כתבור בהרים
מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי
עורך: צור שפיר
463 עמודים | תשע"ג | 2012 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
עשורים רבים עוסק הרב פרופ׳ יוסף תבורי בעשייה תורנית-חינוכית-מחקרית, כמרצה וכחוקר באוניברסיטת בר-אילן ובמכון לנדר, ובמקביל בתפקידי רבנות שונים. מחקריו של פרופ׳ תבורי פרוסים במרחבי התורה שבעל פה...
קראו עוד
חלק עברי

מבוא 7

רשימת פרסומים – יוסף תבורי 13


ספרות התנאים

משה בנוביץ החליל המכה לפני המזבח 21

ירחמיאל ברודי לגלגוליה הקדומים של משנת "ערבי פסחים" 43

דוד הנשקה תפילת כהנים וברכתם במקדש: משנה ראשונה ותלמודם של תנאים אחרונים 51

שלמה נאה "צריך לנענע שלשה פעמים": לפירושה של ברייתא אחת בירושלמי 89

שמא יהודה פרידמן "המית שורך את שורי", ממון או קנס? פרק בהתפתחות ההלכה 99

אהרן שמש "וזכרתם את כל מצות ה' – זו פרשת שמע" (ספרי במדבר קטו): מצוות קריאת שמע: בין טקסט למסורת 125

ספרות האמוראים

יעקב אלמן ייבום, סטוריה וזיקה בבבלי ובירושלמי 139

אבינועם כהן התמיהה "פשיטא" בבבלי: האמוראית לעומת הסתמית 165

לייב מוסקוביץ "נעשה כאומר" 193

מרדכי סבתו משלוח המנות של ר' יהודה נשיאה 215

משה עסיס לפתרונה של מימרא סתומה בירושלמי 235

מדרש ואגדה

יעקב בלידשטיין כנגד שלושה בנים: חכמים מול רומאים 249

מרק ברגמן לראות עם החכמים: מדרש כהדמיה באגדות העקדה 261

חיים מיליקובסקי גלגולי מסירה ועריכה בויקרא רבה ובבראשית רבה: עיונים בפתיחתא מורכבת אחת (ויק"ר כז, א; בר"ר לג, א) 279

תפילה ופיוט

אורי ארליך לשון הסידור: עברית, ארמית ושאר לשונות 297

מאיר בר-אילן "אילו הוציאנו ממצרים... דיינו" 305

משה חלמיש לתיקונו של "השלטן" 333

מנהג ופרשנות

יוסף ריבלין עיון במאפיינים של פירוש הגר"א על דרך הרמז למגילת אסתר על פי כ"י מוסקבה-גינזבורג 349

מאיר רפלד "נועם וחובלים": על ניסוח וסגנון של כמה פסקי הלכות בפולין במאה ה-16 ודרכי פרסומם 367

יעקב שמואל שפיגל דרשות בשמם של מאכלים כמקור למנהגים אחדים בפסח 391

English Section


Ruth Langer The Zedah Laderekh’s Apologia for the Birkat Haminim 7*

Pieter W. van der Horst A Qedushat ha-Yom in Greek 41*

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.