לארשי ץראל הילע

הסש ןמיס ם"במרה ת"וש

:םיניינע ינשב תקסוע וז הלאש
יאשר לעבה ,תדרומכ הניד ,ץראל הלעב םע תולעל תברסמה השיא (א)
.(רחואמ=) התבותכ תא הדיספמ איהו ,השרגל___
וניא לעבהש איה םתומשרתה רשאכ ,ןיינעל ןידה תיב סחייתי ךיא (ב)
.ותשאמ שרגתהל איה ותרטמ לכו ,ץראל תולעל הצור___

הלאש
ןירניד האמ (הבותכ=) רחואמ הל בתכו ,הירדנסכלאב האל אשנ ןבואר :ונבר ונדמלי
השולשל בורק וימי תויהבו .ןב ול הדלי רחא .הירדנסכלא ילודג תב איהו .םיירצמ
היהת אל בושש םידע ינפב עבשנו ,תקולחמ ותשא יבורק ןיבו וניב עריא םישדוח
יבורק חצנל הזב ותנווכו .םירניד םישולש הלש רחואמהמ לוחמתש דע ,ותשא - ותשא
.ותשא

הל תויה ילבמ רחואמה ערגי ךיא ,דואמל םהל הרח ותשא יבורק הזב ועמש רשאכו
תיב ינפל אבו .הזה רבדה תושעלמ התוא וענמו .הלודג המילכל הז םהלו ,הזב אטח
.הככ לע החירכהל לכוי אלש ועידוהו ,ןיד

םיכסת אל איהו ,םש רודל לארשי ץראל ומע תכלל הנממ שקבל ודמילש ימ םש היהו
,הככ השעו .ונוצר השעתו ,הלש רחואמה רסחת הזבו ,התדלומ ישנא חינהל הזב
היהי אל םא ,ובישהו .תאזה הנעטה תא וינפל ןעטו ד"ב ינפל אבו ,הזב הילע םייאו
.םש רודלו לארשי ץראל הכילהב השאה תביוחמ ,הכילהה בכעמ רבד וא הנכס ךרדב
לכה ('ב י"ק תובותכ) הנשמה לע ךמסו .הבותכ ילבמ אצת הזב התצרתנ אל םאו
התוא ןיפוכ ,תולעל אלש תרמוא איהו תולעל רמוא אוה :ןנבר ונת ... י"אל ןילעמ
.הבותכ אלב אצת ואל םאו ,תולעל

,ךכ לע םהיניעב הרח להקה ילודג הז ועמש רשאכו ,ותשא לע ותעיבת המצעו
הילע לילעי ,הבותכ ילבמ השרגל הצריו ותשא אנשיש ימ לכ ךליאו ןאכמ םרמואב
.ןהילעבמ םישנה בור שרגל הבסל הז היהיו ,תאזה הנעטה תא

ביוחמ המו .הנידמה גהנמל הזב רוזחל וא ,קופקפ הז לעה השודקה ותרדה ונירות
.לופכ ורכשו האלפומה ותמכח יפכ .הזב

הבושת
לע םשב םימירחמש :אוה ךכ ,ברעמב וב ןינד םיניד יתב וניאר רשא ,ונלצא םסרופמה
,י"אב ךרבתהל תכלל יתלוז ותושעל אלש ,ותשא לע הלילע ךרדב הז השועש ימ לכ
.הבותכ ילבמ אצת וא ,ומע תכלל השיאה וחירכי זאו .ןמא לעבה הנעיו ,הז תלוז אל
.םישוע םתוא וניאר הככ

ימ לכ תורוהל יואר ובו ,ךל רמוא רשא הז אוה ,הדומ ינא ובו האור ינאש המ םנמא
אצויש המו ,"אוש עמש אשת אל" ורמוא רואיבו "ףודרת קדצ קדצ" ורמוא רואיב עדויש
,י"אל תולעל שקב שיא הז יא :ךכ אוה "תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא" םהירבדמ
ותשא בייחנ זא ,םינפ םושב הבירמ ותשא ןיבו וניב היה אלו ,תורשכב קזחומ אוהו
.ומע תולעל הילע ןודל ןיא ,וללה םיאנתהמ דחא רסחי םאו .י"אל ומע תולעל

,הריבע ירבוע ידי קיזחמ אוה ,הל המודהו תאזה הנעטה תא דמלמה ןטקה לעושה םנמאו
בייחתנ רשא ובויחמ רטפיהל תולילע שקבמש ימ לכ יכ הזו ,עשר םע די תישמו
דבעתשמש ימ ןיב ילצא לדבה ןיאו .ןלזגה ומכ קשועה אוהו ,ריכש רכש שבוכ ומכ ,וב
ימ ןיבו ,ותוריכש ודיספהל םירבד תולילע וילע שקבי כ"חאו ,םויה תירחאל ריכשב
... .הלש רחואמה ול חינתש ,הככ ותשא םע השועש

הזמ רמשיהל יוארו ,םתבותכמ םרטופל םהיתושנ רעצל םדא ינב בור לע לקוה םנמאו
.וקשוע דימ קושע וליצהו ,ערו עשר עורז רובש .ותוא םילעופה עונמלו ןוועה
השמ בתכו

"שא ידירש" רפסהמ תובושתו תולאש :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח