ח ןמיס ,ב קלח שא ידירש ת"וש

גרבניו לאיחי ברה

ןורושי רעונה תעונת

- תברועמ תיתרבח תוליעפ שי תפרצב "ןורושי" רעונה תעונתב :הלאשה אשונ
רעונ תעונת אללש ,הלאכ םה תפרצב םייתרבחה םיאנתה .דחיב תונבו םינב
קיספהלו םתביבס ירחא ףחסיהל םה םילולע ,םיריעצה תא שבגתש תיתד
םייקל רתומ םא ,איה הב קסוע גרבניו ברהש היעבה .ןיטולחל תווצמ רומשל
תיפוסה ןתרטמ לבא ,הפי ןיעב הליחתכלמ ןתוא האור הניא הכלההש תורגסמ
.םתודהיב םיריעצה תא קזחתש תיתד הרבח רוציל :תיבויח

.א"טילש ריאמ י"רהמ ,'וכו ה"עוס ב"וח 'גה ברה ,ידידיל

"ןורושי" ןוגרא לש ךוניחה ךרד תא ר"תכ ראתמ וז הנש תבט 'ח םוימ ובתכמב (א)
גוהנ היהש ךוניחה תטיש יפ לע גהנתמ אוהש ,םינש המכ ינפל תפרצ ץראב דסונש
,םידרח לש עודי גוח דצמ םיררוע ודגנ ומק וישכעו .ןברוחה ינפל זנכשא תנידמב
וניתוברו וניתובא ונוליחנהש יפכ ,תודהיה חור יפל תאזה ךרדה ןיא םתעד יפל רשא
.םישודקה

הדובעב תונבו םינב ףתשמ אוהש ,הזה ןוגראה תרוצ דגנ רוערע :םיינש םה םירוערעהו
תורימז דחי םירמזמ תונבהו םינבהש ,וגהנש גהנמה דגנ רוערעו ,תחא הדוגאל םדגאמו
לש תינרותה הדיעווה םשב לאוש ר"תכו .תורחא שדוק תורימז וא תבש תודועס לש
וא ,הכ דע התוא ולהינש ךרדב םתלועפ תא ךישמהל םהל רתומ םא "ןורושי" ןוגראה
.ר"תכ לש רואיתה יפכ ,ןוגראה דוריפל םורגלו םתלועפ קיספהל םיכירצ

.ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע בישאו

שירפהל ךירצ הרות ןיד יפ לע ירהש ,ךומסל המ לע םהל שי יאדווב םידרחה ירוערע
ןוקית יאמ" :ב,אנ הכוס תכסמב ראובמכ ,שאר תולקל ואובי אלש ידכ םישנמ םישנא
ידיל ןיאב ויה ןיידעו .םינפבמ םישנאו ץוחבמ תובשוי םישנ ויהיש וניקתה ,'וכו לודג
ןחלושב ןייעו "...הטמלמ םישנאו ,הלעמלמ תובשוי םישנ ויהיש וניקתה .שאר תולק
וברעתי אלש 'וכו םילגרב םירטוש דימעהל ד"יב םיבייח" :'ד ףיעס ,ט"כקת ח"וא ךורע
דסייל תושודק תוליהק לכב וענמנ הז םעטמו ."'וכו החמשב םהיתבב םישנו םישנא
.עודיכ ,םישנו םישנא תבורעת םהב שיש תורבח

השיאב לוק" :א,דכ תוכרב ,ארמגב רמאנש המ יפ לע ,אוה קדוצש יאדו ,ינשה רוערעהו
וירבדמו ,'ג תוא "םייח םימ ראב" סרטנוקב ש"יע ...היונפו האושנ ןיב לדבה ןיאו "...הוורע
.תולותב םע םירוחב רמזל רוסא תבש לש תורימז ףאש אצוי

לע םתלועפ תא וכישמיש םהל יתירוה ,"ןורושי" ילהנממ הז לע יתלאשנשכ ,םוקמ לכמ
,םימש םשל התיה םתנווכ לכו םילודג םיקידצ ויהש ,זנכשא ילודג םהל וותהש ךרדה יפ
המכ וליצה ךכ ידי לעו ,םהימיב זנכשאב הטשפתהש העימטה תנכסמ רעונה תא ליצהל
םיאיקב ויה זנכשא ילודגו .םימש תארילו הרותל םברקל וחילצהו לארשימ תושפנ
תארי ילעב לש םימלש תורוד םיקהל םהישעמב וחילצה ןכלו ,ךוניחה תמכחב םיחמומו
אלש יפל ,ןילופו אטיל ילודג ינואג ידיב הלע אלש המ ,דחאכ תינוליח הלכשהו םימש
ל"צז רטנלס י"רהמ ןואגה רפיסש המ עודיו .ןמזה יאנת יפ לע ךוניחה תא ןנוכל ועדי
םירועיש הצרמ ותוא הארו ,ל"צז רמייהסדליה ע"ר צ"הגה םע ןמדזנ םשו ,זנכשאמ ובושב
ןכ גיהנהל אטיל ינברמ ימ אובי םא :רמא הכו .תולותבו תוריעצ םישנ ינפל ע"ושו ך"נתב
ןדע ןגב יקלח היהיש יאוולה ,םוקמ לכמ .ןידה ןכו ,ותנוהכמ ותוא וריבעיש יאדו ,ותדעב
ורפה 'הל תושעל תע" םושמ אוה םעטהו .רמייהסדליה לאירזע יבר קידצה ןואגה םע
.ןלהל ראבנש ומכ ,"ךתרות

וגיהנהש םישדחה םיגהנמה תא םיאור ,תפרצ תנידמל ולגלגתנש ןרגנואו ןילופ ינבר ,הנהו
ולא םיגהנמש יפל ,זועב םדגנ םיחומ םהו ,זנכשא יקידצו ינואג תטיש יפ לע תפרצ ידרח
יאנתב םיאיקב ל"נה םינברה ןיא םלוא .ל"נכ ,םיקסופו 'מגב םישרופמ םיניד דגנ םה
,ךפהל .םש תודהיה לש דוריה בצמה תא םיאור םניאו ,תפרצ תנידמב םיררושה םייחה
חילצה רבכ רשא ,הזה ןוגראה לש ותוחתפתה תא הנכסב םידימעמ םה םהיתושירדב
,םייתימאו םינכ םה וירבד לכו ,ובתכמב ר"תכ ראיתש ומכ ,תיכוניחה ותלועפב הברה
.לוכל עודי הזו

יאושנ לש םרפסמ לודג המכו תפרצ ץראב תוללובתהה ףטש קזח המכ עודי (ב)
תרענתמו תרבגתמו תכלוה תודהיה םשש ,תורחא תוצראל דוגינב .וז הנידמב תבורעתה
,תדחוימה תיתפרצה הביבסה יאנת .הלדגו תכלוה העימטה תפרצב הנה ,התולפשמ
הפידרהו שפוחהו תוריחה חור ,קימעמ יניצר ןויע לש תולדבו תעד תולקב תנייטצמה
ץראב תוללובתהה תלחמ תוטשפתהל םימרוג םיסקמ ינוציח רהוזו המיענ תויחונ ירחא
ורזאתי אל םאו .(ןלציל אנמחר) ל"ר ןילופו היסור יאצוי ברקב היללח םה םיברו ,וז
ירחא ולכוי רשא םידיחי םידירשל ןגמ תניפ םיקהלו הלצה יכרדב זוחאל ודדועתיו
השעמה תא וחינזי םא ,ותרותלו 'הל ןמאנ ,שדח רוד ןיכהל שדוקב םדומילו םכוניח
תפרצ תודהי לש הפוס - זנכשא ילודג תטיש יפל ידרחה ךוניחה לש הסונמהו קודבה
תחת תונבו םינב לש תודגאתהה םצע ".'וכו 'הל תושעל תע" .ו"ח הרומג 'ילכו העיווג
תחת ןותנ אוהש ,רעונה חורל דודיעו קוזיח לש לודג חוכ הווהמ הרוסמהו הרותה לגד
.תייוגה הביבסהו ירכנה רפסה תיב לש תקסופ יתלב העפשה

תודידבה שגר ,יתעד יפל ,אוה תפרצב דלונש שיאבמהו ביצעמה בצמל ירקיעה םרוגה
בזענו דדוב ומצע תא שיגרמ ,תידוהיה הרענה וא ,רענה .ידוהיה רעונה לש ובל לע קיעמה
החפשמהו תיבה .ויבורקו וירוה לש החפשמה וא תיבה ברקב תישפנ הזיחא ול ןיא .ושפנל
םהב ןיא ;ןנערו יח ידוהי יווה לש םתרוסממו םהיתובא תלחנמ ונקורתנ תפרצב וניחא לש
,םברקב תומש התשע םלוע-תוגונעתו ףסכ ירחא הפידרה .תודהיה חורב םייח לש ןמיס
.תווצמו הרות לוע תקירפל המרגו

הטישה יפכ ,תודהיה .ומלועב דדוב ומצע שיגרמ ,רגוב ליגל עיגמ אוהשכ ,ידוהיה ריעצה
דומילהו ,תודידבו תוריזנ לש םייח ויניעב איה ,ןשיה גוסמ םישישיהו םינקזה תארוה לש
ימי לש ינחור וטג ןיעכ םיאור םה תודהיה תאו ,עגיימ םומעשכ ולצא שגרומ ומצע
עגמ לכמ םיקתונמ םה תפרצב תוריעצהו םיריעצה .חוכ לכב ונממ ץלחיהל שיש םייניבה
.בלה תא ךשומו חדבמ דומיל לכמ ,העונתו םייח האלמ ,תמא תודהי םע יתורבח אשמו
םילאידיא רסוחמ הז לא הז םירבחתמ םניאו םיפרטצמ םניא ,שיאל שיא ןיב רשק םוש ןיא
.תייוגה הביבסה לש רזה םרזה םע םיפחסנו םיכלוה םה ךכיפלו ,םיפתושמ

םדקמ ינא ךכיפלו .םייוגה ןיב םיעלבנו םיעמטנו םיכלוה םה :יידמל תועודי תואצותה
לארשי חורל ןגמ תמחלמ םחלנו דמוע אוהש ,"ןורושי" ןוגראה תא הכרבבו החמשב
ריעצה לש ןויפרהו שואייה חורו תישפנה תודידבה תא שרגמ אוה לוכ םדוק .ותרותלו
ירמוש תוריעצו םיריעצ ונכותב םנשי ןיידעו ,לארשי ןמלא אל יכ םתוארב ,הריעצה וא
ינפמ שייבתהל אלש הז תא הז םיזרזמו ,חורב הז תא הז םידדועמ םה .תווצמו הרות
דוגיאה לע תוכז ץילמהל אוה יאדכ דבלב הז רבדו .םהיבורקו םהיחא ברקמ םיגיעלמה
יכוניח םרוג אוה הנקותמו האנ הרוצב הרובחב דומילה ףאו .ויגרטקמ דגנ הזה רשכה
תרגסמב תרמשנ איהשכ ,תידדהה תודדייתההו הרכהה םג .וכרע תא טיעמהל ןיאש לודג
הכישמ חוכ םהל שי - םיעונצהו םירשכה םיעושעשהו םילויטה ןכו ,תידוהי תועינצ לש
תבהא לש חיר םיגפוס הכותבש ,הרוהט תידוהי הלוכש הריוואו הביבס םירצוי םה .לודג
יעצמא טוקנל ונתלוכיב ןיאו ,תיאבצ הרוטטקיד ונל ןיא ףוס ףוס .תודהי תבהאו הרות
תא בבחל :הדיחיו תחא הלצה ךרד אלא ונל ראשנ אל .ונתאמ קחרתמה רעונה דגנ הייפכ
לע תרמושה תידוהי אתורבח לש תרגסמב םיינחורה הייפויו המעונ תא תוארהלו תודהיה
.ןואגבו בל ץמואב תינחורה התואמצע

.הכלהה דצמ קרפה לע תודמועה תויעבה תא ראבל הצור ינא וישכעו (ג)

[טמשוהש טרופמ יתכלה ןויד עיפומ הז םוקמב]

לע ,שדוק תורימז םירש םהשכ ,תונבו םינב לש תפתושמ הריש ריתהל ףינס דוע שיו
,הביח ךרד השוע וניאש לכש ,אכ ןמיס רזעה ןבא ךורע ןחלושב א"מרה בתכש המ יפ
םשל םינווכתמ שדוק תורימז םירמזמהש ןוויכ רמול שי ...רתומ ,םימש םשל ותנווכ קר
שי ,לארשי ישדוקל הביח םבלב תעטלו תונבה לצא םייתד תושגר ררועל ידכ ,םימש
.םילקמה לע ךומסל

שוריפבו ,"ךיתרות ורפה 'הל תושעל תע" קידצה ןועמש יבגל א,טס אמוי תכסמב ןייעו
תע" םושמ הפ לעבש הרות ירבד בותכל וריתהש אתיא ב,די הרומת 'סמבו .םש י"שר
הרות חכתשת אלו הרותה ןמ תחא תוא רקעית בטומ :ורמאו ."ךתרות ורפה 'הל תושעל
...לארשימ

,רפהל רתומ המו תושעל תעה אוה יתמ עירכהל ל"זחל קר רסמנ הז רבדש יאדוובו
."'וכו תושעל תע ןאכ שי יכ עדוי אוהש ליבשב ,השעמ תושעל םדא לכל רסמנ אלו
רשפא ,תועינצ תדימו תודיסח גהנמ ןאכ שי קרו רומג רוסיא ןאכ ןיאש ןודינב םלואו
אל םאו ,רבשמ דע תודהיה בצמ עיגה רבכש ,תפרצ ץראב ריתהלו ןיכומס שורדל
"ארזע" ןוגרא לש םתואכ ,החלצהב םירטועמו םיסונמ םייכוניח םיעצמאב זוחאנ
.ל"דו ,לארשימ חכתשתש ו"ח הרות הדיתע ,תפרצב "ןורושי" ןוגראו זנכשאב

ויהש ,זנכשא ילודג לע ךומסל םילוכיש ,"ןורושי" ןוגראה יגיהנמל יתירוה ןכלו (ה)
תונושל ודמלו רפס יתבב וכנחתהש רודה תונב חור ועדיו ךוניחה תמכחב םיאיקב
הנחמל ץוחמ לא הפיחדו ןובלע תואור ןהו ,ימצע דובכ לש שגר ןהל שיש ,םיעדמו
תורימזב ףתתשהל םישנל וריתה ןכלו .שדוק תורימזב ףתתשהל ןהילע םירסואש רוסיאב
.תבש לש

ילודגמ רתוי תוריעצ םישנו תונב ךוניחב וחילצה זנכשא ילודג יכ םיעדויו םיאור ונאו
תודרח ויהש ההובג הלכשה תגרד תולעבו תודמולמ םישנ וניאר זנכשאבו .תוצראה ראש
המ רוסאל ביהרמ ינא ןיא ךכ םושמו .תובהלתהב תווצמה תא תומייקמו לארשי תד לע
:יכדרמה בתכש המ ןיעכו ."ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" רמאנ אד ןוגכבו ,םה וריתהש
ונא ןיא ךכלה ,ךתרות ורפה 'הל תושעל תעו תונוש תוצראב םירזופמ ונאש ,וניתונוועבו"
שיש ףאו .םש תוכרבב ט"ויעמב אבוהו ,"תויאמרא םישנ ריש תעימשב דומללמ םירהזנ
תושיגרמ םישנה תפרצו זנכשא ומכ תוצראבש ,אוה דחא םעטה מ"מ ,םיאשונה ןיב קלחל
.שדוק תורימז ידי לע תבש גנועב ףתתשהל ןהילע רוסאנ םא ןהיתויוכזב העיגפו ןובלע
קוחירל םורגל לכוי רוסיאהו .וללה תונידמב םישנה עבט ריכמש ימל ןבומ הז רבדו
.הלילח ,תדה ןמ םישנה

םאו ,שדוק תורימזב ףתתשהל םישנה לע תופכל ןיאש ל"נהל יבתכמב יתינתה שוריפבו
וניתובא גהנמ ףוס ףוס ירהש ,ןהב ץצולתהלו םהילע זועלל הלילח ,ןמצע לע רימחהל וצרי
.שדוק תורימז וליפא םישנל ריתהלמ ורהזנש ,ןדיב םישודקה

הייטס ויגהנמב םיאור םהש ,"ןורושי" דגנ םיננרמה םידרחה תצק חורל ינא ןיבמ םנמאו
םהיניע םימילעמ םה םלוא .ןראגנואבו ןילופב םהייח חרואב םהב ולגרוהש םיגהנמה ןמ
ךלהמ לע העפשה םוש ןיא ןשיה גוסה ןמ םידרחה םידוהיל .אוהש ומכ תפרצב בצמה ןמ
תוללובתהה ךילהתל םבל תא םימש םניאו ,םצמוצמה םגוח ךותב םיזכורמ םה ;םייחה
רפס יתבל םהיתונבו םהינב םיחלוש םידרחה ףא .םידרחה ברקב םג תומש השועה
םה .הלכמו ףטושה םרזה דגנ דומעל םחוכב היהיש הבורע םוש םהל ןיאו ,םיירכנ
.םהידלי לש יתדה םדיתעל רחמ תגאד םיגאוד םניאו םמצעב םיחטוב

תקבדימ תובהלתה םע רעונ תעונת ,םייתד תוריעצו םיריעצ לש גוח רוציל אוה העשה וצ
םרז סינכהל ולגתסי תיתדה תודהיה עקרקב םישרשומ םתויהב רשא ,קזח הכישמ חוכו
תובבלה תא שובכל וחוכבש ,יחו ןנער חור לש ,ישפנ טהל לש םרז ,תודהיה ברקב שדח
אל דוע הרוהט תודהי לש השודק ייחל םיעוגעגהש ,תולשחנה תושפנה תא םמורלו
אל םלועלש רעונה תא ךושמל רשפא "ןורושי" ןוגרא לש וז תרגסמב קר .ןברקב ומעמוע
הלועפלו יתדה חורה לש שדח גושגשל םייוכיס םנשי וז תרגסמב קרו .רחא םוקמל אובי
.ךרד תללוסו תשבוכ תיכוניח

גרעבנייוו בקעי לאיחי

זצ ןמיס ,ב קלח שא ידירש ת"וש:ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח