זק ןמיס ,ב קלח שא ידירש ת"וש

תבורעת יאושנ


.אל יתמו ,םידוהי םיבשחנ םידליה יתמ :תבורעת יאושנב תקסוע וז הלאש
םניאש םידליל ידוהי ךוניח תתל רתומ םא הלאשב םג קסוע גרבניו ברה
הבושתה תקסוע ןכ .רייגתהל תנווכתמ החפשמ םא ןידה היהי המו ,םידוהי
.םהירוה םע םידלי רייגל רשפא ובש ליגה תעיבקב

ח"צרת רייא ,ה"ב
.ןעסכאז תנידמב יואקיווצ ריעב ןשרד ,לאפר י"ר ברה 'בכל

היירצונ םאו ידוהי באמ ודלונש םידליהש ריעמ יננה הז שדוחל ו"טמ ובתכמל הבושתכ
ליאוה ,םרב .ידוהי ךוניח םהל תתל תינורקע הניחבמ רוסא ךכ םושמ .םייוגכ םיבשחנ
- ורגבתישכ םיניטקה תא רייגל ןווכתמ באהו ,תודהיל רובעל םיצור םירגובמה םידליהו
.דיתעל רויגה לע ךמתסהב תודהיב םירועיש םהל תתל רתומ

.(תוידוהי וא) םידוהי םהשכ תונבל הרשע םיתשו םינבל הרשע שולש אוה תורגבתהה ליג
ידוהי ךוניח תתל רתומש ןאכמ .תינחורה תורגבב םג םיבשחתמ םידוהי אלל רשקב ךא
תדל רובעל םינווכתמ םהיבא םגו םה םגו ליאוה ,תורגבה ליגל ועיגה םרטש םידליל
תורגב לש הגרדל ועיגה םגש םירגובמ םידלי הליחת רייגל שי ,תאז תמועל .תידוהיה
.םירועישב ליחתהל רתומש ינפל - תינחור

םייקל בייחתהל תרייגתמה לע .השולש לש ןיד-תיב ידי לע השענ םישנ יבגל תודהיל רויג
ג ףיעס ,ח"סר 'יס העד הרוי ע"וש האר) הווקמב לובטל םג הילעו ,ןתומלשב תווצמה תא
.רויגה סקט תא םייקל הסונמ יסקודותרוא בר שקביש 'בכל עיצמ יתייה .(וירחא םיאבהו


דובכה לכב
גרבניו בקעי לאיחי

"השמ תורגיא" רפסהמ ת"וש:ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח