מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתמו. שלא לאכול קודשי הקודשים חוץ לעזרה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לאכול מבשר חטאת ואשם ואפילו הכהנים חוץ לקלעים.

ופרשו בעלי הקבלה, שאיסור זה, הוא בכלל (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' בקרך וצאנך, שכן אמרו זכרונם לברכה (מכות יז, א) לא בא הכתוב אלא לאוכל חטאת ואשם חוץ לקלעים, שהוא עובר בלא תעשה, וכמו כן אוכל קודשים קלים חוץ לחומה בכלל איסור זה, כמו שבא בגמרא מכות (שם), שאמרו שם, שכל האוכל דבר חוץ למקום אכילתו לא תוכל לאכול בשעריך קרינא בה, ואמרם זכרונם לברכה ולא בא הכתוב אלא לזה הכונה לומר, שגם זה בכלל.

משורשי המצוה
לאכול כל קורבן במקום מיוחד, כדי שיכוונו לבם אוכליו על הכפרה שנאכלין בשבילה, וכעניין שאמרו זכרונם לברכה (פסחים נט, ב) כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, ואילו יאכלום במקומות אחרים יסיחו כונתם מן העניין, ידוע דבר זה וברור.

דיני המצוה
בזבחים [הלכות מעשה הקרבנות פי''א].

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן
שאפילו המקדיש היום חטאת ואשם ועברו ואכלו מהם אפילו הכהנים כזית, חייבין מלקות מזה הלאו, מלבד האיסור שהוא בנהנה מן ההקדש (עי' קידושין נז ב).

המצווה בכל הספרים