רדחה

ץישפיל .מ .א

יעיבש רפס ,ף"רת ןוויס-ןסינ ,הפוקתה

ה קלח ד קלח ג קלח ב קלח א קלח

ןכותה
תבשב דומילה
דומילה ךלהמב תוקספ
"יבר"ה
םישנועו תעמשמ
תוכמ
תודלי תודגא לש םלוע
החמש תודועס
םיגחה
רדחב דומילה תטיש
תגרדומ הארוה
תילאירטמו תילאמרופ :הארוהב תוטיש יתש
תילאירטמ ותרטמ - םיאנתה ימי לש רפסה תיב
ילאמרופ ביכרמ רדחל איבה דומלתה
םוגרתה תטיש
תירבעה ןושלה לש הדמעמ
דומלתה דומיל לש ודמעמ
דומלתל תגרודמ הארוה תטיש רדסל רשפא יא
דומלתה דומלב רדחה תטיש
םינטקל הארוהב רדחה ןורתי
םינברל םירנימסב דומלת דומיל תטיש


תבשב דומילה
וא העש םירהצה רחא תבשב ודמל תאז-לכבו ,דומלמ םיוניפ ,ןבומכ ,ויה םיבוט םימיו תותבש
וא היה תבש לש רועש .העש התואב רועש םידמול ויה םירוהה םג ירהש ,תבש לש רועש םיתש
.ודמל רבכש רבד לע הרזח וא תבשל דחוימ ןיינעב

ידגב םישובל ויה רדחה ףאו םידליהו אוה .םידליל םינפ ריבסהו זא וילע החנ ותעד דמלמה
רדחה יגח לע .דומל לכ היה אל םיבוט םימיב .םידליל םיענ ןורכיז היה תבשב דומלה .תבש
,םישדח ישאר :םוי יצח לש שפוח םהב שיו ,םיפא לע םהב םילפונ ןיאש םימיה םג ובשחנ
םירופ"ב םגש שיו ,ישפוח םויה לכ םירופ .הכונחו רמועב ג"ל ,טבשב רשע השמח ,תוינעתה
.שפוח םויה יצח "ןשוש

דומילה ךלהמב תוקספה
ןמ קספה ילב דומל אלא ,תולדבנ דומל תועשו תוקספהו םילוצלצ ויה אל דומלה םוי ךותב
,העש עברכ תירחש תפל הקספה .החנמה דע בושו ,םירהצה דע ןאכמו ,תירחש תפ דע רקובה
תשלש ןכ-םא ןאכ ויה .םתאצ דע דימתמ דומל בירעמ רחא ברעב .העשכ םירהצה תחוראלו
אצי ,דליה ףייע רשאכ .ןהילאמ ואבש תויעבט תוקספה וגהנ לבא ,תוקספה ילב דומל ינמז
אל ירהש ,דליה לע ולטוה אל דומלה תעש רחאל םירועש .וירחא קדקד אל שיאו - תצק ההשו
שי ,םידליה ופייעש ,דמלמה שיגרהשכ .דמלמה ינפל התייה הרזחה לכ אלא ,ללכ יונפ היה
ןיבו ךכ ןיב .ויתופקשהו ויתועידימ םהל קליחו םהמיע חחוש וא ,םידליל השעמ רפסו קיספה
דומלו ,םירופסו ןיינע תופילח וב שי יאדוב שמוחה דומל .םידליל ארזל היה אל דומלהו ךכ
.םידליה שפנ הבישמה ,הדגא וב שיו ,אוה תופילח-בר אוה-ףא דומלתה

ףסאה תעמ ,תופוצר דומלה ינמז תשלש אסכה לע בשי ,ףוגה תא תכרפמ התייה דמלמה תדובע
אל ,הב ןייעל שיש ,הארוה לש הקינכט רשאב ,השרדנ אל הנכה תדובע םנמא .הלילה דע ןאצה
הדובעה לבא .דומלה תעשב ןייעל השוב התייה אלו ,תומלשב עדי הרוהש ןיינעה תא ,הגהנ
.דאמ השק התייה המצעל איהשכ

ןיאבו לוצלצו ןועש ןיאב ,םיעגר לש קויד ןיאב ,העובק העש ןיאב ,דימתמ דומל לש תאז הטיש
אובל רחאל תורשפאה ןאכ הבורק .לוקלקל הלולע וז הטיש אקווד ,דמלמה לע חיגשמ
עיגה ךכ ךותמ אקודו ,םידימלתה רסומ ערפי הלקנ-לעו .תאצמנ אלתמאו ,תאצל םידקהלו
ותחירפ תעשב ורמוח .רפס-תיב םושב הומכ ןיאש ,הדובע תולקלו דומל-תועש טועמל רדחה
.ותדירי תעשב ולוק ידיל איבה

"יבר"ה
הרקמ לכ לע .דומלה דבלמ הרוהו ךנח םג וחרוכ-לע ,םידליה םע דחי םויה לכ היהש ,דמלמה
.ברה אוה היה הנטקה םידליה תדעל .םידליה יפמ לאשנ הכרב-קפס לכ לע ,םידליה ייחב
בוטה דמלמה .דמלמ םע ףדרנ הזה םשה היהש דע ,"יבר" וינפב אלשו וינפב ול וארק םידליה
וב םייחה לבא ,םיניד ודמל אל רדחב .םידליה יניעל יח םייטרפה וייח לכ .בוט ךנחמ םג היה
שפנל ורדח םינידה .תדה ייח לכב םפתישו ,םהינפל םינידה תא יח דמלמה ,הרותב ויה
,תעדה לע הלעי אלש טעמכ .הנותנה םייחה תרוצל ,וילאמ ןבומ רבדל ,לגרהל ויה ,םידליה
,םישנא יתעדי .הכרב ילב תונהיל ולכי אלש ,םישנאה וכנחתנ ןאכ .םלועב םירחא םייח שיש
ומעטשכ ןינהנה-תכרב םהיפ ךרב ,יולג םשארשכ ףא ,תווצמ לועמ וררחתשנש רחא-ףאש
.םולכ

.םהה םימיה יכרד יפלו ותגשה יפל ובל-תא דמלמה םש ,םיסומנל-רמולכ ,ץרא-ךרדל םג
םכרבל ךיא הרוה ,םילודג וסנכנשכ .הפה לא שיגהל ךיאו ףכ קיזחהל ךיא הרוה הליכא תעשב
יכוניחה וכרע רקיע .ושנועב םידליה לע םייאל וחוכב ושמתשה םירוההו תיבה-ינב ףא .םולשב
"רושכ םהל ופס" אלא ,םידליה לעמ לקהל וגהנ אל .המת הדובעל םידליה ליגרהש ,רדחה לש
הביבסה ןמ אב םנמא הז קשח .רדחב םידומלה קשח לדג תאז-לכב .לועב ךושמל םהילעו
.הרות הוורמה

שיו ,הנושארה םעפב אוה-ףא דמל ולאכ ,םידליה םע דחי דמל אלא ,הרוה אל הלועמה דמלמה
אל" :םהל רמאלו םישרפמב םהינפב ןייעל שייבתנ אל םלועמו ,םינורתפ שקבו השקתנש
ואר יכ ,םידליה יניעב ךכ-םושמ דרי אל ודובכ .לודג ירסומ ךרע ול שיש רבד - "יתעדי
.ונייעו ושקתנ םילודגה ףאש ,שרדמה-תיבב

םידליה .הלודג החפשמכ ומצע רדחה .תיבה ייחל ךשמהכ ויה םימת םוי ךשמב רדחב םייחה
דמלמה לצא החפשמ יגח .ולבאב ושחו ותחמשב וחמש ,דמלמה לש החפשמה ייחב ופתתשה
.םידליה ייחב תוערואמל ויה

םישנועו תעמשמ
ומיאתה דימת אל שנועה יעצמאו ,רתומה ןמ רתוי םימעפל התשק רדחב הנילפיצסידה
לש ונוצר תעיבשב קר םידליה ואר הבוטל תוא ,וגהנ אל םינויצו תודועת .תויכוניח תושירדל
ןורסח םרג םישנועה ישקלש ,המודמכ .הניחבה תעשב תבשב םירוהה תחמשבו דמלמה
השק תעמשמ קר הלכי ,םידליה תגשהל םידומלה תא ברקל בל םשוה אלש ןויכ :תינכתב
דמלמהו ,דחא רועמ לארשי לש ומלוע ןיידע היהש ןמז-לכ ,תאז-לכבו .םידליה בל תא שובכל
ועלבנשמ .םידליה לע ופכא דיבכהל דמלמה ךרצוה אל ,םיוסמו םלש דחא םלועב ויה םידליהו
םילוקלק ןאכ ולגתנו .הז תא הז םידליהו דמלמה וניבה דימת אל ,רחא םלועב םידליה
הכותב הדימעהשו ,ךכל הדחייתנש הנפ ,"אנוק"ה התייה רדחב וגהנש םישנועה ןיב .םילודג
תונושל יתש דליה האר תסנכה-תיב רצחב .םילודגה ןיב םג גהונ היה הז שנוע .ןולק הטימה
.םיניירבעה תא הב שינעהל השמשש ,"אנוק"ה יהוז ,הניפב לזרב

םע רבחמ אוהשכ "אנוק"ה שנוע היה רומח-יכה שנועה .רדחב הזה שנועה לש ונבומ היה הז
תומחופמ תוצונ ובחתש שיו ,אטאטמה לע דליה תא וביכרה ,םידגבה תא ולשלש .ףוגה םורע
.תוירזכאב ושפנב ומגפו דליב םיכר תושגר ואכד הכו ,םיאור יניעל דמע ןכו ,ועבוכב

תוכמ
רפס-יתב לכב תוכמב םידימלתב ודר םינומדק םימיב .תוכמ שנוע היה ליגר-יכה שנועה םלוא
.לובגה תא חבושמה דמלמה רבע אל השעמל לבא ,רדחב תוכמב רתה וגהנ דוסיבו ,םלועב
דמלמה הכי אל" םימכח וריהזהש יפ-לע-ףא ,תואנה לובגה תא תוכמה ורבעש םג שי םלוא
."הנטק העוצרב אלא ,ירזכא רסומ ביוא תכמ

ףילצהל םיגהונ ויהו ,דמלמה לש ואסיכמ הלעמל יולת טבש היה םהבש ,םירדח ויה תאז-לכבו
היה :שיאה יפל לכהש ,וילאמ ןבומ .תשיבמו תבאכמ התייה הכמהו ,םורעה ףוגה לע טבשב
תאו םידליה תא רעצש ,םיבצע-יוריג דמלמ היהו ,םידליב וניע טבמב טולשל עדיש ,חונ דמלמ
;ךכ לע רדחה םע הינורטב ונאב אל זא יכ ,האסה תא הלאכ םידמלמ ושדג אלול .ומצע
רוסא הכלהלש ,םויה לש רפס-יתבב וליפאו ,םידימלתה תא תוקלהל םיגהונ ןידע הילגנאב
דמלמה לבא .תוירחאה תרכה לכב - התעשב הכמ ומצעל ריתי קהבומ הרומש שי ,םהב תוכהל
.תוכמבש תוירחאה תא ריכה דימת אל

שי הלא לכ רחאו .הקזחב םהינבב הדריש ,דמלמהמ ושרד רשא ,םירוהה הערל ורזע וברה
תא אלמ לבא ,דימלתל הכמ ליצאה םנמאש ,רימחמ דמלמל םתבהא תא םידליה ורמשש
.םידליה לע בבחתה ודומלתו ,ותבוח

תודלי תודגא לש םלוע
רדחה ימי תאז-לכבו ,םוכה םה םג םירזועה ,ףאב םהב הדר דמלמה ,לועב ואשנ םידליה
,הז ךותמ שרפתי רבדה .וידמולל רחא רפס-תיב ימי רשאמ רתוי ,וב דמלש ימל םיענ ןורכיז
,םימיה לכ תא דליה הלב וב ,ול לפט היה תיבה - ךפהל אלא ,תיבל לפט היה אל רדחהש
םהו וילע םירוענה-ימי הגונו ,רדחב םדא לע ורבע םירוענה-ימי לכ .הלילה ןמ קלח - תוברל
לש םמלועו .תודלי לש םלוע ןאכ רצונ ,דחי םויה לכ םידליה ויהש ןויכ .ונורכז לע םדוהמ וושי
שפנ ךותל בנגתה ,םידומלה ודמלנ ובש ,ןוגינה ףא .םינוג-ברו רישע היה רדחב םידליה
.םדאה ימי לכ ףוסי אל ןרכז - המיענב הדמלנש ,היגוסה ,הרמזב הארקנש ,השרפה ;םידליה
ורפס םידיסחה ןיב .רפסל ועדיש םידמלמ ויהו ,ןכ-םג ואצמנ השעמ רופסל קספה לש תועש
םתחד תודיסחהש ,םידב-ירופיסו תומודק תוישעמ םידגנתמה ןיבו ,תורודה יקידצב םישעמ
ינפל תיממעה הדגאה ייחב דחוימ גשומ-הרותה חוכו הרותה-ילודג תודלות ירופיסו ,היתופנב
,דבל םירומה אל ויה ויאשונ ,רדחב רולקלופה יח ללכב .םימיה השעמ ,הכונחו באב העשת
תועשבש שי .הפי רפסל ועדיש םימעפל ויה םירזועה ןיב םג .םידליה רקיעבו םג אלא
םיפשכמו םידשו תוחור ,הלבח-יכאלמו תרש-יכאלמו ,היפונכב םידליה וסנכתה םיברעה-ןיב
.םהיניעל תואלפנ ללוחל ומק םיכלמ-ינבו

היה דימת אל םידליה יריש .םידליה ויה היאשונו רדחב התייה תידוהי ןושלב םידלי תריש םג
ויהו ידוהי יפוא םהל היה לבא ,םילמה תועמשמ החכתשנו םהיפב ושבתשנ יכ ,רורב ןבומ םהל
.העש-יפל ורבחתנ קוחצל היהש דלי לש לותיה-יריש םג .תוירבע םילמ םהב תויוצמ

.ובש ריוואה תא תוניצמה ,רדחב ויה תודיח םגו

.תובהלתהב וקחיש שפוח תעש לכב .םיקחשמבו םיעושעשב רדחב םידליה-ייח ויה םירישע
,םירותפכו םיזוגא ירחוס םידליה ןיב ויה הז ילגרלו ,הנשה לכ וגהנ םירותפכו םיזוגא יקחשמ
םויב ויחאב שיא וקרזש ,םיצוק רחסמ גהנ באב העשתל בורק ;ןיפילח ורחסש ,םינטקו םילודג
םירזועו דמלמ ,תוחוקלו קושו תונח ;םילודגה ייחל יוקיח ויהש םיקחשמה ;תינעתה
ייח לכ ,לכל רשאכ לכה - האירקה בוכיעו תובירו תונמתהו ,הלהקו ברו ,םיבוט םידימלתו
,שדקמה-תיב ןינב ,םירצמו לארשי ,תילגו דוד :םהל יארקמ ןכותש םיעושעשו ;רדחב הליהקה
תמחלמו - םירופב םיקחשמה םירזועה ןמ ודמלש - ןמהו שורושחאו ,ויחאו ףסוי יקחשמ
םיסייגתמ ,אבצ-יסיסכת לכב וכרעש תומחלמ לש השרפל ןאכמו ;םינויהו םיימורה םע לארשי
,םיסוסו הלגע-לעב ,םידוקירו תוציפק :העונת יקחשמ ;םשארב אבצ-ירשו הכרעמב םירדועו
.הלאב אצויכו ,טלקמ

