רדחה

ץישפיל .מ .א

יעיבש רפס ,ף"רת ןוויס-ןסינ ,הפוקתה

ה קלח ד קלח ג קלח ב קלח א קלח

ןכותה
שמוח רדחל ךומנ רדחמ
?רדחב ודמל אל המ
ילאודיבידניא דומל
וידימלתמ תושירד שרד רדחה
תועוצקמה לכל דחא הרומ
דומיל ירפסב אלו תורוקמב דומיל
תיב ירועיש אלל
שמוחה דומיל
?יטסילאיר וא יטסינמוה דסומ
רדחה הנבמב היכראריהה
היבוברע-רדח
:ויה היבוברע-רדחבש תותכה שלש
היבוברע-רדח לש םידומלה תילכת
האירק דומיל
האירקה תארוה תטיש לש תרוקיב
היבוברע-רדחב האירקה רפס - רודיסה


שמוח רדחל ךומנ רדחמ
לגרתי םרט ףאו ,שמוחה רדחל והולעה דימ ,האירקה תעד תא ךומנה רדחב דליה שכרש ןויכ
שוכרי הליפתה ירדס תעד לבא ,םידומל תישארו האירק לגרה השמש הליפתה .וכרצ לכ הב
שמוח דליה עדי טעמכו .רוזחמהו רודסה ירמגל וחנזנ התעמו ,רובצב הליפתה ךותמ דליה
לחה וישכע הז דליה .ארקמה דומל חפקתנ ןאכו ,ארמגה רדחל והוסינכה דימ ,י"שר טעמו
רשא ,ארקמה .םולכ ודיב הלעה אלו ודומל-תיבמ אצי הנהו ,ארקמה ןמ םיקרפ דמלל
,ירמגל טעמכ החדנ ,םינש שמח ול ועיצקהו יזכרמה דומלה היה םיאנתה ימי לש רפסה-תיבב
,תרתוימל ותעידי הבשחנש אל .אליממ עדי ארקמהו ,דומלתל סנכיהל רהמל דליה לעש ןוויכמ
התרקב הלכשהה החתמ רשאכ .לובגו רוצעמ םוש היה אל ,םידומל תבצק לע ורמשש ןויכ אלא
לכונ .ארקמב םיברמה דגנכ םידיסחה תולובגב דוגינ ףא דלונ ,ארקמ דומלב וטעמ לע רדחה לע
לבא .הנשמה לש דומלתה-תיב ידי לע הרקמהו רפוסה לש רפסה-תיב חפקתנ רדחבש ,רומאל
ירמגל הקל הנשמה דומל .שרדמה-תיבל טעמכ ךפהנ ,דומלתה-תיבל םיאתמה ,ארמגה רדח םג
היהש ,ומצעל דומל רותב הנשמה דומלו ,תוינשמ ןיבהל ופוס ארמג דמולה דלי ,ארמגה רדחב
.ירמגל החדנ ,דומלתה-תיב לש ונכת לכ

.דומלתה תעידי יהוז ,םידומלה תילכת יפלכ ,דחא דומל יפלכ ןווכמ ולוכ רדחה השענ ךכו

?רדחב ודמל אל המ
אלא ,רדחב דמלנ אל קודקד .ההימת ידיל אובנ ,רדחב ודמלנ אלש ,םידומלה תונמל אובנ םא
תעד תא דוחייב תעבות הלכשהה הלחהש העשמ .תורחבה ימי לש תיטרפה הדיקשל רסמנ
םידושח ויה םישדחה קודקדה-ירפסש דוחייבו ולוכ עוצקמה דגנכ דוגינ םג דלונ ,קודקדה
.תואיצמה-ירקי ויהו ונשייתנ םינשיהו םיליכשמ םהירבחמש ינפמ

הבוח ועבק אל םידיסחה םג .םיארי ירפסב אל ףא ,תגהונ התייה אל תורפסב הבוח לש האירק
העבק ןכו ,הבישיב םתורפסל םוקמ ודחיי ד"בח ידיסח קר ,תודיסח ירפסב האירקה תא
לש תועש ויה אלש יפ-לע-ףאו .םשודיח ינפמ ץראה העזעדזנו רסומ-ירפסל םיתע רסומה-תכ
לש םולב רצוא הלגש ,הפוקת התייה דלי לכ ייחב .רדחה יכינחב האירקה קשח לדג ,תורפס
בור ירהו .םהב עקתשנו ,שורדו רסומ ירפסו םירוסיי תולגמו תוישעמ-ירופיסו םיקידצ יחבש
ירעש תא םהל החתפש איה דומלתה תעד .םהמ השדחה תורפסה לש םירפוסהו םיארוקה
.תורפסה

אל ללכב ןושלה ירהש ,בל םשוה אל ןושלב הטילשלו ירבע ןונגס תשיכרל יכ ,וילאמ ןבומ
תובושתו רחסמ-יבתכמו םימולש-תורגא לארשי לכ ובתכ תאז-לכבו ,ומצעל דומל התייה
ירבע רבחמ קר אוה "רבחמ" - םירבחמה רפסמ ךרעב היה ברו ,תירבעב הרות-ישודיחו הכלהב
.םיארוקה רפסמ היה ברו -

הב חטבו וילתכ ןיב ןיידע םתויהב םהמ השרד ,ויכינח לש תימצעה הדובעה לע ךמס רדחה
.הרות-ןבל םדא השענ ןהבש ,תועידיה לכ ונתנ אל הבישיה אל ףאו רדחה אל .םתאצ רחאל
,אברדא ,הדעב וענמ אל וירדסו ,תימצע תישיא הדובע ילב ,םידומל קשח ילב ריוצי אל רדחה
וניא רדחה .הדעב עירפיש שי יפוריאה רפסה-תיבש דועב - ,הררועו הושרד ,םוקמ הל וחינה
היה אל ןמזה דובעש לכ םע .תחא תנוכתמבו דחא סופיטב םלכ םאיצויש ,וידימלתל סופד-תיב
.יפואהו ןוצרה דובעש וב

