ז"נשת ץיק ,םייתכלממ רפס יתבל דומיל תודיחי 2 ,הפ-לעבש הרות - תורגב תניחב
ישארה ףדל הרזח(תודוקנ 50) "החפשמה" - תיעיבר הדיחי

(תודוקנ 35) הנותנ היגוס לע תולאש - ןושאר קרפ
. תרחבש היגוסל תועגונה תולאשה לכ לע הנעו ,םיחפסנבש 'ח-'ז תויגוסהמ תחאב רחב

'ז היגוס
. 37-41 תולאשה שמח לע הנעו ,'ז חפסנב ןייע ,'ז היגוסב תרחב םא

. ב"ע 'ל ףד - ב"ע ט"כ ףד ,ןישודיק תכסמ :'ז חפסנ
.י"שרפו "העבראו םירשע דעו" דעו "השא אשילו הרות דומלל" :םילימהמ


37 'סמ הלאש
(תודוקנ 4) ".השיא אשילו הרות דומלל" םילימב יוטיב ידיל האבה תוטבלתהה תא רבסה
הבושת


38 'סמ הלאש
(תודוקנ 3) ?"השיא אשילו הרות דומלל" ןיינעב לאומש םשב הדוהי בר ףיסומ המ
"?הרותב קוסעיו וראווצב םייחיר"
קוסעיו וראווצב םייחיר" הלאשב הנווכה יהמו ," וראווצב םייחיר"ל לשמנה והמ ןייצ
(תודוקנ 3) ." הרותב
הבושת


39 'סמ הלאש
." השא אשילו הרות דומלל"
יבגל ןידה והמו ,םילבב םימכח יבגל ןידה והמ ,("והל אה ןל אה" :ה"ד) י"שר יפל
? םילארשי-ץרא םימכח
( תודוקנ 5) ?ותעד תא קמנמ י"שר דציכ
." והל אהו ןל אה" :ליחתמה רובידב ,תופסותב ןייע
?םילארשי-ץרא םימכח יבגל ןידה והמו ,םילבב םימכח יבגל ןידה והמ ,םת ונבר יפל
( תודוקנ 4) ?ותעד תא קמנמ םת ונבר דציכ
הבושת


40 'סמ הלאש
(תודוקנ 3) ."ארדוס סירפ אלד הייזח ,אתא יכ" :ךנושלב ראת
(תודוקנ 4) ? אנונמיה בר לע אנוה בר לש וסעכל הביסה יהמ
(תודוקנ 4) ? "הריבע רוהרהב וימי לכ"ל "הריבעב וימי לכ" יוטיבה ןקות עודמ
הבושת


41 'סמ הלאש
(תודוקנ 5) .עטקב יוטיב ידיל אב אוה דציכ רבסהו ,"יאנתכ" חנומה תא שרפ
הבושת


'ח היגוס
. 42-46 תולאשה שמח לע הנעו ,'ח חפסנב ןייע ,'ח היגוסב תרחב םא

ב"ע ,ז"מ ףד ,תובותכ תכסמ :ח חפסנ
. י"שרפו "יוצמ וניאשל" דעו "ןנבר ונת" :םילימהמ


42 'סמ הלאש
" ... התבותכ תחת התרובקו, הידי השעמ תחת היתונוזמ ונקית"
(תודוקנ 4) .וקב תושגדומה םילימה תא רבסה
(תודוקנ 4) .ולוכ טפשמב יוטיב ידיל םיאבה םינידה םה המ רבסה
הבושת


43 'סמ הלאש
(תודוקנ 4) .עטקב הנושארה אתיירבה לש הנורחאה הלימה תאו הנושארה הלימה תא םושר
הבושת


44 'סמ הלאש
ססב ?הרותהמ וא םירפוס ירבדמ ותשאל לעבה לש הבוח איה הרובק םאה ,היגוסה יפ-לע
(תודוקנ 4) .היגוסה לע ךתבושת תא
הבושת


45 'סמ הלאש
(תודוקנ 4) ."תוריפ תחת הנוקריפ" :רבסה
וא תורפה לש לעופב הליכא דגנכ :ותשא תא תודפל לעבה תובייחתה תדמוע המ דגנכ
? וז הליכאל תוכזה דגנכ
( תודוקנ 5) .ךתבושת תא תקסה ןהמש היגוסב םילימה תא טטצ
הבושת


46 'סמ הלאש
(תודוקנ 3) ."אנא ךופיאו" ארמגה ירבד תא רבסה
לכות) ?םהילא סחיתמ ייבאש "יוצמ וניאש" והמו "יוצמה" והמ ?ייבא תעד יהמ
אל גולמ יסכנ הל שיש השאו היובש ןיוצמ הידי השעמו תונוזמ" :י"שרב רזעיהל
(תודוקנ 4) ("יחיכש
.ייבא ןיבל "אנא ךופיאו" רמאש ימ ןיב ישעמ לדבה וב היהיש ,דחא הרקמ ראת
(תודוקנ 3)
הבושת


(תודוקנ 15) "החפשמה" הדיחיהמ תויללכ תולאש - ינש קרפ
.48-47 תולאשהמ תחא לע הנע


47 'סמ הלאש
(תודוקנ 6) .(היגוסה תנקסמ יפל) "באה לע ןבה תווצמ" ןה המ רבסה
(תודוקנ 9) ."באה לע ןבה תווצמ" שולש ןייצ
הבושת


48 'סמ הלאש
(םישוריפ ינש ןייצ) ."ודגנכ רזע" הרותה ןושל תא ל"זח ושרד דציכ רבסה
(תודוקנ 8)
ותרזוע השיא המב .'רזע ול השעא' :בותכ ל"א והילאל יסוי יבר היחכשא"
הריאמ תאצמנ אל ?שבול ןתשפ ,ןתשפ ?ססוכ ןיטיח ,ןיטיח איבמ םדא :ל"א ?םדאל
".וילגר לע ותדימעמ ויניע
?הז רופיס יפ-לע ,"ודגנכ רזע" יוטיבה רבסומ דציכ
(תודוקנ 7)
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


37 'סמ הבושת
? ןיאושינל הרות דומיל וא הרות דומילל ןיאושינ :המל םדוק המ

שי ןכלו ,תמיוסמ תושגנתה ןהיניב שיו ,םדאה לע תולטומש תווצמ יתשב רבודמ
. תרחאל תחאה תא םידקהל

האבה הלאשה


38 'סמ הבושת
. הרות דומלל ךכ-רחאו השיא תאשל בייח - לאומש םשב הדוהי בר
.(החפשמה תסנרפ וא החפשמה וא) השיאה - וראווצב םייחיר
רשאכ הרות דומילל ומצע תונפל לוכי םדא דציכ - "?הרותב קוסעיו וראווצב םייחיר"
? יושנ אוה רשאכ ,וראווצ לע םילטומ םייחיר

האבה הלאשה


39 'סמ הבושת
אלש ידכ השיא םיאשונ - הרות םידמול כ"חאו השיא םיאשונ םדוק לבבב, י"שר יפל
םהילע ןיא ,לארשי-ץראב דומלל םיעסונ לבבמ םימכחש ןוויכמו .הרבע רוהרהב ודרטוי
, השיא םיאשונ ךכ-רחאו הרות םידמול םדוק לארשי-ץראב .החפשמ םויק לש תודרט
ולכוי אל ואשניי םאו ,םהילע תולטומ תיבה תודרטו ,םמוקמב םידמול םהש ינפמ
. דומילל תונפתהל
םדוק םיכירצ לארשי-ץראב הרות םידמולש םילבב םימכת ידימלת םת ונבר יפל
ויהי םאו ,םהירוגמ םוקממ קוחר םידמול םהש ינפמ ,אשניהל ךכ-רחאו הרות דומלל
.( תוינע תוחפשמ ללכ ךרדב םהש םג המ) םתחפשמ ינב ךכמ ועגפיי םיאושנ
תוקוחר םהיתושנ רשאכ לארשי-ץראב םהידומיל ןמזב הרבע רוהרהמ וענמיי ךכ ,ןכ ומכ
. םהמ
ידכ ,הרות דומלל ךכ-רחאו אשניהל םדוק םיכירצ םילארשי-ץרא םימכח ידימלת
םיססובמ םתויה לשבו םמוקמב םידמול םהש םושמ .הרבע רוהרהב דרטות אל םתעדש
. תילכלכ הסמעמ הניא םתחפשמ תסנרפל הגאדה .םתחפשמל גואדל םילוכי םה ,תילכלכ

האבה הלאשה


40 'סמ הבושת
. רדוסב ושאר תא הסכמ וניאש האר ,עיגהשכ
וא) הרבעב וימי לכ יוצמ ,השיא אשנ אלו םירשע ליגל עיגהש ימש רבוס אנוה בר
.(השיא אשנ אלש לע סעכ אנוה בר :וא) (הרבע רוהרהב
יוצמ אוהש םירשע ליג ינפל אשינ אלש ימ לכ לע םיזיעלמ ונא ,ןקותמ וניא יוטיבה םא
אל ידכ וא) ואשינ אלש הלאל דובכ ךותמ ןקות יוטיבה .לשמל ,אנונמה בר ללוכ ,הרבעב
.( םיאטוח לש הירוגטקב םירשע ליג דע אשינ אלש ימ לכ ףרוג ןפואב לילכהל

האבה הלאשה


41 'סמ הבושת
. םיאנת תקולחמ ןיבו היגוסב אבוהש יארומא ןויד ןיב תוהזל ןויסינ חתופה חנומ - יאנתכ

16-22 ןיב - אשניהל שי ובש ליגל רשאב תועד וא תורוסמ יתש תואבומ ונלש היגוסב
םיאנת תקולחמ לש םידדצ ינשכ הלאה תורוסמה יתש תא הגיצמ היגוסה .18-24 ןיב וא
. הימחנ יבר ןיבל הדוהי יבר ןיב

האבה הלאשה


42 'סמ הבושת
. הנקת ונקית םימכח- ונקית
. לכוא לש רתויב תיסיסבה המרב השיאה תסנרפ- היתונוזמ
. תפטושה התדובעמ השיאה לש םיחוורה - הידי השעמ
. השיאה תרובק ןומימ- התרובק
הדובעה יחוור תניתנ תבוחו לעבה לע תלטומה תונוזמה תבוח :םינידה רבסה
תא תשרל תוכזה דגנכ השיאה תרובק תבוח ןכו ,וז דגנכ וז תודמוע השיאה לע תלטומה
. ןיאושינל הינודנכ השיאה האיבמש המ

האבה הלאשה


43 'סמ הבושת
."תוריפ" - הנורחאה הלימה ;"ונקית" - הנושארה הלימה - אתיירב

האבה הלאשה


44 'סמ הבושת
הרובקה - "...התבותכ תחת התרובקו ונקית" :םירפוס ירבדמ הבוח איה השיאה תרובק
. םירפוסה ירבדמ איהש הנקת חוכמ תביוחמ

האבה הלאשה


45 'סמ הבושת
תא תודפל הבוח שי ,הינודנב וללכנ אלש השיאה לש םיסכנ םיבינמש המ דגנכ
. השיאה
לוכאל תוכזה דגנכ תדמוע תובייחתהה .וז תובייחתהמ ומצע תא רוטפל לוכי וניא אוה
.וזה תוכזה שומימ דגנכ אלו תורפ לעופב
(קירפ אלו ענממ ןכ םאד ,והניחננ יחונא והנילכנ אל לכימ ,אמיתד והמ) : סוסיב
."הידידמ הל קירפו ולמ אלד ןינמיז ,אפידע אהד ל"מק"

האבה הלאשה


46 'סמ הבושת
תאו היסכנ תורפב השיאה תונוזמ תא תונתהל ףידעש רבוס "אנא ךופיאו" רמואה
. התדובעב יבשהמ הרורחש
. היסכנ תורפב הרורחש תאו הידי ישעמב היתונוזמ תא תונתהל שיש רבוס ייבא
. השיאה ידי ישעמו תונוזמ - יוצמ
. גולמ יסכנ הל שיש השיא ,יבשהמ היידפ - יוצמ אל
: ןלהלש םירקמה ןיבמ דחא ןייצל שי
לבקת אלו דובעל קיספהל הלוכי ,"השוע יניאו תינוזינ יניא" רמאתש השיא ,ייבא יפל-
. ליעומ וניא הזכ יאנת "אנא ךופיאו" רמואה יפל .הלעבמ ןוזמ
ידי-לע יבשהמ ררחתשהל התוכז לע תרתוומ איה יכ רמול הלוכי השיא ,ייבא יפל-
" אנא ךופיאו" רמואה יפל .היסכנ תורפמ תונהיל הלעבמ תענומ איה תאז דגנכו ,הלעב
. הזכ יאנת תונתהל התורשפאב ןיא
תוכזה לע תרתוומ איה יכ תונתהל הלוכי השיאה ,"אנא ךופיא" רמואה יפל-
. ליעוי אל הזכ יאנת ייבא יפל .הדובעמ ענמית איה הרומתבו ,ררחתשהל
, היתונוזמ לע תרתוומ איה יכ תונתהל הלוכי השיאה "אנא ךופיאו" רמואה יפל-
. ליעומ וניא הזכ יאנת ,ייבא יפל .היסכנ תורפמ תונהיל הלעבמ תענומ הרומתבו

האבה הלאשה


47 'סמ הבושת
ןבה לודיג תרגסמב ןתוא אלממ באהו ,באה לע תולטומש תווצמ - "באה לע ןבה" תווצמ
. וכוניחו
: ןלהלש תואמגודהמ שולש ןייצל שי
, הלימ
, יבשהמ היידפ
, הרות דומיל
, תונמוא דומיל
. רהנב טיש

האבה הלאשה


48 'סמ הבושת
: ןושאר שוריפ
הלימה ןמ) ותרזוע ותשא ,םדאל תוכז שי רשאכ :"ודגנכ - הכז אל ,ותרזוע - הכז"
.("רזע"
.("ודגנכ" הלימה ןמ) וילע הקולח ,ותוא תרתוס ,ודגנ תלעופ ותשא ,הכז אל רשאכ
: ינש שוריפ
הלימה ןמ) ודצל רמולכ ,ודגנכ ותשא ,הכז םא :"ותדגנמ - הכז אל ,ודגנכ - הכז"
.("ודגנכ
.("ודגנכ" הלימה ןמ) ותוא הכמ רמולכ ,ותדגנמ הכז אל םא
. םיליעומל השוע אוהש םירבדה תכיפה ,שיאה לש ולעפ תמלשה -"ודגנכ רזע"הדיחי םיברה תושר - הנושאר הדיחי
רויגו תורג לע - תישילש הדיחי בוטהו רשיה תישעו - היינש הדיחי