המכון לחקר השואה ע"ש ח. אייבשיץ

המכון לחקר השואה ע"ש ח. אייבשיץ

בטאון פורום לשמירת זכרון השואה
בעריכת גדעון רפאל בן מיכאל