אוה םעדוי וניאש ימש ,ויה םידומל המכ .ךרעב טעמ קר הרוהו וידימלתמ הברה שרד רדחה
בגא םדמלל ,ריוואה ןמ םטלקל םדאה לע .ללכ רדחב ודמלנ אל תאז-לכבו ,ץראה-םע רדגב
םתעידיש ינפמ ,לדגישכ םתעידי תונקל ,תויונפה ויתועשב םהילע דוקשל וא ,רחא דומל
םיאיקב ויהי אל הרות-ינב רדחה יכינחש ,עראיש שי ןכלו .םתוא הרוה אל רדחה לבא ,הווצמ
.רדחב טעמתנ םיניד דומל ,תולבא ינידו הליפת ירדס לש םיטרפב

תא םידמולה לכ ועדי תאז לכבו ,וילובגל ץוחמש םידחוימ "םירפוס" תושרל רבע הביתכ דומל
םיינוציח םידומלו תורז תופשו ןובשח ודמל אלש ,רמאהל ךירצ אלש רבדו .וירוב לע בתכה
,הרות םניאש אלא ,רוסא לש םירבדל הלא םנמא ובשחנ אל הלכשהה תמחלמ ינפל .רדחב
ודיקפת רדחה ;םהב וקסועב םדמול םדאש ,הסנרפו היחמ רדגב םה .רדחה לע םתקיז ןיאו
.םידומלה ראש לכ תא עלב ,ארמגה רדח לש יזכרמ דומל רותב ,דומלתהו .הרותה

הז זכורמ דומלו ,םהב הדובעה תא זכרל היה רשפא .רדחה לע ומתוח חינה תועוצקמה טועמ
תינוצקה תילמרופה הטישה .םידליב היוצמ יתלב העידי סינכהו םיאלפומ תורפ לישבהש אוה
רדחה ןמ לוזגי תועוצקמה יוביר .תועוצקמה טועמב תינתומ ,הטיש הניאש וז הטיש ,רדחה לש
חורה זוכיר דעב ענומה ,תועוצקמה יוביר לע ולבק יאפוריאה רפסה תיבב ףא .ויפוא תא
הלא םידומלה וחפקי לבל ,אלמ זוכיר םישרוד רדחה ידומיל דוחייב לבא .חומה תא םטמטמו
,שדק ידומיל המכ לע םג אלא ,ושרדנ אל ןידעש לוח ידומיל לע קר אל ,רותו ןאכ היה ,הלא תא
.הרותה יפוג םהש ,םידחא םידומלב דימלתה םע הרומה חוכ לכ םצמצ ןעמל

ילאודיבידניא דומל
דמלמה .לודג חבשו לודג םגפ הל אוהש ,ילאודיבידניאה דומלה היה רדחה תטישב לודג דוסי
דלי קר דימת הרוה אלא ,עובשב םיימעפ וא םעפ ,האצרה תעשב דבלמ ,התכה תא הרוה אל
םיביוחמ ויה םירחאה םידליה .ורות עיגהכ דלי רחא דלי דמל ךכו ,וינפל ארקש ,דחא
,תוקספה םוקמ האלמ הרזח תעש .םמצע תעד לע ונייע וא וחנ אדיפק ןיאב לבא ,בישקהל
תלוכי יא ןאכ שיש ,ןבומ .תימצע הדיקשל רסמיהלו תובשחמ ירחא רותל םידימלתל הארק
ושעי המו וממעתשי םחרכ לע םירחאה םידליה ירהש ,הלודג הלקלקהו ,המלש התיכ תורוהל
יאנת .םיבוט םירדחב אקווד ,םידליה לע הדיבכהש ,תעמשמה רמח לכ ןאכמו ,ואטחי אלש
דלי לכ לש וביט תא דמלמה ריכה רחא דצמ םלוא .ידמ רתוי ודיפקי אלש ,היה וז הטישל
.דימלתה תוהמ תא שפת ןוצרמו תעדמ אלש ףא .דמולה דחאל ותרבסה םיאתהו וילא לגתסהו
רפסמ טעמל םרג הז דומל ןפוא .הנממ הבוט הטיש ךל ןיא חבושמ דימלתלו הלועמ דמלמל
תותכב רדחה ,ףיסוהל ןיא םהילעש םידלי השמחו םירשע וימיב עבק דומלתה .התכ ידלי
.ליגרה רפסמה םידימלת רשע-םינשכ וא הרשעכ ויה ןאכ .הז רפסמל םלועמ עיגה אל ארמגה

םידמלמה רפסמ תא הזל ףרצנ םאו ךרכ לכבו ריע לכב םידמלמה רפסמל בל םישנ םא
תארוהל תוחוכ לש בר רפסמ שידקהש ,םע היה אלש ,ונל אצי ,םידיחי יתבבשו םירפכבש
רדחהש ,םידמלמה ןיב תורחתהה דוסי ידי-לע הגשוה וז האצותו .הלוגב לארשיכ ,תוקונית
תודוהו .דוסיבש רבדל ,םילעב-ןיינק היה רדחהש ,הז רזומ רבד םג היה ךכ .יטרפה םניינק היה
דע טעמכ ,אורקל םיעדוי םניאש ,םירובה רפסמ וניניב טעמתנ םירדחהו םידמלמה יובירל
.ספא תגרדמל

