ך"נתב םישנ תליפת
.'הל וללפתה רשא ,םישנ ונאצמ םיאיבנבו הרותב
.תרבחמב ימשר ?ולא םישנ ךל תורוכזה

:םישנ לש תונוש תוליפת לע םירפסמה ,םיקוספ יעטק ךיינפל
(א"כ ,ה"כ תישארב) ."ותשא חכונל 'הל ...רתעיו" .1
.תללפתמו וז תיוזב תדמוע וזו ,ללפתמו וז תיוזב דמוע הז :י"שר _ _
(ג"ל ,ט"כ תישארב) ".הז תא םג יל ןתיו ...'ה עמש יכ :רמאתו" .2

(ה"ל ,ט"כ תישארב) ." 'ה תא הדוא םעפה :רמאתו" .3

(ב"כ ,'ל תישארב) ..."םיקולא הילא עמשיו" .4

(א"כ ,ו"ט תומש) ".םיב המר ובכורו סוס ,האג האג יכ ,'הל וריש :__םהל ןעתו" .5

".'ה וכרב ,םע בדנתהב ,לארשיב תוערפ עורפב :רמאל אוהה םויב ...____רשתו" .6
('ב-'א 'ה םיטפוש) _ _
:יפיסוהו םרוקממ םיקוספה תא יקיתעה
?תללפתמה ימ
?הדומ ימו תשקבמ ימ
?תחא לכ לצא םירומא הליפת תונושלו םייוטיב וליא

בלבש הדובע - הליפת
תדמלנ איהו ,אתיירואדמ ,הרותה ןמ הוצמ איה הליפתה ם"במרה תעדל
:הרותה יקוספמ
(ה"כ ,ג"כ "תומש") "םכיקולא 'ה תא םתדבעו"
- ןכו
(ג"י ,א"י "םירבד") ."םכבבל לכב ודבעלו םכיקולא 'ה תא הבהאל"
:('א הכלה ,'א קרפ הליפת תוכלה ,הקזחה ד"י) ם"במרה ףיסומו
:םימכח ורמא
?בלבש הדובע איה וזיא
.הליפת וז
- ךא .הרותה ןמ ,ם"במרה תעדל ,התווצמו ,בלה תדובע איה הליפתה
,הרותה ןמ תוליפתה ןינמ ןיא
,הרותה ןמ תאזה הליפתה (חסונ=) הנשמ ןיאו
.הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיאו
.(םש ,ם"במר)
הרותה ונל העבק אל ,אתיירואדמ ,ם"במרה יפל ,איה הליפתה תבוח יכ ףא
:םירבד השולש
.ללפתהל שי תוליפת המכ - תוליפתה ןיינמ .1
.חסונ הזיאב ,ןושל וזיאב ,ללפתהל ךיא - תוליפתה הנשמ .2
.ללפתהל שי יתמ - תוליפתה ןמז .3
,שי - .תודימלתה תחא הריעה - !םויב תוליפת שולש םיללפתמ ונא ירה לבא -
.תוליפתל רפסמו ןינמ ,אופא
:הפיסוה התרבחו
תיברעו םירהצה תעשמ החנמ ,רקובב תירחש :תוליפתל עובק ןמז םג שי -
.הלילב
הנומש - תישילשה הפיסוה - !עובק ןונגסהו חסונה ,"הליפתה הנשמ" םגו -
.תוכרב הרשע

.תודימלתה שולשל יבישהו ןלהל ם"במרה ירבדב ינייע
:אוה ךכ (הליפת) וז הוצמ בויח
...םוי לכב ללפתמו ןנחתמ םדא אהיש
,השקבו הניחתב הברמ ,ליגר היה םא
,ותלוכי יפכ רבדמ ,םייתפש-לרע היה םאו
.הצריש תע לכבו
:ותלוכי יפכ דחא לכ תוליפתה ןינמ ןכו
,םויב תחא םעפ ללפתמ שי
...הברה םימעפ ןיללפתמ שיו
.ארזע דעו וניבר השממ דימת רבדה היה ןכו

