ז"נשת ץיק ,םייתכלממ רפס יתבל דומיל תודיחי 2 ,הפ-לעבש הרות - תורגב תניחב
ישארה ףדל הרזח(תודוקנ 50) "רויגו תורג לע" - תישילש הדיחי

(תודוקנ 35) הנותנ היגוס לע תולאש - ןושאר קרפ
.תרחבש היגוסל תועגונה תולאשה לכ לע הנעו ,םיחפסנבש ו-ה תויגוסהמ תחאב רחב

'ה היגוס
. 25-29 תולאשה שמח לע הנעו ,'ה חפסנב ןייע ,'ה היגוסב תרחב םא

. ב"ע ,ז"מ ףד ,תומבי תכסמ :'ה חפסנ
.י"שרפו "'וגו איה תצמאתמ" דעו "רמ רמא" :םילימהמ

25 'סמ הלאש
שירפ יאד ?אמעט יאמ .תורומח תווצמ תצקמו תולק תווצמ תצקמ ותוא םיעידומו..."
"... שורפנ
(תודוקנ 3) .ארמגה תלאש תא רבסה
(תודוקנ 3) .וז הלאשל ארמגה תבושת תא רבסה
הבושת


26 'סמ הלאש
." תחפסכ לארשיל םירג םישק"
(תודוקנ 3) ?תחפסל םירג ןיבש רוביחה תא ובלח יבר דמול דציכו ןינמ
הבושת


27 'סמ הלאש
." תחפסכ לארשיל םירג םישק"

: וירחאש ג-א םיפיעסה לע הנעו ,ךינפלש תופסותה עטק תא ארק

" םישק" ליחתמה רוביד תופסות

תונערופ םיאיבמו תווצמב םיאיקב םניאש יפל סרטנוקב שריפ - םירג םישק
.' וכו םהישעממ לארשי תא םידמלמש דועו
אל אהד ,איה אתלימ ואלו .הזב הז םיברע לארשי לכש יפל םישרפמ שיו
אצמנ :(ז"ל ףד) הטוסב ןנירמאדכ ,הרותה ולביקשכ םירגה ליבשב וברעתנ
וברעתנ ןלוכש (תותירב ן"קתו) םיפלא 'גו ףלא תואמ שש לארשימ דחא לכל
. םתא הלע בר ברע ירהש םירגה ןמ וברעתנ אל אלמלא ,הזב הז
ד"כב םהילע ה"בקה ריהזהש יפל תחפסכ לארשיל םירג ןישקד םישרפמ שיו
. םורעצי אלש רשפא-יאו ,םתוא תונוהל אלש תומוקמ
ינפמ (:ז"פ ףד םיחספ) רמאדכ תולגב לארשי םירגה י"עש יפל םישרפמ שיו
םהילע ופסוותיש ידכ םיבכוכ ידבוע ראשמ רתוי תוצראה לכב םירזופמ לארשי המ
רייגתהל אבה םיבכוכ דבוע .(ז"מ ףד) תומביב רמא אהד ,אריהנ אלו .םירג
'ירמאו !םיפוחד םיווד לארשיש עדת ?רייגתהל תאבש תיאר המ :ול םירמוא
רתבד אמלא ,תחפסכ לארשיל םירג ןישק רמ רמאד אוה שורפיד םושמ ,םתה
. םה םישק ורייגתיש
םה םישק םהב ןיקדקדמו תווצמב ןיאיקב ןירגהש יפל שריפ רג םהרבא ר"הו
ןיאשכ לארשי לש םהיתונווע ריכזמ ה"בקה ןכ ךותמד ,תחפסכ לארשיל
(ז"י ,'א םיכלמ) תיפרצה יבג וניצמ אנוג יאה יכו .ונוצר ןישוע
אוהש ךותמש ,"ינוע תא ריכזהל ילא תאב םיהלאה שיא ךלו יל המ" :הרמאש
. הנווע םשה ריכזמש הל הארנ היה רומג קידצ
החפשמ לע אלא הרוש הניכשה ןיאו לארשיב ועמטנש םישק ךכיפלד שריפ י"רו
.תסחוימ


לכ טרפ .תווצמב םירגה תואיקב רבדב תודגונמ תועד שי רגה םהרבא יברלו י"שרל
.('וכו "...םירג םישק") ובלח יבר ירבד תא שרפל שי דציכ היפל רבסהו ,תועדהמ תחא
(תודוקנ 4)


םירג םישק" יוטיבה שוריפל "הזב הז םיברע לארשי לכ" יוטיבה רשקתמ דציכ רבסה
(תודוקנ 4) ."תחפסכ לארשיל

לארשיל םירג םישק" יוטיבל תופסותה ילעב םיאיבמש םיפסונ םישוריפ ינש ןייצ
(תודוקנ 5 ). "תחפסכ
הבושת


28 'סמ הלאש
." ינע רשעמו האפו החכש טקל ןווע ותוא םיעידומו..."
(תודוקנ 4) .ינע רשעמ ,האפ ,החכש ,טקל :הלאה םיגשומהמ םיינש רבסה
(תודוקנ 5) .הלא תווצמ אקווד רגה תא דמלל םיכירצ עודמ רבסה
הבושת


29 'סמ הלאש
." וילע םיקדקדמ ןיאו וילע םיברמ ןיאו"
(תודוקנ 4) .השרדה תא רבסהו ,הז ןיד םידמול ונממש קוספה תא ןייצ
הבושת


'ו היגוס
. 30-34 תולאשה שמח לע הנעו ,'ו חפסנב ןייע ,'ו היגוסב תרחב םא

. ב"ע ,ו"מ ףד ,תומבי תכסמ :'ו חפסנ
.י"שרפו "הלילב רג" דעו "אבש ירה :אינתד" :םילימהמ


30 'סמ הלאש
. אתיירבה לש הנורחאה הלימה תאו הנושארה הלימה תא ןייצ .אתיירבב חתופ עטקה
(תודוקנ 4)
".יתלבט אלו יתלמ רמאו אבש ירה"
(תודוקנ 4) ?יסוי יבר יפל ןידה המו ,הדוהי יבר יפל הז הרקמב ןידה והמ
הבושת


31 'סמ הלאש
"...רג ןיליבטמ ךכיפל "
(תודוקנ 4) ?אתיירבה לש הז עטקב רבודמ בצמ הזיאב
הליבט הרסאנ עודמ - רייגתהל ידכ לומיהל םגו לובטל םג ךירצש רובסש ימ יפל
(תודוקנ 5) ? תבשב
הבושת


32 'סמ הלאש
(תודוקנ 2) ?תבשב הליבט ריתמ הדוהי יברש ךכ לע "אטישפ" ארמגה תרמוא עודמ
(תודוקנ 3) ?תבשב הליבט ריתמ הדוהי יברש שוריפב רמול היה ךירצ תאז לכב עודמ
הבושת


33 'סמ הלאש
(תודוקנ 2) ?תבשב הליבט רסוא יסוי יברש ךכ לע "אטישפ" ארמגה תרמוא עודמ
(תודוקנ 3) ?תבשב הליבט רסוא יסוי יברש שוריפב רמול ךירצ היה תאז לכב עודמ
הבושת


34 'סמ הלאש
." ךנליבטנו ...הווה אדבוע :הבר רמא"
(תודוקנ 3) .רגב השעמה תא ךנושלב בותכ
(תודוקנ 5) .ןה המ בותכ .תוכלה שולש הז הרקממ דמול דומלתה
הבושת

(תודוקנ 15) "רויגו תורג לע" הדיחיהמ תויללכ תולאש - ינש קרפ

35 'סמ הלאש
. תולאש יתש ם"במרה תא לאש רגה הידבוע
. ןהמ תחא לכל ם"במרה לש ותבושת תיצמת תא בותכ ?תולאשה יתש ויה המ
הבושת


36 'סמ הלאש
." רתסאו יכדרמ ירג"ו "תומולח ירג" ,"תוירא ירג" :םירג יגוס השולש ךינפל.
(תודוקנ 9) .םהמ דחא לכ רבסה
(תודוקנ 6) ?הלא םירג יגוסל עגונב תקולחמה יהמ
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


25 'סמ הבושת
תולק תווצמ םג :וא ?תווצמ תצק :וא ?תורומח תווצמ תצקמ םג ותוא םידמלמ עודמ
? תורומח תווצמ םגו
. וישכע תאז השעיש בטומ ,רייגתהל ונוצר לע טרחתי םאש

האבה הלאשה


26 'סמ הבושת
". בקעי תיב לע וחפסנו םהילע רגה הולנו" :ד"י ,היעשיב ,'א קוספמ דמלנ רוביחה
." וחפסנו" הלימב תראותמ ,בקעי תיב ,לארשי םע םע ותורשקתהו ,רגב קסוע קוספה

האבה הלאשה


27 'סמ הבושת
םיאיקב םירגהש רובס רגה םהרבא יבר וליאו ,תווצמב םיאיקב םניא םירגהש רובס י"שר
לארשיל םירג םישק, י"שר יפל :תועדהמ תחא לכ יפל יוטיבה שוריפ .תווצמב םיקדקדמו
םידמלמ םה ןכו הב םיקול לארשי םגש תונערופל םיאיבמ םיאיקב םניאש ינפמ - תחפסכ
ינפמ ,תחפסכ לארשיל םירג םישק, רגה םהרבא יבר יפל .םהומכ גוהנל לארשי תא
. לארשי לש תונוועה תא ךכב םיטילבמו לארשימ רתוי תווצמב םיקדקדמש

הז םיברע לארשי לכש םושמ - תחפסכ לארשיל םירג םישק ,םישוריפה דחא יפל
. םירגה לש םהישעמל םיארחא לארשימ םישנא ןכלו ,הזב
:1-3 םישוריפהמ םיינש ןייצל שי
. ןלוכ רחא אלמל השקו ,רגב עוגפל אלש הרותב תובר תורהזא שיש ינפמ - םירג םישק
. אוטחל לארשיל "תיתכלה"ה םתוחכונב םימרוג םירגה ךכ םושמ
.1
ךכל העירפמ םירגה תופרטצה ,תסחוימ החפשמ לע קר הרוש הניכשה - םירג םישק
. לארשי לע הניכשה הרשתש
.2
. תולגל תמרוג םירגה תוחכונ .םירג דוע רייגל ידכ םילוג לארשי - םירג םישק
.3
האבה הלאשה


28 'סמ הבושת
. ורצקנ אלש תודדוב םילוביש םיינעל ריאשהל שי - טקל
. לוביה ףוסיא רחאל הדשב החכשנש האובת םיינעל ריאשהל שי - החכש
. םיינעה תבוטל רוצק אל רתונש הדשה הצק תא ריאשהל שי - האפ
. תומיוסמ םינשב םיינעל ןתינה לוביהמ תירישע - ינע רשעמ
תווצמ ול םיעידומ .הרהזא ילב הטורפ הוושמ תוחפ לש ךרעב לזג לע גרהנ חנ ןב
לארשימ םישנא לע םג לח הז ןידשו לזג םה םיינע תונתמ תחיקלש בושחי אלש ידכ הלא
. האפו החכש טקלב ותוא "ולזגי"ש םיינעב עגפיו

האבה הלאשה


29 'סמ הבושת
התעדב השוחנ תורש התאר ימענ :"הילא רבדל לדחתו התא תכלל איה תצמאתמ יכ ארתו"
הילע תוברהלמ הלדחו - "איה תצמאתמ יכ ארתו" (ןשרדה תסיפת יפ-לע) רייגתהל
." הילא רבדל לדחתו" - הילע קדקדלמו

האבה הלאשה


30 'סמ הבושת
." ןיליבטמ" - הנורחאה הלימה ".ירה" - הנושארה הלימה
םיליבטמ ןיא , יסוי יבר יפל .ריוגמ אוה ךכבו ותוא םיליבטמ ,הדוהי יבר יפל
. ריוגמ וניא אוהו ותוא

האבה הלאשה


31 'סמ הבושת
. תבשב לובטל הצורו לבט אלו ןיד תיב ינפב לומינש םדא
ןוקית לש הלועפל הליבקמה םדאה ןוקית לש הלועפ איהש ינפמ הרסאנ תבשב הליבטה
. תבשב הרסאנש ילכ

האבה הלאשה


32 'סמ הבושת
ידכ הקיפסמ - הליבט וא הלימ - תולועפה יתשמ תחאש רבוס הדוהי יבר םאש ינפמ
, םדאה תא רייגל ידכ הליבטב ךרוצ ןיא יזא ,ןיד תיב ינפב למ םדא ותואו ,רייגתהל
. ןוקית תלועפ הניא תבשב ותליבט ןכלו
איה וז הלועפ ךא ,תחא הלועפב קר קפתסמ הדוהי יבר םנמאש בושחל םילוכי ונייה
תבשב רסוא היה ןכל .הליבט אקווד שרד אשירבו הליבטב קר ריוגמ םדא ןכלו ,הליבט
. ןוקית הליבטב שיש ינפמ

האבה הלאשה


33 'סמ הבושת
. הלימ םגו הליבט םג - רייגתהל ידכ תולועפ יתש ךירצש רבוס יסוי יברש ןוויכ
. תבשב הליבט רוסאי יסוי יברש רורב ןכלו ,תבשב ןוקית תלועפ הווהמ הליבטה
איה תירקיעה הלועפה ךא ,תולועפ יתש ךירצ םנמאש רבוס יסוי יברש בושחל םילוכי ונייה
אפיסבש הרקמה לבא .ןידה תיב ינפב התיה אלש םושמ ,הלימב קפתסה אל אשירבו ,הלימה
. תבשב התוא ריתמ היה יסוי יברו ןוקית תלועפ הניא הליבטה זאו ,הלימב קפתסמ היה

האבה הלאשה


34 'סמ הבושת
. לבטוי זאו תרחמל דע ההשיש ול ורמא .לבט אלו למש רג אב םימכח ינפל
:ןה תוכלהה שולש
םימכח השולש שרוד רויג -
לובטלו לומל ךירצ רייגתהל ידכ -
הלילב רג ןיליבטמ ןיא -

האבה הלאשה


35 'סמ הבושת
םילאעמשיש וירבדל םיכסה אלש רגה הידבוע יבר לש ובר תוגהנתה לע הבסנ תחא הלאש
.הידבוע 'ר תא שייבו הרז הדובע ידבוע םניא
תא תופירחב הניגו רגב העיגפ לש השעמה תרמוח תא הבחרהב ריבסה ם"במרה
. הידבוע יבר לש ובר השעש המ

סוחייה ייוטיבב שמתשהל וילע םאה - הליפתב גוהנל רגה לע דציכ איה היינש הלאש
תיתדבועש תורמל םעל ועריאש םיירוטסיה תוערואמלו ץראה תחטבהל ,תובאל תוכיישהו
?תובא םתוא לש אצאצ אוה ןיא
.ותליפת והשמ הנשיש ךרוצ ןיאו , ליגרה חסונב ללפתהל לוכי אוהש איה ם"במרה תבושת
,רבעה לש םיסנל וא םירצמ תאיציל םיסחייתמה םירבדה חסונ תא תונשל ,הצרי םא ,יאשר אוה
. ויתובאלו ומצעל םסחייל אלו

האבה הלאשה


36 'סמ הבושת
החנה ךותמ ,ץראב תויראה דחפמ ורייגתה ,םיתוכל המודבש םירג - תוירא ירג
. םהילע רומשי רויגהש

.(רייגתהל םהל הרוה תומולח לעבש וא) רייגתהל םהילעש ומלחש םירג - תומולח ירג

םירייגתמ ,רתסאו יכדרמ ימיב ורייגתהש םישנאל המודבש םירג - רתסאו יכדרמ ירג
"...םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ..."
תרבוסש העד שי וז העד דגנכ .הרכה ךותמ ורייגתיש דע םירג םניא ,תחא העד יפל
. םירג םלוכ יכ


םיברה תושר - הנושאר הדיחי
החפשמה - תיעיבר הדיחי בוטהו רשיה תישעו - היינש הדיחי