ויה םיליגר םנמא .תותכל עובק ליג ןיאו עובק ןמז ןיא ךכ ,העובק םידומל-תבצק ןיאש םשכ
העש לכו ,הלע - ךכל עיגהש ימ ;ועצמאב םתולעהל העינמ ןיא לבא ,ןמזה ףוסב םידלי ריבעהל
תא בכעי ןפ ,הנכס ןיאו ,הדמל היה דחאה עוצקמה ,תועוצקמה טעמ ןיגב רשפא היה הז .ונמז
תורשפא הנתנ איה ,תוערגמ םג הב ויה ,העש לכב תאזה היילעה .םירחאה תועוצקמב וירבח
.הבקעב וז הילע האיבהש ,ברה רכשב אצי הז דספה לבא .הרשיה תא תוועל םיפיקת םירוהל

אינהל םלועמ םכרד םירדוסמ רפס-יתב לכ .רדחה בכע אל םתוא ,אלפ-ידלי דימת ויה רדחב
היה ,ךפהל .רדחב היה אל הז יוקיל .ןיבמ לכ לובקי הז לע ,םתלכי לכ חתפלמ תונורשכה-ילעב
ןורשכ-ירסוחמ יכ ,המרג תירבעהו דימלתה דומל לש הדותמה .תונורשכה-ילעבל רקיעב ןווכמ
יולת לכה היה הלא םידומל ינשב .ואציו ושרפו ,ורבעל ולכי אל רשא ,לובגל רהמ ועיגה
.אציו לשחנ ,םינמז רפסמ תולעל ותרישכה אלו הטלק אל ותשיפתש ימ ,הטילקבו השיפתב

וידימלתמ תושירד שרד רדחה
הדובעל םליגרהו םהל הפס ,אברדא ,םידליל םידומלה תא לקהלו םיענהל ףאש אל רדחה
ץפחה אלא ,הדובעה תלקה ךותמ םידומלה קשח תא ררועל לדתשה אל .רומח ןויעלו המת
וב הגהנ אל ןכלו .הביבסה ךותבש הבוחה תרכה ךותמו השקה תעמשמה ךותמ אובל ךירצ
ךותל הציפק ןאכ התייה דימת אלא ,שדח דומל תארקל םידימלתה תנכה ,םידומלה תגרדה
העינמ התייה אלו דומל ירפסל ויה תורוקמה ,דומלתה ןמ וא שמוחה ןמ רשי לחה ,שדח ןיינע
לע דיבכה הז לכ .וטמשנ ,הנכה שמשל ולכיש ,םידומלה .הרומח השרפב ,השק איגוסב לחהלמ
.ינוניבמ רתוי ןורשכ שרד הזה דומלה .שדחה ןיינעה ךות לא הסינכה תא הגשה-ישולח

קר בל םש רדחה .ולדבו והורבע אל םישלחהש ,לובגל הזכ ןפואב היה ןיינעל ןיינעמ רבעמה
התעדל אליממ םידיתע תונורשכה-ילעב יכ ןעי ,הנשמה דומל וב לטבתנ .תונורשכה-ילעבל
ןאכמ םיחרק ואציו תילכת דע ועיגי אלש ,ןורשכה-ילד לש םקזנל ושח אלו ,ארמג םתעדב
.ןאכמו

,זכרתהלו קימעהל ,בשחל וליגרהב ,תילמרופ הרשכה לש ךרע ול שי ומצעל אוהשכ דומלתה
לילכ הדובעה וב לדחתש דע לקמה ,שדחה רפסה-תיבכ אל .רדחב הרומח התייה העיבתהו
,םודס-תטמל יהתו םיבורמלו בורל תנווכמ ותינכת רשאו עושעש ךותמ לויט אוה דומלהו
ומכ ,וב רשא ,רדחה ןכ אל .הדימ-ילדג לש םהילגר הצקמו תינחור המוק ינטקל תנכומה
.ןורשכ-יננוחמל רפס-תיב טעמכ ,תונורשכ רורב תיבל היהו םייוליעו אלפ-ידלי ובר ,הבישיב

תועוצקמה לכל דחא הרומ
םימעה םג .תותכה לכבו תועוצקמה לכ תא וב הרוה דחא הרומש ,רפס-תיב היה רדחה
הז ץומיק ונתאמ שרד הלוגב ונבצמ .סיכ ןורסח םוקמב הלאכ רפס-יתב םהל שי םישדחה
קר רשפא היה הז רבד לבא .וניתוצופת לכב ךונח-יתב םיקהל ונלוכי ול תודוה קר יכ ,עיגפמב
רשפא תוניחב ילבו ,דמלמ לש ורשכהל הדימ-הנקל היה דחא עוצקמ .תועוצקמה טועמ ןיגב
.הואלמיו ואוביו םתדובעל ונכסיש ,םישנא אוצמל היה

.הארוהל רשכה ונממ שרוד אל לבא ,תורוהלו דמלל וילעש המ הפי ןיבהל ךרצוה דמלמה
ושגינ רשי .רועש לכל תומדקה ילב ,הנכה יגרד ילב ,תיכוניח הקינכט ילב רדחב ונתנ םירועשה
ןה תומדקהה .דומל םוקמ ןאכ השפת אל הארוה לש הקינכט .איגוסה לא וא השרפה לא
- טרברה לש םדוסימ הארוהה יגרד .רשיה סחיה דעב תועירפמו רוקמהו דמולה ןיב הציצח
.רפסה-תיבל רדחה ןיב הטיש לדבה םיעבוקו רדחה חורל םידגנתמ רליצ

