דימת :הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ז קרפ

הנכה תדובע

."לודגה ןהוכה" קרפה זכרמב
:םיקוספה תרזעב רסחה תא םלשהו ,ב"י-'ו ,ח"כ "תומש"ב ןייע .1
________ _______ _______ _______ _______ _______ דופאה תא ושעו
._______
,םהושה _______ יתש תא תחקלו...
,_______ _______ תומש םהילע תחתיפו
._______ _______ _______ _______ םירתונה השישה תומש תאו
,_______ _______ לע _______ה יתש תא תמשו ...
.ןורכיזל ויפתכ יתש לע _______ _______ םתומש תא ןרהא אשנו ...
(ב"י-,'ו ,ח"כ תומש)

:(!תרבחמב) הזה רוקמה תא םלשהו ,ה"ל-א"ל ,ח"כ "תומש"ב ןייע .2
,דופאה_______ תא תישעו
בהז _______ו ביבס וילוש לע ...ןמגראו תלכת _______ וילוש לע תישעו ...
.ביבס םכותב
_______ _______ _______ ,ןומירו בהז ןומעפ
"... _______ה לא ואובב _______ עמשנו ...
(ה"ל- א"ל ,ח"כ תומש)

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע


.לודג דובכ לש סחיל הכז לודגה ןהוכה
טרפו תוינשמב ןייע .רפסמ םינפואב יוטיב ידיל אב הזה סחיה ונדמלש תונורחאה תוינשמב
.םתוא


?םיוצמ םדאל דומצ יוויל ,ללכ ךרדב ,אטבמ המ .1
?לודגה ןהוכה לש דומצה יווילה אטבל אב המ .2
?תווחתשהל שדקמל ותסינכב לודגה ןהוכה תא וויל םינהוכ המכ .3

:ךתרבחמב טרפ
_______ב דחא
_______ב דחא
._______ב דחאו


:תרבחמב בותכ ,ב"י-'ו ח"כ תומשב תנייעש רחאל
?ןהב זחא הוולמהש תובוטה םינבאה ויה המ .1
.וליאו ,ול ויה םינבא המכ ,טרפ .2
?ןהילע ותרח המ .3
?ודעונ ןה המל .4


?חתפל ועיגה דע ,תינרוחא דעוצ היה אלא ,לכיהל ובג תא הנפמ לודגה ןהוכה היה אל עודמ .1
?עודמו ,ונימיב םג ךכ םיגהונ ונא ןכיה .2
.תווחתשהל לכיהל םיסנכנה רדס תא תרבחמב בותכ .3


הנשמל הרזח

'ב הנשמ ,'ז קרפ

הנכה תדובע

:הז רוקמ ךתרבחמב םלשהו ,ז"כ-ב"כ ,'ו "רבדמב"ב ןייע
...'ה רבדיו
:רומאל וינב לאו ןרהא לא רבד
:םהל רומא לארשי ינב תא וכרבת הכ
._______ _______ ךכרבי
._______ _______ _______ _______ ראי
._______ _______ _______ _______ ________ _______ אשיי


.םהב העיפומ םינהוכה תכרבש תומוקמ 2 ןייצו ,הליפתה רודיסב ןייע .1
?םהיפכ תא םיאשונ םינהוכה ,הליפתה תעשב ,יתמ .2
.טרפ ?םינהוכה תכרב תעשב "ןמא" הנוע להקה יתמ .3
?אקווד תנייצש תומוקמב "ןמא" םירמוא ,ךתעדל ,המל .4
יווילב הכרבה תולמ תא ךתרבחמב בותכו ,"םינהוכ תכרב" יקוספל י"שר שוריפב ןייע .5
.רצק שוריפ
?םינהוכה תכרב תעשב ךלש תסנכה תיבב םיללפתמה םישוע המ .6


.םיקלח העבראל וא השולשל הנשמה תא קלח .1
.תרבחמל םהיקלח לע םתוא קתעה .2
.המיאתמ תרתוכ קלח לכ שארב ףסוה .3


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

."תוגרדמ הרשע םיתש םלואה חתפ לא"
.דחוימ דובכל וכז םינהוכ השימח
?ולאה םינהוכה תשמח ויה ימ .1
?ול וכזש דחוימה דובכה היה המ .2
?דיב ולאה םינהוכה תשמח וקיזחה המ .3
.תרבחמב ,םהילע םיטרפה תאו םילכה תא זכר .4


תא תולעהל םייתניב ומייסש ,םירחא םינהוכ ופרטצה "םינושארה" םינהוכה תשמח לא
.חבזמה שארל דימתה ירביא
?הלא םינהוכ ודמע ןכיה .1
?םלואה תולעמ לע םינהוכה וזכרתה הרטמ וזיאל .2


הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'ז קרפ


הנכה תדובע

:תרבחמב בותכו 'ב הנשמ ,'א קרפ אמוי תכסמב ןייע
?םינהוכה ראש לע ףידע לודגה ןהוכה ושכע דע תדמלש המ לע םיפסונ םירבד השולש וליאב .1


.םיכסנמ דציכ ראתו ,"ןיי" ךרעב ןייע .1


ןמ ןשדה תמורתב לחה ,שדקמב רקוב לכב ושענש תולועפה רדס םויס ידיל אב ונתנשמב
.ויכסנו דימתה תברקהב הלכו ןוציחה חבזמה

:הליפתבו םוכיס ירבדב רואיתה תא םתוח ונלש תכסמה לש אנתה
"_______________________________________________ רדס אוה הז" :םוכיסה
"________________________________________________ש ןוצר יהי" :הליפתהו

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

.אמוי תכסממ בושח ללכ ךינפל
.חבזמב לודגה ןהוכה תעונת תא הז ללכ יפ לע רבסה .1
?ונימיב םג הזה ללכה יפ לע םילעופ ונא יתמיא .2

,הנופ התאש (תוינפ=) תוניפ לכ
.חרזמל ,ןימי ךרד אלא והי אל
('א ,ה"מ אמוי)


:שדקמב תועיקת תחאו םירשעמ ןיתחופ ןיא
םירעש תחיתפל שולש ...
רחש לש דימתל עשתו
.םייברעה ןיב לש דימתל עשתו
('ה ,'ה הכוס)

?דימתב תועיקתה עשת תא ועקת קוידב יתמ
.שבכהו חבזמה טוטרס תא (ףוקש ריינ תועצמאב) ךרבחמל קתעה
.ןייה ךוסינ םוקמל ןהוכה לש ותכילה לולסמ תא ךתרבחמבש טוטרסל ףסוה

:בתוכ ,('א ,'ב קרפ) תונברקה השעמ תוכלהב ,ם"במרה
,חבזמה לע ןייה ךסניו
,שאה לע ותוא ןינתונ ןיאו
...קצויו ודי היבגמ אלא
.ןיתישל דרוי אוהו

?רבדה םעט המ ?הנשמב רומאה לע ם"במרה שיגדמו ףיסומ המ
םא ךא .םינהוכה ידי לע דימתה ןברקל ומויב םוי ידמ השענ הזב אבומה ןייה ךוסינ רואית
:ךוסינה תדובע ךרדב םייוניש המכ ולח ,ןייה תא ךסנל לודגה ןהוכה הצר

.חבזמה תא ףיקהל ול אב
?ליחתמ אוה ןכיהמ
תיחרזמ-תימורד ןרקמ
תינופצ-תיחרזמ
.תימורד-תיברעמ ,תיברעמ-תינופצ

.תכראתמ ןייה ךוסינ םוקמל דע לודגה ןהוכה לש וכרד
.חבזמה תא לודגה ןהוכה ףיקמ היה דציכ אצמו ,הנשמב ןייע
.לודגה ןהוכה לש וכרד תא הנוש עבצב ףסוה ליעלד טוטרסה לע
.רחא ןהוכ לכל דוגינב ,לודגה ןהוכה לש ךרדה תוכירא תביס המ ,רעש

ןהוכה ידי-לע דימתה ןברק תברקה ןיב וישכע דע םהילע תדמלש םילדבהה לש המישר ךורע
.טוידה ןהוכ ידי לע ותברקה ןיבו לודגה

.('ג-'א) ןהמ שולש ונדמל ונאו תוינשמ 4 שי 'ז קרפב
:ןלהל שרדנה תא השעו ,תינש ןהב ןייע

:רסחה תא םלשה .1
._______ה _______ה איה ונקרפב תיזכרמה תומדה
:לוכב רכינ לודגה ןהוכ לש םרה ודמעמ
.םינהוכ _______ (רפסמ ןייצ) ותוא םיוולמ ,תווחתשהל סנכנ אוהשכ .א
.דועו ,_______ש תע לכ" (ח"ע רוקמ ףוס האר) אוה סיפ םוש אלל .ב


ופסאתה םה .תונושה םהיתודובע םותב ,םינהוכב אלמתהל ולחה םלואה (תוגרדמ=) תולעמ .2
.___________________ ידכ םש

:םיביהרמ םילילצב ריוואה אלמתה ןייה לש ךוסינה עגרב .3
._______ב שיקה אזרא ןב
,__________________ ונגינו ,_______ב ועקת םינגנמ
םינהוכה ועקת רישב ושעש תוקספהה תשולשמ תחא לכב רשאכ ,_______ב ורביד םייוולהו
._______.ג _______.ב ,העיקת .א :תועיקת שולש

,םימלועה ןוביר
ודעומב דימתה ןברק בירקהל ונתיוויצ התא
םתדובעב םינהוכ תויהלו
םנכודב םייוולו
.םדמעמב לארשיו
,וניתובא יקולאו וניקולא ,'ה ךינפלמ ןוצר יהי ...
,ךינפל הצורמו לבוקמו בושח וניתותפש חיש אהיש
.ודמעמ לע ודמעו ,ודעומב דימתה ןברק ונברקה וליאכ
(הליפתה ןמ)


שדקמה תרישל - לבנ


הנשמל הרזח


תרבוחה ןכותל הרזח