ספרות השו"ת

מבחר מספרות השאלות והתשובות לתקופותיהן,
בתוספת מבואות, מקורות, מקבילים והרחבות

יהודה איזנברג ועמירם דומוביץתוכן

מבוא
אגדות חז"ל
       תשובת רב האי גאון
       פירוש לאגדה "ארבעה נכנסו לפרדס", והיחס לאגדות בתלמוד

מומרים ואנוסים
       תשובת רבי ישראל איסרלין
       מומר החוזר בתשובה

       תשובת הרשב"ש
       בעניין אנוסים הרוצים לשמור עצמם מחמץ בפסח

קבורה בארץ ישראל
       תשובת הרמב"ם
       אם מותר להוליך עצמות מחו"ל כדי לקברן בארץ ישראל
       (ותשובת הרב עובדיה יוסף והרב משה פיינשטיין בעניין זה)

גויים וגרים
       תשובת הרמב"ם
       גוי אסור בתלמוד תורה

       תשובת הרמב"ם
       אם הישמעאלים הם עובדי עבודה זרה, והיחס אל הגר

       תשובת הרמב"ם
       גר, אם יכול לומר בתפילתו "אלוהינו ואלוהי אבותינו"

       תשובת הרב משה פיינשטיין
       האם יש דין של "מוסר" למי שעובד כרואה חשבון בממשלה שאינה פועלת
       על פי דין תורה?

בין אדם למקום
       תשובת הר"י מיגאש
       דינו של אדם שנדר שלא יאכל בשר ולא ישתה יין עד שיעלה לארץ ישראל

       תשובת הרב צבי פסח פרנק
       שמיעת רדיו שהודלק בשבת

       תשובת הרב אליעזר יהודה וולנדינברג
       האם מותר לאכול "מזון מלכות"

תפילה
       תשובת הרשד"ם
       אם מותר להחליף נוסח תפילה

       תשובת הרב עובדיה יוסף
       אם אפשר לבטל את חזרת הש"ץ

מסחר, הסכמים ודיינים
       תשובת הר"י מיגאש
       דיין שנמנע מלשפוט מפני שקיבל טובת הנאה
       ותשובת הרב משה פינשטיין בעניין זה

       תשובת הרב משה פיינשטיין
       עובדא דהרי"ף לא רצה לדון למי שנהנה ממרחץ שלו

       תשובת הרי"ף
       בעניין הפרת חוזה

מסים וזכויות הצבעה
       תשובת הרשב"א
       אם התחייבות של קהילה לשלם מס לשלטונות מחייבת גם אדם שלא גר בעיר בשעת ההתחייבות

       תשובת הרשב"א
       אם אדם חייב לשלם מסים לעיר שאינו גר בה ובדרך כלל אינו מבצע בה עסקות

       תשובת "צמח צדק"
       אם קהילה רשאית ליטול את זכות ההצבעה בענייני ציבור מהעניים ומעמי הארץ

אישות ומשפחה
       תשובת הרשב"א
       דינה של פילגש ובנה

       תשובת הרא"ש
       דינן של נשים שעזבו את בעליהן בגלל השמד ולבסוף חזרו ליהדותן ולבעליהן

       תשובת הרמב"ם
       בעל הרוצה להיפטר מתשלום כתובה בתואנה שאשתו מסרבת לעלות לארץ ישראל

       תשובת הרמב"ם
       חובת היתומים (הזכרים) לפרנס את אחותם הקטנה

       תשובת התשב"ץ
       אם אדם רשאי להעביר בצוואתו את נכסיו מבני משפחתו לאנשים אחרים

מגורים בספרד ובגרמניה
       תשובת ר' משולם ראטה
       אם יש לוועד הרבנים בימינו להכריז חרם שלא ייכנסו יהודים לגרמניה

       תשובת הרב אליעזר יהודה וולדינברג
       אם מותר ליהודים לגור בספרד לאחר החרם שנשבעו המגורשים מספרד,
       שאין להיכנס לארץ זו

הרפואה בהלכה
       תשובת הרב אליעזר יהודה וולדינברג
       המתת חסד

       תשובת הרב אליעזר יהודה וולדינברג
       שני חולים מסוכנים, ומצויה תרופה המספיקה רק לאחד מהם,
       מי מביניהם זכאי לקבלה

       תשובת הרב עובדיה יוסף
       האם מותר לאדם לתרום את אחת מכליותיו לחברו, ובכך לסכן את עצמו,
       כדי להציל את חיי חברו?