א ןמיס ,ב ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

החפשמב ןיאושינ רדס

הצור אוהש הרענ אצמ ריעצה חאהו ,םיקוור םיחא ינש :הלאשה אשונ
רגובה חאהש דע הנותחה תא תוחדל ןכומ וניא הרענה יבא .המע ןתחתהל
תוחפ וליגש ריעצ םע ןתחתת ותבש הצור אוה יכ ,השיא אוה םג אצמי
.הז ליג ינפל ןתחתהל יוצר יכ תרמואה ארמגה ירבד יפ לע ,םירשע ליגמ

.דיפקמ ויחאשכ ,לודגה ויחא םדוק השיא אשיל לוכי ריעצ חא םא

.ב"כשת לולא ח"י

:א"טילש שאמראשד ד"באגהמ יתלאשנ
דע הכחי אלו ףכת הנאשייש אקווד הצור הלכה יבאו ,ןוגה ךודיש ול ןמדזנ ריעצ חא
םדוק ןתחתיש ידכ ,הליחת ריעצה ןתחתיש הצור הלכה יבא .ךודיש לודגה ויחאל ןמדזיש
יאשר םאה .וינפל ןתחתמ ריעצה ויחאש הזמ רעטצמ לודגה חאה .הנש םירשע ול ואלמיש
.ונבל באה ךרדכ ול רוזעל יאשר ריעצה יבא םאהו ?הליחת אשיל ריעצה

הבושת
ןיידע ול ןמדזנ אל לודגה ויחאש ףא השיא אשיל ריעצ חא לוכי הליחתכל ףאש ,טושפ
לודגה ויחאש ליבשב ובויח םייקי אל ךיאו ,השיא אשיל ביוחמ אוה ירה יכ ,הנאשיל השא
לטבתי אל םוקמ לכמ ,ול תנגוה הנמדזנ אלש ,סנוא דצמ םייקמ וניאש ףאו !?םייקמ אל
השיאה יבא ןיא ,ריעצל הנמדזנש השיאהש ןכש לכו .עודי יתלב ןמז ותווצממ ריעצה םג
,אל םאו ,הנש םירשע ול ואלמיש םדוק היהת הנותחהש הצורש םושמ ,תוכחל הצור
.הז ליבשב בושח ןיינע דיספהל ןיא יאדווש ,ןוגה ךודיש אוהו .ןיינעה לטבתי

(.טמשוהש תורוקמה יפ לע יתכלה ןויד שי הז םוקמב)

,לודגה ויחא רובע תשוב אוהש םושמ ענמיהל ריעצל שי ילואש ,רמול ה"רתכ הצרש המו
ומצעבש קר אוה תשובה ןיינעל םג הנה - רומח רוסיא אוהש םינפ תנבלה ןיעכ אוהו
ליבשב םא :םימעט הברה ללגב השיא אשילמ םירחאתמש שי הברה ירהש ,הזמ שייבתמ
,הסנרפ ןיינע ליבשב םא ,דומלל לכוי אל ןיאושינה רחאש םיבשוחש ,דומלל םיצורש שיש
תא תוחדל םעט הזיא ול שיש וילע םג ורמאיו ,המודכו תונמוא הזיאב רדתסהל םיצורש
הנעטב ופוג יכרוצ לכו ויקסע תושעלמ םדאל רוסאל ךייש אלש רבתסמ םגו .ויאושינ
.ותומכ חילצה אל אוהש המב ,הז ידי לע שייבתי דחאש

.הליחת ריעצה אשייש הזב ןגוהכ אלש רבד םוש אל ףאו ,רוסיא םוש האור יניא ןכלו
.םירשע ןב בייחש הייברו היירפו ןיאושינד אבר הווצמב הכז ,הברדאו

ןייטשנייפ השמ

די ןמיס ,ב ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח