מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתמז. שלא לאכול בשר העולה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לאכול שום דבר מבשר העולה, שנאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' נדריך אשר תדר. ופירוש הכתוב כאילו יאמר לא תוכל לאכול כל נדריך אשר תדר.

ואמרו רבותינו בעלי הקבלה (מכות יז, א) 'נדריך' - זו עולה, ולא בא הכתוב אלא ללמדך לאוכל עולה, בין לפני זריקת דמים בין לאחר זריקת דמים, בין לפנים מן הקלעים בין חוץ לקלעים שהוא עובר בלא תעשה.
גם אמרו זכרונם לברכה שזה הלאו הוא אזהרה לכל מועל בקודשים.
כבר כתבתי בסדר ויקחו לי תרומה (מצוה צה), מה שידעתי על צד הפשט בעניין הקורבן, והתועלת היוצא לנו בשרפנו בעלי החיים בבית הגדול, והאזהרה בהם שלא נאכל מהם אלא שישרף הכל - נמשך אחר אותו הטעם, קשר אחד הוא. ונתיחדה האזהרה בעולה כי היא מצותה להיותה כליל, ובכלל האזהרה כל מועל בקודשים כמו שכתבתי.

דיני המצוה
במסכת מעילה ובמקומות מסדר קודשים.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
שאפילו המקדיש בהמתו היום לעולה אסור לו לאכול ממנה כלום. והעובר על זה ואכל מבשר בהמת עולה, וכן כל האוכל גם כן משאר קודשים - מעל, וחייב מלקות במזיד כשיש עדים והתראה, כמו שידוע בכל מקום. ואם הוא שוגג יקריב קורבן מעילה ויחזיר מה שנהנה בתוספת חומש, כמו שמבואר במסכת מעילה.
ובפרק תשיעי מסנהדרין (פג, א) אמרו זכרונם לברכה הזיד במעילה, רבי אומר במיתה, וחכמים אומרים באזהרה. ויש לדון גם כן שאיסור זה וכל כיוצא בו אינו נוהג אלא בזמן הבית.

המצווה בכל הספרים