שער שביעי - שער התשובה

בביאור אופני חיוב התשובה וגבוליה, והדברים התלויים בה



תוכן השער:

הקדמה
בביאור אופני חיוב התשובה וגבוליה, והדברים התלויים בה
ואומר תחילה בחיוב התשובה והצורך אליה

פרק א
[ביאור מהות התשובה]

פרק ב
אבל חלקי התשובה הם שלושה

פרק ג
במה תהיה התשובה מהאדם?

פרק ד
אבל גדרי התשובה הם ארבעה:
והחרטה אות על גנות מעשהו בעיניו
והעזיבה אות על בירור אמונתו בגמול ובעונש
והתודותו בעונו סבת המחילה לו
אבל הקבלה שלא ישנה אות על ידיעתו ברוע מעשהו וגודל חטאו.

פרק ה
מהם תנאי החרטה חמישה
ותנאי העזיבה גם כן חמישה
אבל תנאי בקשת המחילה כמו כן חמישה
ותנאי הקבלה שלא ישנה לעשות מה שהזהיר ממנו הבורא
חמישה כמו כן.

פרק ו
אבל אופן ההערה יהיה לאחד מארבעה דברים

פרק ז
[מפסידי התשובה]

פרק ח
[האם ישתווה השב עם הצדיק?]

פרק ט
[האם תתכן התשובה מכל חטא?]
[בעבירות שבין אדם למקום]
[בעבירות שבין אדם לחבירו]

פרק י
אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה?
[תוכחה]

הקדמה

וזה פתח השער:
אמר המחבר: מפני שקדם מאמרנו בכניעה, והיא שורש התשובה והתחלתה, ראיתי לסמוך לה ביאור גדריה ואופני השלמתה.

ואומר תחילה בחיוב התשובה והצורך אליה
שכבר נתברר לנו מדרך השכל, ומן הכתוב בתורה, כי האדם מקצר מעשות מה שהוא חייב בו מחובות הבורא.

מדרך השכל מה שמצאנו עליו האדם בהתחלפות טבעיו, והבדל שורשי הרכבתו, והתהפכות מידות נפשו וסיבות תנועתו. והתחייב בזה התחלפות מעשיו כפי החילוף ההוא.
מהם הנאה והמגונה, והעול והצדק, והטוב והרע. ועל זה יצטרך לקשר תורה ומסורת הנהגה.

אבל מה שכתוב בתורה בעניין הזה -
מהם מה שאמר הכתוב (בראשית ח) כי יצר לב האדם רע מנעוריו.
ואמר (שם ו) וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום.
ונאמר (איוב יא) ועיר פרא אדם יולד.
ונאמר (שם כה) הן עד ירח ולא יאהיל.
ונאמר (שם) כי אנוש רמה.
ונאמר (שם) ומה יזכה ילוד אשה.

וכיון שהתברר אופני הקיצור במעשי האדם, היה מחנות הבורא אותו, שנתן לו יכולת לתקן טעותו ולהשיב אבדת עבודתו בתשובה. וחזרה אליו באהבתו ובחמלתו עליו.
ואחר כך נחץ [=חיזק] דברה, והבטיח בה על ידי עבדיו הנביאים, והרחיב אמתלאותינו בנטותנו מדרך עבודתו, וייעד אותנו לקבל אותה ממנו ולרצות בנו מהרה. ואם ארך המרותנו את דברו והפרתנו את בריתו.
כמו שבאר (יחזקאל לג) בפרשת ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וגו'.

ולפי שהיו הצדיקים שני מינים:
האחד הניצלים מן החטא והעול,
והשני השבים מן החטא;
והיה רוב המון הצדיקים בעלי התשובה, התחיל המשורר ואמר: (תהלים לב) אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
ואחר כך זכר הכת השניה הניצלת מן החטא, ואם היא קודמת במעלה, מפני שכל שב כבר היה צדיק קודם שיחטא, ואין כל צדיק שב.
ואמר עליהם (שם) אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון וגו',
וזכר הכת הזאת באחרונה מפני מעוט מציאתה בכל דור.
כמו שכתוב (שם קל) אם עונות תשמר יה אדני מי יעמוד.
ואמר (קהלת יז) כי אדם אין צדיק בארץ וגו'
ונאמר (מלכים א ח) כי אין אדם אשר לא יחטא,

ובעבור זה קבעו רבותינו בפתיחת תפילתנו עניין התשובה והסליחה ב'הרוצה בתשובה', ו'המרבה לסלוח'.

וראוי לנו עתה לבאר מדברי התשובה
עשרה עניינים.
הראשון מה היא התשובה.
והשני לכמה חלקים תתחלק.
והשלישי במה תהיה התשובה מן האדם.
והרביעי בביאור גדריה.
והחמישי בתנאי כל אחד מהם.
והשישי איך אופני ההערה לאדם על התשובה.
והשביעי בביאור מפסידי התשובה.
והשמיני הישתווה בעל התשובה עם הצדיק הניצל מן החטא, אם לא.
והתשיעי אם יתכן לחוטא לשוב מכל חטא אם לא.
והעשירי מה אופני התחבולה למי שהתשובה מחטאיו קשה עליו.
ובזה נשלים כל אופני התשובה וחיוביה, אשר בהם נקוה מחילת עונותינו בעזה"י.


פרק א


[ביאור מהות התשובה]
ואומר בביאור מהות התשובה, שטעם התשובה הוא התקנת האדם לעבודת הבורא יתברך אחר יציאתו ממנה, וחטאו בה, והשבת מה שאבד ממנה:
אם בעבור סכלותו באלוהים ובענייני עבודתו,
או שגבר יצרו על שכלו,
או להתעלמותו ממה שהוא חייב בו לאלוהים,
או בעבור התחברותו לחברים רעים פיתוהו וחטא בעבורם,
וכיוצא בזה.
כמו שאמר החכם (משלי א) בני אם יפתוך חטאים אל תבא
ואמר (משלי כד) ירא את ה' בני ומלך עם שונים אל תתערב.

והיציאה מעבודת הבורא על שני דרכים:
- אם בעזיבת מה שציווה הבורא לעשותו והתעלמותו ממנו,
- או בעשות מה שהזהיר מעשותו וכוון בו להמרות את בוראו.

ואם תהיה יציאתו מן העבודה בעזיבת מה שצווה הבורא לעשותו בלבד, אופן תשובתו מקיצורו תהיה בהשתדלו במעשה הנכון, והידבקו בגדרי התשובה אשר אני עתיד לבארם בזה השער.
ואם הייתה במה שהזהיר הבורא מעשותו, אופן השגת קיצורו יהיה בהישמרו מחזור אל כל מין המעשה ההוא, ושישתדל לעשות הפכו, עם הידבקו בגדרי התשובה ותנאיה, אשר אני עתיד לבארם בשער הזה בעזרת האל יתברך.
והדמיון בזה בעניינים הטבעיים, באדם שחלה גופו מחמת המזון, אם מפני שנמנע מאכול מה שיש בו התמדת בריאותו, או מפני שאכל מה שהזיקו והפסיד בריאותו.
וכשיהיה חוליו ממיעוט המזון אשר התמיד בו בריאותו, אופן חזרתו אל הנכונה יהיה בהרבותו ממיני המזונות והרפואות הראויים לטבעו, עד שתשוב אל הגבול השווה.
וכשיחזור אל עניינו הראשון הטבעי, ינהג במזונו המנהג השווה.
ואם יהיה חוליו מפני שהתנהג במה שהזיקו מהמזון, אופן בריאותו יהיה בהישמרו מן המזון ההוא והדומה לו, ולהתנהג במה שהוא הפך מזונו וטבעו, עד שישוב אל העניין השווה.
וכאשר יבריא גופו ויעמוד על הגבול השווה לו, יאכל מן המאכלים השווים בין שני המאכלים, והאמצעיים בין שני המזגים.
וכבר דימה הכתוב העוונות במאכל הרע.
כמו שכתוב (ירמיה לא) איש בעוונו ימות, האוכל הבוסר תקהינה שיניו.


פרק ב


אבל חלקי התשובה הם שלושה
אחד מהם השב מחמת שלא מצא דרך לעבירה, וכשהוא מוצא גובר יצרו על שכלו, ולא ימנע ממנה. וכאשר ישלים עשותה, יראה גנות מעשהו, ויתחרט על מה שעבר בה.
וזה שב בפיהו,
לא בלבו ובלשונו,
לא במעשהו.
והוא חייב בעונש הבורא יתברך.
ובו נאמר (ירמיהו ז) הגנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וגו' המערת פריצים וגו'.

והחלק השני השב בלבו ובאבריו, ועומד בשכלו כנגד יצרו, ומתנהג להכריח נפשו ולהלחם עם תאוותיה עד שינצחנה וימנענה ממה שישנאהו הבורא יתברך.
אלא שנפשו רוצה להטותו תמיד אל הפך עבודת הבורא, ושואפת אל העבירה, והוא משתדל לחסום אותה. ופעם תנצחהו ופעם ינצחנה.
וזה אינו שלם בדרך התשובה שמחייבת לו הכפרה, עד שיסור מן העבירות לגמרי.
כמו שכתוב (ישעיה כז) לכן בזאת יכופר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו וגו'.

והחלק השלישי אדם שהתנהג בכל תנאי התשובה -

והגביר שכלו על תאוותו,
והתמיד לחשוב עם נפשו,
וירא את בוראו ובוש ממנו,
והשיב אל לבו גודל חטאו ועונו,
והכיר גדולת מי שהמרה אותו ועבר על דברו,
והציב עונותיו לנגד עיניו ולנכחו תמיד,
מתחרט עליהם ומבקש המחילה בהם כל ימי חייו עד בוא קצו.
וזה ראוי אצל הבורא להינצל.


פרק ג


במה תהיה התשובה מהאדם?
אומר בזה כי תתכן לו אחר הקדמת ידיעתו בשבעה דברים.

הראשון שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה. כי אם לא יתברר לו זה, ויהיה מסתפק או שוגג בלתי מזיד, לא תתכן החרטה ממנו עליו, ובקשת המחילה בו.
כמו שכתוב (תהלים נא) כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.

והשני שידע בחיוב רוע מעשהו וגנותו. כי אם לא יתברר אצלו כי מעשהו רע, ומפעלו אינו טוב, לא יתחרט עליו ולא יקבל תנאי התשובה ממנו, ודינו בו כדין השוגג ואמתלאתו רחבה.
כמו שכתוב (תהלים יט) שגיאות מי יבין וגו'.

והשלישי שידע בחיוב הגמול על מעשהו. כי אם לא ידע זה, אין צורך מביאו אל החרטה עליו. וכשיתברר אצלו כי הוא ענוש עליו, יתחרט אחר כך ויבקש המחילה.
כמו שכתוב (ירמיה לא) כי אחרי שובי נחמתי וגו'.
ואמר (תהלים קיט) סמר מפחדך בשרי וגו'.

והרביעי שידע אופן רוע שמור עליו ונכתב בספר עונותיו, ולא יעבור עליו העלם ולא שכחה ולא הנחה.
כמו שכתוב (דברים לב) הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי.
ואמר (איוב לז) ביד כל אדם יחתום וגו'.
כי אם יחשוב כי הוא מופקד ואיננו שמור עליו, לא יתחרט ולא יבקש המחילה בו מפני איחור עונשו עליו.
כמו שכתוב (קהלת ח) אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע.

והחמישי שידע באמת כי התשובה אופן רפואת מדווהו,
והדרך אל הארוכה מרוע מעשהו וגנות מפעלו, ושבה יתקן טעותו וישיב אבדתו. כי אם לא יתברר אצלו זה, יתייאש מכפרת הבורא יתברך ומרחמיו, ולא יבקש ממנו המחילה על מה שקדם לו מרוע מפעלו.
כמו שכתוב (יחזקאל לג) כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה?
והייתה התשובה על זה מהבורא על ידי נביאו: חי אני נאם ה' אלוהים אם אחפוץ במות הרשע וגו'.

והשישי שיחשוב עם נפשו במה שקדם לבורא עליו מן הטובות ומה שקדם לו מהמרותו תמורת ההודאה עליהן, ושישקול עונשי העבירה עם ערבותה, וערבות גמול הצדקה עם צערה בעולם הזה ובעולם הבא.
כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה: הוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה.

והשביעי חוזק סבלו להימנע מן הרע אשר הרגיל בו, והסכמתו לסור מממנו בלבו ובמצפונו.
כמו שכתוב (יואל ב) וקרעו לבבכם ואל בגדיכם.

ובהתקדם ברור אלו השבעה דברים בדעת החוטא תתכן ממנו התשובה מעונותיו
.


פרק ד


אבל גדרי התשובה הם ארבעה:
הראשון החרטה על מה שקדם לו מן העונות.
והשני שיעזבם ויסור מהם.
והשלישי שיתוודה בהם ויבקש המחילה עליהם.
והרביעי שיקבל על נפשו שלא ישוב לעשותם בלבו ובמצפונו.

והחרטה אות על גנות מעשהו בעיניו
כמו שכתוב (יואל ב) מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה.
ואמר במי שהתמיד על חטאיו (ירמיה ח) אין איש ניחם על רעתו.
ואנחנו רואים כזה בין בני אדם: כשמראה החוטא לחברו החרטה על מה שחטא לו, הוא הסיבה החזקה למחול לו.

והעזיבה אות על בירור אמונתו בגמול ובעונש
כמו שכתוב (ישעיה נה) יעזוב רשע דרכו וגו'.
ואמר במי שהתמיד על חטאיו (ישעיה נז) בעון בצעו קצפתי ואכהו וגו'.
וכמו זה נראה בין בני אדם, כי כאשר ימנע המרע לחברו מהרע אליו אחר החרטה, אז יהיה ראוי למחול לו ולעבור על פשעו. ובקשת המחילה אות על כניעתו ושפלותו לפני האלוהים.

והתודותו בעונו סבת המחילה לו
כמו שנאמר (משלי כח) ומודה ועוזב ירוחם.
ואמר בהפך זה (ירמיה ב) הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי.
ואמר (משלי כח) מכסה פשעיו לא יצליח.
וכזה נראה בין בני אדם, כי החוטא לחברו, כשיכנע לו ויודה שחטא לו והרע אליו, ובקש ממנו המחילה, והכיר חברו ממנו שהוא מתחרט על מה שקדם לו מן החטא, לא יתעכב מלמחול לו ומעבור על פשעו, ויסיר מה שיש לו בלבו מן הנטירה.

אבל הקבלה שלא ישנה אות על ידיעתו ברוע מעשהו וגודל חטאו.
כמו שנאמר (איוב לד) אם עול פעלתי לא אוסיף.
ונאמר (הושע יד) אשור לא יושיענו וגו'.
ונאמר בהפכו (ירמיה יג) היהפוך כושי עורו ונמר חברברותיו וגו'.
וכמו זה נראה בין בני אדם, כשיקבל החוטא לחברו על עצמו שלא ישנה להרע לו, ויראה החרטה והעזיבה, ויתוודה, יהיה זה גמר סבות המחילה לו, והסר האשמה ממנו, ודחות העונש מעליו.

וכשיתקבצו בשב אלו הארבעה גדרים, בתנאיהם אשר אנו עתידים לבארם, יכפר לו הבורא עונו ויעביר על פשעו. ואם יהיה העוון ממה שנאמר בו (שמות כ) "לא ינקה", כשבועת שווא ואשת איש, מקל בורא עונשו בעולם הזה, ומטיב לו בעולם הבא, ויכנס בכת הצדיקים.
כמו שנאמר (ישעיה נט) ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב וגו'.
ואמר (ירמיה ד) אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב.
ואמר (ירמיה טז) אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד.


פרק ה


אבל תנאי גדרי התשובה רבים מאוד, אך אזכור מהם עשרים תנאים, ונבאר בכל גדר מגדרי התשובה חמישה תנאים, ובהם יהיה כל גדר מגדריה הארבעה שלם.

מהם תנאי החרטה חמישה
הראשון היראה ממהירות עונש הבורא לחוטא על מה שקדם לו מן העונות, ותחזק בעבור זה חרטתו.
כמו שנאמר (ירמיה יג) תנו לה' אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך וגו'.

והשני שבירת לבו והיכנעו לאלוהים על מה שהיה ממנו מן החטא.
כמו שנאמר (ד"ה ב ז) ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם.

והשלישי לשנות מלבושיו ותכשיטיו, להראות סימני החרטה בדבריו ובמאכליו ובכל תנועותיו.
כמו שנאמר (ירמיה ד) על זאת חגרו שקים וגו'.
ואמר (יונה ג) ויתכסו שקים האדם והבהמה.

והרביעי הבכי והצעקה והאבל, מתחרט על מה שקדם לו מן החטא.
כמו שנאמר (תהלים קיט) פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך.
ואמר (יואל ב) בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה'.

והחמישי שיוכיח נפשו ויכלימנה במצפונו על מה שהיה מקיצורו בחובת הבורא יתעלה עליו.
כמו שנאמר (יואל) וקרעו לבבכם ואל בגדיכם.

ותנאי העזיבה גם כן חמישה
אחד מהם עזיבת כל מה שהזהיר הבורא ממנו.
כמו שנאמר (עמוס ה) שנאו רע ואהבו טוב.
ואמר (ישעיה נו) ושומר ידו מעשות כל רע.
ואמר (ישעיה נה) יעזב רשע דרכו וגו'.

והשני עזיבת המותר המביא לידי איסור כדברים המסופקים אם מותרים הם או אסורים.
כמו שנאמר על קצת החסידים
שהיו פורשים משבעים שערים משערי המותר,
מיראתם שער אחד משערי האסור.
וכמו הסייגים שציוו עליהם רבותינו זיכרונם לברכה, ואמרו ועשו סייג לתורה.

והשלישי שתהיה עזיבתו העבירות אחר יכולתו עליהם והזדמנותם לו, לא יימנע מעשותם כי אם מיראת עונש הבורא.
כמו שנאמר (תהלים קיט) סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי.

והרביעי שתהיה עזיבתו העבירות מבושתו מן הבורא, לא מיראת בני אדם, ולא לתקותו אותם, ולא לבשתו מהם.
ולא יהיה כמו שנאמר בהם (ישעיה כט) ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה.
ואמר (מלכים ב יב) ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן.

והחמישי שיעזוב עשות הרע עזיבת הייאוש ממנו שלא ייתן אל לבו לשנות אליו, ויאמר בלבו ובלשונו, כמו שאמר החסיד (איוב לד) אם עול פעלתי לא אוסיף.

אבל תנאי בקשת המחילה כמו כן חמישה
אחד מהם התודותו בעונותיו, ושירבו בעיניו ובלבו.
כמו שנאמר (ישעיה נט) כי רבו פשעינו נגדך.

והשני שיזכור אותם תמיד וישימם לנגדו ונוכח פניו.
כמו שנאמר (תהלים נא) כי פשעי אני אדם וחטאתי נגדי תמיד.

והשלישי שיתענה ביום ויתפלל בלילה, עת שלבו פנוי ואין לו טרדה בעסקי העולם.
כמו שכתוב (איכה ב) קומי רוני בלילה.
ואני עתיד לבאר מעלת תפלת הלילה בעזרת השם.

והרביעי שיתחנן אל האלוהים ויעטוף אליו תמיד לכפר עונותיו, ולמחול לו ולקבל תשובתו.
כמו שנאמר (תהלים לב) חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי וגו'.
ואמר (תהלים) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא.

והחמישי שיטרח וישתדל להזהיר בני אדם מכמות עבירותיו, וליראם מעונשם, ולהזכירם בתשובה מהם.
כמו שכתוב (יונה ג) מי יודע ישוב ונחם האלוהים.
ונאמר (תהלים נא) אלמידה פושעים דרכיך.

ותנאי הקבלה שלא ישנה לעשות מה שהזהיר ממנו הבורא, חמישה כמו כן
אחד מהם שישקול ערבות מהירה וכלה מעורבבת, בערבות מתאחרת, קיימת, מתמדת, זכה מבלי קדרות וערבוב.
ושישקול צער מהר כלה, אין לו קיימא, בצער מתאחר מתמיד אין לו הפסק.
כמו שכתוב על העריבות (ישעיה סו) וראיתם ושש לבכם.
ואמר על הצער (ישעיה) ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו'.
ואמר (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה וגו'.
ואמר (מלאכי) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'.
וכאשר יתן החוטא אל לבו הדבר הזה, ראוי לו לקבל עליו שלא ישנה אל חטאו.

והשני שיתן אל לבו בוא יום המיתה, ובוראו קצוף עליו על מה שקדם לו מן הקיצור בחובותיו.
כמו שנאמר (מלאכי) ומי מכלכל את יום בואו.
וכאשר ישיב זה אל לבו, חייב לירא מעונשו ולהסכים עם נפשו, שלא ישנה אל מה שיקצוף אדוניו עליו.

והשלישי שיתן אל לבו הימים אשר נטה בהם מאחרי אלוהיו, ולא השגיח לעבודתו עם התמדת טובותיו עליו בהם.
כמו שנאמר (ירמיה ב) כי מעולם שברתי עולך, ניתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבור.
ופירוש 'לא אעבור' - לא אקבל עבודתך, ולא אבוא בבריתך. כאלו אמר 'לא אעבור בבריתך', מעניין (דברים כט) לעברך בברית ה' אלוהיך.

והרביעי שישיב הגזלות, וימנע מן העבירות, ויירף מהזקת כל הברואים.
כמו שנאמר (יחזקאל לג) חבול ישיב רשע גזלה ישלם.
ואמר (איוב יא) אם און בידך הרחיקהו וגו' כי אז תשא פניך ממום.

והחמישי שיתן אל לבו גדולת הבורא יתעלה, אשר המרה דברו, ויצא מקשר עבודתו ומסורת תורתו, ויוכיח את נפשו ויכלימנה על זה.
כמו שנאמר (דברים לב) הלה' תגמלו זאת.
ואמר (ירמיה ה) האותי לא תיראו נאם ה'.

ובזה ישלמו גדרי התשובה אשר הקדמנו
.


פרק ו


אבל אופן ההערה יהיה לאחד מארבעה דברים
האחד מחוזק הכרת האדם את אלוהיו ובחינתו בהתמדת טובתו עליו, ומה שהוא חייב עליה מעבודתו, ושמור מצוותיו, והזהר ממה שהזהיר.
והוא כעבד הבורח מאדוניו, כשהוא חושב בטוב אשר גמלו, ישוב אליו לרצונו לבקש ממנו מחילה על מה שקדם לו מהמרותו ובורחו מעבודתו. והוא העבד המפיק הדרך הטובה ומבין נתיב ההצלה.
ובכמוהו נאמר (ירמיה ד) אם תשוב ישראל נאם ה', אלי תשוב.
רוצה לומר: אם תשוב לרצונך, קודם בוא העונש עליך, אקבל תשובתך ואבחר בך לעבודתי. ואם תסיר שיקוציך מפני, ולא תנוד ולא תברח מעבודתי, ונשבעת בשמי באמת, ולבך לשוב אלי באמונה - יתברכו בך גויים ובך יתהללו.
והתשובה על כל התנאים הוא מה שאמר: והתברכו בו גויים ובו יתהללו.
ואמר (מלאכי ג) שובו אלי ואשובה אליכם.

והשני בעת שתבואהו תוכחת הבורא יתברך, והכלמתו על רוע מעשיו ומפעליו, בין על ידי נביא דורו אם יהיה בזמן הנבואה, או מתורת ה' הנאמנה, או מפי מורה לעבודת האלוהים, אשר הוא טענת הבורא בארץ על ברואיו, ואין דור מן הדורות ריק ממנו.

כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה:
עד שלא כבתה שמשו של משה זרחה שמשו של יהושע תלמידו.
עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי.
עד שלא כבתה שמשו של אליהו זרחה שמשו של אלישע.
יום שמת רבי עקיבא נולד רבנו הקדוש.
ועל הדרך הזה ימצא בכל הדורות ובכל הארצות, לא יחסר קורא אל האלוהים ואל עבודתו ומורה את תורתו.
והשב הזה, כעבד שברח מעבודת אדוניו, ופגע עבד נאמן לאדוניו, והוכיחו על בורחו מאדוניו, וייעץ אותו לשוב אליו, והבטיחו שימחל לו, והזכירו רוב טובותיו וחסדיו עליו.
ושב אליו ונכנע אליו.

והשלישי כשהוא רואה ניסיון הבורא וחוזק עונשו למי שהלך בדרכו לצאת מעבודתו, יוסר בו וישוב אל ה' מיראתו עונשו ונקמתו החזקה.
והוא כעבד הבורח מאדוניו, כשישמע מה שהיה מעונשו למי שברח ממנו כמוהו, ויוסר בו וישוב מתחנן אל אדוניו למחול ולסלוח עוונו, קודם שיבואנו העונש.
ועל כן אמר הכתוב (ויקרא יח) ולא תקיא הארץ אתכם וגו' כאשר קאה וגו'.

והרביעי בבוא עונש הבורא עליו במין ממיני הצרות, וכיון שהרגיש בו נעור והקיץ משנתו, ושב אל האלוהים מחטאו.
והוא כעבד הבורח מרבו, אשר שלח אליו מי שייסרנו ויעננו על בורחו מעבודתו. וכאשר הגיע אליו, ברח אל אדוניו, מתודה מחטאיו ומבקש מחילתו וסליחתו.
ובכמוהו נאמר (משלי א) בבוא כשואה פחדכם וגו' אז יקראוני ולא אענה.
ואמר (ד"ה ב לג) וכהצר לו חלה את פני ה' ויכנע מאוד.

והמצליח, השב אל האלוהים בפנים הראשונים.

ותחתיו בהצלחה ובקיבול, מי שלא שב עד שבאתהו תוכחת הבורא, והם הפנים השניים.
ותחתיהם בהצלחה ובקיבול, מי שלא שב, עד שחלה הרעה על סביביו.
ותחתיו בקבול והחזרה, מי שלא שב עד שחל עליו העונש ונתייסר בו, והוא הרחוק שבשבים לקבל האלוהים תשובתו ולמחול חטאו.
עד שישוב אל ה', ויראה מן החרטה והעזיבה ובקשת המחילה בלבו ובלשונו ובתנועותיו, מה שחייב למחול לו ולקבל תשובתו ולעבור על פשעיו.


פרק ז


[מפסידי התשובה]
אבל מפסידי התשובה רבים מאוד, וכבר זכרתי רובם במה שקדם מן השער הזה.

וממפסידיה עוד, ההסכם על העבירה. והוא ההתמדה על עשותה, והאיחור מהניח אותה. ולא תתכן תשובה עם זה.
וכבר נאמר אין קטנה בעבירות עם ההתמדה,
ולא גדולה בהם עם בקשת המחילה.
והוא, שהתמדה מורה על בזותו דבר האלוהים, ושהוא מקל במצוותו והזהרתו, ומזמן עצמו לעונשו.
ובו נאמר (במדבר טו) והנפש אשר תעשה ביד רמה... כי דבר ה' בזה.

ועוד, כי התמדה על העבירה, ואם היא קטנה, הולכת וגדלה בהתמדתו עליה.
והגדולה, כשמבקש בעליה מחילה עליה, ועזב אותה ליראת האלוהים, הולכת הלוך וחסור, ומתמעטת עד שתמחה מספר עונותיו, וינקה ממנה בעליה בתשובה.
הלא תראה החוט של משי, כמה הוא חזק כשיוכפל פעמים רבות, וכבר ידעת כי עיקרו מחלוש שבדברים, והוא ריר התולעת.
ונראה החבל הגדול של ספינה, כשמשתמשים בו זמן ארוך, הולך הלוך וחסור, עד אשר יפחת וישוב חלוש מכל חלוש.
וכמו כן עניין הקטנות והגדולות בעבירות, עם ההתמדה ובקשת המחילה, ועל כן דימה אותם הכתוב בו.
כמו שנאמר (ישעיה ה) הוי מושכי העוון בחבלי השווא.
וכבר נאמר:
אל תביט לקטנות מה שעשית,
אך תביט לגדולת מי שחטאתו לו.
ואל תשמח לסכלות בני אדם ברוע מצפונך.
וראוי שתאבל לידיעת הבורא במה שאתה צופן,
והשקפתו על נסתרותיך ונגלותיך,
ושהוא זוכר אותם לך יותר ממה שאתה זוכר,
מפני שאתה תשכח והוא לא ישכח,
ותתעלם ולא יתעלם.
כמו שנאמר (ישעיה סה) הנה כתובה לפני.
ואמר (ירמיה יז) חטאת יהודה כתובה.

וממפסידיה עוד החזרה אל העבירה אחר השלמת תנאי התשובה ממנה.
כמו שאמר בפרשת (ירמיה לד) "הדבר אשר היה אל ירמיה לשלח איש את עבדו", ושאר העניין ההוא.

וממפסידיה גם כן מי שייחל את נפשו לשוב באחרית ימיו, וחושב שיתרחק מן העבירות לאחר שיגיע אל רצונו וישלים תאוותו מהם. והוא כמרמה את אלוהיו.
ובו אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: האומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

ובתוכחה אשר כתבתי בסוף זה הספר:
נפשי הכיני צדה לרוב אל תמעיטי,
בעוד בחיים חייתך ויש לאל ידך.
כי רב ממך הדרך,
ואל תאמרי מחר אקח צדה, כי פנה היום,
כי לא תדעי מה ילד יום.
ודעי כי תמול לעד לא ישוב,
וכל אשר פעלת בו שקול וספור וחשוב,
ואל תאמרי מחר אעשה,
כי יום המוות מכל חי מכוסה,
מהרי עשות בכל יום חוקו,
כי בכל יום המוות ישלח חיצו וברקו,
ואל תתמהמהי מעשות חוק דבר יום ביומו,
כי כציפור נודדת מקנה, כן איש נודד ממקומו.
וממפסידי התשובה גם כן שיהיה השב שב מקצת עונותיו, ומתמיד על קצתם. כמו, שיצא מן העבירות שבינו ובין המקום, וישוב מהם, ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל ואונאה וגנבה והדומה לזה.
ובזה נאמר (איוב יא) אם און בידך הרחיקהו.
ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה בעניין הזה:
אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בו,
למה הוא דומה?
למי שתופס שרץ בידו.
אפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה.
זרקו מידו עלתה לו טבילה.
שנאמר (משלי כח) ומודה ועוזב ירוחם.

ומה שהקדמנו ממפסידי השערים אשר קדמו בספר הזה, כולם גם כן מפסידים התשובה, ואינני צריך לשנותם בשער הזה.


פרק ח


[האם ישתווה השב עם הצדיק?]
אבל אם ישתווה השב עם הצדיק, אומר:
כי יש מן השבים שישתווה אחר התשובה עם הצדיק אשר לא חטא,
ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק,
ומהם מי שיש לצדיק יתרון עליו, אף על פי ששב.


וביאור החלק הראשון הוא, שיהיה החוטא בקיצורו במצוות עשה שאין בה כרת, כציצית וכלולב וכסוכה והדומה לזה. וכאשר ישוב המקצר בהם בלבו ובלשונו, וישתדל לעשות אותם, ולא ישנה קיצורו בהם, ימחול לו הבורא, וישתווה עם הצדיק אשר לא קיצר בהם.
ובכמו זה נאמר: השב מן החטא כמי שלא חטא.
ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: עבר על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו.
שנאמר (מלאכי ג) שובו אלי ואשובה אליכם.