עשרה רצאנדכובנ ימיב לארשי ולגש ןוויכ
...תומואה ראשו ןוויו סרפב וברעתנ
,ללפתמ ןהמ דחא היהשכ ,הז ינפמו
,ויצפח לואשל ונושל רצקת
...שדוקה ןושלב ה"בקה חבש דיגהל וא

- ךכ וניד תיבו ארזע הארש ןוויכו
(הדימעה תליפת=) .רדסה לע תוכרב הרשע-הנומש םהל ונקתו ודמע
.תונברקה ןינמכ תוליפתה ןינמ אהיש ,ונקת ןכו...
...ןידימת ינש דגנכ םוי לכב תוליפת יתש
.רחשה תליפת תארקנה איה - רקוב לש דימת דגנכ איהש הליפתו
.החנמ תליפת תארקנה איה - םייברעה ןיב לש דימת דגנכש הליפתו
(תיברע) ,הלילב תחא הליפת ללפתמ םדא אהיש ,וניקתה ןכו...
.הלילה לכ ןיכלוהו ןילכעתמ םייברעה ןיב לש דימת ירביא ירהש
:(ח"י ,ה"נ םיליהת) רמאנש ןינעכ...
."ילוק עמשיו המהאו החישא םיירהצו רקובו ברע"
('א קרפ ,הליפת תוכלה ,ם"במר)

הדובע

:תואבה תולאשל יבישהו הליפת תוכלהמ ם"במרה ירבדב בטיה ינייע

:תופוקת יתש ןיב ם"במרה ןיחבמ הליפתה ןינעב .א
.__ __ __ דע __ __ מ :הנושאר הפוקת __
.ךליאו ___ __מ :הינש הפוקת __
.ךתרבחמב ימילשהו יקיתעה __

('א ,'א "תובא" תכסמ - זמר) ?והמ .ףסונ םשב םייורק "וניד תיבו ארזע" .ב

שולשל רשקהב ,רפוסה ארזע ימיל דע ידוהיה תליפת תא ם"במרה ראתמ דציכ .ג
!יטטצ ?יתמ ?המכ ?ךיא - ליעל ונרכזהש תולאשה _

תליפת ,"הליפתה הנשמ" תא ןקתל וניד תיבו ארזעל ,ם"במרה תעדל ,םרג המ .ד
?עובקו דיחא חסונב ,הדימעה _

.יטרפ ?ונקתנ המ דגנכ -םוי לכב םיללפתמ ונאש ,הדימעה תוליפת שולש .ה

תושיגדמה םילימה תא יקיתעה ?תוליפתה שולשל זמר ואצמ וב קוספה והמ .ו
?םויב תוליפת שולשל ףסונ זמר וא רוקמ ךל עודיה .תאז__

העובקה הליפתהו תינאטנופסה הליפתה
,תישיא הליפת .תינאטנופסו תישפוח ידוהיה תליפת התיה ארזע ימיל דע
תא עיבה הרצ תעב .ללפתמה לש ויתושגרו ובילמ העבנ ,המצעמ הצרפש
רמא עבטב 'ה תואלפנ הארמלו ,םלוע ארובל הדוה ,ותחלצה רואל ,ויתולאשמ
.חבשו ללה ריש
.תדסוממו תנגרואמ ,העובק הניה הליפתה ךליאו ארזע ימימ
.םידיחאו םיעובק - ןהינמזו תוליפתה ןינמ ,הליפתה חסונ

:םכיניב ונוד
,ארזע ימיל דעש ,תישפוחה הליפתה - תוליפתה יגוסמ דחא לכב תונורתיה המ
.ךליאו ארזע ימימש תחסונמהו העובקה הליפתהו

הרהבה תרעה
עיפומה ,"הליפת" יוטיבה ,וניד תיבו ארזע ידי לע הדימעה תליפת העבקנש זאמ
.הדימעה תליפת ,שחלה תליפתל סחייתמ ,םימכח ירבדב
.הדימעה ,"הרשע-הנומש" תליפתל הנווכה ,הליפתה לע ןוידב הז קרפב םג

הליפתב תונבו םישנ
- 'ה לא וללפתה ך"נתהמ םישנ יכ ,ונדמל
השיאה והומכו רבגה וניד תיבו ארזע ימי דע
...םוי לכב ללפתמו ןנחתמ
...השקבו הניחתב הברמ ,ליגר היה םא
...הצריש תע לכבו ותלכי יפכ רבדמ
הרדגהב הלולכ השיאה יכ ,חינהל ןתינ
,םויב תחא םעפ ללפתמ שי
...הברה םימעפ ןיללפתמ שיו
.ןמזהו רפסמה ,חסונה תא הליפתב ועבקו וניד-תיבו ארזע ואב הנהו
?השיאה לע המו
:('ג הנשמ ,'ג קרפ תוכרב תכסמ) הנשמה תרמוא
,ןיליפתה ןמו עמש-תאירקמ ןירוטפ ...םישנ
.ןוזמה תכרבבו הזוזמבו הליפתב ןיבייחו
.הליפתב תובייח םישנ יכ ,תורודה לכ ימכח וקספ ןכאו
.תירחש - בורל ,םויל תחא הליפתב תובייח םישנ יכ ,םירבוסה שי
תוליפת יתשב תובייח ןהו ,רבגה תבוחכ איה הליפתב םישנ תבוח םירחא תעדלו
.החנמו תירחש :םויב

?תוכז וא הבוח
?תוכז איהש הבוח - ילואו
:(ם"במרל תווצמה רפס לע ן"במרה תוגשה) ן"במרה ירבדכ
,ונילע ךרבתי ארובה דסח תדיממ
...וילא ונארוק לכב הנועו עמושש
.ירפס ?ללפתהל תוכזה תא תשח הבו ,תללפתהש הליפת ךל הרוכזה
ותואירבל ,החמש םויב) ?דחוימ םוקמב וא דחוימ ןמזב הליפת וז התיהה
(.'ודכו םילשוריב יברעמה לתוכה דיל ,ךל רקי םדא לש ומולשו
?ךלש הוצמה-תב םויב ךתליפת וזכ אהת םאה

ן"במרהו ם"במרה תקולחמ - הליפתב תונבו םישנ תבוח
.הליפתב תובייח םישנ לכה תעדל יכ ,ליעל תדמל רבכ
.הוצמה גוס לעו וז הבוח רוקמ לע םימכח וקלחנ ךא

:ם"במרה תטיש
.אתיירואדמ הוצמ איה הליפתה יכ ,ם"במרה ירבדב ליעל ונדמל
.ןמז הל עבקנ אל ,הליפתה לע הרותב וניווטצנשכ
(םש ,ם"במר) .הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיא
.רדגומ ןמזב היולת אלש ,הרותהמ השע תווצמ איה הליפתה ,הז יפל
.המרג ןמזה אלש השע תווצמ תארקנ וזכ הוצמ יכ ,תדמל רבכ
,ם"במרה תעדל ,הראשנ ,הליפתל םיעובק םינמז ונקת וניד תיבו ארזעשכ םג
אל הוצמה גוסו הבוחה רוקמ .המרג ןמזה אלש השע תוצמ - התיהשכ הליפתה
.ונתשנ

:ירכזה ."תווצמ םויקב תבה תבוח" קרפב ינייעו ירזח
?תורוטפ וא ןהב תובייח םישנו תונב ,המרג ןמזה אלש השע תווצמ
?הליפתב תבייח השא ,הז יפל
('א קרפ הליפת תוכלה) :ןלהל ם"במרה ירבד םע ךתנקסמ תא יוושה
,הרותה ןמ תוליפתה ןינמ ןיאו
,הרותה ןמ (הדימעה=) תאזה הליפתה הנשמ ןיאו
.הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיאו
- ךכיפלו
,הליפתב ןיבייח ...םישנ
,השע תווצמ איהש יפל
.המרג ןמזה אלש
ן"במרה תטיש
- אלא ,אתיירואדמ ונניא הליפתה רקיע יכ ,רבוס ןמחנ ןב השמ יבר - ן"במרה
(ם"במרל תווצמה רפס לע ן"במרה תוגשה) ."םלועל ןנברד איהש"

.ןנברד הוצמ איה ןכלו ,הליפתה תבוח תא ונקיתש םה וניד תיבו ארזע ,ותעדל
.הליפתה תווצמל םיעובק םינמז םג ראשה ןיב ונקיתו ופיסוה וניד תיבו ארזע
ןמזב היולתש השע תווצמכ הליפתה תא ועבק - ן"במרה תעדל - םתנקתבש ירה
.המרג ןמזהש השע תווצמכ רמולכ ,עובק
:םכיניב ונוד התעו

.המרג ןמזהש השע תווצמ איהו ,ןנברדמ רומאכ איה הליפתה ן"במרה תטישל
:ואצמו "תווצמ םויקב תבה תבוח" קרפב ונייעו ורזח
?תורוטפ וא תובייח םישנ - המרג ןמזהש השע תווצמ
:ן"במרה לש ותעיבק תניינעמ ןאכו
םישנ ולא תווצממו ,המרג ןמזהש השע תווצמ איה ,ותעדל ,הליפתהש ףא
.הליפתב םישנה תא ן"במרה בייחמ תאז לכב ,תורוטפ
.םימחרל תוקוקז םישנ םגו ,םימחר תשקב איה הליפתה :ומעטו

.הליפתב םישנ בויחל ן"במרהו ם"במרה תקולחמ םוכיס
.הליפתב השיאהו תבה תא םיבייחמ ן"במרה םגו ם"במרה םג
:איה תקולחמה
.ןנברדמ וא אתיירואדמ - הליפתל בויחה רוקמ לע (א
.המרג ןמזהש השע וא המרג ןמזה אלש השע תווצמ - הוצמה גוס לע (ב
.המרג ןמזה אלש השע תווצמ וז יכ ,הליפתב תבייח השיא ם"במרה תעדל
.םימחר תשקב איה הליפתה יכ ,הליפתב תבייח השיא ן"במרה תעדל

:הארק היבצ
!יתלבלבתה -
םישנ ,המרג אל ןמזהשו המרג ןמזהש ,ןנברדמו הרותהמ ,ן"במרו ם"במר
.תורוטפ וא תובייח
.האוושהה תלבטב םירבדב רדס השענו ואוב ,היבצ ןעמל
.התיתחתב תורוזפה םילימב ,ךתרבחמב הלבטה תא ימילשהו יקיתעה

הליפתב םישנ בויח
בויחה םעטםישנ בויחהוצמה גוסבויחה רוקמתוטישה
_
(1
(2
-תווצמ (1
-תווצמ (2
(1
(2
ם"במרה תטיש
ן"במרה תטיש

,תובייח ,המרג ןמזה אלש השע ,אתיירואד ,םימחר תשקב ,תובייח :המלשהל
.המרג ןמזהש השע תווצמ ,ןנברדמ ,המרג ןמזה אלש השע תווצמ
.ישיגדהו יעבצ ?תוטישה יתש יפ לע ההז הבושת תלבק הלבטה ירוטמ הזיאב

השעמל הכלה - תונבו םישנ תליפת
:םישנ תליפת ןיינעל קספנ "ךורע ןחלוש"ב
.אמרג ןמזה אלש השע תווצמ איהש ינפמ ,הליפתב םיבייח ...םישנ
('א ףיעס ,ו"ק ןמיס ,"םייח חרוא")
:חרזמה תודע תונבל םירומ ךכ ןכאו
...תירחש תליפת ףידעהל שיו ,םוי לכב תחא הליפתב תובייח םישנ
.("הכוניחו השיאה" רפסב רמאמב ,ףסוי הידבוע ברה)
:('א ,ו"ק) "הרורב הנשמ"ב קספנ זנכשא תונבל
(וניד תיבו ארזע=) םירפוס ירבדמ השע תווצמ איהש ,יפ לע ףאו
,אמרג ןמזהש
,אמרג ןמזהש השע תווצמ לכמ תורוטפ םישנהו
,החנמו תירחש תליפתב ןתוא ובייח ןכ יפ לע ףא...
.םימחר תשקב איה הליפתו ליאוה ,םישנא ומכ

הדובע

יליבקה ."הרורב הנשמ"ה לומ ,ףסוי הידבוע ברה ויתובקעבו "ךורע ןחלוש"ה .א
!יטרפ .ן"במרהו ם"במרה תוטישל תועדה יתש ןיב _

:הכלהה רפס ןושלב יקייד .ב
?חרזמה תודעל תב ללפתהל תבייח המ _
?זנכשא תודעל תב ללפתהל תבייח המ _

ןחלושה" יפל :הליפתה ןינעל םישנהו תונבה וגהנ דציכ :ךתחפשמב יניינעתה .ג
?"הרורב הנשמ"ה יפל וא "ךורע _

:הדיח
,ותשא אלו ,השיא לע הליפת
.ותוחא לע חא תליפת
,שמח קר םילימ הליפתב
.שי הב לכה ךא ,הרצק
?ללפתה הילע המלו המ לע
?ל-אל ןנחתהו שקיב המ לע
?הליפת אשונה אוה ימ
?הלאשמה המו השיאה ימ

:םישנה תרזע
המ ינייצ .תללפתמ ךניה וב תסנכה תיבב םישנה תרזע תא ירייצ וא ימלצ
וא הז םוקימ ךל הארנ םאה .םכלש תסנכה-תיבב םישנה תרזע לש המוקימ
?ךיא ?הנוש היהי ומוקימש הצור תייה
?תללפתמ ךניה וב תסנכה תיבבש ,םישנה תרזעב ךל חונ אל המו ךל חונ המ
?תוארל הצור תייה המו םכלש םישנה תרזעמ האור תא המ
.ירפס ?םישנה תרזעמ תיפצ םיפי םיעגרו תוארמ וליאב
?םישנה תרזעב ךל םירוכז םידחוימ םיכיראת וליא

:הנח תליפת
ך"נתב הילע רמאנש ,הדיחיה איה ,איבנה לאומש םאו הנקלא תשא ,הנח
."ללפתתו" שוריפב
הללפתה תוליפת יתש .'ב-'א םיקרפ ,'א "לאומש" רפסב ,הנח תליפתב ינייע
,השקב) ,הליפתה גוס :ןוגכ .תונוש טבמ תודוקנמ תוליפתה יתש ןיב יוושה .הנח
.הליפתה ןכות ,הליפתל הביסה (,הידוה
.הנח לש הנושארה הליפתה ןכות תא ונל טרפמ וניא ארקמה יכ ,יאדווב ,תנחבה
.הליפתה לש רואת קר ונל איבמ אוה

:ךתרבחמב ימילשה
הנחו"
,............ ............ .......... איה
,............... ............ קר
"................ ............... ............... ו
.בלה - ןושארה עטקבש רואתה זכרמב
._______ ינשה עטקבש רואתה זכרמב
.______ישילשה עטקבש רואתה זכרמב
?עטק לכל סחייל רשפא הליפת תוכלהב הכלה וזיא - ירעש
:דומלתה ירבדב ךתרעשה תא יקדב
:אנונמה בר רמא
:הנח לש וללה תוארקממ עומשל שי תולודג תוכלה המכ
.וביל ןווכיש ךירצ ללפתמל ןאכמ - "הבל לע תרבדמ איה הנחו"
.(רורב רוביד=) .ויתפשב ךותחיש ללפתמל ןאכמ - "תוענ היתפש קר"
.ותליפתב ולוק היבגהל רוסאש ,ןאכמ - "עמשי אל הלוקו"
.ללפתהל רוסא רוכישלש ,ןאכמ - "הרוכישל ילע הבשחיו"
.('א דומע ,א"ל ףד "תוכרב" תכסמב ארמגה יפ לע)

הדובע

.ט"כ ,ח"כ ,ד"כ םיפיעס ,ו"ט קרפ "םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוציק" רפסב ינייע
:םירוט השולשב הלבטב תרבחמב ימשר
."לאומש" רפסמ קוספה עטק .1
."תוכרב" תכסמב דומלתה תשרד .2
.הכלהה רפסמ ליבקמה הכלהה עטק .3
הכלה ארמג עטק לאומש רפסמ קוספ
_ _ .1
_ _ .2
_ _ .3
_ _ .4

