מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיספר המצוות לרס"ג

את ה' אלקיך תירא, ואותו תעבוד בתפלה,
ערב, ובקר יחדוהו, באות, וטוטפת לתהלה.

ב
כנפיך צצית נצח, ובפתחיך מזוזה סלה,
כבד הוריך, ירא מהם כלאל נתן למו גדולה.

ג
דולה לזקני, והדרתם, ומורא למקדש תקים,
ללמוד, וללמד דת, והמלך יקראנה לעם בלהקים.

ד
חה האלילים, ונתצתם, וריעך כמוך תחשקם,
הביאה כופר, וצדק תרדוף, ומשקלותיך לצדק הקם.

ה
קם תקים, ועזוב תעזוב, והעב תעביט די חסרון,
השב תשיב אבדה, והענק תעניק והוכיח לכשון.

ו
חי אחיך עמך, וברכת בשבעך ברון,
המול ימול יליד ביתך, ומקנת כספך לברית זכרון.

ז
כר, שמור השבת אתה, ובניך, ועבדיך, ובהמתך ישבתו בו,
ראשון, ושביעי בניסן, עצרת, ותרועה קדש לנקבו.

ח
קת הכפורים קדשהו, והחג, והשמיני בו,
שלש רגלים תחוג, ומתנת יד כברכת טובו.

ט
ובו בפסח, מצה, ומרור, לבער חמץ ולכלות,
שבועות, וסוכה, ולולב, תקיעה, וענוי ממאכלות.

י
רחי עיבור ופסח שני, ושמחת החגים למלאת,
כתוב זאת רמז מגלה, ונר ימי חנוכה עד כלות.

כ
לות שש שנים הארץ, ובהם תחפיש עבד עברי, הנלקח,
שנת החמשים ונטשתה, וגם הרצוע בה יפקח.

ל
תת תרומה, וראשית עריסך, והלולי קדש מרקח,
אך תשיב חבול לצריכיו ותבורך בכל מקח.

מ
קח כסף ושטר וביאה בם באשה תריד,
שארה, כסותה ועונתה בעודנה, וכריתות בצאתה להפריד.

נ
כספת ליפת תואר גיירנה, ותבחון השוטה מהמריד,
יבמתך חלוץ, או יבם אולי יקום שריד.

ש
ריד מהפיל שים מעקה, ופדה פטר רחם בהפתח
ושגר בהמה יקדשון, ויפדה הרכש או ינותח.

ע
ת המקושרות תבכרנה הקדישם מאין רתח,
גירי צדק כאזרח, והנבלה לתושבי פתח.

פ
תח הבכורים אם פתחו הביאם, ותקרא במקדשים,
מעשר בהמה, ומעשר ראשון, ומעשר אביונים מדושים.

צ
עוד בשני לבחירה, או תפדהו ודמיו מקדשים,
והתודית בקימך כל אלה ביערתי כל מעשרות קדשים.

ק
דש ראשית גזך, ומתנות זבחיך ארבע,
הלכות שחיטה תחקור כדת, ולכסות דם הנובע.

ר
חב גבולך והתאוית תדשנה טובי ותשבע
תט אחרי רבים, במדרשי פנים שבע.

ש
בע ותשעים מצוות עשה אלה תמיד תגמור,
כי מצוות הגוף המה השכילם ומעדניהם תזמור.

ת
בואתך טובה אשר צפנתי פעלתי לחוסים לאמר,
אם תלך בדרכי חקי ומשפטי תשמור.

ת
שמור מוצא שפתיך, כי תדור, ותפליא להזיר לרצון,
תקריב אם תטמא בפתע, ועל תורת נזרך לעלצון.

ש
אננה בנדריה ואסריה לאביה, ואישה המלצון,
אל המקום אשר אבחרה בו, תביאו קרבני רצון.

ר
צון מיום השמיני, עולת בקר, וצאן, ועוף לרציון,
גם שלמי בקר, וצאן, וארבעים לחמי תודת צפיון.

ק
רבן חלבים להניף, חזה ושוק למשרתי חביון,
לשרוף נותר לבקר, עור העולה לכהני צביון.

צ
ביון מנחת סלת, מחבת, ומרחשת, חלות ורקיקיה להערך,
ברית מלח, ומכלת קדשים, ומחלקות מנחות תדרך.

פ
תי החבתים, וחלק כחלק, וממכר משמר המברך,
רחיצת מים, ותרומת דשן, ובער עצי אשה ערך.

ע
רך נפש האדם כפי שניו, ובהמה שלא תבא אולם,
ערכי בתים, וחומש בעליהן, שדי אחוזה, ומקנה לגאלם.

ש
עירי עבודת נכר לעם, וליחיד להובילם,
שדה חרמים, וגוזל הגר, וחטאת על כל נעלם.

נ
עלם מקהל, ומשיח יביא פר, והנשיא בשעיר יתכפר,
עם הארץ בשה, וגוזלים, ובעשירית האיפה להשפר.

מ
ועל, וגוזל ישיב קרן וחומש ובאשם שגגתו יפר,
ואשם תלוי, ולנחרפת, והקדש בחמישיתו לכפר.

ל
כפר מגע חטאת, ודמה בכל כלי כחקת תמימה,
הלוים ירימו ממעשרותם למשרתי המלך פנימה.

כ
ה תברכו, וזה חקכם חמשים ושמנה מצוות שלימה,
וקדש מְכַהֵן מן הנפש כי אם לשארו יטמא.

י
טמא מן נבלת בהמת טוהר הנוגע, והנושא, והאוכל כחוק,
ונוגע בטמאה, ונושאה, ונוגע בשרץ בדחוק.

ט
ומאת כלים, ושבר חרש, אוכל, ומשקה, וזרוע במחוק.
תנור וכירים יתץ, במעין, ובור ללמוד חוק.

ח
וק שכבת זרע לרואה, ויצועו, ולשכבת חיקו מהמרות.
דתי זב, וטהרתו, וקרבנו, ונדה, ובועלה נזהרות.

ז
בה לספר, ולהקריב, שבוע, ושבועים ליולדת ספורות.
שלשים ושלשה, וכפלם, ולהביא קרבן ולהורות.

ו
להורות מראה עור הבשר, הבהרת, והמחיה רתוקים.
אם פרוח, והצרעת, קרחת, ורעותה, והנתקים.

ה
בוהק לטהר, והבגד, לעשיר המטהר, ולעניו חקים.
חקי הבית, וטהרותיו, ואז יירשו במו דבקים.

ד
בקים במת יתחטאון בשלישי ובשביעי ככתבם.
מזה מי הנדה, יכבס, וכן יטמא הנוגע בם.

ג
מר ארבעים וחמש מצוות פרישת טמאות מלקרבם,
הוכללו מאה ושלש, מצוות כהנה כהתערבו בם.

ב
ם כנכללו הראשונות נמצאו מאתים נגוהים.
אלה הם מצוות עשה דברו חכמות ראמות גבוהים.

א
זנך הט ושמע ועשה, שמור מצותי וחיה מבלהים,
אין חקר לשכר עושיהם, ואראנו בישע אלהים.

א
להים אחרים לא יהיה לך, לא תעשם, לא תעבדם ולא תשתחוה להם,
ולא תביא תועבה, וצפויה, ולא ישמע על פיך זכרוניהם.

ב
ל תקים אשרה, ומצבה, ואבן משכית למעניהם,
אל תאכלו מזבחם, ולא תלכו בחקות גוייהם.

ג
וייהם מכרות למו ברית, ומהתחתן בם הזהרו,
אובות וידעונים, לא תלמדו, ומשאול בפחזותם הוסרו.

ד
חו נחשים, ועוננים, וקסם, מכשף, וחבר, ודורשי מת תזרו,
מקרח, והקיף, והשחת, משרט, וכתובת הנזרו.

ה
נזרו פן תשבעו לשוא, ולשקר, ולא תחללו שם אדון,
לא תענה שוא, ותשא שמעו, ותשת ידך לחנף, ורבי מדון.

ו
על ריב לנטות, וגם משפט, והכר פנים, וקחת שחד לאבדון,
עול משפט, ושאת פני דל, והדור, פן תכחשון זדון.

ז
דון לא תזידון, לאור נשיא, לקלל שופט, ולהקשות ערף,
לעשק, ולגזול, וללין פעולה, לנקום, ולנטור, ולהכשיל מטרף.

ח
דלו לכם מכל אלה ושאת חטא, וחרש לחרף,
משנוא, ומרצוח, ורכיל, ומעמוד על דם טרף.

ט
רף אבר מן החי, וגיד הנשה, נבלה, וטרפה, חלב, ודם,
על הדם לא תאכלו, ובשר בחלב, אתו ואת בנו בהתיחדם.

י
וצא חוץ, מסימני דג, והחיה, והעוף, והחגב בנודם,
ורמשי ארץ בל יאכלו עמי, אל ישקצו ויטמאו בם כבודם.

כ
בודם הלוי לא יעזבונהו, לא יענון יתום ואלמנה פן אחרה,
בל יונו גר, וילחצוהו, ויקחו כופר לרוצח מתגרה.

ל
א יונו רע, ויאמצו לבב, המדה, והמשקל, והמשורה להמרה,
לא תחמד, ולא תגנב, ולא תנאף זה כלל מערה.

מ
ערה אם, ואשת אב, והכלה, והנדה, ואשת איש בם קנאתי,
שלשה דורות מזרעך, וכהם מחמותך גניתי.

נ
ות אח, ודוד, ואחות, אחיות אב, ואם פניתי,
אל תטמאו בכל אלה כי את כל אלה אשר שנאתי.

ש
נאתי אשה אל אחותה, קדש, וקדשה, ויבמה החוצה,
וגרושה אחרי הטמאה, ואל תחלל בתך לנאצה.

ע
גבות זכר, וזרמת בהמה, ובל תרביענה אשה לשמצה,
ומהעביר למולך זרע, ומלסרס כל חיה פרוצה.

פ
רוצה תלבושת שעטנז, ובל תתעלם מאבדה, ונפל,
לא תשיכו, ולא תשימנהו, ותהי כנשה, ותמשכן השפל.

צ
ור לא תנסו, ותתנו מוראו, ולא תשמע אל נביא שקר טפל,
לא יחבול רחיים ורכב, ובגד אלמנה אליה קפל.

ק
פל כלי גבר מאשה, והחלף, ובל תסגר לארץ מרתים,
זר לא יאכל קדש, לא תתעשת בנגע למראה עינים.

ר
ק לא תקח האם, וערלה, ולא ידבק חרם בידים,
נקי בדין מענוש, מבית, ומכיס מדות שתים.

ש
תים וארבעים ומאה מצוות לא תעשה הרע,
אלה הם חובות הגוף ושתים הקיצונות מהשתרע.

ת
גור כי אני דיין להפרע ולא יגורני רע,
לא תוסף עליו, וממנו לא תגרע.

ת
גרע זרע, וקציר בשביעית, ובשניהם ביובל מדרשון,
אל תחשבו בליעל, ותגשו, לא תפאר, ותעולל נטשון.

ש
כחה, פאה, פרט, ולקט, ולא יצבא הנקי ברגשון,
לא תעשה כל מלאכה בשבת נתתיו זכר ליום ראשון.

ר
אשון, ושביעי בפסח, ששה בסיון, והכסא חויתיך,
העשור, והחג, ועצרת וממלאכת עבודה הזהרתיך.

ק
ציר חדש, ומחמצת, לא יראה, ולא ימצא פקדתיך,
נא, ובשל, ושבר עצם, מהותיר, והוציא, וזבח על חמץ צויתיך.

צ
ויתיך בל תפסח בשעריך, נכר, וערל, ותושב לא יכרו עליו,
בל תבער, ותצא גבול בשבת, שלשים ושבע מצוות זמן נקוו אליו.

פ
טום שמן, וקטרת, ולא יסך, וזר בל יקרב היכליו,
לא תעלו על מזבח הקטרת, ונסך לא תסכו עליו.

ע
ליו אין מעלות, ונפת חרב, ותכבה אש החיצון לרגוע,
מאכל חטאת פנימה, ומנחת כהן, מומם, וטמא מלנגוע.

ש
ומת שמן, זכה במנחת חב, והבדלת מלוק בפגוע,
אל תקטירו שאור, ודבש, וטמא להקריב, לבלתי נגוע.

נ
גוע אין ליולדת, ולא תבוא, וטמא לא יאכל קדש,
מומי בהמה משחוט, ומהקריב, ושרוע לנדר בל תקדיש.

מ
הותיר תודה, ומלחמץ מנחה, ולא ילין חלב חוץ הקודש,
פן תעלה בכל מקום, אתנן, ומחיר מהביא לקודש.

ל
קדש אם נטמא לא יאכל, ומבן נכר לא יאתיו,
לויי לא יגעו, ויראו כבלע, ויעברו מחמשים, ובחלבו ישויו.

כ
הני לא יחללו קדשי, ובל יאכלו בגבולין וישתיו,
הן אלה מצוות לקרבניהם, עם לא ימיר ארבעים יהיו.

י
היו קדושים מטומאת מת, מגרושה, חללה, זונה לנקותם,
גדולם לא יפרע, ויפרום, ויצא, ורחק אלמנה, וקרוביו במותם.

ט
רפם אשת זר לא תאכל, בל יפדו חרם, ויקדישו בכור תם,
לא יסגירו חלוט, וישכרו, ובל ינחלו זולתי חוקותם.

ח
קותם נוספת חמש עשרה כלם תשעים ושתים נכונים,
המלך אל ישיב עם, ואל ירבה סוסים, ונשים, וממונים.

ז
ומם נדר לא יחל, בל יאחרהו, ומלאת זרעונים,
אל יגלח הנזיר ויטמא, וישת דם ענב וגפנים.

ו
גפנים פן תקדש, וכלאי זרע, ורבעי בהמות מונחות,
לא תתעמר, ותשחית עץ, ויוסיף המלקה עלי נכוחות.

ה
מגרש לא ימכר, והמעשר למת, ולטמא, ולאנחות,
ומקנה הנמכרת בל יגאול, עבודה, וגזה מקדשים דחות.

ד
חות מן קהל פצוע, וכרות, ממזר, עמוני, ומואבי,
לא תדרשו שלומם לעד, מצרי, ואדומי עד שלשה מהביא.

ג
רזן לא תניף, ותתן אל כלי, ותחרש בכלאים כתעבי,
לא יעבד בנחל, ולא תבנה עיר בגדה בי.

ב
י השבעתיך לא תסוג, ותחסום, ואחיך בפרך לא תכלה,
פן ירדוף גואל הדם, ועברית לעם נכרי לא תסלה.

א
ונס, והמלשין בל ישלחו. מאה ושלשים וחמש מצוות למלא.
הכל מאתים ושבעים ושבעה לא תעשה אחת ממצוות אלה.

א
לה שבעים ואחד המומתים מצותם שנית לבית דין החזרתי,
בשבע דרכים להשמיד תמותת זדים פזרתי.

ב
רשף, ורגם, ורצח, ומות מבלי רושם הזהרתי,
כרת, ואבד מאתי, ופגעון המקנאים גזרתי.

ג
זרתי עשרים ושלשה לכרת, מושך ערלת בשרו מחוץ,
לא פסח, ולא התענה ובכפורים, במלאכתו נחוץ.

ד
ם וחלב האוכלמו, וטמא באכלו קודש לחוץ,
והבא ביתי וטמאתו עליו, השוחט ומעלה החוץ.

ה
חוץ רקח שמני, וקטרתי, והסך משחתי במרמה,
לועטי נותר ופגול וחמץ בפסח ללחמה.

ו
גם אלה יספרו שנית כי מצותי להכריתם יזמה,
אף המערה מקור נדה כי היא זמה.

ז
מה מבוא האחות, ואשר אחיות הוריו צועה,
דודתו, ואחות אשתו, ואשת אחיו לבלי חוק ממתעה.

ח
רוג תחרגו מכלנה פן אכרית כפרץ נבעה,
ואחריהם סקול שמנה עשר בתחלה מסות טועה.

ט
ועה ומדיח רעהו, ומתלהלה באובו וידעונו,
מגדף, ועובד אל נכר, אף המעביר לו את בנו.

י
לד סורר ומורה, והמקלל הוריו במענו,
מכשף, ובא אלי אם כי עמד על כנו.

כ
נו ברדת עדי כלתו, ואשת אביו יעודה,
על תבלית משכבי בהמה, ותועבות זכור צמודה.

ל
פי כבוד השבת מחלליה, ובאי מאורשה חמודה,
לרגבים וגל עפר יוקמו מדדתים מדה נגד מדה.

מ
דה שנית אשוב זכר אלה, להודיע כי המה הנשרפים,
שלשה מיוצאי ירכו, וכהנה מעזרתו רצופים.

נ
שים שלש למעלה ממנו, ובת כהן תוקד לרשפים,
עשר עבירות אלה בנפשותם לבדנה שרופים.

ש
רופים במספרם, עשרה אחרים ימותו בידי שמים,
האוכל טבל, ותרומה, וכהן בטמאו קדשי שמים.

ע
ורך שי בטמאה, ושכור, וזר, וטבול ערבים,
חסר כפור, ופרוע, מבלי רחוץ ידים ופעמים.

פ
עמים אזכור שמונה אלה לעונש חנק הצבתים,
גונב נפש, וממרה חכמי, ומכה אב ואם העצבתים.

צ
ופה עם אלקו לאליל, והמשקרים באמרי פי חצבתים,
הבא אל אשת רעהו, זוממי כהנת וזוניה קצבתים.

ק
צבתים שני אלה האחרונים והם בטפל ידועים,
תחתם אביא גונבי קסוות, ובועל ארמית מקנאיהם פוגעים.

ר
וצח, ואנשי עיר הנדחת, שניהם לפי חרב גועים,
פרט שבעת מיני מות, כולל אחת ושבעים.

ש
בעים ואחד סנהדרי ישפטום, עשרים ושלשה בקטנה,
יכרתו רשעים מארץ ובוגדים יסחו ממנה.

ת
מימים יותרו בה, ולחכמים לבדה נתנה,
אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה.

ת
בונה אם יש את נפשכם כל האמים עושו ובאו,
שכל חכמת בני ובינתם תראו חתת ותיראו.

ש
שים וחמש פרשיות, חקים ומשפטים להם נקראו,
שיחו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול וכבודם ראו.

ר
או שפטיהם ושטריהם מה נהדרו במראם,
על פי שני עדים, ויחקרו היטב במלאם.

ק
מי סרה כאשר זממו, ומן הלשכה ילמדו פליאם,
עורכי מלחמתי מה יפו, בהשיבם המחנכים מן צבאם.

צ
באם בסוד קדושים רבה מחניהם מקדשים ומכבדים,
יצודו אשימה עלי מלך, ויערפו לכפר דמי נודדים.

פ
רשת מלקות ייסרון, והם בתרועת מלך נועדים,
יקראו לשלום בקרב והמשלימים יהיו למו עבדים.

ע
בדים העברי והעבריה משפטם חקם לגלות,
דין החובל בחבירו, ובהרה, ומשחית עין, ומכה בשבט בכלות.

ס
דר נוגח, ונוגף, וגומץ, המבעה, וההבער לתגמולות,
בשומר חנם, ושכר, והשוכר, והשואל, ופרשת נחלות.

נ
חלות וכל בת יורשת, והבכור פי שנים יכיל,
נותני מום ומשפטיהם, והאונס, והמפתה בהנכיל.

מ
וציא דבה לענוש, ומחזקת מבושים להשכיל,
יקברו נבלת התלוי, תשלומי כפל, וכפלים להשכיל.

ל
השכיל על מציאת שדה כי תנקה מהוחפר,
וקדשתם שנת הדרור בהעברת שופר.

כ
ל מושבי הארץ פרשתי בגאולת חכר נשפר,
סכום ארבעים מצוות ונמכר לגוי בפדיון יכופר.

י
כפר לכם בשבתכם בחטאת הכפורים על הסדר,
פרשת תמידין, גם מוספין, ופרה למשמרת בתדר.

ט
נא העומר, והבכורים, ושלוח טמאים ממחנה הדר,
אהרן ובניו למלואיהם, וטהרת בני לוי לבוא חדר.

ח
דר המשכן מה נכבד אשרי עין ראתהו במחנה,
ארון הברית, והשלחן, ואור המנורה לא ישונה.

ז
הב מזוקק לקטורת, ונחושת נבוב לדשנה,
לכרות בברכות וקללות בריתות ארבעים ושמונה.

ו
שמנה וארבעים מגרשי לוי, שש מהן למקלט בגדרי,
לכתוב תורתי על אבנים זכר המזנבים בעדרי.

ה
שמונה בגדים לתפארת, ושמן זך למאור דבורי,
ושמן רוקח והממולח, עשרים וחמש מצוות דברי.

ד
בר הגדתי ליעקב, אותו מכל גוי באשרי,
פנות שמים וארץ לא יכילוהו, אל תפירהו אתה בחרי.

ג
וי אחד בארץ נטעתיך העטיתיך כליל הוא בהדרי,
פארי, בך אתפאר, כמלאכי עבדי יעקב וישראל בחירי.

ב
חירי הנה אלה מצוותי שש מאות ושלוש עשרה מספרם,
חזק ואמץ כי בעזרך אל רם.

א
נא ה' זכור למקבליהם, ואם דל ממעש דורם,
כאשר זכינו להזכירם זכנו לעשותם ולשמרם.