החמש תודועס
דומלה תולככ דחאה התשמה .םידליל רדחה ךרעש ,הנשב תודועס יתשב התייה הלודג החמש
םירישעה ינבו ,םיקלס קרמו חילמ הניכה דמלמה תשאו ,תוטורפ ואיבה םידליה ,הלילב
ירחאו .שארב קלח ולבקיו ופתתשי םה ףא דמלמה ינבו .ומויב תורפו םיניפות ואיבהו ופיסוה
ארמג-רדחב הגהנ וז ןיעמ הדועס) .םיאור םירזועהו דמלמהו ,םיעושעשה ורתוה הליכאה
.(םילודגה םג ואב הילאש ,תכסמ םויסב

ואצי אוצי .םידלי גח רקיעב היהש ,רמועב ג"ל םויב ךרענש לויטב ריעל ץוחמ ינש התשמ
.םידליל תוהמאה וקינעהש המ ךותמ ,הלודג הרכ ורכ םשו ריעהו הדשה לא םידליהו דמלמה
'ר ידימלת םמצע ושח םידליהו ,אבצ-יעושעשל םויה שודקו ,םיצחו תותשק וניכה םירזועהו
לש תורורצו םדיב םיצחו תשקו םייחה-תיבל םידליה ואצי באב העשתב םג .הורי ורייו אביקע
דיו ,םיימורה דגנכ לארשי ירוביג המחלמ וכרע תומ-רצחב םשו ,םהידגב ילושב םירורצ םוש
.םשפנל םישפוח םידליהו ,דמלמ תיוול ןיאב ,הנוילעה לע לארשי

,וב ץוחרל רהנה לא ץיקב םידליה תא םירזועהו דמלמה ואיבה ,םיכשומ תורהנ ויהש םוקמב
.דומלתה יפל ,ךונח תבוח הייחשהש ןויכ ,תוחשל םג םורוהש שי .עובשב םימעפ וא םעפ

םיגחה
םבל תא האלמש ,םידלי לש תודהי ןאכ התייה .תדה ןויבחמ םידליה ייחל ואב םוחו רוא
םירויצב םילגד - תוכוסה גחב :םידליה םלועב תדחוימ הרוצ לבק בוט-םויו גח לכ .םשפנו
תחמשב תופקהו ,לגדה שארב קולד רנו ,םאה דימ םודא חופתו ,"הדוהי הנחמ לגד" ,םינושמ
םינוביבס - הכונחב .הרותה ירפסל תובהלנ תוקישנו םידלי לש תורושו ,המיבה ביבס הרות
(םש היה לודג סנ) תויתואל םיעודי-יתלבו םיעודי םישורפו 'ש 'ה 'ג 'נ םהילע תובית-ישארו
תומהל תושרו םישיערמ - םירופ .שוכרו ףסכ םעטו בר רשוע - םיבורקו םירוהמ הכונח תועמו
םילכאמו בוט-םויו תבש תודועס .םידליל ןיינע ואלמ םיגחה לכ .תסנכה-תיבב שיערהלו
,חספ-ליל רדס שארל לכל :םהב הלוגה תודלות ימושירו ,גח לכל דחוימ ןוג וושש ,םידחוימה
ותואו .תוקוניתה ונשיי אלש ידכ וגהנש ויגהנממ שיו ,םינבל תוישוק עבראל םוקמ וב הצקוהש
םישדח תורפו .םידליה ייח ןהב לכלש ,תוביבלו בלח-ילכאמ וב לוכאל הווצמש ,תועובשה גח
,תונליאל הנשה שארו .םירופב םישלושמו הרות תחמשב םיאילמו ,הנשה-שאר ילילב שבדו
ידיב רוסמ גהנמ "הריש תבש"בו .לארשי-ץרא תורפמ וב םינהנש ,םידלי לש גח םצעב היהש
תונכהב ףתתשהל ולכוי םמצעב םהש העשב םבל ןושש רעשי ימו .םירפצל סיד תורזל םידליה
קרי-ילעו תונולחל רינ לש ןידרו יחותיפ ,חספ ברעב ץמח תפרשו םילכ תליבט :בוט-םוי
.אבר אנעשוהל תוברעו תוכוסה-גחל הכוס ייונו ךכס ,תועובשל

ללפתה .םידליה בלב ושרתשה םיררושמהו ןזחהו םינוגינהו ובש הנוכתה לכ םע תסנכה-תיבב
,תסנכ-תיב השעמ לכה תושעל םוקמ הנתנ רדחב החנמ תלפתו ,םילודגה םע רובצב וללפתה
.היוארה הנווכב ללפתהל םילדתשמ םירחאהו הביתה ינפל רבוע םידליה דחא

ךרה תיבבש עמש תאירקב ץפח ואצמ םידליה .םידליה תחמשל םוקמ ןתנ החפשמ-יגחב םג
ואב הנהו ,םידליה ופצ רבכ ,רדחל הרושבה תא םרבח איבהש םוימ .םירומש לילב לומינה
םהשכ ולכאו לוקב וכרבו ןיי לש המיעטבו ןשבודו ןגפוסב ודבכתנו ,םשארב רזועהו םידליה
השרפו לאוגה ךאלמה יקוספ םר לוקבו תדחוימ המיענב וארק ךכ-רחאו ,רזועה ביבס םיפופצ
ורטפנו םילודגה םהיחאל תונדגמ םירכמה ינב ולבק דוע ףוסבלו ,עמש תאירק לש הנושאר
.התיבה

תלבק לש תוילמסל דע הלדגש ,שמוח תלחתה התייה וירבחלו החמשה לעבל תדחוימ החמש
החמשל התייה ,הלודג תויגיגחבו הווצמ לש הדועסב ,הווצמה-רב םויו .תודהיו הרות לוע
.םילודגה םידליל


םייוארו הרוחש הרמ יאלמו םיבוצע ויה אל רדחב םידליה ייחש ,רמאלו םכסל לכונ לכה-ךסב
.םהב התייה ידוהי ןח תאלמ תדחוימ תודלי ,הברדא ,אלא ,הלמחל

 

רדחב דומילה תטיש
תא ,וילא םירוההו ילארשיה רובצה סחי תא ,רדחה לש םידמלמה םילעבה תא ונריכה ירחא
םידומלה-תטיש תא ,ויתודוסי תא ונל ררבל לדתשנ ,וכותב םידליה ייחו הנוציחה ותרוצ
.הארוהה יכרדו וכותב תררושה

:לבת ימעל ןפלוא יתב תויה םוימ ,רפס-תיב לכ לש ותילכתכ - רדחה לש םידומלה תילכת
ןהש ,תועידי תאנקה ,םינבל תובאמ תוברתו חור יניינק תשרוה ,אובי רודל םעה ישדק תלחנה
עיפשי ,דיחיה לש ומתוח ללכה םתחיי ןהבש ינפמ ,וינב לכמ שורדי ןתואש ,רובצה שפנ אשמ
.ול יוצרה ינחורה חסונה ול תויה ןעמל ,וילע וחורמ

ישדוקל זועמ רוצל היהו םמלצכ םתומדב והוארבש ,םיידוהיה םייחה ךותמ לדג רדחה
לכב הארי םיידוהיה םייחה לא וסחי .םהמ קלח היה ,וללה םייחל םאתומ היה רדחה .המואה
הברה ונל שרפי הז .רדחה לגתסה הלוגב הייחל ,תודהיה ייחל :תיכוניחהו תידומילה ותוהמ
,ודוסיב תורחתהה דוסי תאו ונינק תויטרפ תא ,ותינכתו ותיינב תוטשפ תא :ורודיסב
.תולג ייחל והולגיסש

התייה הרותה יכ ,לארשי ידליל הרות דמלל :תחא קר תויהל הלכי רדחה לש םידומלה תילכת
תויחל םדא לוכי אל הידעלבו ,םייח התייה הרותהו הרות ויה םייחה .םעב תיללכה הלכשהה
.תידוהיה הרבחב

תגרדומ הארוה
האירקה התייה םידומל תישאר :תגרדומ התייה ,רדחה ןתנש ,הלכשהה םג - הלכשה לככ
תגרדמל ףאו רוב רדגב היה ,הזמ הטמל דמעש ימ ;רובצב הליפת ירדסו הליפתה תעד ,תירבעה
רפסב ןיעל תלוכיהו תוינשמ קרפ תנבהו י"שרו שמוח תעד - הזמ הלעמלו ;עיגה אל ץראה-םע
,הרות ינב תלכשה - הזמ הלעמל דועו .תיללכ תיממע הלכשה לש יוצר גרד היה הז :ירבע
יאשונו דומלתה היה וניתובא לש הלכשהה םלוסב תולעמה םרג .םימכח ידימלתו םינדמל
.תובבלה לכ ונפ וילא ,ופאש וילאש ,וילכ

דומלתה .םייחה ירדס ויהש ,הווצמהו הרותה תא תעד ןעמל ,וללה תועידיה תא ושרד םייחה
קר תנבומ התייה הלכ תורפסה .ללכהו טרפה ייח ורדסנ ויפ לעש ,ילארשיה טפשמה דוסי היה
ןעמל ,בוחרבו תסנכה-תיבב םייחה תא ןיבה ןעמ ,תוצוחנ ויה וללה תועידיה .דומלת יעדויל
.םייחה תעד התייה הרותה תעד .םישנא ןיב תלגלגתמה החיש ןיבה ןעמל ,רפסב אורק

תא ושעש ,ןהה תועידיה תא םידליל תונקהל ,רדחה לש םידומלה תילכת התייה הז יפלו
רדגל ץוחמ םירחא םייח יכ ,תאז תושעל וניתובאל הרומג תוכז התייהו .ידוהיל ידוהיה
הלכשה קר םה ףא ונתנ סנסינירה תפוקת ינפל םימעה לש רפסה-יתב לכ .םהל ויה אל תודהיה
.ותנבהב איה ירקיע דוסי רדחה לש תטלחומה ותודהי .תימור ןושלב תיתד

.םילודגה ודמל ובש ,שרדמה-תיב לש ףינסכ ,םיידוהיה םייחה לש קלח ולכ היה רדחה
,םינטקל שרדמה-תיב היה רדחה .תסנכה תיבב היה םיארומאהו םיאנתה ימי לש רפסה-תיב
.םידומלה תטישבו םידומלב קולח היה אל .הגרדמ לדבה אלא ,םהיניב היה אל יתוהמ קוליח
דמלמה .קרש ילבו לחכ ילב ,םהלש שרדמה-תיבבו םתיבב םידוהיה ייחכ ויה רדחב םייחה
ורזע הליהקה ייח .הלוכ הדעה ךותב ויח םידליה .החפשמה ינבמ דחא טעמכו םעה דחא היה
.רובצ ידיקפת ויהש ,וידיקפת אלמל רדחל

דליה ,הרות-ינבל תויתורבח תויוכז ,הרבחב רקיו ףקות הנתנ ,רדחב הדמלנש ,תאזה הרותה
תוכורא םיליטמה םילודגה תחיש תא עמש ,ותביבס לכב התביחו הרותה דובכ תא האר
.רבכ הארקש השרפה ןמ ,הדמלש איגוסה ןמ הלמ אוה ףא שפתש שיו ,הרות ירבדב תורצקו
- רוחב ,רפסה לע בשי - רענ ,ותליפתב ןויכ - קונית היהשכ ,םילודגל תומדיהל אוה ץפח םאו
וקסעש המב קסעו דחא ןחלוש לע םילודגה םע בשי שרדמה-תיבב .אברו ייבא תויווהב לפלפ
.דבלב הנבהה גרד אלא םהיניב ןיאו ,דומלתו הנשמב ,י"שרו שמוחב :םה

תילאירטמו תילאמרופ :הארוהב תוטיש יתש
וא תילמרופ איה םא ,םתארוה תטישו םהב םידומלה תנוכת איה רפס-יתב תנייצמה הנוכת
םא ,תוחתפתהל רבעמו אובמ קר ,חורה תומלתשהל ךרד קר םידומילה םא :תילירטמ
םה ותריכזו ונוניש ,םימי ךרואל ותאנקה ,דמלנה רמוחהש ,ךפהל וא ,רקיע ןאכ איה הרשכהה
,"םוסנפ" ,העודי םידומל-תבצק שי ,ילירטמה ,ןורחאה דומלה-ןפואב .דחאכ תילכתו רקיע
רשכהה ילמרופה דומלה-ןפואב .רטפנו רמגל דימלתה ךירצ ותואש ,רפס-תיב תשודק ול שיש
,הרתי השודק ןיא םידומלה תבצקלו ,תועידיל םיניכמה ,םירפס םידמלנ ,רקיע העידיל
רפס-יתב ןיא םויה .ותנשמ לכ רמג אלש ליבשב ותוא םיבכעמ ןיא הנבהל עיגהש דימלתו
חותפו רשכהה תינק אוה רקיעה ,ללכ ךרד .םהב תטלש תחאה הדותמה קרש םידומלו
.םתעידימ רטפת אל השיפתו הנבה לכש ,םידומל שיו עובק םוסנפ םג שי לבא ,תונורשכה

תילאירטמ ותרטמ - םיאנתה ימי לש רפסה תיב
,תוקוניתל ארקמה תא ,"רפסה" תא הרקמה ,רפוסה וב הרוהש ,םיאנתה ימי לש רפסה-תיב
העובק םידומל-תבצק התייה םהינשל ,םירענל הנשמ הנשמה וב הנשש ,דומלתה-תיבו
ישמוח השמח תאנקה :ותילכת התייה וז ,רפסה-תיב .תילירטמ הנוכת התייה םהידומיללו
רוד רודמ תלבוקמה האירקה רמולכ ,םירפוס ארקמו ,םירפס העבראו םירשע לכ וא הרות
םועדיש דע הפ-לע םיבותכ רפסמ םוי לכב ודמל הז ךרוצל .דוקנ ןידע םהב היה אלש ,םירפסב
קוניתה אצישכו ,םויב וב דמלנה רדסה ןמ דחא בותכ דימלת לכ דמלש וא ,םורכזו תוקוניתה
םהל היה קוניתה יפבש ארקמהו ,"ךקוספ יל קוספ" :םיבשו םירבוע והולאש ,רפסה-תיבמ
תוינשמה .םירדסה תשש לכ םות דע ,הפ-לע תוינשמ ונש דומלתה-תיבב .הנטק האובנלו ןמיסל
ירה ,ותנשמ ךותמ הכלה הרומה" ."דומלת" ילב ,הקמעהו רבסה ילב הריכז םשל דוחייב ונשנ
ןושל .הפ-לע העידיהו ןונשה ,הריכזה רקיעה היה הלא דומל-יתב ינשב ."םלוע ילבממ הז
עדויה קונית" :באה תא ובייח םימכחה .לילכ םידליל הרז התייה אל ןיידע ,תירבעה ,םירפסה
תימראהש דוחייבו .הל תוחא תירבעה ."שדוקה-ןושלב ומע רבדמ ויבא ,אמאו אבא אורקל
התייה תידוהיה תימראהש דוחייבו .הל תוחא ןושל איה ףא ,םאה ןושל התייה תידוהיה
אל הנשמ ,תוקוניתל תימרא םגרתנ רשפא ארקמה .םיירבע תודוסי הב וברש ,תובורעת-ןושל
וסנכנ דומלתה-תיב רחא .םהיפב המוש התייהש דע םידימלתל הפ-לע הנתשנ אלא ,המגרתנ
תוצרותמ ןתויה דע ,תוינשמה שורפב רמולכ ,דומלתב וקסע םש ,שרדמה-תיבל םידימלתה
הנוכת ול התייה שרדמה-תיבב דומלה .אכרפו ישוק ילב תורבסומו תושרופמ ,תורשוימו
הלאכ םילודגה ןיב ויה הפ םג םנמא .רקיע ןאכ התייה תינחורה הרשכהה קר ,אדירג תילמרופ
,"םירה ירקוע" ויהש ,םירחאו ,הפ-לע םהל תורודס תותירבו תוינשמש ,"יניס" תניחבב ויהש
ימיב ובשי ,םייחה םירפסה ,"םיאנתה" .ול התייה תילמרופ הנוכת ללכב דומלה לבא
.לאשו ץוחל םהילא אצי לאושה לכו ,שרדמה-תיבל ץוחמ םיארומאה

לשו םייניבה ימי לש רדחה תובא םה םיארומאהו םיאנתה ימי לש דומלתה-תיבו רפסה-תיב
עיגי םכותמש ,דומל-ירפסו םירוצק ודמל אל רדחב .לודג ילירטמ דוסי ול אב םהמו םויה
אלא ,וימי לכ בוש םהב ןייעמ םדא ןיאש ,האירק-ירפס וארק אל ,הצרנה תילכתל דומלתה
םדומלש ,לדגישכ דליה ארקי םהבש ,םירפסה ,העידיה תילכת םהש ,םהה םירפסה תא ודמל
יאדובו ,תילכתה לא ךרדה ,יעצמאה םג םהו דומלה תילכת םהש ,הווצמ םתעידיו הבוח
.לודג ילירטמ דוסי והז .שרדנ םנונשו היוצר םתריכזש

ילאמרופ ביכרמ רדחל איבה דומלתה
שרדמה-תיב .ילמרופ דוסי וילא סנכנ ותאו רקיעו דוסיל וב היהו דומלתה סנכנ רדחה לא לבא
הלטב .וכרדו וחורב שרדמה-תיבל רדחה ךפהנש טעמכו רפסה-תיב ןובשח לע ולובג ביחרה
,חרכה םתרימגש ,ארמג לש םיפד םוכסו ארקמ לש םיקרפ רפסמ ןיא .םידומלה תבצק טעמכ
ותו שרדנ אוה ההובגה התכה ידימלת םע דחי דומלל רשכהה אלא ,התכל התכמ רובע ןעמל
.דבלב ותלוכיב אלא ,דימלתה לש ודומלת ירועשב אלו ודומל ימיב אל ,וליגב אל וחיגשה .אל

תא ובירקה הלש ,םידומלה תילכת התע וב הטלש ,ורקיעמ ילירטמ היה ודומלש ,רדחה
לע המתוח העבט דומלה יכרד ינש ןיב תאזה הגיזמה .לודג ילמרופ דוסי והז .םמצע םידומלה
ןושלה תשיכרב הארוהה יכרד ינש ןיב ייפואה סחיה הלגתנ דוחייב לבא ,רדחבש םידומלה לכ
.דומלתה דומלבו תירבעה

תירבעו ,םירבע תורוקמהו ,וללה תורוקמה תנבה התייה תילכתה ,םיעודי תורוקמ הרוה רדחה
החמצ תורוקמה תעד ךותמ אלא ,הזכ עוצקמו דומל היה אל ,רדחב הדמלנ אל המצעל איהשכ
.ןושלה תעד

אל ,דבכה לא לקה ןמ ןושלה ירמוח תא וינפל רדסי אל שיא ?ומא ןושל תא דליה דמלי ךיא
וילא םילודגה תחיש עמוש אוהו ,ךרוצ-רבד לכ לע ותא ורבדי אלא ,קודקד יללכב והוכנחי
גרד יכ ,יעבט רדס המ-תניחבב ןאכ שי םנמא .וחורב תוטלקנ םילמהו םמצע ןיבל םהיניבו
בור :ןאכ טלשי הרקמה םג םלוא .וחומב טלקיי אל שופתי אלש המו םילמה תא ררבי ותנבה
ףאו ,וינזואב העמשנש הבש העשהו שיאהו לוקה ,הלמה לש ירקמה םשורה ,וטועמו שומישה
,תוישפנ תוירוגיטקל ויהיו ,שומישה ךותמ ,דליה חורב םהילאמ ורייטצי קודקדה ילכ
ןושלב םיללכה ייח ועיפשי דליה שפנב םיללכה תורציתה לע םג .תעדמ אלש וב הנלעפתש
איה ןושלה ירמוח לכב תידימתה הרזחהו ,ומידקיו ורחאי דליה תגשהו הרקמו תע ,הביבסה
דוחייב .קודקדה יללכ לש הנוכנה םתשיפתל הבורעו ןוחטב ןיא הלא לכ רחאו .ירקיעה םרוגה
קודקדה דומל ןכלו .הדימה-הנק איהו רובצה ןושלמ תלדבנה ,םע תיתורפס ןושל שישכ
לולכלו ריבסהל ,רישל ,הביבסה התווע רשא תא ןקתל ןושלה ירחא אוביש אוה רפסה-תיבב
.םייתפומה םיספטה יפל ןושלה ירמוח תא חסנלו ןווכל ,חורבש םיללכה תא

לש תיעבטה ךרדה תא תוקחל התסינ תורז תופש דומלב רובדה תטיש וא תיעבטה הטישה
רובדב דליה לא אובת איה ףא ."תירבעב תירבע" ונלצא תארקנה הטישה יהוז .םאה-ןושל
.התליחת הנווכב םיררובמו םירדוסמ ןושל ירמוחב אלא ,םילמ ימוגרת ילב ,החישבו

םוגרתה תטיש
לש תיעבטה ךרדל רדחה תטיש המוד התייה רחא דצמ לבא ,םוגרתה תטיש הטלש רדחב
אלא ,ןושלה תא ללכ התרוה אל ,ןווכמ רדסב םיללכו םילמ הרדס אל רדחה תטיש .םאה-ןושל
וטלקנ םילמה לבא ,ןכותה תא קר הרואכל והתדמל ,תורוקמה ךות לא דליה תא הסינכה
,תולדבנ אל וטלקנ םילמהו .אעמק אעמק םהילאמ וחורב ורייטצה םיללכהו ושפנב ןהילאמ
םג ,ןהיתוארוה ינוג לכב ,ןהב םירועמה יאוולה תושגר לכ םע ,םיקוספה ךשמה ךותב אלא
םהילגרל דליה תא ובישוהו רדחה לא ןושלה תובא תא ואיבה ולאכ ,םגרתלו שרפל ןיאש המב
תצקמ .ודמל אל שיאו ןושלה תא עדיו ובלב ןושלה אובתש דע תירבעה םתחיש תעמוש ונזאו
,םתטיש הטשפתנ אלו תורז תופש דומלב תאזל המוד הטישל ועיגה םישדחה םיגוגדפה ןמ
.אעמק העיפשה לבא

תירבעה ןושלה לש הדמעמ
עיגי אל םא .וב םידומל תילכת התעידי התייה תאז-לכבו תירבעה ןושלה תא הרוה אל רדחה
לוטנ והירהו תועבט ששב וינפב המותח תורפסה לכ ירה ,תירבעה ןושלה תעידיל לארשימ םדא
אל םא ,תחטובמ הניא רדחב םידמלנה תורוקמה תעד תשיכרש אלא ,דוע אלו .תודהיה םלועמ
הניא םוגרתה תעדו ,םוגרתב רדחב ודמלנ אלה תורוקמה .ןושלב האלמ הטילשל דליה עיגי
,תוארקמה ימוגרת לע תדמתמ הרזחל אוה קוקז ,ןושלב דימלתה טלשי אל םא ;םייק ןיינק
,ותעידימ תוחכשנ ריזחהל ותלוכיב ןיאב ,ול רזעלו דעסל אהיש ,ךמותו ברל וימי לכ אוה קוקזו
ףואשל רדחה חרכוה וחרוכ-לע ןכלו .םיקוספה םוגרת תא אלא ,ןושלה תא עדי אלש ינפמ
.התוא הרוה אלש יפ-לע-ףא ,ןושלה תעדל

רחא תופוקת המכ התארש ,ןושלה תעד תא ןתיי םיבותכה ןונש אל יכ ,רהמ הרוה ןויסינה לבא
לכל חתפמה הניא ארקמה ןושל .םירפסב הבורמ האירקו ןושלב שומיש אלא ,ארקמה
ישורפ ףא .לבגומה ולובגב ותופעתסה לכל עיגה אל ארקמבש ןושלה רמוח ףא ,תורפסה
ילב וב האירק ידכ דע ,דומלתה דע עיגיו הלעיש ימ קר .דבל ארקמ עדיש ימל ונבוי אל ארקמה
םינתומ דומלתה רחאלש םירפסה לכ .הפקה לכב ןושלה תעידיל עיגי אוה קר ,הרומ תרזע
םירפסה תנבהל רשכוה ,דומלת םג דמלש ,דימלת קר ןכ-לעו .ונכתו דומלתה ןושל ידי-לע
ארקמה ישורפב ארקי ,רוזחמהו רודסה תא ןיביו עדי אליממ .תורפסה ירעש לכ וינפל וחתפנו
ירעשב אובי אובו ,ודיב תוחתפמה .לופלפו רקחמ ירפסב ,שורדו רסומ ירפסב ,םיניד ירפסבו
.וחור והאשיי רשא לכ לא תורפסה

הרוצו יעצמא אלא ,רדחב דומלל ןיינע ,תרחא ןושל אלו תירבע אל ,ןושל התייה אל ללכב
,םוגרתה תטיש תא שרפל םיצפחה הלא דגנ תאז הרעה .ירבע היה רדחב דמלנש המ לכ .דבלב
םנמא .תיזנכשא-תידוהי וב הארוהה-ןושל רשא ,רדחב עוצקמ קר םירבעה םידומלה ויה ולאכ
ןיב ץצוח היה אלו םלועמ ודיקפת לובג רבע אלו םצמטצנ הז םוגרת לבא ,תורוקמה ומגרתנ
םילמו הנושל שומישב תירבע התייה המצעל איהשכ תיזנכשאה-תידוהיה .דמלנהו דמולה
תונשל ילב ,ותרוצכ קוספ םוגרת ,רדחב גהונ היהש ,הרותה םוגרתו .הב ויח תובר תוירבע
.תירבע חור תיזנכשא-תידוהיל ךופהל לודג םרוג היהש אוה ,ירבעה םילמה רדסב םולכ
םילמ קר ומגרתנו לטבו ךלה ךכ-רחאו ,דומלה תלחתהב קר רדחב גהנ קוספה לש אלמ םוגרתו
הרדח תידומלתה היגולונימרטהו ,אלמ םוגרת ללכ גהנ אלש טעמכ דומלתה דומלב .תושק
אלו (אטישפ ,אליממ ,אברדא ,תובר ,תוקפנ ,ךשפנ-הממ ,רמאת םא) רובדה-ןושל ךותל
לש הרצק הפוקתב רבעמ שמש אלא ,לידבמ ךסמ היה אל רדחה לש םוגרתה ,תחאב .המגרתנ
.דומלה

ןיאב ,רדחה ידומיל לכמ הלועה ךסה איה דומלה ראש לכ בגא תירבעה ןושלה תעד תשיכר
רשכהה .רדחה לש תילמרופה ותנוכתב לודג םרוגל איה התייה תאז-לכבו ,המשלו הל הנכה
הנבהה תילכתל ברקמו ליעומ וניאש המ לכ .הדימ- הנקל וחרוכ לע השענ תורוקמה תנבהל
דצמ ןיב ,םירבעה תורוקמה לכ תנבה ידיל איבמה אוה דומלתהש ,ררבתנ ןויסינה יפמו .החדנ
דומלתה השענ ךכיפל .תורפסו הרות ירעש לכ וחתפנ דומלת יעדוילשו ,םנכת דצמ ןיב םנושל
.םידומלה תטיש לש תילמרופה התנוכת דוחייב האטבתה ובש ,רדחב ירקיעה דומלה

דומלתה דומיל לש ודמעמ
ירהש ,וכותמ םיניד איצוהל ,ישעמ ךרוצל אל ,ונממ עפש תלבק םשל לארשיב דמלנ דומלתה
םידומלה תילכת התייה הז יפל .ארמגה ךותמ תורוהל םידמולל תושר הנתנ אל וננמזב
אלו .וישרפמב שמתשהל תוריגשה ,רזוע ילב דומלל תלוכיה ,וכותל הרידחה :דומלתה עוצקמב
.הנבהל הכרדה אלא ,םיפד םוכס תעידי אל ,ללכ םידומל תבצק ןאכ התייה

השלש .ומצעל רדחה הרתפש ,יגוגדפה הדצמ השק הלאש איה םידימלתל דומלתה תארוה
לש תמצמוצמהו תיתוהמה ןושלה .דומלתה ךרדו ןכותה ,ןושלה :דומל םינועט דומלתב םירבד
תובורעתהו ,הבש תידוהיה-תימראהו ,הל דחוימ יפוא רשא ,תיתנשמה הבש תירבעה ,דומלתה
ןכותה .םולכ ליעוה אל ןידע ןושלה תא עדויה לבא ,בר דומל ןמצעל תושרוד הלא לכ - ןהיניבש
לודגהו ,רוד רודמ םיקסופה ירפסב רדסנ ירה ,ויתורוצ םייחה תורוצכ רשא ,םידדצה-הבורמ
לכהו תוינשמלו תוכלהל ,םיקרפלו םירפסל לכה תא ללכ ירה ,ד"יה רדס אוה ,םהבש הפיהו
אל ןידע ,תוכלה יטרפ לכ עדויהו דמולהו .ןאכ רסח דומלתה - אלא ,רבד ערגנ ןיאו דומלל ןכומ
ןיאו ,הכלהב םילודג תועוצקמ תעד שרדית אלש ,איגוס טעמכ ןיא .דומלתה ירעש ול וחתפנ
,הרוצה יהוז ,דומלתה ךרד תעד ןאכ רקיעה תאז-לכבו ,ןושלה תונופצב םדא לקתי אלש ,ףד
הבשחמה ינפוא ,ןתמהו-אשמה ךרד ,תידומלתה תואיצמה תרוצ ,ידומלתה ןכותה ךוסנ הבש
לש םיכבוסמהו םילקועמה ויליבש ןיב רובעי ,ול הריהנ דומלתה ךרדש ימ קר .תידומלתה
ויתועידיב שמשל לכוי ,תידומלתה הבשחמה קודקד תא עדיש ימ קר ,הז םיאלפ-סדרפ
תויוהה יכבנמ ותאצב הכלהה בהז תא תוארל לכוי ,םותסה לע שרופמה ןמ דמליו תוינושלה
םיללכל טרפיהל לכות דומלתה ךרד .םיבר תוכלה יטרפל תוקקזיהו ,תויגוסה תנבהל עיגיו
לש תרזוח הריצי ןיעכ היהיש ,דומלתה אובמ לש הלודג הריציב ללכיהלו םישרופמו םיכורע
,םיקיר םילכל ,דומלתה םימ הברה הלד אלש ,םדא ידיב ויהי דומלתה יללכ םג לבא ,דומלתה
רותב אל ,םהה םיללכה תא םדאל הנקי תואמגודב דימתמ שומיש קר .הניערג דבאש הפלקל
וחור טולקבו ;וב םירועמו םיקובד ,ידומלתה רמחה תא םיאלמ ,ורצונש ומכ אלא ,תוטשפה
תוכובס ןיב ךרד אוצמל ול ורזעיו ותעדמ אלש ףא וברקב ולעפי ,ושפנל םרדחבו םיללכה תא
.תויגוסה

דומלתל תגרודמ הארוה תטיש רדסל רשפא יא
,בכרומה לא טושפה ןמ ,דבכה לא לקה ןמ דומלתל תגרדומ םידומל-תטיש רדסל ורמאי םא
דומלתה תונושל .רחא רדסל קקוז הז דומל לש םידדצה תשולשמ דחא לכש ,דימ הלגתי
תוטיש יפל דומל ירדס ךורעל ילוא רשפאו ,ןמשלו ןמצעל דומל תונועט תימראהו תירבעה
אל הז רדס לבא ,םישולת םיטפשמ ירדסו תומשו םילעפ תוחולו םילמ ימוגרת ךותמ ,תונוש
אל ןידע ,עדיו דמלש ימ לכו ,ךפהלו הלק הנושל הרומח הכלה רשפא .ןכותה יכרוצל ליבקי
ךרעיהל ללכ ןתנ אלו ,םי ינמ בחר ,הדגאהו הכלהה ,דומלה ןכותו .דומלתה תורואמ האר
םיקספ ירפסב תרדוסמ הכלהה .ותטיש רדסב אלא ,תיגוגדפ תידומילה תכרעמב תומלשב
םגו ,תוטיש בורע אלא ,הטיש םג הב ןיא ,הכלה קספ הב ןיאש תויהב ,הדגאהו ,םינוש םירדסב
- בושו ותרוצ תא דומלתה ןכות לעמ וטישפה םירדסה הלא לכ לבא ,םירדסמ הל האצמ איה
לכ .ותילכת רשאמ דומלת דומלל תמדקומ החנהמ רתוי איה ןכותה תעידי .דומלת ןאכ ןיא
יפכו ,איפוקמ וא אעבקמ תולודג תוכלה המכ תמדקומ העידי תעדל וילע ותגרדמ יפל דמול
,תוילאירו תוירוטסיה תועידי דוע שי ,יתדגאהו יתכלהה ןכותה דבלמו .ותנבה ךכ ותעידי
.דומלתה לש האלמ הנבהל תושורדה

רדס תא רדסל רמאנ םאו ,ינושלה דצל תנווכמ היהת אל ,ןכותל בל םישתש ,םידומל תכרעמ
,דבכהו ךבוסמה לא לקהו טושפה ןמ הגרדהב ,תויגוסה תורוצ יפל ,דומלתה ךרד יפל דומלה
םדא הסנ אל ןיידע .תואיצמב דוע וניא תאזכ בצמ-תדוקנ ךותמ דומלתה אובמש ,אצמנ
םידומל-תטיש רדסל ןויסינה דוע השענ אלו ,הזכ עדמ טעמכ דוע ןיא ,תויגוס תורוצ טישפהל
וכרטצי ,ןהיתורוצ יפל תויגוס רדס ןעמל יכ .הז ןויסינ חילציש ,בשחל השקו .הזכש דוסי לע
ןחיר ןהמ לטניו ,תיעבטה ןתביבס ךותמ תויגוסה תא קלסל ,ויתוילוחל דומלתה תא קרפל
.ןכותל רדס רדסל ללכ השרי אלו ןושלה לש הלוקו הרמוחל בל םישל לוכי אל הז דומל .ןמעטו
לכו ,ןכותה תאצרה תא ועירפיש ,םינוש םירדס ןהיתש הנשורדת הרוצהו ןושלה :הזמ אצויה
.דומלתה לש המשנ תליטנב ןאכ הנקי רדס

לכ תנבה ךותמ לכה-ךס אלא הניא דומלתה תנבהש ,יגוגדפ לוגיע ןאכ ונשי תמאה ךרד לע
יהוזו ,הזה לוגעה ךותמ יתטיש אצומ ןיאו ,ולוכ תנבה ךותמ קר ןבוי דצ לכו ,וידדצ
.םידימלתל דומלתה תארוהב השקה המילבורפה

דומלתה דומלב רדחה תטיש
םילמל ,דומלתה ןושל תא חינזה וכרד יפל רדחה ?דומלתה דומלב רדחה תטיש התייה המו
םעפ-לכב שרפמב השק הלמ שורפ וניע םילודג םידמולו ,בל םשוה אל תורז תורוצלו תושק
רקיע היה אל דומלתה ןכותו .ןכותה דומל בגא התנקנ היוצמה ןושלב תוליגר קר ,שדחמ
אל םהבו ,םיניד ירפסב דמלל ולכי ןה הכלהה תאו ,יוארה לע רתי שאר ולקה הדגאב :ודומלב
.הפיאש תילכת ןאכ התייה אל ןכותה תעדש ,חיכוי םידומל תבצק רסוח .רדחב דמלל וברה

התייה אל דומלה תטיש לבא ,דומלתה ךרד תעד קר התייה דומלתה עוצקמב םידומלה תילכת
.םיעטוקמל התרוה אלו תויגוס הקרפ אל ,תגרודמ

דע ,ןתמהו-אשמה רדס תא ,תויוהה ךרד תא ספתש דע דליל ורוהו ןמצע תוכסמה ךותמ ורוה
לע ,תויגוס תרוצ לע וריעה אל שיא .תודגאה חורל ןיבהש דע ,תויגוסה תומד תא וחור הטלקש
,ללכהו איגוסה תרוצ ,ושפנב םינפואהו תורוצה תא עילבהש דע ול ורוה אלא ,םיחוכיו יללכ
,דומלל ופיסוהבו .טלקיי אל ,ונכיהל עיגה אל ןידע םאו ,וילא ןכומ רבכ אוהו הנושאר עגפש
עודי גוסמ איגוס רויצ תוועתנ הלחת םאו .ובלב קקחייש דע ועדי רבכש ללכ לע שלשיו הנשי
םיללכ ואובי םימי בורבו ,הספוט תא הנרשיתו הנוכתו הנימ תונב תויגוסה הנאבת ,וחורב
תנבה קמעתת ךכ ,םינבומה םיללכה תוברכו ,ללכ רחא ללכ ,הנבהו השיפת ידיל םירחא
רווחתיו ךלי ךכו ,בזענ אלו חנזנ אל בושח ללכ םושש ,הרקמה לע םיכמוסו .ומדקש םיללכה
ותגרדמ יפל שיא שיא ןהיגוסל תויגוסה תורוצ וברקב הנרייטצתו דמולה חורב דומלתה ךרד
הלאו ,ןכותה ךותמ תועידי רבצו ןושלב תועידי הנק דומלתה ךרד תעד םע דחיבו ,תינחורה
.ותעידי הלדג ןכ ותנבה תוברכו ,ותנבה התבר ןכ ויתועידי תוברכ .הלאל ועייסו וכמס

טלשיש ,הדגנכ ןועטל שיש המ עודיו תופש דומלב תיעבטה הטישל המוד תאזה דומלה-ךרד
אלא ,דומלתה דומל ךרד דגנכ םג ןועטל שיש המ ,יתטיש רדס ןאכ רדסל ןיאו הרקמה ןאכ
ישוקה ינפמ ,אבהל םג אצמת אלש בורקו ,התע-תעל ונל תאצמנ תרחא דומל ךרד ןיאש
דומלב רדחה תטישל לכב המוד תאז דומל-תטיש .םינושה דומלתה ידצ ןיבש סחיב וניארש
.וכרדו ונכת תעד תונקהל הנווכ שיו אוה עוצקמ דומלתה תאז-לכב ןאכש אלא תירבעה ןושלה

רמולכ ,התחלצה תא חיטבי דאמ בר דומל קרש ,אוה תאז םידומל-תטיש לש ירקיעה הנורסח
.ןוגה רדסב וחורב וכרעיו דמולה תרכהל ועיגי םיללכהו תויגוסה תורוצ בורש

.תינחורה הנכהה תא רציי בר רמוח לש טוהר דומל קר יכ ,תוכיא ןאכ תישענ דומלה תומכ
המ השעי אל ,ינושלו ירוטסיה רואב םעו וילכ יאשונ לכ םע ,דומלתב דחא ףד לש קימעמ דומל
.טושפ ןפואב ארמג ףד םירשע ושעיש

םינטקל הארוהב רדחה ןורתי
תועוצקמל תובוצק תועש םע ,שדחה רפסה-תיב לש הדותמל תנווכמ הניא תאז םידומל-תטיש
לא לקה ןמ הגרדהל ונתנ םלוכ לבא ,תילמרופ הנוכת םידומלה בורל שדחה רפסה-תיבב .םיבר
שרוד אוה ןכלו ,הגרדהו רודס וב ןיא ,ילמרופ יפוא ול םג רשא ,דומלתה דומלש דועב ,דבכה
דוחייב תנווכמ תופש דומלב תיעבטה הטישהש םשכו .ולכ וילא הנפומ אהיש ,ולכ םדאה תא
לגוסמ תורענה ליגב יכ ,םינטקל דוחייב תאזה הדותמב דמלנ דומלתה םג ךכ ,םירוענה-ימיל
ירויצ תדלוה דעב תערפמ ותרכה לודגה לצאש דועב ,הרורב הרכהב אלש םירבד שופתל םדאה
.תעדמ אלש הבשחמ

לודגהש איגוסה התוא .דומלה רמוח תאפמ ישוק ןיאו ,םינטקה תארוהב חילצה רדחה
דמלמ ינפל .המצעב הב תרחא איגוס דמל יכ ,וילע הלק איהו דליה דמלי התוא ,הב השקתמ
,הרבעהבו חולישב ,םינוש םינפואב איגוס לכ תוצרהל עדי יכ ,ללכ השק איגוס ןיא ןוגה
רובעי השקה לכ תא .וגרדו וליגו דימלתה יפל לכה ,הרידחבו הקמעהב ,הרשיהבו הרבסהב
שיו ,ליחתמל שרפתי אל תוחנהה לש קלחו ,הטושפ האצרה ידי לע לטניי ישוקה םוקמ ,םילעיו
הקלת אל דליה לש ותומימת םג .התתמא לע תאז איגוס בוש דומלל דליה בושי יכ ,ךומסל
.םלעה שרודה תא םילעי שורפה ןפוא ןאכ םג ,ןהל שוחל שיש ,תויגוס דומל ךותמ

תוכסמה תארוה :הכלהמב ילירטמ דוס שי לבא ,תילמרופ איה דומלתה דומלב רדחה תטיש
תעד תמאב איה תילכתה לבא ,ןכותה תא קר ודמלי ולאכ ,הרתי הגרדה ילבו ערפמל רודס ילב
,תויתכלהו תויתוכאלמ םילמ שי - ,רחא םוקממ תועידי ךירצת אלש ,איגוס ןיא .דומלתה ךרד
לש וחוכ יפל ,יארקאב שרפמהו דמלמה ונתי הלא לכ תא - ,םימלש תועוצקמ לש רוצק ןהש
הטישה איה ,תירבעה ןושלה דומלבו דומלתה דומלב רדחב תטלשה ,תאז הטישה .דמולה
הטיש .םהיתוערואמ ילוגלג בגא םייח יפוג םדאה תא םידמלמה ,םמצע םייחה לש תיעבטה
.התרומת ןידע ןיא תאז

השומשו הקודקד תורוהל םייחה ירחא רפסה-תיב אובי ןושלה לש יעבטה דומלבש םשכ
רקבל רדחה דומל ירחא אוביש ,ינש דומל ץוחנש ,רשפא ךכ ,הלחת הנווכבו הכורע הטישב
.הב ןודל בושנ דועש ,הלאש יהוז ,תועידיה תכרעמב קדב לכ ןקתלו

םינברל םירנימסב דומלת דומיל תטיש
,ירוטסיהה רואיבה :דומלתל השדח דומל-ךרד השדחתנ הפוריא ברעמב םינברל םירנימסב
ירוטסיה רמוחל והכפהת ,דומלתה תא הרותש הממ רתוי וז הדותמ .ותפוקת ךותמ והשרפיש
.תונקהל הלולע איה ןיא ןרקיעמ תועידי לבא ,דומלת יעדוי םילודגל הפי איהו ,ינשלבו

אל איה ףא ,דומלתה תארוהב תיטפשמ הדותמ םימכח תצק לצא השדחתנ םינורחאה םימיב
,טפשמה תרותל וא טפשמה תודלותל רמוח רותב דומלתה תא הרות אלא ,אובת המצע םשל
םיקסופ ךנחל לכות ילוא ןכלו ,הרוצה תא אלו רקיע ןכותה לש דחא דצ השעת רמולכ
,תוטישה יתשבש הושה דצה .םיידומלת אל לבא ,םדקמ דומלת ועדי רבכ םא ,םיטפושו
.ןהמ הנבי אל דומלתהש

ןיבו ,החילצה אל איה ףא םיליחתמ םילודגב ,םינטקל תנווכמ דומלתה עוצקמב רדחה תטיש
.תחלצמ תרחא הטיש דוע ןיא םילודגל ןיבו םינטקל

.הורתפ אלו שדחה רפסה-תיב ךותב דומלתה תארוה לש המילבורפב ולפט לארשי-ץראב

הז לע הז ועיפשה ,דומלתהו - תילכת אלא ,דומל התייה אלש - תירבעה ,םידומלה ינש
רשכומ דליה היהש העשב :הדימה-תמא ויה םה .םחפקלו םנווכל םידומלה ראש לע ועיפשהו
.םהמ ץוח םירחא םידומללו םידומלה תבצקל בל םיש ילב ,הלע - הובגה רדחל תולעל


ך ש מ ה