:תימוי הכלהו הליפת ןויע
לכב דומלל ןכו ,הליפתה יעטקמ דחא עטק םוי לכב שרפל םיגהונ םיבר רפס-יתב
םע תאז תושעל ילכות .הכלהה רפסב הליפת תוכלהמ תחא הכלה םוי
תא שממל הנלכות ךכ .לודגה המויל תננוכתמ איה םגש ,הרבח ,"אתורבח"
- ליעל רומאה
."וביל ןווכיש ךירצ ללפתמה"

הווצמה תבל הליפת
לע ,ךל המיאתמה ,תישיא הליפת תונבל יסנ .הווצמ-תבל הרבוחש הליפת ךיינפל
.וז הליפת יפ

:הווצמ-תבל הליפת
,םלוע לש ונוביר
,הבר החמשב ךינפל האב ינירה
.הזה ןמזל ינתעיגהו ינתייחהש לע
,יניעב הזה םויה דבכנ המ
,הווצמ-תב רדגב ינא תסנכנ וב רשא
.ךיתווצמ לכב הווצמ ינא התעמו
.ינדמל ךיקוחו ךדסחכ ךדבע השע
"ונוצרכ ינשעש ךורב"
:ןהלש הנבמב תוהזה ,תוידוחי האדוה-תוכרב שולש רחשה תוכרבב
:הרותה תווצמ םויקב םהל ונתנש ,תובוחה לע 'הל םידומ השולש

.תווצמב בייוחמה ,רחבנה םעל ןב ותויה לע הדומ ידוהיה

,תווצמ ג"ירת לכב בייוחמ אוה ןכלו ,דבע וניאש ,'הל הדומ ןירוח ןב
.תונוש תווצממ רוטפה ,דבעכ אל ____________

השע תווצממ רוטפ וניאו ,תווצמ ג"ירת לכב בייוחמ אוהש לע הדומ ןבה
.המרג ןמזהש ____________

תבה תובוחו ןבה תובוח
קלחמ הכלהה הררחש ,םאהו השאה ,תבה תא .ןבה תובוחמ תונוש תבה תובוח
תורוה :תויוכז ןהש תובוח ,תורחא תובוח ונתנ ןמוקמב .תווצמה ג"ירתמ
לכש ,גאדת םאהו ,רוביצב הליפתה תבוח תא םייקי באה ,םויה אובב .תוהמאו
.וילא שדחתמה םויל ןכומ היהי הידלימ דחא

םישנ תליפת לע
,היה לגעמה ינוח לש ונב ןב ,היקלח אבא
,םימשגל ךרצנ םלועה היהשכו
ולצא םירגשמ םימכחה ויה
.םימשג ודריו םימחר שקיבו
.םימשגל םלועה ךרצנ תחא םעפ
,םימכח ידימלת ינש ולצא ורגש
...ותיבל ואב .םימחר שקביש

:ותשאל היקלח אבא רמא
,םימכחה ילצא ואב אלש ינא עדוי
.םימשג ליבשב אלא
,םימחר שקבנו הילעל הלענו דומענ
,םימשג ודריו ה"בקה הצרתיש רשפא
.ונמצעל הבוט קיזחנ אלו
.הילעל ולע
.םימחר ושקיבו וז תיווזב ותשאו וז תיווזב אוה דמע
:םהל רמא ,דרישכ .ותשא לש תיווז דצמ ןנע הלעו םדק
.היקלח אבאל םכתא ךירצה אלש ,םוקמה ךורב -
:ול ורמא
,ךתשא תיווז דצמ ןנעה הלעו םדק המ ינפמ -
?ךלש תיווז דצמ ךכ רחאו
:םהל רמא
ותאנה הבורקו ינעל תפ תנתונו תיבב היוצמ השיאהש ינפמ -
.הבורק ותאנה ןיאו ינעל תועמ ןתונ ינאו ,(תידימ האנה)

.('ב דומע ,ג"כ ףד תינעת תכסמ יפ לע)

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח