זצ ןמיס ,ב קלח שא ידירש ת"וש

ויבא ימ םיעדוי ןיאש דלי

הפסנש ,היגברונ לש ישארה הבר ,לאומס ברה ידי לע הלאשנ האבה הלאשה
ימ םיעדוי ןיא .התדלב התמו ,דלי הדלי האושנ יתלב היידוהי הרענ :האושב
הצור הניאו ,דליה תא לומל הצור הניא הליהקה .ירכנ וא ידוהי :דליה יבא
דלי לאכ וילא סחייתהלו דליה תא לומל שי יכ הרוה לאומס ברה .וב לפטל
.לאומס ברה לש הקיספה תא קידצמ גרבניו ברה .ידוהי

י"נ לאומס י"רהמ ת"שכ ,תובוט תודימבו ש"ריב ןיוצמ ,ב"וח 'גה ברה ידידי דובכל ,ה"ב
.ו"צי ולסוא ק"דבא ,(ד"יה)

ירחא התמו םינונזל הדליו התרהש תידוהי הרענב ותלאש רבדבו .ונלביק ר"תכ בתכמ
וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהלו קוניתה תא לומל הדעה ישאר םיביוחמ םא ,התדיל
.לארשיו השמ תד יפ לע וכוניחב לפטלו

דלי םתדעל חפסל םיצור םניאש יפל ,דליה דעב גואדל םיענמנ ותדע ישארש בתוכ ר"תכו
םיגאודו םידרחה ,הדעה יפולא לש םבבל תושגר ןיבהל ונחנא םילוכיש ףא ,הנה .םינונז
- לארשיב השודק הדע לע הפרחו ןולק וק וטימי אלש םיאריו הראופמה םתדע דובכל
הדעה ישאר לעו .ןלהל ראבאש ומכ ,ק"הות יניד יפ לע הנוכנ ר"תכ תארוה םוקמ לכמ
ויבא לש ונוצר ינפמ םנוצר ולטיבש ,םתראפתו םדובכ והזו .הרות תעד ינפמ םתעד לטבל
ונממ חדיי לבל לארשי ומע רומשל ונילע תוחוקפ ויניע םיבורמה וימחרב רשא ,םימשבש
.חדינ

לש ומאו ,יוג וא לארשי אוה םא ,דליה יבא אוה ימ רריב אל ר"תכ הנה ,אדבועד אפוגבו
היה אל ,םייחב התייה םא ףאו .הרבעתנ יממ הלאשל רשפא יאו ,םייחב הנניא דליה
ןידהש ןוויכמ ,הזל םיכירצ ונא ןיא לבא .תרקפומו הטוש איהש ןוויכמ ,שממ הירבדב
םוגפו רשכ דלווה ...לארשי תב לע אבה ם"וכע" :ט"י ףיעס ,'ד 'יס ז"עהבא ע"ושב קספנ
'יס ד"רויב ראובמכ ,ולומל םיביוחמ מ"מ ,רזממ דלווהש רמואל וליפא תמאבו ."הנוהכל
.'ד ףיעס ה"סר

אליממ ןכ םאו ,רומג לארשיכ אוהש םינורחאה ילודג תמכסהו םינושארה ילודג תעד ירה
ןייעו .א ףיעס ,אסר 'יס ד"ויב ראובמכ ,ותלימב לדתשהל הדעה ישארו ד"יב םיביוחמ
ותירבב וסינכהל" תכרב רחא ךרבמ ,הלימה לצא ןבה יבא ןיא םאש ,א"ס ,הסר 'יס ,םש
קדנס תויהל ארתאד ארמ ברה לעש ,םינורחאה ירפסב םכסוה רבכו ."וניבא םהרבא לש
תויוזב תווצמ 'יהת אלש ידכ ,ךרע יתוחפמ אוהש ,הזכ דליב "...וסינכהל" תכרב ךרבלו
.א"קס ,אסר 'יס "םולשו םייח תוא" רפסב ןייע .'ילע

תעד איהש ,ותעד יפכ תושעל ותדע יפולא לעו ,הנוכנ ר"תכ תארוהש ,רומאה לכמ אצויה
.הרות

.ק"הותו ונמע ןרק תמרהל הכזנו לארשי ומע תוצרפ רודגי 'הו


וריקומה ודידי
גרבניו בקעי לאיחי

זק ןמיס ,ב קלח שא ידירש ת"וש:ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח