ז"נשת ץיק ,םייתכלממ רפס יתבל דומיל תודיחי 2 ,הפ-לעבש הרות - תורגב תניחב
ישארה ףדל הרזח(תודוקנ 50) "םיברה תושר" - הנושאר הדיחי

(תודוקנ 35) הנותנ היגוס לע תולאש - ןושאר קרפ
. תרחבש היגוסל תועגונה תולאשה לכ לע הנעו ,םיחפסנבש 'ב-'א תויגוסהמ תחאב רחב

'א היגוס
. 5-1 תולאשה שמח לע הנעו ,'א חפסנב ןייע ,'א היגוסב תרחב םא

. ב"ע ,ז"כ ףד ,אמק אבב תכסמ :'א חפסנ
.י"שרפו "לזימו ינויעל" דעו "דכה תא חינמה"םילימהמ


1 'סמ הלאש
."רוטפ הרבשו הב לקתנו רחא אבו םיברה תושרב דכה תא חינמה"
(תודוקנ 4) .ןידה תאו תראתמ הנשמהש הרקמה תא רבסה
(תודוקנ 4) "!לזימו ינויעל היל יעביא ?רוטפ יאמא" ארמגה תלאש תא רבסהו םגרת
הבושת


2 'סמ הלאש
, בר) ארמגה האיבמש תועדה שולשמ תחא לכ יפל ,הגיצמ הנשמהש הרקמה תא ראת
(תודוקנ 6) .תועדה שולשמ תחא לכ יפל ,"רוטפ"ה תא קמנ ;(ןנחוי יבר ,לאומש
, הרקמה והמ .הנשמה ןושל תא םאות וניא תועדה תחא יפל הרקמה רואיתש ןעוט אפפ בר
(תודוקנ 5) ?הנשמה ןושל תא םאות אוה ןיא עודמו
הבושת


3 'סמ הלאש
.םירבשה ןמ קוזינו ותוא רבש ,דכב לקתנ חרוא רבוע .םידכב םיברה תושר תא אלימ םדא
(תודוקנ 4) .ךתבושת תא קמנ ?חרואה רבועל םרגנש קזנב בייח םידכה לעב םאה :דיבז בר תעדל
בייח םידכה לעב םאה ,םידכה תא ןווכתמב רבש חרואה רבועש הרקמב :דיבז בר תעדל
(תודוקנ 4) .ךתבושת תא קמנ ?חרואה רבועל םרגנש קזנב
הבושת


4 'סמ הלאש
."רוטפ הרבשו הב לקתנו רחא אבו םיברה תושרב דכה תא חינמה"
(תודוקנ 4) ?אלוע 'ר םשב אברעמ ימכח תעדל ,רוטפ עודמ
הבושת


5 'סמ הלאש
. "הניעטו הקירפ" טלש וב בצינש םוקמב, םיציב םהבו םיזגרא קרפ ףרוח לילב תיאשמ גהנ
.ותלוכת תא רבשו םיזגראה דחאב שגנתה בוחר ותואב עסנש עונפוא בכור

.הז הרקמב ןידה תלאשב םיקלחנ לאומשו אפפ בר
(תודוקנ 4) .תועדהמ תחא לכ קמנ ?לאומש יפל ןידה והמו, אפפ בר יפל ןידה והמ
הבושת'ב היגוס
.6-10 תולאשה שמח לע הנעו ,'ב חפסנב ןייע ,'ב היגוסב תרחב םא

.א"ע ,'ס ףד ,ארתב אבב תכסמ :'ב חפסנ
.י"שרפו "םירחא טושק" דעו "ללח ןישוע ןיא 'ינתמ" :םילימהמ

6 'סמ הלאש
.םיברה תושר תחת ללח תיישע ןיינעל רזעילא יבר ןיבל םימכח ןיב תקולחמה יהמ טרפ
(תודוקנ 4)
הבושת


7 'סמ הלאש
.וז הלאשל התבושת תאו ,"?ןנברו" הלימב תחתופה ארמגה תלאש תא רבסה
(4 תודוקנ)
י"שר תעדל ,םאה .םרגייש קזנ לכ םלשל בייחתמו םיברה תושרב ללח תושעל הצור םדא
? הז הרקמב םימכח וריתי ,("ונוממ יקסע" דע "ללח ןישוע ןיא" עטקב)
(תודוקנ 3) .ותעד תא קמנמ י"שר דציכ רבסה
הבושת


8 'סמ הלאש
: ןלהלש י"שר ירבדב רזעיה ?םימכח ןיבל רזעילא יבר ןיב ינורקעה לדבהה והמ
לזא רזעילא יברד ,תכלהמ הלגע אהתש ידכ קזח יוסיכ והסכיש אלא .ריתמ רזעילא יבר"...
... לופיו יוסיכה הלכי רחמלו םויה אמשל [ששוח] שייח אלו [וישכע] אתשה [רחא] רתב [ךלוה]
[וישכע] אתשה [רחא] רתב [םיכלוה] ןנילזא אל [םירבוס] ירבס [םירסואש] ירסאד ןנברו
[ותעד לע] היתעדא ואלו תוחפיו וכותמ עילתמד [םימעפש] ןינמיזד םושמ [םיששוחו] ןנישייחו
"...לופיו רובעיו םיברה תושרב [רבועה לש] רבועד
(תודוקנ 3)
הבושת


