תדהו הכלהה ,תונמאה

ןמסוק לאימדא ר"ד

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב
(תורעהה אלל ספדנ)

תיישע לש תינרדומה תואיצמל הכלהה לש המאתהה רסוח לע רבדמ רמאמה :תיצמת
.תיתונמאה היישעהו ןמאה תוהמ תא שדח רידגהל הסנמו תונמא

;הכלה ;הקיטסימ ;תידוהי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

דקומ תא קיודמב ןחבאל ידכ .בטיה הרהבתנ אל ןיידע םיידוהיה םייחב תונמאה לש המוקמ תלאש
לע תוללוכה תולאשה ןיבו ,ןוידל תולועה תוינטרפה תויתכלהה תולאשה ןיב ןיחבהל שי וז היעב
.םייחב המוקמו תונמאה לש התוהמ

יכ איה םיוסמ ןיינע רוסיאל וא רתיהל ןודל םאובב הארוה ירומו םיקסופ לצא תלגרומה החנהה
וקסעש רתוי םימודקה תורוקמה ןמ תזמורמ וא הרישי הקיני הל שי הז יוושכע רודב הכלהה תבוגת
הריזג לש ךרדב ונינפל תעכ הנודינה הלאשל ןהמ שיקהל שיש תומוד תולאשב וא ,הנודינה הלאשב
,תונמאה םוחתב םירצויה תויעבל הבוגתכ הדלונ רשא ,תינרדומה הכלהה תורפס תא רקוסה .הווש
וא תורישי יונב הכלהה קספשכ ,תורחא וא ולא תויטרפ תויעבב תוקסוע תובושתה בור יכ ןיחבי
ןויד ללכ ךרענ אל ךא .םודקה ינאגפה םלועל הבוגת ויה םדוסיבש םייסאלק תורוקמ לע ןיפיקעב
תונמאה לש תיחכונה התוהמ תלאשב ונל םיכומסה תורודה לש םילודגה הארוהה ירומ ןיב ינורקע
לכ הל ןיא תיתונמואה היישעה לש הרוקמו התועמשמ תנבהש איה ךכמ תעבונה השוחתה .ונייחב
םילספ תיישע התואב ונא םירבדמ ןיידעו ,ולא הארוה ירומ וקסע ןהבש תויטרפה תולאשל הכלשה
םג .םייניבה ימי לש תורצנב םג ילואו ,דומלתה ימי לש ינאגפה םלועה יחיפסו ,ארקמה ימי לש
הז קוסיע ןיב בור יפ לע דירפהל וגהנ םייתוגהה םהינוידב הקיטתסאה תולאשב וקסעש םיקסופ
.קרפה לע ודמעש תולאשב םיישעמה הקיספה ילוקיש ןיבו

תלאשב תקסועש ,תובר ינימ תחא תיתכלה הבושת ,ירבד תא םיגדהל ידכ ,ןאכ גיצא העיריה רצוקמ
בוד ברה ,בישמה ברה ירבדב קלחנ וז הבושתב ןוידה .הסנרפ יכרוצל לוסיפב קוסעל רתיהה
הבושתה .םירחא י"ע דבעיש םלצ תיישעו ,יונו ןורכיז םשל םלצ תיישע :הנשמ יקרפל ,בורזעילא
ןוידל אצומ תדוקנכ .היישעו היהשה ,האנה :לוסיפב םיכורכה םירוסיאה ינימ תשולש ןויצב תחתופ
:א"מרה ירבד תא בישמה ברה קיתעמ ןושארה אשונב
אל ןורכיזל ראווצב ןילותש ןתוא לבא ,לוטיב אלב רוסאו םלצ ןידכ וניד ול םיווחתשמש הרוצ"
."רתומו םלצ ירקימ

,םינוש םינווגב עובצ תכתממ םיטושיק םע ץעמ שדוק ןורא
קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומב .18 -ה האמה הינמרג םייהטסוו

בישמה ברה לש וחותינ יפל ,רובסה ,א"מרה ירבדל ך"שה לש ושוריפ תא עיצמ בישמה ןכמ רחאל
יכ ,םש
לש ושודיח לכו ,ראווצב הלות ונניאש םלצ ראשמ רתוי לק ונניא ןורכיזל ראווצב ןילותש הז"
הרוצ לככ ה"ה אלא ,התדובע יהוז ראווצב הלותש אהבד אמינ אלד הזב ןניעומשאל א"מרה
."קפסמ רוסא ז"ה עודי וניא םאו ,תרתומד הדבענ אלש עודי םאד ,[ת]אצמנה

תנווכ יכ רבסו ך"שה לע קלחש ,"םדא תמכח" לעב ,גיצנאד 'א ברה לש ותעד תא םג איבמ אוה ךא
אמעט יאהמ" הז יפל ןכלו ,"האנהב ןירתומ םה םלועל ןורכיזל ראווצב הלותב"ש רמול איה א"מרה
.'וכו "ןרכומל מ"ע ןתושעל ןכו ןתוהשהל ןירתומ 'יהי ילוא

:םייניב תנקסמ קיסמו ,וז תינשרפ תקולחמ ביבס ונוידב בבוסו ךלוה בורזעילא ברה
ןויכ ,ד"ודנב לקהל םוקמ שיד הארנ 'יה הכלהל םירבד םוכיס ידיל ונאב םא הרואכלו"
לכ כ"א ןורכיזלו יונל אלא ןישענ ןניאש ןויכ אהד...([רבוס] "םדא תמכח"הש=) א"כחהש
."אהב ןיגהונ ןניא ןירוסיאה תשלש
:תאז גייסמ אוה דימ לבא
."רתיהה לע רוסיאה ידדצ ןאכב ובר הארנה יפכו ,הזב לקהל דאמ ינששוח השעמל ךא"
לש ורתיה תא םיגייסמה םינועיט ,ל"נה רתיהה לע םינוש םירערעמ-םינועיט ליכמ הבושתה ךשמה
.המודכו ,וירביאב םדא תרוצ םהילע ןיאש םילכלו ,םיזובמ םילכל קר גיצנאד ברה

