פרשת כי תצא

פרשה ו: מילה, שילוח הקן, לשון הרע
א [המול ימול]
ב [הקב"ה לא גילה מתן שכרן של מצוות]
ג [לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך]
ד [מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה]
ה [מצוות שילוח הקן - א]
ו [שכר מצוות שילוח הקן- א]
ז [שכר מצות שילוח הקן - ב]
ח [עונשו של המדבר לשון הרע]
ט [אל תרגיל עצמך לדבר לשון הרע]
י [חמור חטאו של לשון הרע שלוקה בכל גופו]
יא [נשים דברניות הן]
יב [מרים נענשה על שדברה לשון הרע על משה]
יג [משה מתפלל על מרים שתרפא]
יד [המדבר לשון הרע ככופר בהקב"ה]