רדחה

ץישפיל .מ .א

יעיבש רפס ,ף"רת ןוויס-ןסינ ,הפוקתה

ה קלח ד קלח ג קלח ב קלח א קלח

ןכותה
רדחה לש ותמצוע
הלכשהה ימיב
םוגרתל הלכשהה תודגנתה
קודקד דומלל השירד
רדחב תד ידומיל
ןקותמה רדחה
"תירבעב תירבע"
לארשי-ץראב ירבעה רפסה
דומלתה תארוהב ןולשכ
דומלתל דומל-ירפס
ינומכחת רפס תיב
יחרזמה ךוניח

 

רדחה לש ותמצוע

לכו ,םיזנכשאה לש רדחה דעו םיאנתה לש רפסה-תיב תומימל לארשי לע ורבע תופוקת הברה
תליסממ רדחה תא תוגוהל חוכ ומצע אל לארשי ברקב וללוחתה רשא תועונתהו םימרזה
יונש השרד אל לבא ,םילודגה לש םדומל לע העיפשה תידרפסה היפוסוליפה .ותוחתפתה
יביטקייבוא ןפואב דומלתה לש ךוניחה תרות תא ד"יה רפסב רדס ם"במרה .םינטקה דומלב
ןויערה לע םירענה וכנחתיש ךירצש ומכ" :המשגהה תקחרה איה עבתש תחא העיבת .טעמכ
ויאורב ןיבו וניב ןוימד ןיאו ףוג וניא םשהש הלבק ךרד םהל רסמייש ךירצ ןכ ,דחא ת"ישהש
,(ןתנויו סולקנוא) םיאנתה ימי לש םוגרתה .רפסה-תיבב השדח התייה אל תאז העיבתו ."ללכ
תקחרה לש האצומ םג םא ,איהש-לכ המשגהמ רהזנ ,רפסה-תיב םוגרת םג קפס ןיאב היהש
.םינטקה דומלב דימת טלש הז דוסיו .ם"במרה לצא רשאמ רחא ילוא אוה םלצא המשגהה
הלמ םהל ומגרתש יפ-לע-ףא ,לארשי ידלי בלב םימישגמל םיילמסה םייוטיבה ויה אל םלועמ
םג .לשכיהלמ םהילע הרמש םתומימתו ,רוקמה ךותמ םוטלק תילארשי חורב יכ ,הלמב
.המשגהמ קוחר היה רדחה לש יזנכשאה םוגרתה

םולכ ןקתל הרמא אל תודיסחה םגו ,תוטועפה בלל היתודוס סינכהל השרד אל יאדוב הלבקה
ירופס ורפסש שי הלאו ,המולש-ישנאמ ויהיש םידמלמה ירחא הקדקד רתויה-לכל .רדחב
.החורב תוישעמ

,הנושארה העונתה .רדחה תא םג וחפק אל ,תודהיה ףוגב ועגפ אל וללה תועונתה לכש ינפמ
הבורמ הדימב התייה הלכשהה תלאש .הלכשהה התייה ,רדחה לע השק תרוקב החתמש
תמא יפ-לע רדחה תא רקבל האבש ינפמ ,השק התייה התרקבו ,רדחה תלאש ,ךוניחה תלאש
.וכותמ האב אלש ,הדימ

הלכשהה ימיב
ךכ-רחאו ,ותוינוציחב הליחתכל ,םינוקית וב ןקתלו ירוביצ רדחה תא תושעל השרד הלכשהה
אלו ,םיאלוטמו םילב םהידגב ויהי אל םידמלמהו ,םיחוורמ תוילעו תודמ יתב" .ותוימינפב םג
רשי םפוג ,הרותה תוקוחכ ובשיו ,םהידגבו םפוגב םייקנ ויהי םירענהו ,םהידגב לע בבר היהי
ואצמ אל דוחייב ."שפנה בשייתת ףוגה בושיב יכ תנתונ תעדה יכ ,ועעונתי אלו ,ךלוה
זנכשא תפש םירבדמה" הינלופ ינב םהש ,םהילע התייה הלודג הנולתו ,םהיניעב ןח םידמלמה
תונזח ,רדחל ץוחמש םהיקסע לעו ,םתלכשהו םשובלמו םכולה לעו ;"הקלובמו הקוב ךרדב
דיב רכש םהל עובקל ךירצו ,תמרוג העורגה םתרוכשמש ,וניבה םנמא .תונכדשו הטיחשו
,ובשח .רדחה לש ויפא תא הנשמה ןוקית לכ ושרד אל ןיידע הלכשהה ימי תליחתב .הבחר
רפס תיב - "םירענה וליטי החנמה תולעכ" - םימת םויל רפס-תיב ,אוהש המ רדחה ראשייש
,הדימעהו תורחבה ימיב ,יארקאב םינוציח םידומל ודמל םמצע םה .דבל שדוק ידומילל
ויה אל םייגוגדפ םינוקית .לוח-ידומיל לכ ללכל "םויל העש יצח" קיפסי םצעב יכ ובשחו
.םהיתופקשה ףקיהב

תוישרפ שי וללגב רשאו ,םיעטק דומל ידיל איבמה ,יעובשה רדסה תא ורקב שמוחה דומלב
וקדצש יפ-לע-ףאו .רפסה-לע הרותה דומל ושרד ןכלו ,ללכ הנדמלת אלו םינמזה ןיב הנלוחתש
שמוחה דומל ןיבש רשקה לע רותיוה םהיניעב היה לקש ,הומתל שי הנה ,םיעטק דומלל עגונב
.יעובשה רדסבש תסנכה-תיב ייח ןיבו רדחב