תדוקנכ לאוש וניא קסופה .ונרודב תונמאה תולאשב תוקסועה תובושתל תיסופיט הניה וז הבושת
ןיינעה ןיממ הרואכל הניא וז הלאש ?לספ ןמאה רצוי עודמ ?תונמאה ללכב איה המ :ותבושתל אצומ
ןיא ,םרב ?לספה תא לספה רצוי תילכת וזיאלו עינמ הזיאמ - בישמה רמאי - הנימ אקפנ יאמו .ןודנה
.תויתועמשמ תויתכלה תוכלשה תויהל תוכירצ ל"נה תולאשה לע הבושתל יכ יתעד תוינעל קפס לכ
ורוקמו וביט לע םיטרפ לואשל ילבמ רשב חתנ רישכהל וא ףירטהל קסופה תעד לע הלעי אלש יפכו
.ורוקמו וביט לע לואשל ילבמ םיוסמ ישונא השעמ ףירטהל וא רישכהל רשפא יא ךכ ,רשבה לש

?ותילכת איה המו ,תונמאה השעמ לש ורוקמ המ :ונא לאשנ ,ןכבו

תניחבמ ותועמשמ לע דומעל הסנאו ,דחא ירשפא ןוויכ ל"נה הלאשל הבושתכ גיצא ןלהלש םירבדב
אצומה תדוקנ יכ הרבס ,רולייט לש ודוסימ הנשיה תיטסימינאה הירואיתה רבכ .םייתדה םייחה
לכב םדאה ינב לש ,השחכהל ןתינ יתלבה ,לוציפב הדוסי םיינחור םייחב הנומאה לש המודקה
םישקונה תואיצמה יקוח ןיב לוציפה תא שיגדה רולייט .םיינוציחהו םיימינפה םייחה ןיב תויוברתה
התואמ ,הנהו .הנישה ייח לש יצראה עבטל םיפופכ-יתלבה תואיצמה יקוח לומ ,תורעה ייח ןמזב
ןעוט רגרב .שודקהו יתדה תרדגה תלאשב ןודל ,רגרב 'ל רטיפ וננמז-ןב גולויצוסה אצוי ,אצומ תדוקנ
רקיע .םייהקריד לימא לש ושרדמ תיבמ תונשיה תוילאנויצקנופה תורדגהה דגנ תופירח תונעט
התוליעפ לש םינושה םינמיסה יפ לע תדה תא תורידגמ ולא תוילאנויצקנופ תורדגהש איה ותנעט
.תיתדה תוליעפה לש היתואצות אלא ,תדה תרדגה וז ןיא ךא ,תונושה תויתרבחה תורגסמב

תואיצמה ךותב םיעקושמה םינטק "םייא" וא "תועלבומ" לע רבדמה ץוש לש ויחונימב שמתשמ רגרב
רומשל שי ןכ לע ,ונלש ימוימויה יתרבחה רדסה לע ןבומכ םימייאמ ולא "םייא" .תימוימויה הילאירה לש
םלועל הנווכה ולא "םייא"ב .הרבחה ידי לע תורדגומה ,תורורבו תושקונ תורגסמב ,הדיפקב םהילע
תחא םשל השענ וניאש ,תויטתסאהו תוילאוטקלטניאה ,תוינוימדה תויוליעפה םלועל ,ונלש תומולחה
אל" דצ וב שי אלא ,יתרבחה רדסהמ קלחכ םהיפלכ םיבצומ ונאש תוקצומהו תורורבה תוילכתה ןמ
,הב םישח ונאש תאזה תידימתה העונתה תא לבא .עושעשל המוד ןפ וא ימולח דצ רמולכ ,"ישעמ
:רמוא רגרב .ירמגל רוצעל ןפוא םושב רשפא יא ,ץוחל םינפה ןיב
י"ע) החלצהב ןיטולחל תורסאנ ויה תויטתסאהו תוילאוטקלטניאה תויוליעפה לכ םא וליפא"
."םימלוח ונייה הנישבו ,םינשי ןיידע ונייה ירה - (הרבחה

הוושה דצה .ונייחמ התוא קלסל רשפא יאש ,תיתונמוא ,תישפוח הריצי לש גוס אופא איה המילחה
,םיעדומ-אל םיישפנ תוחוכ לש רואל האצוה ,רתסנ יוליג ונשי םהינשבש אוה ןמאל םלוחה ןיבש
תויהל םילוכי ולא םיעדומ אל םיקלח .םיימוימויה ונייח לש עקרקה ינפל תחתמ םילעופו םישחורה
שמתשהל םא) יביטקלוקהו ישיאה עדומ-אלה לא הרבחה ידי לע וקחדוה ךכ םושמו ,םיירציו םילפא
ןוכנ קיפא םהל ואצמ אלש םייזויגילר תוחוכ םג תויהל םילוכי ךא ,(הז רשקהב םיינאיגנויה םיחונימב
ימע ינב ןיב תיתדה תוררועתהה תא ,הנורחאה העפותל אמגודכ גיצמ רגרב .םיליגרה הרבחה ייחב
,יוכיד תחת םהילע ורבעש םירשעה האמה תונש תיצחממ הלעמל ירחא ,(רבעשל) תוצעומה תירב
םוימויה ייח לש הרגשה תרפומ רגרב רמוא ,ךכ .תיגולויצוס הניחבמ "המיהדמ העפות"כ תאז האורו
רושימה" ,וטוא ףלודור תובקעב ,הנכמ אוהש הממ תואבה תויוצרפתה ידי לע םעפל םעפמ ונלש
ייחב ,םיעגרל הרוק ךכו .אטבתהל ידכ ולשמ םיביתנ ול אצומש יולג-יתלב רושימ ותוא ,ונלש "רחאה
יכ ,ונתיאמ דחא לכ
הלבונ לש תדחוימה הריוואה וא תילאקיזיפ הירואית לש תוילסרבינואה וא ער םולח"
וא ,רוספורפ לש הרשמ זחוא ינא וב םלועה רשאמ 'תילאיר תואיצמ רתוי' םה תמיוסמ
."יתינוכמ לש הינחה םוקממ וא ,ונלש םיינישה באכמ םידרטומ ונא ובש

,ישעמה הייח דצ לע טלתשי אל הזה 'רחאה רושימה' רבד לש ופוסבש ךכל תגאוד הרבח לכ ךא
רשפא ,ךכ .ורבד תא רמול הז רושימל םיוסמ שפוח רתוי םהבש תומוקמל ולא תויגרנא תבתנמו
קינחמ קבאמ :םיכלהמ ינשל קלחנ 'רחאה רושימה' לא הרבחה סחי יכ ,רגרב יפ לע ,רמולו םכסל
היגרנא התוא רורחשל םעפל םעפמ רהוצ תחיתפו ,םוימויה ייחב ולא תוחוכ תוצרפתה רצועו
ןעוטו ,"תוחור שוריג" ירויצ ןפואב ןושארה ךלהמה תא הנכמ רגרב .רואל תאצל הכירצש תרבטצמ
הבוט אמגוד ילוא ךל ןיא ,בושו .ולאכ "תוחור שוריג" יסקט םימייק ,תינרדומה וז ףא ,הרבח לכב יכ
לכ תומכחותמ םיכרדב הקינחהש ,רבעשל תוצעומה תירבב ךוניחה תכרעממ ,ונלש האמב רתוי
יכ ,ןכ ןמכ ףיסוהל ךירצ .(וז ןיעמ "תישעמ יתלב" ,תישפוח הבישח לכ וא) תיתד תוררועתה לש ןויסינ
ותוא ןכש ,םדא ותוא ונניא רבכ 'רחאה רושימה' לא תוריהבב םיימוימויה וייחב םעפ יא ףשחנש ימ
ידכ רצובמ הנגה ןונגנמל קוקז אוהו ,םוימויה ייח תוביצי לע ןמזה לכ התעמ רערעמ ומלועב עיקב
תעדל ,ךכ םושמ .שדחמ םעפ לכ םרערעלו םוימויה ייח לא ץורפל 'תורחא' לש רושימ ותואמ עונמל
םיקלחה תויוצרפתה תא 'תייבל'ו דסמל םתרטמש ,בורל םייתד םידסממ הרבחה תרצוי ,רגרב
,בר ץמאמו זוכיר ךירצמה ,תומייקתהה -קבאמ בקע םוימויה ייחב םיקנחומה ,וללה םייזויגילרה
:רגרב לש ורואיתכו .יוטיב ידיל אובל וללה תוחוכל רשפאמ וניאו
...יטמרד ןפואב תחפקתמ םוימוי ייח לש תילאירה תואיצמה תיתדה היווחה ערואמ רחאל"
ןפואב הנוש תורחא איהש ,תרחאה תואיצמל...אובמ ןיעכ תעכ העיפומ איה ,תאז ףלח
תוליעפה לכ...הז יוניש רואל .םדאה רובע תיפוסניא תועמשמ -תלעב תוחפ אלו ,יטסרד
וחוסינבו - ילאיווירט ,יסחי דמימ תלבקמו ילאקידר ןפואב הנתשמ םוימויה ייח לש תימשגה
לבא .'לבה' תניחבב התויהל דע תתחפומ תאז תוליעפ לש התובישח :תלהק רפס לש
ךרד יהשוזיאב בייח אוה תאז רובעו ,םוימויה ייחב לועפל בייח דיחיה וז הרכה תורמל
חסנל םא .תובישח תגרד התואב ורובע תמייק ןיידע תילאיר תואיצמ התוא 'וליאכ' גהנתהל
וא תוחפ ,תומלוע ינש ןיב םויק לש ,הז סקודארפ .לוכאל בייח ךאלמ וליפא :תוטשפב תאז
םינווגמו םינוש תונורתפ יאדוב הל שיו ,תדה ייח לש תיזכרמה היעבה איה ,ליבקמב רתוי
".תותדה לש הירוטסיהב דואמ

,םינושה םייתדה םידסממה תריציל רוקמה איה ,תישונאה הירוטסיהב ,היתונורתפ ללש לע ,וז היעב
.התע םיקסוע ונא םהב םיידוהיה ולא ללוכ

תא ,הנחבה אלל דחי ךרוכ ,קדצב ,רגרב יכ בל םש רגרב לש ולא םיבושח םירבד ןויעב ארוקה
תויווח לש םרוקמש םושמ תאזו .תיתונמואה היווחהו תיפוסוליפה היווחה ,היגוסל תיתדה היווחה
םוימויה ייח לש ןגרואמה יתוברתה רדסל קיצמו עירפמש 'תורחא' רושימ ותוא ,דחא אוה ולא
לש תירקיעה תוליעפה תשחרתמ וב קומעה רושימה לא ,המינפ טיבהל תקספנ-יתלבה העיבתב
ול תתל בורל םינינועמ םניאו , הז רושימב ,וב םיקחוד םייתרבחהו םיילכלכה םייחה םנמא .ונייח
םייטטסקא וליפאו םיילאנויצומא םיירצי םיקלח ,רוהט יפוסוליפ לכש לש םיקלח םתוא ןכש ,ץרפתהל
םייחה תמירזל םיעירפמו ,ץעורל בורל םידמוע םה אלא םוימויה ייחב שומיש םהל ןיאש קר אל - ולא
תמושת תא םינפמו ,ינוציח ןמז תלוטנ היווהכ םויקה תא םידימעמ םה ירהש ,םיניקתה םייתרבחה
.ןיטולחל הנוש םייח בצקמ ול שיש ימינפה ןמזל בלה

