רדחה

ץישפיל .מ .א

יעיבש רפס ,ף"רת ןוויס-ןסינ ,הפוקתה

ה קלח ד קלח ג קלח ב קלח א קלח

ןכותה
שמוחה רדח
המיענב דומיל
שמוחה תגיגח
עובשה תשרפ דומיל
:תותכ שלש היה שמוחה-רדחב םג
רדחבש יזנכשאה-ידוהיה םוגרתה
הרותה לע י"שר דומל
םימעט דומיל - תבש ברע ;הרזח םוי - ישימח םוי
םיבותכו םיאיבנ דומל
ארמגה רדח
הארוהה ךרד
דומלתה רדס
דומלתל תונוש הארוה תוטיש
הביתכ דומיל
תורענה ךונח
תורענה לש יתדה ןכונח
רדחה לש ותמצוע
הלכשהה ימיב
םוגרתל הלכשהה תודגנתה
קודקד דומלל השירד
רדחב תד ידומיל
ןקותמה רדחה
"תירבעב תירבע"
לארשי-ץראב ירבעה רפסה
דומלתה תארוהב ןולשכ
דומלתל דומל-ירפס
ינומכחת רפס תיב

 

שמוחה רדח
וב םידומלה תילכת ,ירקיעה ,יזכרמה ודומל היה שמוחה ,ומשל יואר תמאב שמוחה-רדח
םירזוע ,ןאכ תחפוה רזועה לש ודיקפת .ותילכת תגשהב חילצהו ,י"שרו שמוח תעד התייה
,ודיב רטוחה ןיידעו ,דמלמה ינפל ןחלושה לא םויה לכ ובשי םידליה .ללכ וב ויה אל םינטק
םניא תאז-לכבו ,םהילע ולוע דיבכהו ,םירוחב םארק זוריזו םויא םשל .רתויב השק תעמשמהו
.ארמגל םירדחב גהונה ,ןומא לש סחיל דוע םייואר

המיענב דומיל
תאירקבש םימעטה תניגנמ תלדבנה ,שמוחל תדחוימ הניגנ :המיענב ודמלנ םידומלה לכ
המייקתהש ,םיאיבנל הניגנ .(פארט-ןעבוטש) םירדחה תניגנ הל אורק םייניבה-ימיב ,הרותה
תארקנ הרטפהה ןיאש ינפמ ,םיאיבנל תסנכה-תיב תניגנ םהל הדבאש ,םידיסחה תוצראב ףא
ןה ןיאש תוצראב ףא ,תוליגמ שמחמ תחא לכו םיליהתל תדחוימ הניגנ .םימעטב םלצא
תניגנב םיאיבנהו שמוחה תא םירדחב םידמלמ םבור םינמיתהו םידרפסה .םימעטב תוארקנ
.תסנכה-תיב

שמוחה תגיגח
שמוחה תלחתהל הגיגח המדק אל םאו ,ןמזה תליחתב שמוחה-רדח לא ואב םידליה
התייה תאזה הגיגחה .ןמזה תליחת ירחא םידחא תועובש הגוחנ ,םיקדרדה-רדחב
ולחה לחה .תודהי תבוחו הרות לוע תלבק לש בר ילמס השעמ לש ךרעל דע הלדגו החפשמ-גחל
םיאנתה ימיב .ןשי גהנמ ןאכ םייקתנש אלא ,ךכב תמאב וכישמהו ולחהש אל ,ארקיו שמוחב
יבד ארפס" ךכ-םוש-לע ארקנש ,הלחת ארקיו רפסב תוקוניתה תא תורוהל וגהנ םינושארה
םייק רדס ןכ-םא היה אלו ,הנשל תחא הרותה תאירק העובק התייה אל ןיידע םהימיב ."בר
- םתגשה יפל .םינהוכ תרותב רפסה-תיבב דומלה תא תמאב ןכ-םא ולחהו ,דומלל ןותנו
ינפ-לע האריו תומימת תוושל םילגוסמ םניא תישארב רפסבש םישעמ ילוגלגו םייח תוערואמ
םירוהט ואובי ,םירוהט תוקוניתהו םירוהט תונברוקה" :רבדל םעט ורמא הדגאבו ,םידליה
ויה םהידימלת בורש ,םילשוריבש רפס-תיבב הז גהנמ דלונש ,ןכ-םג רשפאו ."תורהטב וקסעיו
לכב עבקנשכ ףאו .םיליגר ויהיש ידכ ,םינהוכ תרות תורוהל םידקהל וצרו ,םינהוכ ינבמ
,ףקות-לכב םש םלשהו רדחה לא תסנכה-תיבמ רדח הז רדסו הנשל תחא הרותה םויס לארשי
.דומלה תלחתהל ןשיה גהנמה תאז-לכב וב םייקתנ

וסנכתנ רדחה ידלי ףאו .םיבהואו םיבורק ,םיחרוא ואבו ונמזוה ,הגיגח הב הלחש תבשב
םיחרואה .בהז לש תוארשרשבו םינועשב םויה דובכל טשקתנ הלה .םרבח דובכב תוארל
.תונדגמ םהינפל ושיגהו םוקמ םהל וניפ םילודגה ,הנוגה םינפ-תלבקל םויב-וב וכז םינטקה
הז לומ הז םידליה ינש תא וגיצה הנהו .ןשקמה :טשוקמו רודה דלי דוע היה םויה-רוביג דבלמ
.תולאשה לע הנע גגוחה דליהו ,לאשו חתפ ןשקמהו ,תואסיכה לע וא ןחלושה לע

.םינוש תולילגב אעמק הנתשנ ,ןהמ ץבצבמ היה רומוה םגש ,תולאשה רדס
?"ןח-דלי ,ךמש המ" :ןשקמה
."הכרבלו לזמל שמוח דומלב לחהש ,ןוגה רוחב אלא ,דלי דוע ינניא" :דליה
"?שמוח הז-המ" :ןשקמ
."השמח אוה שמוח אוה" :דלי
?"הטורפב תוינמחל שמח רשפא ,השמח המהו" :ןשקמ
."השמל םיהולא ןתנש ,הרות ישמוח תשמח אלא - אל" :דלי
"?םתומש המו" :ןשקמ
."םירבד ,רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב :םתומש" :דלי
."התא דמלת םישמוחה ןמ הזיאב ,אנ-דגה ,התא ןוגה רוחב םאו" :ןשקמ
."ארקיו רפסב דמלא ינא" :דלי
"?תסנכה-תיבל שמשה ,ינולפ-שמשה לאלצב רשפא ,ארק ימו - ,ארקיו שורפ המו" :ןשקמ
."תונברוקה לע ותווצל השמל ארק םיהולא - אל" :דלי
"?תונברוק תוכלהל ךל המו" :ןשקמ
תונברוקב קוסעיו רוהט דלי אובי ,רוהט ידוהי דלי ינאו ,םירוהט תונברוקה יכ" :דלי
."םירוהט
"?הריעז ארקיובש ףלאה תוא המלו" :ןשקמ
ימב אלא תמייקתמ הרותה ןיאו ,דומל ושוריפ ףלאו ,הרות דמלאו ינא ןטק דלי יכ" :דלי
."הב האגתי אלו ,הילע ומצע ליפשמש
"?התא האגתת המלו" :ןשקמ
."האגתא אל ינא ,םולשו סח" :דלי
"?ןחלושה לע דומעת המלו" :ןשקמ
."דראו ךלוקב עמשא ,יננה" :דלי
םאה תחמשלו ,ויבורקו וירוהמ םויה תונתמ לבקו ,השרפב ארקו ,ןחלושה ןמ דליה דרי וישכעו
.ץק ןיא

עובשה תשרפ דומיל
לחה תרחמל םלוא ,הגיגח התייה הבו ,ארקיובש הנושאר השרפב דליה לחה וז תבשב םנמאו
.הנושאר התכב שמוח ידמולל לפטנו עובשה תשרפב דליה

הצרה עובשה תליחתב .ואולמב טלש ןאכש ,ןבומו ,שמוחה דומלב ורוקמ תועובשל דומלה רדס
הננשלו הילע רוזחל םידליה וליחתה התעמו ,ןיגוריסל התוא הצרהש שי ,השרפה תא דמלמה
התייהו ,הרזח התייה ישישהו ישימחה םויב .עובשה ףוס דע ,ורות עיגהב שיא שיא ,וינפב
תועובש דומלל עגונב תאזכ השירד ןיא) .הז עובשב דמלנה לכ תא םידליה ועדיש ,השירדה
ופיסוה רחאו ,ינש דע ודמל שמוחה דומל תליחתב .באה ינפב הניחבה התייה תיבב .(םימדוק
ןכ-םא התייה שמוחה תארוה תישאר .עובשב הרדסה לכ ומילשיש דע ,יעיברו ישילש דע
,םנוחטיב ךותמ קר תאז תושעל ולכיש ,ןבומ .רשקו ךשמה םהיניב ןיאש םיעטק תארוה
,ושח אל םידליה לש םנוממישל .ויתוישרפ תא ומילשה דע תוחפה לכל דומלל דליה דיתעש
םתיב-תונב יפמ וא ,רזועה לש ורופס ךותמ ךשמהה תא בור-יפ-לע ועדי םידליה םנמאו
ויח הרותה לש םישנאהו םירופסה יכ ,הברה חקל אל ךשמהה .יזנכשאה שמוחב תוארוקה
.תסנכה-תיבבו תיבבש םייחב הזיחא ול התייה עובשה רדס יפל שמוחה דומל .רדחה ריוואב
השק םגו ,ןפוא-םושב התחדנ אל הרדסה ,שמוחה דומלל תדחוימ תועיבק ןתנ הז דומל רדס
דומלה :ויה יעובשה רדסבש תוערגמה .תעבות הבורקה תבשה יכ ,התרימגב שאר לקהל
ורוהש ,םירדח ויה םנמא) .םינמזה ןיב תורדס תטמשהו ,הינשהו הנושארה הנשב םיעטוקמל
לודג היה םשמ אצישמו ,ארמגה-רדחב םג דומלל דליה ףיסוה שמוח .(םינמזה ןיב םג שמוח
.ומצע-ינפב דומלל ומצעל הבוח הארו

:תותכ שלש היה שמוחה-רדחב םג
,םילמ-תועמשמ תותכ
,רובח-ידמול תותכ
.י"שרו שמוח תותכ

ןכישמהל ילב ,אדירג תולדבנ םילמ שורפ ,םילמ תועמשמ :התייה שמוחה דומל תליחת
השיפת-ישולח םידלי .שמוח דומלל הנכהו המדקה ןיעמ התייה וז .ישילש וא ינש דע ,ןפרצלו
רשפא לבא ,הז דומלל היה אל יאדוב שמוח דומל לש ךרע .תדמלנה השרפה ןכות ללכ ועדי אל
םידרפסה ןיב .תוירבע םילמ רפסמ ושכר םידליה .ןושלה תעד לש רומגה ןורסחה תא םילשהש
לש ךרע קר שי הזל ,רתויו הנש ךשמב ,שורפו םוגרת ילב הניגנב האירקב ליחתהל גהנמ שי
.חבשל םעט םהב אוצמל השקש ,הלחתה יכרד ינשבש הושה דצה .האירק-לגרה

םוגרת ןהילע ףסונ רחאו ,םילמה ומגרתנ הלחת .רובח דומלב ולחה םילמ-תועמשמ ירחא
םניאש הדגא-רבד וא רבסה םהילע ףסונש ,םיקוספ ויה .והעדיש דע וננשל דימלתה לעש ,ףוצר
בלב םה םיעוקת דחוימה םנוגינב רשא ,וללה םישורדהו תופסוהה ןמ שי .בותכה ףוגב
היה השק ללכ-ךרד לבא .("המלשל רשא םירישה ריש" ,"םירבדה הלאו" ,"ינאו") םימיה-לכ
וילע םלבקו ,ןאכל ואבוה ןכיהמ ,וירחאמ קוספה לע םילפטנה םירבדה תוכייש שופתל םידליל
גרד לע םג ורבע תאז-לכבו ,םידליה לע דאמ השק היה רובחה .הירחא רהרהל ןיאש הרזגכ
ותופיצר הטעמתנ ןכ םידליה םדקתהכ .עובשה רדס לכ ודמלש דע תוישרפב ופיסוהו ,הז דומל
,תודדובה םילמה םוגרת לדח םיקוספ תצקבו ,תונבומ םילמ םגרתלמ ולדח ,םוגרתה לש
רדחב .תוארקמל רבסהו םישק םיבינו םילמ םוגרת ראשנ ףוסבלו ,רובחה לדח םירחאבו
םוגרתה לש ויתולעמ .םוגרת ילב אורקל גהנ ,לדגשכ ;םוגרתה ןמ טאל טאל דימלתה ררחתשה
תארוה תא טלק דליה .ידוהיה םוגרתב ירבעה םיטפשמה רדסו םילמל ותדרפה ןה רדחבש
ףוצר םוגרת לכ .תוארקמה ךשמה ךותמ ןושלה הנבמ תאו ןהב םילולכה םיגשומה תא ,םילמה
לדחי אל דמולה ,שפנב םוגרתה ןושל קוזיחל שמשי תדמלנה ןושלל שמשיש הממ רתוי
.לידבמו ץצוח היה אלש ,רדחה םוגרתב ןכ אל .הרזה הפשב בושחלמ

רדחבש יזנכשאה-ידוהיה םוגרתה
םיזנכשא רשא תוצראה לכל אוה דחאו ,רודל רודמ לחנתה רדחבש יזנכשאה-ידוהיה םוגרתה
.ןשונה ןושלה שומישבו תוקיתעה וילמב םידמלמה יפמ והעמשנ םוקמ-לכב ,םש םיתחנ
הלעה ףוסבלו ,והוחתפ םידמלמה ,רדחב חמצש םידמלמה לש תימינונא הריצי הזה םוגרתה
ויה רבכ ןתעשבש ,םילמ וליכי םיסופדהו דיה-יבתכ לכ .הפ-לעבש הרוסמ יפמ בתכמה לע
,ובר יפמ םוגרתה תא לבק דמלמ לכ .םרודו םנמז ךותמ ובתכנ אל יכ ,חלכ ןהילע דבאו תונשונ
,וברכ ,הניש םגו הניש אל אוה ףא דמלמל היה וידימלתמ דחא םאו ,אעמק וב הניש דחא לכו
יפוא שי תאז-לכבו .ותרותכו ותלוכיכ ערגו ףיסוה דמלמ לכו ,רודל רודמ םוגרתה לחנתה ןכו
-תידוהיה ונושל .םיסופדב רסמנש יפכו םידמלמה ןיב יח אוהש יפכ ,הז םוגרתל עובק
,תירבע החור ,תוניחתבו םידמלמה יפב קר הטילפל וראשנש םילמ הב שי ,הנשונ תיזנכשאה
אל תוירבע םילמ הברהו ,תוירבעה םילמה לש תוארוהה גוחל הלוקש ןתארוה םילמה ףא
םיקוספה וב ומגרתנו טרופמ םוגרת אוה ,ויתוביתל דרפיהל הייטנ התייה הז םוגרתל .ומגרתנ
לע תירבעה לש החורמ וכסנ םידמלמה לש םיברה תורודה .םילמה רדסב יונש ילב םתרוצכ
םירפסמה ילודגו .תוישעמבו תוניחתב םג טלש הז יארקמ ןונגס .תידוהיל יהתו תיזנכשאה
הרותה-םוגרת ןושלמ םינממס וחקיי יממע ןונגסב בותכל םתוצרב תיזנכשא-תידוהיב
ובתכי טעמכו תוארקמה ןונגסב ובתכי ,םידחוימה ויעבצב ושיגרי םיארוקהו םהש ,לבוקמה
ללכ הז ןיא לבא ,י"שר שורפל בור-יפ-לע םיאתמ הז םוגרת היה הרותה תא ושורפב .תירבע
,ידרפסה זעלב הפ-לעבש םוגרת היה םידרפסה ידמלמל םגש ,ןייצל יאדכ .םוקמ-לכב ךורע
.םידרפסה תוצופת לכבש םידמלמה יפב ליגר אוה םגו תונשונ םילמ אלמ אוה םגש

םעפב האובב המגרתנ הלמ לכ ,םיבותכה רדס לע םינולמ ןימ דילוה הזה טרופמה םוגרתה
רזעל תויהל התייה םתילכת .הפ-לעבש הרוסמה ךותמ ובאש םירבחמה .םיקוספב הנושארה
די-בתכב בורל םיוצמ וללה םינולמ .םיתבה-ילעב ידיב םהילע תרוקיבלו םידמלמל
ימיב .וכרצל הזכש רפס ומצעל ךורעל דמלמ לכ חרט בתכה ימיב .תולודגה תוקיתוילביבב
ןב םיקילא 'רל "חיש דמלמ" לבוקמ היה דוחייב .תובר תורודהמב הלאכ םירפס וספדנ סופדה
.םינוקיתב םג םא ,םויה ספדנ ןיידע ומוגרתש ,(היצילגב) אנרמוקמ ץש בקעי

ןיב ודלונ םה ףא ,םיתפרצה םידוהיה ןיב םג םתעשב ודלונ ,"םיזעל ירפס" ,הלאכ םינולמ
ודמלי םירקוחהו ,םהירחאלש םיזנכשאה םינולמה תנוכתכ םתנוכתו ,"םיארק"הו םירקמה
.ללכב המודקה תיתפרצה תא וא םידוהיה יפבש יתפרצה זעלה תא םהמ םויה

ןניאש תוירבעה םילמה לע ,תונשונה םילמה לע ,םידמלמה ימוגרת לע הגלגל הלכשהה תפוקת
לע יזנכשאה םוגרתה ןקתל ץפח הלא תאו ,וכרצ-לכ ףוצר וניאש םוגרתה לעו ,תומגרתמ
.םהמ רדחה קדצש ,רומאל םויה ונילעו ,םיראבמה

ןשוחה השעמ :ישממ ןפואב םירבד תצק שרפל םינוגה םידמלמ וגהנ שמוחה דומל תעשב
ןוגכ ,םייוצמ םירמוחמ םילכו ,רינמ הנוהכ ידגב ןיכהש וא דמלמה רייצ וילכו ןכשמה ,דופאהו
.תותצו המדא-יחופתמ

הרותה לע י"שר דומל
דע הלחתמ בושו ,הרותה לע י"שר דומלב ולחה שמוחה-רדח לש תישילשה וא תינשה התכב
.הרדסה לכ ודמלש דע עובשה רועש לע ופיסוה ךכ-רחאו ,ינש

תשלשבו טשפה תוחתפתהב ומוקממ .הרותה לע לארשיב לבוקמה שרפמה היה י"שר
לבא ,טשפה הלגתנ רבכ הפוקתב הב .טשפהו שרדה ןיב היוצר הגיזמ לטנ תפרצב םינטשפה
תוכז תרכהו הדגאה חור דחי וב ורבוח ,תולשלתשהה תורבעמב אוהו ,הדגאה הטלש ןידע
הדגא ישרדמ ושורפב ללכו ,ותביבס תא האלמש דומלתה חור ךותמ שרפ הרותה תאו ,טשפל
בתכבש הרותל ןטק וב-לכ ןימל התשע תדחוימה ותנוכת .םיבותכה ךשמה לע םיבשייתמה
לש ושפנ ןח ,םהילע ךושמ ןח לש טוח רשא ,ונונגסו ותאצרה - הלא לכ לע ףסונו .הפ-לעבשו
שרפמ רותב וטילשהל איה ףא המרג ידיחיה דומלתה-שרפמ רותב תוחורב ותטילש .י"שר
י"שרל רשאמ דומלתה-שרפמ י"שרל רשא חורה-תלשממל רחא יפוא שי םג םא ,הרותה
ארקמ ילעבלו ותבישי ידימלתל ,ורוד יליכשמל ;ורוד חור יפל היה ותעשב .ארקמה-שרפמ
י"שר תעידי .ינרותה ליכשמה לש סופיטה תא רציש אוה םיאבה תורודבו ,ושוריפ בתכ ונמזבש
לע י"שר .ץראה-םע רדגב היה ,הזמ הטמל היהש ימ .לארשיב תיממעה הלכשהה גרד התייה
דבלמ י"שרו שמוח דומלל ומצעל הבוח האר םדא לכו ,שרדמה-תיבב םירועשב דמלנ הרותה
,םהינש ידי תאצל םדא דיב קפס ןיא םאש ,הכלה הקספנו ,םוגרת דחאו ארקמ םינש ותאירק
וכותמ הדגא ירבד ,םעה תורדש לכ לע דאמ עיפשה י"שר .וינפמ תוחדהל סולקנוא םוגרת לוכי
עיפשה תירבעה ןושלה לע ףא ,ושוריפ יפ-לע םעה יפב םיליגר םיקוספה ,רתויב םירוגש ויה
ןונגס לש םילמה רצוא לעו ,ושוריפ עיפשה תויארקמה םילמה לש תוארוהה גוח לע ,דאמ
אוה י"שר"ש ,שיגרה םעהו .ארקמה רחא רוגש-יכה רפסה היהש ינפמ ,ונונגס עיפשה תורודה
ילב הרות םידמול םניא לארשי לכו בר-תיב לש תוקוניתש ,השודקה ונתרות לש היחאכ
.שמוחה-רדחב םידומל תילכתלו רדחב דומל-רפסל היה ךכו ."ושוריפ

.תוישרפ יפוסבש הז רבסהל לודג ךרע היהו ,הכלה לש תוישרפ ןכות םכסל וגהנ י"שר דומלב
יגוסמ דחא וא תונברוקה יניממ ןימש ,ןכתי אל ;הכלהה תודוסי לכב העידי דליה הנק ןאכמ
דומלל הבוט הנכה רותב שמשל לוכי י"שר .ונממ םלעי תולבויו תוטמש רקיע וא ,םירמושה
דע ןיתמה אל רדחה לבא ,דומלתה דומלל עצמ רותב הרותה הפ הדמלנ המ-תניחבב ,דומלתה
לבא ,תיזנכשא-תידוהיב שרפתנו םוגרתב ,ןבומכ ,דמלנ י"שר םג .וכרצ-לכ דליה םדקתהש
השק היה המ ,ךכ שרפל י"שרל ואיבה המ ושרפ קוספ לכ תליחתב .רהמ טמשנ םילמה םוגרת
שורפל הבוט אמגוד אוה ררושמ יתבש 'רל "םימכח יתפש" שורפ .איצוהל אב המ ללכמו וילע
,גלדל וגהנ י"שרב קודקד תומוקמ לע .םידמלמבש םיבוטה אקווד האס ושדג הזבו .הזכ דמלמ
ןכ ושע אלש המ - םידליל םישרפתמ םניאש ושורפב םיקוספ תצק לע םג וגלידש ומכ
םהילע גלד דמלמה .קודקדה יקוספ תטמשה לע התרקב החתמ הלכשהה .םמצע תוארקמב
קר ול שי י"שרב קודקדה יכ ,הינורטב וילע אובל ןיא לבא ,וכרצ-לכ םניבה אלש ינפמ ,רקיעב
םידרפסה םיקדקדמה תא עדי אלו ,הרוסמה-ילעב תטישב ןיידע דמע אוה .ירוטסיה ךרע
.הנשונ היגולונימרטב שמשו ,החירפ ידיל קודקדה תא ואיבהש ,םירחואמה

םימעט דומיל - תבש ברע ;הרזח םוי - ישימח םוי
,םימעט דומל תבש ברעב .ןידה-םוי תמיאמ ועז םידליה לכו ,הרזח םוי היה ישימחה םויה
וארק המודק הפוקתב .םימעטב הרטפהה תאירק םג אטילב .תודחא תועש רדחה ול עבקש
ארק הרותל הלעש םדא לכ יכ ,וידיקפת דחא היה הזו ,הניגנ ימעטב הרותה תא רפסה-תיבב
םיארוק םיזנכשאהו םיתפרצה ןיב ודחייתנשמ .רפסה-תיב ול ןתנ תלוכיה תאו ,רפסב ומצעב
לכ לש ותלוכי יפכמ רתי הללכתשנש ,הניגנה תא וחתפ תפרצב "םיארק"ה םתואו ,הרותל
,תודחא תועש הל בצקש ,האירקב ראשנ דירש קרו ,רדחה ןמ תסנכה-תיב תמיענ התחדנ ,םדא
םיינזוא-תועמשהל ארקי אלש .רובצב ארוקה תאירקב הנבה תא דימלתה ול שכר הב רשאו
םינמיתהו םידרפסה לצא .הימעטב הרדסה לע תבשב רובעל הבוח לש גהנמ היה הז דבלמ .דבל
םמצעב וארקי םיאורקה תעבש םינמיתה לצאו ,םימעטה תמיענב תארקנ השרפה לכ ןיידע
.רובצב

.םלשומ לש ותדיממ היה הזו ,הרותב האירקה תא דומלל ופאש ,םיענ לוקב וננוחש םידליה
ריטפהל וגהנו ,השרפה לכ םג רשפאו הרטפהה תא תבשב ארקי הווצמ-רבש ,גהנמ היה דוחייב
טועמ ךותמש אלא ,זנכשאב םירדחה ןיב רמתשה הז האנ גהנמ .השרפ התואב הנשו הנש לכב
.לפט רבדל שידקהל השרוהש הממ רתוי ןמז לוזגי םידליה לש תועידיה

הרדסה תרבעהב ליגרהל התייה םתנווכ .םוגרתב םיקוספ םג וארקש שי םימעט וארקשכ
שמשל ילוא הלכי םוגרתב האירקה ,האירקב תוליגר ףיסוהל םגו םוגרת דחאו ארקמ םינש
ועדי לארשי לכו - הרדסה לע ומצעב רבע ,דליה לדגשמ .ךכל ונווכתה אל לבא ,תימראה תנבהל
.םימעטב אורקל

רעצ לש דחוימ ןוגינ .הנש הנש ןהילע ורזחו ,הגח סורפב ,התעשב תחא לכ ודמלנ תולגמ שמח
רישל בלה לא תבנגתמה רתויב האנ המיענ ,הכיאל היה ,םימעטה תמיענל בורק ,םיעוגעגו
ריש רציו הדגא יסיסר ףרצו םישרדמה ךותמ הלדש ,י"שר יפל שרפתנ םירישה ריש .םירישה
הקלו ,םינמזה ןיב הלחש ,תלהק תלגמ ןכ אל ,תומלשב ודמלנ תורו רתסא .הלואגהו הלוגה
.הדומל

םיבותכו םיאיבנ דומל
םצמטצנ ,דומלתהו הנשמה ימי לש רפסה-תיבב יזכרמ םוקמ שפתש ,םיבותכו םיאיבנ דומל
התייהש ,הארנכ .דומלתה לא ,תחאה תילכתה לא הפיאשל ןברק היה הזש ,וניאר .רדחב
רומגל קיפסה אל דליה לבא .שמוחה-רדחב םיליהת רפסו םינושאר םיאיבנ תורוהל הבצק
המכ .תסנכה-תיב ךרוצ ינפמ םיליהתו ,םתולק ינפמ ודמלנ םינושאר םיאיבנ .אציו וז הבצק
לע רעטצהל םיליגר וניליכשמ .ועריאש םירקמ דמלמ ,םיליהת תאירק הגהנ הנשב םימעפ
הגהנש וז הרימא ןיבו םיליהת דומל ןיבש לדבהה המ ןייעל שי לבא ,"םיליהת תרימא"
תרימאב ;ורבע תורודמ ירוטסיה אוה ללפתמה ינאהש ,הרכהה הראשנ דומלב :לארשיב
ירמו ותרצ הנתמו וחיש ךפושה ,תולגה-ןב ידוהיה אוה ללפתמה ינאה ,וז הרכה הדבא םיליהת
ץפח רדחה .האירקל וא דומלל - הרתיה ימל ,ונמצעב עיגנ ,ךכל ונעגהש וישכעו .תולגה ייח
.םירחאל הזה רפסה תא םידקה ןכלו ,ארוקה ןיבי ןעמל ,וז האירקל שמשל

דחא קרפ ;הז עוצקמל םאתומ היה אל לבא ,ארקמה דומלב םג גהנ תועובשל דומלה רדס
רפסמכ וילע רוזחלמ לק ארקמה היה ללכבו ,םלש עובש תרזחל ןיינע תויהלמ רעצמ
,ארקמה החדנ דימ ,רתויב השק עובשה תשרפ התייה םא .ודומלב שאר ולקה ןכלו ,םידימלתה
אל רדחהש ,לפט דומלל טאל היה ךכו .ארקמה החדנ ,הרות לוטב םרגש הרקמ עריא םאו
אורקל ועדיש ירחא םמצעב והודמליש ,םיעדויה לש םתדיקשב חטב אלא ,וב חילצה
.םישרפמב

,"תודוצמ" שורפב בל-ץפחב וניע םידמלמה םנמא ,גוהנ שורפו לבוקמ םוגרת היה אל ארקמל
.ק"דר שורפ לש רוצק ובורב אוהש

שבלש ,רדחה לא םידליה ופסאנ תוצח רחא .לכו לכמ דומלמ יונפ דליה היה אל תבשב םג
רמוא תיבה לכו ןחלושה לע הפמו ,תצבורמו תחיוטמ וא ,תדבוכמו היקנ הפצרה ,תבש-ידגב
,ךכל ונווכתה אל לבא ,דומלתלו הנשמל הנכה שמשל ילוא לוכיש ,תובא יקרפ ודמל ןאכ .תבש
.ארקמ רועש לע ורזחש וא "ישפנ יכרב" וארק ףרוחבו ,ובש רסומה ידומילל אלא