םוגרתל הלכשהה תודגנתה
,ןושל יגליע דימלתה םגו ברה תויהב" :יזנכשאה-ידוהיה םוגרתה םהיניעב רשי אל רקיעב לבא
תוסרוסמ תויזנכשא תולמ ידי-לע יוארכ וניבה אלש תוירבעה תולמה תוקוניתל ומגרתי
,ךלמ-ךלמ) תומגרותמ ןניאש ,תרבודמה ןושלבש תוירבעה םילמה לע ולבק ןכ ומכ ."תוקלובמו
ףילחהל היה םנוצרו ."םידחא םירבדב ןתוא אטבל דימלתה לגרומ ןילמ תצקמ" ;(חרזמ-חרזמ
אקודו ,םיליכשמה ןיב העשב הב דלונש ,םיראבמה לש יזנכשאה םוגרתב הזה םוגרתה תא
םחנמ-ןב השמ 'ר לש תיזנכשאה הקתעהה תמאב" יכ ,הלמ טמשה ילב ףוצרו אלמ םוגרת
ול םגרתל ךכ-רחאו ,המצע ינפב הלמו הלמ לכ רענל םגרתל דמלמה ךירצו דאמ תחצחוצמ
הפ-לעב דיגיו ,ונושל לע הרוגש היהתש דע ,ויפב המישיו ,הדמלי רענהו ולכ רמאמה רובח
תיבמ רבכ ,תאזה החצה הקתעהה ידי-לע הרות םירענה ודמלי רשאכו" ."ומוגרתו ירבעה
לש חצחוצמה ומוגרת אקוודש ,וילאמ ןבומ ."חצ רתויה ךרד לע יזנכשא ןושל ודמלי רפסה
אקוודש ,הכלה שרדמל טשפה תא ברק ןעמל ,םינפ יתשל עמתשמה ונונגסבו ויקוידב םחנמ-ןב
ושח אל םה לבא ,רפסהו דמולה ןיב ץצוח יאדוב אוהו ,םינטקל דמליהל רשכומ וניא הז םוגרת
.ושיגרה אלו

,םידומלה זכרמ ומישל ,ונשיל ארקמה דומל תא ריזחהל ,הלכשהל התייה הלודג השירד
םירשע לכ וב םירמוג ןיאש ,רדחה לע ולבק לובק .וילא דומלתה ןמ דבוכה תדוקנ תא ריבעהלו
הרזח .םידומלה תבצק יולמ קר ,םה ףא ושרד אל תילמרופ הרשכהו הגרדה .םירפסה תעבראו
וז ,אקווד םיראבמה לש םמוגרתב ,שדוקה-יבתכ לכ יקוספב תואיקב תתל הכירצ תדמתמ
םהבו הפ-לע ארקמה לכ ועדיש ,אלפ-ידלי ךנחל םיליכשמה וחילצה םשו הפו .השירדה התייה
.םיליכשמה ואגתה

קודקד דומלל השירד
אטבל םרישכהל ,הצילמב םידליה תא ןמאלו קודקד דמלל םתשירד איבהל הלכי דומלב ןוקית
.דחאל דחא לודג רפס יללכ םידליה תא םטיעלהב לעופל והואיצוה לבא ,תירבעב םהיתונויער
תוצילמו תורגא ףסא הבש ,תרבחמ התייה דימלת לכל .תוקתעה רקיעב ושמש ןושלה תארוהל
וב ועשעתשהש ,תיתורפס הרוצל היה בתכמה .בתכבש תורפס ןימ התייה וללה תורבחמב תואנ
יאדכ תאזכ הנטק תיתונמוא הריציל .טויפו רקחמ םג היה ונכת רשאו ,רפוס טבשב יכשומ לכ
רשא ,תוצילמ לש תומישר ורדסש םג שי ,הצילמב ןמאתה ןעמל .םיחריו תועובש שידקהל היה
הלכשהל ויהש ןמז-לכ .ןהב שמתשהל םהידיב תויוצמ הנייהת ןעמל ,הפ-לע ודמל ןתוא
התטיש תא הטילשהשמ םלוא ;היתופיאשב הכרב התאר ,ןשיה רדחב ודמל ןיידעש ,םידימלת
.היתופנב רדחה תמ ,םירדחב

תינכתה יוקלו הגרדהה רסוח לע הריעה ךא ,הברה הלכשהה הרקב אל דומלתה תארוה תא
ונווכתה אל םימתבו תמאב םיליכשמה ינושארש רשפא .לפלפ יתלבלו ,םישנ רדסב לחה יתלבל
,ןושלב תיארקמה השירדה .םהיתורדש ךותמ דומלתה החדנ טאל לבא ,דומלת דומלב טעמל
,םהל המדנו ,הצילמה ןונגסב לעופל האצי ,יארקמה םילמה-רצוא קר שמשיש השירדה ,ונייה
.החדנו - תרתוימ דומלתה תעד וישכעש

רדחב תד ידומיל
רדחב .רדחל תועדו תד דומל סינכהל השירדה התייה התעשב טעמ ההומת תחא השירד דוע
הואלמ רשא הביבסה ךותמ דליה טלק םלוע-תפקשהו תועד .הזכש דומל ללכ גהנ אל ןשיה
ןוגכ ,תיתורבח העונת וא ,ותרות םדאל ןתית בלה ןווכו תועדה תקמעה .הרותו תועד
תויה ןעמל רקיעב תד דומל שדחל השרד הלכשהה .ינחור רבשמו שפנה ןובשח וא ,תודיסחה
םאו ;םידליל רקחמ ירפס ורוהש ,םיליכשמ םידמלמ ויה .ןקקזלו ןפרצל ,תועדה לע תרוקב הל
"םירקיע" ידמול םידליל הלכשהה ימיב וניכז ,"ןשוחה תוצק" ידמול םידליל וניכז רדחב
.וינפמ רדחה לכ תא החדש ,תדה-דומל עוצקמ דלונ וז השירד ךותמ ."הדקע"ו

,םויה לכ תא הלטנו הבחר איהו "העש יצחל" תינמרגה ןושלה תא רדחה סינכה םייתניב
.וב דרש דוע תדה דומל קר רשא ,רדחה םוקמ תא הפוריא-ברעמב שרי יפוריאה רפסה-תיבו
:ידוהיה דומלה לש וזכרמ הנתשנ .תדה דומלל םיעצמא ושענ רדחה לש םיירקיעה םידומלה
תירבעה תעידי .בלב ןתעיטנו תועודי תועד אלא ,םהב תועידיו שדוק ירפסו שדוקה ןושל אל
ורמאש הרותו הליפתה תעידיל יעצמא קר איה ,ללכב הלדח טעמכו תילכתב תויהל הלדח
,הרזה ותוחצבו ותופיצרב ץצוח םוגרתהו ,ללכ תנקותמ הניאש ,םוגרתה תטישב גישהל
החכשנש הלמ דוס ול הלגיש ,ךמותו רזועל וימי לכ קוקז אוה ףא ,הפי הפי וננשש םדאהו
.דאמ דורי לכה ךס - ,התועמשמ

ןקותמה רדחה
תא םג הרקב ,הל המדקש הלכשהל תרוקב תעונת ןיעכ הלוכ איהש ,תימואלה העונתה
.ןקותמה רדחה תא :רדח לש שדח סופיט הרציו ךוניחה הדש לע היתופיאש

אלא ,ולובגב לוח-ידומיל סינכה אל ,םירבע םידומלל רפס-תיב אוה ףא ראשנ ןקותמה רדחה
.םויה קלח הז ךרוצל הנפתנש שי .םייטרפ םירומלו יללכה רפסה-תיבל ,םירוהה תגאדל םרסמ
רפס-תיב םידליה ורקבש םוקמב .םימת םויל רפס-תיב תויהלמ ןכ םא לדח ןקותמה רדחה
תיב ,םחורב ערק דלונו ,םידליה חוכ בטימ תא םישקה וירדסב אוהה רפסה-תיב לכא ,רחא
םידסיימה םידעוה לש רודסה חוכ .לוקלק אוהש ןוקית ודוסיב חנוה ךכ ערקה ימי לש רפסה
.םהינב תלכשה לכל רפס-יתב דסיילמ םוענמ תוצראה יקוחו ,לדח

ןיב וב ודמלנש ןיב ,םירחא םידומלל ןמזה לש קלח תונפל וילע אליממש ,רדחה הארש ןויכ
תא חפקל ילב ,תועשב טעמל ושריש ,םייגוגדפ םינוקית שקבל חרכוה ,וילתכל ץוחמ ודמלנ
יפלכ תרוקב הנופצ וינוקיתב .הזב וחוכ רקעו ,השדחה ךוניחה תרותמ הברה סינכהו ,דומלה
התייה אל תירבעה :תירבעה דומלו האירקה תארוה טועמ דגנכ התנפ הרקיעבש ,ןשיה רדחה
ימ קרו ,הכוראו השק התייה םידומלה ראש בגא התגשהל ךרדהו ,דומלו עוצקמ ןשיה רדחב
בור יכ ,חטבש ינפמ ,תאז וכרדב דימתהל לוכי ןשיה רדחה .הרטמל עיגה ,התילכת דע עיגהש
תלדש ,ערפמל םיכסהו ,רתיו ,גרד-יתוחנ לע ,טעומה לע ,הרימג ידכ וכותב וראשיי וידימלת
ודמל אלש רחאמ ,רבדב היה אל קזנו .רפס יעדויל קר ןיינע איה הלוגבש ,תירבע ועדי אל םעה
וסנכנש םהמ ,ףוסה ינפל ואצי רדחה ידימלת בור ,םינמזה ונתשנ םייתניב .תרחא הפש םג
ואיצוה וישכעמ ,םירז רפסו ןושל ודמל םלכו ,םייחה לא ואציש םהמו ,יחרזאה רפסה-תיבל
אורקל תלוכיהו ןושלב הנבה ונק אל ,תילכתהו העיבתה יפכמ תוחפ וכותמ רדחה ידימלת בור
ןכלו .ואיצוי אל םואמו ואצי םישילש ינשמ רתויש ,םיכסהל היה רשפא-יא הזל .ירבע רפסב
,םידומלה ראשל ומידקהש ,ומצעל עוצקמ רותב תירבעה דומל תא ןקותמה רדחה סינכה
תא ודיב רוסמל ,דימלת לכל ןושלב תטעומ העידי חיטבהל בשח הזב .םהל יעצמא והשעש
המדקה רותב אלא ,לכה ךסו האצות רותב אל תירבעה ,רדסה תכיפה התייה .תורפסל חתפה
תאז ןמז תאצוה לבא ,תועש המכ לכאש ,הז דומלל תועש תאנפה ןאכ התייה םנמא .הרשכהו
.ןוכסחו הסנכה התייה

"תירבעב תירבע"
."תירבעב תירבע" הארוהה תטיש ןקותמה רדחה ךותל הרדח הזה ןוקיתה ךותמ האצות רותב
םירדחה לא הרבע םשמו ,ןושלה תייחתל הפיאשה ךותמ ,לארשי-ץראב ונלצא הדלונ וז הטיש
איה הרקיעב .תורז תופש תארוהב םיגוגדפה ידי-לע השדחתנ הלחתמ .הלוגבש םינקותמה
יעבט ןפואבש ,םוי-לכב םישעמ .הארוהה יכרד תרשיהב לבא ,םאה ןושל תשיכרב עבטה יוקיח
תישפנ הריפס רוציתש ,וז הטישל הלודג הלעמ .הירכנ ץרא לא ולגש םישנא ןושל ודמלי הזכ
הטיש ןיב בר ןוימד שי .המצעל הבשחמ ירובחו יאוול תושגר גוח םע ,תדמלנה ןושלל תדחוימ
וקלח םירחאו ,תובהלתהב וז הטישב וזחאנ םיבר .דומלתה תארוהב רדחה תטיש ןיבו וז
וז הטישב .תידומילה תלעותבו ןמז ןוכסחב ,תובוט ללכ-ךרע ויה תואצותה .ףצק-ףצשב םהילע
תנבה ידיל דע ועיגי םידליה לכ .םוגרתה תטישב ומכ ,הרז הפשל אצוי ןמזה לש קלח ןיא
רחא דצמ .הילע קלוח ןיאש טעמכ םויהו ,לקוה תורוקמה דומלו ,רובדב םג הב וטלשיו ןושלה
הנשיה הטישהו איה םכשמהב לבא ,םידומלה תישאר ימיב קר הבורמ התלעותש ,תודוהל שי
דוע ןיא ןאכו .תורוקמה ךותמ אלא תינקנ הניא ,החור תשגרה ,ןושלב הלועמ העידי .וותשנ
.תוטישב הרתי תלעותו בר ןורתי

תא רומגל השירדה תא לבק הלכשהה ןמ .ןקותמה רדחב םולכ הנתשנ אל שמוחה דומלל עגונב
תודהיהו רדחה חורל דגנתמה רבד ,םירוצקב שמתשהל הייטנ וב הדלונ לבא ,ארקמה ירפס לכ
.םירוצקה קזנב וריכה רבכ םיבר .דחי-םג

ורבחבו תילוקה הטישה תא וגיהנהב ,האירקה תארוהל ןקותמה רדחה סינכה םירכנ םינוקית
.ןושלה דומלל התוא

לולכש ,רדחה תריד רופש ,םיינוציחה םינוקיתה ךותמ רקיעב לטנ ןקותמ רדח םשה תא
.הלאב אצויכו תולאשו תודוקפ ינפוא ,המיקו הבישי ירדס ,םילכה

ויה .וילא ועיגה אל בור-יפ-לעו ,ודומל טעמתנש אלא ,םולכ הנתשנ אל דומלתה דומלב
.תונויסינה וחילצה אלו דומל ירפס רבחלו השדח דומל-ךרד שקבל תונויסינ

.הז שודיח לע חבשל יוארו ,דומל רותב לארשי תודלות סינכה ןקותמה רדחה

רדוסמ ןושלה רמוח םהבש ,האירק ירפסל ךרצוה ,עוצקמל תירבעה תא ןקותמה רדחה תושעב
דחאש ינפמ ,הילא דוגינב רשפאו ,רדחה תטישמ אלש רבד שדחתנ הזב .הארוהה יכרצ יפל
תרבעהב ,זכרמה יונשב השענ ירקע רחא יונש לבא .תורוקמה דומל היה וז הטישב תודוסיה
,הנכסה התייה וישכעמו .יזכרמ דומלל התשענ תירבעה .ןושלה לא תורוקמה ןמ דבוכה תדוקנ
.המשנ תליטנ רדחל וז התייהו ,םמוקממ וחדי תורוקמהש

בצמ-תדוקנמ יוצר וניאו יעבט וניא הז ,הפשל רפס-תיבל השענ דריש םוקמב ןקותמה רדחה
.תילכשהו תיכוניח

תא ןהל וריזחהב ,תונבה ךונחב ,ותללוחש תימואלה העונתה וא ,ןקותמה רדחה שדיח הברה
.וב ההכ אל שיא לאמשמו ןימימ ,הרחתמ לכ היה אל רשאב ,הכרב-ןמס האר ןאכו .תירבעה

ךולה ךלה לבא ,ויתלד ןשיה רדחה רגס אל ןקותמה רדחה ימיב םגו הלכשהה תפוקתב םג
,התפר םידמלמה לש תוירחאה תשגרה ,לדח תירוביצה החגשהה ףקות .הנוונתהו ךולה ,דוריו
םשו רחא רפס-תיב ורקב וידימלתו ,הביבסל הלגתסה אל ותוינוציח ,הגפ םידליה בלב הווצמה
ירשקב דומעל לוכי אלו ,ןורחאה רבדה ןמ לבס דוחייב - ,םירחא םירומו םירחא םיאנת ויה
לש קלח היה ןשיה רדחה .ןקותמה רדחהו ירכנה רפסה תיב :םיקזחה םירחתמה םע המחלמ
.דמעמ קיזחהל לוכי אל םהידעלבו ,אוה םג ברח םברחיהב ,םימיוסמה םייחה

לארשי-ץראב ירבעה רפסה
.רדח תויהלמ לדחש ,לארשי-ץראב ירבעה רפסה תיב אצי ןקותמה רדחה ךותמ

אלא ,הרז ןושל תא תורוהכ ,ןושלה תא וב ורוי אל .תירבעה הארוהה תפש איה ,לודגה שודיחה
תירבעה ןיאש קלח שי וידימלת ןיב םג .םאה ןושל איה ולאכ ,הב םידומלה לכ תאו התוא ורוי
היח תירבעהש ונשי טעומ יכ ,הזמ ןיע םילעהל רשפאש תמרוג הביבסה לבא ,םתיב-תפש
ךותב תירבע הביבס שיו ,הרז תירבעה ןיא םלוכלו ,ירבע םידלי-ןגב ודמלש םידחאו ,םהיפב
.רפס-תיב

לכל רפס-תיב אלא ,םירבעה םידומלל רפס-תיב וניא הז רפס-תיב יכ ינשה לודגה שודיחה
הרוצב ,םדא אוה רשאב םדאה ידומיל תא םידמלמה ,הפוריאב רפסה-יתב לככ ,םידומלה
התייה אל זא ותינכת ,השעש המ תושעל תוכזה התייה ותעשב רדחל .תימואל ןושלבו תימואל
.ותארוה תיב ותאו ,לארשימ םדאה הנתשנ לבא ,תידוהיה הלכשהה לכ ללכ אלא ,קלח

ותוינוציחו ,םילוצלצו תועש רדס וב שי אלא ,םימת םויל רפס-תיב וניא ירבעה רפס-תיב
וב שיו התיבה םינתינ םירועש .ותורדתסהלו וירדח הארמל ,ותרדתקלו וילספסל תיפוריא
,התכה ירפסו דקפמהו הניחבה ,הארוההו רבסהה .הלדח שנוע רותב האכההו ,תודועתו םינויצ
דוחייב .השדחה ךוניחה-תרות תא וב גיהנהל תופיאשה לכ תפיאשו שדח לכל רשאכ לכה
.םתרזחו םתנכהו םתאצרה ,םירועש ירדס לע וידימלתו טרברה תטיש העיפשה

תא ,ןבומכ ,לבק האירקה תארוהב ,םידומלה לכ תולגעמ סלפמה ,יזכרמ דומל וב תירבעה
עוצקמב םירבד שדיחו ירבעה בתכל ןלגסל חילצהו ,האירקהו הביתכה תטישו תילוקה הטישה
.הז

שדח סופיט רצונ ,רפס יתב תכרעמ התנבנ :םינפ המכב חילצה ירבעה רפסה-תיבש ,קפס ןיא
תועוצקמ וגהנוה ,תודסומב היחה הארוה תרוסמ הדלונ ,וינפל היה אלש ירבע רפס תיב לש
תונויסינ ושענו ,תירבעב הנושאר םעפב ודמלנש םיבר תועוצקמל השדח הדותמ הרצונ ,םישדח
.תושדחה ךוניחה תורות ןיבו םיירבעה תועוצקמה ןיב המאתהו לוגס לש ,הגיזמו הרשפ לש
,לארשי תודלות תא סינכה ,תורשכהה תאו םייללכה םידומלה לכ תא סינכה ירבעה רפסה תיב
היה לודג שודיח ,ןושל רותב תירבעה תארוה לש הדותמב היה שודיח ,תדלומה דומל תא שדחו
ןושלה תייחתב לודג םרוגל היה ירבעה רפסה תיב .ירבעה םידליה ןג ירבעה ךוניחה הדשב
.תירבעה

.תירבעה ןושלב ירבעה םעל יפוריא רפס-תיב אלא ,רדח וניא שדחה ירבעה רפסה-תיב לבא
םידומל תויהלמ ולדח הרותה ידומיל .המרגורפב אוה רדח ןיבו רפס-תיב ןיב ירקיעה קולחה
הכרעהה יונשו .תירבעה לא יעצמאל םידיחי םירומ ידיב ויהיש תורשפא התייהו םייזכרמ
לובגה תא וב ורבע הלקההו הגרדהה .וללה תועוצקמב רפסה-תיב חילצה דימת אלש ,םרג
םג וב שי .הרומח הדובעבו ןויעב לגרתי אל ,תחא-תבב לודג דעצ השעי אל םלועל דליה ,תואנה
רפסה-תיבל .םייממע רפס-יתבב תרתומה הדימה לע רתי םיילאירה םידומלה תא קזחל הייטנ
םהל הנקי אלא ,םידליה חור לע עיפשי אלש ,ימואל תויהלמ לדחי ןפ ,הנכס היופצ ימואלה
.תועידי

דומלתה תארוהב ןולשכ
וז המילבורפ .רפסה-תיבל וכפהב חילצהל לוכי אלו ,דומלתה תארוהב חילצה אל רקיעב לבא
דומל לע רתול רשפא-יא .לארשי-ץראב םירומה יבוטמ םיבר הקיסעה דומלתה דומל לש
תירבעה תורפסה .תירבעה תוברתה תוחתפתה לכב ערק םרגיש ינפמ ,םיליכשמה לצא דומלתה
ףלא ,םינש ףלא לש תורפס אוה ומצע דומלתה .דומלת יעדויל אלא הכרצ-לכ תנבומ הניא הלכ
תורפס .םחור ילכיה לכ תא ויבג לע ונב תורחא םינש ףלאו ,ןיעב וב ואטבתה םינש
.ול תשרופמו היולג הניא השדחה תורפסה םגו ,דומלת עדי אלש ימ ינפב המותח םייניבה-ימי
ןעמל ,םויה דעו םירפוסה ימי ןמל ,לארשיב חורה תודלות לכ קוחמל רמאי רשא שיא ןיאו
ךונח .דומלתה לע רתול רשפא-יא אדירג תימואל בצמ-תדוקנמ ףאו .אבהלש תוריציל ןגועה
םירדחהו ;תועד תכרעמו םיניד רפס ךותמ ,דומלת ילב תתל רשפא - יוקל םג םא - יתד
,הרומת ול ןיא תימואל בצמ-תדוקנמ לבא .דומלת ילב יתד ךונחב וחילצהש ,וחיכוי הינמרגב
דומלתה תארוהב הכרב-ןמס ואר אל םלואו ,וז תימואל הלחנמ רטפיהל וצפח אלו ולכי אלו
.םיינוניבב ןיב םייממע תודסומה ןיב

קרו ,וידומיל לכב השדח הטיש ול לגס ירבעה רפסה-תיב .תוטיש בורעב ,יתעד-יפל ,הבסה
לכוי אל .תאז םידומל-תביבסב חילצי אל ןכ-לעו ,רדחה תטישב םדקמכ דמלנ דומלתה
םניא ,םידומלה לכב דוסיו רקיע םהש ,תיבב םידמלנה םירועש .ול ועצקוהש תועשב קפתסהל
ועיגי אל ,םידומלה לכב עושעש דומלב םיליגרה ,םידימלתה .םידימלתה תלוכי רדגב ןאכ
רבסה ,האצרהו הלאש ירדס ,רפסה-תיב לש הקינכטה .ושרוד דומלתהש םוצמצה תדמל
רתוי שידקהל לכוי אל רפסה-תיבו .םולכ םיקיפסמ ןיאו תוטעומה תועשה תא וחפקי המדקהו
רמוחש ,דוע ףסונ .הבוח םתצקו חרכה םתצק - םיברה תועוצקמה ןיב דחא עוצקמל תועש
דמלו םידקה רבכש קלח היה דימת ,עוצקמה תועידיב הווש היה אל בור-יפ-לע םידימלתה
וקל ,םיעדויל שרפתנ םאו ,םיעדויה וממעתשנ ,םיעדוי-יתלבל לכה שרפתנ םאו ;רדחב
.רפסה-תיבב ירפ השע אלו ,ןאכמו ןאכמ חרק דומלה אציו ,םתנבהב םירחאה

דומל עבקנש יפ-לע-ףא ,הקיתעה תורפסה לכל חתפמה רפסה-תיב ידימלתל דבא דומלתה םע
.הפי ןיעב ןמז ול שדקהו תורפס

אלא הררב ןיא ,םתעד-יפלש ,ורמא םיבושחה ןמ םיגוגדפ ינש .םיבר וטבלתה וז המילבורפב
.רפסה-תיב חורל קזנ איבמ תלעות-אלל דמלנה דומל יכ ,דומלתה דומלמ רטפיהל

דומלתל דומל-ירפס
.העטומ דוקנב הקל דבל הנשמה תארוהל "הנושאר הנשמ" .דומלתל םידחא דומל-ירפס ורצונ
תועידי ןתיי אל ,תירוקמה םתרוצ לקלק אלש ,הדגא ירבדל הפי טוקלי ,"שרדמה תיב"
שיש ,אתפסותו הנשמ יקרפ טוקלי ללוכ ,ךורב ל"יל "תורפסה רצוא" לש ןושאר קלח .דומלתב
היהי הארוה רפס .יכוניח ךרוצל ורדסנ אל ,ינש קלחבש ,ימלשוריו דומלת יקרפ ;הכרב וב
תטשפה רחאל הדגא ירבד ונתנ ןאכש אלא ,קילאיבל "הדגאה רפס" הפיהו לודגה רפסה יאדוב
ךומנ וב דומלה גרד לבא ,יכוניחה ודצמ ער וניא אקסיבל "דומלתה אובמ" .תירוקמה םתרוצ
יפל רדסל ןויסינה תא השע אקווד "םיליחתמל ארמג" רפס .ונכתבו דוקנב תומיגפ שיו ,דאמ
ןכשמהמ ושלתנו ועטקנ תויגוסהו ,שבושמ יקלחה ודוקינו ,הגרדה וב ןיא לבא ,תויגוסה תורוצ
םיליכשמה יגוחל ץוחמ דלונש ,"ךירדמה" רפס אוה בושח רפס .השקו שבי רפס אציו
האנ ךשמה שי ,תושולת לש םשור הנישעת אלש ,םעטב תויגוסה ורדסנ הז רפסב ,םירומהו
רפס לבא .ןגוהכ רבסומ ושוריפו ,הז עוצקמב רשפא הזש המכ-דע ,ןכותב הגרדה שיו םיקרפב
,טעומ ןמזב והומילשיו ,תועש בור דומלתל ושידקהש םוקמב ,ןשיה רדחב ילוא אוה בוט הז
םירדחב ףאו ,הז רפס דומל ידכ תועש יד ןיא ירבעה רפסה-תיבב- לבא ,תכסמ דומלל ורבעיו
תא דימלתה הארי אל ןהב רשא םינש הנרובעתש ,םיכסהל השק ,תועש רתוי שיש ,םינקותמ
.ויניעב דומלתה

וילע לכ-תישאר .דומלתה תלאש תא רותפל ירבעה רפסה-תיב ךרטצי ,תימינפה יתרכה יפל
הדותמ ותארוהל שקבל ונילע ,ןושלו המוא לכל ותומכ ןיאש דומל ונל שיש ,ןויערב לגרתהל
תטישל םיתואנ דומל-ירפס רבחל שורדו ,תועוצקמב ליגרה לע תועש רתי ול שידקהלו השדח
ךרד לע תויגוסה תורוצ לע הארוהה תא דסייל תוסנל ךירצ ,רפס-יתבב תגהונה ךוניחה
ובל היהי ןעמל ,יתודלות-ינשלב ודומל תויהל לכוי ינוניב רפס-תיבב .וחילצי ילוא - דומלתה
רדחה תטישמ םג דומלל היהי רשפא ילוא .דומלתב הכפמה תופוקתה חורל חותפ דימלתה לש
אוה וללה תורוקמב בר דומלו ,םירוצקב אלו תורוקמב דומלה לודגה רקעה :םיטרפ המכב
הברהו רדחה יגח ,םויה ליגרה-ןמ רתוי םידליל םהל תופסל רשפא םגו .רפסה-תיבל םג רקיע
תא לבקל רשפא תוהובגה תותכב .ונממ לבקל ךירצ ותחירפ ימיב וב ויהש םיידוהיה םייחה ןמ
לכוי אל רפסה-תיב ,תוטיש תבורעתל םוקמ ןיא ללכ-ךרד לבא ,שמוח דומלל יעובשה רדסה
םייניבה-תירבל היהי ןפ ,רדחל תויהל ילב רפס-תיב תויהלמ לדחי ןפ ,רדחה ןמ ידמ רתוי לבקל
.עובק יפוא תרסח תינוגסכ

ולבק םירוהה ןמ םיברש ,ומרג דומלתה דומלב ותחלצה-יא ,רדחה יפוא ונממ הללשש תינכתה
םתעד החנ אל לארשי ץראב םירדחה .םירוהה ןוצר הקיפה אל וחור םג .ירבעה רפסה-תיב לע
תדל ילרטינה סחיה ,םחור אל וחורו ,םהיניעב הרשי אל ותינכת ,שדחה ירבעה רפסה-תיבמ
םהינב שפנ אלמתהב וצרי םידרחה לא םיכייש םניאש םירוה ףא .םהל קיפסה אל וב טלשש
.רוד רודמ םעה חור תא ,תירוטסיהה תודהיה חור תא

דוסיל ,רדח לש שדח סופיט תריציל ליבוהל ויה םיכירצש ,םידחא תונויסינל םרג הזה בצמה
.שדח רדח

ינומכחת רפס תיב
רדגמ אצי אלש ןקותמ ךונחב ךרוצ םידליל םירוה םיתב-ילעב ושיגרה ,שדחה בושיה ריע ,ופיב
,םירוהה לע ויה ויתואצוה לכש ,"הוחא" רדח הנש הרשע-םיתש ינפל ודסיו וכלהו ,תרוסמה
.רכנ יונש לכ הנתשנ אלו ,םיתב-ילעב ינבל דחוימ היהי ןעמל ,בושח רקיע וב היה הז רבד רשאו
,םינוש תונויסינ תושעל לחה אוהו להנמל הנמתנו היצילגמ רגנילז ףסוי ר"ד םהל ןמדזנ הנהו
הב שיש ,תפקמו תירוקמ תינכת ךרע ,ויתופקשהל ןיינע ול היהש םש ,"ינומכחת" םשב ול ארק
שפנ לע תונויסינה השעיש ,רובצ לע הליטהל השק לבא ,ןויסינל םייוארה ,םיירופ תונויער המכ
תושרל רדחה תא וריבעהו ,םהישעמ לידגהל ושקבו ,םידסיימה ינפל םיקפוא חתפש אוה .וינב
תועד יקולח ומק םימיל .גרובמהמ רגניזלש םהרבא ר"ד תא להנמ הנימש ,טרופקנרפב דעו
.י ר"ד אבו להנמה רטפתנ הז-םעו "יחרזמ"ה תושרל רפסה-תיבו דעוה רבע ףוסבלו ,הז דעוב
רפס-תיב ותושעל הפיאש התייה ,השדחה תושרל רדחה סנכנש העשמ .ומוקמב הירגנואמ לגנא
.וז הפיאשל םינווכמ ויה ץראל-ץוחב דעוה ישעמו ,םידומלה זכרמב םה שדוק-ידומילש ,ירבע
יפלכ וטנ תועש תעיבקו םידמלמ יונמו ,םתס רדחל ובשחלמ ולדח אל ופיב םיאבגה םנמא
תירבעה היסנמיגה הדסונ םייתניב .תונושה תויטנה ןיב המאתה התייה דימת אלו ,וז תילכת
,הדגנכ ינוניב רפס-תיבל "ינומכחת"ה תא ךופהל ורמאו ,םלועה תא המצע לע השיערהו ופיב
הרשכה ילעב םירומ ויה אל .ךכל תונכהה ושענ םרטב וייוניש לע וזירכהש ,הגשמ השענו
ותואייש ויה אל םיעצמאו ,ינוניב רפס-תיבל הכרענ אל תינכת םגו ,ינוניב רפס-תיבב תורוהל
רדסלו ,קדב לכ ןקתל ורמאו ,םתועט לע דעוה ירבח ודמע המחלמה ימיל ךומס .ולולכשל
םיעצמא םגו ,התואנ תינכת ךורעל ,םיחמומ םירומ תונמל ,אדירג ינוניב רפס-תיב שדחמ
.לעופל םהיתונויער איצוהלמ העירפה המחלמה .תיב ול תונבל ובשחו םהל ואצמנ
,טעמ-אל חילצה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תונוש תופיאש ןיב וז הלטלטמ ,ןבומכ ,לבס "ינומכחת"ה
תירקיעה ותרטמל ומצע שידקה ,םידדצל הכישמה הלדח רשאכ ,המחלמה תעשב אקודו
אוה ךירצ ,שדחמ חתפישכ .רפסה-תיב תא סרהו םירומו םידימלת הלגה ופי שורג .הנושארה
,לוח-ידומיל וב ופיסוהש רדח וא ,תיתד וחורש רפס-תיב תויהל ונוצר םא ,ומצעל ררבל
הלוע וניא היסנמיגו רדח לש וגווזש ינפמ ,ינוניב רפס-תיב ןיבל וניב לידבהל ךירצ ןיטולחלו
.הפי

רשאכו ;תובשומב םיירוביצ םירדח םילשורימ םיתב-ילעב לש הרבח הדסי ומצע ןמז ותואב
זכרמ .הינמרגב םירדחה תרבח תושרל םורסמ ,םללכשלו םחתפלו םהב קיזחהל ולכי אל
ותא איבהש ,ךבראיוא השמ ר"דה ישארה להנמה בשי םש רשא ,הוקת-חתפב םהיתולועפ
ול תוילאידיא תופיאשו ךוניחה תרותל החמומ היהו םייפוריאה שרדמה יתבמ הדובעל הנכה
,םכותל ץרפתהל תרחא תושרל ןתנ אלו ,ףקותב ויתודסומ להנו ,וכרד סלפי ןהיפ-לע רשא
םג וחתפ הוקת-חתפב .םתוהמ לכל םירדח ויה וללה תודסומה .תילכתל םינווכמ ויה וישעמו
תירבע הלחתמ התייה הארוהה-ןושל .רתויב םתלועפ תרכנ םתדובע-זכרמב םשו ,תורענל רדח
םש ונתנ שדוקה-ידומיל .(תורענה לצא ידרפסה אטבמב ,םירענה לצא יזנכשאה אטבמב)
הדימב לוח-ידומיל םג ופיסוה הלא לע לבא ,םולכ תחפה ילב ,םירדחב ודמלנש ןפואבו הדימב
לש םידומלה ירדסב .םידליה לע תאשלמ דבכ לוע תסמעהו םיאלכ הזב היה תצק .הלודג
אלש לבא ,םישדחה םירבעה רפס-יתב לש הריעצה תרוסמה תא המש וריבעה תירבעה ןושלה
.וירוב לע ותעדל ילב ונממ ודמלו ול ודגנתהש ,שדחה ירבעה ךוניחה לש האלמ העידי ךותמ
;לארשי-ץראבש םירדחה ךותמ םירוסמו םיצורח םידמלמ רבח םהל ואצמ וללה תודסומה
הנוכתה לכו ,המלש התכל הארוה ,המיקו הבישי ירדס ,להנמה גיהנהש םישדחה םירדסה לבא
ואבש ,םרג הזו - תודסומה לע הרומג תיתד-חור ךוסנל וחילצה םידסיימה .םלגרה-יפל ויה אל
ןאכ השענ בר השעמ .םתלועפ הטשפתהו ,םישדח תודסומ דסייל תובשומב םירוהמ תושקב
.תורענל רדח לש דחוימ ןוג ןאכ רצונ אל ןידעש יפ-לע-ףא ,רדחה לובגל תורענ ךונח םסינכהב
םתוא ףא ובשח ,הארנכ ,םירעב ;תובשומל הלאה םירדחה תא וריתה לארשי-ץראב םירדחה
םירדחה תא םירהל ולכי אלש ,הארנכ ,םרג םיעצמא טועמ .תצקמב םירוסאל
תוחפ-אל שדוק-ידומיל תורוהל וברה הברה .הוקת-חתפבש דסומה תלעמל תובשומה-לכבש
לש הדימ-הנקב ודדמש הלא תא האילפהש ,םהב תועידי תדמ וגישהו םינשיה םירדחב רשאמ
.םיבוטה וימיב ןשיה רדחה תלועפל םתלועפ העיגה םא ,דיגהל השק לבא ;יפוריא רפס-תיב
תונויסינה ןמ הברה דומלל היהי רשפא דיתעל .תויוצר תואצותה ויה אל תירבעה ןושלב
.ןאכ השענש

יחרזמה ךוניח
"יחרזמ" ול וארקש ,רדח םילשוריב םירוה ודסי םימדוקה תודסומה םע תחא הנועב טעמכ
,ןוהו חוכ ובירקה ,םדוסיל הברה ושע םידסיימה ."הרות רדח" ךכ-רחאו "הירומ" ךכ-רחאו
הרמסמ קשרהמ .י.י ר"ד הנמתנו "ןויצ יבבוח"מו "הרזעה תרבח"מ הכימת ולבק ףוסבל לבא
אל הליחתכל .האנ דסומ תויהל יוצר ןפואב טאל להנמה ידי תחת הזה רדחה חתפתהו ,להנמל
,םוצמצב וב ודמלי לוח-ידומילו ,םידומלה-זכרמב שדוקה-ידומילש ,רדח אלא ותושעל ופאש
רטפתנ ,לארשי-ץראב ןושלה תקולחמ הצרפ רשאכ .ץראבש םירבעה רפסה-יתב תינכתל בורק
ערפה ףוסבל םלוא ,המואמב תונתשה ילב "הרזעה תרבח" תושרב ראשנ דוע רדחהו ,להנמה
קלח ."ינומכחת רדחה" םשב שדחמ ודסיש ,םירוה דעו דסייתנ זאו ,ורטפתה םירומהו םולשה
חמצ" - וילע ופיסוהש) םשהו םידימלתה לש קלח .הז רדחל ורבע םירומה לכו םידימלתה לש
,"הרזעה תרבח"ל בושחו ןופס התעמ היה אל רדחה ."הרזעה תרבח" לצא וראשנ ("שפנ
עיגהו הפי חתפתנ "ינומכחת רדחה" לבא ,הרפס-תיבל וידימלת יבוט הריבעהו ,ולובג המצמצ
תינכת םירומה רבח םע דחי ינא יתרדס םירוהה-דעו שאר רותב .הווקמ-יתלב החירפ ידיל
,םילגנאה ינפל םילשורי השבכנ רשאכ .האולמב לעופל הואיצוהו ,תותכ הנומשל בתכב הכורע
תרבח" לש רדחה ידימלת תיראש וכותל ולבקתנו "הרות רדח" ןשיה ומשב בוש רדחה ארקנ
.תרחא הדובעל אציו ,וז הרשמב דימתה אלש אלא ,ולהנמל קשרהמ ר"ד בוש הנמתנו "הרזעה
םיעטה אלו וניעב דמע אל ,ידומילה דצלו ותינכתל עגונה לכב דאמ חילצהש ,הז רדח
רדחל הדיחיה תטרופמה תינכתה ,המודמכ ,איה רשא - ותינכתמ .ותויתד תא ךרוצה-לככ
.שדח רדחל תונויסינ םה וללה תודסומה .דיתעל הברה דומלל היהי רשפא - יתד-דסומלו
תונוש תוטישמ תוטישו םייחה יכרדו חורה ימרז ןיב רבעמ אוצמלו דמעמ םהל ססבל וחילציה
.וללה תונויסינב תויולת רדחה תודיתע ?וחילציה - םולשב רובעלו