תונמאה לש המוקמב ןודל ידכ ,תאצל אופא עיצמ ינא הנממש אצומה-תדוקנ איה וז שגפמ תדוקנ
תרגסמה ,םויה םייח ונא הב הרבחה תטוונמ ןאל :איה תיזכרמה הלאשה .םיידוהיה םייחב
איה תטוונמ ןאל ?םירחא שפנ תוחוכו םייזויגילר תוחוכ ,וללה םיישפנה תוחוכה תא ,תיתכלהה
המ םיעדויו ,וללה תוימינפה תויגרנאל םיבושק ונא םאה ?הלש ימינפה םולחה לש היגרנאה תא
ונלש תירוביצהו תיטרפה העדותה ןמ ןתוא םישרגמו ,םיצירע גהנמ ןהב םיגהונ ונא אמש וא ,ןרוקמ
:הלאשה תא תעכ ביצהל זעמ ינא וב רחאה ןפואה לע יל חלסיו .םירחא וא ולא "םידש שורג" יסקטב
סחו הלילח םינווכמ ירבד ןיאש) ל"נה דבוכמה ברה תבושת לש שביה ילאוטסקטה חותינה ןיא םאה
(דבלב הנורחאה האמה לש ת"ושה ירפסב ועיפוה הל תומוד תובר תובושת ירהש ,ודובכב עוגפל
,'תורחא' רושימ ותוא תוצרפתהמ תששוחה ,תיתדה הרבחה לש ,הזכ ימינפ "םידש שוריג" סקט ןיעמ
?הייח ירדס תא שבשל לוכיה

.קחצי תדיקע :הטמל .בקעי םולח :הלעמל .םיעוקיר הילעו הליפת רודיסל ףסכמ הכירכ
18 -ה הירטסוא ,הווצמ רב ןתחל הנתמ

:םואבנשריק 'א 'פורפ דואמ תופירח םילימב ונימיב תונמא -הכלהה יסחי תא םכיס רבכו
םירוסיאה וב םיבורמ ,(הכלהה תכרעמב =) יבויחה לע ילילשה דצה רבוג תונמאה םוחתב"
תיתונמאה תוליעפה תא הכלהה תחפקמ יברעמה םדאה לש וטביה תניחבמו ,תולבגימהו
."(!)רתויב יניצר חופיק

,ונייחב המוקמו תונמאה לש התוהמ לע ןוידה חתפב יתעד תוינעל הביצהל שיש תפסונ טבמ תדוקנ
הכירצ תונמאה םא הלאשה לע ןוידב תויפיפ ברחכ ינמודמכ תשמשמה ,תיטסימה טבמה תדוקנ איה
חרואל תישממ הנכס םושמ שי גצותש טבמה תדוקנבש קפס ןיא .ארוסיאל וא ארתיהל טפשיהל
,'רחאה רושימה' לש תנכוסמ תוצרפתה התוא תניחבב איהו ,ידוהיה ייח לש לגרומה ימוימויה םייחה
.תיתד תושדחתהו תויחתה לש רוקמ ,הכלהכ טוונת םא ,תויהל הלוכי איה ךדיאמ ךא

ירובע תיתונמאה היווחה יכ רמוא ישיאה רושימה לא יללכה ןוידל רבעמ טעמ שולגל יל השרוי םא
תא ןאכ רידגהל ילע הז ךרוצלו .(ןבומכ המצוע לש תונוש תוגרדב) תיטסימ היווח דימת התייה
םיימוימויה וייח לכ וב רושימה ןמ רצויה תא תרקועש היווח ,תדחאמ היווחכ תיטסימה היווחה
תיטסימה היווחה .ונתוליעפ לכ תאצוי וכותמו וילאש זכרמ ותוא ,'ימצע'ה זכרמ ךותמ םילהנתמ
:עלוק ןפואב תאז רידגה ןייטשפרש ימע-ןב 'פורפ .היווהב תוגזמתהה תייווח איה
ןמזב ובו ,יוטיבב תוילאודיבידניאה לע רומשל ןויסינ איה תונמאה ,רבד לש וללכ..."
."דיחיל רבעמ אוהש המ םע ,'ךתניהל' ,גזמתהל

ינאה ןיב תוציחמ תלפה לש היווח אופא איה ,הנימב תדחוימ איה יכ עדוי התוא הווחש ימש ,וז היווח
.תדרפנכ הליגרה העדותב תספתנש ,ול הצוחמש היווהה לכ ןיבו יטרפה

חוכיו לע ,ןיינעה ןיממ הרעה ריעהל ינוצרב ,ןאכ ןניקסע תונמאה לש תיתדה היארבש םושמ אקוודו
:ןעטו אירול לבוי אצי וללה ןייטשפרש ירבד דגנכ .ןייטשפרש לש הז ונועיט תובקעב ררועתהש ינורקע
םיברועמ םדא ינבש תונושו תובר תויוליעפ תומייקש איה (ןייטשפרש ירבד םע =) היעבה"
םיגזמתמ םהש ןהב םיקסועה לע רמול ןתינש...הדיקש ךותמו ןוצרב םיעצבמ םהשו ,ןהב
תמעפמ איהש ,הב םיקסוע םהש העשב םתייווה לכ תא תאלממ םתכאלמש...םתלועפ םע
ינב .תויתונמוא תויוליעפ ללכ ןה ןיאש םגה הכותל םמצע םיכיתמ ומכ םהשכ - ...םחור תא
םילטונ ,הבוט הרבחב םידעוס םהש העשב המע םיגזמתמ ומכו םתוליעפל םירסמתמ םדא
,תואלקחב...םיקסעב ,תוגספב םילייטמ ,טרופסב םיקסוע ,םיללפתמ ,תיטילופ הנגפהב קלח
,םיבשחמ תנכתמ .האלמו הזע תינחור תומתריהב תאז םישוע םהו ,לושיבב ,תיב תיינבב
יאקיטמתמ ,םירוזמר תלעפהל תינכת רוציל הסנמ אוהשכ בשחמה לש ומסקב הבשנש
ודעונש םייוסינ לש הרדסב עוקשש גולויב ,טפשמ חיכוהל ןויסינב םימי ךשמב זכורמש
םיקסוע ולא לכ - הכובס תיטילופ השרפ רחא הקחתמש ןוירוטסיה ,ןכוסמ ףיגנ דדובל
ררבתמ ןכ םא . . .תיתונמוא תוליעפ הניא תאז םעו םחור תא תמעפמש (תרצוי) תוליעפב
היישעל תינחור תומתרה םצעב אוה רידגהל שקבמ ןייטשפרשש יטתסאה לאסרבינואהש
רתונ תונמאל דחייל הסנמ ןייטשפרשש יטתסאה לסרבינואה ןמש הארנ הרואכל...יהשלכ
."תורחא תוינחור תויוליעפמ תונמאה תא לידבהל ידכ םלג רמוח ידמ טעמ

תא ךרעש ינפל שקובמה תא חינה אירול .ןייטשפרש ירמגל קדצ קוידב תאז הדוקנבש ינמודמכ ,םרב
םלועב ירמגל הרירב הרדגה הל שי תיתונמאה היישעה יכ חינמ אירול ,רמולכ .תשקבתמה הקידבה
,ןכתי אל ךכ לע .'דכו עונלוק ,לוסיפ ,רויצ :תונמל ןתינש לבגומ תויוליעפ רפסמ תללוכ איה .השעמה
תדוקנ קוידב איה וז ,םרב .תונמא לש השעמ ןאכ השוע רהה תגספב לייטמה יכ חינהל הז יפל ,ןכא
תולועפ לש תרגסמב תונמאה השעמ תא רידגמ וניא ןייטשפרש .אירול לש ל"נה ונועיט לש לשכה
תישענ איהש יאנתב תונמא השעמ תויהל הלוכי תישונא תוליעפ לכש חינמ אוה .תומיוסמ תוישונא
,ןייטשפרש י"ע שרופמב םירמאנ םירבדה ןיא םא םג ,ןכא .תיטסימ תוכתניהו תוגזמתה התוא ךותמ
התוא .ךרד התואב ךלנ ךיא אלא ךלנ ךרד וזיאב שממ לש שרפה ןיא ןקיטסימה רובע יכ רובס ינא
,רשועה ,דיסחה יניעב ןויוושב לטומ לכה וב בצמכ הדוקפ-ןבא ייחב וניבר זירכמ הילעש "תוותשה"
בצמ איה וז תוותשה .םידיסחהו רסומה ילעב ידי לע רתוי רחואמ החתופ ,תואירבהו ילוחה ,ינועה
,תישונאה תודרפנה תעדות ושוריפ הז ןבומב "ערה רצי" .םדאה ןמ "לכו לכמ ערה רציה רסוה" וב
ותוא ךותמ לעופ וניא םדאהש הז ןבומב וז תינחור הגרדב תמלענ וז .תישיאה ,תיטרפה הגאדה
.היווהב 'ךתינ' אלא ,לגרומה ימוימויה "ינא"ה לש דרפנ זכרמ
רבדמה אוה ךרבתי ארובהמ אוה ובש תויחה אלא ,רבדמה אוהש בושחי לא רבדמ אוהשכ"
."ךרבתי ותאמ לכה ,ולצא ומכ ורבח לצא ןכ םג רובידה חוכ יכ ,תוותשה ללכנ ןכ םג הזבו...וב

איה ותוליעפש אלא ,ל"נה 'ץירזממ דיגמה תרדגהכ ,דרפנב לעופ ומצע שח לעופה ןיא ,ןכא הז בצמב
םיגדהל היהי הפיו .התא םלועהו םלועה אוה התא ,ותוליעפ איה םלועה תוליעפו ,םלועה תוליעפ
:ןגנילוב הנבש לדגמב ותבשב ,גנוי בטסוג לראק לש וירבדמ ולא םירבד
,ץע לכב יח ימצע ינאו ,םירבדה ךותבו ףונה ינפ-לע עורש ינאש השגרה יל שי םימעפל"
".'וכו תונועה תוכולהתב ,םיאבו םיכלוהה תויחבו םיננעב ,םילגה םולמלב

