מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתעא. שלא לאכול שרץ העוף - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לאכול שרץ העוף, כגון הזבובים והדבורים והצרעות וזולתן ממינין אלו, ועל זה נאמר (דברים יד יט), וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו.
ולשון ספרי וכל שרץ העוף וגו' מצות לא תעשה.

ודע כי מפני שאסרה התורה העופות הטמאים והזכירן בפירוש, לפי שהן מועטין, וכמו שכתבתי בארוכה בסדר ביום השמיני במצות שלא לאכול עוף טמא (מצוה קנז) נשארו כל שאר העופות בחזקת היתר, הוצרך הכתוב לאסור שרץ העוף, להודיענו שאינו מכלל המותרין. ואף על פי שהסימנין של טהורים מקובלים וידועים הם לנו. או נאמר, כי מהיות שרץ העוף מין בפני עצמו הוצרכו לאוסרן בפירוש.
והנה בסדר ביום השמיני (יא יג) אמר ואת אלה תשקצו מן העוף, וכאן אמר וכל שרץ העוף, נתיחד בהן לאו, כי עוף ושרץ העוף שני עניינים חלוקין הם לגמרי.

משורשי המצוה
המצות הבאות באיסור המאכלות, כתבתי מה שעלה במחשבתי בסדר משפטים באיסור טרפה (מצוה עג), וקחנו משם.

דיני המצוה
במסכת חולין (פ''ג).

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.
והעובר על זה ואכל כזית משרצי העוף או שאכל שרץ אחד מן העוף כולו, ואף על פי שאין בו כזית, מכיון שאכלו כולו, ואפילו גדול חייב מלקות.
וכבר הארכתי בבאור איסור שרצים וחומר איסור בריה, בסדר ביום השמיני, כי שם מקומו.

המצווה בכל הספרים