ולזגי יכ ,תורוקמב הנוגה העידי חיטבי אל הארוה יסיסכת לכ יפל דומלהש ,הארה ןויסינה
קר ארקמב םגו ,תוכיא תומכה דומלתה דומלבו ,םילוצלצ ינש ןיבש םידומלה תעש תא הלא
טרפי אל דימלתהש ,ץוחנ דומלתה דומל תלחתהל .תשקובמה תוריגשה ןתית הבורמה הרזחה
והועירפי אל הארוהו הרבסה בור ,םיקוידהו םיטרפה בורש ,השגרהב טלקיי אלא ,ידמ רתוי
אל ,שדח רפס-תיבב בר ןמז ורוה רשא ,םירומ יכ ,יתיאר ןויסינה ןמ .תידומלת השגרה חתפלמ
.דומלתו שמוח תארוהב בוש וחילצה

דומיל ירפסב אלו תורוקמב דומיל
םירוצקב רדחב ודמל אל .דומל-ירפסב םג טעמ ,תורוקמה תא הרוהו תועוצקמב טעמש ,רדחה
תומכ םתשלש - דומלת לש תכסמו שמוחהו רודסה :וב ויה דומל ירפס השלש .םיטוקליו
קיחרי םירוצקב דומלה .ולובגב דקפי לבבו רכזיי לבב םהש ,םירוצקל דגנתי רדחה חור .םהש
וזוזי אל םיעטוקמה םיקוספהו ,ולדגישכ םהל רזה ,םלשה רפסה לעמ םידליה בל תא
תורשפא ןיאב ,הגרדה לע רותו ןאכ שיש ,ןבומ .ותרוצכ קוספה תלועפ דעב ועירפיו םנורכיזמ
אלש תוישרפ ידי-לע דליה תומימת םגפית ןפ ,הגאדה .ידותמ רדס יפל םיקרפו םיקוספ ררבל
,ןושלו המוא םושב התומכ ןיאש ,תועינצל רדחה ימיב ועיגה ןה - הגאד הניא ,שרפתהל ונתנ
ורבע ךיא ,םיחמומ םירומ ידיב ןויסינ יתיאר .םישנ רדסמ תוכסמ םידליה ודמלש יפ-לע-ףא
וישכע ונתי םיטנטסטורפה םג .הרומה לש תיכוניחה ותשגרהל רוסמ הז - הלא לושכמ-ירוצ לע
דומלב םגש ,םיגוגדפה םויה םיברו .םידליה ידיב אוהש תומכ רתול לש ומוגרתב ארקמה תא
,תפיוזמה התודלי םע ,םידליל תרווחה תורפסה תאו האירק ירפסלו םיטוקליל ודגנתי תופשה
אהי אלש ,אשנו הובג רבד ןיא - תורוקמה תא וילא ריזחהלו רפסה-תיבמ קיחרהל ורמאי
דוסיבש רבד הז היה רדחב לבא ,ןושלה תארוה עוצקמב הזב עירכהל ןיא םאו .םינטקה חורל
.הנוכתבשו

תיב ירועיש אלל
וינפבו דמלמה יניעל םכשמה לכב ויה ןונשהו הרזחה .ול ץוחמ םידמלנה םירועש ויה אל רדחב
רחאו ,תחא םעפ דמלמה הצרה הליחתב ;בר םוקמ רדחב השפת אל האצרהה .ותרזעבו
שבתשנש רבד לכ ,האיגש לכ הרזח בגא ןקת דמלמה .עובשה לכ הכראש ,הרזחה האב ותאצרה
דע ןנשו ,הפי טלקנ אלש רבד לכ לע רזח ,ןבוה אלש רבד לכ ריבסהו שרפ ,ותנבהב דימלתה
רדחב םידמלנה םירפסה .םידליה דצמ תורידת תולאשל םוקמ היה ןאכו .םידימלתה ועדיש
ולעיש ,םיכסהל ולכי אל ןכלו ,וימי לכ םדאה דמלי םהבש ,םישודקה םירפסה םה םה
קקזנ אל הז דומל-ןפוא .הכשמה לכב הרזחה לע דמלמה תרוקב ןכלו .םתנבהב םישובש
חינה אל םימת םוי דומלו ,תונווכמ תומדקהלו תמדקומ האצרהל ,םידחוימ הארוה יסיסכתל
.רדחל ץוחמ םידימלתה לע םירועש תלטהל היונפ העש

תוריגשל-ארקמה ראשבו שמוחבו הליפתב ;ילמרופ ןפואב הנבה תרשכהל ופאש דומלתב
,ורושאל והניבי אל םא םג לארשימ םדאל רז קוספ םוש אהי אלש ,העידי לש תוימיטניאלו
.רדחב גהנ אל הפ-לע דומל לבא ,הרזחה ידי-לע וז העידי הגשוהו

שמוחה דומיל
הרדסה דומל .עובשל הרדס ,ויתוישרפל דמלנ ,שמוחה-רדחב יזכרמה דומלה היהש ,שמוחה
תועובשל םינומ היפ לעו ,ישימחבו ינשבו תבשב הב ןירוקש ,הרדסה וז ירה ,םייחב רושק היה
הודמליו ורזחיו םוגרת דחאו ארקמ םינש הילע ורבעי םילודגהו ,רחסמבו םימולש-תורגאב
שרדמה-תיבב לודגה ןחלושה לעש ,הרדסה איה ירה ;םישרפמ ראשו י"שר שורפ םע תבשב
ישנאל תרסמנ קידצה תרות םידיסחה ןיבו ,הלש השרפב שורדי םירשימ-דיגמו ,הב דמלנ רועש
אל ןידעש העשב ףא .הלש הניינעב םילודגה םיחישמ תודועס-שולשבו ,הנממ קוספב ומולש
ףיסוהו ,עובשל הרדסה ןמ קלח ,ןיעטוקמל שמוחה תא רדחב דמל ,הרדסה לכ דליה רמג
.ארמגה-רדחב םג ודמל עובשה תרדס תא .הרדסה םילשהש דע דומלל

תבשל ןושאר םויבש ,רדחב היה לודג ללכ .םידומלה לכל הז יעובש רדס רבע שמוחה דומלמ
יעובשה רדסה .תבשה ינפל רומגלו עובשה לכ ןנש ןעמל ,שדח קרפב ,השדח איגוסב םיליחתמ
וקלחתנ םידומלה לכ ,טושפ דחא רדס היה תוצופתה לכב .תינכתה לש תוטשפה תא ןתנ הזה
יונשו הקספהמ לבס אל ,רחא רדחל עובשה תליחתב סנכנו עובשה ףוסב אציש דלי ,תועובשל
םידומלה-תוכרעמבו תוינכתב ךרוצ ןיאב ,הלוגב רדחה לש ומויקל הרזע וז תוטשפ .תינכת
לכב סנכיהל לוכי דימלתו ,תחא התכב דומלל ולכי הנוש ליג ינב םידימלת ,רפס תיב-ירדסבו
.תוקפנ ןיאו עובשה דומלב ול תונוכמה התכל סנכי סנכנה .העש

הל ידש ,הווצמ-הווצמ םשל םיעטקה ודמלש ,תעדה לע הלעי ,םישודק םירפסמ ודמלש ןויכ
לש דומל .העידיל ופאש רדחב .וימימ רדחב הררש אל תאזכ חור - ,העידי אלב ףא דומלב
רפס-יתב שי .רפס-תיבל רודחי םא ,דומלה תא בירחהל לולע ,הז ןבומב המשל הרות ,הווצמ
.תואצותה היפלו ,םהב טלשת וז חורש ,הינמרגב םידרחל תד לש

?יטסילאיר וא יטסינמוה דסומ
תורפס רקיעב הרוה רדחה ?יטסילאיר וא יטסינמוה דסומ רדחה היהה :תחא הלאש דוע
םדאה תעד ,וללה תורוקמה ןושל תאו תידוהיה תוישונאה תורוקמ תא ,השודק תימואל
םיאתמ הז גשומש המכ דע) ידוהי-יטסינמוה דסומ ןכ-םא היהו ,םייחב וכרד תעדו לארשימ
עבטה תא .םיילאיר םידומל ללכ וב ודמלנ אל ירהש ,היה אל יטסילאיר .(יממע ס"יבל ללכב
תיגולוליפ הדותממ קוחרה ,דומלה ןפוא לבא .םלועב לגלגש ,וייח ךותמ קר ריכהל םדא לוכי
דומלתה לש ישממה ןכותה ,םייח תבוח הוותמה ,םייחה-תרות לא יחה סחיה ,תירוטסיה
,ילאיר דוסי הז דומלב וסינכה הלא לכ ,דומילה ךותמ הבשחמל ילמרופה יחותינה רשכההו
יפל רבד ךירעהל םיעדויו םלועה תויווהב םינתונו םיאשונ ,םיישעמ םישנא רדחה איצוהו
.ושממ

אילפמ .םיארומאהו םיאנתה ימי לש רפסה-תיב תוישא לע הנבנ םיזנכשא תוצופתבש רדחה
המד תורוקמה ודמל וב םגש ,סנסינירה ימי ינפלש יפוריאה רפסה-תיב ןיבו וניבש ןוימדה
לא םירפוסה לש רפסה-תיבמ העפשה תורוניצ ןאכ שי רשפא .רדחה לש דומלה ךרדל
ןויבצ ול ןתנ ,ותטישב תילאירטמו תילמרופ ךרד ןיבש ,דחוימה סחיה לבא .ירצונה רפסה-תיב
.ונכתו ותוימינפב דחוימ

רדחה הנבמב היכראריהה
לכ ,רדחל ויה םיגרד השלש .הבישיב הלש ךשמההו רפס-יתב לש המלש תכרעמ התייה רדחב
:ומצע-תושרב דחוימ דסומ היה גרד
,(היבוברע-רדח ארקנ ןכלו דחי תודליו םידלי ודמלי וב) םיקדרד-רדח וא היבוברע-רדח
שמוח-רדח
.ארמג-רדחו
היבוברע-רדחב .םהבש יזכרמה דומלה םש-לע םהיתומשב וארקנ םינורחאה ינש
ארמגה-רדחב .םירזוע םג ויה הלא ינשב ,דחא-לכב תותכ שלש בור-יפ-לע ויה שמוחה-רדחבו
,ארמגל םידחא םירדח ריע לכב ויהש אלא ,תותכ וב ויה אל בור-יפ-לעו םירזוע ויה אל
.רדח לכל עודי גרדו יפוא היה םימי בורבו ,דמלמה תלעמ יפל רדחה תוגרדמו

 

היבוברע-רדח
עבראו שלש ינב ךרעב ,דואמ םדקומ ליגב תוקוניתה תא לבק םיקדרד-רדח וא היבוברע-רדח
.דומלה תלחתהל ליגה תעיבקב תוקולח תופוקת הארנכ ,ויה םיארומאהו םיאנתה ימיב .םינש
:יונש תרחואמ הנשמב לבא ,רפסה-תיבל עבשו שש ינב םיסינכמ ךליאו אלמג ןב עשוהי תנקתמ
ליגה דרי תאז-לכבו ;םיסינכמ ןיא ןאכמ תוחפבש ,םיקסופב ךכ שרופמו ,ארקמל שמח ןב
ךכל ומרג .תומלש םינש שלש ןב אוהשכ תויתוא רכה קוניתה תא דמלל רתוהו ,דוריו ךולה
,תיב תסופת להנל ןהילעו תונרגתבו תונחב ןהילעבל רזע ויה תוהמאה :םיילכלכה םיאנתה
רתוי הז רדחל התייה ךכו .םויה ךשמב םאה לע םידליה לש םלופיט אהי אלש חרכה היהו
םבורב ויה םידליה .אלמ אל םידלי-ןג תבוחש אלא ,םידלי-ןג ןיעמ ,םידליל הסחמ-תיב תנוכת
תנכס הרסוהו ,תוקזהו תונוסא עונמל ,קוחרמ החגשה התייה רזועה תחגשה ,םשפנל םיבוזע
.םימת םוי םקיסעהל גאד אל שיא לבא ,םירכנ יבבוש לש הרבחה תנכס ,בוחרה