ינפלו ,חספ לש הדגה חספה ינפל ,םידחא םיטויפו םיניד טעמ םג רדחב ודמל םיגחל בורק
.ןברוחה השעמ רפסל היה גוהנ באב העשת ינפל ."ןילמ תומדקא" ימראה טויפה תא תועובש

תא איצוהל ורהמי אלש ,םירוהה בל ךושמל ,דומלת תורוהל ולחה שמוחה-רדח ימי ףוסב
םידומלה תילכת ותעידי רשא ,דומלתה לא םיצר לכה ,םיצא לכה יכ .רדחה ןמ םידליה
.הפיאשה תילכתו

 

ארמגה רדח
ןוכמ ודומל לכש ,רדחה לש תולעמה הבוג ,דומלתה יזכרמה ודומל ,וכות ןכ ומשכ ארמגה-רדח
רשפא ךרעב .תונוש תוגרדמ ילעב םירדח ויה הז םוקמב .תותכ וב ויה אל בור-יפ-לע .וילא
ידמול תתכו ,י"שרו ארמג ידמול תתכ ,םיליחתמ תתכ .תותכ שלשל ,םיגרד השלשל וקלחל
םיקסופ ףא םינש ינפל ודמל היצילגב ,רדחה תא הבישיה הלכא הירגנואבו אטילב .תופסות
ורזחש ,היגוס וא ףד ודמל עובשה תליחתב ,יעובשה רדסה טלש דומלתה דומלב םג .רדחב
.עובשה לכ הוננשו הילע

הארוהה ךרד
ורזח ךכ-רחאו ,םינשל הוקלח ,הלודג היגוס התייה םא .םעפ ריבסהו דמלמה שרפ הלחת
תוחפ רזח עומשל ריהמ .םימעפ שלש םיתש דחא לכ ןנשל וקיפסהו ,הז רחא הזב םידימלתה
.רזוחה יפמ עומשל םיביוחמ ויה םידימלתה לכ .םעפ דוע הרזחב ףיסוה שופתל השק ,םעפ
ולחה םידימלתהו ,תכסמה התייה דומלה רדס .השרפו תועט לכ לע דמלמה דמע הרזח תעשב
קר שי .ולבקתנ אל לבא ,רדחה תפוקתב דוע םיטוקיל ורבחתנ םנמא .ומצע רוקמה ךותמ דימ
ולחה רקיעב לבא ,תכסמה ךותמ םיעטוקמל תויגוס וא תודדוב תוינשמ ,הלחתה רותב ,ודמלש
רדס ילב ,הגרדהו הנכה ילב ודמל התעמו ,י"שר שורפ םע רדסה-לע דומלת דומלל דימ
אל .הילאמ ולאכ העידיה האבו ,דימלתה לש וחורבו ומדב הנבהה העלבנש דע ,םינוקיתו
דמלמה .רבסה תגרדה אלא ,דומלתה ךרדב אל ףא ,ןכותב אלו ןושלב הגרדה ןאכ התייה
.אוצמ-תע לכב ראבל האלנ אלו ,לבקל םידימלתה ולכיש המ יפל םידמלנה םירבדה תא ריבסה

דומלתה רדס
אלא ,וב טילש יתמכס רדס ןיאו .להקהבו תולשלתשהב הדלונש ,המלש תורפס והירה דומלתה
ןכותה .לכה תא תכסמ לכ לולכת ןכלו ,וב תורכנ תוחתפתהה תובכשו ,יביטאיצוסא רדס
םיללכה ושרפתיו ,רתוי ראבתי ןכ תועידיה תוברכ ,לילכ שרפתי אל הנושארב ,טאל רווחתי
,תושר ןאכ היה לכה ,תודמלנה תוכסמל עובק רדס היה אל .םימותסו םימומע ויה הלחת רשא
וא תכסמ הנש לכב ודמלו ,םימכחה רמאמ ינפמ ןיקיזנב ליחתהל בור-יפ-לע וגהנ תאז-לכבו
תובבה שלש לש ןבור רדחב רומגל וקיפסה בור-יפ-לעו ,הומייס אלש שיו הומייסש שיו ,םייתש
ול ופיסוה ,הנבה תצקל דליה עיגהשכ .םישנ רדסמ תחא תכסמו דעומ רדסמ תחא תכסמו
.טושפ רועש הז דבלמו ,ןויע רועש וגהנ זאו ,תופסותה לכ ףוסבלו ,תופסותב םילק םירובד
היהשכ .תואיקב תונקהל-טושפה רועישה לש ותילכתו ,הנבהה תקמעה-ןויע רועש לש ותילכת
הז רועש .ובר ינפל וב ןחבהלו ומצעב דומלל וילעש ,אסרג רועש דימלתה לע לטוה ,ךכל יואר
.ומצע-תושרב ודימעהל ,רזע ילב דומלל וליגרהל ותילכת התייה

דומלתל תונוש הארוה תוטיש
ודגנתה היצילגב ,הפ-לע ןונשב וגהנ אטילב .תונידמו םירע ןיב םיפוליח ויה הארוהה ךרדב
הירגנואבש דועב ,רדחב לופלפל ודגנתה וללה תונידמה יתשב .ודספהב אצוי ורכש רשאב ,הזל
דועב ,תויגוסו תוטיש ודמל הירגנואב .לופלפה רחא והנו הבישיה לא רהמ םידימלתה ורבע
אטילבו הירגנואב ,תובישי ויה אל הינלופבו היצילגב .רדסה-לע דומלת דומלל וגהנ היצילגבש
יפב היה ליגרו ,םילודגה םידימלתל םינברה ורוה הינלופבו היצילגב .תובישיב הרותה הדמלנ
.רדחה רדגמ ונאצי רבכ ןאכ .הרות ץיברמש ימל אלא תונבר תקזח ןיאש ,םידיסחה

תודחא תועש קר םדומלל ושידקה לבא ,תוליגמ שמחו י"שרו שמוח ודמל ארמגה-רדחב םג
.הגהנ םימעט תאירק םגו ,תחא םעפ ורזחו עובשב

היה אלש תויהב לבא ;םיבותכו םינורחא םיאיבנ ודמלנ זאו ,ארקמ דומלל םג םוקמ ןתנש שי
תותכב :תודעומה ינפל םיניד דומלל ןמז ועבק ארמגה-רדחב םג .םינמז יפוסל החדנ ,הבוח
תגרדמ יפכ םישרפמ םע "םייח חרוא"ב תוהובגה תותכב ,םירוצקה דחאב - תוכומנה
ןיב ."אינת"ה לעב לש "ךורע ןחלוש"ה ךותמ תורוהל ובהא םידיסחה ןיב .םידימלתה
.םיניד דומלב ובריש השירד התייה ללכב םידיסחה

לש תוחיתפהו אצמק-רבו אצמק תדגאב וארק באב העשתב .םיגחה ינפל ודמל םיטויפ טעמ םג
.יתבר הכיא שרדמ

.םישרדמב וא תובא יקרפב ארמגה-רדחב םג ודמל םירהצה רחא תבשב

ודמל ,דימלתה לש וחוכ יפכו ,ןיליפת תוכלה ותורוהל דמלמה לע ,הווצמ-רבל עיגהש דלי
אל ,ומויב שרדל דליה ןנש הדגאבו הכלהב השרד םגו .וישרפמו "רבחמ"ב וא םירוצקה דחאב
.וכרצ-לכ ןיביש אלא ,ומצעב רבחיש השירד התייה

הביתכ דומיל
רדחה יכינח ועדי תאז-לכבו ,ללכ דמלנ אלש שיו ,ארמגה-רדחב יארע דמלנש שי בתכה דומל
םימעפל ודמלש ,"םירפוס"ל הביתכה תארוה הרסמנ בור-יפ-לע םלוא .הפי היה םבתכו הביתכ
,ןובשחה תודוסמ התייה תרובשתו ,ואב אל קולחה דע לבא ,ןובשחה תולועפ עברא תא םג
ןובשחב תירבע תורפס התייהו ,םירפס ךותמ ןובשח דמל ,ךרוצ שיגרהש ימ .ןיזר-יזר הרבגלאו
.הועדי םלכ לבא ,ודמל אל תיזנכשא-תידוהי האירק .םיברה ידיב היוצמ

.תורטש יספוטו תירבע ןושלב םולש תסירפ לש תואחסונב ושמש הביתכ תארוהל

הז לבא ,לולא שדוחב דוחייב ,םיארי ירפסב קרפ םהידימלת םע וארקש ,םידמלמ םג ואצמנ
,שפנה קוזיח תפטהו ,רסומ ירפסב הבוח לש האירק גיהנהל וסנ רסומה תכב קר ,הבוח היה אל
.םירדחב אלש ,הארנכ ,םלואו

שיו ,הקיתעה תורפסב אורקל דימלת לכ עדי תאז-לכבו ,הדמלנ אל הלא דבלמ תרחא תורפס
.הרומ תרזע ילב השדחה תורפסה לא ךרד ואצמש םהמ

אציו ,לודגל היה התעמו ,ומצעב דומלת ףד דומלל עדי ,רדחב וכרצ-לכ דמלש ,דימלת לכ
לפלפל הרות ישודיח לע עגעגתהו ,םיקסופבו דומלתב קסע ,שרדמה-תיבל וא הבישיל
.וייחמ קלח היה דומלתה ,הנבהו הריצי תאנה הנהנו ,דדחתהלו

 

תורענה ךונח
תודליו םידלי ודמל היבוברע-רדחב .ירמגל וב רדענ אל ורקעמ לבא ,רדחב הקל תורענה ךונח
,הזה רדחה ירקבמ לש ליגה לדג וננמזל בורקש ינפמ רשפא ,ףתושמה דומלה לדח אטילב .דחי
םידמלמ םג .ןתורוהל תודליה תא תוסנכמה ,"תוינבר" תודמלמ םישנ תובר תוליהקב שיו
וליחתהו ,תוכרבב ולגרוהו ,רודסה תא וריכה ,האירק ןאכ ודמל תודליה .ויה תורענל םידחוימ
;תיזנכשא-תידוהי ןושלבו הטישמ בתכב האירקה ,דחוימ דומל ןהל ףסונ דועו .שמוח דומלב
רדחב .(שטייט=רעביוו) םישנה בתכ ארקנש ,תיזנכשאה-תידוהיה ןושלל דחוימ ירבע בתכ היה
.שמוחה-רדחב דומלל ופיסוה אל לבא ,םירענה ןמ רתוי דומלל תורענה וכישמה היבוברע

.רפסה-יתב תכרעמ לש ךומנה גרדה תלכשה ,היבוברע רדח תלכשהב םש התייה ןתלכשה
ורוקמ הז רמאמ .הרות ותב תא דמלל ענומה ,רזעילא יבר לש ורמאמ היה רבדב םרגש יאדוב
תוקוניתל רפס-תיב היה אל ןידעשכ ,םירפוסה ימיב םודק בצמבו ונמזל תמדוק הפוקתב ילוא
םבורב םידתעתמו הרות לש הרתכב תוכזל םיפאושה םילודגל שרדמ-תיב אלא ,תואיצמב
רתוי הז רמאמו ,היהש תומכ רבדה ראשנו ,השיאל וב םוקמ היה אל ךכיפלו ,םירפוס תויהל
הכלה הקספנש ,ומרג תולגב םייחה יאנתש יאדוב לבא .בצמה תא שרפל אב ריהזהל אבש הממ
הרות לעו ,רכש הל שיו ,הרות דומלל השיאל איה תוכזש םירמואה ,וילע םיקלוחה דגנכ ותומכ
ירעש ולעננו ,רזעילא יברכ ןאכ ורוה םייחהש אלא ,הליחתכל הז רמאמ רמאנ אל בתכבש
לש םיהובגה םיגרדה ינש תותלד ןהל חותפל ךרוצ היה אל ןכלו ,םישנה ינפב הפ-לעבש הרות
ךלפב םישנ תמכח דבלמ - הלכשה זא ונק אל םימעה ישנ םג .הכומנ ןתלכשה הראשנו ,רדחה
ולכי אלו םתיחמב ןהילעבל ורזעו ,הרותל ןהינב ולדגו ןתיב ולהנ לארשי תונב .תולשבמבו
ויה תוינמכח םישנ הברהו ,ןהב התייה םייחה תעד תאז-לכבו ,הרותל ןמזו תע שידקהל
םג ורתיו אליממ ,דומלת ןורוה אלש ןוויכמ .תודמולמה תוליכשמה םג תוטעמ אלו ,לארשיב
יכ ,ארקמ דומלב תוברהל תלעות בוש התייה אלו ,ותעידיב היולת התעידיש ,תירבעה לע
.ארקמב םג הכרב-ןמס האור וניא תילכת-דע עיגמ וניאש ימש ,ןויסינה םהל הארה

תורענה לש יתדה ןכוניח
,תיזנכשא-תידוהיל תיתדה ןתלכשה ורסמש אלא ,ורתו אל תורענה לש יתדה ןכוניח לע םנמא
תוילגרמ שיו ,המימתו תיממע תודהי חור התייה החורש ,הלודג םישנ-תורפס התייה הבש
ול ןתית תינמרגה תורפסה ףא רשא ,השיא ידימ ,הארנכ ,אציש ,"לאומש רפס" :וז תורפסב
קחצי-ןב בקעי יברל "הניארו הנאצ" - םישנה לש שמוחה ;תיפאה וחורבו לודגה וטויפב רקי
םעונבו ,ונושל םותב" לארשי תונבל םייחו הרות לש ןעמל היהש ,(1628 היצילגב) בונאימ
הריצי אוהש ,"תוישעמ ירופס" רפס ;"וילשמו וימגתפ רשועבו ויתודגא יעושעשבו וירמא
תוניחתה-תורפסו ,"םישנל ארמג" םשל הכזש ,לודג יממע רפס - ,םייניבה-ימי ףוסמ תימינונא
תונב לש ןבלל ןאכ תוארל לכונ רשאו ,רוזחמהו רודסה םתחה ירחא הדלונ רשא הבחרה
תועירי ןיב .הטושפה ןתאריו המימתה ןתנומא תא ,ןליגו ןבואכמ תא הבבוד ןתמשנו ,לארשי
ירה ,וניתודלות תופוקת ולעפ םישנה תורפס לע .םיבוט-תב הרש לש המש קיהבי וז תורפס
"יבצ תלחנ"ו ,םידרפסה תפוקתמ "תובבלה תובוח" םוגרת ,"הניארו הנאצ"ב םימת שורד ןאכ
,תידוהי החורש .לוח תורפס הלא לע ףסונו .תודיסחה ימימ "םיקידצ יחבש"ו ,הלבקה ןמזמ
םישודקה םירפסב ארקת השיא לכש ,השירד התייהו ."אבב השעמ"כ .ץוחה ןמ האב םא םג
הלע המו .תודהיב תונבה ךונח תא ורסמ וז תורפסלו .הימי לכ םיבוט םימיבו תותבשב םהה
,האירקב ידו ,דומל העבקל ךרוצ ןיא ,הלק התארנ התעידיו ,םאה ןושל ןושלהש ןוויכמ ?םדיב
הנחגשתש ,תוהמאל תונבה לש ןכוניח ךשמה רסמנו ,רועש םהל ןיאש םירבדה ןמ איה האירקו
ןיזהלמ הז עבונ ןיעמ קספ אל ,תודהיה חורמ תיבה חור התייהש דוע-לכו .תותבשב ןתאירק לע
.רבדב קזנ לכ היה אל ,םישנל תרחא הלכשה התייה אלש דוע-לכו .ינחור ןוזמ םישנה תא

טשקתהל לארשי תונב ולחהש העשמ לבא .תיבה קשמבו םישנ תכאלמב היה ןכוניח רקיע
רקבל ולחהו ,ןדומלב הרות לוטב ןיאו ,ןהל אוה טישכתש ןוויכמ ,ןהל וריתהו הלכשהב
ושכר היבוברע-רדחב .דאמ קזנה לדג - תיללכ הלכשה ירחא תוהנלו םיממע לש רפס-יתבב
הלכי אלו ,הלדח הב האירקהו ,וקחרתנ הנשונה םישנה תורפסמ .ןתודהי הילעו תירבע האירק
ןופצה תוצראב וטיעמה הזל ףסונ דועו .ןשפנ תא תיללכה הלכשהה העלב התעמ .םולכ תתל
,הילע התיבו הינב לופטש םושמ הרטפל השיאל רתה אצמנש ינפמ ,רובצב הליפתב ףתתשהל
אלש ,הרתי תועינצו תווינע םושמ םישנ-תרזעמ םישנ לגר עונמל ורמא םילודג םידיסחו
הלחתמ ,הז רבד ףסונ דועשכ .יונ ישובלמבו םיטישכתב הנרדהתת אלשו ,תוליכר ןועב הנדכלת
השיאה תלאש הדלונו ,השיאה לש תיתדה התלכשה הדרי ,הלאכ םיילאידיא םימעטמ
םירדחהו ,תורענל ירבע ךונח ונתנש ,םיימואלה ונקת ןאכ .לארשי-תיב הניאש ,לארשיב
שי ןופצה תוצראבש דועב - הלפתלו תסנכה-תיבל ןוריזחהו ןהל יתד ךונח ונתנש ,הינמרגב
תונבהו ,תודהילו הרותל הבישיבו רדחב וכנחתי םינבה ,תילכתב הנוש תונבהו םינבה ךונחש
.תוללובתהלו הלכשהל ירכנה רפסה-תיבב

ך ש מ ה