תופעת הירידה מהארץ של היישוב הישן

גדליה פנסטרהיים

עבודת גמר בהיסטוריה
סיכום


ריבוי הסיבות לירידה מהיישוב הישן, המוצגות בעבודה זו, אינו מאפשר להגיע לתשובה חד משמעית בנוגע לירידתה של מלכה באב"ד. אמנם מתוך כל הסיבות המובאות ניתן לשלול כמה שבמקרה שלה לא היו רלוונטיות כלל. אך לא נוכל להסיק האם היא ירדה בעקבות בעיה ספציפית זו או אחרת, או שמא ירידתה לא הייתה מסיבה אחת כלל אלא באה בעקבות מכלול בעיות ששררו בארץ בתקופת ירידתה.

למרות אי הבהירות שנותרה סביב סיבת ירידתה של מלכה באב"ד מקווה אני כי אכן הצלחתי להמחיש במקצת ולתת תמונה מלאה ככל האפשר על הסיבות לירידה תוך ציון מאפייניהם, ומאפייני התקופות הנדונות. הסיבות הם אם כן, החרמות והסכסוכים היישוביים, גירוש או הגליה מצד השלטון מסיבות שונות, ירידה למטרת לימודים, ירידה לשם שליחות, ירידה מתוך משברים שונים (כלכליים ואחרים...) וירידה בעקבות קשיי קליטה על מאפייניהם השונים ותקופותיה הדומיננטיות.

נדמה, כי למרות הכחשתם של רבים מן המקורות בני התקופה כי הייתה תופעת ירידה, ובניגוד לציפיותיהם של רבים, היו תקופות שהתאפיינו בגלי ירידה עצומים שכללו את אנשי היישוב הישן ואף שהיו בעיקר מאנשי היישוב הישן. תקופות אלו היו בעיקר התקופות המאוחרות של היישוב הישן, קרי תקופת העליות הציוניות הראשונות ותקופת מלחמת העולם הראשונה שהתאפיינו בגלי ירידה מפלצתיים, וכן תקופת השלטון הצבאי הבריטי שהתאפיין בחריגה קלה מאחוזי הירידה הבסיסיים שהיו בכל תקופה.

כאשר אני עומד כעת ומביט על המטרות אותן הצבתי בתחילת עבודתי מחד גיסא, ועל עבודתי הכתובה מאידך גיסא נעצב אני על שלא מילאתי את מטרותיי במלואן ושלא עניתי על השאלות שהצבתי לעצמי עד תום, אך אני חש תחושת סיפוק, וסובר כי ניצלתי את כל מקורות המידע שעמדו לרשותי, ועשיתי ככל שביכולתי לאפיין את תופעת היורדים מהיישוב הישן.

תקוותי היא שעבודה זו תשמש פתח ועזר לכל העתידים לחקור תופעה זו, ואולי אף תעורר גל של התעניינות בנושא.