םיגהנמ ויה םייניבה-ימיב .הנטק הגיגחב רדחל םידליה תא םיכילומ ויהש ,תורייע ויה
,ןסינ שדוח שארב וא ונתרות ןתמ םוי תועובשה גחב :רדחל םידליה תסינכ ןמז רבדב םיקולח
ואבוה המכשהב :רדחל הסינכה תא םייגיגח םיגהנמ ודנע םייניבה ימיב .רבד לכל רשכ אוהש
דליה תא חקל דמלמה ,"תיגיגכ רה םהילע הפכ"ל רכז - רפסה-תיבל תילטב םיפוטע םידליה
וילעו ןויליג וא חול וינפל םשו ,"קנויה תא ןמואה אשי רשאכ" :בותכש המ םייקל ,ועורז לע
תויתואה רדס תא דליה תא אירקה הכו ,הרותה חבשב תוארקמ המכו ,תיב-ףלאה תויתוא
,הנטק הגוע והוליכאהו ,וב חושמ היהש ,חולה לעמ שבדה תא דליה קקל ךכ-רחאו ,םיקוספהו
לש ושאר לע ושחל דועו .םיקוספ ובתכנ הילע םגש ,תלגלוגמ הציבו ,תוארקמ המכ הילע ויהש
.החכש לש רש הרופל העבשה לש שחל דליה

.תירוליק היה המשש ,וז הגועמ ומשו ותריש לטנ רילקה רזעילא יבר יכ ,רפסל העדי הדגא
םושמ ,םייח םימ הווקמ לא וא רהנה תפשל דליה תא וכילוה וללה תונדגמ ולכא ירחא
תודע קר שי םויה .דומללו ןורכיזל םילגוסמ םיכשומ תורהנו ,םימל הרות ירבד ולשמנש
אורקל דימ בשי םש ,רדחל תועורזה לע וכילוהלו תילטב דליה תא ףוטעל וגהנ ןיידעש ,תוטעומ
,הרוק ימשמ לפונה ,הז סרפל המתו חמשה דליהו ףדה לע םיקתממ ליטמ ךכל ןמוזמה ךאלמו
תצקב .הרות דומלל דקוש היהי םא תובורק םיתעל תולגיהל דיתעה ךאלמ והזש ,הבושת לבקי
דומלב לחהל םיקדקדמ ,םינש שלש ול תואלמב ,דליה תדלוה םויבש ,ןיידע גהונ תומוקמ
.הוולתמ הנטק הגיגחו ,רדחל ץוחמ בור-יפ-לע תויתוא

:ויה היבוברע-רדחבש תותכה שלש
,תויתואה רכהל הנושאר התכ
,הפוצר האירקל הינש התכ
.שמוח תלחתהלו הטוהר האירקל תישילש התכ

,תטעומ העשל םובישוה אלא רידת ןחלושה די-לע םידליה לכ ובשי אל הינשהו הנושאר התכב
.םשפנל םישפוח ויה ,םידחא םידלי ורזחשמו

תלבוקמ תיזנכשא-תידוהי היגולונימרטו לבוקמ ןוגינ היה היבוברע-רדחב האירקה דומלב
דומלתב רכזנ רבכ הז רטוח .םויה לכ ודימ זז אל רשא ,("לעטייט") רטוח היה דמלמה דיבו
היבוברע-רדחב םג .דוקנה תוחתפתהב עודי דיקפת היה רטוחלש ,בשחל שיו ,םייניבה-ימיבו
.עובשה ףוס דע הילע ורזחו האירקה קוח תא דומל עובשה תליחתב תועובשל דומלה קוח טלש

היבוברע-רדח לש םידומלה תילכת
,ובש ירקיעה דומלה היה הזו ,תירבעה האירקה התייה היבוברע-רדח לש םידומלה תילכת
בתכמ ולידבהל - עבורמה בתכל וארק ךכש ,ירבעה בתכה ודמל ,רמולכ ,"ירבע" דומל ארקנש
תטיש התייה האירקה תארוה תטיש .סופדבש אטישמ בתכ אוה ,י"שר בתכמו אטישמ
לבא ,הפוריא לכב םעפ הטלש וז הטיש .תויתואה תומש ךרד האירקה לא תרבועה ,תורבהה
לש םימודקה תומשה .תיב-ףלא דומל ,תויתואה רכה היה האירק דומל תלחתה .םש הלטבתנ
תויתואה תומשב השודק שיש ,םידמלמ יפמ יתעמשו ,םמצעל תילכתכ ןאכ ויה תויתואה
ןהילע רזחו ,וינפל ןתומשב וארקו רדסה לע תויתואה תא דליל וארה הארה .תיב-ףלאה רדסבו
.ןריכהו ןעדיש דע םוי םוי