9 'סמ הלאש
. " התקזחב וז ירה, תוארטזוזגו ןיזיז הבו רצח חקל"
. וקב םישגדומה םייוטיבה תא רבסה
(4 תודוקנ)
הבושת


10 'סמ הלאש
לכב .יאני יבר ינפל אבוה רחאהו ,ימא יבר ינפל אבוה דחאה :םירקמ ינש תראתמ ארמגה
.ןיידה יפלכ הנעט התוא הנעטנ םירקמהמ דחא
(תודוקנ 4) ?םירקמה ינשב הנעטה התיה המ
(תודוקנ 4) ?עבתנה תנעט תא לביק אלשכ ימא יבר רבס המ
ץצקשכ ףוסבל יאני יבר רבס המ ?םיפנעה תא ץצק אלשכ "ארקיעמ" יאני יבר רבס המ
(תודוקנ 4) ?םיפנעה תא
(תודוקנ 5) ?רחמל ןידה קספ תא בכעל יאני יבר תא החנהש ןורקיעה והמ
הבושת


(תודוקנ 15) "םיברה תושר" הדיחיהמ תויללכ תולאש - ינש קרפ
. 11-12 תולאשהמ תחא לע הנע


11 'סמ הלאש
ינפמ םיכרדה ידצל ןיקלתסמו ,היינש העיבר דרתש דע תושרה יליבשב ןיכלהמו"
"... דרויו גיספמ הלועו גיספמ םימרכה ןיב העותהו ,םיכרדה תודיחי
(תודוקנ 8) .הלא תונקת שולשמ םייתש קמנו רבסה
(תודוקנ 7) .ןקיתש תפסונ הנקת ןייצ ?הלא תונקת ןקית ימ ,אתיירבה יפל
הבושת


12 'סמ הלאש
(תודוקנ 6) .הנש ריעב רגש םדא לש תובוח יתש רבסהו ןייצ
לכ הרוטפ תובוח וליאמ ןייצ .תובוחהמ קלחמ תורוטפה הייסולכוא תוצובק יתש ןייצ
(תודוקנ 9) .תוצובקהמ תחא
הבושתהמגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
קזנה םולשתמ רוטפ חרואה רבוע ,וב לקתנ חרוא רבועו ,םיברה תושרב דכ חינהש םדא
. דכל םרגנש
. (דכב לקתיי אלש) ותכילהב חיגשהל וילע היה ?רוטפ (חרואה רבוע) עודמ
האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
:הרקמה רואית
. תויבחב םיברה תושר תא אלימ םדא ותואש הרקמב תקסוע הנשמה :בר
.דכב לקתנו ךשוחב ךלוהש םדאב תקסוע הנשמה :לאומש
. בוחרה תניפב ,תיווז ןרקב דמעש דכב לקתנש םדאב תקסוע הנשמה :ןנחוי יבר

: רוטפל םיקומינה
השק וא) ןהב לקתיהל ילב רובעל ךרד ןיא ,תויבחב האלמ םיברה תושרש רחאמ :בר
. חרואה רבוע תא בייחל ןיא ןכלו ,(ןהב לקתיהל אלש
בייחל ןיא ןכלו ,ךרדב םילושכמב ןיחבהל השק ,ךשוחב ךלוה םדאהש רחאמ :לאומש
. חרואה רבוע תא
םדוק ותוא תוארל לוכי אל ךלוההש ךכ ,בוחרה תניפב בצוה דכהש רחאמ :ןנחוי יבר
. דכה תריבש לע יוציפ ונממ שורדל רשפא-יא ,וב לקתנש

ובש בצמבש םושמ ,הנשמה ןושל תא םלוה וניא בר לש ורואית יכ ןעוט אפפ בר
קר אלו עדומב רבש םא םג ןכלו ,עוגפל אלש תורשפא ןיאש טעמכ םידכ האלמ םיברה תושר
. חרואה רבוע תא רוטפל שי ,לקתנ םא
האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
, (לקתנש חרואה רבוע) "קוזינ םא" .הנשמה לש אפיסה יפ-לע םרגנש קזנב בייח םידכה לעב
. "וקזנב בייח תיבה לעב"
. ומצעל קיזה אוה יכ ,וקזנב בייח וניא תיבה לעב ,םידכה תא דיזמב רבש חרואה רבוע םא
האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
ןיא - ךרדב םילושכמ שי םא ןכל, םיכרדב ןנובתהל םדא ינב לש םכרד ןיאש יפל
. םישאהל םהב העיגפב חרואה רבוע תא
האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
רתיהב קרפ תיאשמה גהנש םושמ ,יוציפב בייח היהי עונפואה בכור ,אפפ בר יפל
". ארצעד אנרק" לש הרקמל המודב ,הז םוקמב

םדאו ,הלילב עריא הרקמה יכ ,רוטפ היהי עונפואה בכור ,הנשמה יפ-לע לאומש יפל
. רוטפ ךשוחב לקתנש
האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
.םיברה תושרל תחתמ רופחל רוסא, ק"ת / םימכח יפל
. לופיל ילב הז םוקמב רובעל לכות םינבא תנועט הלגע םא רופחל ריתמ רזעילא יבר
האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
םינבא תנועט הלגעש הרקמב ,רזעילא יבר ומכ ,םיריתמ םניא םימכח עודמ :הלאשה
? רובעל הלוכי
עדומ וניא םיברה תושרב רבועהו ,הלבתמ יוסיכה ןמזה ךשמב םיתעלש ינפמ :הבושתה
. לופיל יושעו ךכל
.םייוציפ לע ןתמו אשמל סנכיהל ךכ-רחאו קזניהל םדא לש ונוצר ןיאש ריבסמ י"שר
. ותחיתפ תא םיריתמ ןיא ,קזנ לכ םלשל בייחתמ רובה חתופ םא םג ןכל
האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
הז ,ללחה ךותל תלפונ הניא םינבא תנועט הלגע עגרכ םא .הווהל סחייתמ רזעילא יבר
ןכלו ,הווהל קר אלו דיתעל םג םיסחייתמ םימכח .ללחה תריפח תא ריתהל ידכ קיפסמ
. לופיל לולע םימת חרוא רבועו ,ןמזה ךשמב שלחיי יוסיכהש םיששוח
האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
;הנק :חקל
;(תיבה ריקמ) תוטלוב תונטק תורוק :ןיזיז
;תיבה ריקמ תוטלובה תולודג תורוק :תוארטזוזג
. איהש יפכ ,הדמעמב
(הנוקה תנעטל םינימאמ :וא)
:התקזחב
האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
ותיבמ תוטלובה תורוקה תא ץציק אל ןיידהש ךכ לע וחמ םיעבתנה םירקמה ינשב
. תאז תושעל םהמ שרודו ותושרל ץוחמ הטונה ץעה תא וא ( ימא 'ר)
ינבו ,יובמל אלא ,םיברה תושרל הטנ אל ולש זיזה יכ ,הנעטה תא לביק אל ימא יבר
. יובמה ךותל טלוב ץעהש ךכ לע ול ולחמ יובמה
.ץעה לש ולצב שמתשהל םיברה תושר ישנאל חונש יאני יבר רבס וינפב אבש ןידל דע
תושר ישנאל חונ חרכהב אלש ןיבה ,ץע ול שיש רחא םדא דעב םיבכעמש הארשכ ,ףוסבל
. ץעה לש ולצב שמתשהל םיברה
."םירחא טושק ךכ-רחאו ךמצע טושק"
האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
:הלאה תונקתהמ םייתש ריבסהל שי
תא ופסא םיאלקחהש ןמזמ תודשב וכרד תא רצקל םדא לכל רתומ - תושרה יליבשב ןיכלהמ
. םילודיגל קיזמ וניא םיילגרה ךרדמ זא דעש ,היינש העיבר לש םשגה תדירי דעו האובתה
םישנאל םיכיישה םיכרדה ידצל תירוביצה ךרדה ןמ תדרל רתומ - םיכרדה ידצל ןיקלתסמ
. תורומהמ העורז תירוביצה ךרדה רשאכ ,םייטרפ
ול תועירפמש תורומז (דירפהל וא) ךותחל לוכי םימרכה ןיב העותש ימ - םימרכה ןיב העותה
. וכרד תא אצמיש דע
. (א"ע ,א"פ ףד אמק אבב) ןונ ןב עשוהי ידי-לע ונקות תונקתה
האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
:תובוחה
ריעה יינעל ןוזמ - יוחמת
הקדצ לש תיללכ הפוק - הפוק
ריעה יינעל שובלל הגאד - תוסכ
ריעה יינעל הרובקל הגאד - הרובק
ריעהו המוחה ןוקיתל םיסמ - ריעה יספ
...דועו
. םימכחה ידימלת תאו םימותיה תא ורטפ
הרימש) אניזרטבו (ריעה ביבס רייסמש שרפ) האשרפ (המוחה ןוקית) ארושב םיבייח םימותי
. תובוחה ראש לכמ םירוטפו (ריעה לע
. ריעה יספמ םירוטפ םימכח ידימלת


בוטהו רשיה תישעו - היינש הדיחי
החפשמה - תיעיבר הדיחי רויגו תורג לע - תישילש הדיחי