והחלק השני, והוא שיש לו בו יתרון השב על הצדיק.
ביאור זה, שיהיה השב חטא חטא קטן במצוות לא תעשה שאין בה כרת, ואחר כך שב ממנה תשובה שלמה בכל תנאיה,
ושם עוונו לעומתו ונוכח פניו,
ומבקש תמיד המחילה עליו,
ונכלם מבושתו מהבורא,
ונכנס בלבו המורא ומעונשו,
ונשברה נפשו,
והוא נכנע ושפל לפני האלוהים תמיד.
והיה חטאו סיבה לכניעתו והשתדלותו לפרוע חובות הבורא, לא יתגאה במאומה ממעשהו הטוב, ולא ירבה בעיניו, ולא יתפאר בו, וישמר בשארית ימיו מן המכשול.

חוטא זה, הוא שיש לו יתרון על הצדיק שלא חטא החטא ההוא והדומה לו. כי הצדיק אין בטוחים בו שלא יתגאה ויגבה לבו וירום במעשהו.
וכבר נאמר כי יש חטא שמועיל לשב יותר מכל צדקות הצדיק,
ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השב:
כשיפנה לבו מן הכניעה, ודבק בגאות ובחונף ואהבת השבח.
כמו שאמר אחד הצדיקים לתלמידיו:
אילו לא היה לכם עוון,
הייתי מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העוון.
אמרו לו: ומהו גדול מן העוון?
ואמר להם: הגאות והחונף.
ובשב כזה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה:
במקום שבעלי תשובה עומדים
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.
והחלק השלישי שיהיה השב עובר עבירות גדולות, ממצוות לא תעשה שיש בה מיתה בידי אדם וכרת בידי שמים. כחילול השם ושבועת שקר והדומה להם מן הגדולות. ואחר כך שב מטעותו בהם והשלים תנאי התשובה וגדריה.

כי המחילה לא תתכן לו, עד שינוסה בעולם הזה ממה שיוכל לסבלו, וינוקה מעונותיו.
ובו אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: עבר על מצוות לא תעשה שיש בה כרת ומיתת בית דין ועשה תשובה - ייסורין ממרקין ומיתה מכפרת.
שנאמר (תהלים פט) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם.
וכתיב (ישעיה כב) אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון.
והצדיק שלא עבר אלו העבירות יש לו יתרון על השב מהם בלי ספק
.


פרק ט


[האם תתכן התשובה מכל חטא?]
אבל אם תתכן התשובה מכל חטא אם לא, אומר בתשובת השאלה הזאת כי העוונות שני מינים.
אחד מהם עבירות שבין אדם למקום בלבד, ככחש באלוהים והמחשבות הרעות והמצפונים הרעים, ולאווין שבחובות הלבבות, והרבה מחובות האברים, אשר לא יחמוס החוטא בהם כי אם נפשו בלבד. ואין אשמה עליו אלא להמרותו מצוות אלוהיו.

והמין השני עבירות שבן אדם לחברו, והם שיש בהם עניין מענייני הרעה והחמס לבני אדם, אם בגופם אם בממונם או בזכרם. ומקבץ החוטא חמסו בנפשו בהמרותו את אלוהיו עם חמסו בני אדם.

[בעבירות שבין אדם למקום]
ומה שיהיה מן העונות והחטאים בין האדם לאלוהיו בלבד, תתכן לו התשובה מהם בעודנו בחיים, כשיתעורר לקיצורו וישתדל לשוב מעוונו אצל בוראו.
ומן הדין עליו שתהיה התשובה מן העוון במין שחטא בו אם יוכל: שאם יהיה החטא בחובות הלבבות, בלב הרע, והמחשבה הרעה, והנטירה והקנאה והשנאה והדומה לזה - התשובה ממנו ראויה להיות בהטבת הלב, ואהבת הטוב לבני אדם, והמחילה להם.

ואם יהיה החטא באבר מאברי הגוף, כאכילת מה שאסר הבורא אכילתו, והבעילות שהזהיר מהם, וחלול שבתות ומועדים, ושבועות שקר - ראוי שתהיה תשובתו ממנו באותו עניין ובאותו מין שהיה חוטא בו, עם שיתוף הלב בכוונה לאלוהים.
וכל העניין הזה יתכן לאדם בחייו בעוד שהוא מאריך ימים, עם בירור הכרתו כשהוא מכווין לתשובה, ולטהר נפשו מעונו אצל בוראו.
ובכמוהו אמר החכם (משלי ט) אם חכמת חכמת לך.

[בעבירות שבין אדם לחבירו]
אבל מה שיהיה מן העונות לאלוהים ולבני אדם, יקשה על האדם התשובה מהם לכמה פנים.

מהם שלא ימצא העשוק, או שימות, או שמקומו רחוק.

ומהם שיאבד הממון מיד העושק, ואין לאל ידו להשיב העושק לבעליו.

ומהם שהעשוק שמא לא ימחול לעושק במה שעשקו מהזיקו בגופו וספרו בגנותו.

ומהם שלא יכיר העושק את העשוק, או שלא ידע סך הממון אשר עשק. כמו שעשק אנשי קריה או אנשי מדינה, ולא הכיר אותם ולא נתברר אצלו מספר הממון שלקה מהם בעוול ובחמס.

ומהם שנטבע הממון האסור בכפליו מן המותר, ואינו קל להוציא אותו ממנו, אלא בהפסד הרבה חלקים מן המותר.
כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה:
גזל מריש ובנאו בבירה,
בית שמאי אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו,
ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד, מפני תקנת השבים.
וממה שתקשה עוד התשובה ממנו, מה שנהג בו האדם עד ששב לו המעשה הרע דבק כהידבק המעשים הטבעיים אשר לא יקל להניחם.
כמו שכתוב (ירמיה ט) למדו לשונם דבר שקר, העוה נלאו.
ואמר (שם יג) היהפוך כושי עורו ונמר חברברותיו וגו'.

ומהם שפיכות דמים והריגת הנקיים, בין בפגיעה בין בעלילת רכילות. כמו שידעת מעניין דואג בעיר הכוהנים, אשר נרם להרגם ברכילות תחלה, ופגע בהם אחר כך.
כמו שנאמר (שמואל א כב) ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים.

ומהם עוד מי שגורם לאבד ממון חברו ברכילותו, אין עולה לו תשובה עד שירצה את חברו, אם בממון אם בפיוס ובכניעה, למחול לו ולנשוא חטאו.
כמו שכתוב (מיכה ג) ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו.

ומהם מי שבא אל הערווה והוליד ממנה ממזר. כי החרפה לא תמוש, והשבת המעוות אי אפשר לו.
כמו שכתוב (איוב לא) כי היא זימה והוא עוון פלילים, כי אש היא עד אבדון תאכל.
ואמר הכתוב (הושע ה) בה' בגדו כי בנים זרים ילדו.

ומהם מי שהרגיל לשונו לכזב ולספר בגנות בני אדם ולדבר בהם, ואיננו יכול לעמוד על זה מרובו, מפני שאין לו תכלית אצלו, וכבר שכח האנשים אשר דיבר בם. והכל שמור עליו וכתוב בספר עונותיו.
ובו נאמר (תהלים מא) ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו.
ואמר (שם נ) אם ראית גנב ותרץ עמו, ושאר העניין.
והנה השווה הלשון הרע עם הגנבה והניאוף.
ואמר (ירמיה ט) ואיש ברעהו יהתלו.

וממה שתקשה התשובה ממנו, מי שהדיח בני אדם בדת שבדה להם, והכריחם להאמין בה, ותעה והתעה. וכל אשר יוסיף העם המאמינים בה, יוסיף עוונו ויוכפל.
כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה:
כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו.
וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
ואמרו: ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו.
שנאמר (מלכים א טו) על חטאת ירבעם אשר חטא ואשר החטיא וגו'.
ומשיג במין הזה, מי שאפשר לו לצוות בטוב ולהזהיר מן הרע לאנשים תועים, ועכבו מזה ייחול ממונם או יראתם, או בושתו מהוכיח אותם, ותעו לא הורה אותם הדרך הישרה.
כמו שכתוב (יחזקאל לג) הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש:


פרק י


אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה?
נאמר בתשובת השאלה הזאת, כי מי שעבר עבירה מן העבירות שיקשה לתקנה באופן התשובה המיוחדת בה, אינה נמלטת מאחד משני דברים:
או שתהיה מן העבירות שבינו ובין בוראו.
או שתהיה מן העבירות שבינו ובין בני אדם, כמו האונאה והגניבה, ומיני הגזלות והחמס והעוול.

ומאיזה מהם שיהיה, ותהיה התשובה נמנעת עליו לאחד מן הפנים שהקדמנו, שהתשובה מהם קשה, כשיקבל עליו גדרי התשובה בכל תנאיה אשר בכוחו ויכולתו מהם, הבורא מקל עליו תשובתו, ועובר לו על מה שנעלם ממנו ונמנע עליו, וישים לו מוצא קרוב מחטאו וירחיב אמתלאתו בו.

ואם יהיה משער העריות אשר זכרנו, במי שהוליד מאסורה, יכרית הבורא את זרעו.
ואם הוא מצד אונאה וגזל בממונו, ייתן לו האל ממון, ויפרענו לחברו, וירצהו וימחול לו.
ואם הרע לחברו בגופו או בממונו, יכניס לו הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה, עד שימחול לו במה שהיה מחטאו עליו.
כמו שכתוב (משלי טז) ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו.

ואם ירחק ממנו העשוק, יזמין הבורא התקבצם, עד שייכנע לפניו העושק וימחול לו.

ואם לא ידע האנשים העשוקים ומספר הממון אשר עשק, יפיק אותו האל להוציא ממונו בתועלת כוללות, כבנין גשר וחפור בארות ייהנו מהם בני אדם, ועשות בורות בדרכים שאין המים מצויים בהם, ומה שדומה לזה מתועלת ההמון, עד שתהיה תועלתו כוללת מי שעשק ומי שלא עשק.

ואם ימות העשוק, ישיב הממון ליורשיו.

ואם הזיק לו בגופו, או שסיפר בגנותו, יתוודה על קברו בזה במעמד עשרה בני אדם ויימחל לו עוונו. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה בעניין הזה: מוליך עשרה בני אדם, ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לה' אלוהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו.

ואין התשובה נמנעת על החוטא אלא מצד רוע מצפונו ותרמית לבו. אבל אם הוא רוצה להתקרב אל האלוהים, לא ייסגר שער התשובה בפניו, ולא ימנעהו מונע מהמניע אליו, אך הוא פותח לו שער הישרה ומורה אותו הדרך הטובה בחסדו ובטובו.

כמו שכתוב (תהלים כה) טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך.
ואמר (דברים ד) ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת וגו'.
וכתיב (שם ל) כי קרוב אליך הדבר מאוד.
ואמר (תהלים קמה) קרוב ה' לכל קוראיו וגו'.

[תוכחה]
וכבר ביארתי לך אחי מחובות התשובה, וגליתי לך מאופני החזרה מה שיש בו טענה עליך, ונפסקו בו אמתלאותיך.

ומה תאמר מחר לאלוהיך, כאשר ישאלוך: הסכלת? ולמה סכלת? או: העשית מה שעשית בידיעה? ומה תהיה תשובת השאלה הזאת? מבלי ספק נהיה נשאלים!
הכן התשובה, בעוד שמאריכין לך.

ודע אחי, כי התשובה על זה, איננה יוצאת כי אם ממעשינו לא מדברינו. וחשוב עם נפשך תגיע לרצון בוראך, כי לא ישיג הטוב היום אלא הממהר אליו. ופרי הקצור - החרטה.


הקיצה אחי משינת פתיותך, וחמול על נפשך שהיא הנכבדת שבפיקדונות הבורא אצלך, וכמה ועד מתי העיכוב הזה? וכבר כילית ימיך ברצון תאוותך, כאשר יעשה העבד הרע. הלא תשוב לכלות שאר ימיך ברצון בוראך, וכבר ידעת כי ימי האדם קצרים, והשאר בלי ספק יותר קצר.
כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה: היום קצר והמלאכה מרובה.

הייתה לך אחי רוח יקר ונכבדת, כיבדת בה העולם הזה הנבזה והכלה, והנחת אחריתך הנשארת לך. הלא תנשא רוחך אל המקום הנכבד והמעון הרם, מקום אשר לא תשפלנה הרוחות העולות אליו לעד, ותמהר בעוד שער התשובה פתוח, והקבלה והכפרה מצויה.
כמו שכתוב (ישעיה נה) דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב.

מהר אחי ומהר קודם בוא פחדך, כי אינך בטוח בחיי יום אחד. ועיין לנפשך עיון שיאות לכמוך, ויהיה שקול עם שכלך. ומי שרוצה להגיע לרצון בוראו, יכנס מן הפתח הצר שיכנסו ממנו החסידים הסובלים ואנשי הטוב, ולא יגיעוהו אלא הממהרים אליו הרצים עדיו.
כמו שאמרו זיכרונם לברכה: הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים.
ואמר דוד (תהלים קיט) חשתי ולא התמהמהתי.

חשוב עם נפשך ובוש מבוראך שתתנהג עמו במידה שאינך רוצה לנפשך להתנהג בה עם נברא כמוך. כי אתה יודע כי כשתקציף בעל מעלה קטנה מאנשי המלך על נפשך, אינך מתעכב מהיכנע לו והתחנן אליו למחול לך, ולהבטיחך מעונשו, עם חולשתו בזה. כל שכן אם יקצוף עליך השר, וכל שכן המלך, שתמהר לבקש מחילתו ותחיש בתשובה אליו ולרצותו, מיראתך מהירות עונשו, וכבר ידעת חולשתו מעשות דבר בלתי גזרת הבורא - כמו שכתב החכם (משלי כא) פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו - והתחלקות לבו וטרדתו בקצת הדברים מקצתם, ועבור השכחה וההעלמה עליו, ורוב מה שנעלם ממנו מן הדברים הנראים, כל שכן הנסתרים.
ועם ידיעתך כל זה, אינך מתאחר לבקש ממנו למחול עוונך, ולמהר אל מה שירצהו, ויקבלהו ממך.
ואיך לא נבוש אחי מבוראנו, המשקיף על הנסתר ועל הנגלה ממעשינו ומחשבותינו, אשר לא תעבור עליו שכחה ולא העלמה, ולא יטרידהו דבר מדבר, ואין מנוס מדינו, ואין קץ למלכותו, שנטה מעליו ונתאחר מהיכנע לו ומשוב אליו, ואין אנו יודעים עת קצנו ותכלית מידת ימינו.
ואלו היה אדם מזהיר אנשי קריה או אנשי מדינה, ויאמר: בני אדם היו נכונים לנסוע לעולם הבא, כי איש אחד יפקד מכם בחודש הזה, ואינני יודע אותו.
האין מן הדין על כל אחד מהם שיהיה נכון למות, מיראה שמא יהיה הוא האיש ההוא?
ואיך לא נהיה כולנו נכונים לו, ואנחנו רואים כי המוות בכל חודש מכלה מספר רב מן החיים. הלא מן הדין עלינו שנירא על נפשותינו בכל חודש, ונחשוב על עניינינו וצידתנו ובית מועדנו קודם עת הצורך אליהם אפילו יום אחד.
כמו שאמרו זיכרונם לברכה: שוב יום אחד לפני מיתתך.
ונאמר (קהלת ט) בכל עת יהיו בגדיך לבנים.

בחון ביתרון שכלך והכרתך בירור זה במה שאתה רואה בעיניך, יותר מבירור מה שיגיד לך זולתך, ואל תדחה שכלך ובינתך. כי כבר נאמר כי לבורא יתברך על עבדיו טובות, אם יקבלו אותם ינוחו בם, ואם ישיבום עליו יהיו לטענות עליהם, ואחר כך ישובו לנקמה.

והבורא יתברך הטיב לך בחכמה ובתבונה ובדעת, שם לך בהם יתרון על זולתך, הזהר והזהר שלא ישובו לטענה עליך. וכבר העיר אותך אל הדרך הישרה, והורה אותך נתיב טובתך, ולחמלה עליך ולנהלך לאט, ולא רצה שתתמיד על פתיותך, ותחזיק במריך, ללכת עמך על דרך החסד אשר יאות לו, ובחמלתו ורחמיו על ברואיו.
כמו שכתוב (תהלים כה) טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך.

וכבר קרא אותך לאט ובלשון רכה,
ואחר כך בתוכחת והכלמה,
ואחר כך הזהיר אותך בעונשו,
כדי שתשוב אליו ותמהר לחזור עדיו.

מהר אחי ומהר להאזין אליו ולשמוע בקולו ולדבקה בו.
ובחור לנפשך מה שבחר לה אלוהיך,
ורצה לה מה שרצה ממנה בוראך,
ואל תביאך העצלה להקל בה,
כי אם תקל נפשך בעיניך,
איזה דבר יהיה נכבד אצלך?
והיזהר פן ישיאך הרהור לבך ויאמר לך: עתה, אחרי אורך התעלמותי וחליפות רוב ימי, אשוב אל האלוהים ואבקש מחילתו?!
וראוי שתשיב עליו, כמה שאמר הנביא בעניין הזה:
(יחזקאל יח) ובשוב רשע מרשעתו... ובשוב צדיק מצדקתו, עד סוף העניין.
וכבר המשילו זה הקדמונים, לאדם שהיו בידו דרכמוני כסף, והיה צריך לעבור בנהר גדול. וכאשר עמד על שפת הנהר, השליך הדרכמונים ההם בנהר, מפני שקיווה להפסיק הנהר בהם.
והשליכם כולם, חוץ מאחד שנשאר בידו, ולא נפסקו המים בעבורם.
וכאשר ראה כן, אמר למלח אחד שהיה בנהר: קח זה הדרכמון אשר בידי, והעבירני בספינתך בנהר.
ועשה המלח כן, והגיעו לחפצו בדרכמון ההוא אשר נשאר בידו, והשיג בו מה שלא הגיע אליו בכל הדרכמונים שאיבד בנהר, וכאילו לא אבד מאומה.
וכן בעל התשובה, אשר כילה רוב ימיו בזולת הבורא, כשיחזור בתשובה באחרית ימיו ימחול לו הבורא מה שקדם מרוע מעשיו כל ימיו.
כמו שכתוב (שם) כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו.
ואמר (שם לג) כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו.

ואל יכבד עליך אחי הערתי אותך לשמירת עצמך, אשר ארכו ימי התעלמותך ממנה, כי לא יחדתיך בה מבלעדי נפשי. והיכנע לאמת, ואל תברח ממנו. והודה לאלוהים אשר העיר אותך למה שלא ידעת, ואל תיקח אורך התעלמות זולתך המעיר לך לטענה לך ולאמתלא, כי זה מתרמית היצר ומצודיו לאנשים אשר הכרתם חלושה.


האלוהים ישימנו מן הממהרים אליו והשבים עדיו בלב שלם ברחמיו אמן.

נשלם שער השביעי. בעזרת האל יתברך.