה ילוביש םנמוא .םעה תא חירטהל םימכח וצר אל תושר תליפת
15ם"במרה לבא ."ללכ תיברע תליפתב םייפא תליפנ ןיאש בתכ רחא ןואגו" :בתכ ןואג םולש רש
.ןכ וגהנ אלש בתכש אלא הלילב םייפא לופיל ריתה

לבא .17ךורע ןחלושב קספ ןכו רתסינה תרות יפ לע הלילב םייפא תליפנ רסא 16ףסוי-תיבה
ןרוג ש"רגה ךמס ,הבושתל תוררועתה םהמ עונמל אל ידכו הקוחד םילייחה לש םתעשש ןוויכמ
ךורע ןחלושה תטישל םג תאז דבלמ .ךורע ןחלושה לע וקלחש םיקסופהו םינואגה לע ל"צז
םידרפסה גהנמ ךכ ירהו) לעופב הליפנ אלל "ןונחו םוחר" רומזמה תא רמול לכונ ןיידע ,רסואש
.18אבר והילאב בתכש ומכו (לעופב הליפנ אלל - "אשא ישפנ 'ה ךילא דודל" רומזמ החנמב רמול

םהרבא ןגמה י"ע הליל תוצח ינפל ףקות לכב ורסאנש תודימ ג"יו תוחילס תרימא םצע יבגל
תטלש ןידה תדימשכ תודימ ג"י תרימא םא :אוה הלאשה ףרותש ריעהל שי ,הרורב הנשמהו
תכלל םיאריה םישנאב ןד ל"צז 19ןייטשנייפ ברה .הכופה הרטמ הגישמ םגש וא הליעומ הניא קר
איה ותרבס .הלילה תליחתב תוחילס רמול העש תארוהכ ריתהו תרחואמ העשב תסנכה תיבל
ובושי אלש החטבה שיש) םחכב תולעופ םניאש ףא - הליל תוצח ינפל תורמאנה תודימ ג"יש
ברה לע קלח 20א"טילש ףסוי הידבוע ברה לבא .הליפת םתסכ תובשחנ םוקמ לכמ (םקיר
ג"יו תוחילס הלבקה יפ לעש (ל ןמיס ויתובושתב) ל"צז תוכז השמ יבר ירבדמ חיכוהו ןייטשנייפ
ךכ ךותמ ."םודי איהה תעב ליכשמהו" :וירבד םייסו תומגופ - הליל תוצח רחא תורמאנה תודימ
החנמ ןמזמש יפ לע ףאש תאז קמינו החנמ תליפת ינפל תוחילס רמול תונחמב םילייחל קספ
םוי לכב החנמ תליפתבש היארה .םיבכוכה תאצמ התטילש רקיע םוקמ לכמ ,ןידה תדימ תטלש
.םיבכוכה תאצ דע תודימ ג"יו ןונחת ,יודיו םירמוא

תחוראל תלצונמה העש תב הגופה הנשי צ"החאל רקבה ינומיא ןיבש םושמ ישעמ הז ןיא לבא
םיבש רשאכו !?החונמל ןמז ראשי יתמו צ"החא ינומיאל דויצ תנכה םיפסונ םירדסמ ,םיירהצה
תרימאל םייואר ןמזהו םוקמה ןיאו חטשב םיהוש תובר םימעפש םג המ .הליל רבכ צ"החא ןומיאמ
םינואגה לע קחדה תעשב ךמסש ל"צז ןרוג ש"רגה תצעכ לועפל ןתינ תאז תמועל .תוחילס
םייפא תליפנ םע ןונחת רמול וריתהש (םילבוקמכ קספש ךורע ןחלושה לע וקלחש) םיקסופהו
עונמל אל ידכ תאז לכ .םייפא תליפנו ןונחת רומזממ רומח וניא תוחילס ןידש תויה ,הלילב
.הבושתל תוררועתה םילייחהמ

:םוכיס
ןושאר םוימ םיזנכשאה גהנמו רופיכ םוי דע לולא שדוח שארמ תוחילס רמול םידרפסה גהנמ .1
עובשה ינפל עובשב ןושאר םויב םיליחתמ ישילש וא ינש םויב ה"ר לח םאו) הנשה שאר ינפלש    
.ןוצר ימי רתוי םהש דבלב ישימחו ינש ימיב תוחילס רמאי ול השקש ימ .(וכותב תויהל ה"ר לחש    
,רקבב םרמואל שי - ןתינ אלשכו הליל תוצח רחא וא תרומשאב אוה םתרימאל יוצרה ןמזה .2
.הליפתה ירחא וא ינפל    
.(םויה תוצח רחא וליפא) החנמ תליפת ינפל םרמואל שי ירשפא אל הז םג רשאכ .3
לע םייפא תליפנ אלל הליל תוצח ינפל ורמאי - ירשפא אל ל"נה םיפיעסב רומאה רשאכ קר .4
.דיה    
ופיסוי ןתינ םאו תירחש תליפת ינפל תחא םעפ תודימ ג"י ורמאי ירשפא אל רומאה לכשכ .5
.21תוחילסה לכ רמול הבוח ןיאו ןמז טעמ ךשמנ הז ירהש תחא החילס    
םיללפתמש םינייצמה םייוטיב לע גלדל שי החנמב וא הלילה תליחתב תוחילס םירמוא רשאכ .6
שי - "ללוהמ ךיתארק רקבה תרומשאב" :אמגודל .רקש רבוד תויהל אל ידכ רקבה תרומשאב    
.22"רקבה תרומשאב" םילימה לע גלדל    
לע גלדיו םימעטבו ןוגינב הרותב האירק ךרד תודימ ג"י רמול יאשר תוחילס רמואה דיחי .7
.23תימראבש םיעטקה לעו "הרשע שלש תירב םויה ונל רכזו" םיעטקה    
.24תודימ ג"יו "ךלמ לא" םיעטקב טעמל תוחילסה תעשב תבשל יאשר לייח .8

תוכלה .5 .ב ,אפקת ןמיס ח"וא .4 .נר דומע הבושתה רוביח .3 .זט ףד הנשה שאר .2 .אפקת ןמיס ח"וא .1
םש ב"נשמו ה"קס הסקת ןמיס ח"וא א"גמ .7 .הק ןמיס ב קלח ח"וא מ"גא ת"וש .6 .ד הכלה ג קרפ הבושת
.ג הכלה וט קרפ תבש .11 .ולק ןמיס ב"ח המחלמ בישמ .10 .ג ,אלק ןמיס ח"וא .9 .כ ףד אמוי .8 .ב"יקס
.אלק ןמיס ח"וא .16 .וט הכלה ה קרפ הליפת תוכלה .15 .ל ןמיס .14 .בכק ןמיס .13 .בי ףד תינעת .12
.21 .ומ ןמיס א קלח ד"וחי ת"וש .20 .בק ןמיס ב"ח ח"וא מ"גא .19 .ח"קס םש .18 .ג ףיעס םש .17
.בפק ןמיס םש .24 .פק ןמיס םש .23 .ה ,גפק ןמיס איבלכ םע .22 .219 דומע המחלמ ידמולמ

א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
קחדה תעשב ךמסש ל"צז ןרוג ש"רגה תצעכ לועפל ןתינש יתבתכ ה הקספ ףוסב חס ןמיסל
םע ןונחת רמול וריתהש (םילבוקמכ קספש ךורע ןחלושה לע וקלחש) םיקסופהו םינואגה לע
.ארוסיאמ אתנכס ארימחש לצנבנ א"רה ריעה הז לע .םייפא תליפנ:הלאש
אלו םיזנכשאל אל ןינמ היהי אל דרפנ םאש ןפואב םצמוצמ ןינמ ונשי ונלש הנחמבש תסנכה תיבב
?תודיחיב םיללפתמ רשאכ ןידה הנוש םאהו ?רפוש תעיקתל עגונב גוהנל ונילע דציכ .םידרפסל

:הבושת
גהנמ יפל .ףסומ לש שחל תליפתב םיעקות ויפל ימלשוריה םשב 1ךורעב אבוה דרפס גהנמ
תוכרבה רדס לע תופסונ םישולש .בשוימד תועיקת םהו ףסומ ינפל תולוק םישולש םיעקות הז
הרשעו תונורכז םויסב תולוק הרשע ,תויוכלמ םויסב תולוק הרשע ונייהד שחלב ףסומ תליפתב
הרשע דועו ץ"שה תרזחב םג םיעקות הזה ןפואב םיפסונ תולוק םישולש .תורפוש םויסב תולוק
.ןוהתולצ לבקתת ינפל ץ"שה תרזח רחאלש שידקב תולוק

יפל .3ם"במרהו 2ף"ירה יקספ לע דסוימ אוהו שחלב ףסומ תליפתב םיעקות ןיאש זנכשא גהנמ
ןחלושה םג קספש הארנ וז העדכו ץ"שה תרזח רחאל תולוקה םישולש תא םימילשמ הז גהנמ
תונשל םיאשר ץ"שה תרזחב קר עוקתל וגהנש ןינמש ובתכ 5םינורחאה םוקמ לכמ .4ךורע
.וגהנת ויפל גהנמה תא רוחבל םתא םיאשר ןכלו שחלב םג עוקתלו םגהנמ

םושמ ףסומ םדוק םיעקות - ול עקות וריבח וליפא וא ומצעל עקות דיחיהו ןינמ ןיא רשאכ
.ףסומ רחאל עקתי ףסומ םדוק עקת אל םאו ,6רוביצב אלא תוכרבה רדס לע עוקתל ןקתנ אלש
.תישילש העש ףוס םדוק ,ףסומ ללפתי אל םגו ,עקתי אל רשפא םא

:םוכיס
.םהל יוצרה גהנמה תא םמצעל ורחבי םידרפסו םיזנכשאמ בכרומה ןינמ .1
.הרשע הנומש תליפתב תוכרבה רדס לע עקות וניא דיחי .2

.5 .בצקת ןמיס ח"וא .4 .י הכלהו ז הכלה ג קרפ רפוש תוכלה .3 .:דל ףד הנשה שאר .2 .ברע ךרע .1
.ו"קס בצקת ןמיס הרורב הנשמ .6 .זל ןמיס ו קלח ד"וחי ת"וש
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא