ז"נשת ץיק ,םייתכלממ רפס יתבל דומיל תודיחי 2 ,הפ-לעבש הרות - תורגב תניחב
ישארה ףדל הרזח(תודוקנ 50) "בוטהו רשיה תישעו" - הינש הדיחי

(תודוקנ 35) הנותנ היגוס לע תולאש - ןושאר קרפ
. תרחבש היגוסל תועגונה תולאשה לכ לע הנעו ,םיחפסנבש 'ד-'ג תויגוסהמ תחאב רחב

'ג היגוס
. 13-17 תולאשה שמח לע הנעו ,'ג חפסנב ןייע ,'ג היגוסב תרחב םא

. א"ע ,א"כ ףד ,אמק אבב תכסמ :'ג חפסנ
.י"שרפו "אנביתו יביצב" דעו "אבא יבר היל חלש" :םילימהמ

13 'סמ הלאש
(תודוקנ 5) ?אדבז רב אבא יבר לש ותייעב יהמ
(תודוקנ 4) .אנוה רב הבר תבושת לש הנורחאה הלימה תאו הנושארה הלימה תא ןייצ
הבושת


14 'סמ הלאש
(תודוקנ 4) .וז הלאשל התבושת תאו ,"?היתדיבע יאמ - ןועמש" ארמגה תלאש תא רבסה
הבושת


15 'סמ הלאש
". ארגאל אמייק אלד - אה ,ארגאל אמייקד אה ?יתרת"
("יתרת" ה"ד י"שרב רזעיהל לכות ב-א םיפיעסה לע ךתבושתב)
(תודוקנ 4) ."יתרת" חנומה תא רבסה
(תודוקנ 4) .הילע הבושתה תאו ,ונלש היגוסב "יתרת" הישוקה תא רבסה
הבושת


16 'סמ הלאש
. םולשתב בייח וניא ותעדמ אלש ורבח רצחב רדה ,היגוסה תנקסמ יפל
(תודוקנ 4) ?היגוסב םיאבומה וז הנקסמל םיקומינה ינש םה המ
רבסהו ,רחא יפ-לע בייחו דחא קומינ יפ-לע רוטפ ובו ,איבמ דומלתהש הרקמ ןייצ
(תודוקנ 4). עודמ
הבושת


17 'סמ הלאש
. בקעי תעד לע אלש ,בקעיל ךיישה תיבב ררוגתמ םהרבא
. םהמ השולש לע הנע , 1-4 םירקמ העברא ךינפל
? שוטנ תיבהשכ ןידה והמ
.1
(.תועדה יתש תא אבה) ?ןסחמ שמשמ תיבהשכ ןידה והמ
.2
? הרכשהל דמוע תיבהשכ ןידה והמ
.3
? קחציל םצעב ךייש תיבהש ררבתמ םא ןידה והמ
.4
(תודוקנ 6)
הבושת'ד היגוס
. 18-22 תולאשה שמח לע הנעו ,'ד חפסנב ןייע ,'ד היגוסב תרחב םא

. א"ע ,'ל ףד ,אעיצמ אבב תכסמ :'ד חפסנ
. י"שרפו "ןידה תרושמ םינפל" דעו "יסוי יברב לאעמשי יבר" :םילימהמ

18 'סמ הלאש
?םהב הצר אלש יפ-לע-ףא ,םיצעה תרומת זוז יצח ןתנ יסוי יברב לאעמשי יבר עודמ
(תודוקנ 6)
הבושת


19 'סמ הלאש
.(רופיסה ףוס דע) שיאה ותואל םליש יסוי יברב לאעמשי יברש רחאל הרק המ בותכ
(תודוקנ 4)
הבושת


20 'סמ הלאש
דע רקפה וניא :םירמוא ללה תיבו ,רקפה םיינעל רקפה :םירמוא יאמש תיב ,ןנתהו"
".הטימשכ םירישעלו םיינעל רקפה אהיש
(תודוקנ 5) .וקב םישגדומה םיגשומה תא רבסה
(תודוקנ 5) ?ללה תיב לש םתעד תא רתוס הארנ לאעמשי יבר לש וישעמב המ
אמלע ילוכל יסוי יברב לאעמשי יבר ,אלא" :םילימב הז דוגינ תבשיימ ארמגה
.הז דוגינ תבשיימ ארמגה דציכ רבסה ."הימקואד אוה אמלעב אתלמבו ,והנירקפא
(תודוקנ 4)
הבושת


21 'סמ הלאש
(תודוקנ 2) ."ודובכ יפל וניאו ןקז" יוטיבה תא רבסה
(תודוקנ 3) ?ןידה תרושמ םינפל יסוי יברב לאעמשי יבר גהנ ,ארמגה תעדל ,המב
הבושת


22 'סמ הלאש
." הרות ןיד הב ונדש לע אלא םילשורי הברח אל"
(תודוקנ 4) ?דומלתה יפ-לע ,וז הרימאב ישוקה והמ
(תודוקנ 4) .היגוסה תנקסמ יפ-לע ,וז הרימא רבסה
הבושת


(תודוקנ 15) הדיחיהמ תויללכ תולאש - ינש קרפ
. 23-24 תולאשהמ תחא לע הנע

23 'סמ הלאש
ינידב בייחו םדא ינידמ רוטפ םתוא השועה םירבד העברא :עשוהי יבר רמא אנת"
..." םימש
(תודוקנ 6) ."םימש ינידב בייחו םדא ינידמ רוטפ" :רבסה
(תודוקנ 9) .םהמ דחא רבסהו ,םירבדה תעבראמ םיינש ןייצ
הבושת


24 'סמ הלאש
(תודוקנ 9) ?"ארצמ רב ןיד" והמו ,(רצמ רב) "ארצמ רב" והמ
(תודוקנ 6) .עודמ רבסהו ,"ארצמ רב ןיד" וב לח אלש דחא הרקמ ןייצ
הבושתהמגודל תובושת רחבמ

13 'סמ הבושת
םאה ,עדוי ורבחש ילב ,ורבח רצחב ררוגתמש םדא :אדבז רב אבא יבר לש ותייעב
? אל וא םירוגמה רובעב ול םלשל ךירצ
". ןועמשל" :הנורחאה הלימה ;"וניא" :הנושארה הלימה

האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
? ול םלשל שי עודמ ןכ םא .ןבואר לש הרידה ןכש ,םדוק רכזוה אל ןועמש
. ןועמשל םלשל שי ,ןועמשל ךייש תיבהש ררבתמ םא :הבושתה

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
. םירתוס םירבד ינש ורמאנש ךכ לע העיבצמש הלאש - יתרת
םלשל ךירצ וניא ורבח רצחב רדהש רמאנ אנוה בר רב הבר ירבד תישארב :הישוקה
אלב (תיבב וא) רצחב רדש הרקמב (ןועמשל) רכש םלשל ךירצש רמאנ ךכ-רחאו ,רכש
.םילעבה תעידי
הרקמב םיקסוע ,םלשל ךירצ ןיאש ,אנוה בר רב הבר לש םינושארה וירבד :ץורית
הרקמב םיקסוע םלשל ךירצש וירבד ,ךשמהב .הרכשהל דמוע וניא (רצחה וא) תיבהש
. הרכשהל דמוע תיבהש

האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
ךכב ול עייסמ ורבח תיבב רגה ןכלו ,וב םירג ןיאש תיבב עגופ היאש ומשש דש
.היאש ינפמ תיבה לע רמוש אוהש
.( דיחיו יואש אוהש תיב - י"שר לש ינשה ושוריפ תובקעב :וא)
.1
רג אוהש ךכב ול עייסמ ורבח תיבב רגה ןכלו ,רתוי בוט רמשנ םישנא וב םירגש תיב
.תיבב
.2
ןיא - ןושארה קומינל .םיקומינה ןיב לדבה היהי ,ןבתו םיצע ותיבב ןסחאמ םדא םא
.בייח ןכלו ,שקו ןבת וב םינסחואמ ןכש ,דשה תא קלסל ידכ תיבב םדא רודיש ךרוצ
ןיאש תיבה תקוזחתל גאדיש ידכ ,םוקמב םדא ירוגמב תלעות שי ןיידע - ינשה קומינל
. רוטפ ןכלו ,םיצעהו ןבתה הל גואדל םילוכי

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
: ןלהלש םינידהמ השולש ןייצל שי
. רכש םלשל ךירצ וניא
.1
. רכש ול םלשל ךירצ אל - תרחא העד יפלו ,בקעיל רכש םלשל ךירצ ,תחא העד יפל
.2
. בקעיל רכש םלשל ךירצ
.3
. קחציל רכש םלשל ךירצ

.4
האבה הלאשה


18 'סמ הבושת
,אשמה תא םירהלמ ענמיהל הצרש ,לאעמשי יבר םלוא .םדא ותואל רוזעל הווצמ שי
. וריקפהלו ותוא תונקל טילחה

האבה הלאשה


19 'סמ הבושת
. םריקפהו ,בוש םיצעה תא הנק יסוי יברב לאעמשי יברו ,םיצעב שדחמ הכז שיאה
םירקפומ םיצעה יכ ול רמא ,ורקפוהש םיצעב בוש תוכזל הצור םדא ותואש הארשכ
.םדא ותואלמ ץוח ,םלוכל

האבה הלאשה


20 'סמ הבושת
.הנשמהמ טוטיצל החיתפ תלימ :ןנתהו
שומישב םירתומ םהו ול םיכיישה םירבד לע ותולעב לע רתוומ םדא ובש בצמ :רקפה
.םילעב ול ןיאש שוכר :וא .םדא לכל
. םהב לדגה תא םיריקפמו ,תודשה תא םידבעמ אל םינש עבש לכב :הטימש
. םלוכל רקפה םישרוד ללה תיב וליאו ,םדא ותואלמ ץוח םלוכל ריקפמ לאעמשי יבר
, ימתס ןפואב רמאנ רקפהה לש גויסהו ,םדא ותואל םגו ,םלוכל ריקפה לאעמשי יבר
. םיצעב תוכזלו בושלמ םדא ותוא רוצעל ידכ

האבה הלאשה


21 'סמ הבושת
. ודובכ יפל הניא הזכ הרקמב הרזעהו ,דבוכמ םדא
ול םלישש הדבועה .םדא ותוא ןיעטהל ביוחמ וניא "ןקז" לאעמשי יברש ןוויכמ
םינפל - ןיעטהל ביוחמ ומצע תא האר אלא ,הז ןיד ךמס לע ומצע תא רטפ אלש הרומ
. ןידה תרושמ

האבה הלאשה


22 'סמ הבושת
ןברוחה תא םילות דציכ ?םינלזג לש ןידב ןודי םאה :ןודל שי רחא ןיד הזיא יכו
? יבויח השעמב
תא אלא ,הרותה לש תיטפשמה תכרעמב שומישה תא רקבמ וניא הרימאה לעב
. ןידה תרושמ םינפל ונד אלש הדבועה

האבה הלאשה


23 'סמ הבושת
, תישונא תיטפשמ תכרעמ ינפב םהילע בייחתהל לוכי וניא םתוא השועהש םירבד
. השינע םהילע שיו ,םירתומ םישעמ םניא לבא
: םהמ דחא קר ריבסהלו ,םירבד ינש ןייצל שי
ותמהבל רשפאמ ךכו ורבח לש רדוגמ חטש חתופש םדא - ורבח תמהב ינפב רדג ץרופה
. (העוער רדגב רבודמ - ארמגה יפ-לע :וא) חורבל
שאהש ידכ הקלד לש הנווכל ורבח לש האובת ףפוכש םדא - ורבח לש ותמק ףפוכה
. (ןומטב רבודמ - ארמגה יפ-לע :וא) האובתב זחאת
- ארמגה פ"ע :וא) רקש ירבד ודיעיש ידכ םידע רכושש ימ - דיעהל רקש ידע רכושה
. (ומצע תבוטל אלו ורבח תבוטל תודעה
רחא םדא ביבס ךרענש ןוידב דיעהל לוכיש םדא - ול דיעמ וניאו ורבחל תודע עדויה
םדאל ףרטצמה דעב אלו ,דיעמה דיחי דעב רבודמ - ארמגה יפ-לע :וא) דיעמ וניאו
. (רחא

האבה הלאשה


24 'סמ הבושת
. ןכש חטש לעב - ארצמ רב
אוהש ךכ ,והדשב לבוגה הדשה תשיכרב רצמה ןבל תומידק ןתונה ןיד - ארצמ רב אניד
. וקלסלו הדשה הנוקל םלשל לוכי
: ארצמ רב ןיד וב לח אל עודמ ריבסהלו הלאה םירקמהמ דחא הרקמ ןייצל שי
עקרק לש הרקמב ,ם"וכעל רכמ ,םינושאר םילעבל רכמ ,רחאל ויסכנ לכ תא רכמ ,הנתמ
. ח"ק ףד אעיצמ אבבב םיעיפומה םירקמ דועו ,אללצו אלצ ,תנכשוממםיברה תושר - הנושאר הדיחי
החפשמה - תיעיבר הדיחי רויגו תורג לע - תישילש הדיחי