תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן

גדליה פנסטרהיים

עבודת גמר בהיסטוריה
ביבליוגרפיה


ארכיונים
• ארכיון ציוני מרכזי, ירושלים (אצ"מ).
• ארכיון יד בן צבי, ירושלים.
• ארכיון המדינה, ירושלים.

עיתונים
• המליץ
• המצפה
• העברי
• העולם
• הפועל הצעיר
• הצבי
• השקפה
• אחדות
• אריאל
• חבצלת
• חרות
• יהודה וירושלים

ספרים ומאמרים
• אזולאי, חיים יוסף דוד. תרצ"ד: 'מעגל טוב השלם', מהדורת א פריימאן, ירושלים.
• אליאב, מרדכי. תש"ל: 'מסע לירושלים בשנת תרמ"ה', סיני 67, קמ-קסו.
• אלמליח, אברהם. תרפ"ח: 'ארץ-ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם', ירושלים.
• אסולין, הדסה (עורכת). תשמ"ז: 'מפקד יהודי ארץ ישראל (תקצ"ט 1839) לפי כתב יד מונטיפיורי 528', ירושלים.
• אפרתי, נתן. תשנ"א: 'ממשבר לתקוה - היישוב היהודי במלחמת העולם הראשונה', ירושלים.
• בניהו, מאיר. תש"ט: 'הרעב בירושלים בשנת תר"ו', ירושלים, רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה, שנה ב, חוברת א-ב, עמ' ע"ב-פ"ח.
• ברוור, אברהם י. תרכ"ו: 'זכרונות אב ובנו', ירושלים.
• בן אריה, יהושע. תשל"ט: 'עיר בראי התקופה', ב, 'ירושלים החדשה בראשיתה', ירושלים.
• ברטל, ישראל. תשל"ז: ''יישוב ישן' ו'יישוב חדש' - הדימוי והמציאות', קתדרה 2, עמ' 19.
• גלבר, נתן מיכאל. תשי"ג: 'עליית יהודים מבוהמיה וגליציה לארץ ישראל', בתוך: ספר פרס, בעריכת מ' איש שלום ואחרים, ירושלים.
• גנחובסקי, דב. תשמ"ט: 'סיפורים ירושלמיים', ירושלים.
• גץ, מנחם (עורך). תשל"א: 'לשעה ולדורות, אוסף כרוזים ומודעות בענייני דת ודין', ירושלים.
• הירשנזואהן, חיים. 1919: 'ספר מלכי בקודש' א, סט. לואיס.
• ועד העזרה לגולי ארז ישראל וסוריה. דין וחשבון מיום 19 לדצמבר 1914 עד 31 לדצמבר 1915.
• טופורובסקי, יהודית. תשנ"ד: 'מאה שערים שלי, קורות משפחת שלום ומלכה אזולאי בשכונת מאה שערים כאספקלרייה לחיי היישוב הישן בין השנים 1919-1924', ירושלים.
• ילין, יהושע. תרפ"ד: 'זכרונות לבן ירושלים', ירושלים.
• יערי, אברהם. תש"ג: 'אגרות ארץ ישראל', תל אביב.
• תשי"א: 'שלוחי ארץ ישראל', ירושלים.
• 1974: 'זכרונות ארץ ישראל', רמת גן.
• כהן-רייס, אפרים. 1967: 'מזכרונות איש ירושלים', ירושלים.
• כץ, יעקב. התשמ"ב: 'על שנת ת"ר כשנה משיחית והשפעתה על פעילות הפרושים לקירוב הגאולה', קתדרה 24, 73-75.
• ליבר, ש'. תשמ"ח: 'האוכלוסייה היהודית בצפת', קתדרה 46.
• לנדאו לולה. 1972: 'פסח חברוני', ירושלים.
• לשעה ולדורות, 'אוסף כרוזים ומודעות', קובץ 2, ירושלים, תשל"א.
• מורגנשטרן, אריה. תשמ"ב: 'ציפיות משיחיות ויישוב ארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה הי"ט', קתדרה 24, עמ' 63-65.
• תשמ"ה: 'משיחיות ויישוב ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה הי"ט', ירושלים.
• תשמ"ז: 'בשליחות ירושלים - תולדות משפחת פ"ח רוזנטל 1816-1839', ירושלים.
• תשנ"ג: 'מברודי לארץ ישראל וחזרה', ציון נח, א, 107-113.
• התשס"ג: 'משפחת הירשענזאהן ובשורת ההשכלה והמודרנה בירושלים', קתדרה 108.
• נהוראי, בנימין. תשנ"א: 'אחד מהם לא חזר',יתד נאמן - מוסף, עש"ק בהר.
• מלאכי, אליעזר רפאל. תשל"א: 'פרקים בתולדות היישוב הישן', תל-אביב.
• פגיס, יונתן. התשנ"ח: 'מפקדי האוכלוסין העות'מניים בארץ ישראל 1875-1918', ירושלים.
• פוחצ'בסקי, נחמה. תרע"א: 'ביהודה החדשה', יפו.
• פיליפ, ת'. 'בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה וארץ ישראל 1750-1860', קתדרה, 34 (טבת תשמ"ה), עמ' 97-114.
• פרוש, אליהו. תשכ"ג: 'זכרונות ראשונים', ירושלים.
• פרוש גליקמן, נפתלי צבי. תשל"ח: 'שלושה דורות בירושלים, פרקי זכרונות', ירושלים.
• פרס, ישעיה. 1964: 'מאה שנה בירושלים', ירושלים.
• סלאנט, צבי הירש. 'תורת רבינו שמואל סלאנט', ירושלים.
• קניאל, יהושע. 1977: 'המונחים "יישוב ישן" ו"יישוב חדש" בעיני הדור (1882-1914) ובעיני ההיסטוריוגרפיה', קתדרה 6, 3-19.
• 'ממדי הירידה מן הארץ בתקופת העלייה הראשונה והשנייה', קתדרה 73, 115-138.
• קרליבך, צבי יוסף. 1996: 'מכתבים מירושלים', ירושלים.
• קרן היסוד. תרפ"ט-תר"ץ: 'ספר סטטיסט לארץ-ישראל', ירושלים.
• ריבלין, יוסף יואל. תשכ"ז: 'עלילת דמשק', מחניים, קי"א.
• רופין, ארתור. תש"ד-תש"ז: 'פרקי חיי', תל-אביב.
• רפאל, יצחק ואחרים (עורכים). תש"ך: 'אנציקלופדיה של הציונות הדתית', חלק שני - אישים, מוסד הרב קוק, ירושלים.
• רפל, יואל (עורך). תשמ"ה: 'תולדות ארץ-ישראל, מהתקופה הפרהיסטורית ועד עליית הבילו"יים', משרד הבטחון, תל-אביב.
• שילה, מרגלית. תשס"ב: 'נסיכה או שבויה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים 1840-1914', ירושלים.
• שילוני, צבי. תשמ"ח: 'הדלדול באוכלוסייה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה', בתוך: בן אריה, יהושע ואחרים (עורכים) 'מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-ישובית של ארץ ישראל', א, ירושלים, 128-151.
• שמלץ, עוזיאל. תש"ל: 'קווים מיוחדים בדימוגרפיה של יהודי ירושלים במאה התשע-עשרה', בתוך: מ' פרידמן ואחרים, 'פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים', ירושלים.
• שריון, יצחק. תש"ג: 'זכרונות', ירושלים.
• Thomson, W.M. 1876: 'The Land and The Book', New York.