דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ז קרפ
קרפל הנכה תודובע


דחאו ולאמשב דחאו ונימיב דחא :וב ןיזחוא השולש ,תווחתשהל סנכנ לודג ןהוכש ןמזב
.תובוט םינבאב
תדובע רמג רחאלש ,תרמואו ,דימתה ןברק תברקה תדובע המייתסנ דציכ ,דמלל האב ונתנשמ
ןושאר סנכנ היה אוה ,לודג ןהוכ םהיניב היה םאו .תווחתשהל םיסנכנ םינהוכה לכ ויה דימתה
השולש ודיב םיעייסמ ויה לודגה ןהוכה לש ודובכ םושמו .םינהוכה ראש וירחאו ,תווחתשהל
קיזחמו וירוחאמ ךלוה היה דחאו ,לאמש דצב דחאו ,ןימי דצב וב זחוא םהמ דחא :םינהוכ
ןהוכה םג אצמנ םינהוכה ןיבש רכינ היה וז ךרדב .דופאה תופתכ לעש םהושה ינבא יתשב
.לודגה

.תכורפה תא ול היבגה ,אצוי אוהש לודג ןהוכ לש וילגר לוק הנוממה עמשש ןוויכו
וידעצ לוק תא ,לודגה ןהוכה לש ליעמה ילושב ויהש םינומעפה תרזעב ,הנוממה עמש רשאכו
םלואה חתפבש תכורפה תא ול היבגה ,הווחתשהש רחאל לכיהה ןמ אצויה לודגה ןהוכה לש
.דובכ לש ךרדב תאצל ול רשפאל ידכ

.ואציו ווחתשהו םינהוכה ויחא וסנכנו ,אציו הווחתשהו סנכנ
,םינהוכה רתי וסנכנ ךכ רחאו ,אציו הווחתשה ,ןגסה אוהש ,הנוממה םג סנכנ ךכ רחאו
.ואציו םה םג ווחתשה

םוכיסו הרזח תדובע

'ב הנשמ ,'ז קרפ


קרפל הנכה תודובע


.םלואה תולעמ לע ודמעו ואב
םיתש לע ודמעו םינהוכה לכ ואב ,ודיקפת תא עציב ןהוכ לכו ,תודובעה לכ ומייתסנש רחאל
.םלואה ינפלש תולעמה הרשע

דחא דיב זוכהו דחא דיב ינטה :םדיב םילכ השימחו ,םינהוכה םהיחא םורדל םינושארה ודמע
.דחא דיב היוסיכו ףכו דחא דיב ךזבהו דחא דיב התחמהו
לעב ,הרונמה ןשדמ ,ימינפה חבזמה ןשדמ :לכיהב ושמישש הלא םהו - םינושארה םינהוכה
ירביא תא תולעהל וכזש םינהוכה םהיחא לש ןימי דצב ודמע - ובהואו ריטקמה ,התחמה
הדובעה תא םהב ושעש םילכה תא םדיב וקיזחה םינושארה םינהוכה .חבזמל דימתה
ןשדמ .ווטצנש ומכ םתדובע תא ושעש ונייצ םה ךכבו ,םיקיר ויה םילכה .םהילע הלטוהש
הכזש ןהוכה .זוכה תא ודיב קיזחה הרונמה ןשדמ .ינטה תא ודיב קיזחה ימינפה חבזמה
,ךזבה תא ודיב קיזחה ריטקמה .התחמה תא ודיב קיזחה ימינפה חבזמל םילחגה תא סינכהל
.היוסיכ תאו הלודגה ףכה תא קיזחה ,תרוטק ריטקהל ודיב עייסש ,ריטקמה לש ובהואו
דימתה ירביא תאלעהב וקסעש םינהוכהש דע ,םלואה תולעמ לע וניתמה הלא םינהוכ השימח
.םלואה תולעמ לע ודמעו ופרטצה םה םגו ,םתדובע תא ומייס חבזמל שבכהמ

.תחא הכרב םעה תא וכריבו
,ךנוחיו ךילא וינפ 'ה ראי ,ךרמשיו 'ה ךכרבי" :םינהוכ תכרב םעה תא וכריב דחי םינהוכה לכו
לכ רחא הנע אל םעה רמולכ ,תחא הכרבכ וכריב וז הכרב ."םולש ךל םשיו ךילא וינפ 'ה אשי
.ףוסבל קר אלא ,קוספו קוספ

.תחא הכרב שדקמבו ,תוכרב שולש התוא םירמוא הנידמבש אלא
םינהוכ תכרבמ שדקמב םינהוכ תכרב הנוש התייה םהבש םירבד השולש התע הנומ ונתנשמ
:הנידמב
,תוכרב שולשב ,שדקמל ץוחמש םוקמ לכב רמולכ ,הנידמב התוא םירמוא וז םינהוכ תכרב .1
.םויה ונגהנמכ ,קוספ לכ רחא "ןמא" ונע םעהו ,קוספל קוספ ןיב ןיקיספמ ויה םינהוכה ונייהד
קר ,"םלועה דעו םלועה ןמ לארשי יקלא 'ה ךורב" ,תונעל םיליגרש המ הנע םעה שדקמב לבא
.תחא הכרבל בשחנ הז ךכבו ,םיקוספה תשולש רחאל

.ויוניככ הנידמבו ,ובתככ םשה תא םירמוא ויה שדקמב
תא םיבתוכ הבש הרוצה יפ לע םינהוכ תכרבב 'ה םש תא םיאטבמ םינהוכה ויה שדקמב .2
יוניכב אלא ,ובתככ 'ה םש תא םיאטבמ ויה אל הנידמב וליאו .אק ,ואו ,אק ,דוי ונייהד ,'ה םש
.ונלש האירקה תרוצב םויכ ותוא םיאטבמ ונאש יפכ ,דוי ,ןונ ,תלד ,ףלא :דבלב

ץוח ,ןהישאר יבג לע שדקמבו ,םהיתופתכ דגנכ םהידי םהיפכ תא םיאשונ םינהוכה הנידמב
תא היבגמ לודג ןהוכ ףא :רמוא הדוהי 'ר .ץיצה ןמ הלעמל וידי תא היבגמ וניאש ,לודג ןהוכמ
."םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אשייו" :(ב"כ ,'ט ארקיו) רמאנש ,ץיצה ןמ הלעמל וידי
לבא .םויכ םיגהונ ונאש יפכ ,םייפתכה הבוגל םהידי תא םימירמ םינהוכה ויה הנידמב .3
,םהישארמ הלעמל םהידי תא םינהוכה ומירה ,שרופמה םשב הכרבה תא ורמאש ,שדקמב
קר אלא ,שארה ןמ הלעמל וידי תא היבגמ היה אלש ,לודג ןהוכל טרפ ,הניכשה דובכ םושמ
םירי ןהוכהש האנ הז ןיאו ,ץיצה לע בותכ היה שרופמה םשה ןכש ,וחצמ לע היהש ץיצה הבוגב
היבגמ לודגה ןהוכה םגש ,רמואו ,אמק אנת לע קלוח הדוהי 'ר .שרופמה םשל לעמ וידי תא
םינהוכ תכרב םעה תא ךריבשכ ןהוכה ןרהא לצא וניצמש יפכ ,ץיצה ןמ הלעמל וידי תא
עמשמ ."םעה לא וידי תא ןרהא אשייו" :וב בותכ ירהש ,ץיצה ןמ הלעמל וידי תא היבגהו
,םייפתכה הבוגב קר וידי תא היבגמ היה וליאו ,ויפתכ אלו ,דבלב וידי קר ויה םעה תמועלש
.םעה תמועל ויה ויפתכ םג ירה

םוכיסו הרזח תדובע

'ג הנשמ ,'ז קרפ

קרפל הנכה תודובע

,הצריש ןברק לכ בירקהל יאשר לודגה ןהוכה ,'ב הנשמ ,'א קרפ אמוי תכסמב הנשמה יפ לע
דציכ ,ראתל האב ונתנשמ .ונממ תאז עונמל םילוכי רמשמה ישנא ןיאו ,הצריש תע לכבו
.בירקמה היה לודגה ןהוכה רשאכ ,ןברקה תברקה תדובע העצבתה

.ונימיב ןגסהו ,שבכב הלוע היה ,ריטקהל הצור לודג ןהוכש ןמזב
,ןגסהו ,חבזמה שבכב הלוע היה אוה ,דימתה ןברק תא בירקהל הצר לודגה ןהוכה רשאכ
.לודגה ןהוכה לש ונימיב היה ,והשלכ לוספ ול היהש הרקמב ומוקמ אלממ היהש

.והלעהו ונימיב ןגסה זחא ,שבכה תיצחמל עיגה
שארל עיגהל ודיב עייסו ,ונימיב קיזחה ןגסה ,ףייעתהו שבכה עצמאל עיגה לודגה ןהוכה רשאכ
,וישכע .םינושה םיקלחב וכזש םינהוכ העשת ידי-לע וברקוה ןברקה יקלח ,רוכזכ .שבכה
.ןאכ ראותמכ ,בירקהל ודיב םיעייסמ םינהוכה תעשת ויה ,בירקמה היה לודגה ןהוכה רשאכ

.ןקרזו ןהילע ךמסו ,לגרהו שארה ןושארה ול טישוה
.דימתה ןברק לש ולגר תאו ושאר תא לודגה ןהוכל טישוה םינהוכה תעשתמ ןושארה ןהוכה
,הטיחש ינפל אלא הכימס ןיא ירהש ,הכימס תבוח ןידמ אל םהילע וידי תא ךמס לודגה ןהוכה
יקלח לע ףא ךמוס היה אוה .ותובישח תא תוארהל ידכ ,לודגה ןהוכה לש ודובכ םושמ אלא
.חבזמה שא לע לגרה תאו שארה תא קרוזו ,ןברקה

.ןקרזו ןהילע ךמסו לודג ןהוכל ןנתונ ,םיידיה יתש ןושארל ינשה טישוה
היה ןושארהו ,תוימדקה םיילגרה תא ןושארה ןהוכל טישוה םינהוכה תעשתמ ינשה ןהוכה
.חבזמל ןקרוזו ןהילע ךמוס היה בוש אוהו ,לודגה ןהוכל ןנתונ

.ול ךלהו ינשה טמשנ
ןהוכה לבא .ךלהו ודיקפת תא רמג אוה ,תוימדקה םיילגרה תא רסמ ינשה ןהוכהש רחאל
וליאכ האריי אלש ידכ ,עצמאב ףלחוה אלו ,ןברקה יקלח לכ תטשוה רמג דע ראשנ ןושארה
ןושארה ןהוכה ראשנ ,לודגה ןהוכה לש ודובכ םושמ ,ןכלו ,לודגה ןהוכה תא שמשל ול השק
.ףוסה דע ליחתהש

.ןקרוזו ןהילע ךמוס אוהו ,םירביאה לכ ראש ול ןיטישומ ויה ךכו
,לודגה ןהוכל םנתונ היה אוהו ,ןושארה ןהוכל םהלש םיקלחה תא םיטישומ ויה םינהוכה רתי
.םקרוזו בוש םהילע ךמוס

.ןיקרוז םירחאו ,ךמוס אוה ,הצור אוהש ןמזבו
עצבמ היה אוה ,ןברקה לש םיקלחה תא ובירקי םמצע םינהוכהש הצור היה לודגה ןהוכה םאו
שא לע ןברקה יקלח לכ תברקה רחאל .שאל םיקלחה תא םיקרוז ויה םהו ,הכימסה תא קר
,חבזמה שארב ,וז ןרקב .ןייה ךוסינ םוקמ ,תיברעמ תימורד ןרקל לודגה ןהוכה ול אב ,חבזמה
דצל דחאו ,ומויב םוי ידמ ןייה תא םיכסנמ ויה ובש ,חרזמ דצל דחא ,ףסכ לש םילפס ינש ויה
.תוכוסה גחב םימה תא םיכסנמ ויה ובו ,ברעמ

?ליחתמ אוה ןכיהמ .חבזמה תא ףיקהל ול אב
,הנשמה תרמוא ךכ לע ?ןייה תא ךסנל ידכ תיברעמה-תימורדה ןרקל לודגה ןהוכה עיגה דציכ
ןרקל עיגהל היה לוכיו ,חבזמה לש םורד דצב ,שבכה שארב התע דמעש ,לודגה ןהוכהש
ףיקה אלא ,השוע היה טוידהה ןהוכהש ומכ ,ןכ השע אל ,הרצק ךרדב תיברעמה-תימורדה
היה אוה ןיינמ .תיברעמה-תימורדה ןרקב ןייה ךוסינ םוקמל עיגהש דע ,חבזמה לכ תא ונימימ
?הפקהה תא ליחתמ

.תימורד תיברעמ ,תיברעמ תינופצ ,תינופצ תיחרזמ ,תיחרזמ תימורד ןרקמ
ןרקה איה הכרד רבוע היהש הנושארה ןרקה ירה ,ונימימ הנופ היה אוהש ןוויכ
- תישילשהו ,תינופצה-תיחרזמה ןרקה התייה היינשהו ,תיחרזמה-תימורדה
.תימורדה-תיברעמה איה ,ןייה תא ךסינ הבש ,תיעיברהו ,תיברעמה-תינופצהתא ףיקמ לודגה ןהוכה היה עודמו .ןימי דצ ךרד הנייהת םיפיקמש תופקהה לכש ,אוה ללכה
,לאמש דצל דימ הנפ טוידהה ןהוכה וליאו ,תימורדה-תיברעמה ןרקל עיגהש דע ,ולוכ חבזמה
ששח היהו ,םיכסנל ןייה תא ודיב קיזחה טוידהה ןהוכהש ינפמ ?תימורדה-תיברעמה ןרקל
שאהמ הלוע היהש הכרעמה ןשעמ ןייה לקלקתי ודיב םיכסנה ןייו חבזמה לכ תא ףיקי םאש
רחאל קר וידיל ורסמ םיכסנל ןייה תאו ,תוקיר םיידיב ףיקה לודגה ןהוכה לבא .חבזמה לעש
.לקלקתי ןייהש ששח היה אלו ,תימורדה-תיברעמה ןרקל עיגהש

.ודיב םירדוסהו ,ןרקה לע דמוע ןגסה .ךסנל ןיי ול ונתנ


ןייה ךוסינל ילכ - ךסנ

ןמזב .ותוא ךסנל ידכ ןייה תא ול ונתנ ,תימורדה-תיברעמה ןרקל לודגה ןהוכה עיגהש רחאל
,לודגה ןהוכה לש ודובכ םושמ ,ןגסה םג תימורדה-תיברעמה ןרקה לע דמוע היה ןייה ךוסינ
חותפל םייוולל ןמסל ידכ ,ןייה תא ךסינ לודגה ןהוכהש עגרב ףנפנמ היה םהבו ,ודיב םירדוסו
.ןייה ךוסינ תעב רמאנ היהש ,םוי לש רישב

.ועקתו ועירהו ועקת .םדיב ףסכ לש תורצוצח יתשו ,םיבלחה ןחלוש לע םידמוע םינהוכ ינשו
.ולאמשמ דחאו ונימימ דחא ,אזרא ןב לצא ודמעו ואב
תרשה ילכ תא םיחינמ ויה וילעש ,ףסכ לש דחא :תונחלוש ינש ויה שבכה לש ברעמ דצב
השולשו םיעשת ויה םהו ,םויה לכ ךשמב םהב שמתשהל ידכ םילכה תכשלמ םוי ידמ ואיצוהש
לש םירביאה תא םיחינמ ויה וילעו ,שיש יושע היה ינשה ןחלושהו .בהז וא ףסכ םייושע םילכ
הזה ןחלושה לע ."םיבלחה ןחלוש" ארקנ הזה ןחלושה .חבזמה לא ותוא ולעהש ינפל ןברק לכ
ועקתו ףסכ תורצוצח יתש םדיב וקיזחה םה ,ןייה תא ךסינ ןהוכהש ןמזבו ,םינהוכ ינש ודמע
ינש .םירדוסה תפנה םע דימ הרישב חותפל םייוולל ןמסל ידכ ,העיקת-העורת-העיקת ןהב
ןב לש ונימימ דמע דחא ןהוכ .לצלצה לע הנוממ היהש ,אזרא ןב דיל ודמעו ואב הלא םינהוכ
.ולאמשמ ינש ןהוכו ,אזרא

.רישב םייוולה ורבידו ,לצלצב אזרא ןב שיקהו ,םירדוסב ןגסה ףינהו ,ךסנל החש


שדקמה תרישל - לבנ

ךכ לע עידוהל ידכ םירדוסה תא ןגסה ףינה ,ןייה תא ךסנל לודגה ןהוכה ףפוכתהשכ
ףא םינהוכה .שדקמב ויהש רמזה ילכ רתיב ונגינ ןכו ,לצלצב שיקה אזרא ןב זאו ,םיררושמל
.םוי לש ריש ורמאו וחתפ םייוולהו ,תורצוצחב ועקת םה

.םעה ווחתשהו ועקת ,קרפל ועיגה
דחא קרפל ועיגה רשאכ .םיעטק השולשל רמולכ ,םיקרפ השולשל קלוחמ היה םוי לש רישה
הווחתשה הרזעב היהש םעה לכו ,העיקת-העורת-העיקת תורצוצחב םינהוכה ועקת ,רישה לש
םירמוא שיו ,קרפ לכ לש ותליחתב ויה וללה תועיקתהש םירמוא שי .םיילגרו םיידי טושיפב
.ופוסב ויה תועיקתהש

.היווחתשה העיקת לכ לעו ,העיקת קרפ לכ לע
ושע ךכ ,העיקתה תעשב הווחתשה םעה לכו ,רישה לש ןושארה קרפב ועקת םינהוכהש םשכ
.הווחתשה םעהו ,העיקת-העורת-העיקת םיעקות ויה םינהוכה :רישה יקרפ תשולשמ קרפ לכב

!ןמא ,ונימיב הרהמב הנבייש ןוצר יהי .וניקלא תיב תדובעל דימתה רדס אוה הז
ומויב םוי ידמ השענ היהש ,ןייה ךוסינ תא ללוכה ,דימתה ןברק תברקה רדס והז
!ןמא ,ונימיב הרהמב הנבייש ,שדקמה-תיבב

םוכיסו הרזח תדובע


שדקמה תיב תיזח

ךשמה