האירק דומיל
הלקה םוש איצמהל לוכי אלו איצמה אל ,הניבה אל דליהש ןושל לש בתכ הרוהש ,רדחה
גהונה דחוימה ןוגינה לקהל רזע רתויה לכל .תדמלנה ןושלב הדוסי רשא ,האירקה דומלב
הדיסח דמלה ,םיילד גוזו לסא ףלאה .תויתואה לש הנוציחה ןתרוצב וליטהש םינמסהו ,רדחב
ורסמנ םיארומאהו םיאנתה ימימ .הכראב ןונה ,הנטקב הנמסנ דויה ,תחא לגר לע תדמועה
שי .םידליה בלב ןתומשו ןרדס תא עוטנל ושמשש ,ןתרוצ ישרדמו תויתואה תומש ישרדמ
תויתואה רכה ירחא .הלאכ תומש ישרדמ ועיפשה תויתואה לש ירוקמה רדסה לע םגש ,רעשל
תואה לע ודיבש רטוחב הארהש ,דמלמה ינפל בשי דליה .ןהיתש ףורצו תודוקנה רכה רדחב אב
תרזע ילב דליה עדיש דע וארקו ורזחו וארק ךכו ,ב - תיב-לוגס ,א - ףלא-ץמק ארקו העונתהו
.דמלמה

ןידע איה רדחב קרו ,םלועבש רפסה-תיב לכב הלטב רבכו ,תאז הטישב לודג ישוק שיש ,עודיב
רובצמ דליל ול אצי ךיא ,וינזואל ועימשהש םילמה תנווכ ןיבהלו שופתל דליה לכוי ךיא .תמיק
וז הרוצש ,ןימאהל וילע !הרתי תוא םג וב שיש ,וא טושפה לוקה ףלא-םופאלמ תורבה לש הז
,ףלא-ץמק םניא ,ףלא תועובש ךשמב הל וארקש הלמהו הרוצהו ,ץמק הל וארקש וז הלמו
.(הצומק)א אלא

,תורבהל תויתוא ףרצלו רבחל ולחהו תורבה תאירק הליחתה תודוקנהו תויתואה רכה ירחא
דיבכי ,בתכה תאצמה םצעבש ,הבורמה הטשפההו ישוקה .דאמ ותשיפתב דליה השקתהש רבד
םולכ השענ אל ןאכ לבא ,עייסלו לקהל םירומה ואוביו ,םלועה לכב םידליה לע האירקה תא
איהש אוושהו ,רתסית םג וא ,חונתו העונת לבקת ,םינוש םידיקפת אלמת תואה .וז תילכתל
ול שי זנכשא תונידמ בורב ץמקה) םינוש םיאטבמ הל ןיאש העונת ןיאו ,העונת הניאו העונת
רדחב דליה לבא ;(םלוחה ןכו בא-תיב א-ףלא-ץמק :הינמרג ןופצבו היצילגב ,םינוש םיאטבמ
דע ,ול םוריבסהש ילב ,היללכ ול ורסמש ילב ,האירקה דוס תא שפתש דע בר ןמז תורבה ארק
.רודסב האירקל ורבע זאו ,ןגוהכ אורקל עדיו ,ונורכיזב טלקנש

האירקה תארוה תטיש לש תרוקיב
:דומלה תילכת .התוכזב ןועטל ןיאש ,המודמכו ,הפירח תרוקב החתמנ תאזה הטישה לע
קר תורוהל ךרדה .היפכו השק תעמשמ חוכב ,אדירג תוליגר ידי-לע ,הגשוה םנמא - האירקה
הטישב .האירקה דומלב דוחייב הקזנ הלגתנ ,הארוהב המלש התכ ףרצל תלוכיה וא ,דחא דלי
ךכ-רחא ,העש עברכ אלא דחא דלי תארוה ךישמהל ולכי אל ,תוליגרה לע הלכ הכומסה ,תאז
םויה לש ובורו ,ליחתמה דליה דמל םויב שלש םימעפ רתויה-לכל .בוש ורות עיגהש דע והורטפ
.הלטבל אצי

העודיה ןושלב דמולה .םהל תנבומ-יתלב ןושלב אורקל םידליה ודמלש ,הזמ אצי לודג דספה
.הארקה ינפל ונורכיזמ הבית יצח םילשי ול

ךותמ תודחא םילמ םגו ,רובדה ןושל ךותמ תודחא תוירבע םילמ ועדי רדחה ידלי םנמא
רסוח .רדחה ןהב שמתשה אל םגו קיפסהל ולכי אל הלא לבא ,רדחל ןדומל םדקש ,תוכרבה
דומל וענמיהב רחא עויסמ רדחה קלתסה דוע .האירקה דומל תא דאמ דיבכה ןושלה תנבה
וא הנש הלכאו רדחב האירקה תארוה הכראש הבסה יאדוב יהוז .ןורכיזל ליעומה הביתכה
.רתוי אלו םישדח השלשכ האירקה חקית לארשי ץראב שדחה רפס-תיבבש דועב ,םייתנש
היוצמו ,האירקה ביט לע חיגשה אל רדחה ,האנ-יתלב האירקל המרג הנבה ילב האירקה
לש ןוכנ-אל יוטיב .תורבהה בולשבו תויתואה תעלבהב ,תשבושמו תלשורמ האירק וב התייה
'פ 'ב תויתואב לק שג דבלמ) ללכ בל םשוה אל םישגדל .תאזה האירקה תא ןייצ (יריצכ) אוושה
רדחה לש ופרתו םוקמ .םהייח ימי לכל םידליה תאירל העיפשהש שי המיענב האירקה .('ת 'כ
הניגנה ול הדבאו לקשמו בצק רסח יזנכשאה אטבמה םאש ,בושחל שי .האירקה דומל אוה
וידימלתש ,רדחה לע תוכז דמלל רשפא הזב קר .רדחב הבורמ הדימב המשאה היולת ,הנוכנה
.רפס-תיב לש ליגל ןיידע ועיגה אל תמאבש ,תוטועפ ויה האירקב

.הריהמ האירקל עיגהש דע ארקו םויה בור ןחלושה די-לע בשי אורקל דליה עדיש העשמ
האירקה דומל ךשמהב םגופ וניא ןושלה תנבה רסוח .רדחה חילצה אקווד הז גרדל עגונבו
הסניש .תשחנמ האירק ינפמ שוחל שי ןושלה תא ןיבמה דלי לצא אקווד ,הברדא .ותליחתבכ
ןיבי אלש דליהש דועב ,הז יוקיל דעב עונמל לכוי הרומה לש ידותמ רשכה קרו ,יפ לע אורקל
ןוגכ תורזומ םילמ דליה תא ואירקהו רהזיהל ופיסוה דוע רדחב .הסני אלו שחני אל ןושלה תא
ךישמה ,םידליה לע דיבכהלמ שח אלש ,רדחה .ןורכיזה יפמ ארקי אלש ,סולקנוא םוגרתב
חילצהו ,םימעפ המכ דחא קרפב האירק ןונשב גהנש םג שי .ךרעב בר ןמז הנבה ילב האירקב
.תוקפנ ןיא אורקה תא ןיבמ וניאש דליל םנמאו ,ןורשכה ילד םידליה לצא הזב

הנה ,אורקל דליה דמלי םישדח השלש םינשבו ,האירקה תליחתב חילצי רפסה-תיבש דועב
באהו ,רובצה םע ללפתהל ול השקו ,םילודג תאירק הטוהר ותאירק ןיא ןידע םינש שלש רחאל
,שממ םילודגכ תוריגשו תוריהמל עיגי האירקה דומל ףוסב .רדחב ןכ אל .רמרמתמ
רדחה גישה ןכלו ,תינכימ האירקל ולכ רדחב שדקמה ןמזה תא רבסהה לוזגי אלה רפסה-תיבב
.רפסה-תיב לע רתי האירקב תוריגשו תוחיטב

היבוברע-רדחב האירקה רפס - רודיסה
לכ .תויתואה חול וילא ופרצ דומלה תלחתה ךרוצל .רודסה היה היבוברע-רדחב האירקה רפס
רודסה .ויקרפב הלודג תוריגשל עיגהו ,רודסב ךא ארק היבוברע-רדחב דליה השעש םינש ןתוא
,ותגרדמ-יפכ לארשימ םדא לכל :םינוש םירודס ויהו ,םידוהיה ןיב יוצמ-יכה רפסה היה אלה
וניתודלותב הפוקת ןיאו ,הכורא תוחתפתה ירפ ותויהב ,הנטק הקיתוילביבכ ידוהי היה אלו
ידיל איבי לבא ,תולפתה םעט תא םנמא ההקי רודסב האירקה ןונש .רודסב הימשר ןיאש
םידיסחה תלפתב תולעפתההו תובהלתההו ,הנווכב הלפת דעב ענמי אלו ,תימיטניא העידי
.רדחה יכינח םלוכש ,הנחכות

הז .רדחב דומל תולפתה םוגרתו תולפתה שורפ היה אל תאז-לכבו ,האירקה רפס היה רודסה
,דומלתו שמוחל עיגיו ודומל דליה ךישמי םא .ותוא םג העלבש ,םידומלה תילכתל ןברק היה
אלש ,תינכימ הריכזלו תלפתה תנבה רוסמל תלעות ןיא ,אל םאו ;וילאמ תוליפתה תא םג ןיבי
ויה םישנו תוטוידהש ,םיחיכש ויה תרבודמה ןושלל םימוגרת .תחא הלמ חכשיהב אצומ עדת
.םלצא םיוצמ

םתאצ ינפל וכרב וברעב ברע ידמ .תוכרבה דומל םג היבוברע-רדחב גהנ האירקה דומל דבלמ
רזועה ינפב רחשה-תכרב דליה ךרב רקובב ,הטמה לעש עמש-תאירקו ןינהנה-תוכרב לכ תא
םבל .םהיפ-לע תורוגש תוכרבה לכ ושענ םוי-םוי םרזחב לבא ,גהנ אל הפ-לע דומל .ותיבב
לכוא ירוישו םחל יתותפ רומשל םיזירז ויהו הלטבל תוכרבה לע רעטצה םידליה לש םימתה
.תוכרבה ירחא המיעטל

וז הלפת םג .הנממ קלח וא ,רדחב תירחש תליפת םג וללפתה ,האירקב ומדקתהש ,םידליה
.רובצב םידליה וללפתה רבכש םושמ ,הלפתה הגהנ אל שמוחה-רדחב .האירק לגרהל השמש

וצפח אל םירוהה ,וכותב שמוח דומלב היבוברע-רדח לש ההובגה התכה הלחה בור-יפ-לע
קר יכ ,הפקשהה הררש ללכ-ךרד יכ ,הפי האירקל םעיגה ינפל הז רדחמ םהידלי איצוהל
יוקל ,ןאכמ הנוגה האירק איצוה אלש ימו ,האירק תארוהל ןמוא אוה היבוברע-רדחב דמלמה
.וייח ימי לכ הב

,םינש שלש םידליה תא וב תוהשהל ויה םיליגר .היבוברע-רדחב דומלל עבקנ אל םינש רפסמ
עיגהל וקיפסה אל םינש עברא רחא םגש םידלי ויהו ,הנש אלא וב ושע אלש םידלי ויה לבא
.תילכת-דע

ןטקה רזועהו ,החונ היבוברע-רדחב תעמשמה התייה םיהובגה םיגרדה ינשל האוושהבו סחיב
.הבחב הרדחה ורהמ םידליה בורו ,בלה תא הכשמ םידליה תרבחו ,םימיה תא םיענה


ך ש מ ה