:ונמויב ומצע לע דיעמ ,יטרומנשירק ודי'ז ,ונלש האמב ויחש םיאקיטסימה לודג ילוא ,רחא ןקיטסימ
רסוח לש הרזומ השוחת התוא דימת שח (ישילש ףוגב אוה ןמויב ומצע לע רובידה =) אוה"
ךנחל לוכי ךניא .ימצע ךוניח לש האצות הניא וז .םירההו תורהנה ,םיצעה ןיבו וניב קחרמ
המ ,ול ושע םהש המ לכ .רחאה ןיבו וניב הציחמ התיה אל םלועמ .הזכש רבדל ךמצע תא
היה אוה ךרד יהשוזיאב .וב ועגנ אל םהיתואחמ לכ ןכ ומכ ,וב עגפ אל םלועל וילע ורמאש
היהשכ תובשחמ ול ויה אל ללכו ;תובשחמ טעמ ךכ לכ ול ויה...העיגנל ןתינ יתלב דימת
טקשב יורש היה אוה תורחא תועשב ךא ,הביתכ וא החיש תעשב יביטקא היה וחומ .דבל
."העונת אלל ,טלחומ

םא ,תישונא היישע לכב שח ןכא (םיעגרל וליפאו) תיטסימה העדותב יחש ימ יכ ןיטולחל ןכ-םא רורב
תויוליעפ ודידל ןלוכ - קושב רחסמ וא ,תינימ תוליעפ ,םירה לויט ,הדועס (אירול איבהש אמגודכ) איה
אוה ןקיטסימהו ,ןקיטסימ אוה ןמאה ,ןמא אוה ומצע ןעדמה" :רמא ומצע ןייטשפרש רבכו .ןמא לש
תיתונמואה היישעה ימוחתמ טאל טאל תאצוי ןכא תינרדומה תונמאה יכ בטיה ונא םיעדוי ."ןמאו ןעדמ
תונמאש השוחתה ןמ הנוזינ תונמאה השעמ לש וז הבחרה תעונת .ירמגל םישדח םימוחת לא הנשיה
אקוודש המדנו .יתונמא השעמ רדגב היהיש ןכתי רבד לכ ;תרחא וא וז תרדגומ תוליעפ אקווד הניא
:יטרומנשירק ירבד עמשיהל םייואר תיוושכעה תונמאב תאזה השדחה תוחיתפה תמצע לומ
תא תחפנמ הפונחבו חבשב תולתה...ויתופיאשו 'ינא'ה תוואג לעמ םמורתמ יתימא ןמא"
- תררועמ איהש םגה - 'ינא'ה םע תוהדזה לש הרוצ לכ...הטילקה רשוכ תא תסרוהו 'ינא'ה
ןורשכה ךפוהשכ ההקתמ תושיגרה .תושיגר רסוחל האיבמו תושיגרה יוטיב תא תתוועמ
חותפ ונחומ .איצממה ינא ,בתוכה ינא ,רייצמה ינא - 'ילש'הו 'ינא'ה םישגדומשכ ,ישיאל
םירבדה לא ,תלוזה לא סחיב וניתושגרבו וניתובשחמבש עיז לכל םיינרע ונאשכ קר שיגרו
ונכותב םילד ונאשכ...תושגנתהה תרדענו הבהא הנשישכ הווהתמ תושיגרה...עבטה לאו
תונשוכרה...םיצפח םירגוא ונא ןכות רסח ונבלשכ...תונתווארה תורוצ לכל םידבעתשמ ונא
.תושיגר רסוח ושוריפ ןוחטבו , ןוחטיבל הפיאש ךותמ תררועתמ איה .יפויה תבהא הניא
תמוח תינבנ ויתובקעבש ,דודיבה ךילהת תא תררועמו דחפ הדילומ ןוחטיבל הפיאשה
ונא ;הרהמב גופי ומסק - היהי רשאכ הפי ץפחה היהי .תושיגר לכ תענומש תודגנתה
,םייק ןיידע ץפחה .ןכותמ ןקורתמו םומע ךפוה החמש רוקמל היהש ץפחהו ,וילא םילגרתמ
."םיימוימויה ונייח תרגשב עלבנ אוהו ,ול םיחותפ תויהל ונלדח ךא

עיבצמ וילע ,אלפה אוה ל"נה תיתונמא-תיתדה תוליעפה לש בושח ןייפאמש קפס ןיא :ףיסוהל שיו
:ןייטשנגטיו 'ל ירבד תא איבמ אירול .הזב הז םיזוחאו םירושק םירבדהו ,קדצב אירול
."עבטבש םיאלפה לש גשומה לע תססובמ איה .עבטבש םיאלפה תא ונל הארמ תונמא"
יאקיטמתמהש ,ןייטשנגטיו ריהבמ ,אלא ,תאזכ תויהל הלוכי היגוסל תרחאה תישונאה תוליעפה םג
רמאנ ןאכ םג ,םרב ."ויתודוא לע רהרהמ םצעב אוהש המ יבגל הלועה היעב" לע אלפתהל לוכי אל
ומצע תא תוארל יאקיטמתמה לוכי םא .תרחא תוליעפ לכ יבגל יטרומנשירק רמאש רבד ותוא קוידב
תויהל ךופהת וזו ,"אלפ"ה םיעפי ותוא םג זא וא - תיתבשחמה תוליעפה ידכ ךות היעבה לע בשוח
,שקובמה גשיהב יאקיטמתמה עוקש בור יפ לעש אוה ןיינעה .רבד לכל תיתונמא-תיתד תוליעפ
תעבונה תוליעפב ,םרב .יטרומנשירק ירבדכ ,בחרתהלו שוכרל 'ינא'ה תפיאש לש האצות אוהש
הקיטמתמה .ןמאה שחש המ יאקיטמתמה שוחל לוכי ןכ לעו ,הזכ זכרמ יוצמ ןיא תונרקסו הבהאמ
.בשחנה איהו בשוחה איה הז הרקמב

תודחא תויעב הלעמ םג תיתונמאה היישעה לש הרוקמו הביט תנבהל םיעיצמ ונאש וז הרדגה
ינשבו .םיידוהיה םייחה תרגסמב תונמאה השעמ לש ותורשכ לע ןויד תעשב יולגב םדימעהל שיש
אלל ,הלוכי 'רחאה רושימ'ל רתומ רהוצ תחתופש תוליעפ התוא :רבודמ ינמודמכ םיירקיע םילושכמ
שפוח .ליעל ונעבצה הילע תיתימאה תיתונמאה תוליעפה לש הכופיה קוידב תויהל ,הנוכנ הנווכה
תימצע הבשחהו תזרפומ תוירטנצוגא םג רורגל לוכי ,רתוי םא ,תימונוטוא-תימינפ הריצי לש הזכ
תנכסו ;ותריצי לש ערהו בוטה רוסאהו רתומה יללכ תא ודבל רצויה ,'לוכי-לכה-ארוב'ה ,'ןמא'ה לצא
היאר ןיעמ לא היבו הינימ ותוא תברקמה ,ןמאה לש וז ןיעמ תיטסימ היאר ידי לע עבטה לש ההלאה
תופוקתב םינוש םינמא לצא תוהזל ןתינש ,רתויב םימייאמה םיטביהה המה השולש .תיטסיאיתאנאפ
.תוירסומ-יאו תונפקות ,תמזגומ תוינטנופס :תודהיה חורל םירז םהש קפס ןיאו ,תונוש


.רובל ותוא םיכילשמ ףסוי יחא :ןימימ .םיעוקירו םיחותיפ הילעו השא לש הליפת רודיסל ףסכ תכירכ
1700 ,הינמרג .םדב הלובטה ףסוי תנותכ תא בקעיל םיאיבמ םיחאה :לאמשמ

ירהש .ונימיב אקווד הנושאר הגרדממ יכוניח-ידוהי ילכ תונמאב תוארל ךירצ םג ןוכנ ךוניח ,ךדיאמ
ינרדומה םדאה ןיאש ךכב ריכהל ונילע יכ ונימיב תיתדה תודהיה יגיהנממ םיבר וריעהו ומדק רבכ
ןכ לעו ,"םימשב ונל דחא ןודא וא בא" ןיעכ :ינוציחה ודיצמ קר יטסיאיתונומה ןויערה תא לבקל לוכי
ךישמהלו ,םיימינפ םיחוסינב ונידיבש םינצחומה םיחוסינה ןמ הברה רימהל המישמה ונילע תלטומ
.ט"שעבה לש ודוסימ תודיסחה ירומ ולחה הב הכאלמה תא ךכב

אצומ תדוקנכ עבטה םלועבש תויחב הלגתמה תוקולאה תא האורה ,וזכש הסיפת יכ קפס ןיא
ילככ תונמאה תא בר ישוק אלל ץמאל הלוכי וזכש הסיפת .ןמאה תדובעל רתויב הבורק ,הנומאל
.'ה תדובעב יזכרמ יכוניח

:קוק ה"יארה לש וירבדמ וז השיגר הדוקנב אקווד םויסל טטצל ינוצרב
הזיא ונממ ונברקב סנכיהל לכוי רשא תואיצמה לכמ הלעמל אלה םיהולאה לבא..."
ןיאבו ,ספאו ןיא ונכרעל אוה ונב ןויערו שגר לכמ הלעמל אוהש המ לכו ,אוה ןויערו שגר
םיעגי םיהולא-ישקבמ םימכח-ידימלת בור-יפ-לע ואצמי ןכ לע .חונל תעדה לכות אל ספאו
אצמנה רואה ותואב תקפתסמ הניא ריהב רתויה רואל המוה המשנהשכ .חורב םיפייעו
םידומילב וליפא תמאהמ אצמנה רואה ותואב אל ,םיבוט רתויה םישעמב םג קדצהמ
:היניעב םלועה לוונתמ זא ,םיראופמ רתויה תונויזחב וליפא - יפויהב אלו ,םירורב רתויה
לכ םע ,דחי םג ותוינחורו ותוימשג לכ םע ולוכ םלועהש דע ,הברקב תבחרתמ ךכ לכ איה
המ םישקבמ םה .קנחמ הל השענ וריואו אתקע-יבל הל המדנ ,םיינחורהו םיירמוחה וייוליג
,תוצרל ןוצרב םג תלוכי שיל ןיא ךפהלו ,ןיא םתמועל אוהש המ ,םחוכמ הלעמל אוהש
."תימינפה םתמגמ איה םיהולא תשירד

הלגתמה תוהולאה אוה רעשה .רעשה ךרד - ןילקרטה לא םיסנכנ דציכ ךרדה תא תוארהל ךירצ
,הכלממו יוג לכב ,חרפו חמצ לכב ,שמרו יח לכב ,המשנו חור לכב ,ורדהו ויפוי לכב םלועב ,םלועב
תונוימדב ,רפוס לכ תונויערב ,חיש לכ תונורשכב ,תורואמה תרדהבו קחש ירירפשב ,וילגבו םיב
םילשורי ,תורוא) .רוביג לכ לש הרובג תרעסבו שיגרמ לכ תשגרהב ,בשוח לכ תונויגהבו ררושמ לכ
.(טיק 'מע ,םינוערז ,ג"כשת

הנחבה תשרדנ ונימיב תונמאה השעמ לש ותורשכ תא הכלהה יפקשמב ןוחבל ידכ :ונירבד תא םכסנ
הרז-הדובע תוכלהב וקסעש םייסאלקה םיידוהיה תורוקמה ולפיט םהב םיאשונה ןיב הריהבו הנוכנ
,ינרדומה תונמאה השעמ לש וביט תא רידגהל שי הז ךרוצל .תינרדומה תיתונמאה היישעה ןיבו
םיקחדומ םיקלח לש יוטיב אוה תונמאה השעמ ונירבד יפל .ויתורטמ תאו םדאה שפנב ורוקמ תא
םוימויה ייח יכרוצש רחאמ ,יוטיב יכרד אוצמל םיפאושה ,הרבחהו דיחיה לש תיטרפה תוישיאב
.םייחה ילוש לא םתוא םיכילשמו ולא "םייטנוולר-יתלב" םיקלח םיריתסמו םיסכמ םיקחודה
דגנ תלעופ הרבחה ולא םיישפנ םיקלח לש יוסיכבו הרובקבש תורשפאה לע שדחמ בושחל ונעצה
תועדומ םה ןיא םא תיתריצי תוליעפל ולא תויגרנא לש הבסהו ןוקתל לועפל רשפא יא ןכש ,המצע
םיקלח תולגלו תולעל תושרה הל ןתנית םא ךרע-בר רישכמ תויהל הלוכי תונמאה .ונל תורכומו
.תישפנה תוליעפה לש ולא םירכומ-יתלב

תא רידגהל תוסנל ךכבו ,יטסימה דוחיאה השעמ םע תונמאה תא רושקל ,ונכוליה בגא ,וניצר דועו
וב ,דרופמה ישונאה הנבמה קוריפ םושמ וב שיש השעמ לכ :רתויב תבחרנ הרדגה תונמאה השעמ
דוחיאו יוחיא םושמ וב שיש השעמ לכ ;רהוזה ןושלכ ,"אדוריפד אמלעב" ,"הימרגל" לעופ דחא לכ
השעמ תא תרצויה איה .ןמא לש ותוליעפ איה איה ,'ינא'ה זכרממ תעבונ הניאש תוליעפ לכ ,תווצקה
תאזכש ההובג המרב תינחור תוליעפ .(לספ וא ריינב הרגסמל ךרד לכ אצמנ אל םא ףא) תונמאה
הריציה שפוחל ךוניחב ךדיאמ הנומט הנכס םגש אלא ,תיתדה הניחבה ןמ בר ךרע הב שי יאדוב
.טפושה טופשיו .הילע םג טרופמב המודמכ ונעבצהש ,תיתונמואה


1778 הירגנוה ,הרות רפסל סט

רושימה'ו ימוימויה רושימה ןיבש חתמה תאו ,תיתדה היעבה לש הקמוע קמוע תא םיגדהל ידכ
תאו םתביתכל היצביטומה תא חתנמו ,הז רמאמב ובתכנש םירבדה לא בוש טיבמ ינא :'רחאה
תדוקנמ תירקחמה-היפצה יאשומ תויהל םילוכי ךתוליעפו התא םג ירהש ,ובתכנ םה ובש ןפואה
לש המישרמ "תיזח" רצי בתוכה ,"םיינמפוג"ה םיגשומב .רגרב ביצה התואש תיגולויצוסה טבמה
ונא .ביצהש "הרואפת"ה תא טטומל לולעה לשכ ינפמ תואווסה לש המלש תכסמ רציו ,םינועיט
רמאמב תינטוטהלה ותביתכ תא ,שטלו רוזח ,םיכורא םימי שטילו בשי הז רמאמ בתוכ יכ םיאור
ולפנש תוגגש דייצ לע בטיה ןמוימה ,ליכשמה ארוקה תא הייד המישרמ אהת ותביתכש ידכ ,הז
םיירקחמ םילאידיא לש תודיסחה שובלב דחפו ששח ,רמולכ .הנבה-לשכ וא קויד-יא בגא םירמאמב
תינכות הניחבמ טקנ בתוכהש הרתיה תוריהזל םייתימאה םיעינמה רבד לש ומוכיסב ויה םיגלפומ
יכ ששח אלש הדימב ומש לע םדימעהו קיתעהש יממ תונויער קיתעה בתוכה .תינונגס הניחבמו
תא באש םהמש ולא לכ תא הדות ישגרב ריכזהשכ ונעו דיסח ינפ דימעהו ,תאז תולגל לכוי ארוקה
יווצקמו םיקוחר םייאמ תורוקמו םיטוטיצ תאבה ידי לע ארוקה תא םישרהל הבריה בתוכה .ותרות
םכחכ ארוקה יניעב ותוא דימעה יאדוו יאדוש רבד - רשפאה לככ תוקוחר תויוברתו תופשמ - םיה
קר וטע תא זיחשה בתוכה .תוירבה יפב לגרומו רוגש וניאש המ לכב תקבוח-תואיקב יקבכו םכוחמ
ריתסהל ,רחא בתוכ לכ ומכ ,גאדו ,ילולימ-םילוגנרתה-ברקב תולקב ועירכהל לכוי יכ רבסש ימ יפלכ
,םייאמדקא-םירבח-ירבוח ,םיטע יזיחשמ ידי לע ףקתומ תויהל אוה לולע םהבש םיניינעב ותורוב תא
חור התוא וייחב םימיוסמ םיעגרב בתוכה תא המיעפה םא םג ,תורחא םילימב .ותומכ אכמס ינב
שוריג' יסקטב וללה םיספדומה ריינה יפד ןיב תקנחנ איה ירה 'רחאה רושימ'ה ןמ האבש תימינפ
לכ לש יטרפה 'ינא'ה בצומ וב יתרבחה רדסה ןמ קלח תויהל תכפוהו ,בתוכה לש םייטרפ 'םידש
אמלע'ב דובכ לש םוקמ סופתלו ,וביבסש הרבחה תא םישרהל אצויה סקרק-ןיילולכ ונתאמ דחא
.ל"נה ,'ארקישד אמלע' אמיא תייעב יאו ,'ארגישד